Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 248 Xoves, 10 de decembro de 2020 Páx. 48415

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 25 de novembro de 2020 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou graduada en Creación Dixital, Animación e Videoxogos.

O grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos obtivo a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, e a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia para a súa implantación. O carácter oficial do título e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT), estableceuse por Acordo do Consello de Ministros do 18 de outubro de 2019, publicado mediante Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 28 de outubro de 2019 no Boletín Oficial del Estado (BOE) do 6 de novembro.

Polo exposto, de conformidade co disposto no artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril,

resolvo:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Creación Dixital, Animación e Videoxogos pola Universidade da Coruña, que se estrutura segundo consta no anexo.

A Coruña, 25 de novembro de 2020

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Creación Dixital, Animación e Videoxogos pola Universidade da Coruña

Código RUCT: 2503862.

Plan de estudos que se inicia no curso 2019/20.

Estrutura das ensinanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, número 5.1).

1. Rama de coñecemento a que se adscribe o título: Ciencias Sociais e Xurídicas.

2. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS, por tipo de disciplina:

Tipo de disciplina

Créditos ECTS

Formación básica (FB)

60

Obrigatorias (OB)

132

Optativas (OP)

27

Prácticas externas (PE)

9

Traballo fin de grao (TFG)

12

Total

240

3. Contido do plan de estudos.

3.1. Créditos de formación básica: distribución por materias e ramas de coñecemento.

Rama de coñecemento

Materia

básica

Disciplina

Créditos ECTS

Curso

Ciencias Sociais e Xurídicas

Comunicación

Produción da Animación e o Videoxogo

6

Linguaxe e Narrativa Gráficas e Audiovisuais

6

Guión

6

Dirección e Realización

6

Edición e Montaxe

6

Historia

Historia da Animación e os Videoxogos

6

Artes e Humanidades

Arte

Debuxo Anatómico

6

Debuxo de Contornas e Arte de Concepto

6

Enxeñaría e Arquitectura

Informática

Fundamentos de Programación

6

Gráficos por Computador

6

3.2. Contido do plan de estudos por materia.

Materia

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Curso

Produción de Animación e Videoxogos

Produción da Animación e o Videoxogo

FB

6

Linguaxe e Narrativa Gráficas e Audiovisuais

FB

6

Historia da Animación e os Videoxogos

FB

6

Guión

FB

6

Dirección e Realización

FB

6

Edición e Montaxe

FB

6

Deseño de Produción para Animación e Videoxogos

OB

6

Deseño Sonoro

OB

6

Sector da Animación e o Videoxogo

OB

6

Públicos e Xogadores

OP

4,5

Promoción e Publicidade de Animación e Videoxogos

OP

4,5

Arte e Creación para Videoxogos e Animación

Debuxo Anatómico

FB

6

Debuxo de Contornas e Arte de Concepto

FB

6

Arte Dixital e Electrónica

OP

4,5

Modelaxe e Animación

Modelaxe 1

OB

6

Modelaxe 2

OB

6

Materiais e Iluminación

OB

6

Animación 1

OB

6

Animación 2

OB

6

Animación de Personaxes

OB

6

Proxecto de Animación

OB

6

Posprodución 3D e Efectos Visuais

OB

6

Modelaxe Escultórica

OP

4,5

Técnicas Avanzadas de Render

OP

4,5

Rigging Facial

OP

4,5

Efectos Especiais en Animación

OP

4,5

Shading

OP

4,5

Interpretación de Personaxes Animados

OP

4,5

Animación 2D

OP

4,5

Tecnoloxía para a Creación Dixital

Fundamentos de Programación

FB

6

Gráficos por Computador

FB

6

Programación Orientada a Obxectos

OB

6

Programación de Videoxogos

OB

6

Son

OB

6

Dispositivos Avanzados e Captura de Movemento

OP

4,5

Intelixencia Artificial

OP

4,5

Deseño e Desenvolvemento de Videoxogos

Deseño de Niveis e Xogabilidade

OB

6

Deseño Narrativo e de Interfaces

OB

6

Desenvolvemento de Videoxogos 1

OB

6

Desenvolvemento de Videoxogos 2

OB

6

Desenvolvemento de Personaxes

OB

6

Proxecto de Videoxogo

OB

6

Videoxogos 2D

OP

4,5

Xogos Serios

OP

4,5

Empresa

Empresa e Emprendemento

OB

6

Prezos e Distribución de Animación e Videoxogos

OP

4,5

Dereito

Marco Legal da Animación e os Videoxogos

OP

4,5

Estudos Ingleses

Inglés Profesional

OB

6

Prácticas externas

Prácticas externas

PE

9

Traballo fin de grao

Traballo fin de grao

TFG

12

3.3. Contido do plan de estudos por curso académico.

Primeiro curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Produción da Animación e o Videoxogo

FB

6

Linguaxe e Narrativa Gráficas e Audiovisuais

FB

6

Historia da Animación e os Videoxogos

FB

6

Debuxo Anatómico

FB

6

Modelaxe 1

OB

6

Debuxo de Contornas e Arte de Concepto

FB

6

Materiais e Iluminación

OB

6

Animación 1

OB

6

Fundamentos de Programación

FB

6

Gráficos por Computador

FB

6

Segundo curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Guión

FB

6

Dirección e Realización

FB

6

Deseño de Produción para Animación e Videoxogos

OB

6

Modelaxe 2

OB

6

Animación 2

OB

6

Edición e Montaxe

FB

6

Deseño Sonoro

OB

6

Animación de Personaxes

OB

6

Proxecto de Animación

OB

6

Programación Orientada a Obxectos

OB

6

Terceiro curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Sector da Animación e o Videoxogo

OB

6

Posprodución 3D e Efectos Visuais

OB

6

Deseño de Niveis e Xogabilidade

OB

6

Deseño Narrativo e de Interfaces

OB

6

Desenvolvemento de Videoxogos 1

OB

6

Programación de Videoxogos

OB

6

Son

OB

6

Desenvolvemento de Videoxogos 2

OB

6

Desenvolvemento de Personaxes

OB

6

Proxecto de Videoxogo

OB

6

Cuarto curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Empresa e Emprendemento

OB

6

Inglés Profesional

OB

6

Públicos e Xogadores

OP

4,5

Arte Dixital e Electrónica

OP

4,5

Modelaxe Escultórica

OP

4,5

Rigging Facial

OP

4,5

Shading

OP

4,5

Interpretación de Personaxes Animados

OP

4,5

Animación 2D

OP

4,5

Intelixencia Artificial

OP

4,5

Videoxogos 2D

OP

4,5

Prezos e Distribución de Animación e Videoxogos

OP

4,5

Promoción e Publicidade de Animación e Videoxogos

OP

4,5

Técnicas Avanzadas de Render

OP

4,5

Efectos Especiais en Animación

OP

4,5

Dispositivos Avanzados e Captura de Movemento

OP

4,5

Xogos Serios

OP

4,5

Marco Legal da Animación e os Videoxogos

OP

4,5

Prácticas externas

PE

9

Traballo fin de grao

TFG

12

En 4º curso débense elixir 27 créditos optativos de entre os 72 ofertados.

A unidade temporal de todas as disciplinas é cuadrimestral e en cada curso existe un equilibrio de créditos entre o 1º e o 2º cuadrimestre.

4. Condicións de terminación.

O alumnado deberá superar 240 créditos ECTS, distribuídos como se indica no punto 2, para obter o título de graduado ou graduada en Creación Dixital, Animación e Videoxogos pola Universidade da Coruña.