Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 258 Xoves, 24 de decembro de 2020 Páx. 50512

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia número 6 de Ourense

EDICTO (1174/2019).

Familia, garda, custodia, alimentación de fillo menor non matrimonial non consensuado 1174/2019

Sobre medidas provisionais

Demandante: Faith Otoghagua

Procuradora: Lourdes Lorenzo Ribagorda

Avogada: Irene Rodríguez Pérez

Demandado: Kofi Yahboa

Cédula de notificación

No procedemento de referencia ditouse a resolución do teor literal seguinte:

«Sentenza

En Ourense o 24 de novembro de 2020.

Luis Doval Pérez, maxistrado xuíz de reforzo do Xulgado de Primeira Instancia número 6 de Ourense, viu os presentes autos, sobre garda, custodia e alimentos de fillo non matrimonial, promovido por Faith Otoghagua, representada pola procuradora Lourdes Lorenzo Ribagorda e asistida pola letrada Irene Rodríguez, contra Kofi Yahboa, en situación de rebeldía procesual. É parte o Ministerio Fiscal.

Seguen antecedentes de feito e fundamentos de dereito.

Decido que, estimando a demanda formulada pola procuradora Lourdes Lorenzo Ribagorda, en nome e representación de Faith Otoghagua, fronte a Kofi Yahboa, acordo as seguintes medidas definitivas relativas ao menor D. Y.:

1. Garda e custodia. Atribúese a garda e custodia da filla menor á súa nai Faith Otoghagua, e a patria potestade será conxunta por ambos os proxenitores.

2. Non se establece réxime de visitas a favor do pai.

Atribúese en exclusiva á nai a facultade para decidir sobre permisos e autorizacións relativas á escolarización do menor, así como para autorizar excursións, viaxes, saídas ao estranxeiro etc., así como para a obtención de pasaporte, petición de axudas públicas e outros documentos ou trámites administrativos sen necesidade de contar coa autorización do outro proxenitor.

3. Pensión de alimentos. O pai aboará en concepto de alimentos a favor da filla menor a suma de 100 euros mensuais. O referido importe actualizarase anualmente de conformidade co IPC ao termo de cada anualidade, e deberá ser ingresado dentro dos cinco primeiros días de cada mes na conta que a nai designe para o efecto.

Así mesmo, ambos os dous proxenitores deberán satisfacer o 50 % dos gastos extraordinarios debidamente acreditados.

Non se efectúa expresa condena en custas.

Notifíquese ás partes esta sentenza, facéndolles saber que non é firme e contra ela cabe recurso de apelación, que deberán interpoñer ante este xulgado dentro os vinte días seguintes á súa notificación, para a súa resolución pola Audiencia Provincial de Ourense, logo de consignación do depósito previsto na disposición adicional décimo quinta da LOPX.

Así o ordeno, mando e asino».

E como consecuencia do ignorado paradoiro de Kofi Yahboa, expídese a presente para que sirva de cédula de notificación.

Ourense, 27 de novembro de 2020

O/a letrado/a da Administración de xustiza