Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 1 Luns, 4 de xaneiro de 2021 Páx. 9

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se dá publicidade da Resolución do 18 de decembro de 2020 pola que se lle encomenda ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a execución dun servizo de transporte aos centros públicos competencia desta consellería.

Mediante Resolución con data do 18 de decembro de 2020 encoméndase ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a execución dun servizo de transporte aos centros públicos competencia da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade da Consellería de Política Social con vixencia ata o 31 de decembro de 2021.

Coa finalidade dar cumprimento ao disposto no artigo 9.3 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral do sector público autonómico de Galicia, procédese a publicar no Diario Oficial de Galicia o contido mínimo da dita resolución:

– Actividade. Servizo consistente no traslado dos usuarios designados pola Consellería de Política Social aos seguintes centros públicos: Centro Ocupacional O Saiar, Centro de día de Alzhéimer de Volta do Castro, Centro de día As Gándaras, Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de Redondela, Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de Sarria, Centro de Atención a Persoas con Discapacidade da Coruña e Centro de día de Burela para o desenvolvemento das actividades propias dos centros.

O servizo consistente na modalidade de carácter regular (dez desprazamentos por semana ida e volta, de luns a venres, que supoñen un total de 246 desprazamentos anuais) das persoas usuarias de servizos de atención diúrna aboarase en función do prezo por vehículo/día.

O servizo de carácter puntual (dous desprazamentos por semana, ida e volta na fin de semana) das persoas usuarias de servizos residenciais aboarase en función do prezo por servizo/día.

– Natureza e alcance da xestión encomendada. Esta encomenda ao Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e Benestar ten natureza intersubxectiva. Consonte o previsto polos artigos 47 e 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, e para os efectos previstos nos artigos 6.3 e 32 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ten a consideración de medio propio e servizo técnico da Consellería de Política Social.

– Prazo de vixencia. O período de execución comeza o 1 de xaneiro de 2021 e rematará o 31 de decembro de 2021.

– Finalización anticipada: esta encomenda resolverase anticipadamente nos seguintes casos:

• Cumprimento do seu obxecto antes da data establecida para a súa finalización.

• Imposibilidade de realización das actividades encomendadas.

• Incumprimento dalgunha das obrigas ou actividades encomendadas ou dos prazos previstos.

• Revogación por resolución motivada do órgano encomendante.

• As demais previstas na lexislación vixente.

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2020

A conselleira de Política Social
P.D (Orde do 3.3.2016; DOG nº 54, do 18 de marzo)
María Francisca Gómez Santos
Secretaria xeral técnica da Consellería de Política Social