Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Venres, 8 de xaneiro de 2021 Páx. 610

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2020 pola que se procede ao nomeamento como persoal funcionario de carreira do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, das persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de marzo).

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG núm. 48, do 8.3.2018) e modificado pola Orde do 13 de marzo de 2018 (DOG núm. 59, do 23.3.2018), e realizado o acto de elección de destino provisional previsto na Resolución do 18 de novembro de 2020 (DOG núm. 236, do 23.11.2020), esta consellería, de conformidade co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e demais normas concordantes,

RESOLVE:

Primeiro. Nomear persoal funcionario de carreira do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, as persoas aspirantes aprobadas que se relacionan no anexo desta resolución, ordenadas de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos provisionais ou definitivos segundo o disposto na base IV.6 os que figuran no mesmo anexo.

Para adquiriren a condición de persoal funcionario de carreira, as persoas a que se refire o anexo desta resolución deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 60 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computarse a partir do día 11 de xaneiro de 2021.

Segundo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2020

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Elección de destino do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,
subgrupo A1

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Destino

Código do posto

Denominación

Cons.

Centro directivo

Centro destino

Concello

Subgrupo

Niv.

Titulación

Formación

Observ.

1

***3219**

Araújo Prado, Pilar

 

Definitivo

PSC020000515770050

Xefatura Servizo Inspec. Serv. Comun. e Incl. Social

PS

Secretaría Xeral Técnica

S. X. de Autorización e Inspección de Servizos Sociais

Santiago de Compostela

A1/A2

28

 

Permiso conducir B (R.I.)

 

2

***2784**

Iglesias Rodríguez, María del Carmen

 

Definitivo

PRC991000036001110

Xefatura Servizo Xestión Técn.-Admtva. e Interior

PR

Servizos periféricos

Xefatura Territorial Pontevedra

Pontevedra

A1/A2

28

 

 

 

3

***0081**

Campa García, Javier

 

Definitivo

EIC991000015001345

Xefatura Serv. de Orientación e Promoción Laboral

EM

Servizos periféricos

Xefatura Territorial A Coruña

A Coruña

A1/A2

28

 

 

(Posto modificado por decreto de estrutura)

4

***2741**

Vázquez Sanmartín, Alberto

 

Definitivo

PSC991000015001210

Servizo Familia, Infancia e Dinamizac. Demográfica

PS

Servizos periféricos

Xefatura Territorial A Coruña

A Coruña

A1/A2

28

 

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

 

5

***6158**

Botana Budiño, María

9

Provisional

MAC991000315001007

Xefatura Sección Xurídica I

MA

Servizo de Urbanismo (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

A1, A2

25

Licenciado/a en Dereito

 

 

6

***6167**

Fernández Castro, María Ana de Jesús

1

Provisional

MRC991020127001009

Xefatura Sección Xurídica

MR

Servizo Xurídico-Administrativo (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

A1, A2

25

Licenciado/a en Dereito

 

 

7

***3428**

Losada Martínez, Manuel

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

8

***2377**

San Martín Zamacola, Joaquín María

18

Provisional

IVC991000036001060

Xefatura Sección Xurídica I

IV

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

A1, A2

25

Licenciado/a en Dereito

 

 

9

***3255**

Somoza López, Rocío

21

Provisional

MAO191000027001062

Xefatura Sección Aluguer e Rexistro de Demandantes

MA

Área Provincial Lugo

IGVS / áreas provinciais

Lugo

A1, A2, C1

25

 

Lic./grao Dereito (mérito)

 

10

***3770**

Rebolo Serén, Rocío

 

Definitivo

EIC991000027001230

Xefatura Servizo de Emprego e Economía Social

EM

Servizos periféricos

Xefatura Territorial Lugo

Lugo

A1/A2

28

 

 

(Posto modificado por Decreto de estrutura)

11

***6043**

Bregua Cousillas, Alejandro

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

12

***1881**

Collazos López, Félix

101

Provisional

PSC991000015001213

Xefatura Sección de Coordinación Administrativa

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A1, A2, C1

25

 

 

 

13

***6087**

Blanco Blanco, María Isabel

102

Provisional

EIC991000015001175

Xefatura Sección I

EI

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A1, A2, C1

25

 

 

 

14

***3178**

Neira Rial, Elias

114

Provisional

PSC030000215770030

Xefatura Sección Tramitación Administrativa

PS

S. X. de Política Familiar, Infancia e Adolescencia

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

15

***4750**

Fernández Pérez, Marina

30

Provisional

EIC992090227001005

Xefatura de Unidade para o Emprego e Formación

EI

Oficina de Emprego de Lugo - Sur

Servizos periféricos

Lugo

A1, A2, C1

22