Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Venres, 8 de xaneiro de 2021 Páx. 613

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2020 pola que se procede ao nomeamento como persoal funcionario de carreira do corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, das persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 47, do 7 de marzo).

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 1.3.2018 (DOG núm. 47, do 7 de marzo), modificado pola Orde do 13.3.2018 (DOG núm. 59, do 23 de marzo), e realizado o acto de elección de destino provisional previsto na Resolución do 18.11.2020 (DOG núm. 236, do 23 de novembro), esta consellería, de conformidade co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e nas demais normas concordantes,

RESOLVE:

Primeiro. Nomear persoal funcionario de carreira do corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, as persoas aspirantes aprobadas que se relacionan no anexo desta resolución, ordenadas de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos provisionais, segundo o disposto na base IV.6, os que figuran no mesmo anexo.

Para adquiriren a condición de persoal funcionario de carreira, as persoas a que se refire o anexo desta resolución deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 60 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computar a partir do día 11 de xaneiro de 2021.

Segundo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2020

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Elección de destino provisional do corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Destino

Código do posto

Denominación

Cons.

Centro directivo

Centro de destino

Concello

Subgrupo

Nivel

1

***4579**

Fontenla Fontenla, Laura Inmaculada

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

2

***1994**

Abuín Ratón, Pablo

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

3

***4062**

Hermida Hermida, Estefanía

106

Provisional

EIC991000032001250

Xefatura de sección III

EM

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1, A2, C1

22

4

***4765**

Sánchez Galache, Sabela

55

Provisional

EIC991000027001195

Xefatura de negociado II

EI

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A2, C1, C2

18

5

***9776**

Cañas Landín, María Teresa

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

6

***6369**

Barros Fornos, María del Carmen

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

7

***1805**

Bonome Gradaille, Irene

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

8

***1311**

Cal Muñiz, Andrea

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

9

***4990**

García Rozas, Laura

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

10

***5489**

Somoza García, María Teresa

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

11

***6155**

Íñigo Castro, Esperanza Macarena

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

12

***7240**

Sanmiguel Santiso, Fátima

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

13

***3019**

Vázquez Caamaño, Ana

84

Provisional

IVA100000115770142

Xefatura de negociado II

IV

Área de Contratación e Administración

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

14

***0733**

Araújo Otero, Laura

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

15

***1018**

Suárez Salvado, Javier

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

16

***2635**

Montero Senra, José Luis

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

17

***7362**

Lorenzo Fernández, Elina

2

Provisional

MRC991000032001197

Xefatura do Negociado de Habilitación e Caixa

MR

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1, A2, C1

20

18

***9983**

Paz Montero, Francisco Javier

45

Provisional

FCC020000215770011

Xefatura de negociado I

FC

SX do Patrimonio

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

19

***9236**

Mojón Gómez, Lorena

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

20

***9119**

Paz García, Santiago

42

Provisional

EDC991000032001089

Xefatura de negociado III

ED

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A2, C1, C2

18

21

***7652**

Corral López, María

81

Provisional

FCC020000415770012

Xefatura de negociado

FC

SX de Xestión Económico-Patrimonial das Entidades Instrumentais do Sector Público Autonómico

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

22

***6189**

Lestido Reboiras, María

59

Provisional

MAC030000215770029

Xefatura do Negociado Administrativo I

MA

SX de Avaliación Ambiental

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

23

***6460**

Gómez López, Diego

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

24

***1450**

Vázquez Almendáriz, Claudia

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

25

***8767**

Fernández Rodríguez, Pablo

53

Provisional

PSC991000015001032

Posto base subgrupo A2

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A2

16

26

***5819**

Carrera López, Alejandro

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

27

***8558**

González Pereira, Xenma Ara

49

Provisional

FCC030003115001010

Xefatura de negociado

FC

Xerencia de Xestión Integrada da Coruña-Servizo de Auditoría

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

A Coruña

A2, C1, C2

18