Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Venres, 8 de xaneiro de 2021 Páx. 616

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2020 pola que se procede ao nomeamento como persoal funcionario de carreira do corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, das persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de marzo).

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG núm. 48, do 8 de marzo) e modificado pola Orde do 13 de marzo de 2018 (DOG núm. 59, do 23 de marzo), e realizado o acto de elección de destino provisional previsto na Resolución do 18 de novembro de 2020 (DOG núm. 236, do 23 de novembro), esta consellería, de conformidade co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e demais normas concordantes,

RESOLVE:

Primeiro. Nomear persoal funcionario de carreira do corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, as persoas aspirantes aprobadas que se relacionan no anexo desta resolución, ordenadas de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos provisionais ou definitivos, segundo o disposto na base IV.6, os que figuran no mesmo anexo.

Para adquiriren a condición de persoal funcionario de carreira, as persoas a que se refire o anexo desta resolución deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 60 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computarse a partir do día 11 de xaneiro de 2021.

Segundo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2020

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

Anexo

Elección de destino do corpo de xestión da Administración xeral
da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Destino

Código do posto

Denominación

Cons.

Centro directivo

Centro destino

Concello

Subgrupo

Niv.

Formación

Observ.

1

***5681**

Martínez Armental, Celia

 

Definitivo

FCC050000515770007

Xefatura Sección

FC

Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

S. X. de Xestión do FSE e outros Programas Comunitarios

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

2

***9555**

Cotelo Veira, José Antonio

 

Definitivo

PX2010000115770030

Xefatura Unidade de Apoio

PX

Secretaría Xeral de Medios

S. X. de Xestión e Coordinación de Medios

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

3

***7585**

Dopazo Batalla, Francisco José

 

Definitivo

FCC020000115770021

Xefatura Sección Xestión Económica. Habilitación

FC

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Vicesecretaría Xeral

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

4

***6064**

González Vázquez, María de la Luz

 

Definitivo

EIC992090232001005

Coordinador/a de Área

EM

Servizos periféricos

Oficina de Emprego da Ponte (Ourense)

Ourense

A2, C1, C2

20

 

 

5

***0990**

Abuín López, Ana

 

Definitivo

MAO191000027001060

Xefatura Negociado VI

MA

IGVS / Áreas Provinciais

Área Provincial Lugo

Lugo

A2, C1, C2

18

 

 

6

***9064**

González Fernández, María Josefa

 

Definitivo

PRC990000032001005

Xefatura Sección Apoio Técnico e Coordin. Admtva.

PR

Servizos periféricos

Delegación Territorial Ourense

Ourense

A1, A2, C1

25

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

 

7

***4298**

Ramas Castro, María de los Ángeles

 

Definitivo

FCC040000215770017

Xefatura Negociado

FC

Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

S. X. de Recursos e Análise Orzamentaria

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

8

***3992**

Varga Martín, Alfonso

 

Definitivo

PSC994080115350027

Administrador/a

PS

Servizos periféricos

Residencia de Maiores (Ferrol)

Ferrol

A1, A2, C1

22

 

Dispoñibilidade horaria (Acordo do Consello da Xunta do 30.12.2008).

9

***6998**

Civeira Moure, José Manuel

 

Definitivo

PXA110000215770080

Xefatura Sección de Apoio Técnico

PX

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Xerencia

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

10

***9795**

García Rial, María Ángeles

 

Definitivo

EI5020000215770036

Xefatura Negociado IV

EM

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

S. X. de Promoción Laboral

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

11

***6773**

Sánchez Quiroga, Melania

 

Definitivo

MRC992005427310011

Xefatura Negociado (Monterroso)

MR

Servizos periféricos

Oficina de Monterroso

Monterroso

A2, C1, C2

18

 

 

12

***2684**

Vaamonde Paradela, Eugenio Rob.

 

Definitivo

MRC991070132001025

Xefatura Negociado Administrativo I

MR

Servizos periféricos

Servizo de Montes (Ourense)

Ourense

A2, C1, C2

18

 

 

13

***5492**

Novoa Bravo, Ana María

 

Definitivo

EIC992090215770003

Xefatura Unidade para o Emprego e Formación

EM

Servizos periféricos

Oficina de Emprego de Santiago-Norte

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

22

 

 

14

***2144**

Garabato Otero, Ana Belén

 

Definitivo

PEC991000015001047

Xefatura Negociado Reclamacións e Sancións

PE

Servizos periféricos

Xefatura Territorial A Coruña

A Coruña

A2, C1, C2

18

 

 

15

***9017**

González Gómez, José Manuel

 

Definitivo

MAA010000315770023

Sección de Ingresos do Canon de Saneamento

IV

Augas de Galicia

S. X. de Réxime Económico-Financeiro

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

Lic./grao en Económicas/ Empresariais (mérito)

 

16

***5781**

Moares Domínguez, Concepción

 

Definitivo

INO110000015770050

Xefatura Negociado Seguridade de Produtos

EI

Instituto Galego de Consumo (Xerencia)

Xerencia

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

17

***2854**

Prado Vázquez, Amador

 

Definitivo

PEC991000027650049

Xefatura Sección Administración Xeral e Persoal

PE

Servizos periféricos

Xefatura Territorial Lugo (Celeiro)

Viveiro

A1, A2, C1

25

 

 

18

***3532**

Gómez Bouza, Concepción

 

Definitivo

PRC990000036560005

Xefatura Sección Apoio Técnico e Coordin. Admtva.

PR

Servizos periféricos

Delegación Territorial Vigo

Vigo

A1, A2, C1

25

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

 

19

***8601**

Conde Bóveda, Alberto

 

Definitivo

PSC991000036560130

Xefatura Negociado Administrativo

PS

Servizos periféricos

Xefatura Territorial Vigo

Vigo

A2, C1, C2

18

 

 

20

***9561**

Rivas Fidalgo, Modesto

82

Provisional

FCC020000015770010

Xefatura de Negociado II

FC

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

21

***8906**

Marante Rodríguez, Iván

 

Definitivo

IVC030000115770059

Xefatura Negociado IV

IV

Dirección Xeral de Mobilidade

S. X. de Ordenación do Transporte

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

22

***1382**

Gayoso Gómez, Mercedes

 

Definitivo

EIC992090315770009

Administrador/a

EM

Servizos periféricos

Centro Integrado de Formación Profesional(Santiago de Compostela)

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

20

 

Xornada de tarde

23

***9369**

Álvarez Román, Miguel Ángel

 

Definitivo

SAC991000436001001

Xefatura Negociado I

SA

Servizos periféricos

Servizo de Alertas Epidemiolóxicas (Pontevedra)

Pontevedra

A2, C1, C2

18

 

 

24

***7498**

Pacio López, María Begoña

110

Provisional

EIC992090215350002

Xefatura de Unidade para o Emprego e Formación

EM

Oficina de Emprego de Ferrol-Esteiro

Servizos periféricos

Ferrol

A1, A2, C1

22

 

 

25

***8571**

Castro Sanmartín, David

67

Provisional

PRC020000415770023

Xefatura Negociado Xestión Económica IV

PR

S. X. Xestión Económico-Administrativa

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

26

***7086**

Mareque Seoane, Juventina

 

Definitivo

EI3010000015770020

Xefatura Sección Xestión

EI

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

D. X. de Enerxía e Minas

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

27

***4789**

Lorenzo Salgado, Juan José

 

Definitivo

MR3010000515770010

Xefatura Sección Xestión

MR

Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes

S. X. de Innovación e Experimentación Agroforestal

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

Lic./grao en Económicas (mérito)//coñecementos xestión orzamentaria (mérito)

 

28

***0189**

Domínguez Otero, Ana María

69

Provisional

PEC991000036560070

Xefatura Negociado Reclamacións e Sancións

PE

Xefatura Territorial Vigo

Servizos periféricos

Vigo

A2, C1, C2

18

 

 

29

***2921**

Solla Bar, Felipe

56

Provisional

EIC991000036560137

Xefatura Negociado III

EI

Xefatura Territorial Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A2, C1, C2

18

 

 

30

***7020**

Ruiz Ferro, María patricia

 

Definitivo

SAC991000536001001

Xefatura Negociado I

SA

Servizos periféricos

Servizo de Control de Riscos Ambientais (Pontevedra)

Pontevedra

A2, C1, C2

18

 

 

31

***3395**

Taboada Fontao, María Carmen

62

Provisional

EIC991000027001174

Xefatura Negociado II

EI

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A2, C1, C2

18

 

 

32

***8625**

Martín Iglesias, Susana

73

Provisional

FCC020000115770035

Xefatura Negociado

FC

Vicesecretaría Xeral

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

33

***4867**

Vázquez Martínez, José Higinio

 

Definitivo

EIC991000032001090

Xefatura Negociado

EI

Servizos periféricos

Xefatura Territorial Ourense

Ourense

A2, C1, C2

18

 

 

34

***9638**

Fernández Montoto, Felisindo

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

35

***9942**

Fariña Negreira, Isabel

57

Provisional

MAO110000115770056

Xefatura Negociado IV

MA

Secretaría Xeral do IGVS.

IGVS/Dirección Xeral do IGVS.

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

36

***7810**

Prieto García, Javier

80

Provisional

FCC020000015770008

Xefatura de Negociado I

FC

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

37

***3590**

Blanco Regueiro, Mercedes

 

Definitivo

FCC030002115770009

Xefatura Negociado

FC

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Intervención Delegada da Consellería do Mar

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

Cando sexa vacante específico nivel 18 xeneralizado.

38

***2236**

Outeda López, Nuria

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

39

***7513**

Leivas Expósito, María Celina

 

Definitivo

MRO191000027001035

Xefatura Negociado

MR

Fogga/Servizos territoriais

Servizo Territorial de Lugo

Lugo

A2, C1, C2

18

Coñecementos informática nivel usuario (mérito)

 

40

***8034**

Pazos Fondevila, María Luisa

 

Definitivo

PEC040000115770020

Xefatura Negociado de Apoio á Xestión

PE

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

S. X. de Xestión, Ensino e Relacións Sectoriais

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

41

***6736**

Martínez Costa, Luis Miguel

93

Provisional

EIC992090136060002

Xefatura Negociado I

EI

Oficina de Emprego de Cambados

Servizos periféricos

Cambados

A2, C1, C2

18

 

 

42

***4071**

Franco García, María del Carmen

61

Provisional

PSC040000115770041

Xefatura Negociado Administrativo

PS

S. X. de Inclusión e Integración Social

Dirección Xeral de Inclusión Social

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

43

***2567**

Pascual Ródenas, Marta

85

Provisional

IVC030000415770030

Xefatura Negociado I

IV

S.X. de Infraestruturas do Transporte

Dirección Xeral de Mobilidade

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

44

***4906**

Mauriz Montero, Purificación

 

Definitivo

EIC992090215350001

Director/a O.E. e coordinador/a Emprego e Formac.

EM

Servizos periféricos

Oficina de Emprego de Ferrol-Esteiro

Ferrol

A1, A2, C1

25

 

Cando sexa vacante transformar en nivel 28, subgrupos A1-A2, forma de provisión LD

45

***7102**

Díaz Gómez, Francisco

 

Definitivo

MAO191000036001075

Inspector/a-Vivenda Tramitador/a

MA

IGVS / Áreas Provinciais

Área Provincial Pontevedra

Pontevedra

A1, A2, C1

22

Carné de conducir B1 (mérito)

 

46

***3904**

Piñeiro Martínez, Elías

86

Provisional

EI5010000215770035

Xefatura Negociado IV

EI

Subd. X. de Emprego

Secretaría Xeral de Emprego

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

47

***0685**

Ares Garrido, Javier

 

Definitivo

PRC020000515770025

Xefatura Negociado I

PR

Secretaría Xeral Técnica

S. X. de Coordinación de Servizos Transversais

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

48

***8430**

Chas Docal, Francisco Xosé

 

Definitivo

ED2010000315770048

Xefatura Negociado I

ED

Secretaría Xeral Técnica

S. X. de Recursos Educativos Complementarios

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

49

***6522**

Caamaño Domínguez, Paula

95

Provisional

IVA100000115770144

Xefatura Negociado III

IV

Área de Contratación e Administración

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

50

***3075**

Vázquez Veiga, María Isabel

40

Provisional

CUC991000027001065

Xefatura de Negociado Subv. e Tramit. Expedientes

CU

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A2, C1, C2

18

 

 

51

***1664**

Carballa Area, Jacobo

78

Provisional

FCC040000515770010

Xefatura de Negociado

FC

S. X. de Planificación

Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

52

***5834**

Blanco Fernández, Natalia

104

Provisional

PRC991000032001006

Xefatura Sección Habilitación de Gastos

PR

Xefatura Territorial Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1, A2, C1

25

 

 

53

***7893**

Fraguela Corral, María del Mar

 

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

54

***4675**

Pérez Requejo, Susana

 

Definitivo

IVA100000115770106

Xefatura Negociado de Xestión Económica II

IV

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Área de Contratación e Administración

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

55

***8069**

Rodríguez Vivián, Francisco

37

Provisional

MRC991000015001125

Xefatura Negociado

MR

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A2, C1, C2

18

 

 

56

***1191**

Villar Suárez, Begoña Teresa

58

Provisional

MAA010000015770044

Negociado Rexistro e Información

IV

Secretaría Xeral

Augas de Galicia

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

57

***7002**

Guisande Vilas, Leila

65

Provisional

SAC991010136560015

Xefatura Negociado III

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A2, C1, C2

18

 

 

58

***1877**

Flores Sánchez, Manuel

41

Provisional

EDC991000015001110

Xefatura Negociado

ED

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A2, C1, C2

18

 

 

59

***2152**

Muiño García, Eva

 

Definitivo

PRC020000315770022

Xefatura Sección I Secretariado do Goberno

PR

Secretaría Xeral Técnica

S. X. de Réxime Xurídico

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

60

***5648**

García Gestal, María Jesús

96

Provisional

CUC991000015001018

Xefatura de Negociado de Xestión Administrativa

CU

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A2, C1, C2

18

 

 

61

***1814**

Rodríguez Casal, Esther

 

Definitivo

PSC994080132230001

Director/a administrador/a

PS

Servizos periféricos

Residencia de Maiores (Castro Caldelas)

Castro Caldelas

A1, A2, C1

22

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

Complemento salarial de singularidade por penosidade /se é persoal laboral grupos: I, II/complemento singularidade ata importe do subgrupo A1-A2, nivel 22, co límite establecido no Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia

62

***4225**

Ramada Zamora, Gemma

 

Definitivo

MAC030000315770031

Xefatura Negociado Administrativo I

MA

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

S. X. de Residuos

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

63

***3768**

Ríos Mosquera, Paula

48

Provisional

FCC030003015001021

Xefatura Negociado III

FC

Intervención Territorial A Coruña

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

A Coruña

A2, C1, C2

18

 

 

64

***0111**

Quintela Rivadulla, María del Mar

52

Provisional

EI5020000115770026

Xefatura Negociado II

EI

S. X. de Orientación Laboral

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

65

***7186**

Diz Barreiro, María Isabel

44

Provisional

EDC994031336560001

Xefatura Secretaría Centro Educativo

ED

CIFP Manuel Antonio (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A2, C1, C2

18

 

 

66

***5446**

Fernández Vázquez, Susana

Provisional

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público 

67

***3347**

Castelo Legarreta, Margarita

90

Provisional

EIC991000015001300

Xefatura Negociado VI

EI

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A2, C1, C2

18