Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 39 Venres, 26 de febreiro de 2021 Páx. 12330

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 3 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Rodicio II, situado nos concellos de Maceda e Montederramo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/42).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental; no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal; na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia; e no artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coas instalacións que se describen a seguir:

– Solicitante: Greenalia Green Power, S.L.U.; CIF B70501473.

– Denominación do proxecto: parque eólico Rodicio II.

– Concellos afectados: Maceda e Montederramo (Ourense).

– Potencia que se vai instalar: 13,5 MW.

– Número de aeroxeradores: 3 × 4,5 MW de potencia nominal unitaria.

– Produción neta anual estimada: 41.308 MWh/ano.

– Orzamento total (execución material): 10.237.681,75 €.

– Localización: (coordenadas UTM, fuso 29 ETRS89).

Coordenadas que definen a poligonal do parque eólico:

Vértice

UTM-X

UTM-Y

1

618.442

4.681.091

2

618.990

4.679.131

3

620.824

4.677.785

4

621.875

4.677.785

5

621.875

4.678.471

6

620.911

4.679.194

7

620.419

4.680.258

8

618.934

4.681.393

Esta poligonal ocupa un total de 567 ha.

As coordenadas previstas en proxecto para os aeroxeradores e para o centro de seccionamento e control (CSC) son:

Vértice

UTM-X

UTM-Y

Concello

AE 01

620.526

4.678.509

Maceda

AE 02

620.819

4.678.277

Maceda

AE 03

621.154

4.678.077

Maceda

CSC

620.349

4.678.638

Maceda

Características técnicas recollidas no proxecto:

– 3 aeroxeradores modelo SG145 4,5 do fabricante Siemens Gamesa ou similar, cunha altura de buxa de 107,5 m, diámetro de rotor de 145 m e unha potencia máxima activa de xeración eléctrica de 4.500 kW, cos seus correspondentes centros de transformación, situados na propia nacelle dos aeroxeradores, con potencia unitaria de 5.000 kVA e relación de transformación de 0,69/30 kV.

– Rede eléctrica soterrada a 30 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e o centro de seccionamento e control (CSC) do parque, en condutor tipo RHZ1 18/30 kV 240 mm² e as seguintes lonxitudes: AE 03-AE 02: 467 m, AE 02-AE 01: 445 m e AE 01-CSC: 267 m.

– Rede eléctrica soterrada a 30 kV, de interconexión entre CSC e a subestación prevista no parque eólico Rodicio, en condutor tipo RHZ1 18/30 kV 400 mm² e unha lonxitude de 4.782 m.

– Centro de seccionamento e control (CSC) do parque, PFU en envolvente de formigón monobloque, con celas de entrada e saída de liña a 30 kV, de protección con interruptor automático Inom 1250 A, e de medida de tensión, así como un centro de transformación para SSAA, de 50 kVA r/t: 30/0,4 kV, coas correspondentes proteccións. Equipamentos de control do parque compostos por PC e software tipo Scada para a supervisión local e remota de instalacións e de equipamento de medida e facturación.

O obxecto da información pública será a autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental das instalacións. A declaración de utilidade pública levará implícita, de acordo co artigo 56 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, a necesidade da urxente ocupación para os efectos da expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.

Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución (febreiro 2020-visado o 22.4.2020).

2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e de dereitos afectados (RBDA-marzo 2020-asin. 6.3.2020), que figura no anexo a este acordo.

3. Planos parcelarios (RBDA-marzo 2020, asinado o 6.3.2020).

4. O estudo de impacto ambiental (EIA) (agosto de 2020).

5. O proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (febreiro 2020, visado o 22.4.2020).

O que se fai público, de conformidade co artigo 33.8 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental (modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia), para o coñecemento xeral, así como, en particular, dos propietarios dos predios que figuran nas relacións anexas a este acordo, e das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, se for o caso, presentar as alegacións ou observacións que coiden oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

Toda a documentación pode examinarse nesta Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación en Ourense, rúa Curros Enríquez, nº 1, 32003 Ourense, e na seguinte ligazón web da consellería:

https://edicionportais.xunta.es/web/portal-cei-2014/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

O estudo de impacto ambiental estará tamén dispoñible, durante o sinalado prazo, nas dependencias da Xefatura Territorial de Ourense da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Ourense, 3 de febreiro de 2021

Pablo Fernández Vila
Xefe territorial de Ourense

ANEXO

Relación de bens e de dereitos afectados polo parque eólico Rodicio II (IN408A 2020/42) nos concellos de Montederramo e Maceda (Ourense)

Predio

Titular(es)

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Afeccións (m2)

Pleno dominio

Serv. Paso

Serv.

Voo

Pol.

Parc.

Cim.

Plat.

T. Met.

C. Secc.

Vieiro

Gabia

– Concello de Montederramo

1

González Crespo, Manuela

67

1

Estante

Matogueira

718

207

2

Crespo Pérez, José Benito

67

2

Estante

Matogueira

1

32

3

Álvarez Fernández, José

67

3

Revoltiza

Matogueira

376

127

4

Crespo Lamelas, Visitación

67

69

Areiros

Matogueira

156

53

5

Blanco Crespo, Antonio (Hrdros. de)

67

70

Aceiras

Matogueira

313

105

6

Crespo Lamelas, Gerardo (Hrdros. de)

67

71

Aceiras

Matogueira

192

65

7

Crespo Lamelas, Lisardo

67

72

Aceiras

Matogueira

191

65

8

Lorenzo Blanco, Ovidia (Hrdros. de)

67

134

Uceiras

Matogueira

88

30

9

Lorenzo Blanco, Ovidia (Hrdros. de)

67

73

Aceiras

Matogueira

93

31

10

Crespo Mojón, José

67

74

Aceiras

Matogueira

152

51

11

González Crespo, Francisco de Javier

67

135

Uceiras

Matogueira

42

14

12

Crespo Pérez, José Benito

67

136

Uceiras

Matogueira

42

14

13

Crespo Lamelas, Nicanor

67

75

Areiros

Matogueira

42

14

14

Crespo Pérez, Francisca

67

76

Aceiras

Matogueira

102

34

15

Proforga Explotacións Forestais, S.L.

67

77

Aceiras

Matogueira

101

33

16

Crespo González, Vicente (Hrdros. de)

67

78

Adariza

Matogueira

270

91

17

López Taboada, Modesta

López Taboada, Servando (Hrdros. de)López Taboada, María Elisa (Hrdros. de)

67

79

Adariza

Matogueira

311

104

18

Crespo Vázquez, María Josefa

Crespo Vázquez, Preciosa

Crespo Vázquez, Francisca

67

80

Adariza

Matogueira

119

40

19

Fernández Gómez, Rosa

Fernández Gómez, Josefa (Hrdros. de)Fernández Gómez, Antonio (Hrdros. de)

67

81

Adariza

Matogueira

87

29

20

Vázquez Álvarez, Nicanor (Hrdros. de)

67

82

Adariza

Matogueira

126

42

21

Crespo Vázquez, Severino

67

83

Vagueixo

Matogueira

155

52

22

Crespo Mojón, Manuela

Fernández Crespo, Odilo

Fernández Crespo, Estela

Fernández Crespo, Estela

67

84

Vagueixo

Matogueira

168

56

23

Crespo González, Adelia

Crespo González, Javier

67

85

Vagueixo

Matogueira

123

42

24

Crespo Vázquez, Severino

67

90

Vagueixo

Matogueira

251

94

25

Bizarro González, Manuel

67

91

Vagueixo

Matogueira

256

86

26

Fernández Gómez, Rosa

Fernández Gómez, Josefa (Hrdros. de)Fernández Gómez, Antonio (Hrdros. de)

Fernández Gómez, Mª Herminia (Hrdros. de)

67

92

Vagueixo

Matogueira

288

98

27

Álvarez Gómez, Modesto (Hrdros. de)

67

93

Vagueixo

Matogueira

321

108

28

Lorenzo Blanco, Ovidia (Hrdros. de)

67

94

Vagueixo

Matogueira

292

98

29

Fernández Crespo, Francisco

Fernández Crespo, José Ramón

Fernández Crespo, Odilo

67

95

Vagueixo

Matogueira

271

62

30

González Crespo, Manuela

67

96

Vagueixo

Matogueira

169

31

Crespo Fernández, Ramón

Crespo Fernández, Aurita

67

97

Vagueixo

Matogueira

2

32

Crespo González, José Luis

Crespo González, María del Pilar

Crespo González, Manuel Javier

67

107

Berto Pérez

Matogueira

596

212

33

González Crespo, Francisco de Javier

67

127

Berto Pérez

Matogueira

78

77

34

Crespo Pérez, José Benito

67

108

Berto Pérez

Matogueira

5

35

González González, Antonio (Hrdros. de)

86

121

Pena do Lagarto

Matogueira

431

161

36

Crespo Vázquez, Severino

86

120

Carrascal

Matogueira

193

14

37

Gómez Gómez, Francisco

86

116

Carrascal

Matogueira

4

38

Álvarez Gómez, Modesto (Hrdros. de)

86

122

Pena do Lagarto

Matogueira

15

39

Crespo Lamelas, Gerardo (Hrdros. de)

86

377

Carrascal

Matogueira

107

181

40

Crespo Lamelas, Gerardo (Hrdros. de)

86

123

Pena do Lagarto

Matogueira

3

41

Lamelas González, Manuel

Lamelas González, María

Lamelas González, María Dolores

86

124

Pena do Lagarto

Matogueira

80

163

42

Lamelas González, Manuel

Lamelas González, María

Lamelas González, María Dolores

86

380

Carrascal

Matogueira

34

43

Descoñecido

Fiscalía Provincial de Ourense

86

125

Pena do Lagarto

Matogueira

64

97

44

González Cortés Manuel

86

126

Carrascal

Matogueira

273

144

45

Mojón Requejo, José Domingo

Mojón Requejo, Aurelio

Mojón Requejo, Jesus Angel

Mojón Requejo, María Elva

86

382

Carrascal

Matogueira

45

46

Gómez Álvarez, Rosa Pilar

Gómez Álvarez, José (Hrdros. de)

86

128

Pena do Lagarto

Matogueira

53

262

47

Gómez Álvarez, Rosa Pilar

Gómez Álvarez, José (Hrdros. de)

86

386

Carrascal

Matogueira

6

48

González Gómez, Tomas

86

129

Pena do Lagarto

Matogueira

54

49

González Fernández, Serafin

86

130

Carrascal

Matogueira

228

173

50

Saa Arias, Severino

86

131

Carrascal

Matogueira

43

69

51

Veciños de Verducedo

86

127

Berto Pérez

Matogueira

25

52

Saa Arias, Severino

67

118

Berto Pérez

Matogueira

1

53

Blanco Vizarro, Pedro

67

48

Lameiriño

Prado

20

54

Blanco Vizarro, Pedro

67

129

Lameiriño

Matogueira

4

253

55

González Álvarez, Indalecio

67

130

Touza

Matogueira

26

44

56

Fernández Crespo, Francisco

Fernández Crespo, José Ramón

Fernández Crespo, Odilo

67

131

Touza

Matogueira

20

22

57

Crespo Pérez, José Benito

67

132

Touza

Matogueira

31

29

58

Crespo Vázquez, Severino

67

133

Touza

Matogueira

51

54

59

Suárez, Manuel

67

119

Lanxeira

Matogueira

15

77

60

Gómez Álvarez, José

67

120

Longecira

Matogueira

46

61

Fernández Crespo, Francisco

Fernández Crespo, José Ramón

Fernández Crespo, Odilo

67

121

Louxeira

Matogueira

5

48

62

Veciños de Xestosa

67

122

Pena da Seca

Matogueira

1.877

811

63

Veciños de Verducedo

86

329

Viso

Matogueira

1.836

31

64

López Álvarez, María

86

326

Fonte do Frade

Matogueira

41

65

Crespo González, Servando

86

325

Fonte do Frade

Matogueira

2

66

Domínguez González, María Jesus

86

243

Mallada Vella

Matogueira

16

67

Gómez Eiro, Evaristo

Eiro Rodríguez, María Rosa

86

242

Mallada Vella

Matogueira

41

68

Vázquez Gómez, Arsenio (Hrdros. de)

86

237

Cidelos

Matogueira

1

69

González González, Antonio (Hrdros. de)

86

236

Cidelos

Matogueira

41

70

Gómez Álvarez, Rosa Pilar

Gómez Álvarez, José (Hrdros. de)

86

235

Cidelos

Matogueira

91

12

71

González González Antonio (Hrdros. de)

86

234

Cidelos

Matogueira

102

34

72

Álvarez Vázquez, Emilia

86

233

Cidelos

Matogueira

107

36

73

Vázquez Gómez, Arsenio (Hrdros. de)

86

232

Cidelos

Matogueira

130

44

74

Fentes Mojón Julio

86

231

Cidelos

Matogueira

125

41

75

González Vizarro, Manuel

González Vizarro, Angel

González Bizarro, José

86

230

Cidelos

Matogueira

116

38

76

Gómez Álvarez, María Carmen

Gómez Álvarez, Fernando (Hrdros. de)

86

229

Cidelos

Matogueira

142

253

92

77

Gómez González, Elvira

86

224

Sortes da Lampara

Matogueira

328

226

96

78

Gómez Álvarez, Rosa PilarGómez Álvarez, José (Hrdros. de)

86

223

Sortes da Lampara

Matogueira

333

15

71

79

Gómez Álvarez, María Carmen

Gómez Álvarez, Fernando (Hrdros. de)

86

222

Sortes da Lampara

Matogueira

476

54

80

Fernández Gómez, Gloria

Fernández Gómez, Daniel

86

221

Sortes da Lampara

Matogueira

466

42

74

81

Domínguez Vázquez, María Benita

86

220

Tras da Peizada

Matogueira

2.838

132

2.368

82

González Santino, César

86

219

Tras da Peizada

Matogueira

346

1.014

66

3.039

83

Gómez Cortes, María (Hrdros. de)

86

164

Tras da Peizada

Matogueira

1.101

84

Prieto Pérez, José

86

165

Tras da Peizada

Matogueira

1.428

85

Gómez Cortés, Odilo (Hrdros. de)

86

166

Pega Vella

Matogueira

102

– Concello de Maceda

86

Veciños de Santirso

179

312

Rouso

Matogueira

693

9.868

 

106

16.938

5.565

26.763