Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 44 Venres, 5 de marzo de 2021 Páx. 13260

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

ORDE do 4 de marzo de 2021 pola que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 10 de marzo de 2021 na comarca de Ferrol, Eume e Ortegal.

O artigo 28.2 da Constitución española recoñece, como dereito fundamental da persoa, o dereito á folga. O exercicio deste dereito queda condicionado ao mantemento dos servizos esenciais definidos no artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño (DOG núm. 116, do 20 de xuño).

As direccións comarcais de Ferrol da Confederación Intersindical Galega (CIG), Unión Xeral de Traballadores (UGT) e Comisións Obreiras (CC.OO.) comunicaron a convocatoria dunha folga xeral que afectará todas as actividades desempeñadas polo persoal de empresas privadas e do sector público, con vínculo funcionarial, estatutario ou laboral, no ámbito territorial das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, a cal se desenvolverá o día 10 de marzo de 2021 (comezará ás 00.00 horas e rematará ás 24.00), coas seguintes especificacións:

– Nas empresas, administracións e organismos con varias quendas de traballo, o comezo da folga efectuarase na primeira quenda, aínda que comece antes das 00.00 horas do día 10 de marzo, e a súa finalización terá lugar unha vez rematada a última quenda, aínda que se prolongue despois das 24.00 do día 11 de marzo. Así mesmo, naquelas empresas que teñan unha única quenda de traballo que comece antes das 00.00 do día 11 de marzo, o paro iniciarase á hora de comezo da actividade laboral e finalizará o día 11 de marzo na hora en que conclúa esta.

– Para garantir a cobertura informativa do paro, nas empresas do xornalismo e medios de comunicación, a folga convocada terá lugar no período comprendido entre as 7.00 horas do día 10 de marzo de 2021 e as 00.00 horas do día 11 de marzo de 2021. Corresponderá ao persoal de cada centro de traballo a determinación do horario de folga dentro do período de referencia.

Por outra banda, a Confederación General del Trabajo de Galicia (CGT) comunicou tamén convocatoria de folga xeral para o día 10 de mazo de 2021 cos seguintes matices:

– Durante a xornada do 9 de marzo de 2021, cesarán na súa actividade os traballadores e traballadoras de empresas privadas e os empregados e empregadas do sector público que presten servizos profesionais relacionados coa elaboración de produtos, servizos e abastecementos que haberán de ter efectos inmediatos ao día seguinte. Nestes supostos, a folga desenvolverase nos termos das convocatorias que se realicen para tales efectos.

– Para garantir a cobertura informativa, nas empresas do sector do xornalismo e medios de comunicación a folga terá lugar no período comprendido entre as 7.00 horas do día 9 de marzo de 2021 e as 24.00 horas do día 10 de marzo de 2021, e corresponde aos traballadores e traballadoras de cada centro de traballo a determinación do horario de folga dentro do período de referencia.

Así pois, a necesaria conciliación entre o exercicio do dereito constitucional de folga e o mantemento dos servizos esenciais obriga a esta Administración autonómica galega, de acordo coa normativa vixente, a fixar uns servizos mínimos indispensables para o funcionamento dos servizos esenciais, que se concretan nesta orde.

Desta forma, establécense servizos mínimos respecto dos sectores e actividades cuxa regulación é competencia dalgunha das consellerías da Xunta de Galicia e que poden afectar o desenvolvemento ordinario da actividade cidadá, no sentido do artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño, é dicir, sanidade, seguridade, protección civil, transportes e comunicacións, medios de comunicación social, rexistros públicos, edificios, bens e instalacións públicas, asistencia social e educación, servizos de vixilancia e extinción de incendios e bombeiros.

Os criterios determinantes para a fixación dos servizos mínimos establecidos na presente orde tiveron en conta os distintos pronunciamentos do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación cos servizos esenciais fixados nas xornadas das anteriores folgas do 8 de xuño de 2010, do 29 de setembro de 2010, do 27 de xaneiro de 2011, do 29 de marzo de 2012, do 14 de novembro de 2012 e do 8 de marzo de 2018, así como a Sentenza núm. 415/2019, do 25 de setembro.

Aínda que é certo que o devandito tribunal ditou sentenzas que anulaban as normas polas que se establecían os referidos servizos mínimos, non é menos certo que esas sentenzas foron motivadas fundamentalmente polo déficit de expresión da ponderación dos factores e criterios tidos en conta para a súa fixación, considerando insuficiente a motivación na determinación das prestacións mínimas garantidas.

Por todo isto, no caso concreto e tendo en conta os pronunciamentos anteriores, preténdense dar a coñecer máis xustificadamente, se cabe, os criterios en virtude dos cales se procedeu a identificar os servizos mínimos como esenciais e a determinar os efectivos necesarios para aseguralos á luz da presente convocatoria de folga. Todo isto observando a necesaria proporción entre o sacrificio para o dereito dos traballadores e os bens e intereses que se teñen que salvagardar.

Ademais da xustificación concreta e pormenorizada que se establece nos parágrafos seguintes, debe atenderse ás circunstancias particulares concorrentes en que se efectúa esta convocatoria de folga e ter en conta o feito de que se desenvolverá unicamente durante un período dun día.

• No ámbito da Presidencia da Xunta de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. garante a atención de emisores e reemisores para conseguir a cobertura do sinal de comunicación audiovisual, a continuidade da rede de emerxencias e a conectividade da Xunta de Galicia.

Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. é a sociedade mercantil pública autonómica cuxo obxecto social, de acordo cos seus estatutos, é:

«1. […] a realización de actividades dirixidas á prestación de servizos en materia de telecomunicacións na Comunidade Autónoma de Galicia, para as que obterá os títulos habilitantes que sexan necesarios en cada caso.

Así mesmo, terá por obxecto tanto a planificación, instalación, xestión, mantemento e explotación de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións en Galicia, como a elaboración de propostas, análises e estudos relacionados coas telecomunicacións que lle correspondan á Comunidade Autónoma de Galicia.

2. En particular, constituirán parte do obxecto social as seguintes actividades:

a) A promoción, planificación, deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación, por si mesma ou mediante terceiros, de toda clase de infraestruturas e servizos de telecomunicacións que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ou en que esta participe, vinculadas ao ámbito das telecomunicacións».

Para o desenvolvemento das súas funcións, Retegal conta cun centro emisor na zona de Ferrol-Eume-Ortegal denominado Bailadora (Ares), desde onde se prestan servizos ininterrompidamente as 24 horas do día, os 365 días do ano, parte en horario presencial e parte en dispoñibilidade (gardas).

Retegal presta, entre outros, o servizo de mantemento da Rede dixital de emerxencias e seguridade de Galicia e o servizo de distribución do múltiple autonómico de TDT, servizos que adquiren aínda maior relevancia, se cabe, en días de folga xeral, nos cales a paralización de tales servizos podería afectar gravemente a colectividade ante fallos nas comunicacións de emerxencias ou no sinal da información televisiva.

Polo exposto, Retegal debe asegurar a asistencia dun traballador ou traballadora polo menos no centro de Bailadora (1 de mañá e 1 de tarde), para o que resulta necesario a presenza ou atención (en dispoñibilidade) do referido centro permanentemente, coa finalidade de asegurar as prestacións de servizos contratadas.

• No ámbito da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, cómpre a fixación de servizos mínimos porque se considera esencial o mantemento dos edificios administrativos co obxecto de garantir o correcto funcionamento das súas instalacións nas posibles situacións de emerxencia que poidan acontecer.

No ámbito da Administración de xustiza, de conformidade coa doutrina do Tribunal Constitucional e coa xurisprudencia ditada na materia e, en particular, coa Sentenza 463/2018, do 7 de novembro, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, considéranse servizos esenciais necesarios para garantir o servizo público:

1. Servizos de garda de xulgados, fiscalías e Instituto de Medicina Legal.

2. Xuízos orais na orde penal de causas con preso.

3. Medidas precautorias ou provisionais en materia de familia, de violencia sobre a muller e de liberdade provisional, entre outras.

4. Actuacións relativas á violencia de xénero nos xulgados de violencia sobre a muller, sexan ou non exclusivos.

5. Actuacións urxentes do Rexistro Civil, tales como a expedición de licenzas de enterramento, entre outras.

6. Rexistro de asuntos e documentos en que venza un prazo preestablecido por lei e cuxo vencemento poida deparar perda de dereitos para a cidadanía, así como a atención daquelas actuacións en que venza un prazo improrrogable establecido na lei cuxo incumprimento poida afectar o dereito da tutela xudicial efectiva e aquelas cuxa urxencia veña determinada polas leis procesuais ou polos bens xurídicos en xogo.

Así mesmo, a Administración ten en conta igualmente, para a fixación dos servizos mínimos, os criterios determinantes que establece a doutrina do Tribunal Constitucional e a xurisprudencia contencioso-administrativa.

Para garantir a prestación dos anteditos servizos esenciais, polo tanto, establécense os servizos mínimos que se concretan máis adiante, para o que se ten en conta a extensión territorial e temporal da folga convocada, así como as distintas funcións dos distintos corpos.

Así mesmo, debe terse en conta que, de producirse durante a xornada de folga algunha das actuacións urxentes ou esenciais das establecidas polo artigo 42 do Regulamento 1/2005, do Consello Xeral do Poder Xudicial, dos aspectos accesorios para as actuacións xudiciais ou pola normativa procesual correspondente, estas non poderían ser atendidas polo xulgado de garda, dado que o xulgado competente está en horas de audiencia, motivo este polo que é preciso dispoñer dun mínimo de persoal nos distintos órganos xudiciais que figuran no articulado para atender as actuacións urxentes e inaprazables, sen vulnerar a atribución de competencias previstas nas correspondentes leis procesuais e no citado Regulamento 1/2005. Cómpre sinalar, a modo de exemplo, as seguintes: medidas sanitarias urxentes de saúde pública, medidas precautorias en materia de estranxeiría, asilo político e refuxiado que impliquen expulsión, devolución ou retorno polos xulgados do contencioso-administrativo; a realización de vistas que poidan afectar os dereitos dos traballadores e traballadoras, tales como as demandas de tutela de dereitos fundamentais e liberdades públicas, e as actuacións declaradas urxentes pola lexislación procesual, tales como medidas cautelares necesarias para asegurar a efectividade da tutela xudicial polos xulgados do social.

Por outra banda, e na determinación do concreto número de efectivos de servizos mínimos que se establecen, téñense en conta as distintas funcións que corresponden a cada corpo funcionarial, establecidas polos artigos 476 e seguintes da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, que fan necesaria, na determinación dos efectivos que deben atender os servizos esenciais en cada órgano, a concorrencia de persoal dos distintos corpos, imprescindible para garantir estes servizos esenciais.

Neste sentido, o persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial, polas súas funcións, non se considera preciso para garantir os servizos esenciais en determinados órganos, como no caso do Imelga ou rexistros civís principais ou delegados, ou ben esta Administración entende suficiente, noutros supostos, que a persoa funcionaria designada servizo mínimo sexa compartida por distintos xulgados. Só naquel suposto en que exista un único órgano por xurisdición, como sucede co contencioso-administrativo, se considera necesaria a fixación dun auxilio xudicial no órgano.

Por outra banda, e para a maior protección do dereito fundamental de folga, esta Administración considera, con respecto ao persoal funcionario do corpo de xestión e tramitación, que os servizos esenciais que se produzan nesta única xornada de folga poden ser atendidos coa presenza dunha única persoa funcionaria, que poderá designarse, en consecuencia, tanto dun corpo como doutro.

Respecto dos órganos xudiciais que estean de garda, e polo carácter esencial do servizo prestado nas citadas circunstancias, esta Administración entende que a dotación mínima necesaria é o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

En conclusión, por tanto, no ámbito da Administración de xustiza, como regra xeral, e en prol da protección do dereito de folga, non se fixan servizos mínimos naqueles órganos que non atenden servizos esenciais nesta xornada única de folga e si se establecen naqueles que si os atenden as dotacións mínimas de persoal necesario para que os poidan garantir e, neste sentido, non se designa persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial nalgúns órganos nin se comparte este persoal funcionario dos distintos órganos xudiciais e, con respecto ao persoal funcionario dos corpos de xestión ou tramitación, establécese a suficiencia dunha persoa funcionaria dos citados corpos por órgano, de forma alternativa. Finalmente, nesta mesma liña, naqueles órganos que prestan servizo de garda estableceuse que sexan estes equipos de garda os que atendan tamén os servizos mínimos.

Entrando xa na concreta xustificación que motiva o número de efectivos establecidos para cada tipo de órgano ou xurisdición, sinálase que:

No caso dos xulgados do penal, a xustificación fundaméntase na necesidade de garantir, entre outras, as actuacións que se describen a seguir a título exemplificativo: a realización de xuízos orais en causas con preso, para asegurar deste xeito as vistas con preso sinaladas, así como atender aquelas actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos para a cidadanía, dilixencias urxentes e asuntos de violencia de xénero.

O número de efectivos establecido nos xulgados do penal é o mínimo indispensable para garantir a atención do servizo esencial nun órgano xudicial, dado que se designa unha única persoa funcionaria por xulgado, que pode ser ben do corpo de xestión ou ben do de tramitación, e unha persoa funcionaria de auxilio, compartida, nos dous xulgados existente.

No xulgado de instrución con competencia en materia de violencia sobre a muller, a xustificación fundaméntase na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se describen a seguir a título de exemplo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos para a cidadanía, adopción de medidas cautelares ou provisionais urxentes en materia de familia ou de violencia sobre a muller, ou causas con detido na materia. O número de efectivos establecido é o mínimo indispensable para garantir a atención do servizo esencial nun órgano xudicial, dado que se designa unha única persoa funcionaria, que pode ser ben do corpo de xestión ou ben do de tramitación, máis un funcionario do corpo de auxilio xudicial.

No xulgado de instrución de garda, así como no xulgado de primeira instancia e instrución de garda, establécese que os servizos mínimos estarán atendidos polo equipo de persoal que presta o servizo de garda, dado que a xustificación estriba precisamente na necesidade de atender as actuacións que xorden durante o servizo de garda que teñen carácter esencial como, entre outras, as seguintes a modo de exemplo: actuacións con detido ou actuacións inaprazables, como a adopción de medidas cautelares urxentes.

No xulgado do contencioso-administrativo, a motivación reside na necesidade de atender, entre outras, as seguintes cuestións que se relacionan a modo de exemplo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos para a cidadanía, adopción de medidas cautelares ou provisionais urxentes como medidas sanitarias urxentes de saúde pública, medidas precautorias en materia de estranxeiría, asilo político e refuxiado que impliquen expulsión, devolución ou retorno, procesos de tramitación preferente ou en materia de dereitos fundamentais.

Nos xulgados do social, a xustificación radica na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se relacionan a seguir sen ánimo exhaustivo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos para a cidadanía, para asegurar desta forma a realización de vistas que poidan afectar os dereitos dos traballadores e das traballadoras, tales como as demandas de tutela de dereitos fundamentais e liberdades públicas, actuacións declaradas urxentes pola lexislación procesual, tales como medidas cautelares necesarias para asegurar a efectividade da tutela xudicial.

No xulgado de primeira instancia con competencia en materia de familia, a motivación descansa na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se relacionan a seguir a título de exemplo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos para a cidadanía, internamentos urxentes, medidas cautelares ou outras actuacións inaprazables, como as medidas de protección de menores.

Respecto da concreta dotación dos servizos mínimos dos anteditos xulgados do contencioso-administrativo, do social, así como o de primeira instancia con competencia en materia de familia, a dotación establecida é a mínima de que se parte naqueles órganos que atenden servizos esenciais: unha persoa funcionaria por órgano, que pode ser ben de xestión ou ben de tramitación, para garantir o dereito de folga do persoal, e un auxilio xudicial compartido por cada dous xulgados ou fracción.

Na oficina da fiscalía, así como na Subdirección Territorial do Instituto de Medicina Legal, a dotación que prestará os servizos mínimos será o persoal que preste o servizo de garda. No caso da oficina de fiscalía, esta decisión fundaméntase na necesidade de atender as actuacións que xorden durante o servizo de garda que teñen carácter esencial como, entre outras, as seguintes a título de exemplo: garantir as medidas cautelares ou provisionais urxentes en materia de familia, de menores, de violencia sobre a muller e de liberdade provisional. No caso da Subdirección Territorial do Instituto de Medicina Legal, fundaméntase na necesidade de garantir o servizo que lles é propio na materia, a prestación do servizo de garda, a asistencia médico-forense ao xulgado de garda, o levantamento de cadáveres, a asistencia a detidos e a vítimas de violencia de xénero ou asistir nos internamentos, entre outros.

Nos rexistros civís principais e delegados, e coa finalidade de atender as actuacións que teñan carácter esencial, como as que se describen a seguir a título de exemplo: as inscricións de defunción, inscricións de nacemento en prazo perentorio ou os certificados de defuncións; establécese o número de efectivos mínimo indispensable e desígnase unha única persoa funcionaria por órgano, que pode ser ben do corpo de xestión ou ben do de tramitación.

Por último, e tanto na oficinas de rexistro e repartición do decanato dos xulgados ou unidade encargada destas funcións como no servizo común de atención á cidadanía e á vítima, establécese que atenderá os servizos mínimos a dotación mínima indispensable para garantir a atención do servizo esencial nun órgano xudicial: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a. A xustificación na oficina de rexistro e repartición radica no feito de que se trata dun servizo que ten encomendada, entre outras funcións principais, a da recepción de demandas e escritos dirixidos a todos os órganos xudiciais do partido xudicial, o que podería afectar a tutela xudicial efectiva, especialmente se se trata do vencemento dun prazo preestablecido na lei. No caso do servizo común de atención á cidadanía e á vítima, a decisión vén motivada polo feito de que se trata dun servizo que ten encomendada, entre outras funcións principais, a da asistencia ás vítimas de delitos.

Ao respecto das oficinas de atención á cidadanía e en materia de rexistro, e seguindo os precedentes de anteriores folgas e tendo en conta normativa de actuación vixente, proponse para a folga que terá lugar o día 10 de marzo na comarca de Ferrol, Eume e Ortegal, como servizo mínimo na Oficina de Atención á Cidadanía e en Materia de Rexistro de Ferrol, o posto de traballo de Xefatura de Unidade de Apoio. Este posto é imprescindible por ser o único punto en toda a comarca para a recepción e rexistro de calquera tipo de documentación dirixido á Xunta de Galicia.

En relación coa cobertura de servizos mínimos do persoal da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo no centro de traballo Oficina Coordinadora de Ferrol, na xornada de folga os servizos mínimos estarán cubertos por:

– Xefa de Sección de Coordinación Administrativa.

– Xefa da Unidade de Apoio, Rexistro e Información.

Estes servizos garanten a suficiencia na realización do traballo que permite a cobertura mínima do servizo e organizaranse as citas presenciais de xeito que se garanta a correcta prestación do servizo.

• No marco da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, en materia de xestión de residuos, cómpre a fixación de servizos mínimos na Sociedade Galega de Medio Ambiente, empresa que ten encomendada a xestión dos residuos sólidos urbanos a partir do seu depósito nas estacións de transferencia ou plantas de tratamento, conforme sinala o artigo 10 da Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia, xa que a parada das instalacións centrais de Sogama (motores, caldeiras e turbinas) e plantas de transferencia, en caso de non se fixaren servizos mínimos, imposibilitaría directamente a prestación dos servizos esenciais, o que ocasionaría graves consecuencias ambientais e de saúde pública, e desde a base de que estes servizos mínimos afectan un menor persoal que o que estaría operativo en sábados, domingos ou festivos.

No ámbito de competencias da conservación do patrimonio natural, cómpre a fixación duns servizos mínimos que garantan o adecuado desenvolvemento da xestión dos recursos naturais e cinexéticos, e considérase indispensable a presenza de persoal dos espazos naturais protexidos e da biodiversidade, dada a especial protección que requiren tanto os bens como os recursos naturais existentes nestes espazos. Concretamente, fíxanse servizos mínimos no Distrito Ambiental I, que abarca os concellos das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, xa que resulta necesario garantir a atención ante calquera incidencia na xestión dos espazos naturais protexidos, da biodiversidade, dos recursos cinexéticos e piscícolas e dispoñibilidade ante a localización de fauna silvestre ferida.

Igualmente, fíxanse servizos mínimos no parque natural das Fragas do Eume. Ao tratarse dun espazo natural aberto que pode recibir visitantes, resulta esencial dispoñer do persoal proposto para poder atender calquera emerxencia que poida producirse.

• No marco das competencias atribuídas á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade no sector do transporte, cómpre distinguir:

No ámbito da materia de infraestruturas viarias, a Comunidade galega caracterízase pola dispersión da súa poboación e pola existencia de innumerables asentamentos de poboación (máis de 30.000 entidades de poboación no conxunto dos 313 municipios galegos) distribuídos nun territorio caracterizado pola súa dispersión xeográfica e atendidos por unha extensa rede de infraestruturas de diversa escala.

Garantir que a cidadanía as utilice en condicións de normalidade exixe, por un lado, manter as estradas nunhas condicións mínimas que garantan o funcionamento das infraestruturas coas debidas condicións de seguridade para os seus usuarios, e doutro, permitir a súa utilización de acordo cos principios de igualdade, universalidade e non discriminación, para posibilitar, deste xeito, a liberdade de circulación e, xunto a esta, o acceso ao exercicio doutros dereitos fundamentais, como o acceso aos servizos de saúde ou a liberdade de elección entre o exercicio do dereito de folga e do dereito ao traballo.

Neste marco, e ao respecto da conservación ordinaria das estradas de titularidade autonómica que non se xestionen baixo o réxime de concesión, as empresas adxudicatarias dos contratos de servizo para a realización da vialidade invernal e da conservación ordinaria tamén consideran indispensable a existencia de persoal que actuará cando se prevexan circunstancias adversas de calquera tipo: emerxencias ou situacións excepcionais derivadas de accidentes, posibilidade de obstáculos na estrada ou desprendementos, presenza de animais na vía, circulación de vehículos con cargas perigosas, fenómenos meteorolóxicos (xeo, sarabia, chuvia) etc. Ademais, dado que está operativo o dispositivo para garantir a vialidade nas estradas autonómicas en circunstancias meteorolóxicas adversas propias do inverno, considérase en calquera caso indispensable a presenza do persoal necesario para a realización da vialidade invernal.

Por esta razón, as empresas adxudicatarias de servizo en vías explotadas pola Administración atenderán as necesidades, para o que establecerán as medidas preventivas e correctivas, e a transmisión de información sobre elas, e adoptarán para iso as medidas precisas coa finalidade de atender axeitadamente as incidencias acontecidas durante as horas en que teña lugar a folga convocada.

No ámbito das competencias desta consellería no sector do transporte, resulta preciso distinguir:

a) Servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada:

Neste tipo de servizos cómpre ter en consideración que a Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, previu a integración de diferentes tipos de servizos da competencia da Xunta de Galicia.

No marco desta previsión legal, a Xunta de Galicia procedeu á renovación da totalidade de servizos públicos de transporte regular interurbano por estrada de uso xeral e dá servizo actualmente a un elevado número de escolares nos seus desprazamentos habituais para acceder aos seus centros educativos e, por tanto, ao dereito á educación.

Por tal motivo, establécese unha regulación dos servizos mínimos dos servizos públicos de transporte regular de uso xeral de persoas viaxeiras por estrada que diferencia, por unha parte, os servizos correspondentes a expedicións «integradas», nas cales existe unha reserva de prazas a favor de escolares, e que, consonte a citada Lei 2/2017, do 8 de febreiro, a súa prestación se considera prioritaria. Neste sentido, de forma análoga ao criterio empregado para a definición dos servizos de uso especial de escolares, identifícanse como servizos mínimos as expedicións integradas de máis de catro quilómetros de lonxitude.

Por outra parte, respecto do resto das expedicións, cómpre incidir especialmente na mobilidade que se produce cara aos principais centros urbanos, nos cales se localizan servizos esenciais aos cales cómpre garantir o dereito de acceder das persoas usuarias, e cara aos que se presentan pautas de mobilidade cotiá recorrente en transporte público, vinculada co desenvolvemento ordinario das persoas. Neste sentido, diferenciarase a mobilidade que presenta unha maior recorrencia e habitualidade, representada polas expedicións de curto percorrido (menos de 25 quilómetros) e dirixida fundamentalmente cara a asentamentos principais de poboación; e, por outra parte, tense presente a mobilidade menos recorrente, da poboación que se dirixe ás principais aglomeracións urbanas para acceder, especialmente, a servizos xerais radicados nelas, mobilidade atendida especialmente por expedicións de media ou longa distancia.

Deste xeito, nas expedicións de curto percorrido, ata 25 km, manterase ata un 50 % do servizo nas franxas horarias da primeira e última hora do día (das 6.00 ás 9.00 e das 18.00 ás 21.00 horas), co que se garante a posibilidade de acceder e retornar aos centros de traballo ou de educación, entre outros, aínda que as persoas usuarias deban ter que adaptar as súas pautas habituais de mobilidade.

En canto ás expedicións de máis longo percorrido, garantirase con elas o acceso aos principais núcleos de poboación, ben na xornada de mañá ben na de tarde, mais limitando a súa prestación a un servizo de ida e volta antes das 14.00 horas e outro despois das 18.00 horas, o que fai un total de 2 servizos diarios de ida e outros tantos de volta.

b) Servizos de transporte público regular de uso especial-escolares: o campo destes servizos resulta especialmente sensible, tanto por ser o transporte un mecanismo auxiliar para o exercicio dun dereito fundamental, como é o da educación, como polas especiais exixencias que implica a protección dos menores.

Do mesmo xeito, a dispersión poboacional en Galicia determina que, diariamente, se teña que realizar unha significativa cantidade de desprazamentos para os cales non existe alternativa real de mobilidade, polo que o mantemento dos servizos de transporte público resulta fundamental.

Coa finalidade de ponderar a garantía do esencial dereito á folga dos traballadores e traballadoras, xunto coa garantía do igualmente elemental dereito de acceso ao sistema educativo, deberán manterse como esenciais os servizos de entrada aos centros –desde ás 7.30 ata as 10.30 horas– e os de saída –desde das 13.30 ás 19.00 horas– nos itinerarios de transporte escolar de estudantes de niveis de ensino obrigatorio cuxa lonxitude total sexa superior a 4 km.

c) Servizos regulares de uso especial para transporte de persoas traballadoras: co fin de garantir o acceso e a saída dos postos de traballo naqueles servizos de carácter interurbano en que a ausencia dunha previsión mínima crebaría toda posibilidade de acceso ao traballo, propóñense como mínimos todos os servizos nas expedicións anteriores ás 9.00 horas e posteriores ás 18.00 horas.

d) Transporte de mercadorías: neste ámbito debe terse en conta a dependencia que teñen os servizos de asistencia sanitaria deste tipo de transporte, os cales non poden afrontar unha falta de subministración suficiente dos produtos precisos para a atención á cidadanía, especialmente na actual situación sanitaria.

En consecuencia, manterase a totalidade dos transportes de toda clase de mercadorías para e desde os establecementos sanitarios.

e) Transporte funerario: polas necesidades sociais inaprazables que atende esta modalidade de transporte, proponse manter a totalidade dos servizos de transporte funerario.

• No ámbito da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, polo que se refire ao servizo esencial da educación, este non pode ser reducido exclusivamente á actividade docente, xa que xunto a esta actividade se realizan outras funcións, como son a vixilancia e coidado dos nenos e nenas menores de idade que acoden aos centros docentes públicos, así como o coidado, mantemento e vixilancia das instalacións destinadas ao servizo público educativo.

Con carácter xeral, o artigo 39 da Constitución depara unha protección especial aos menores; dun xeito máis específico, a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, dispón no seu artigo 7 que o alumnado ten dereito a que se respecte a súa identidade, integridade e dignidade persoal, e á protección integral contra toda agresión física e moral. Por tanto, a custodia e seguridade dos menores de idade que accedan a un centro docente, o cumprimento dos principios constitucionais mencionados e dos dereitos citados é responsabilidade ineludible desta Administración educativa e parte indivisible do dereito esencial á educación.

O dereito á seguridade e o correlativo deber de protección dos menores, dada a súa entidade, debe exercerse continuamente. Como servizo mínimo para garantilos establécese que os centros docentes permanezan abertos no seu horario habitual, coa necesaria presenza nos devanditos centros do director ou directora, ou, de ser o caso, doutro membro do equipo directivo que substitúa a persoa titular, xa que tales membros do equipo directivo teñen a representación do centro e garanten o cumprimento das leis e demais disposicións vixentes, como sinalan as alíneas a) e d) do artigo 132 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e por tanto están capacitados e facultados para resolver calquera incidencia respecto da seguridade dos menores de idade. Así mesmo, consonte a normativa citada, a persoa titular da dirección tamén está facultada e capacitada para resolver calquera incidencia que se poida producir respecto do conxunto dos bens que integran un centro docente.

A presenza dun subalterno ou subalterna deriva das funcións que lle competen a este tipo de persoal respecto do coidado e vixilancia das instalacións e do control de entrada e saída do centro educativo, tanto para evitar a entrada de persoas alleas ao centro como para evitar a saída dos menores de idade cando non corresponda.

Dentro do deber de outorgar protección básica ao menor de idade, debemos incluír a súa alimentación. En relación con isto cómpre afirmar que, cando se asume esta responsabilidade, non pode desatenderse, o que motiva que deba garantirse nos centros educativos o mantemento do servizo de comedor.

O dereito á seguridade e o correlativo deber de protección dos menores que, como se dixo, non pode ser paralizado, inclúe a actividade básica de coidar a integridade física e hixiene daqueles que, por teren diminuídas as súas capacidades, necesitan unha constante vixilancia e atención (artigo 49 da Constitución) por parte do persoal coidador do alumnado con necesidades educativas especiais presente nos centros docentes ordinarios.

Se o que acabamos de dicir son razóns que sosteñen a necesidade de fixar servizos mínimos ante calquera convocatoria de folga no ámbito dos centros docentes non universitarios, neste caso atopámonos, como é notorio para todos, ante unhas circunstancias extraordinarias e graves que obrigan a afastarnos dos servizos mínimos fixados en antecedentes convocatorias de folga nun contexto diferente. Referímonos, como é obvio, á situación de emerxencia sanitaria en que nos encontramos como consecuencia da pandemia internacional provocada polo coronavirus SARS-CoV-2 que causa a COVID-19.

O artigo 43.1 da Constitución recoñece o dereito á protección da saúde, mentres que o número 2 dese artigo sinala que compete aos poderes públicos organizar e tutelar a saúde pública a través de medidas preventivas. Pois ben, os servizos mínimos que se deben fixar para esta convocatoria de folga deben ser tales que permitan o cumprimento efectivo das medidas preventivas fixadas polos diferentes instrumentos regulatorios aprobados polas autoridades, pois con eles non só se protexe a saúde das persoas usuarias do servizo público educativo senón a de toda a poboación en xeral, como medidas destinadas a evitar a propagación da pandemia, evitar a propagación do coronavirus SARS-CoV-2 e con iso a infección por COVID-19. Entre eses instrumentos regulatorios cómpre salientar a Orde comunicada do ministro de Sanidade do 27 de agosto de 2020 (publicada no DOG do 28 de agosto de 2020 como anexo á Orde da Consellería de Sanidade do 28 de agosto de 2020), ditada baixo o amparo do artigo 65 da Lei 26/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema nacional de saúde, e a versión do 4.11.2020 do Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020/21, publicado na páxina web corporativa da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Destes instrumentos regulatorios é mester mencionar medidas preventivas tales como a limitación dos contactos, mediante a distancia social ou mediante o mantemento de grupos de convivencia estable; medidas de prevención persoal, como a hixiene de mans, que o alumnado menor de idade ou con necesidades educativas especiais non realizará por iniciativa propia, senón que precisará o estímulo e vixilancia do persoal do centro; ou as medidas de limpeza, desinfección e ventilación do centro.

Pois ben, tendo presente o anterior, consideramos que neste contexto debe acudir a cada centro educativo, como servizos mínimos, ademais do titular da dirección ou de quen o substitúa, un profesor ou profesora por cada grupo de alumnos que teña prevista actividade lectiva no tempo da folga. Consideramos isto imprescindible para o cumprimento das medidas relativas á limitación de contactos ou de hixiene persoal no alumnado e para o cumprimento das medidas relativas á ventilación. Tales funcións deben reforzarse no caso do alumnado con necesidades educativas especiais, para os cales o nivel de protección debe ser absoluto, razón que nos leva a fixar como servizos mínimos o 100 % do persoal auxiliar coidador.

No mesmo contexto, ademais das medidas de hixiene individual, resultan tamén imprescindibles o mantemento da limpeza, desinfección e ventilación do centro, razón pola cal resulta necesario fixar como servizos mínimos o 100 % do persoal de limpeza. Do protocolo antes mencionado recollemos algunhas das medidas que xustifican tales servizos mínimos:

«4. Medidas xerais de limpeza nos centros.

[...]

4.1.1. Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos, onde será de polo menos dúas veces ao día.

4.1.2. Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, perchas, e outros elementos de similares características, así como de billas, elementos das cisternas e outros dos aseos.

4.1.3. Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de superficies de uso frecuente e, no caso dos aseos, de polo menos dúas veces na xornada. En todo caso, nos aseos existirán xaboeiras ou material de desinfección para ser utilizado polas persoas usuarias voluntariamente.

[...]

4.1.8. Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras (todas con bolsa interior e protexidas con tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental».

En relación coa ventilación, na que están implicados diferentes profesionais do centro, recóllese o seguinte no antedito protocolo:

«4.2. Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións e por espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre que sexa posible entre clases, e coas medidas de prevención de accidentes necesarias:

4.2.1. Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as ventás abertas o maior tempo posible.

4.2.2. Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de recirculación do aire interior.

4.3. Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferente alumnado de xeito consecutivo (orientador/a, profesor/a especialista ou calquera outro), ventilarase a aula ou sala polos menos 15 minutos logo de cada sesión».

Sendo necesario o mantemento do servizo de comedor, no devandito contexto de medidas preventivas para a propagación da pandemia, entendemos que é necesario fixar como servizo mínimo o 100 % do persoal de comedores. Ao fío do anterior, do protocolo citado cómpre salientar as seguintes medidas:

«14.3. Os menús serán os utilizados habitualmente segundo a tempada. Cando sexa posible, os menús serán empratados na cociña e servidos en bandexa. No caso de existiren varios pratos secuenciais, recoméndase o uso de máscara no período entre ambos.

[...]

14.5. O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval e electrodomésticos e utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús».

En relación cos servizos mínimos citados ata agora respecto dos centros educativos non universitarios, cómpre dicir que desde o inicio do presente curso escolar existen varios precedentes de servizos mínimos semellantes fixados con ocasión de convocatorias de folga que afectaban o sector do ensino. Pois ben, non existe unha variación substancial da situación epidemiolóxica desde eses precedentes ata a actualidade, polo que non hai ningunha razón para afastarse do decidido daquela.

Polo que se refire ás universidades, cos servizos mínimos que se fixan garántese a asistencia do alumnado e do persoal que non exerza o seu dereito á folga. A presenza mínima do persoal de conserxaría resulta precisa para a seguridade das instalacións. O persoal previsto para os rexistros busca garantir a actuación das persoas que puidesen necesitalo e cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo nos seus dereitos.

• No ámbito da Consellería de Sanidade, os servizos mínimos que se establecen resultan totalmente necesarios para manter a adecuada cobertura dos servizos esenciais que presta a Consellería de Sanidade, evitando que se produzan graves prexuízos para a saúde da cidadanía e permitindo cumprir coa normativa vixente.

Tales servizos mínimos responden á necesidade de compatibilizar o respecto ineludible ao exercicio do dereito á folga co mantemento dunha serie de servizos á poboación, que baixo ningún concepto poden quedar desasistidos, xa que se realizan no eido da protección da saúde, cun carácter marcadamente preventivo, e deberán ser prestados tendo en conta as obrigas que o marco normativo vixente, no contexto europeo, nacional ou autonómico, establece en materia ambiental e alimentaria co obxectivo de protexer a saúde da cidadanía.

No ámbito sanitario, os servizos deben garantir o cumprimento das normas esenciais para asegurar o control de calquera incidencia que se poida producir nos establecementos e servizos de sanidade ambiental ou alimentaria.

En canto á inspección de saúde pública, cubriranse as necesidades urxentes ou de perentoria necesidade.

O persoal inspector veterinario oficial de saúde pública de comarca cubrirá as necesidades urxentes ou de perentoria necesidade, entre as cales se encontran alertas nivel I, intoxicacións alimentarias, abrochos e actuacións especiais en establecementos e servizos no marco das competencias da Consellería de Sanidade. O persoal inspector veterinario de saúde pública de matadoiro cubrirá as situacións especiais derivadas das urxencias que se poidan producir, entre as cales se atopan as de benestar animal, as de desabastecemento que se poidan producir por festividades locais, no día anterior ou posterior ao día da folga, e outras de semellante natureza.

Os inspectores farmacéuticos de saúde pública cubrirán as necesidades urxentes ou de perentoria necesidade, entre as cales se encontran alertas, casos illados de lexionela, abrochos e actuacións especiais en establecementos e servizos no marco das súas competencias. Por tanto, considérase imprescindible a presenza deste persoal como servizo esencial.

• No ámbito da Consellería de Política Social, tómase en consideración a determinación dos servizos mínimos na necesidade da presenza efectiva que garanta o funcionamento dos centros, tendo como referencia para os centros asistenciais o número de efectivos presentes nun día festivo por seren estes os días en que a prestación de servizos e realización de actividades, así como o número de usuarios, acada os seus niveis mínimos limitándose ao mantemento básico e esencial dos centros, o cal non pode ser desatendido. Estes servizos mínimos fixados no ámbito dos servizos sociais considéranse imprescindibles para garantir unha atención adecuada ás persoas residentes ou usuarias destes centros, máxime cando é necesario dar unha resposta inmediata ás diferentes situacións de emerxencia social.

• No que respecta á Consellería do Medio Rural, e debido á época de baixo risco de incendio en que nos atopamos, sen prexuízo de situación de carga de incendios por actividade incendiaria e que precisen un maior desenvolvemento do operativo, redúcense os servizos mínimos fixando unicamente como imprescindible o persoal previsto para calquera domingo ou festivo no dispositivo de prevención e extinción de incendios. Na Estación Experimental de Gandaría de Montaña de Marco da Curra (Monfero, A Coruña), prestará servizos 1 capataz agrícola, o que se considera suficiente para o necesario coidado dos animais.

• Respecto da Consellería do Mar, a proposta de servizos mínimos que se consideran necesarios para garantir o funcionamento dos servizos esenciais que a consellería está obrigada a prestar baséase nos seguintes motivos:

a) Centros de ensino:

Nos centros educativos con alumnado en réxime de internado é preciso un mínimo de persoal que manteña a atención que se debe prestar a este alumnado residente.

O centro de ensino dependente desta consellería no que se propón fixar servizos mínimos, a Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol, ten durante os días lectivos da semana servizo de residencia e comedor, pero os sábados, domingos e festivos permanecen pechados. Existe un servizo de vixilancia exclusivamente de dúas horas os domingos e os festivos que son vésperas de días lectivos, que teñen como misión abrir o centro e permanecer nel para recibir o alumnado residente mentres non empeza a quenda da persoa educadora.

O persoal educador (persoal laboral) desenvolve o seu traballo por quendas, de luns a venres, en horario de mañá, tarde e noite. En ausencia dun servizo de vixilancia, faise necesario garantir que polo menos un educador ou educadora estea presente de maneira permanente para control e servizo do alumnado residente, polo que no día de folga deberá haber un educador ou educadora no centro.

b) Servizo de gardacostas de Galicia:

A vixilancia pesqueira non só é necesaria para manter o control do sector, coa finalidade de ofrecer unha efectiva protección dos recursos mariños, senón que tamén colabora en tarefas e actuacións de salvamento e rescate marítimo cando as necesidades así o exixen. Así, os servizos mínimos deben cubrir de xeito efectivo a área de busca e salvamento marítimo e loita contra a contaminación do mar en Galicia, dada a imposibilidade de que tal servizo quede desatendido, pola transcendencia que esta actividade ten no salvamento de vidas e na protección e prevención de contaminacións mariñas.

O Servizo de Gardacostas de Galicia está operativo as 24 horas do día, os 365 días do ano, sen que se diferencien os servizos establecidos para festivos, sábados e domingos dos programados para o resto do días laborables. As emerxencias, de producírense no día fixado para a folga, poden ser atendidas garantindo unha tripulación composta por un patrón ou patroa, un mecánico ou mecánica e un vixilante mariñeiro na base operativa de Ferrol, única afectada pola folga convocada.

c) Ente público Portos de Galicia:

Os portos, que comezaron como puntos de descarga de mercadorías e pesca, evolucionaron ata convertérense nuns complexos industriais e mercantís onde se desenvolven numerosas actividades produtivas e administrativas e que, así mesmo, realizan unha función de desenvolvemento rexional, permitindo a localización e promoción doutras industrias, e social, en beneficio da comunidade concentrada na súa zona de influencia.

En Galicia, o funcionamento e a evolución do sistema portuario teñen unha especial importancia, xa que as actividades relacionadas co mar representan un factor fundamental na súa estrutura socioeconómica e, non en van, máis do 60 por 100 da poboación total das provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra reside en concellos que contan con instalacións portuarias, e unha gran parte desa poboación desenvolve actividades directa ou indirectamente relacionadas co sector marítimo.

Na comarca de Ferrol-Eume-Ortegal, sitúanse portos tales como os de Cariño, que ten unha forte actividade comercial, está suxeito ao código internacional de protección de instalacións portuarias e buques fronte a actos terroristas e de atentado a instalacións críticas, código PBIP, e tamén Ares, Mugardos e Ortigueira, con relevante actividade pesqueira e, sobre todo, náutico-deportiva, que implica o control do tránsito de embarcacións e pasaxeiros exteriores. Todas elas son actividades portuarias con relevante impacto na área de influencia das comarcas da zona de influencia destes portos e que exixen que a persoa responsable, xefe de zona, se relacione con diversos departamentos da Xunta e doutras administracións, concellos, capitanías marítimas dependentes da Dirección Xeral de Mariña Mercante, cos diferentes concesionarios e empresariado en relación cos servizos portuarios, etc. Por tanto, considérase esencial que a xefatura de zona do ámbito territorial afectado pola folga manteña a capacidade de relación e decisión ante calquera incidencia que afecte os portos das comarcas do ámbito da folga.

En consecuencia, por proposta da Comisión de Secretarios, oídos os comités de folga e en virtude das facultades que me confire o artigo 1 do Decreto 233/2012, do 5 de decembro, polo que se determinan a organización, funcións e competencias desta Vicepresidencia da Xunta de Galicia,

DISPOÑO:

Artigo único

1. Terán a consideración de servizos mínimos os que se relacionan a seguir:

1.1. Presidencia da Xunta de Galicia.

1.1.1. Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A., adscrita á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Centro emisor de Bailadora: 2 oficiais técnicos electrónicos (1 de mañá e 1 de tarde).

1.2. Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

1.2.1. Dirección Xeral de Xustiza.

– Nos xulgados do Penal (Ferrol):

1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 funcionario/a de auxilio compartido para os dous xulgados existentes.

– No Xulgado de Instrución con competencia en materia de violencia sobre a muller:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 funcionario/a de auxilio.

– No Xulgado de Instrución de garda (Ferrol):

1 xestor/a, 2 tramitadores/as e 1 funcionario/a de auxilio.

– No Xulgado de Primeira Instancia e Instrución (Ortigueira):

1 xestor/a, 1 tramitador/a, e 1 funcionario/a de auxilio.

– No Xulgado do Contencioso-Administrativo (Ferrol):

1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 funcionario/a de auxilio.

– Nos xulgados do Social (Ferrol):

1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 funcionario/a de auxilio compartido para os dous xulgados existentes.

– No Xulgado de Primeira Instancia con competencia en materia de familia (Ferrol):

1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 funcionario/a de auxilio.

– No Xulgado de Primeira Instancia con competencia en materia de rexistro civil (Ferrol):

1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

– Fiscalía da Área de Ferrol:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

– Na Subdirección Territorial do Instituto de Medicina Legal:

2 médicos/as forenses.

– Xulgado de Paz de Cedeira:

1 xestor/a.

– Xulgado de Paz de Fene:

1 xestor/a.

– Xulgado de Paz de Mugardos:

1 xestor/a.

– Xulgado de Paz de Narón:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

– Xulgado de Paz de Neda:

1 xestor/a.

– Xulgado de Paz de Valdoviño:

1 xestor/a.

– Xulgado de Paz das Pontes de García Rodríguez:

1 xestor/a.

– Xulgado de Paz de Pontedeume:

1 xestor/a.

– No servizo común de rexistro e repartición do decanato de Ferrol:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

– No servizo común de atención á cidadanía e á vítima:

1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

1.2.2. Xefatura Territorial da Coruña.

– Oficina Coordinadora de Ferrol:

1 xefe/a da Unidade de Apoio, Rexistro e Información en quenda de mañá.

1 xefe/a de Sección de Coordinación Administrativa en quenda de tarde.

1.3. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

1.3.1. Servizos mínimos en materia de xestión de residuos:

– Plantas de transferencia:

a) Narón:

Quenda de día: 1 condutor/a de camión e 1 operario/a de compactación.

Quenda de noite: 1 condutor/a de camión.

b) Ortigueira: 1 operario/a.

1.3.2. Servizos mínimos no ámbito da conservación do patrimonio natural:

– Distrito ambiental I-Ferrol:

Quenda de mañá: 1 axente facultativo oambiental.

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

– Parque Natural das Fragas do Eume:

Quenda de mañá: 1 vixilante de recursos naturais.

Quenda de tarde: 1 vixilante de recursos naturais.

1.4. Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

1.4.1. Servizos mínimos en materia de infraestruturas viarias.

As empresas adxudicatarias dos contratos de servizo para a realización da vialidade invernal e da conservación ordinaria das estradas de titularidade autonómica deberán manter o persoal correspondente a un domingo para a realización da vialidade invernal e da conservación e mantemento.

1.4.2. Servizos mínimos en materia de transporte público regular de persoas viaxeiras de uso xeral por estrada:

CONCESIÓN

CÓDIGO DE EXPEDICIÓN

NOME DA RUTA

SENTIDO

HORA SAÍDA

HORA CHEGADA

INTEGRADA

XG618

XG618360101

VICEDO (CASA CULTURA)-VILAR

VOLTA

8.40

10.00

SI

XG618

XG618360102

VICEDO (CASA CULTURA)-VILAR

IDA

15.50

17.10

SI

XG635

XG635010102

FERROL E.A.-HOSPITAL DA COSTA-BURELA

IDA

9.30

12.00

NON

XG635

XG635010107

FERROL E.A.-HOSPITAL DA COSTA-BURELA

IDA

19.00

21.30

NON

XG635

XG635010108

FERROL E.A.-HOSPITAL DA COSTA-BURELA

VOLTA

6.30

9.00

NON

XG636

XG636030101

CANDAMIL-CRUZAMENTO A PÍA (DÁRSENA)

VOLTA

9.10

9.55

SI

XG636

XG636030102

CANDAMIL-CRUZAMENTO A PÍA (DÁRSENA)

IDA

16.05

16.50

SI

XG639

XG639030101

A VIÑA-A AIRA VELLA

VOLTA

9.03

9.44

SI

XG639

XG639030106

A VIÑA-A AIRA VELLA

IDA

15.32

16.13

SI

XG639

XG639040101

A VIÑA-A ESPERELA

VOLTA

8.58

9.46

SI

XG639

XG639040106

A VIÑA-A ESPERELA

IDA

15.32

16.20

SI

XG639

XG639050101

A VIÑA-O BULLO

VOLTA

9.10

9.40

SI

XG639

XG639050106

A VIÑA-O BULLO

IDA

15.35

16.05

SI

XG639

XG639060101

A VIÑA-A MACEIRA

VOLTA

9.06

9.42

SI

XG639

XG639060106

A VIÑA-A MACEIRA

IDA

15.33

16.09

SI

XG639

XG639070101

A VIÑA-A CASANOVA

VOLTA

9.08

9.44

SI

XG639

XG639070106

A VIÑA-A CASANOVA

IDA

15.31

16.07

SI

XG639

XG639080101

PONTEDEUME-TABOADA

IDA

14.19

14.48

SI

XG639

XG639080102

PONTEDEUME-TABOADA

VOLTA

7.50

8.19

SI

XG639

XG639090103

CENTRO SAÚDE PONTEDEUME-VILACHÁ

VOLTA

8.38

9.27

SI

XG639

XG639090104

CENTRO SAÚDE PONTEDEUME-VILACHÁ

IDA

14.40

15.29

SI

XG639

XG639100103

CENTRO SAÚDE PONTEDEUME-VILAR-C. G. CIVIL

IDA

14.20

14.25

SI

XG639

XG639100104

CENTRO DE SAÚDE PONTEDEUME-VILAR-C. G. CIVIL

VOLTA

8.05

8.10

SI

XG640

XG640010101

PRAZA DE GALICIA-CEDEIRA E.A.

VOLTA

6.20

7.30

NON

XG640

XG640010102

PRAZA DE GALICIA-CEDEIRA E.A.

IDA

7.00

8.10

NON

XG640

XG640010106

PRAZA DE GALICIA-CEDEIRA E.A.

VOLTA

19.00

20.10

NON

XG640

XG640010107

PRAZA DE GALICIA-CEDEIRA E.A.

IDA

20.30

21.40

NON

XG640

XG640020103

PRAZA DE GALICIA-PRAIA DA FROUXEIRA-CEDEIRA E.A.

VOLTA

21.30

22.40

NON

XG640

XG640020104

PRAZA DE GALICIA-PRAIA DA FROUXEIRA-CEDEIRA E.A.

VOLTA

7.10

8.20

NON

XG640

XG640020105

PRAZA DE GALICIA-PRAIA DA FROUXEIRA-CEDEIRA E.A.

IDA

9.30

10.40

NON

XG640

XG640020108

PRAZA DE GALICIA-PRAIA DA FROUXEIRA-CEDEIRA E.A.

IDA

19.00

20.10

NON

XG640

XG640030101

PRAZA DE GALICIA-VILABOA

VOLTA

7.10

7.52

NON

XG640

XG640030104

PRAZA DE GALICIA-VILABOA

IDA

12.45

13.27

NON

XG640

XG640030107

PRAZA DE GALICIA-VILABOA

IDA

19.10

19.52

NON

XG640

XG640040101

CPI DE ATIOS-A CAVADA

VOLTA

9.00

9.30

SI

XG640

XG640050101

CPI DE ATIOS-O CASAL

IDA

14.45

15.41

SI

XG640

XG640060101

CPI DO FEAL-OS BICÁS

VOLTA

15.53

16.23

SI

XG640

XG640060102

CPI DO FEAL-OS BICÁS

IDA

18.15

18.45

SI

XG640

XG640060103

CPI DO FEAL-OS BICÁS

VOLTA

8.28

8.58

SI

XG640

XG640060104

CPI DO FEAL-OS BICÁS

IDA

14.00

14.30

SI

XG640

XG640070101

PORTA DO SOL (MARQUESIÑA)-LOIRA VELLA

VOLTA

8.45

9.28

SI

XG640

XG640070102

PORTA DO SOL (MARQUESIÑA)-LOIRA VELLA

IDA

15.35

16.18

SI

XG640

XG640080101

CPI DE ATIOS-CASTRO

IDA

14.45

15.16

SI

XG640

XG640090101

CPI DE ATIOS-OUTEIRO-OS OUTEIROS

IDA

15.15

16.09

SI

XG640

XG640100101

CPI DE ATIOS-OS OUTEIROS

VOLTA

9.05

9.35

SI

XG640

XG640120101

CPI DE ATIOS-LAVACERIDO (COSTA)

IDA

14.45

15.16

SI

XG640

XG640130101

CPI DO FEAL-PEDROSO

VOLTA

15.55

16.25

SI

XG640

XG640130102

CPI DO FEAL-PEDROSO

IDA

18.15

18.45

SI

XG640

XG640130103

CPI DO FEAL-PEDROSO

VOLTA

8.20

8.50

SI

XG640

XG640130104

CPI DO FEAL-PEDROSO

IDA

14.00

14.30

SI

XG640

XG640140101

FREIXEIRO EC-DOMIRÓN

IDA

14.16

14.36

SI

XG640

XG640150101

COVAL-SEQUEIRO

IDA

15.15

15.45

SI

XG640

XG640160101

PORTA DO SOL (MARQUESIÑA)-SABÍN

VOLTA

9.05

9.35

SI

XG640

XG640180107

PRAZA DE GALICIA-SEDES-PRAIA DA FROUXEIRA

IDA

20.15

20.55

NON

XG640

XG640180120

PRAZA DE GALICIA-SEDES-PRAIA DA FROUXEIRA

VOLTA

7.30

8.10

NON

XG640

XG640180121

PRAZA DE GALICIA-SEDES-PRAIA DA FROUXEIRA

VOLTA

21.00

21.40

NON

XG640

XG640190101

PRAZA DE GALICIA-POLÍGONO RÍO DO POZO-SEDES-PRAIA DA FROUXEIRA

IDA

7.30

8.04

NON

XG640

XG640200101

PRAZA DE GALICIA-POLÍGONO AS LAGOAS-O FEAL-POLÍGONO RÍO DO POZO

IDA

7.45

8.13

NON

XG640

XG640240101

CEDEIRA E.A.-FERROL E.A. (POR AC-566)

IDA

9.30

10.30

NON

XG640

XG640270103

CPI DE ATIOS-SEQUEIRO

IDA

15.15

15.44

SI

XG640

XG640280103

CPI DE ATIOS-POI

VOLTA

9.10

9.35

SI

XG640

XG640290103

CONCELLO DE NARÓN-BALTAR

IDA

14.00

14.30

SI

XG640

XG640290104

CONCELLO DE NARÓN-BALTAR

VOLTA

15.50

16.20

SI

XG640

XG640290105

CONCELLO DE NARÓN-BALTAR

IDA

18.15

18.45

SI

XG640

XG640290106

CONCELLO DE NARÓN-BALTAR

VOLTA

8.25

8.55

SI

XG640

XG640300101

PRAZA DE GALICIA-CEDEIRA E.A. (POR CONCELLO DE NARÓN)

IDA

12.30

13.40

NON

XG640

XG640310101

PRAZA DE GALICIA-PRAIA DA FROUXEIRA-CEDEIRA E.A. (POR CONCELLO DE NARÓN)

VOLTA

10.30

11.22

NON

XG640

XG640340101

FREIXEIRO EC-DOMIRÓN-O VAL

VOLTA

7.45

8.20

SI

XG641

XG641010101

PRAZA DE GALICIA-AS NEVES

VOLTA

7.30

8.05

NON

XG641

XG641010107

PRAZA DE GALICIA-AS NEVES

IDA

19.00

19.35

NON

XG641

XG641020101

AS NEVES-O AMENEIRO

IDA

15.30

16.05

SI

XG641

XG641020102

AS NEVES-O AMENEIRO

VOLTA

8.55

9.30

SI

XG641

XG641030101

AS NEVES-AS NEVES

IDA

15.30

16.10

SI

XG641

XG641030102

AS NEVES-AS NEVES

VOLTA

8.50

9.30

SI

XG641

XG641040101

AS NEVES-PRAZA DE GALICIA

IDA

7.00

7.40

NON

XG641

XG641040104

AS NEVES-PRAZA DE GALICIA

VOLTA

19.00

19.40

NON

XG642

XG642010101

MERCADO DE SAN XULIÁN-O VAL

IDA

7.30

8.00

NON

XG642

XG642010104

MERCADO DE SAN XULIÁN-O VAL

VOLTA

9.00

9.30

NON

XG642

XG642010113

MERCADO DE SAN XULIÁN-O VAL

VOLTA

6.45

7.15

NON

XG642

XG642020109

MERCADO DE SAN XULIÁN-A GRAÑA

VOLTA

7.30

7.48

NON

XG642

XG642020116

MERCADO DE SAN XULIÁN-A GRAÑA

IDA

20.30

20.48

NON

XG642

XG642030106

MERCADO DE SAN XULIÁN-SAN FELIPE

IDA

8.00

8.32

NON

XG642

XG642030115

MERCADO DE SAN XULIÁN-SAN FELIPE

VOLTA

19.45

20.17

NON

XG642

XG642040101

MERCADO DE SAN XULIÁN-CIRCULAR

IDA

7.20

8.20

NON

XG642

XG642040104

MERCADO DE SAN XULIÁN-CIRCULAR

VOLTA

11.35

12.35

NON

XG642

XG642040107

MERCADO DE SAN XULIÁN-CIRCULAR

VOLTA

18.05

19.05

NON

XG642

XG642040108

MERCADO DE SAN XULIÁN-CIRCULAR

IDA

19.20

20.20

NON

XG642

XG642050101

HOSPITAL NOVOA SANTOS-MOUGÁ ESCOLAR

IDA

14.29

14.58

SI

XG642

XG642050102

HOSPITAL NOVOA SANTOS-MOUGÁ ESCOLAR

VOLTA

8.04

8.33

SI

XG642

XG642060101

SAN PABLO-HOSPITAL NOVOA SANTOS

VOLTA

8.38

8.56

SI

XG642

XG642060102

SAN PABLO-HOSPITAL NOVOA SANTOS

IDA

14.08

14.26

SI

XG642

XG642070101

CEMITERIO-A PEDREIRA

VOLTA

8.07

8.45

SI

XG642

XG642070102

CEMITERIO-A PEDREIRA

IDA

14.00

14.38

SI

XG642

XG642080103

PRAZA DE ESPAÑA-CLAUDINA

IDA

14.17

15.17

SI

XG642

XG642080104

PRAZA DE ESPAÑA-CLAUDINA

VOLTA

7.24

8.24

SI

XG642

XG642090101

CEIP SAN XOÁN DE FILGUEIRA-SAN PEDRO DE LEIXA

VOLTA

8.19

8.49

SI

XG642

XG642090102

CEIP SAN XOÁN DE FILGUEIRA-SAN PEDRO DE LEIXA

IDA

14.10

14.40

SI

XG642

XG642100101

VALÓN (ESTRADA)-SAN FELIPE

VOLTA

9.06

9.33

SI

XG642

XG642100102

VALÓN (ESTRADA)-SAN FELIPE

IDA

14.47

15.14

SI

XG642

XG642110101

CEMITERIO- MOUGÁ

VOLTA

7.51

8.43

SI

XG642

XG642110102

CEMITERIO-MOUGÁ

IDA

14.02

14.54

SI

XG642

XG642120101

CEIP DE PAZOS-O CRUCE

VOLTA

8.17

8.40

SI

XG642

XG642120102

CEIP DE PAZOS-O CRUCE

IDA

14.05

14.28

SI

XG642

XG642130103

CEE TERRA DE FERROL-CANIDO

VOLTA

8.55

9.30

SI

XG642

XG642130104

CEE TERRA DE FERROL-CANIDO

IDA

16.00

16.35

SI

XG642

XG642140101

VALÓN (ESTRADA)-CLAUDINA

VOLTA

8.44

9.32

SI

XG642

XG642140102

VALÓN (ESTRADA)-CLAUDINA

IDA

14.48

15.36

SI

XG642

XG642150101

VALÓN (POBO)-PRAZA DA GRAÑA

VOLTA

9.10

9.32

SI

XG642

XG642150102

VALÓN (POBO)-PRAZA DA GRAÑA

IDA

14.48

15.10

SI

XG642

XG642160106

CANIDO-CANIDO

IDA

7.15

7.59

NON

XG642

XG642170104

MERCADO DE SAN XULIÁN-O VAL

IDA

18.30

19.00

NON

XG642

XG642190103

CANIDO-CANIDO

IDA

19.30

20.16

NON

XG642

XG642190104

CANIDO-CANIDO

VOLTA

20.30

21.16

NON

XG642

XG6422001205

PORTO-O PUNTAL

VOLTA

7.00

7.50

NON

XG642

XG6422001206

PORTO-O PUNTAL

IDA

7.10

8.00

NON

XG642

XG6422001208

PORTO-O PUNTAL

IDA

7.35

8.25

NON

XG642

XG6422001210

PORTO-O PUNTAL

IDA

7.55

8.45

NON

XG642

XG6422001211

PORTO-O PUNTAL

VOLTA

8.00

8.50

NON

XG642

XG6422001216

PORTO-O PUNTAL

IDA

8.50

9.40

NON

XG642

XG6422001217

PORTO-O PUNTAL

VOLTA

9.00

9.50

NON

XG642

XG642200141

PORTO-O PUNTAL

IDA

18.10

19.00

NON

XG642

XG642200142

PORTO-O PUNTAL

VOLTA

18.20

19.10

NON

XG642

XG642200147

PORTO-O PUNTAL

IDA

18.50

19.40

NON

XG642

XG642200148

PORTO-O PUNTAL

VOLTA

19.00

19.50

NON

XG642

XG642200151

PORTO-O PUNTAL

IDA

19.30

20.20

NON

XG642

XG642200152

PORTO-O PUNTAL

VOLTA

19.40

20.30

NON

XG642

XG642200157

PORTO-O PUNTAL

IDA

20.10

21.00

NON

XG642

XG642200158

PORTO-O PUNTAL

VOLTA

20.20

21.10

NON

XG642

XG642200161

PORTO-O PUNTAL

IDA

20.50

21.40

NON

XG642

XG642200162

PORTO-O PUNTAL

VOLTA

21.00

21.50

NON

XG642

XG642210101

PORTO-HOSPITAL NOVOA SANTOS

IDA

6.00

6.45

NON

XG642

XG642210103

PORTO-HOSPITAL NOVOA SANTOS

IDA

7.00

7.45

NON

XG642

XG642210105

PORTO-HOSPITAL NOVOA SANTOS

IDA

8.00

8.45

NON

XG642

XG642210107

PORTO-HOSPITAL NOVOA SANTOS

IDA

9.00

9.45

NON

XG642

XG642220102

HOSPITAL NOVOA SANTOS-PORTO

IDA

6.45

7.30

NON

XG642

XG642220104

HOSPITAL NOVOA SANTOS-PORTO

IDA

7.45

8.30

NON

XG642

XG642220106

HOSPITAL NOVOA SANTOS-PORTO

IDA

8.45

9.30

NON

XG642

XG642230101

CANIDO-HOSPITAL NOVOA SANTOS

IDA

7.00

8.00

NON

XG642

XG642230103

CANIDO-HOSPITAL NOVOA SANTOS

IDA

9.00

10.00

NON

XG642

XG642240101

HOSPITAL NOVOA SANTOS-CANIDO

IDA

7.00

8.00

NON

XG642

XG642240103

HOSPITAL NOVOA SANTOS-CANIDO

IDA

9.00

10.00

NON

XG642

XG642270101

CANIDO-PRAZA DA GRAÑA

IDA

8.00

8.19

NON

XG642

XG642270112

CANIDO-PRAZA DA GRAÑA

IDA

19.00

19.19

NON

XG642

XG642270114

CANIDO-PRAZA DA GRAÑA

IDA

21.00

21.19

NON

XG642

XG642280101

PRAZA DA GRAÑA-CANIDO

IDA

7.30

7.51

NON

XG642

XG642280112

PRAZA DA GRAÑA-CANIDO

IDA

18.30

18.51

NON

XG642

XG642280114

PRAZA DA GRAÑA-CANIDO

IDA

20.30

20.51

NON

XG642

XG642300101

PRAZA DE GALICIA-COUTO

IDA

7.30

7.51

NON

XG642

XG642300112

PRAZA DE GALICIA-COUTO

IDA

18.30

18.51

NON

XG642

XG642300114

PRAZA DE GALICIA-COUTO

IDA

20.30

20.51

NON

XG642

XG642310101

COUTO-PRAZA DE GALICIA

IDA

7.00

7.19

NON

XG642

XG642310103

COUTO-PRAZA DE GALICIA

IDA

9.00

9.19

NON

XG642

XG642310112

COUTO-PRAZA DE GALICIA

IDA

18.00

18.19

NON

XG642

XG642310115

COUTO-PRAZA DE GALICIA

IDA

21.00

21.19

NON

XG642

XG6423201123

PRAZA VELLA-CARANZA

IDA

18.10

18.24

NON

XG642

XG6423201125

PRAZA VELLA-CARANZA

IDA

18.40

18.54

NON

XG642

XG6423201127

PRAZA VELLA-CARANZA

IDA

19.10

19.24

NON

XG642

XG6423201129

PRAZA VELLA-CARANZA

IDA

19.40

19.54

NON

XG642

XG6423201131

PRAZA VELLA-CARANZA

IDA

20.10

20.24

NON

XG642

XG6423201134

PRAZA VELLA-CARANZA

IDA

20.55

21.09

NON

XG642

XG642320179

PRAZA VELLA-CARANZA

IDA

7.00

7.14

NON

XG642

XG642320181

PRAZA VELLA-CARANZA

IDA

7.40

7.54

NON

XG642

XG642320184

PRAZA VELLA-CARANZA

IDA

8.25

8.39

NON

XG642

XG642320186

PRAZA VELLA-CARANZA

IDA

8.55

9.09

NON

XG642

XG6423301123

CARANZA-PRAZA VELLA

IDA

18.00

18.13

NON

XG642

XG6423301125

CARANZA-PRAZA VELLA

IDA

18.30

18.43

NON

XG642

XG6423301127

CARANZA-PRAZA VELLA

IDA

19.00

19.13

NON

XG642

XG6423301129

CARANZA-PRAZA VELLA

IDA

19.30

19.43

NON

XG642

XG6423301131

CARANZA-PRAZA VELLA

IDA

20.00

20.13

NON

XG642

XG6423301133

CARANZA-PRAZA VELLA

IDA

20.30

20.43

NON

XG642

XG6423301135

CARANZA-PRAZA VELLA

IDA

21.00

21.13

NON

XG642

XG642330179

CARANZA-PRAZA VELLA

IDA

6.45

6.58

NON

XG642

XG642330181

CARANZA-PRAZA VELLA

IDA

7.30

7.43

NON

XG642

XG642330183

CARANZA-PRAZA VELLA

IDA

8.00

8.13

NON

XG642

XG642330185

CARANZA-PRAZA VELLA

IDA

8.30

8.43

NON

XG642

XG642330187

CARANZA-PRAZA VELLA

IDA

9.00

9.13

NON

XG642

XG642340136

PORTO-HOSPITAL NAVAL

IDA

18.00

18.45

NON

XG642

XG642340138

PORTO-HOSPITAL NAVAL

IDA

19.00

19.45

NON

XG642

XG642340140

PORTO-HOSPITAL NAVAL

IDA

20.00

20.45

NON

XG642

XG642340142

PORTO-HOSPITAL NAVAL

IDA

21.00

21.45

NON

XG642

XG642350136

HOSPITAL NAVAL-PORTO

IDA

18.15

19.00

NON

XG642

XG642350138

HOSPITAL NAVAL-PORTO

IDA

19.15

20.00

NON

XG642

XG642350141

HOSPITAL NAVAL-PORTO

IDA

20.45

21.30

NON

XG642

XG642360104

CANIDO-HOSPITAL NAVAL

IDA

19.00

20.00

NON

XG642

XG642360106

CANIDO-HOSPITAL NAVAL

IDA

21.00

22.00

NON

XG642

XG642370103

HOSPITAL NAVAL-CANIDO

IDA

18.00

19.00

NON

XG642

XG642370106

HOSPITAL NAVAL-CANIDO

IDA

21.00

22.00

NON

XG642

XG642400102

PORTO-O PUNTAL (NAVANTIA)

IDA

6.25

7.15

NON

XG642

XG642410101

CARANZA-CANIDO

IDA

6.20

6.55

NON

XG642

XG642420101

HOSPITAL NOVOA SANTOS-PORTO (NAVANTIA)

IDA

6.00

6.45

NON

XG651

XG651010103

CEDEIRA E.A.-VIEITEIRAS

IDA

13.50

14.21

SI

XG651

XG651010104

CEDEIRA E.A.-VIEITEIRAS

VOLTA

7.39

8.10

SI

XG651

XG651020103

IES PUNTA CANDIEIRA-CAMPEIRA

IDA

13.50

14.34

SI

XG651

XG651020104

IES PUNTA CANDIEIRA-CAMPEIRA

VOLTA

7.20

8.04

SI

XG651

XG651030103

IES PUNTA CANDIEIRA-CHIMPARRA

IDA

13.50

14.19

SI

XG651

XG651030104

IES PUNTA CANDIEIRA-CHIMPARRA

VOLTA

7.30

7.59

SI

XG651

XG651040103

MERCADO-A LOIRA

IDA

15.45

16.09

SI

XG651

XG651040104

MERCADO-A LOIRA

VOLTA

9.01

9.25

SI

XG651

XG651050103

MERCADO-ESCOLA

IDA

15.45

16.15

SI

XG651

XG651050104

MERCADO-ESCOLA

VOLTA

9.05

9.35

SI

XG651

XG651060103

A BARQUEIRA-SOSLOUREIROS 2

VOLTA

9.15

9.40

SI

XG651

XG651060104

A BARQUEIRA-SOSLOUREIROS 2

IDA

16.30

16.55

SI

XG651

XG651070103

CEIP DA BARQUEIRA-PONTELLAS

VOLTA

9.30

9.54

SI

XG651

XG651070104

CEIP DA BARQUEIRA-PONTELLAS

IDA

16.30

16.54

SI

XG651

XG651080103

A BARQUEIRA-GUELLE

VOLTA

9.36

10.00

SI

XG651

XG651080104

A BARQUEIRA-GUELLE

IDA

16.30

16.54

SI

XG651

XG651090103

A BARQUEIRA-CHAIÑA

VOLTA

9.37

10.00

SI

XG651

XG651090104

A BARQUEIRA-CHAIÑA

IDA

16.30

16.53

SI

XG651

XG651100103

CEDEIRA E.A.-MOREIRA

VOLTA

8.10

8.50

SI

XG651

XG651100104

CEDEIRA E.A.-MOREIRA

IDA

15.10

15.50

SI

XG651

XG651110103

CEIP NICOLÁS DEL RÍO-EMPALME

VOLTA

8.22

8.50

SI

XG651

XG651110104

CEIP NICOLÁS DEL RÍO-EMPALME

IDA

14.00

14.28

SI

XG651

XG651120103

CEDEIRA E.A.-BIDUÍDO

VOLTA

8.17

9.00

SI

XG651

XG651120104

CEDEIRA E.A.-BIDUÍDO

IDA

15.10

15.53

SI

XG651

XG651130103

CEIP NICOLÁS DEL RÍO-PORTO DO CABO

VOLTA

8.35

8.50

SI

XG651

XG651130104

CEIP NICOLÁS DEL RÍO-PORTO DO CABO

IDA

14.00

14.15

SI

XG651

XG651140103

CEDEIRA E.A.-TRASMONTE

VOLTA

8.35

8.49

SI

XG651

XG651140104

CEDEIRA E.A.-TRASMONTE

IDA

15.10

15.24

SI

XG651

XG651150103

MERCADO-TORRENTES

IDA

15.40

16.02

SI

XG651

XG651150104

MERCADO-TORRENTES

VOLTA

9.03

9.25

SI

XG654

XG654030103

CPI DE ATIOS-MOSENDE DE ABAIXO

IDA

14.45

15.13

SI

XG654

XG654030104

CPI DE ATIOS-MOSENDE DE ABAIXO

IDA

15.15

15.43

SI

XG654

XG654040103

CPI DE ATIOS-BARREIRO-ROBLES

VOLTA

8.59

9.18

SI

XG654

XG654050103

CPI DE ATIOS-TARAZA (CRUZAMENTO CENTRO)

VOLTA

9.05

9.26

SI

XG654

XG654060103

IES TERRA DE TRASANCOS-COUTO

IDA

14.20

14.39

SI

XG654

XG654060104

IES TERRA DE TRASANCOS-COUTO

VOLTA

7.55

8.14

SI

XG654

XG654070103

IES TERRA DE TRASANCOS-BAR NOVO RINCON-A GÁNDARA

IDA

14.20

14.33

SI

XG654

XG654070104

IES TERRA DE TRASANCOS-BAR NOVO RINCÓN-A GÁNDARA

VOLTA

8.00

8.13

SI

XG654

XG654080103

CPI DO FEAL-GALERÍAS LAYME

IDA

14.00

14.12

SI

XG654

XG654080105

CPI DO FEAL-GALERÍAS LAYME

VOLTA

16.08

16.20

SI

XG654

XG654080106

CPI DO FEAL-GALERÍAS LAYME

IDA

18.15

18.27

SI

XG654

XG654080107

CPI DO FEAL-GALERÍAS LAYME

VOLTA

8.30

8.42

SI

XG654

XG654090103

CPI DO FEAL-COUTO

IDA

14.00

14.18

SI

XG654

XG654090105

CPI DO FEAL-COUTO

VOLTA

16.05

16.23

SI

XG654

XG654090106

CPI DO FEAL-COUTO

IDA

18.15

18.33

SI

XG654

XG654090107

CPI DO FEAL-COUTO

VOLTA

8.32

8.50

SI

XG654

XG654100103

ESTRADA O FEAL-PRAZA ÁLVARO PARADELA

IDA

14.00

14.17

SI

XG654

XG654100105

ESTRADA O FEAL-PRAZA ÁLVARO PARADELA

VOLTA

16.03

16.20

SI

XG654

XG654100106

ESTRADA O FEAL-PRAZA ÁLVARO PARADELA

IDA

18.15

18.32

SI

XG654

XG654100107

ESTRADA O FEAL-PRAZA ÁLVARO PARADELA

VOLTA

8.20

8.37

SI

XG654

XG654120103

CPI DO FEAL-O CARBALLO

IDA

14.00

14.39

SI

XG654

XG654120105

CPI DO FEAL-O CARBALLO

VOLTA

15.41

16.20

SI

XG654

XG654120106

CPI DO FEAL-O CARBALLO

IDA

18.15

18.54

SI

XG654

XG654120107

CPI DO FEAL-O CARBALLO

VOLTA

8.21

9.00

SI

XG709

XG709010103

IES FRAGA DO EUME-A ESTOXA

VOLTA

7.34

8.19

SI

XG709

XG709010104

IES FRAGA DO EUME-A ESTOXA

IDA

14.20

15.05

SI

XG709

XG709020103

CENTRO SAÚDE PONTEDEUME-DOROÑA

VOLTA

8.40

9.24

SI

XG709

XG709040103

CEIP MOSTEIRO DE CAAVEIRO-SANDE

IDA

15.40

16.26

SI

XG709

XG709040104

CEIP MOSTEIRO DE CAAVEIRO-SANDE

VOLTA

8.35

9.21

SI

XG709

XG709050103

CENTRO SAÚDE PONTEDEUME-ARBOSA

VOLTA

7.55

8.16

SI

XG709

XG709050104

CENTRO SAÚDE PONTEDEUME-ARBOSA

IDA

14.20

14.41

SI

XG709

XG709060103

CEIP COUCEIRO FREIJOMIL-CABRIA NOVA

VOLTA

8.12

8.30

SI

XG709

XG709060104

CEIP COUCEIRO FREIJOMIL-CABRIA NOVA

IDA

13.55

14.13

SI

XG709

XG709070106

CPI VIRXE DA CELA-TABOADA

VOLTA

8.50

9.35

SI

XG709

XG709070107

CPI VIRXE DA CELA-TABOADA

IDA

15.40

16.25

SI

XG709

XG709080106

CONCELLO DE IRIXOA-AIROA

VOLTA

8.52

9.35

SI

XG709

XG709080107

CONCELLO DE IRIXOA-AIROA

IDA

15.40

16.23

SI

XG709

XG709090106

CONCELLO DE IRIXOA-POLAIMO

VOLTA

9.16

9.35

SI

XG709

XG709090107

CONCELLO DE IRIXOA-POLAIMO

IDA

15.40

15.59

SI

XG709

XG709100106

CPI VIRXE DA CELA-SAN BARTOLOMÉ

VOLTA

8.53

9.35

SI

XG709

XG709100107

CPI VIRXE DA CELA-SAN BARTOLOMÉ

IDA

15.40

16.22

SI

XG709

XG709110106

CPI VIRXE DA CELA-O VILAR/SEVIL

VOLTA

9.21

9.35

SI

XG709

XG709110107

CPI VIRXE DA CELA-O VILAR/SEVIL

IDA

15.40

15.54

SI

XG714

XG714010103

IES AS TELLEIRAS-URB. FONTE DA CRUZ

IDA

14.20

14.32

SI

XG714

XG714010104

IES AS TELLEIRAS-URB. FONTE DA CRUZ

VOLTA

8.08

8.20

SI

XG714

XG714020103

IES AS TELLEIRAS-PISTA POLIDEPORTIVA

IDA

14.20

14.35

SI

XG714

XG714020104

IES AS TELLEIRAS-PISTA POLIDEPORTIVA

IDA

14.20

14.35

SI

XG714

XG714020105

IES AS TELLEIRAS-PISTA POLIDEPORTIVA

VOLTA

8.05

8.20

SI

XG714

XG714020106

IES AS TELLEIRAS-PISTA POLIDEPORTIVA

VOLTA

8.05

8.20

SI

XG714

XG714030103

CEIP SAN XOÁN DE FILGUEIRA-ESTEIRO*

VOLTA

8.32

8.45

SI

XG714

XG714030104

CEIP SAN XOÁN DE FILGUEIRA-ESTEIRO*

IDA

14.10

14.23

SI

XG714

XG714040103

CEIP SAN XOÁN DE FILGUEIRA-MADRID PARÍS

VOLTA

8.19

8.46

SI

XG714

XG714040104

CEIP SAN XOÁN DE FILGUEIRA-MADRID PARÍS

IDA

14.10

14.37

SI

XG714

XG714050103

IES DE CATABOIS-TORILLA

IDA

14.35

14.55

SI

XG714

XG714050104

IES DE CATABOIS-TORILLA

VOLTA

8.09

8.29

SI

XG714

XG714060103

IES DE CATABOIS-ESTEIRO

IDA

14.35

14.55

SI

XG714

XG714060104

IES DE CATABOIS-ESTEIRO

VOLTA

8.08

8.28

SI

XG714

XG714070103

IES DE CATABOIS-MADRID PARÍS

IDA

14.35

14.55

SI

XG714

XG714070104

IES DE CATABOIS-MADRID PARÍS

VOLTA

8.00

8.20

SI

XG817

XG817150101

FERROL-SANTIAGO-PONTEVEDRA-VIGO (POR AREAL) POR AP9

IDA

8.40

11.40

NON

XG817

XG817150105

FERROL-SANTIAGO-PONTEVEDRA-VIGO (POR AREAL) POR AP9

IDA

20.40

23.40

NON

XG817

XG817150106

FERROL-SANTIAGO-PONTEVEDRA-VIGO (POR AREAL) POR AP9

VOLTA

7.30

10.30

NON

XG817

XG817150110

FERROL-SANTIAGO-PONTEVEDRA-VIGO (POR AREAL) POR AP9

VOLTA

19.00

22.00

NON

XG817

XG817160101

FERROL-FENE-SANTIAGO POR AP9 (X)

IDA

6.20

7.35

NON

XG817

XG817170206

FERROL-FENE-PONTEDEUME-AP9-SANTIAGO

VOLTA

11.30

12.50

NON

XG817

XG817170209

FERROL-FENE-PONTEDEUME-AP9-SANTIAGO

VOLTA

19.30

20.50

NON

XG817

XG817180101

FERROL-FENE-PONTEDEUME-AP9-SANTIAGO (POR LARAXE)

IDA

10.00

11.30

NON

XG817

XG817660101

FERROL-O BURGO (A.SERVICIO)-AP9-SANTIAGO-FIGUEIRIDO.BRILAT POR N550

IDA

4.55

7.25

NON

XG843

XG843090101

FERROL E.A.-LUGO E.A.

IDA

10.30

12.46

NON

XG843

XG843090201

FERROL E.A.-VILALBA E.A.

VOLTA

12.00

13.28

NON

XG843

XG843090301

FERROL E.A.-AS PONTES

IDA

20.00

20.52

NON

XG843

XG843090302

FERROL E.A.-AS PONTES

VOLTA

10.05

10.57

NON

XG843

XG843100101

VIVEIRO E.A.-AS PONTES-CORUÑA E.A. (POR AP-9 EN CABANAS)

IDA

6.50

9.05

NON

XG843

XG843100102

VIVEIRO E.A.-AS PONTES-CORUÑA E.A. (POR AP-9 EN CABANAS)

VOLTA

18.00

20.15

NON

XG843

XG843170103

FERROL E.A.-AS PONTES-VILALBA E.A.-LUGO E.A.

VOLTA

6.30

8.10

NON

XG871

XG871030101

CORUÑA E.A-FERROL E.A. (POR POLÍGONO E PEDRIDO)

IDA

8.15

10.02

NON

XG871

XG871030102

CORUÑA E.A-FERROL E.A. (POR POLÍGONO E PEDRIDO)

VOLTA

14.00

15.41

NON

XG871

XG871040101

CORUÑA E.A.-LARAXE-BETANZOS-FERROL E.A.

VOLTA

9.15

10.59

NON

XG871

XG871040102

CORUÑA E.A.-LARAXE-BETANZOS-FERROL E.A.

IDA

11.00

12.44

NON

XG871

XG871040106

CORUÑA E.A.-LARAXE-BETANZOS-FERROL E.A.

IDA

19.00

20.44

NON

XG871

XG871040107

CORUÑA E.A.-LARAXE-BETANZOS-FERROL E.A.

VOLTA

20.45

22.29

NON

XG871

XG871050101

CORUÑA E.A.-SAN ISIDRO-FERROL E.A. (POR PEDRIDO E LARAXE)

VOLTA

6.30

7.41

NON

XG871

XG871050102

CORUÑA E.A.-SAN ISIDRO-FERROL E.A. (POR PEDRIDO E LARAXE)

IDA

6.30

7.41

NON

XG871

XG871050104

CORUÑA E.A.-SAN ISIDRO-FERROL E.A. (POR PEDRIDO E LARAXE)

VOLTA

22.30

23.41

NON

XG871

XG871060102

FERROL E.A.-CORUÑA E.A. (DIRECTO)

IDA

6.30

7.15

NON

XG871

XG871060103

FERROL E.A.-CORUÑA E.A. (DIRECTO)

VOLTA

7.30

8.15

NON

XG871

XG871060116

FERROL E.A.-CORUÑA E.A. (DIRECTO)

IDA

20.30

21.15

NON

XG871

XG871060117

FERROL E.A.-CORUÑA E.A. (DIRECTO)

VOLTA

21.30

22.15

NON

XG871

XG871070101

FERROL E.A.-CHUAC-CORUÑA E.A. (DIRECTO)

VOLTA

13.30

14.20

NON

XG871

XG871070102

FERROL E.A.-CHUAC-CORUÑA E.A. (DIRECTO)

IDA

8.30

9.20

NON

XG871

XG871070107

FERROL E.A.-CHUAC-CORUÑA E.A. (DIRECTO)

VOLTA

20.30

21.20

NON

XG871

XG871130101

BETANZOS INSTITUTO-MONFERO

VOLTA

7.45

8.30

NON

XG871

XG871160107

PRAZA DE GALICIA-MUGARDOS-ARES

VOLTA

18.00

18.44

NON

XG871

XG871160109

PRAZA DE GALICIA-MUGARDOS-ARES

VOLTA

21.00

21.44

NON

XG871

XG871170107

PRAZA DE GALICIA-MUGARDOS

IDA

19.00

19.34

NON

XG871

XG871190104

PRAZA DE GALICIA-ODEÓN-MUGARDOS

IDA

21.00

21.36

NON

XG871

XG871200101

PRAZA DE GALICIA-ARES-MUGARDOS

VOLTA

6.35

7.15

NON

XG871

XG871200112

PRAZA DE GALICIA-ARES-MUGARDOS

VOLTA

18.30

19.10

NON

XG871

XG871200114

PRAZA DE GALICIA-ARES-MUGARDOS

VOLTA

20.30

21.10

NON

XG871

XG871210110

PRAZA DE GALICIA-ARES

IDA

18.30

19.02

NON

XG871

XG871210112

PRAZA DE GALICIA-ARES

IDA

20.30

21.02

NON

XG871

XG871210114

PRAZA DE GALICIA-ARES

IDA

8.30

9.02

NON

XG871

XG871240103

ARES-PRAZA DE GALICIA (POR MUGARDOS E SEIXO)

IDA

19.00

19.44

NON

XG871

XG871250107

MUGARDOS-PRAZA DE GALICIA (POR SEIXO)

VOLTA

20.00

20.36

NON

XG871

XG871260107

ARES-ODEÓN-PRAZA DE GALICIA (POR MUGARDOS E SEIXO)

IDA

9.00

9.50

NON

XG871

XG871280101

PRAZA DE GALICIA-CHANTEIRO (POR ARES, MUGARDOS E SEIXO)

VOLTA

7.15

8.15

NON

XG871

XG871290101

PAZO DA MERCÉ-CAMPUS RIAZOR

IDA

7.15

8.24

NON

XG871

XG871310101

PAZO DA MERCÉ-CAMPUS RIAZOR

IDA

6.40

8.01

NON

XG871

XG871350101

OS CASTROS-CRUZAMENTO UNIV. SERANTES

IDA

7.10

8.20

NON

XG871

XG871370101

CRUCE REDES-IES MUGARDOS

IDA

7.55

8.34

NON

XG871

XG871380102

CORUÑA E.A.-FERROL E.A. (POR PEDRIDO E NEDA)

VOLTA

8.00

9.48

NON

XG871

XG871380107

CORUÑA E.A.-FERROL E.A. (POR PEDRIDO E NEDA)

VOLTA

20.00

21.48

NON

XG871

XG871380112

CORUÑA E.A.-FERROL E.A. (POR PEDRIDO E NEDA)

IDA

14.00

15.48

NON

XG871

XG871380115

CORUÑA E.A.-FERROL E.A. (POR PEDRIDO E NEDA)

IDA

22.00

23.48

NON

XG871

XG871430105

ENTREXARDÍNS-BETANZOS- FERROL E.A.

IDA

9.00

10.44

NON

XG871

XG871430108

ENTREXARDÍNS-BETANZOS- FERROL E.A.

IDA

20.45

22.29

NON

XG871

XG871460101

PONTEDEUME-FERROL E.A.

IDA

7.20

7.58

NON

XG871

XG871490105

FERROL E.A.-BETANZOS-ENTREXARDÍNS

IDA

11.00

12.44

NON

XG871

XG871490107

FERROL E.A.-BETANZOS-ENTREXARDÍNS

IDA

19.00

20.44

NON

XG871

XG871500101

MIÑO-PONTEDEUME

IDA

8.00

8.23

NON

XG871

XG871500102

MIÑO-PONTEDEUME

VOLTA

18.00

18.23

NON

XG871

XG871800101

FERROL E.A.-BETANZOS-CORUÑA E.A. (POR AP-9 DESDE BETANZOS)

IDA

6.45

8.30

NON

XG872

XG872010101

FERROL E.A.-MOECHE-SAN ROMÓN-AS PONTES

VOLTA

10.45

12.20

NON

XG872

XG872030101

FERROL E.A.-A CAPELA-AS PONTES

VOLTA

10.30

11.30

NON

XG872

XG872030102

FERROL E.A.-A CAPELA-AS PONTES

IDA

12.30

13.30

NON

XG872

XG872040103

IES FERNANDO ESQUÍO-A GRÚA

IDA

14.20

14.40

SI

XG872

XG872040104

IES FERNANDO ESQUÍO-A GRÚA

VOLTA

7.54

8.14

SI

XG872

XG872050103

IES FERNANDO ESQUÍO-O PUNTAL

VOLTA

8.00

8.20

SI

XG872

XG872050104

IES FERNANDO ESQUÍO-O PUNTAL

IDA

8.00

8.20

SI

XG872

XG872060104

IES MONCHO VALCARCE-POLÍGONO AS SOMOZAS

VOLTA

7.22

8.19

SI

XG872

XG872060105

IES MONCHO VALCARCE-POLÍGONO AS SOMOZAS

IDA

14.20

15.17

SI

XG872

XG872070104

IES MONCHO VALCARCE-EMPALME DO EUME

VOLTA

7.35

8.20

SI

XG872

XG872070105

IES MONCHO VALCARCE-EMPALME DO EUME

IDA

14.20

15.05

SI

XG872

XG872090106

AS PONTES-A GRAÑA

VOLTA

7.54

8.19

SI

XG872

XG872090107

AS PONTES-A GRAÑA

IDA

14.20

14.45

SI

XG872

XG872100106

IES MONCHO VALCARCE-OS FORNOS

VOLTA

7.59

8.19

SI

XG872

XG872100107

IES MONCHO VALCARCE-OS FORNOS

IDA

14.20

14.40

SI

XG872

XG872110106

IES MONCHO VALCARCE-O BIDUEIRO

VOLTA

7.41

8.20

SI

XG872

XG872110107

IES MONCHO VALCARCE-O BIDUEIRO

IDA

14.20

14.59

SI

XG872

XG872130106

AS PONTES-LAMELAS

VOLTA

7.38

8.20

SI

XG872

XG872130107

AS PONTES-LAMELAS

IDA

14.20

15.02

SI

XG872

XG872140103

CPI A XUNQUEIRA-BELELLE

IDA

13.55

14.19

SI

XG872

XG872140104

CPI A XUNQUEIRA-BELELLE

VOLTA

8.10

8.34

SI

XG872

XG872140105

CPI A XUNQUEIRA-BELELLE

IDA

13.55

14.19

SI

XG872

XG872160103

CEIP DE MACIÑEIRA-SANTA MARÍA CRUZAMENTO

VOLTA

8.16

8.47

SI

XG872

XG872160104

CEIP DE MACIÑEIRA-SANTA MARÍA CRUZAMENTO

IDA

14.10

14.41

SI

XG872

XG872190103

A MOURELA BAIXA-VILADONELLE

VOLTA

8.36

8.49

SI

XG872

XG872190104

A MOURELA BAIXA-VILADONELLE

IDA

14.10

14.23

SI

XG872

XG872200104

SAN SADURNIÑO-O CASAL

VOLTA

8.46

9.20

SI

XG872

XG872200105

SAN SADURNIÑO-O CASAL

IDA

15.45

16.19

SI

XG872

XG872210101

SAN SADURNIÑO-PALLOTA

IDA

15.40

16.30

SI

XG872

XG872210106

SAN SADURNIÑO-PALLOTA

VOLTA

8.29

9.19

SI

XG872

XG872220104

SAN SADURNIÑO-A VEIGA

VOLTA

8.22

9.19

SI

XG872

XG872220105

SAN SADURNIÑO-A VEIGA

IDA

15.45

16.42

SI

XG872

XG872230104

SAN SADURNIÑO-RIBOIRA

VOLTA

8.30

9.20

SI

XG872

XG872240101

CPI DE SAN SADURNIÑO-TORRE

IDA

15.40

16.37

SI

XG872

XG872240106

CPI DE SAN SADURNIÑO-TORRE

VOLTA

8.22

9.19

SI

XG872

XG872250101

CPI DE SAN SADURNIÑO-CANTALARRANA

IDA

15.40

16.05

SI

XG872

XG872250106

CPI DE SAN SADURNIÑO-CANTALARRANA

VOLTA

8.55

9.20

SI

XG872

XG872260101

CPI DE SAN SADURNIÑO-BOSTELO

IDA

15.40

16.03

SI

XG872

XG872260106

CPI DE SAN SADURNIÑO-BOSTELO

VOLTA

8.56

9.19

SI

XG872

XG872270103

AS PONTES-CRUZAMENTO A FAEIRA

VOLTA

8.59

9.30

SI

XG872

XG872270104

AS PONTES-CRUZAMENTO A FAEIRA

IDA

16.50

17.21

SI

XG872

XG872280103

CEIP A MAGDALENA-A ESPADANA

VOLTA

8.55

9.38

SI

XG872

XG872280104

CEIP A MAGDALENA-A ESPADANA

IDA

16.50

17.33

SI

XG872

XG872290103

CEIP A MAGDALENA-PUMAR

VOLTA

8.50

9.30

SI

XG872

XG872290104

CEIP A MAGDALENA-PUMAR

IDA

16.50

17.30

SI

XG872

XG872300103

CEIP A MAGDALENA-A LAMELA-CASA ELADIO

VOLTA

8.53

9.30

SI

XG872

XG872300104

CEIP A MAGDALENA-A LAMELA-CASA ELADIO

IDA

16.50

17.27

SI

XG872

XG872310103

CEIP A MAGDALENA-O CANDEDO

VOLTA

8.55

9.30

SI

XG872

XG872310104

CEIP A MAGDALENA-O CANDEDO

IDA

16.50

17.25

SI

XG872

XG872320103

AS PONTES-CRUZAMENTO SAN PEDRO

VOLTA

8.36

9.21

SI

XG872

XG872320104

AS PONTES-CRUZAMENTO SAN PEDRO

IDA

16.50

17.35

SI

XG872

XG872330103

AS PONTES-REBOREDO

VOLTA

8.57

9.30

SI

XG872

XG872330104

AS PONTES-REBOREDO

IDA

16.50

17.23

SI

XG872

XG872340103

CONCELLO DE NEDA-XUBIA

VOLTA

8.30

8.48

SI

XG872

XG872340104

CONCELLO DE NEDA-XUBIA

IDA

14.00

14.18

SI

XG872

XG872360103

MOECHE-SAN RAMÓN-PIAGOLONGO

VOLTA

8.45

9.04

SI

XG872

XG872360104

MOECHE-SAN RAMÓN-PIAGOLONGO

IDA

15.55

16.14

SI

XG872

XG872370101

CPI DE SAN SADURNIÑO-A FRAGUELA

IDA

15.40

16.14

SI

XG872

XG872370106

CPI DE SAN SADURNIÑO-A FRAGUELA

VOLTA

8.45

9.19

SI

XG872

XG872380103

IES TERRA DE TRASANCOS-C. C. ALCAMPO

IDA

14.20

14.35

SI

XG872

XG872380104

IES TERRA DE TRASANCOS-C. C. ALCAMPO

VOLTA

8.05

8.20

SI

XG872

XG872390103

CENTRO SAÚDE AS SOMOZAS-A LAMEIRA

VOLTA

9.00

9.35

SI

XG872

XG872390104

CENTRO SAÚDE AS SOMOZAS-A LAMEIRA

IDA

15.40

16.15

SI

XG872

XG872400103

CENTRO SAÚDE AS SOMOZAS-RAMISQUINDO

VOLTA

8.40

9.35

SI

XG872

XG872400104

CENTRO SAÚDE AS SOMOZAS-RAMISQUINDO

IDA

15.40

16.35

SI

XG872

XG872410104

AS PONTES-VILACHAVE

VOLTA

7.20

8.20

SI

XG872

XG872410105

AS PONTES-VILACHAVE

IDA

14.20

15.20

SI

XG884

XG884010101

ORTIGUEIRA-ESCALO

IDA

14.10

14.38

SI

XG884

XG884010103

ORTIGUEIRA-ESCALO

VOLTA

7.42

8.10

SI

XG884

XG884020102

ORTIGUEIRA-SAN MARTIÑO

IDA

14.10

14.48

SI

XG884

XG884020104

ORTIGUEIRA-SAN MARTIÑO

VOLTA

7.29

8.07

SI

XG884

XG884030102

ORTIGUEIRA-COUZADOIRO

IDA

14.10

14.33

SI

XG884

XG884030104

ORTIGUEIRA-COUZADOIRO

VOLTA

7.46

8.09

SI

XG884

XG884040103

ORTIGUEIRA-MONTECALVELO

IDA

14.10

14.42

SI

XG884

XG884040105

ORTIGUEIRA-MONTECALVELO

VOLTA

7.38

8.10

SI

XG884

XG884050103

ORTIGUEIRA-MERA DE ARRIBA

IDA

14.10

14.38

SI

XG884

XG884050105

ORTIGUEIRA-MERA DE ARRIBA

VOLTA

7.41

8.09

SI

XG884

XG884060103

ORTIGUEIRA-FONTELA

IDA

14.10

14.40

SI

XG884

XG884060105

ORTIGUEIRA-FONTELA

VOLTA

7.40

8.10

SI

XG884

XG884070102

ORTIGUEIRA-LEIXA

IDA

14.10

14.36

SI

XG884

XG884070104

ORTIGUEIRA-LEIXA

VOLTA

7.40

8.06

SI

XG884

XG884100102

ORTIGUEIRA-VEIGA

IDA

16.10

16.48

SI

XG884

XG884100104

ORTIGUEIRA-VEIGA

VOLTA

8.46

9.24

SI

XG884

XG884110102

ORTIGUEIRA-MONTECALVELO

IDA

16.10

16.42

SI

XG884

XG884110104

ORTIGUEIRA-MONTECALVELO

VOLTA

8.53

9.25

SI

XG884

XG884120102

ORTIGUEIRA-SUBSAIDO

IDA

16.10

16.42

SI

XG884

XG884120104

ORTIGUEIRA-SUBSAIDO

VOLTA

8.52

9.24

SI

XG884

XG884130101

ORTIGUEIRA-CHAO DO COTO

IDA

16.10

16.56

SI

XG884

XG884130102

ORTIGUEIRA-CHAO DO COTO

VOLTA

8.45

9.31

SI

XG884

XG884140102

ORTIGUEIRA-LEIXA

IDA

16.10

16.38

SI

XG884

XG884140104

ORTIGUEIRA-LEIXA

VOLTA

8.53

9.21

SI

XG884

XG884150102

ORTIGUEIRA-CÉLTIGOS

IDA

16.10

16.26

SI

XG884

XG884150104

ORTIGUEIRA-CÉLTIGOS

VOLTA

9.09

9.25

SI

XG884

XG884160102

ORTIGUEIRA-FONTELA

IDA

16.10

16.38

SI

XG884

XG884160104

ORTIGUEIRA-FONTELA

VOLTA

8.57

9.25

SI

XG884

XG884170102

ORTIGUEIRA-COVELO

IDA

16.10

16.38

SI

XG884

XG884170104

ORTIGUEIRA-COVELO

VOLTA

9.01

9.29

SI

XG884

XG884180101

ORTIGUEIRA-CÉLTIGOS

IDA

16.10

16.35

SI

XG884

XG884180102

ORTIGUEIRA-CÉLTIGOS

VOLTA

9.00

9.25

SI

Na seguinte táboa indícase a denominación e titularidade dos anteriores contratos de xestión de servizos públicos de transporte regular de persoas viaxeiras de uso xeral por estrada:

CONCESIÓN

DENOMINACIÓN

NIF
CONCESIONARIA

CONCESIONARIO

XG618

COMARCA DA MARIÑA OCCIDENTAL

B27009539

AUTOBUSES DE VIVERO OTERO, S.L.

XG635

A CORUÑA-LUGO-A MARIÑA, CON ANEXOS

B15067416

AUTOS CARBALLO, S.L.U.

XG636

COMARCA DE TERRA CHÁ

B15067416

AUTOS CARBALLO, S.L.U.

XG639

TERMOS MUNICIPAIS DE PONTEDEUME, CABANAS, VILARMAIOR, IRIXOA E MONFERO

B15067416

AUTOS CARBALLO, S.L.U.

XG640

NOROESTE DAS COMARCAS DE FERROL E ORTEGAL

U27514629

RÍAS ALTAS, S.A., CASTROMIL, S.A.U., ELEUTERIO LÓPEZ Y CÍA, S.L.U., EMPRESA LUBER, S.L., GÓMEZ DE CASTRO, S.A.U., AUTOBUSES ALCALÁ 2010, S.L., LA HISPANO IGUALADINA, S.L. E AUTOS RIVAS, S.L.U. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEI 18/1982

XG641

NORDÉS DA COMARCA DE EUME

B15067416

AUTOS CARBALLO, S.L.U.

XG642

METROPOLITANO DE FERROL

U24734022

TRANSPORTES ADAPTADOS REGIONALES, S.L.U., MAI TOURS, S.L.U., INTERURBANA DE AUTOCARES, S.A.U. E COMPOSTELANA, S.A.U. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEI 18/1982, DO 26 DE MAIO

XG651

NORTE DA COMARCA DE FERROL E CONCELLO DE CERDIDO

U27514652

RÍAS ALTAS, S.A., CASTROMIL, S.A.U., ELEUTERIO LÓPEZ Y CÍA, S.L.U., EMPRESA LUBER, S.L., GÓMEZ DE CASTRO, S.A.U., AUTOBUSES ALCALÁ 2010, S.L. E AUTOS RIVAS, S.L.U. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEI 18/1982 NÚMERO TRES

XG654

CONCELLOS DE VALDOVIÑO E NARÓN

U27514637

RÍAS ALTAS, S.A., CASTROMIL, S.A.U., ELEUTERIO LÓPEZ Y CÍA, S.L.U., EMPRESA LUBER, S.L., GÓMEZ DE CASTRO, S.A.U., AUTOBUSES ALCALÁ 2010, S.L. E AUTOS RIVAS, S.L.U. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEI 18/1982 NÚMERO DOUS

XG709

OESTE DAS COMARCAS DE BETANZOS E EUME

B15067416

AUTOS CARBALLO, S.L.U.

XG714

OESTE DA COMARCA DE FERROL

U27514645

RÍAS ALTAS, S.A., CASTROMIL, S.A., ELEUTERIO LÓPEZ Y CÍA, S.L., EMPRESA LUBER, S.L., GÓMEZ DE CASTRO, S.A., AUTOBUSES ALCALÁ 2010, S.L. E AUTOS RIVAS, S.L.U., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEI 18/1982

XG817

EIXO ATLÁNTICO E CONEXIÓNS CON LUGO, LALÍN E FISTERRA, CON ANEXOS

U32483653

UTE CASTROMIL, S.A.U., EMPRESA MONFORTE, S.A.U., GÓMEZ DE CASTRO, S.A.U., TRANSPORTES LA UNIÓN, S.A., ELEUTERIO LÓPEZ Y CÍA, S.L.U., RÍAS ALTAS, S.A., AUTOS ARCADE, S.L., AUTO INDUSTRIAL, S.A.U., LA HISPANO IGUALADINA, S.L., VIGO BARCELONA, S.A., AUTOCARES RÍAS BAIXAS, S.L., INTERURBANA DE AUTOCARES, S.A.U., DAINCO, S.A., E COMPOSTELANA, S.A.U.

XG843

A CORUÑA-FERRO-ORTIGUEIRA-VIVEIRO-VILALBA-LUGO, CON ANEXOS

U32483661

AUTOS CARBALLO, S.L.U.

XG871

NORTE DA COMARCA DE BETANZOS, SUR DA DE FERROL E OESTE DA DE EUME

U27492958

AUTOCARES BARBANTIA, S.L.U., EMPRESA GILSANZ, S.A., AUTOCARES J. POMBO, S.L., VEHÍCULOS COSTA, S.L., AUTOS RICO, S.L., HERMANOS GABEIRAS, S.L., AUTOS MORÁN, S.L. E EMPRESA SANCHEZ, S.L.

XG872

NORTE DA COMARCA DE EUME E LESTE DA DE FERROL

U27492925

UTE AUTOS MORÁN, S.L., HERMANOS GABEIRAS, S.L. E AUTOS RICO, S.L.

XG884

CONCELLOS DE ORTIGUEIRA E MAÑÓN

B15109515

UTE AUTOS MORÁN, S.L., E AUTOCARES RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, S.L.

1.4.3. Servizos de transporte público regular de uso especial-escolares.

Manteranse como esenciais os de entrada aos centros, desde as 7.30 ata as 10.30 horas, e os de saída, desde as 13.30 as 19.00 horas, nos itinerarios de transporte escolar de estudantes de niveis de ensino obrigatorio cuxa lonxitude total sexa superior a 4 km.

Para os servizos de transporte a alumnado de centros de educación especial considéranse esenciais todos os itinerarios existentes nos horarios habituais.

1.4.4. Transporte de mercadorías.

Manterase a totalidade dos transportes de toda clase de mercadorías para e desde os establecementos sanitarios.

1.4.5. Transporte funerario.

Manterase a totalidade dos servizos de transporte funerario.

1.5. Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

1.5.1. Centros docentes non universitarios de titularidade pública.

– A persoa titular da dirección do centro educativo ou membro do equipo da dirección que o substitúa. Nos centros de menos de 6 unidades, o director ou directora poderá ser substituído por un membro do equipo docente. En todo caso, quedará garantida a apertura e peche de todos os centros.

– Ademais dunha persoa da dirección, 1 profesor ou profesora por cada grupo de alumnos que teñan actividade lectiva prevista os días da folga.

– 1 subalterno ou subalterna en cada centro escolar.

– O 100 % do persoal de cociña.

– O 100 % do persoal auxiliar coidador nos centros que dispoñan de tal categoría de persoal.

– O 100 % do persoal de limpeza en cada centro educativo.

A designación nominal do persoal que deberá cubrir os distintos servizos relacionados neste punto será realizada pola dirección do centro respectivo e publicarase no taboleiro de anuncios do centro.

1.5.2. Centros de ensino de titularidade privada.

Manteranse os servizos mínimos establecidos para os centros docentes públicos de ensino dependentes desta consellería.

1.5.3. Campus de Ferrol da Universidade da Coruña.

– 1 empregado/a da área de conserxaría en cada facultade, escola, centros de investigación e demais centros administrativos.

– 1 funcionario/a no rexistro oficial do campus.

1.6. Consellería de Sanidade.

– Servizos de inspección de Saúde Pública:

1 xefe/a de zona servizos veterinarios de Saúde Pública.

2 inspectores/as veterinarios/as de Saúde Pública.

1 inspector/a veterinario/a de Saúde Pública de matadoiro (matadoiro Cantalarrana).

1 inspector/a farmacéutico/a de Saúde Pública.

1.7. Consellería de Política Social.

1.7.1. Comarca de Ferrol, Eume e Ortegal.

a) Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Complexo de Atención a Menores de Ferrol.

3 educadores/as en quenda de maña.

5 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a en quenda de noite.

1 oficial/a primeiro/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a primeiro/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

– Residencia de Maiores de Ferrol.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

6 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

4 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a primeiro/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

11 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

b) Centros de titularidade pública con xestión externa (en réxime de concesión).

– Residencia de Maiores de Laraxe (Pontedeume).

19 xerocultores/as en quenda de mañá.

12 xerocultores/as en quenda de tarde.

3 xerocultores/as en quenda de noite.

7 limpadores/as en quenda de mañá.

3 limpadores/as en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite

1 recepcionista en quenda de mañá.

1 recepcionista en quenda de tarde.

2 cociñeiros/as en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a en quenda de tarde.

1 médico/a de garda localizada.

1 técnico/a de garda localizada.

1 operario/a de mantemento de garda localizada.

– Centro de Atención a Persoas con Discapacidade Souto de Leixa (Ferrol).

5 coidadores/as en quenda de mañá.

5 coidadores/as en quenda de tarde.

4 coidadores/as en quenda de noite.

1 oficial/a primeiro/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

1 limpador/a en quenda de mañá.

1 limpador/a en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

2 monitores/as de tempo libre.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

1.7.2. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

a) Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Residencia/Centro de Día de Ortigueira.

6 xerocultores/as en quenda de mañá.

4 xerocultores/as en quenda de tarde.

2 xerocultores/as en quenda de noite.

2 PSX en quenda de maña.

2 PSX en quenda de tarde.

b) Centros de día de xestión externalizada das Pontes, Ares, Ferrol-Caranza, Ferrol-Esteiro, San Sadurniño.

2 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

c) Outros centros de traballo do Consorcio.

1 traballador/a na súa quenda habitual para garantir a apertura e peche dos centros.

d) Escolas infantís «Galiña Azul» de Ares, Cedeira, Fene, Fene-Barallobre, Ferrol-Caranza, Ferrol-Esteiro, Narón e Ortigueira.

2 traballadores/as de persoal educativo ou de atención directa, na súa quenda habitual para garantir a apertura e peche do centro. Unha destas persoas asumirá entre as súas funcións a de responsable de COVID do centro.

1.7.3. Outros centros de traballo da consellería ou de organismos públicos vinculados ou dependentes.

En todo caso, quedará garantida a apertura e peche de todos os centros de traballo mediante a designación dunha persoa traballadora na súa quenda habitual.

1.7.4. Centros asistenciais de titularidade privada de atención a persoas maiores e/ou con discapacidades, servizo de teleasistencia e servizo de axuda a domicilio.

1.7.5 Nas escolas infantís de xestión directa ou externalizada. Dúas persoas traballadoras de persoal educativo ou de atención directa, na súa quenda habitual para garantir a apertura e pecho do centro. Unha destas persoas asumirá entre as súas funcións a de responsable de COVID do centro.

Os servizos mínimos designaranse coa mesma intensidade coa que os servizos esenciais se ven atendidos nun domingo ou nun día festivo, e para o caso de que se trate de centros que permanezan absolutamente pechados tales días, atenderase ás quendas establecidas para os sábados.

1.8. Consellería do Medio Rural.

1.8.1. Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. Distrito Forestal I: Ferrol.

1 xefe/a de distrito.

3 axentes facultativos ambientais.

3 condutores/as motobomba.

15 bombeiros forestais.

1 emisorista.

1.8.2. Estación Experimental de Gandaría de Montaña de Marco da Curra (Monfero-A Coruña).

1 capataz agrícola.

1.9. Consellería do Mar.

1.9.1. Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol.

1 educador/a.

1.9.2. Servizo de Gardacostas de Galicia-Base operativa de Ferrol.

1 patrón/oa.

1 mecánico/a.

1 vixilante-mariñeiro/a.

1.9.3 Ente público Portos de Galicia.

1 xefe/a de zona (Zona Norte).

2. En todo caso, quedará garantida a apertura e o peche de todos os centros de traballo.

Disposición derradeira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2021

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo