Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 44 Venres, 5 de marzo de 2021 Páx. 13027

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

DECRETO 38/2021, do 4 de marzo, polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 8 de marzo de 2021.

O artigo 28.2 da Constitución española recoñece, como dereito fundamental da persoa, o dereito á folga. O exercicio deste dereito queda condicionado ao mantemento dos servizos esenciais definidos no artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño (DOG núm. 116, do 20 de xuño).

A Central Unitaria de Traballadores (CUT), a Confederación Intersindical Galega (CIG), o Sindicato de Oficios Varios da Confederación Nacional do Traballo de Vigo (CNT-Vigo) e o Sindicato de Traballadores e Traballadoras do Ensino de Galicia (STEG), comunicaron unha convocatoria de folga xeral, para todas as mulleres traballadoras de Galicia e todas aquelas persoas que estean sometidas a diferentes violencias patriarcais como reacción ao seu xénero, que se iniciará ás 00.00 horas do 8 de marzo de 2021 e finalizará ás 00.00 horas do día 9, e, especificamente, para as mulleres traballadoras do sector da prensa escrita (xornais) a folga iniciarase ás 00.00 horas do 7 de marzo e finalizará ás 00.00 horas do día seguinte, co que terá tamén unha duración dun día.

Nas empresas, administracións e organismos que teñan varias quendas de traballo, o comezo da folga efectuarase na primeira quenda, aínda que comece antes das 00.00 horas do día 8 de marzo, e a súa finalización terá lugar unha vez rematada a última quenda, aínda que se prolongue despois das 00.00 horas do día 9 de marzo. Así mesmo, naquelas empresas que teñan unha única quenda de traballo que comece antes das 00.00 horas do día 8 de marzo, o paro iniciarase á hora de comezo da actividade laboral e finalizará o día 8 de marzo na hora en que conclúa esta.

A necesaria conciliación entre o exercicio do dereito constitucional de folga e o mantemento dos servizos esenciais obriga esta Administración autonómica galega, de acordo coa normativa vixente, a fixar uns servizos mínimos indispensables para o funcionamento dos servizos esenciais, que se concretan neste decreto.

Deste xeito, establécense servizos mínimos respecto dos sectores e actividades cuxa regulación é competencia dalgunha das consellerías da Xunta de Galicia e que poden afectar o desenvolvemento ordinario da actividade cidadá, no sentido do artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño, é dicir, sanidade, seguridade, protección civil, transportes e comunicacións, medios de comunicación social, rexistros públicos, edificios, bens e instalacións públicas, asistencia social e educación, servizos de vixilancia e extinción de incendios e bombeiros.

Os criterios determinantes para a fixación dos servizos mínimos establecidos no presente decreto tiveron en conta os distintos pronunciamentos do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación cos servizos esenciais fixados nas xornadas das anteriores folgas do 8 de xuño de 2010, do 29 de setembro de 2010, do 27 de xaneiro de 2011, do 29 de marzo de 2012, do 14 de novembro de 2012 e do 8 de marzo de 2018, así como a Sentenza núm. 415/2019, do 25 de setembro.

Aínda que é certo que o devandito tribunal ditou sentenzas que anulaban as normas polas que se establecían os referidos servizos mínimos, non é menos certo que esas sentenzas viñeron motivadas fundamentalmente polo déficit de expresión da ponderación dos factores e criterios tidos en conta para a súa fixación e consideraron insuficiente a motivación na determinación das prestacións mínimas garantidas.

Por todo isto, no caso concreto e tendo en conta os pronunciamentos anteriores, preténdese dar a coñecer máis xustificadamente, se cabe, os criterios en virtude dos cales se procedeu a identificar os servizos mínimos como esenciais e a determinar os efectivos necesarios para aseguralos á luz da presente convocatoria de folga. Todo isto observando a necesaria proporción entre o sacrificio para o dereito das persoas traballadoras e os bens e intereses que se teñen que salvagardar.

Tense en conta, igualmente, o feito de que a folga se desenvolverá unicamente durante un período dun día.

• No ámbito da Presidencia da Xunta de Galicia, e dependendo da Secretaría Xeral para o Deporte, o Centro Galego de Tecnificación Deportiva ten ao seu cargo diariamente 91 deportistas residentes menores de idade e 10 deportistas residentes maiores de 18 anos, baixo a responsabilidade directa da Xunta de Galicia, e entre as súas obrigas con eles/elas está darlles o almorzo, o xantar, a cea e o coidado durante a súa pernoita. Xunto a estes/as deportistas, tamén comen no CGTD 61 deportistas externos e 24 adestradores/as. Ademais, o CGTD dálle servizo a 18 clubs e 1.146 deportistas da zona que, dadas as circunstancias actuais, é unha das poucas instalacións deportivas nas que podemos dar servizo (cos protocolos anticovid aprobados) aos deportes autorizados.

A atención indispensable que é debida a estes/estas residentes menores de idade xustifica plenamente os servizos mínimos necesarios un luns, lectivo para todos efectos, para o mantemento das instalacións operativas e accesibles aos/ás menores residentes, ao ser tres edificios diferenciados e distanciados entre eles, cunha superficie de 30.000 metros cadrados. Así mesmo, no almorzo, xantar e cea, polos protocolos covid existentes e polo volume de usuarios do servizo, repártese o servizo en dúas quendas de acceso, anulouse o autoservizo dos deportistas, polo que o persoal responsable ten que lle dispensar a alimentación a cada persoa usuaria.

Á vista do horario da folga o vindeiro 8 de marzo, tívose en conta para o establecemento dos servizos mínimos indispensables a circunstancia de que a actividade desenvolvida os luns é moi elevada. Os luns a actividade comeza ás 7.30 horas e remata ás 22.00 co peche das instalacións deportivas; a esa hora queda só actividade na residencia de deportistas, onde é precisa a súa supervisión e que se verifique que se atopen ben e o cumprimento dos períodos de descanso, así como a supervisión dos residentes maiores de idade. En consecuencia, polo que se refire á xornada de noite, establécense os servizos mínimos imprescindibles para o desenvolvemento desta actividade de supervisión.

Para o desenvolvemento das súas funcións, Retegal xestiona máis de 300 centros de telecomunicación por toda a xeografía galega e conta con seis (6) centros emisores principais e un centro de atención.

Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. garante a atención de emisores e reemisores para conseguir a cobertura do sinal de comunicación audiovisual, a continuidade da rede de emerxencias e a conectividade da Xunta de Galicia.

Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. é a sociedade mercantil pública autonómica cuxo obxecto social, de acordo cos seus estatutos, é:

«1. […] a realización de actividades dirixidas á prestación de servizos en materia de telecomunicacións na Comunidade Autónoma de Galicia, para as que obterá os títulos habilitantes que sexan necesarios en cada caso.

Así mesmo, terá por obxecto tanto a planificación, instalación, xestión, mantemento e explotación de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións en Galicia, como a elaboración de propostas, análises e estudos relacionados coas telecomunicacións que lle correspondan á Comunidade Autónoma de Galicia.

2. En particular, constituirán parte do obxecto social as seguintes actividades:

a) A promoción, planificación, deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación, por si mesma ou mediante terceiros, de toda clase de infraestruturas e servizos de telecomunicacións que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ou en que esta participe, vinculadas ao ámbito das telecomunicacións».

Retegal conta cos anteditos centros emisores desde onde se prestan servizos ininterrompidamente as 24 horas do día, os 365 días do ano, parte en horario presencial e parte en dispoñibilidade (gardas).

Retegal presta, entre outros, o servizo de mantemento da Rede dixital de emerxencias e seguridade de Galicia e o servizo de distribución do múltiple autonómico de TDT, servizos que adquiren aínda maior relevancia, se cabe, en días de folga xeral, nos que a paralización de tales servizos poderían afectar gravemente a colectividade ante fallos nas comunicacións de emerxencias ou no sinal da información televisiva.

Polo exposto, Retegal debe asegurar a presenza ou atención en dispoñibilidade dun traballador ou traballadora, polo menos, en cada centro emisor e no CEXAR.

Polos servizos esenciais que presta Retegal, que non son obxecto de discrepancia, e que se xustifican na nota da SETSI sobre a folga xeral do 29 de setembro de 2010, no centro de San Marcos, nas oficinas centrais de Retegal, os sábados, domingos e festivos sempre hai un/unha enxeñeiro/a do departamento técnico de garda (soporte nivel 2), imprescindible para atender as incidencias que non poden ser resoltas polo persoal dos centros emisores.

A inclusión de catro técnicos/as no CEXAR obedece a que o horario da xornada de folga comeza ás 00.00 horas e se inclúe, polo tanto, o persoal que inicia a súa xornada o día anterior ás 22.30 horas.

• No ámbito da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, cómpre a fixación de servizos mínimos no funcionamento dos rexistros administrativos, tanto nos servizos centrais como nos servizos periféricos, para garantir as actuacións da cidadanía, cuxo incumprimento pode supor a perda ou prexuízo dos seus dereitos. Considérase, así mesmo, esencial o mantemento dos edificios administrativos co obxecto de garantir o correcto funcionamento das súas instalacións nas posibles situacións de emerxencia que puidesen acontecer.

No ámbito da Administración de xustiza, de conformidade coa doutrina do Tribunal Constitucional e coa xurisprudencia ditada na materia, e, en particular, coa Sentenza 463/2018, do 7 de novembro, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, considéranse servizos esenciais necesarios para garantir o servizo público:

1. Servizos de garda de xulgados, fiscalías e Instituto de Medicina Legal.

2. Xuízos orais na orde penal de causas con preso.

3. Medidas precautorias ou provisionais en materia de familia, de violencia sobre a muller e de liberdade provisional, entre outras.

4. Actuacións relativas á violencia de xénero nos xulgados de violencia sobre a muller, sexan ou non exclusivos.

5. Actuacións urxentes do Rexistro Civil, tales como a expedición de licenzas de enterramento, entre outras.

6. Rexistro de asuntos e documentos en que venza un prazo preestablecido por lei e cuxo vencemento poida deparar perda de dereitos para a cidadanía, así como a atención daquelas actuacións en que venza un prazo improrrogable establecido na lei cuxo incumprimento poida afectar o dereito da tutela xudicial efectiva e aquelas cuxa urxencia veña determinada polas leis procesuais ou polos bens xurídicos en xogo.

Así mesmo, a Administración ten en conta igualmente, para a fixación dos servizos mínimos, os criterios determinantes que establece a doutrina do Tribunal Constitucional e a xurisprudencia contencioso-administrativa.

Para garantir a prestación dos anteditos servizos esenciais, polo tanto, establécense os servizos mínimos que se concretan no articulado, para o que se ten en conta a extensión territorial e temporal da folga convocada, as distintas funcións dos distintos corpos, así como a existencia de órganos especializados nalgunhas cidades, entre outros.

Así mesmo, debe terse en conta que, de producirse durante a xornada de folga algunha das actuacións urxentes ou esenciais das establecidas polo artigo 42 do Regulamento 1/2005, do Consello Xeral do Poder Xudicial, dos aspectos accesorios para as actuacións xudiciais ou pola normativa procesual correspondente, estas non poderían ser atendidas polo xulgado de garda, dado que o xulgado competente está en horas de audiencia, motivo este polo que é preciso dispoñer dun mínimo de persoal nos distintos órganos xudiciais que figuran no articulado para atender as actuacións urxentes e inaprazables, sen vulnerar a atribución de competencias previstas nas correspondentes leis procesuais e no citado Regulamento 1/2005. Cómpre sinalar, a modo de exemplo, as seguintes: autorización de medidas precautorias ou de permisos extraordinarios polo xulgado de menores; medidas sanitarias urxentes de saúde pública; medidas precautorias en materia de estranxeiría, asilo político e refuxiado que impliquen expulsión, devolución ou retorno polos xulgados do contencioso-administrativo; a realización de vistas que poidan afectar os dereitos dos traballadores e traballadoras, tales como as demandas de tutela de dereitos fundamentais e liberdades públicas, e as actuacións declaradas urxentes pola lexislación procesual, tales como medidas cautelares necesarias para asegurar a efectividade da tutela xudicial polos xulgados do social.

Por outra banda, e na determinación do concreto número de efectivos de servizos mínimos que se establecen no articulado, téñense en conta as distintas funcións que lle corresponden a cada corpo funcionarial, establecidas polos artigos 476 e seguintes da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, que fan necesaria, na determinación dos efectivos que deben atender os servizos esenciais en cada órgano, a concorrencia de persoal dos distintos corpos, imprescindible para garantir estes servizos esenciais.

Neste sentido, o persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial, polas súas funcións, non se considera preciso para garantir os servizos esenciais en determinados órganos, como no caso do Imelga ou rexistros civís principais ou delegados, ou ben esta Administración entende suficiente, noutros supostos, que a persoa funcionaria designada servizo mínimo sexa compartida por distintos xulgados ou seccións dos tribunais. Só naquel suposto en que exista un único órgano por xurisdición, como sucede nos xulgados exclusivos de violencia sobre a muller, se considera necesaria a fixación dun auxilio xudicial en cada órgano.

Por outra banda, e para a maior protección do dereito fundamental de folga, esta Administración considera, con respecto ao persoal funcionario do corpo de xestión e tramitación, que os servizos esenciais que se produzan nesta única xornada de folga poden ser atendidos coa presenza dunha única persoa funcionaria, que poderá designarse, en consecuencia, tanto dun corpo como doutro.

Respecto dos órganos xudiciais que estean de garda, e polo carácter esencial do servizo prestado nas citadas circunstancias, esta Administración entende que a dotación mínima necesaria é o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

En conclusión, polo tanto, no ámbito da Administración de xustiza, como regra xeral, e a prol da protección do dereito de folga, non se fixan servizos mínimos naqueles órganos que non atenden servizos esenciais nesta xornada única de folga, e si se establecen naqueles que si os atenden as dotacións mínimas de persoal necesario para que os poidan garantir e, neste sentido, non se designa persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial nalgúns órganos nin comparten estas persoas funcionarias dos distintos órganos xudiciais e, con respecto ao persoal funcionario dos corpos de xestión ou tramitación, establécese a suficiencia dunha persoa funcionaria dos citados corpos por órgano, de forma alternativa. Finalmente, nesta mesma liña, naqueles órganos que prestan servizo de garda estableceuse que sexan estes equipos de garda os que atendan tamén os servizos mínimos.

Entrando xa na concreta xustificación que motiva o número de efectivos establecidos para cada tipo de órgano ou xurisdición, sinálase que:

Na Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza, a xustificación da necesidade de establecer servizos mínimos radica, particularmente, no feito de ser o órgano que se encarga das apostilas. Polo que respecta ao número de efectivos establecido, é o mínimo indispensable para garantir a atención do servizo esencial, unha única persoa funcionaria, que pode ser ben do corpo de xestión ou ben do de tramitación.

Polo que respecta ás seccións penais e mixtas das audiencias provinciais, a xustificación estriba na necesidade de atender, entre outras, as seguintes cuestións que se relacionan a título non exhaustivo: rexistro de asuntos en que venza un prazo preestablecido por lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos á cidadanía, actuacións en que venza un prazo improrrogable e preestablecido na lei cuxo incumprimento poida afectar a tutela xudicial efectiva, atención de sala en causas con preso, medidas cautelares (prisión provisional, liberdade provisional), en materia de dereito de familia, incluídas as derivadas dos xulgados de violencia sobre a muller, ou actuacións en execución de sentenza que afecten dereitos fundamentais (liberdades).

No caso dos xulgados do penal, a xustificación fundaméntase na necesidade de garantir, entre outras, as actuacións que se describen a seguir a título exemplificativo: a realización de xuízos orais en causas con preso, asegurando deste xeito as vistas con preso sinaladas, así como atender aquelas actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos para os cidadáns, dilixencias urxentes e asuntos de violencia de xénero.

O número de efectivos establecido, tanto nas seccións penais e mixtas das audiencias provinciais como nos xulgados do penal, é o mínimo indispensable para garantir a atención do servizo esencial nun órgano xudicial, dado que se designa unha única persoa funcionaria por sección/xulgado, que pode ser ben do corpo de xestión ou ben do de tramitación, e unha persoa funcionaria de auxilio, compartido, por cada dúas seccións/dous xulgados.

Nos xulgados de menores, a xustificación estriba na necesidade de atender, entre outras, as seguintes cuestións que se relacionan a título non exhaustivo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos para os menores, adopción de medidas cautelares ou provisionais urxentes (internamentos de menores…), realización de vistas cun/cunha menor suxeito/a a medida de internamento ou tramitación de permisos extraordinarios. Respecto da concreta dotación dos servizos mínimos, establécese neste suposto a dotación mínima: 1 persoa funcionaria, que pode ser ben de xestión ou ben de tramitación.

Nos xulgados de violencia sobre a muller, a xustificación fundaméntase na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se describen a seguir a título exemplificativo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos á cidadanía, adopción de medidas cautelares ou provisionais urxentes en materia de familia ou de violencia sobre a muller, ou causas con detido na materia. O número de efectivos establecido é o mínimo indispensable para garantir a atención do servizo esencial nun órgano xudicial, dado que se designa unha única persoa funcionaria por órgano, que pode ser ben do corpo de xestión ou ben do de tramitación e, no tocante ao persoal funcionario de auxilio xudicial, establécese unha persoa funcionaria como servizo mínimo, dado que non existe máis dun xulgado deste tipo na mesma localidade.

Nos xulgados de instrución de garda, así como nos xulgados de primeira instancia e instrución de garda, establécese que os servizos mínimos estarán atendidos polo equipo de persoal que presta o servizo de garda, dado que a xustificación estriba precisamente na necesidade de atender as actuacións que xorden durante o servizo de garda que teñen carácter esencial como, entre outras, as seguintes, a modo de exemplo: actuacións con detido ou actuacións inaprazables, como a adopción de medidas cautelares urxentes.

Nos xulgados do contencioso-administrativo, a motivación reside na necesidade de atender, entre outras, as seguintes cuestións que se relacionan a modo de exemplo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos para a cidadanía, adopción de medidas cautelares ou provisionais urxentes como medidas sanitarias urxentes de saúde pública, medidas precautorias en materia de estranxeiría, asilo político e refuxiado que impliquen expulsión, devolución ou retorno, procesos de tramitación preferente ou en materia de dereitos fundamentais.

Nos xulgados do social, a xustificación radica na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se relacionan a seguir sen ánimo exhaustivo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos para a cidadanía, para asegurar desta forma a realización de vistas que poidan afectar os dereitos dos traballadores e das traballadoras, tales como as demandas de tutela de dereitos fundamentais e liberdades públicas, actuacións declaradas urxentes pola lexislación procesual, tales como medidas cautelares necesarias para asegurar a efectividade da tutela xudicial.

Nos xulgados de familia exclusivos e xulgados de primeira instancia con competencia en materia de familia, a motivación descansa na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se relacionan a seguir a título exemplificativo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos para a cidadanía, internamentos urxentes, medidas cautelares ou outras actuacións inaprazables, como as medidas de protección de menores.

Nos xulgados do mercantil exclusivos e xulgados de primeira instancia con competencia en materia mercantil, a xustificación radica na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se relacionan a seguir sen ánimo exhaustivo: rexistro de asuntos en que venza un prazo preestablecido por lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos para a cidadanía, actuacións en que venza un prazo improrrogable preestablecido na lei cuxo incumprimento poida afectar a tutela xudicial efectiva, tales como medidas cautelares ou provisionais urxentes en materia mercantil, embargos preventivos de buques, medidas cautelares cuxa demora dificulte a efectividade da tutela xudicial, tales como en materia de patentes e relacionadas coa propiedade intelectual e industrial, ou despedimentos colectivos en sede concursal.

Respecto da concreta dotación dos servizos mínimos dos anteditos xulgados do contencioso-administrativo, do social, de familia exclusivos e de primeira instancia con competencia en materia de familia, así como os mercantís exclusivos ou xulgados de primeira instancia con competencia en materia mercantil; a dotación establecida é a mínima de que se parte naqueles órganos que atenden servizos esenciais: un funcionario por órgano, que pode ser ben de xestión ou ben de tramitación, para garantir o dereito de folga do persoal, e un auxilio xudicial compartido por cada dous xulgados ou fracción.

Nos xulgados de vixilancia penitenciaria, a xustificación estriba na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se relacionan a seguir a título non exhaustivo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos para as persoas internas, tutelar os dereitos das persoas presas, administración forzosa de medicación ou alimentación, intervencións corporais coactivas, permisos extraordinarios ou liberdade condicional en caso de perigo de morte. Respecto do número de efectivos establecido, é o mínimo indispensable para garantir a atención do servizo esencial nun órgano xudicial, unha única persoa funcionaria por órgano, que pode ser ben do corpo de xestión ou ben do de tramitación e, no tocante ao persoal funcionario de auxilio xudicial, establécese unha persoa funcionaria como servizo mínimo, dado que non existe máis dun xulgado deste tipo na mesma localidade.

Nas oficinas de fiscalías, así como nas subdireccións territoriais do Instituto de Medicina Legal, a dotación que prestarán os servizos mínimos será o persoal funcionario que preste o servizo de garda. No caso das oficinas de fiscalías, esta decisión fundaméntase na necesidade de atender as actuacións que xorden durante o servizo de garda que teñen carácter esencial como, entre outras, as seguintes a título de exemplo: garantir as medidas cautelares ou provisionais urxentes en materia de familia, de menores, de violencia sobre a muller e de liberdade provisional. No caso das subdireccións territoriais do Instituto de Medicina Legal, fundaméntase na necesidade de garantir o servizo que lles é propio na materia, a prestación do servizo de garda, a asistencia médico-forense ao xulgado de garda, o levantamento de cadáveres, a asistencia a detidos e a vítimas de violencia de xénero ou asistir nos internamentos, entre outros.

Nos rexistros civís principais e delegados, e coa finalidade de atender as actuacións que teñan carácter esencial, como as que se describen a seguir a título exemplificativo: as inscricións de defunción, inscricións de nacemento en prazo perentorio ou os certificados de defuncións; establécese o número de efectivos mínimo indispensable e desígnase unha única persoa funcionaria por órgano, que pode ser ben do corpo de xestión ou ben do de tramitación.

Por último, e tanto nas oficinas de rexistro e repartición e nos decanatos dos xulgados que realizan as devanditas funcións como nos servizos comúns de atención á cidadanía e á vítima, establécese que atenderán os servizos mínimos a dotación mínima indispensable para garantir a atención do servizo esencial nun órgano xudicial: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a. A xustificación nas oficinas de rexistro e repartición e nos decanatos dos xulgados que realizan as ditas funcións radica no feito de que se trata dun servizo que ten encomendada, entre outras funcións principais, a recepción de demandas e escritos dirixidos a todos os órganos xudiciais do partido xudicial, o que podería afectar a tutela xudicial efectiva, especialmente se se trata do vencemento dun prazo preestablecido na lei. No caso do servizos comúns de atención á cidadanía e á vítima, a decisión vén motivada polo feito de que se trata dun servizo que ten encomendada, entre outras funcións principais, a asistencia ás vítimas de delitos.

Posto que a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior lle presta servizo ao Centro de Atención ás Emerxencias 112, os mínimos propostos establécense coa mesma intensidade mínima para poder atendelos, tal e como se sinala na Sentenza 1397/2012 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

O servizo prestado desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (en diante, CIAE 112) ten carácter fundamental e esencial para a cidadanía. O volume de chamadas ou atención requirida depende das emerxencias acaecidas, catástrofes, accidentes e demais situacións de urxencia que teñen, por definición, carácter imprevisible, polo que o servizo debe estar suficientemente dimensionado para atendelas.

O número de traballadores/as que se establece como servizos mínimos, dadas as características do servizo dispensado polo CIAE 112 de Galicia, resulta imprescindible para manter a axeitada cobertura na atención das emerxencias e para evitar que se produzan graves prexuízos para a poboación.

Na fixación dos servizos mínimos pártese do feito de que o CIAE 112 funciona as 24 horas do día, 7 días á semana e os 365 días do ano. A carga de traballo ao longo dunha xornada vén determinada, en primeiro lugar, polo número de incidencias que se produzan e a cantidade de chamadas que efectúe a cidadanía ao número 1-1-2, ante as cales o servizo, como se sinalou, debe contar co número de profesionais suficiente para prestar a atención que se demanda.

Tívose en conta para o dimensionamento o feito de que o día 8 de marzo de 2021 é un luns e este é o día intersemanal no que se rexistra un maior número de requirimentos ao 112. Así, no ano 2020, no mes de marzo, o luns foi o que maior media de actividade rexistrou con 3.846 incidencias atendidas, seguido da media de actividade dos domingos do mesmo mes, no que se atenderon 3.429 incidencias. Ademais, a media de incidencias dese día da semana (luns do mes de marzo) é a 5ª máis alta de todo o ano.

Tívose en conta que o mes de marzo é un mes onde usualmente se dan episodios de meteoroloxía adversa, os cales son imprevisibles e fan que aumente o número de incidencias, o que repercute na maior necesidade de persoal e operación en atención telefónica do 112.

Igualmente, tívose en conta que actualmente se atopan integrados no CIAE 112, na súa sede da Estrada, a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 (que se trasladou no mes de outubro de 2018) e a Unidade de Policía Adscrita á Comunidade Autónoma-UPA (desde xullo de 2018), o que incide nos labores de xestión tecnolóxica.

Tendo en conta estas circunstancias, no seu conxunto, na área do 112 establécense uns servizos mínimos que son mesmo inferiores ao dimensionamento dun sábado ou dun domingo.

Cómpre sinalar que o 112, ademais da prestación de asistencia ás persoas que a requiren ante situacións de urxencia, desenvolve outros servizos como a difusión de información á cidadanía, por exemplo, ante situacións de risco, para o que constitúen un medio fundamental as redes sociais e a web do 112, que permiten trasladar información inmediata, veraz e contrastada, o que constitúe unha ferramenta de autoprotección das persoas ante situacións de emerxencia que poidan acontecer.

Por canto antecede, e atendido o carácter esencial deste servizo público, establécense os servizos mínimos, determinados en función das diversas categorías do persoal en cada quenda de traballo, posto que as funcións e traballo que cada unha leva a cabo, pola súa especialidade, non é substituíble ou intercambiable por outra. Neste senso cómpre salientar que:

O persoal de estrutura do CIAE 112 está composto polas seguintes categorías de persoal: Xefatura de Xestión Operativa; Formación; Comunicación, Prensa e Imaxe; Calidade, Protocolos e Documentación.

En primeiro lugar, dentro do denominado persoal de estrutura, atopamos os efectivos da Xefatura de Xestión Operativa. Debemos salientar que esta figura é fundamental na prestación do servizo, posto que está relacionada coa xestión de recursos humanos. No caso de producirse calquera tipo de problema durante as xuntanzas ou concentracións que se leven a cabo durante o día 8 de marzo (organizadas en horarios de mañá e tarde), se resultase preciso incrementar o número de operadores na sala por un aumento de chamadas por situacións de emerxencia, entraría esta figura do persoal de Xefatura de Xestión Operativa, que en primeira instancia fai tamén labores de apoio á operación ata que cheguen os reforzos necesarios. Ademais, levan o control de actuación e incidencias do CIAE 112, así como a dirección e avaliación dos resultados. Esta categoría debe contar con presenza no centro durante a mañá e a tarde por se resultase preciso levar a cabo un redimensionamento na sala ante unha situación de emerxencia que o faga necesario (máis tendo en conta que se trata dunha xornada de folga na que, como se dixo previamente, se desenvolven concentracións de persoas e demais circunstancias que fan necesario estar preparados para calquera posible eventualidade que se poida producir relativa á seguridade das persoas). A Xefatura de Xestión Operativa realiza a coordinación, o control e a supervisión das tarefas realizadas polo persoal de sala e encárgase de verificar o adecuado dimensionamento. Entre as súas funcións podemos destacar o control do cumprimento das funcións; a detección da necesidade de activación de recursos extraordinarios aos previstos, elevándoa á decisión da Xerencia da AXEGA; a modificación dos procedementos de actuación da sala de operacións do CIAE 112; a xestión das solicitudes de particulares, organismos e/ou colaboradores externos (xulgados, forzas e corpos de seguridade etc.); e a adecuación dos recursos materiais e humanos necesarios para garantir o correcto servizo á cidadanía. As funcións do persoal da Xefatura de Xestión Operativa non poden ser desenvolvidas por ningún outro persoal.

Dentro do persoal de estrutura atopamos tamén a área de Comunicación, Prensa e Imaxe. A tarefa principal deste departamento céntrase na relación do CIAE 112 Galicia cos medios de comunicación, para os efectos de facilitar a información necesaria requirida por eles. As súas funcións non son intercambiables con outra categoría de persoal. O persoal de Prensa e Comunicación encárgase, entre outras tarefas, da actualización de información a través das redes sociais do 112. As redes sociais son unha canle fundamental para lle facer chegar a información á cidadanía e é especialmente relevante nunha xornada de folga na que se ten que dar puntual conta de datos relacionados con posibles incidencias de seguridade ou situacións de urxencia que poidan acaecer, ademais é a canle máis axeitada pola súa inmediatez para informar a aquelas persoas que se atopen participando en manifestacións ou concentracións convocadas nesa xornada. A xestión das redes como vías directas de transmisión de información á cidadanía, así como a atención a medios no caso de que suceda algunha incidencia, supón que deba contarse cunha persoa localizada en cada quenda de traballo, posto que pode ser preciso atender a demanda de información sobre mobilización de recursos ou informacións sobre asistencias que poidan ser precisas ante situacións ou eventualidades que teñan lugar durante as manifestacións, concentracións, etc. Estas funcións xustifican os servizos mínimos establecidos para o persoal desta categoría do CIAE112.

Finalmente, dentro do persoal de estrutura atópanse tanto os efectivos de Calidade, Protocolos e Documentación, como o correspondente á área de Formación, respecto dos cales non se sinalan servizos mínimos debido ao carácter das súas funcións.

Respecto da área de Coordinación, debemos sinalar que a persoa coordinadora ten por finalidade o control da correcta xestión telefónica por parte da área de operación telefónica do CIAE 112. Supervisa e asesora o persoal operador se a emerxencia é de certa entidade e, en atención á súa cualificación, leva a cabo a coordinación, supervisión e seguimento directo da actividade do persoal operador, ao cal lle presta o seu asesoramento cando a situación o require. Deste xeito, non contar con esta figura dificultaría o correcto desenvolvemento do servizo e afectaría o labor do persoal operador, que non podería tomar determinadas decisións ante unha emerxencia nas debidas condicións de rapidez e eficacia. Entre as súas funcións podemos destacar: o seguimento das incidencias e dos recursos mobilizados pola sala de operacións do CIAE 112, en especial daquelas situacións de emerxencia que poidan dar lugar á activación dalgún plan; o control da recepción, resposta e atención de chamadas recibidas; o control da tipificación e xestión das chamadas, así como a confirmación da aplicación dos procedementos e das tácticas operativas; seguimento das incidencias ata o seu peche. O persoal coordinador toma a decisión da conversión da actividade de xestión na sala ao modelo de «sala partida» en momentos de alta actividade, creando grupos de traballo compartimentados dentro do persoal operador, aumentando as súas funcións e tarefas de xeito proporcional a este incremento.

Por canto antecede, atendendo á súa cualificación e especialización, a figura do coordinador non resulta substituíble por outra categoría de persoal do CIAE 112.

O persoal operador de enlace é persoal cualificado, ao cal lle corresponde recibir as chamadas dos/das xefes/as dos servizos de emerxencias e demais organismos e autoridades públicas para coordinar actuacións, e evitar que estas chamadas pasen ao resto dos operadores que están recibindo as chamadas da cidadanía. A iso súmase que lles corresponde facer o seguimento dos fenómenos meteorolóxicos adversos e da documentación precisa para o envío das distintas alertas ou avisos. O enlace tamén informa e asiste o persoal técnico de garda do CIAE 112, non só nas emerxencias ordinarias de certa envergadura, senón tamén naquelas que acadan niveis de gravidade importante nas que sexa necesaria a activación de plans e toma de medidas extraordinarias, de acordo cos procedementos daquel. O persoal operador enlace é persoal con especialización nas súas funcións, que non poden ser desempeñadas por ningún outro operador ou operadora.

O persoal operador de atención telefónica constitúe a peza básica do sistema de xestión de chamadas de emerxencia. A súa función consiste na recepción das chamadas, a recollida dos datos precisos, a tipificación das incidencias e a súa transmisión aos organismos implicados na mobilización de recursos. O persoal operador de atención telefónica é quen, a través da aplicación de xestión de emerxencias, ten que conseguir xestionar no menor tempo posible unha situación de emerxencia, desde a chamada inicial. De non contar co suficiente persoal desta categoría, poríase en risco o funcionamento do servizo. Se non existe persoal operador telefónico suficiente, o servizo prestado polo 112 carecería do primeiro e fundamental elo da cadea. Sería imposible funcionar segundo os estándares mínimos de rapidez e eficacia exixibles nun centro desta natureza cun dimensionamento inferior ao establecido, atendendo ao número diario de chamadas que, de media, se reciben no número 112.

Neste caso, redúcense os efectivos de persoal operador ao 80 %, o que supón un número de efectivos incluso inferior ao establecido para un domingo.

Por último, respecto do persoal de soporte técnico (área de Informática do CIAE 112), cómpre sinalar que resulta fundamental, dada a especificidade e criticidade dun centro como o CIAE 112 e atendidas as características e complexidade da plataforma de xestión de emerxencias. Trátase de persoal formado e especializado e é imprescindible, cando menos, a súa dispoñibilidade (estar localizables) para resolver calquera incidencia, avaría ou eventualidade de tipo técnico que poida xurdir, máxime tendo en conta que no CIAE 112 se integraron servizos no edificio da Estrada (o 061 e a UPA).

Por canto antecede, no seu conxunto, para o CIAE 112 establécense para a xornada do 8 de marzo de 2021 uns servizos mínimos que son mesmo inferiores ao dimensionamento dun sábado ou dun domingo.

O Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG), integrado como área na Dirección de Profesionalización da Axencia Turismo de Galicia, é un centro de ensinanza superior que forma directivos hostaleiros e xestores en cociña, e no que se imparten dúas titulacións: o Diploma Superior en Xestión Hoteleira e o Diploma de Gastronomía e Xestión en Cociña.

O CSHG ofrécelle residencia ao seu alumnado e conta, neste curso 2020/21, cun total de 53 alumnos que residen no centro.

Os centros residenciais docentes teñen como característica propia a presenza do alumnado fóra do horario lectivo para realizar actos da vida cotiá, como estudar, durmir ou comer. Nestes centros debe quedar garantida, xa que logo, a atención mínima do persoal de conserxaría para atender as instalacións e o alumnado. O servizo de conserxaría está externalizado, a través do correspondente contrato de servizos. A proposta que se formula respecta o criterio de fixar como servizos mínimos os que normalmente prestan con ocasión dun domingo ou día festivo.

• No marco das competencias atribuídas á Consellería de Facenda e Administración Pública, no ámbito da Axencia Tributaria de Galicia, cómpre a fixación de servizos mínimos no funcionamento do sistema de cita previa, tanto nos servizos centrais como nas delegacións da axencia na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, garantindo as actuacións da cidadanía cuxo incumprimento pode supor a perda ou prexuízo dos seus dereitos.

• No marco das competencias atribuídas á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, cómpre a fixación de servizos mínimos na Sociedade Galega de Medio Ambiente, empresa que ten encomendada a xestión dos residuos sólidos urbanos a partir do seu depósito nas estacións de transferencia ou plantas de tratamento, conforme sinala o artigo 10 da Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia, xa que a parada das instalacións centrais de Sogama (motores, caldeiras e turbinas) e plantas de transferencia, en caso de non se fixaren servizos mínimos, imposibilitaría directamente a prestación dos servizos esenciais, o que ocasionaría graves consecuencias ambientais e de saúde pública, e desde a base de que estes servizos mínimos afectan un menor persoal que o que estaría operativo en sábados, domingos ou festivos.

No ámbito das competencias da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en meteoroloxía e cambio climático, cómpre establecer uns servizos mínimos no ámbito da modelización numérica asociada ao servizo que presta MeteoGalicia. As funcións que se desenvolven son as de executar modelos matemáticos precisos para elaborar a predición meteorolóxica, polo que é preciso fixar uns servizos mínimos que garantan a predición meteorolóxica tanto na quenda de mañá como na de tarde, xa que os modelos se executan dúas veces ao día.

No ámbito de competencias da conservación do patrimonio natural, cómpre a fixación duns servizos mínimos que garantan o adecuado desenvolvemento da xestión dos recursos naturais e cinexéticos, e considérase indispensable a presenza de persoal dos espazos naturais protexidos e da biodiversidade, dada a especial protección que requiren tanto os bens como os recursos naturais existentes nestes espazos.

Así mesmo, tamén se tiveron en conta as necesidades mínimas de funcionamento, sen colapso, dos centros de recuperación da fauna salvaxe, piscifactorías e demais centros de fauna. Constitúe esta proposta o persoal mínimo para poder cubrir as continxencias que poidan acontecer en cada distrito, parque natural e nos centros de traballo da Dirección Xeral que, polas súas características especiais, precisen dunha atención instantánea.

No que atinxe ao ámbito concreto do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, cómpre fixar uns servizos mínimos que poidan atender unha eventual situación de urxencia nos usos autorizados nel, tendo en conta que son catro arquipélagos (Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada).

• No marco das competencias atribuídas á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, cómpre distinguir:

No ámbito da materia de infraestruturas viarias, a Comunidade galega caracterízase pola dispersión da súa poboación e pola existencia de innumerables asentamentos de poboación (máis de 30.000 entidades de poboación no conxunto dos 313 municipios galegos) distribuídos nun territorio caracterizado pola súa difusión xeográfica e atendidos por unha extensa rede de infraestruturas de diversa escala.

Garantir a súa utilización pola cidadanía en condicións de normalidade exixe, por un lado, manter as estradas nunhas condicións mínimas que garantan o funcionamento das infraestruturas coas debidas condicións de seguridade para os seus usuarios, e doutro, permitir a súa utilización de acordo cos principios de igualdade, universalidade e non discriminación, posibilitando, deste xeito, a liberdade de circulación e, xunto a esta, o acceso ao exercicio doutros dereitos fundamentais, como o acceso aos servizos de saúde ou a liberdade de elección entre o exercicio ao dereito de folga e o dereito ao traballo.

Neste marco, é nas vías de alta capacidade en réxime de concesión e naquelas cuxa contraprestación sexa o pagamento dunha tarifa por parte da Administración onde debe prestarse o servizo nunhas condicións mínimas que garantan o funcionamento das infraestruturas coas debidas condicións de seguridade e considérase indispensable a presenza de persoal nos centros de control, así como a existencia de persoal que actuará cando se prevexan circunstancias adversas de calquera tipo: emerxencias ou situacións excepcionais derivadas de accidentes, posibilidade de obstáculos na estrada ou desprendementos, presenza de animais na vía, circulación de vehículos con cargas perigosas, fenómenos meteorolóxicos (neve, xeo, sarabia, chuvia) etc.

Pola súa banda, e ao respecto da conservación ordinaria das estradas de titularidade autonómica que non se xestionen baixo o réxime de concesión, por parte das empresas adxudicatarias dos contratos de servizo para a realización da vialidade invernal e da conservación ordinaria tamén se considera indispensable a existencia de persoal que actuará cando se prevexan circunstancias adversas de calquera tipo: emerxencias ou situacións excepcionais derivadas de accidentes, posibilidade de obstáculos na estrada ou desprendementos, presenza de animais na vía, circulación de vehículos con cargas perigosas, fenómenos meteorolóxicos (xeo, sarabia, chuvia) etc. Ademais, dado que está operativo o dispositivo para garantir a vialidade nas estradas autonómicas en circunstancias meteorolóxicas adversas propias do inverno, considérase en calquera caso indispensable a presenza do persoal necesario para a realización da vialidade invernal.

En ambos os casos, tanto as empresas concesionarias como as empresas adxudicatarias de servizo en vías explotadas pola Administración atenderán as necesidades, para o que establecerán as medidas preventivas e correctivas, e a transmisión de información sobre elas, para o que adoptarán as medidas precisas para atender axeitadamente as incidencias acaecidas durante as horas en que teña lugar a folga convocada.

Asemade, considérase necesario que nas áreas de peaxe das autoestradas A Coruña-Carballo (AG-55) e Puxeiros-Val Miñor (AG-57) en que non existen vías automáticas (Paiosaco e A Laracha na AG-55 e Vincios ramal na AG-57) permaneza operativa unha vía manual, dado que doutra forma se impediría a circulación de vehículos por eses treitos.

No ámbito das competencias desta consellería no sector do transporte, resulta preciso distinguir:

A) Servizos públicos de transporte regular de persoas viaxeiras de uso xeral por estrada:

Neste tipo de servizos cómpre ter en consideración que a Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, previu a integración de diferentes tipos de servizos da competencia da Xunta de Galicia.

No marco desta previsión legal, a Xunta de Galicia procedeu á renovación da totalidade de servizos públicos de transporte regular interurbano por estrada de uso xeral, dando servizo actualmente a un elevado número de escolares nos seus desprazamentos habituais para acceder aos seus centros educativos e, polo tanto, ao dereito á educación.

Por tal motivo, establécese unha regulación dos servizos mínimos dos servizos públicos de transporte regular de uso xeral de persoas viaxeiras por estrada que diferencia, por unha parte, os servizos correspondentes a expedicións «integradas», nas cales existe unha reserva de prazas a favor de escolares, e que, consonte coa citada Lei 2/2017, do 8 de febreiro, a súa prestación se considera prioritaria; neste sentido, de forma análoga ao criterio empregado para a definición dos servizos de uso especial de escolares, identifícanse como servizos mínimos as expedicións integradas de máis de catro quilómetros de lonxitude.

Por outra parte, respecto do resto de expedicións, cómpre incidir especialmente na mobilidade que se produce cara aos principais centros urbanos, nos cales se localizan servizos esenciais aos cales cómpre que se garanta o dereito a acceder das persoas usuarias, e cara aos que se presentan pautas de mobilidade cotiá recorrente en transporte público, vinculada co desenvolvemento ordinario das persoas. Neste sentido, diferenciarase a mobilidade que presenta unha maior recorrencia e habitualidade, representada polas expedicións de curto percorrido (menos de 25 quilómetros), e dirixidas fundamentalmente cara a asentamentos principais de poboación; e, por outra parte, tense presente a mobilidade menos recorrente, da poboación que se dirixe ás principais aglomeracións urbanas para acceder, especialmente, a servizos xerais radicados nelas, mobilidade atendida especialmente por expedicións de media ou longa distancia.

Deste xeito, nas expedicións de curto percorrido, ata 25 km, manterase ata un 50 % do servizo nas franxas horarias da primeira e última hora do día (das 6.00 ás 9.00 horas e das 18.00 ás 21.00 horas), co que se garante a posibilidade de acceder e retornar aos centros de traballo ou de educación, entre outros, aínda que as persoas usuarias deban ter que adaptar as súas pautas habituais de mobilidade.

En canto ás expedicións de máis longo percorrido, garantirase con elas o acceso aos principais núcleos de poboación, ben na xornada de mañá ben na de tarde, mais limitando a súa prestación a un servizo de ida e volta antes das 14.00 horas e outro despois das 18.00 horas, o que fai un total de 2 servizos diarios de ida e outros tantos de volta.

Deste xeito, o total de servizos que se establecen, con criterios equivalentes aos doutras situacións anteriores, sitúanse entre os que deberían prestarse un sábado ou domingo, sen prexuízo de resaltar que, excluíndo do cómputo os servizos integrados, o resto de servizos que se establecen sitúanse arredor do 28 % dos que habería en situación de normalidade.

B) Servizos regulares de uso especial para transporte de escolares: o campo destes servizos resulta especialmente sensible, tanto por ser o transporte un mecanismo auxiliar para o exercicio dun dereito fundamental, como é o da educación, como polas especiais exixencias que implica a protección aos menores.

Do mesmo xeito, a dispersión poboacional en Galicia determina que, diariamente, se teña que realizar unha significativa cantidade de desprazamentos para os que non existe alternativa real de mobilidade, polo que o mantemento dos servizos de transporte público resulta fundamental.

Coa finalidade de ponderar a garantía do esencial dereito á folga dos traballadores e traballadoras, xunto coa garantía do igualmente elemental dereito de acceso ao sistema educativo, deberán manterse como esenciais os servizos de entrada aos centros desde as 7.30 ata as 10.30 horas, e os de saída desde as 13.30 ás 19.00 horas, nos itinerarios de transporte escolar de estudantado de niveis de ensino obrigatorio cuxa lonxitude total sexa superior a 4 km.

C) Servizos regulares de uso especial para transporte de traballadores: co fin de garantir o acceso e a saída dos postos de traballo naqueles servizos de carácter interurbano en que a ausencia dunha previsión mínima crebaría toda posibilidade de acceso ao traballo, propóñense como mínimos todos os servizos nas expedicións anteriores ás 9.00 horas e posteriores ás 18.00 horas.

D) Transporte de mercadorías: neste ámbito debe terse en conta a dependencia que deste tipo de transporte teñen os servizos de asistencia sanitaria, que non poden afrontar unha falta de subministración suficiente dos produtos precisos para a atención á cidadanía, especialmente na actual situación sanitaria.

En consecuencia, proponse manter a totalidade dos transportes de toda clase de mercadorías para e desde os establecementos sanitarios.

E) Transporte funerario: polas necesidades sociais inaprazables que atende esta modalidade de transporte, proponse manter a totalidade dos servizos de transporte funerario.

• No ámbito da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, polo que se refire ao servizo esencial da educación, este non pode ser reducido exclusivamente á actividade docente, xa que xunto a esta actividade se realizan outras funcións como son a vixilancia e coidado dos nenos e nenas, menores de idade, que acoden aos centros docentes públicos, así como o coidado, mantemento e vixilancia das instalacións destinadas ao servizo público educativo.

Con carácter xeral, o artigo 39 da Constitución depáralles unha protección especial aos menores; dun xeito máis específico, a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, dispón no seu artigo 7 que o alumnado ten dereito a que se respecte a súa identidade, integridade e dignidade persoal, e á protección integral contra toda agresión física e moral. Polo tanto, a custodia e seguridade dos menores de idade que accedan a un centro docente, o cumprimento dos principios constitucionais mencionados e dos dereitos citados é responsabilidade ineludible desta Administración educativa e parte indivisible do dereito esencial á educación.

O dereito á seguridade e o correlativo deber de protección dos menores, dada a súa entidade, debe exercerse continuamente. Como servizo mínimo para garantilos establécese que os centros docentes permanezan abertos no seu horario habitual, coa necesaria presenza nos devanditos centros do director ou directora, ou, de ser o caso, doutro membro do equipo directivo que substitúa a persoa titular, xa que tales membros do equipo directivo teñen a representación do centro e garanten o cumprimento das leis e demais disposicións vixentes, como sinalan as alíneas a) e d) do artigo 132 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e, polo tanto, están capacitados e facultados para resolver calquera incidencia respecto da seguridade dos menores de idade. Así mesmo, consonte a normativa citada, o director tamén está facultado e capacitado para resolver calquera incidencia que se poida producir respecto do conxunto dos bens que integran un centro docente.

A presenza dun subalterno ou subalterna deriva das funcións que a este tipo de persoal lle competen respecto do coidado e vixilancia das instalacións e do control de entrada e saída do centro educativo, tanto para evitar a entrada de persoas alleas ao centro como para evitar a saída dos menores de idade cando non corresponda.

Dentro do deber de lle outorgar protección básica ao menor de idade, debemos incluír a súa alimentación. En relación con isto, cómpre afirmar que, cando se asume esta responsabilidade, non pode desatenderse, o que motiva que deba garantirse nos centros educativos o mantemento do servizo de comedor.

O dereito á seguridade e o correlativo deber de protección dos menores que, como se dixo, non pode ser paralizado, inclúe a actividade básica de coidar a integridade física e hixiene daqueles que por teren diminuídas as súas capacidades necesitan unha constante vixilancia e atención (artigo 49 da Constitución) por parte das persoas coidadoras do alumnado con necesidades educativas especiais presentes nos centros docentes ordinarios.

Se o que acabamos de dicir son razóns que sosteñen a necesidade de fixar servizos mínimos ante calquera convocatoria de folga no ámbito dos centros docentes non universitarios, neste caso atopámonos, como é notorio para todos, ante unhas circunstancias extraordinarias e graves que obrigan a afastarnos dos servizos mínimos fixados en antecedentes convocatorias de folga nun contexto diferente. Referímonos, como é obvio, á situación de emerxencia sanitaria na que nos encontramos como consecuencia da pandemia internacional provocada polo coronavirus SARS-CoV-2 que causa a COVID-19.

O artigo 43.1 da Constitución recoñece o dereito á protección da saúde, mentres que o número 2 dese artigo sinala que lles compete aos poderes públicos organizar e tutelar a saúde pública a través de medidas preventivas. Pois ben, os servizos mínimos que se deben fixar para esta convocatoria de folga deben ser tales que permitan o cumprimento efectivo das medidas preventivas fixadas polos diferentes instrumentos regulatorios aprobados polas autoridades, pois con eles non só se protexe a saúde dos usuarios do servizo público educativo senón a toda a poboación en xeral, como medidas destinadas a evitar a propagación da pandemia, evitar a propagación do coronavirus SARS-CoV-2 e con iso a infección pola COVID-19. Entre eses instrumentos regulatorios cómpre salientar a Orde comunicada do ministro de Sanidade do 27 de agosto de 2020 (publicada no DOG do 28 de agosto de 2020 como anexo á Orde da Consellería de Sanidade do 28 de agosto de 2020), ditada baixo o amparo do artigo 65 da Lei 26/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema nacional de saúde, e a versión do 4.11.2020 do Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020/21, publicado na páxina web corporativa da Consellería de Cultura, Educación, e Universidade. Destes instrumentos regulatorios é mester mencionar medidas preventivas tales como a limitación dos contactos, mediante a distancia social ou mediante o mantemento de grupos de convivencia estable; medidas de prevención persoal, como a hixiene de mans, que o alumnado menor de idade ou con necesidades educativas especiais non realizará por iniciativa propia, senón que precisará o estímulo e vixilancia do persoal do centro; ou as medidas de limpeza, desinfección e ventilación do centro.

Pois ben, tendo presente o anterior, consideramos que neste contexto debe acudir a cada centro educativo, como servizos mínimos, ademais do titular da dirección ou de quen o substitúa, un profesor ou profesora por cada grupo de alumnos que teña prevista actividade lectiva no tempo da folga. Consideramos isto imprescindible para o cumprimento das medidas relativas á limitación de contactos ou de hixiene persoal no alumnado e para o cumprimento das medidas relativas á ventilación. Tales funcións deben reforzarse no caso do alumnado con necesidades educativas especiais, para o cal o nivel de protección debe ser absoluto, razón que nos leva a fixar como servizos mínimos o 100 % do persoal auxiliar coidador.

No mesmo contexto, ademais das medidas de hixiene individual, resultan tamén imprescindibles o mantemento da limpeza, desinfección e ventilación do centro, razón pola cal resulta necesario fixar como servizos mínimos o 100 % do persoal de limpeza. Do protocolo antes mencionado recollemos algunhas das medidas que xustifican tales servizos mínimos:

«4. Medidas xerais de limpeza nos centros.

[...]

4.1.1. Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos, onde será de polo menos dúas veces ao día.

4.1.2. Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, perchas e outros elementos de similares características, así como de billas, elementos das cisternas e outros dos aseos.

4.1.3. Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de superficies de uso frecuente e, no caso dos aseos, de polo menos dúas veces na xornada. En todo caso, nos aseos existirán xaboeiras ou material de desinfección para ser utilizado polas persoas usuarias voluntariamente.

[...]

4.1.8. Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras (todas con bolsa interior e protexidas con tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental».

En relación coa ventilación, na que están implicados diferentes profesionais do centro, recóllese o seguinte no antedito protocolo:

«4.2. Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións e por espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre que sexa posible entre clases, e coas medidas de prevención de accidentes necesarias:

4.2.1. Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as ventás abertas o maior tempo posible.

4.2.2. Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de recirculación do aire interior.

4.3. Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferente alumnado de xeito consecutivo (orientador/a, profesor/a especialista ou calquera outro), ventilarase a aula ou sala polos menos 15 minutos logo de cada sesión».

Ao ser necesario o mantemento do servizo de comedor, no devandito contexto de medidas preventivas para a propagación da pandemia, entendemos que é necesario fixar como servizo mínimo o 100 % do persoal de comedores. Ao fío do anterior, do protocolo citado cómpre salientar as seguintes medidas:

«14.3. Os menús serán os utilizados habitualmente segundo a tempada. Cando sexa posible, os menús serán empratados na cociña e servidos en bandexa. No caso de existiren varios pratos secuenciais, recoméndase o uso de máscara no período entre ambos.

[...]

14.5. O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval e electrodomésticos e utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús».

En relación cos servizos mínimos citados ata agora respecto dos centros educativos non universitarios, cómpre dicir que desde o inicio do presente curso escolar existen varios precedentes de servizos mínimos semellantes fixados con ocasión de convocatorias de folga que afectaban o sector do ensino. Pois ben, non existe unha variación substancial da situación epidemiolóxica desde eses precedentes ata a actualidade, polo que non hai ningunha razón para afastarse do decidido daquela.

Polo que se refire ás universidades, cos servizos mínimos que se fixan garántese a asistencia do alumnado e do persoal que non exerza o seu dereito á folga. A presenza mínima do persoal de conserxaría resulta precisa para a seguridade das instalacións. O persoal previsto para os rexistros busca garantir a actuación das persoas que puidesen necesitalo e cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo nos seus dereitos.

• No ámbito da Consellería de Emprego e Igualdade, tómase en consideración, para determinar os servizos mínimos, a necesidade da presenza de persoal técnico en seguridade e saúde laboral que garanta o inmediato desprazamento e as actuacións necesarias para a investigación no caso de recibir comunicación dun sinistro laboral grave ou mortal e de conformidade co sistema preestablecido de gardas provinciais, por ter carácter esencial.

En canto á seguridade e saúde laboral, o mínimo imprescindible para cubrir as necesidades urxentes é contar con 1 técnico/a de prevención de riscos laborais por cada un dos centros provinciais do Instituto de Saúde e Seguridade Laboral de Galicia.

A dotación que prestarán os servizos mínimos correspóndelle ao persoal funcionario que preste o servizo de garda.

• No ámbito da Consellería de Sanidade, os servizos mínimos que se establecen resultan totalmente necesarios para manter a adecuada cobertura dos servizos esenciais que presta a Consellería de Sanidade, evitando que se produzan graves prexuízos para a saúde da cidadanía e permitindo cumprir coa normativa vixente.

Tales servizos mínimos responden á necesidade de compatibilizar o respecto ineludible ao exercicio do dereito á folga co mantemento dunha serie de servizos á poboación, que baixo ningún concepto poden quedar desasistidos, xa que se realizan no eido da protección da saúde, cun carácter marcadamente preventivo e deberán ser prestados tendo en conta as obrigas que o marco normativo vixente, no contexto europeo, nacional ou autonómico, establece en materia ambiental e alimentaria co obxectivo de protexer a saúde da cidadanía. No ámbito sanitario, os servizos deben garantir o cumprimento das normas esenciais para asegurar o control de calquera incidencia que se poida producir nos establecementos e servizos de sanidade ambiental ou alimentaria.

No marco actual de emerxencia sanitaria pola pandemia pola COVID-19 os servizos han de garantir, ademais, o seguimento da situación epidemiolóxica e da inmunización colectiva seguindo os protocolos establecidos.

En canto á inspección de saúde pública cubriranse as necesidades urxentes ou de perentoria necesidade, tanto nos servizos centrais como nos periféricos, así como actuacións especiais no marco das súas competencias dado que foron designados como servizos esenciais na emerxencia sanitaria actual.

O persoal inspector veterinario oficial de saúde pública de comarca cubrirá as necesidades urxentes ou de perentoria necesidade do seu ámbito, entre as cales se encontran alertas nivel I, intoxicacións alimentarias, abrochos e actuacións especiais en establecementos e servizos no marco das competencias da Consellería de Sanidade.

O persoal inspector veterinario de saúde pública de matadoiro cubrirá as situacións especiais derivadas das urxencias que se poidan producir, entre as cales se atopan as de benestar animal, as de desabastecemento que se poidan producir por festividades locais, no día anterior ou posterior ao día da folga, e outras de semellante natureza.

O persoal inspector veterinario de saúde pública de lonxa asegurará a calidade sanitaria dos produtos que son obxecto de inspección.

O persoal inspector farmacéutico de saúde pública cubrirá as necesidades urxentes ou de perentoria necesidade, entre as cales se encontran alertas, casos illados de lexionela, abrochos e actuacións especiais en establecementos e servizos no marco das súas competencias.

En canto ás alertas epidemiolóxicas, o obxectivo principal é o de detectar rapidamente aquelas ameazas e situacións que poidan ter un impacto grave na saúde da poboación e que requiran a toma de medidas de xeito rápido, coa finalidade de dar unha resposta de saúde pública adaptada á situación, polo que a persoa que estea de garda nesta data cubrirá os servizos mínimos. Polo tanto, considérase imprescindible a presenza deste persoal como servizo esencial.

• No ámbito da Consellería de Política Social, tómase en consideración para a determinación dos servizos mínimos a necesidade da presenza efectiva que garanta o funcionamento dos centros, tendo como referencia para os centros asistenciais o número de efectivos presentes nun día festivo por seren estes os días en que a prestación de servizos e realización de actividades, así como o número de usuarios, acada os seus niveis mínimos limitándose ao mantemento básico e esencial dos centros, o cal non pode ser desatendido. Estes servizos mínimos fixados no ámbito dos servizos sociais considéranse imprescindibles para garantir unha atención adecuada ás persoas residentes ou usuarias destes centros, máxime cando é necesario dar unha resposta inmediata ás diferentes situacións de emerxencia social.

• No que respecta á Consellería do Medio Rural, no ámbito do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Dirección Xeral de Defensa do Monte, debido á época de baixo risco de incendio en que nos atopamos, sen prexuízo da situación de carga de incendios por actividade incendiaria e que precisen un maior desenvolvemento do operativo, redúcense os servizos mínimos e fíxanse os efectivos de persoal previstos para calquera domingo ou festivo no dispositivo de prevención e extinción de incendios. Este dispositivo comprende os servizos prestados nos centros de coordinación central e nos catro centros de coordinación provincial de cada unha das catro provincias, así como os servizos prestados en cada un dos dezanove distritos forestais.

– Á Subdirección Xeral de Gandaría correspóndelle, entre outras funcións, realizar a análise e planificación da execución e seguimento dos programas de prevención, loita, control, vixilancia e erradicación das enfermidades dos animais, epizootias e zoonoses, así como das alertas sanitarias animais, e outras medidas para o establecemento de garantías sanitarias e da rastrexabilidade das producións gandeiras.

– O Servizo de Sanidade Animal, adscrito á Subdirección Xeral de Gandaría, ten entre as súas funcións a execución e seguimento dos programas de prevención, loita, control, vixilancia e erradicación das enfermidades animais, epizootias e zoonoses, e a xestión das alertas sanitarias dos animais.

– Ao Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia, con nivel orgánico de servizo, correspóndelle a realización de análises e estudos de investigación en relación coa sanidade e hixiene dos animais, as producións gandeiras e os medios de produción gandeiros; a coordinación das actuacións realizadas polos laboratorios de sanidade animal de Mabegondo (A Coruña) e Salcedo (Pontevedra), integrados nun sistema da calidade único; e o control daqueles laboratorios privados recoñecidos pola consellería e dedicados ás materias sinaladas.

– Ao Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, con nivel orgánico de servizo, correspóndelle a elaboración e o desenvolvemento dos programas de conservación e fomento de todas as razas autóctonas galegas en perigo de extinción. No marco destes programas de fomento, o centro conta cos rabaños fundacionais das razas bovinas en perigo de extinción, formado por preto de 300 animais, así como unidades da galiña de Mos.

– No marco dos órganos periféricos, e integrados nas xefaturas territoriais da Consellería do Medio Rural, o servizo de gandaría de cada provincia exerce no respectivo ámbito territorial as funcións da Subdirección Xeral de Gandaría da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias. Así mesmo, correspóndelle a coordinación das actuacións dos servizos técnicos veterinarios da estrutura de área e comarcal.

– O persoal das oficinas agrarias comarcais, que no caso dos servizos veterinarios oficiais se agrupan en áreas veterinarias, ten como funcións a execución, no seu ámbito territorial, das actuacións da consellería en materia agraria. No marco das competencias da Consellería do Medio Rural, o risco de aparición dalgunha das enfermidades dos animais que, pola súa gran difusibilidade e patoxenicidade, están incluídas na listaxe de enfermidades de declaración obrigatoria na UE, exixe dispor dun sistema de alerta sanitaria veterinaria, que inclúe os protocolos de organización e actuación no caso de sospeita da aparición dalgunha destas epizootias.

A sospeita nun momento determinado da existencia de determinadas enfermidades animais, como poden ser a febre aftosa, a peste porcina clásica e africana, a peste equina africana, a influenza aviaria, a peste dos pequenos ruminantes, a peste bovina, a varíola ovina e cabrúa, a febre do Nilo Occidental, e moitas outras, exixe a realización inmediata e sen posibilidade de demora por parte dos servizos veterinarios oficiais de determinadas actuacións que son de urxente e inaprazable aplicación: a visita da explotación ou explotacións afectadas, a toma de mostras dos animais sospeitosos, a realización da correspondente enquisa epidemiolóxica para determinar a orixe e extensión da enfermidade, a restrición de movementos dos animais, o control de movementos de vehículos, co apoio das forzas de seguridade, nas zonas próximas ás explotacións afectadas, o envío inmediato das mostras aos laboratorios de confirmación da enfermidade en cuestión...

Non debemos esquecer que a aparición e difusión de calquera destas enfermidades no noso territorio provocaría un prexuízo irreparable no sector produtivo, non só da comunidade autónoma, senón tamén de todo o país, pois en moitos dos casos exixiría o sacrificio inmediato de todos os animais afectados e sospeitosos, así como fortes restricións comerciais ao movemento de animais e produtos.

Neste mesmo marco, e pola necesidade de dispor de xeito permanente de servizos veterinarios oficiais que aborden estas actuacións, ante determinadas situacións cuxa resolución resulte inaprazable por razóns da salvagarda da sanidade ou do benestar dos animais, ou da seguridade alimentaria nas producións gandeiras, no seu día asinouse o Acordo para a ordenación e mellora da prestación de servizos veterinarios oficiais no ámbito da Xunta de Galicia, que recolle especificamente o réxime de prestación dos servizos veterinarios do Sistema de atención continuada e de alerta veterinaria da Consellería do Medio Rural, que define a organización para a prestación efectiva dos servizos veterinarios fóra dos horarios habituais a través do «Sistema de atención continuada e de alerta veterinaria».

Aínda que este acordo se refire a todas aquelas actuacións que se desenvolven fóra da xornada habitual de traballo, reflicte a importancia de dispor dun sistema de alerta continuada, que debe funcionar mesmo durante a xornada habitual de traballo, mediante o cal se aborden de xeito inmediato todas aquelas medidas de inaprazable aplicación para detectar e controlar unha epizootia grave. Deste xeito, nel establécese:

– A existencia de quendas de localización, tanto nas tardes como nas fins de semana e festivos, e tanto nos servizos provinciais como nas áreas veterinarias e nos laboratorios de sanidade animal.

– A posibilidade de determinar a adaptación e prolongación horaria dos servizos veterinarios oficiais dos servizos provinciais ou comarcais, ante a constatación de circunstancias imprevistas cuxa resolución resulte inaprazable por razón da salvagarda da sanidade ou do benestar dos animais ou da seguridade alimentaria das producións gandeiras.

– A posibilidade de que a persoa directora do Lasapaga, ante situacións de especial gravidade para a sanidade animal que requiran unha actuación urxente do persoal do laboratorio co obxecto de ditaminar no menor espazo de tempo posible sobre unha mostra recibida, poida ordenar que o persoal funcionario destinado na área que deba realizar o ditame adapte o seu horario á necesidade sobrevida.

Por outra banda, no Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia resulta necesario establecer unha dotación mínima de persoal, que asegure o manexo, o coidado e a alimentación dos animais.

Os servizos mínimos que se establecerán neste contexto na folga do día 8 de marzo de 2020 responden, por un lado, á necesidade imperiosa de manter activo o Sistema de alerta sanitaria veterinaria e, por outro, a atender de xeito inescusable os animais existentes no Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, e son determinados no menor grao posible nos seguintes termos:

- Unha única persoa veterinaria no Servizo de Sanidade dos servizos centrais para realizar todos os labores de coordinación no caso de aparición dunha grave epizootia, tanto cos servizos provinciais de Gandaría, como co Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

- Unha única persoa en cada un dos servizos provinciais de Gandaría para, de ser o caso, realizar a oportuna coordinación no ámbito provincial, tanto cos servizos veterinarios comarcais como cos servizos centrais.

- Unha única persoa veterinaria por cada unha das áreas veterinarias de Galicia para, en caso necesario, realizar as oportunas actuacións na explotación ou explotacións afectadas nelas.

- Unha única persoa veterinaria no Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia (Lugo) para cubrir a necesidade de recibir as mostras que puidesen existir nunha alerta sanitaria. Resulta evidente que é moi posible que unha única persoa non puidese realizar de xeito efectivo as análises, pero si podería recibir estas mostras no laboratorio e, en caso de urxente necesidade, derivalas aos laboratorios nacionais de referencia. Non se estableceron servizos mínimos nos restantes laboratorios (Mabegondo-A Coruña e Salcedo-Pontevedra).

- Dúas persoas, oficial segundo agrario e peón agrario, para asegurar os coidados, manexo e alimentación dos animais do Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia. O número total de persoas veterinarias nomeadas en servizos mínimos en toda a comunidade é de 21 e o número de persoas oficial segundo agrario e peón agrario é de 2. En ningunha das unidades sinaladas se establecen servizos mínimos para persoal administrativo nin auxiliar de laboratorio, nin de ningún outro tipo.

Así mesmo, nos centros de formación e experimentación agroforestais dependentes da Axencia Galega de Calidade Alimentaria é preciso nomear polo menos un responsable da apertura do centro para garantir o dereito á asistencia das persoas usuarias. Os centros que teñen o servizo de internado (Sergude e Lourizán) deberán dispoñer polo menos dun cociñeiro ou cociñeira e, de ser o caso, persoal de limpeza que permita garantir o cumprimento dos protocolos COVID-19. Ademais, naqueles centros que teñen gando ao seu coidado (Sergude e Pedro Murias) deberá designarse o persoal necesario e imprescindible para o seu coidado e atención.

Nos centros de investigación e estacións experimentais dependentes que, polo seu carácter e actividades propias, teñen actividades de investigación agraria en curso e gando ao seu coidado, deberá designarse o persoal necesario e imprescindible para o mantemento dos cultivos e gando.

• Respecto da Consellería do Mar, nos centros educativos con alumnado en réxime de internado é preciso un mínimo de persoal que manteña a atención que se lles debe prestar aos/ás residentes.

Os dous centros de ensino dependentes desta consellería nos que se propón fixar servizos mínimos, o IPMP de Vigo e a EONP de Ferrol, teñen durante os días lectivos da semana servizo de residencia e comedor, pero os sábados, domingos e festivos permanecen pechados. Existe un servizo de vixilancia exclusivamente de dúas horas os domingos e os festivos que son vésperas de días lectivos, que teñen como misión abrir o centro e permanecer nel para recibir os residentes mentres non empeza a quenda do educador ou educadora.

O persoal educador (persoal laboral) desenvolve o seu traballo a quendas, de luns a venres en horario de mañá, tarde e noite. En ausencia dun servizo de vixilancia faise necesario garantir que polo menos un educador ou educadora estea presente de maneira permanente para control e servizo do alumnado residente.

A vixilancia pesqueira non só é necesaria para manter o control do sector, coa finalidade de ofrecer unha efectiva protección dos recursos mariños, senón que tamén colabora en tarefas e actuacións de salvamento e rescate marítimo cando as necesidades así o exixen. Así, os servizos mínimos deben cubrir de xeito efectivo a área de busca e salvamento marítimo e loita contra a contaminación do mar en Galicia, dada a imposibilidade de que tal servizo quede desatendido, pola transcendencia que esta actividade ten no salvamento de vidas e na protección e prevención de contaminacións mariñas.

O Servizo de Gardacostas de Galicia está operativo as 24 horas do día, os 365 días do ano, sen que se diferencien os servizos establecidos para festivos, sábados e domingos dos programados para o resto do días laborables. As emerxencias, de producírense no día fixado para a folga, poden ser atendidas garantindo unha tripulación (composta por un patrón ou patroa, un/unha mecánico/a e un/unha vixilante mariñeiro/a) por provincia, nas bases operativas da Coruña, Celeiro e Vigo.

Os portos, que comezaron como puntos de descarga de mercadorías e pesca, evolucionaron ata convertérense nuns complexos industriais e mercantís onde se desenvolven numerosas actividades produtivas e administrativas e que, así mesmo, realizan unha función de desenvolvemento rexional, permitindo a localización e promoción doutras industrias, e social, en beneficio da comunidade concentrada na súa zona de influencia.

En Galicia, o funcionamento e a evolución do sistema portuario teñen unha especial importancia, xa que as actividades relacionadas co mar representan un factor fundamental na súa estrutura socioeconómica e, non en van, máis do 60 por cento da poboación total das provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra reside en concellos que contan con instalacións portuarias, e unha gran parte desa poboación desenvolve actividades directa ou indirectamente relacionadas co sector marítimo.

Os portos autonómicos teñen unha forte actividade comercial, pesqueira e náutico-recreativa, tales como os de Ribadeo, Burela, Celeiro, Cariño, Laxe, Brens-Cee, A Pobra do Caramiñal e Ribeira que teñen unha forte actividade comercial, están suxeitos ao código internacional de protección de instalacións portuarias e buques fronte a actos terroristas e de atentado a instalacións críticas, código PBIP, e tamén portos pesqueiros de primeira orde e instalacións náuticas ao longo de toda a franxa costeira galega, que atinxe máis de 65 concellos. Todo o anterior implica o control do tránsito de buques, embarcacións e pasaxeiros exteriores. Todas elas son actividades portuarias con relevante impacto na área de influencia das comarcas da zona de influencia destes portos e que exixen que o responsable, xefe/a de zona, se relacione con diversos departamentos da Xunta e doutras administracións, concellos, capitanías marítimas dependentes da Dirección Xeral de Mariña Mercante ou cos diferentes concesionarios e empresariado en relación cos servizos portuarios; ademais, considerando o elevado número de portos de cada zona territorial de portos e a súa dispersión en centos de quilómetros, resulta preciso que os xefes de zona sexan asistidos por un mínimo de persoal gardapeiraos que garanta a posibilidade de desprazarse aos portos de xeito presencial para os efectos de control e policía administrativa da actividade destes. Polo tanto, considérase esencial que a xefatura manteña, co mínimo apoio dun máximo de 2 gardapeiraos na zona centro e sur e de 1 na zona norte, a capacidade de relación e decisión e inspección in situ dos portos ante calquera incidencia que afecte os portos xestionados por Portos de Galicia.

Portos de Galicia non ten servizos ordinarios (nin de oficinas nin nos portos) os sábados e domingos; aínda que para casos de incidencias nos portos en días de festivo, sábado ou domingo si se adoita actuar desde os cargos de goberno do organismo, a través de instrucións aos tres xefes de Zona Territorial de Portos, que, pola súa vez, dispoñen a actuación dos gardapeiraos adscritos a cada zona de portos.

• Finalmente, en relación coa Corporación Radio Televisión de Galicia (CRTVG), a fixación dos servizos mínimos adoptados na CRTVG xustifícase en razón das seguintes circunstancias:

– O carácter esencial que revisten os servizos de comunicación audiovisual, non só pola determinación expresa do lexislador (Lei 9/2011, do 9 de novembro), senón tamén pola súa incidencia no exercicio dos dereitos fundamentais a comunicar e recibir información veraz por calquera medio de difusión (art. 20.1 d) CE ); a Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual, só reserva por norma o carácter de servizo esencial para o servizo público de comunicación audiovisual.

A condición de «servizo esencial», distinto deste último de «servizos de interese xeral», resérvase na actualidade para o servizo público de comunicación audiovisual (artigo 40 da Lei 7/2010), isto é, para aqueles servizos de comunicación audiovisual que son de titularidade pública.

En plena concordancia co indicado, a Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, di que o servizo público de radio e televisión de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia é un «servizo esencial» para a comunidade.

E así, por isto, a consecuencia é que concorren no presente caso os presupostos normativos establecidos no artigo 10 do Real decreto lei 17/1977, pois este refírese, como premisa para a fixación de servizos mínimos por parte da Administración, tan só a aquelas folgas que son declaradas en empresas encargadas da prestación de «calquera xénero de servizos públicos» ou de «recoñecida e inaprazable necesidade».

En efecto, o suposto de feito no que poden impoñerse medidas limitadoras componse de dous elementos: un, a cualificación do servizo («servizos públicos ou de recoñecida e inaprazable necesidade») e outro, de carácter circunstancial («e concorran circunstancias de especial gravidade»), que debe concorrer en ambos os termos da alternativa do primeiro elemento. Non basta así coa cualificación do servizo para xustificar as medidas limitativas, senón que estas, se é o caso, deben axustarse ás circunstancias, que deben ser non só graves, senón de especial gravidade, como a urxencia de non asegurar a emisión e a comunicación informativa relevante cando é o único medio audiovisual de titularidade pública de Galicia.

– A procedencia de precisar, dentro da total extensión da prestación destes servizos públicos esenciais, e aplicando un criterio o máis estrito posible, aqueles aspectos cuxo mantemento debe considerarse indispensable coa finalidade de asegurar a satisfacción do interese público afectado, daqueles outros que poden quedar suspendidos temporalmente como consecuencia da folga, sen mingua do interese xeral da comunidade.

De modo que a consideración dun servizo como esencial non pode supoñer a supresión do dereito de folga dos/das traballadores/as que tiveran que prestalo, senón a necesidade de dispoñer as medidas precisas para o seu mantemento ou, dito doutra forma, para asegurar a prestación dos traballos que sexan necesarios para a cobertura mínima dos dereitos, liberdades ou bens que satisfai o dito servizo, sen que exixa alcanzar o nivel de rendemento habitual nin asegurar o seu funcionamento normal.

No fío deste interese público indispensable de carácter informativo, que dota a Corporación RTVG da cualificación de servizo esencial, entra á hora da determinación destes servizos mínimos a proporcionalidade, elixindo tan só o mínimo esencial para asegurar a emisión das canles de comunicación e a retransmisión da información de carácter esencial. Esta proporcionalidade ponse de manifesto coa propia cuantificación destes efectivos mínimos, sendo o persoal con horario habitual de traballo un luns uns 660 e os mínimos convocados para esta convocatoria de folga 140.

En consecuencia, estimouse necesario:

A. Garantir a produción e emisión dos programas informativos, que son considerados imprescindibles para o mantemento dos servizos públicos esenciais de información á comunidade.

A «programación informativa» que sexa establecida co dito carácter de servizo mínimo exixirá que queden debidamente expresadas ou identificadas as seguintes circunstancias ou datos, de feito que demostren na dita «programación informativa» o cumprimento destas dúas exixencias que seguen:

– Por un lado, a súa «necesidade» para garantir, no mínimo que resulta exixible, os dereitos fundamentais de liberdade de expresión e de información do artigo 20 da Constitución; neste sentido, os efectivos que se presentan nesta resolución fan referencia aos mínimos indispensables para asegurar a emisión, produción e continuidade dos espazos considerados de contido informativo esencial. En servizos mínimos encóntranse os efectivos precisos para a emisión das noticias esenciais, de relevancia, ou que precisen inmediatez e con valor informativo. O número de efectivos determínase para unha duración inferior á habitual destes espazos informativos, polo que en caso de asistencia á folga da totalidade do cadro de persoal se garanta esta duración reducida como información esencial polo menos á metade da duración habitual.

En concreto, na programación actual dos medios de comunicación que conforman a Corporación:

* Na Televisión de Galicia:

▪ «Bos días», espazo informativo matinal cunha duración habitual diaria de 3 horas, das cales aproximadamente unha hora é de carácter informativo e o restante de variedades. Trátase dun espazo que é o primeiro avance do día de noticias aos galegos/as.

▪ «Galicia Noticias», informativo de proximidade comarcal e local que ten unha importancia estrutural con atención informativa diferenciada e a referencia no ámbito comarcal. Ten unha duración habitual diaria de 30 minutos.

▪ «Telexornal Mediodía», espazo informativo de actualidade en Galicia, España e o mundo, é o informativo de referencia en Galicia; cunha duración habitual diaria dunha hora.

▪ «Telexornal Serán», espazo informativo de actualidade en Galicia, España e o mundo; actualiza e repasa a información da xornada cunha duración habitual diaria dunha hora.

* Na Radio Galega:

▪ «Galicia por diante», espazo informativo cunha duración diaria habitual de oito horas de duración, no que se tratan contidos informativos e de actualidade.

▪ «A Crónica das 14.00», espazo informativo ao mediodía de 45 minutos de duración.

▪ «A Crónica das 20.00», espazo informativo de noite dunha hora de duración.

▪ Os boletíns horarios, cunha duración de 4 minutos, que no total do día suman 60 minutos, mantéñense como información mínima.

O número de efectivos convocados en mínimos pretende garantir 15 minutos de duración para cada un dos informativos, mantendo os 4 minutos de boletíns informativos por considerar o seu carácter esencial informativo ao longo do día para os oíntes da Radio Galega.

* Na canle G2, a redifusión dos espazos informativos mínimos da primeira canle con posterioridade á súa emisión, como é habitual. Ao ser unha redifusión, non precisa efectivos en servizos mínimos para a creación do dito contido, pero si para a parte de emisión técnica.

* Nas canles dixitais, que nos últimos anos se converteron no modo de acceso á información de parte importante da poboación máis nova, disporase dun mínimo para actualizar a información de carácter esencial na xornada.

* Os programas non informativos, directos ou gravados, non están en servizos mínimos, así como tampouco están en servizos mínimos as informacións de deportes ou do tempo; en cambio si podería estar a información meteorolóxica en caso que na xornada de folga se torne unha información relevante. Cando non sexa posible a súa emisión polo seguimento da folga, emitirase en redifusión un programa xa emitido con anterioridade.

– E, por outro, a súa «proporcionalidade», isto é, que a actividade informativa mantida como servizo mínimo comporta unha diminución, non só da total actividade televisiva ou radiofónica de calquera clase de contido que é desenvolvida en circunstancias de normalidade, senón tamén nunha apreciable redución da actividade audiovisual que é realizada nesas mesmas circunstancias de normalidade.

Con estas dúas consideracións, a decisión de cara ao 8 de marzo de 2021, de, en caso de seguimento maioritario da folga, redución dos programas informativos mencionados e a supresión doutros de carácter eminentemente informativo e de actualidade, producirase unha moi relevante diminución da actividade informativa habitual, proporcionando unha visibilidade moi notable da folga e producíndose unha variación practicamente total na programación habitual diaria.

Para os efectos de determinar o número de efectivos en servizos mínimos téñense en conta as categorías profesionais dos traballadores/as e as tarefas que teñen asignadas cada unha delas. Como norma xeral, en canto ao número concreto de efectivos en cada unha das unidades orgánicas que conforman a Corporación, convocouse en servizos mínimos un efectivo por categoría profesional preciso para a execución das tarefas que fan posible a emisión, soporte e a creación informativa por cada quenda de traballo (mañá, tarde e noite), a excepción de determinadas categorías profesionais que pola súa relevancia nos servizos informativos precisan de máis dun profesional para garantir a cobertura informativa e técnica.

Estes casos excepcionais concretos son:

1. Informadores de TVG en San Marcos: inclúe redactores e auxiliares de redacción convocados precisos para sacar adiante a información de carácter esencial da xornada nas quendas de mañá, tarde e noite do 8 de marzo, sendo estes:

a) «Bos días»: o programa informativo da mañá na súa franxa informativa precisa o traballo dun redactor e do presentador habitual en servizos mínimos para actualizar as noticias do primeiro espazo informativo de referencia no día na TVG. A duración habitual do programa é de 3 horas con diferentes franxas temáticas, tan só está recollida en servizos mínimos a parte concreta de informativos, que inclúe aproximadamente uns 30 minutos de información.

b) «Galicia Noticias»: a comunicación de proximidade, e en concreto a que emprega a comarca como unidade de referencia, ten unha importancia estrutural en Galicia. Trátase dun telexornal líder na súa franxa na comunidade autónoma, e por ser o único en Galicia que transmite esta información fronte ao ámbito máis xeralista dos outros formatos, «Galicia Noticias» ten un interese real e expreso en apartarse do partidismo e propiciar a participación cidadá centrándose no ámbito social e informativo da comunidade. Neste senso, son precisos 2 redactores de quenda de mañá para poder realizar esta aproximación á información local da comunidade galega; o presentador deste espazo non está en mínimos.

c) «Telexornal 1»: o espazo de referencia informativa en Galicia para desenvolver a información esencial de carácter prioritaria para a comunidade precisa do presentador habitual, 3 informadores na redacción e 2 en exteriores para as coberturas que se fagan precisas ao longo da mañá.

d) «Telexornal 2»: a actualización informativa de última hora precisa un equipo mínimo do presentador habitual, 4 informadores en redacción e 1 en exteriores da quenda de tarde.

e) En cada un dos centros de traballo convócase en servizos mínimos un informador por quenda, é dicir, un de mañá e outro de tarde, para garantir a cobertura básica informativa de cada unha das áreas xeográficas: Lugo, Ourense, A Coruña-Ferrol e Pontevedra-Vigo.

Ademais, os informadores van acompañados para as coberturas por reporteiros gráficos que toman a imaxe e son co fin de elaborar as pezas informativas para alimentar estes programas. Para cubrir estas informacións, traballando en conxunto cos informadores, son precisos 7 reporteiros gráficos (6 de mañá e 1 de tarde) no centro de traballo de San Marcos e un por quenda (mañá e tarde) en cada delegación (A Coruña, Vigo, Ourense e Lugo).

2. Informadores da Radio Galega en San Marcos: os redactores, locutores de radio ou auxiliares de redacción convocados son precisos para sacar adiante os programas informativos de carácter esencial da mañá, o mediodía e a noite do día 8 de marzo, sendo estes:

a) «Galicia por Diante»: é preciso convocar o coordinador da quenda de madrugada que pon en marcha o servizo mínimo informativo deste formato.

b) Boletíns horarios informativos: é preciso convocar 3 informadores (un por cada quenda: mañá, tarde e noite) para poder preparar e locutar os boletíns informativos para garantir os catro minutos de cada hora que inclúen a información básica de servizo público.

c) «A Crónica das 14.00»: é o programa informativo do mediodía na Radio Galega, que precisa para a súa emisión convocar a coordinadora e presentadora, e un informador para a elaboración das noticias.

d) «A Crónica das 20.00»: é o programa informativo da tarde na Radio Galega, que precisa para a súa emisión convocar o seu coordinador e presentador, e un informador para a elaboración das noticias.

e) En cada unha das delegacións convócase en servizos mínimos un informador para garantir a cobertura básica de cada unha das áreas xeográficas: Lugo, Ourense, A Coruña-Ferrol e Pontevedra-Vigo.

3. A realización do contido informativo descrito ten que ter un soporte tecnolóxico de medios de produción, tanto na TVG como na Radio Galega, para poder emitir. Con carácter xeral, convócase un efectivo de cada unha das categorías profesionais de ámbito tecnolóxico ou técnico por cada unha das quendas, a excepción do que se explica máis adiante.

Nesta convocatoria de servizos mínimos, ao considerar que o propósito de asegurar a emisión dos informativos é tan só a cobertura da información esencial do día, os medios técnicos precisos para iso vense reducidos de cara a prescindir de certos efectivos que achegan calidade e profesionalidade ao formato, prevendo que cos efectivos convocados se faga un formato máis sinxelo e básico.

Polo cal se precisan:

a) TVG: para a execución dos servizos informativos mínimos establecidos é preciso dispoñer dun plató con medios técnicos e efectivos para asegurar a gravación, produción, iluminación, fondos e rótulos das noticias, o son, a realización e demais parte técnica de produción informativa.

Os casos concretos de colectivos que precisan convocar máis dun colectivo por quenda obedece a que:

Na área de grafismo é preciso convocar dous grafistas por quenda debido a que durante a emisión dos servizos informativos un deles ten que estar na denominada «libraría», onde se executa a inxesta de gráficos, e outro no control que lanza os gráficos nos directos. Sen estas dúas figuras traballando simultaneamente en localizacións separadas e con diferentes tarefas non sería posible lanzar titulares ou rótulos durante os programas informativos.

Na área de produción, os traballadores/as convocados en servizos mínimos fan os labores de produción esenciais para a emisión dos programas informativos, como vías, sinais, permisos, descargas, escaleta de produción, etc. En concreto, os 3 efectivos da quenda de mañá están asignados a: coordinar o informativo do programa «Bos Días», a coordinación das saídas dos reporteiros gráficos e a coordinar o informativo «Telexornal 1». O produtor convocado na quenda de tarde é o coordinador do «Telexornal 2».

O mesmo ocorre co colectivo dos realizadores e axudantes de realización, na mañá son precisos os realizadores habituais do «Bos Días», o «Galicia Noticias» e o «Telexornal 1», e na tarde o do «Telexornal 2», cos seus axudantes de realización correspondentes que asumen as súas funcións habituais cada un no programa a que está asignado.

O colectivo dos operadores montadores de vídeo especializouse tras o proceso de dixitalización da TVG. Os operadores de PAM son os que atenden especificamente os sinais e directos que se gravan para os informativos, é habitual que entren ata 7-8 sinais en simultáneo, polo que son precisos 2 operadores de PAM por quenda para o control e envío. Os operadores de MAM traballan co departamento de documentación preparando o material que lles solicita informativos e facendo a inxesta de materiais externos. Son precisos dous efectivos por quenda para poder atender as pezas dos informativos. Os operadores de media son os xestores do sistema de produción de entradas e envío a controis das pezas dos informativos; son precisos 2 efectivos por quenda para poder manter os fluxos de produción.

b) Radio Galega: na radio, a parte técnica dos informativos realízaa a categoría profesional dos técnicos de control. A Radio Galega, para poder emitir, ten que ter as 24 horas polo menos un técnico de control; debido aos horarios asignados aos técnicos é preciso convocar 4 efectivos para cubrir a xornada (noite, mañá e tarde) xa que se non quedaría desprovista sen técnico algunha franxa horaria, e outro técnico máis para atender durante a mañá as gravacións e edicións dos cortes das noticias dos servizos informativos.

B. Asegurar a continuidade das emisións radiofónicas e televisivas, co obxecto de que por razóns de máxima urxencia e necesidade deba cubrirse algún acontecemento de actualidade que pola súa premura obrigue á súa cobertura coa maior axilidade posible. Tal garantía exixe do persoal necesario de emisións e continuidade, e que se establezan servizos mínimos na parte técnica para a eventual cobertura ante incidencias de calquera ámbito.

Neste sentido, o soporte e mantementos das emisións inclúe efectivos dos departamentos de:

– Continuidade: nesta área crítica para a retransmisión televisiva ten que haber sempre un operador presente por quenda de traballo. Na actualidade, e por mor do COVID-19, existen 4 quendas de traballo. As quendas establecidas para o luns 8 de marzo teñen os horarios de: 00.00 a 7.00, 7.00 a 13.00, 13.00 a 19.00 e 19.00 a 1.00. Polo tanto, é preciso convocar estes OMV en servizos mínimos, facendo un total de 4 efectivos (un por quenda).

– Emisións: é preciso un mínimo de 2 traballadores/as, xa que cada un controla unha das canles nas que se retransmite o contido informativo esencial (TVG e G2).

– Operacións, emisións e mantemento técnico: na parte do control central, o núcleo onde se fai o control dos sinais, é preciso ter un técnico electrónico de mañá e outro de tarde para cubrir as franxas de emisión dos programas informativos de información esencial. Na área de explotación, que é operacións técnicas, é imprescindible a presenza de 2 técnicos por quenda, xa que é un servizo que ten que estar cuberto 24 horas para a emisión e os técnicos teñen que atender 2 salas de traballo diferentes para manter as máquinas en uso e poder dar soporte ás consolas de mestura nos controis e os dispositivos electrónicos: a de operacións técnicas e a sala rac.

Existen ademais outras áreas que son precisas de cara a dar soporte en caso de incidencias a cada un dos departamentos, son os servizos xerais:

– Servizo de sistemas: onde é fundamental dar un soporte informático ao persoal. Tras o proceso de dixitalización acontecido na TVG a finais do ano 2018, todos os fluxos de traballo e ferramentas mudaron para adaptar o traballo ao novo sistema. Este traballo de dar soporte é clave neste momento, xa que a plataforma de dixitalización aínda se está a estabilizar. Ademais, nestes intres, por mor da crise sanitaria, parte do persoal da CRTVG está prestando servizos a distancia ou en teletraballo, polo que se incrementan as tarefas de apoio a estes traballadores/as ante calquera incidencia técnica que lles impida realizar as súas tarefas.

– O Grupo Soporte é unha unidade dependente do servizo de sistemas. É unha unidade de soporte tecnolóxico da plataforma dixital da TVG, calquera incidencia neste aspecto ten que ser solventada para a correcta emisión na televisión. É unha unidade de soporte crítica que resolve as incidencias da redacción de informativos. Pola mañá, que é a quenda de maior produción informativa, son precisos 2 efectivos de cara a poder garantir a resolución en tempo das casuísticas técnicas habituais da plataforma dixital na CRTVG.

– Instalacións e almacéns: así mesmo, é preciso ter un almacenista por quenda para poder abrir os almacéns de cámaras e material técnico para poder subministrar os equipos precisos para desenvolver o seu traballo ao resto de traballadores/as en servizos mínimos.

– Mantemento: o persoal deste departamento, entre outras tarefas, atende incidencias relacionadas coa electricidade, xa que o mantemento da instalación eléctrica de alta e baixa tensión da CRTVG é imprescindible para garantir a emisión en caso de incidencia en cada unha das quendas (mañá, tarde e noite), ou tarefas propias de mantemento para resolver calquera incidencia.

E, en fin, C) a consideración da ampla extensión xeográfica e temporal da convocatoria de folga xeral que afecta a xestión dos servizos públicos esenciais de radiodifusión sonora e televisión.

Na adopción de tales medidas que garantan o mantemento dos servizos débese ponderar a extensión territorial e persoal, a duración prevista e as demais circunstancias concorrentes na folga, así como as concretas necesidades do servizo e a natureza dos dereitos ou bens constitucionalmente protexidos sobre os que aquela repercute.

Neste caso, a folga do 8 de marzo de 2021 é unha folga xeral convocada por axentes sociais e organizacións sindicais. A CRTVG é o único medio de comunicación audiovisual de carácter público con cobertura autonómica, polo que, ao ser o resto do sector axentes privados, trátase do único medio con posibilidade de asegurar este servizo informativo esencial.

A duración temporal da convocatoria da folga é de 24 horas, o que obriga nalgúns casos a convocar en servizos mínimos persoal de diferentes quendas (mañá, tarde, noite) para cubrir unha mesma tarefa ou cobertura técnica.

Cabe mencionar de xeito concreto que circunstancialmente a obriga de manter a información esencial toma especial relevancia nun contexto de crise sanitaria e estado de alarma a nivel nacional.

Na súa virtude, vista as propostas das consellerías e da CRTVG, por proposta do vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, oídos os comités de folga e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do catro de marzo de dous mil vinte e un,

DISPOÑO:

Artigo único

1) Terán a consideración de servizos mínimos os que se relacionan a seguir:

1.1. Presidencia da Xunta de Galicia.

1.1.1. Secretaría Xeral para o Deporte:

Centro Galego de Tecnificación Deportiva (Pontevedra):

1 garda/ordenanza na quenda de noite, que inicia a súa xornada o día 7 de marzo ás 22.00 horas e remata ás 5.30 horas do día 8 de marzo.

1 garda/ordenanza na quenda de mañá, que inicia a súa xornada o día 8 de marzo ás 7.30 horas e remata ás 15.00 horas.

1 garda/ordenanza na quenda de tarde, que inicia a súa xornada o día 8 de marzo ás 14.30 horas e remata ás 22.00 horas.

1 preceptor/a na quenda de noite, que inicia a súa xornada o día 7 de marzo ás 22.00 horas e remata ás 5.30 horas do día 8 de marzo.

1 preceptor/a na quenda de mañá, que inicia a súa xornada o día 8 de marzo ás 7.30 horas e remata ás 15.00 horas.

1 preceptor/a na quenda de tarde, que inicia a súa xornada o día 8 de marzo ás 14.30 horas e remata ás 22.00 horas.

1 oficial de cociña na quenda de mañá, que inicia a súa xornada o día 8 de marzo ás 7.30 horas e remata ás 15.00 horas.

1 oficial de cociña na quenda de tarde, que inicia a súa xornada o día 8 de marzo ás 14.30 horas e remata ás 22.00 horas.

2 camareiros/as limpadores/as na quenda de mañá, que inician a súa xornada o día 8 de marzo ás 7.30 horas e rematan ás 15.00 horas.

2 camareiros/as limpadores/as na quenda de tarde, que inician a súa xornada o día 8 de marzo ás 14.30 horas e rematan ás 22.00 horas.

1.1.2. Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A., adscrita á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia:

– San Marcos: 1 enxeñeiro/a do departamento técnico (soporte nivel 2) en garda.

– Centro emisor de San Marcos-O Pedroso: 2 oficiais técnicos electrónicos (1 de mañá e 1 de tarde).

– Centro emisor da Bailadora: 2 oficiais técnicos electrónicos (1 de mañá e 1 de tarde).

– Centro emisor de Domaio: 2 oficiais técnicos electrónicos (1 de mañá e 1 de tarde).

– Centro emisor do Xistral: 2 oficiais técnicos electrónicos (1 de mañá e 1 de tarde).

– Centro emisor do Páramo: 2 oficiais técnicos electrónicos (1 de mañá e 1 de tarde).

– Centro emisor da Meda: 2 oficiais técnicos electrónicos (1 de mañá e 1 de tarde).

– CEXAR: 4 oficiais de comunicación (1 por quenda de 8 horas).

1.2. Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

1.2.1. Servizos centrais:

1.2.1.1. Secretaría Xeral Técnica:

1 funcionario/a da Oficina Técnica.

1 xefe/a de negociado no Rexistro Xeral na quenda de mañá.

1 auxiliar administrativo no Rexistro Xeral na quenda de tarde.

1.2.1.2. Dirección Xeral de Xustiza:

Na Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

Nas seccións penais e mixtas das audiencias provinciais e nos xulgados do penal: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 funcionario/a de auxilio por cada dúas seccións ou xulgados ou fracción.

Nos xulgados de menores: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

Nos xulgados de violencia sobre a muller e xulgados con competencia en violencia sobre a muller: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 funcionario/a de auxilio.

Nos xulgados de instrución de garda: o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

Nos xulgados de primeira instancia e instrución de garda: o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

Xulgados do contencioso-administrativo: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 funcionario/a de auxilio por cada dous xulgados ou fracción.

Xulgados do social: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 funcionario/a de auxilio por cada dous xulgados ou fracción.

Xulgados de familia exclusivos e xulgados de primeira instancia con competencia en materia de familia: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 funcionario/a de auxilio por cada dous xulgados ou fracción.

Xulgados do mercantil exclusivos e xulgados de primeira instancia con competencia en materia mercantil: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 funcionario/a de auxilio por cada dous xulgados ou fracción.

Xulgados de vixilancia penitenciaria: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 auxilio.

Nas oficinas de fiscalías: o persoal funcionario que preste o servizo de garda.

Nas subdireccións territoriais do Instituto de Medicina Legal: o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

Nos rexistros civís principais e delegados: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

Nas oficinas de rexistro e repartición e nos decanatos dos xulgados que realizan as devanditas funcións: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

Nos servizos comúns de atención á cidadanía e á vítima: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

1.2.1.3. Dirección Xeral de Emerxencias e Interior:

2 técnicos/as do Sistema integrado de protección civil e emerxencias con tarefas de garda do sistema.

1.2.1.4. Centro de Atención de Emerxencias 112:

– Persoal de estrutura:

Xefatura Xestión Operativa.

Quenda de mañá: 1 persoa.

Quenda de tarde: 1 persoa.

Quenda de noite: 1 persoa localizada.

Comunicación, Prensa e Imaxe.

1 persoa localizada en cada quenda de traballo.

– Coordinación:

1 coordinador/a en cada quenda de traballo.

– Persoal operador de enlace:

1 operador/a de enlace en cada quenda de traballo.

– Persoal operador de atención telefónica:

Quenda de mañá: 6 operadores/as de atención telefónica.

Quenda de tarde: 7 operadores/as de atención telefónica.

Quenda de noite: 5 operadores/as de atención telefónica.

– Persoal de soporte técnico (Informática CIAE 112).

1 informático/a localizado/a en cada quenda de traballo.

1.2.1.5. Axencia Turismo de Galicia:

1 empregado/a de conserxaría, por quenda de traballo, na residencia do Centro superior de Hostalaría de Galicia (CSHG).

1.2.2. Servizos periféricos:

1.2.2.1. Delegación Territorial da Coruña:

1 funcionario/a no Rexistro Xeral en cada quenda.

1 persoa para o mantemento do Edificio Administrativo da Coruña.

1 funcionario/a en cada quenda no Rexistro da Oficina de Ferrol.

1 persoa para o mantemento do Edificio Administrativo de Ferrol.

1 funcionario/a na quenda de mañá na Oficina Comarcal de Ordes.

1.2.2.2. Delegación Territorial de Lugo:

1 funcionario/a no Rexistro Xeral en cada quenda.

1 funcionario/a para o mantemento do Edificio Administrativo de Lugo.

1.2.2.3. Delegación Territorial de Ourense:

1 funcionario/a no Rexistro Xeral.

1 funcionario/a para o mantemento do Edificio Administrativo de Ourense.

1.2.2.4. Delegación Territorial de Pontevedra:

1 funcionario/a no Rexistro Xeral en cada quenda.

1 funcionario/a na Oficina Comarcal de Lalín.

1 funcionario/a para o mantemento do Edificio Administrativo de Pontevedra.

1.2.2.5. Delegación Territorial de Vigo:

1 funcionario/a no Rexistro Xeral en cada quenda.

1 funcionario/a para o mantemento do Edificio Administrativo de Vigo.

1.3. Consellería de Facenda e Administración Pública.

1.3.1. Axencia Tributaria de Galicia.

1.3.1.1. Servizos centrais:

1 funcionario/a do Departamento de Recadación.

1.3.1.2. Servizos periféricos:

1.3.1.2.1. Delegación da Coruña:

1 funcionario/a do Departamento de Recadación.

1 funcionario/a do Departamento de Información e Asistencia.

1.3.1.2.2. Delegación de Ourense:

1 funcionario/a do Departamento de Recadación.

1 funcionario/a do Departamento de Información e Asistencia.

1.3.1.2.3. Delegación de Lugo:

1 funcionario/a do Departamento de Recadación.

1 funcionario/a do Departamento de Información e Asistencia.

1.3.1.2.4. Delegación de Pontevedra:

1 funcionario/a do Departamento de Recadación.

1 funcionario/a do Departamento de Información e Asistencia.

1.3.1.2.5. Delegación de Vigo:

1 funcionario/a do Departamento de Recadación.

1 funcionario/a do Departamento de Información e Asistencia.

1.4. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

1.4.1. Servizos mínimos en materia de xestión de residuos:

a) Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC):

– Servizos xerais:

1 operario/a por quenda, control de accesos.

1 operario/a por quenda, pesaxe.

1 operario/a por quenda, limpeza de vestiarios e local de descanso.

1 operario/a por quenda, depuradoras CMC.

1 DUE por quenda (enfermaría).

– Planta termoeléctrica e coxeración:

1 xefe/a de quenda por quenda.

2 operadores/as por quenda.

1 roldista por quenda.

1 auxiliar de roldista por quenda.

1 camioneiro/a de escouras por quenda.

1 ensacador/a por quenda en ensacado de cinzas.

1 camioneiro/a de cinzas por quenda en ensacado de cinzas.

1 enganchador/a por quenda en ensacado de cinzas.

– Planta de clasificación de materiais PCM e PRTEM:

1 xefe/a de quenda por quenda.

1 axente de circulación por quenda.

2 camioneiros/as por quenda.

3 operadores/as de guindastre por quenda (descarga de tren, alimentación de residuos e alimentación de finos a secadoiro).

4 triadores/as por quenda (control de calidade e triaxe).

1 operador/a por quenda.

1 operador/a de pa por quenda.

2 roldistas por quenda.

1 oficial de secadoiro por quenda.

1 oficial de trituradora por quenda.

1 oficial de prensa por quenda.

1 oficial de carretilla por quenda.

b) Vertedoiro de Areosa:

1 xefe/a de quenda por quenda.

1 operador/a de pa por quenda.

1 operario/a de control de accesos por quenda.

1 operario/a de depuradoras por quenda.

c) Plantas de transferencia:

A Rúa: 1 operario/a.

Barreiros: 1 operario/a.

Becerreá: 1 operario/a.

Boiro: 1 operario/a.

Cee: 1 operario/a.

Chantada: 1 operario/a.

Lugo: 1 condutor/a de camión por quenda.

Monforte de Lemos: 1 operario.

Narón: quenda de día: 1 condutor/a de camión + 1 operario/a de compactación. Quenda de noite: 1 condutor/a de camión.

O Rosal: 1 operario/a.

Ortigueira: 1 operario/a.

Ourense: 1 condutor/a de camión por quenda.

O Porriño: 1 operario/a de compactación por quenda.

Ribadumia: 1 operario/a de compactación por quenda + 1 condutor/a de camión por quenda.

Santa Comba: 1 operario/a.

Santiago de Compostela: 1 condutor/a de camión por quenda.

Sarria: 1 operario/a.

Silleda: 1 operario/a.

Vigo: 1 operario/a de compactación por quenda + 1 condutor/a de camión por quenda.

Viveiro: 1 operario/a.

d) Transporte de residuos:

A Coruña: 29 condutores/as.

Lugo: 2 condutores/as.

Ourense: 5 condutores/as.

Pontevedra: 9 condutores/as.

1.4.2. Servizos mínimos no ámbito da predición meteorolóxica:

1. Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático:

Quenda de mañá: 1 posto base grupo A.

Quenda de tarde: 1 posto base grupo A.

1.4.3. Servizos mínimos no ámbito da conservación do patrimonio natural:

a) A Coruña:

1. Distrito ambiental I-Ferrol:

Quenda de mañá: 1 axente facultativo ambiental.

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

2. Distrito ambiental II-Bergantiños/As Mariñas Coruñesas:

Quenda de mañá: 1 axente facultativo ambiental.

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

3. Distrito ambiental III-Santiago/Meseta interior:

Quenda de mañá: 1 axente facultativo ambiental.

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

4. Distrito ambiental IV-Noia:

Quenda de mañá: 1 axente facultativo ambiental.

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

5. Distrito ambiental V-Fisterra:

Quenda de mañá: 1 axente facultativo ambiental.

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

6. Parque Natural As Fragas do Eume:

Mañá: 1 vixilante de recursos naturais.

Tarde: 1 vixilante de recursos naturais.

7. Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán:

Mañá: 1 vixilante de recursos naturais.

Tarde: 1 vixilante de recursos naturais.

8. Centro de Recuperación de Fauna de Oleiros:

Mañá: 1 capataz.

Tarde: 1 vixilante de recursos naturais.

b) Lugo:

1. Distrito ambiental VI-A Mariña Lucense:

Quenda de mañá: 1 axente facultativo ambiental.

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

2. Distrito ambiental VII-A Fonsagrada/Os Ancares:

Quenda de mañá: 1 axente facultativo ambiental.

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

3. Distrito ambiental VIII-Terra de Lemos:

Quenda de mañá: 1 axente facultativo ambiental.

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

4. Distrito ambiental IX-Lugo-Sarria:

Quenda de mañá: 1 axente facultativo ambiental.

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

5. Distrito ambiental X-A Terra Chá:

Quenda de mañá: 1 axente facultativo ambiental.

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

6. Complexo Ambiental O Veral:

1 capataz.

1 peón/oa.

c) Ourense:

1. Distrito ambiental XI-Ribeiro/Arenteiro:

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

2. Distrito ambiental XII-Miño/Arnoia:

Quenda de mañá: 1 axente facultativo ambiental.

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

3. Distrito ambiental XIII-Valdeorras/Trives:

Quenda de mañá: 1 axente facultativo ambiental.

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

4. Distrito ambiental XIV-Verín/Viana:

Quenda de mañá: 1 axente facultativo ambiental.

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

5. Distrito ambiental XV-A Limia:

Quenda de mañá: 1 axente facultativo ambiental.

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

6. Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xures:

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

7. Parque Natural Serra da Enciña da Lastra:

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

8. Parque Natural do Invernadeiro:

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

9. Piscifactoría do Carballiño:

1 capataz de mañá.

10. Centro de Recuperación de Fauna do Rodicio:

1 oficial establecemento de mañá.

d) Pontevedra:

1. Distrito ambiental XVI-Deza/Tabeirós:

Quenda de mañá: 1 axente facultativo ambiental.

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

2. Distrito ambiental XVII-O Condado/A Paradanta:

Quenda de mañá: 1 axente facultativo ambiental.

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

3. Distrito ambiental XVIII-Vigo/Baixo Miño:

Quenda de mañá: 1 axente facultativo ambiental.

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

4. Distrito ambiental XIX-Caldas/O Salnés:

Quenda de mañá: 1 axente facultativo ambiental.

Quenda de tarde: 1 axente facultativo ambiental.

5. Parque Natural Monte Aloia-LIC Gándaras de Budiño:

1 axente ou vixilante.

6. Centro Piscifactoría Carballedo:

Quenda de mañá: 1 capataz e 1 peón/oa.

Complexo Ambiental Coutorredondo:

1 capataz e 1 peón/oa.

e) Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia:

a. Illas Cíes: 1 axente.

b. Illas Ons: 1 axente.

c. Illa de Sálvora: 1 axente.

d. Illa de Cortegada: 1 axente.

1.5. Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

1.5.1. Servizos mínimos en materia de infraestruturas viarias:

– As empresas concesionarias nas vías de alta capacidade en réxime de concesión e naquelas cuxa contraprestación sexa o pagamento dunha tarifa deberán garantir o funcionamento das infraestruturas nas debidas condicións de seguridade, mantendo o persoal correspondente a un domingo ou a un día festivo en materia de conservación e mantemento.

– As empresas adxudicatarias dos contratos de servizo para a realización da vialidade invernal e da conservación ordinaria das estradas de titularidade autonómica deberán manter o persoal correspondente a un domingo para a realización da vialidade invernal e da conservación e mantemento.

– Nas áreas de peaxe das autoestradas A Coruña-Carballo (AG-55) e Puxeiros-Val Miñor (AG-57) en que non existen vías automáticas (Paiosaco e A Laracha na AG-55 e Vincios Ramal na AG-57) permanecerá operativa unha vía manual.

1.5.2. Servizos mínimos en materia de transporte público regular de persoas viaxeiras de uso xeral por estrada:

– Servizos mínimos en materia de transporte público regular de persoas viaxeiras de uso xeral por estrada:

CONCESIÓN

CÓDIGO DE EXPEDICIÓN

NOME DA RUTA

SENTIDO

HORA SAÍDA

HORA CHEGADA

INTEGRADA

XG600

XG600090105

SALÓN-CARBALLIÑO E.A.

IDA

7.30

7.55

NON

XG600

XG600090106

SALÓN-CARBALLIÑO E.A.

VOLTA

18.00

18.25

NON

XG600

XG600180103

VILARIÑOFRÍO-CPI VIRXE DA SALETA

VOLTA

16.50

17.50

SI

XG600

XG600180104

VILARIÑOFRÍO-CPI VIRXE DA SALETA

IDA

8.15

9.15

SI

XG600

XG600210102

BETAR-CPI VIRXE DA SALETA

VOLTA

16.50

17.34

SI

XG600

XG600210103

BETAR-CPI VIRXE DA SALETA

IDA

8.40

9.24

SI

XG600

XG600240101

CONFURCO-OURENSE E.I.

IDA

7.45

8.39

NON

XG600

XG600250101

DEVESA-CARBALLIÑO E.A.

IDA

7.20

7.50

NON

XG600

XG600310101

CARBALLIÑO E.A.-AS LAGOAS

IDA

7.50

8.21

NON

XG600

XG600310106

CARBALLIÑO E.A.-AS LAGOAS

VOLTA

12.30

13.01

NON

XG600

XG600310109

CARBALLIÑO E.A.-AS LAGOAS

IDA

19.00

19.31

NON

XG600

XG600310110

CARBALLIÑO E.A.-AS LAGOAS

VOLTA

19.35

20.06

NON

XG600

XG600320101

TORRE-SAN AMARO (CASA DO CONCELLO)

IDA

9.00

9.18

SI

XG600

XG600320102

TORRE-SAN AMARO (CASA DO CONCELLO)

VOLTA

16.00

16.18

SI

XG600

XG600330101

A CASETA-CEIP EULOGIO GÓMEZ FRANQUEIRA

IDA

8.56

9.20

SI

XG600

XG600330102

A CASETA-CEIP EULOGIO GÓMEZ FRANQUEIRA

VOLTA

16.00

16.24

SI

XG600

XG600340101

ANLLO PEQUENO-MASIDE

VOLTA

16.30

17.02

SI

XG600

XG600340102

ANLLO PEQUENO-MASIDE

IDA

8.48

9.20

SI

XG600

XG600350101

CARREIRA-MASIDE

VOLTA

16.30

16.57

SI

XG600

XG600350102

CARREIRA-MASIDE

IDA

8.50

9.17

SI

XG600

XG600360101

O CHAO-CPI TERRAS DE MASIDE

VOLTA

16.30

17.12

SI

XG600

XG600360102

O CHAO-CPI TERRAS DE MASIDE

IDA

8.45

9.27

SI

XG600

XG600370101

VARÓN DE SAN FÉLIX-CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

IDA

8.30

8.47

SI

XG600

XG600370102

VARÓN DE SAN FÉLIX-CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

VOLTA

15.10

15.27

SI

XG600

XG600400101

ABELEIRA-CEIP DE BEARIZ

IDA

8.58

9.17

SI

XG600

XG600400102

ABELEIRA-CEIP DE BEARIZ

VOLTA

15.50

16.09

SI

XG600

XG600410101

MENAZ (ANTIGA TENDA)-CEIP VIRXE DA PENA DA SELA

IDA

8.57

9.26

SI

XG600

XG600410102

MENAZ (ANTIGA TENDA)-CEIP VIRXE DA PENA DA SELA

VOLTA

16.00

16.29

SI

XG600

XG600470101

DOADE-IES CHAMOSO LAMAS

VOLTA

17.45

18.42

SI

XG600

XG600470102

DOADE-IES CHAMOSO LAMAS

IDA

7.35

8.32

SI

XG601

XG601010103

IES AQUIS QUERQUERNIS-TORNEIROS

IDA

17.55

18.55

SI

XG601

XG601010104

IES AQUIS QUERQUERNIS-TORNEIROS

VOLTA

7.26

8.26

SI

XG601

XG601050101

CEIP XOAQUÍN LOURENZO XOCAS-CASAL DO BISPO

IDA

15.50

16.14

SI

XG601

XG601050105

CEIP XOAQUÍN LOURENZO XOCAS-CASAL DO BISPO

VOLTA

9.04

9.28

SI

XG601

XG601060101

CEIP SANTA MARÍA A REAL-PEREIRA (MARQUESIÑA)

VOLTA

9.30

9.56

SI

XG601

XG601060102

CEIP SANTA MARÍA A REAL-PEREIRA (MARQUESIÑA)

IDA

16.40

16.45

SI

XG601

XG601070101

CEIP XOAQUÍN LOURENZO XOCAS-GAIÁS (MARQUESIÑA)

IDA

15.55

16.42

SI

XG601

XG601070105

CEIP XOAQUÍN LOURENZO XOCAS-GAIÁS (MARQUESIÑA)

VOLTA

8.30

9.17

SI

XG601

XG601080103

IES AQUIS QUERQUERNIS-GUXINDE

IDA

17.50

18.33

SI

XG601

XG601080104

IES AQUIS QUERQUERNIS-GUXINDE

VOLTA

7.40

8.23

SI

XG601

XG601090101

CEIP DO XURÉS-A CELA

VOLTA

9.26

9.51

SI

XG601

XG601090102

CEIP DO XURÉS-A CELA

IDA

16.40

17.05

SI

XG601

XG601100105

VILAR DE CAS (MARQUESIÑA)-CEIP VALLE INCLÁN

IDA

8.40

9.07

SI

XG601

XG601100108

VILAR DE CAS (MARQUESIÑA)-CEIP VALLE INCLÁN

VOLTA

15.15

15.43

SI

XG601

XG601110101

MUÍÑOS-BANDE

IDA

7.00

7.22

NON

XG601

XG601110102

MUÍÑOS-BANDE

VOLTA

19.00

19.21

NON

XG601

XG601140101

IES AQUIS QUERQUERNIS-ESPERANZO (MARQUESIÑA)

IDA

17.55

18.35

SI

XG601

XG601140105

IES AQUIS QUERQUERNIS-ESPERANZO (MARQUESIÑA)

VOLTA

7.40

8.20

SI

XG601

XG601150101

ENTRIMO (BIBLIOTECA)-ENLACES-LANTEMIL

IDA

18.35

18.47

SI

XG601

XG601150105

ENTRIMO (BIBLIOTECA)-ENLACES-LANTEMIL

VOLTA

7.27

7.44

SI

XG601

XG601160101

ENTRIMO-A ILLA (POZA GRANDE-ESTRADA OLELAS)

VOLTA

9.34

9.50

SI

XG601

XG601160102

ENTRIMO-A ILLA (POZA GRANDE-ESTRADA OLELAS)

IDA

16.40

16.56

SI

XG601

XG601170101

LOBIOS (ESTRADA)-SILVARES

VOLTA

9.27

9.50

SI

XG601

XG601170102

LOBIOS (ESTRADA)-SILVARES

IDA

16.40

17.02

SI

XG601

XG601180101

LOBIOS (ESTRADA)-LUDEIROS

VOLTA

9.18

9.50

SI

XG601

XG601180102

LOBIOS (ESTRADA)-LUDEIROS

IDA

16.40

17.12

SI

XG602

XG602010101

OURENSE E.I.-VILARDECÁS (POR OU-101)

IDA

18.15

19.50

NON

XG602

XG602010102

OURENSE E.I.-VILARDECÁS (POR OU-101)

IDA

12.35

14.10

NON

XG602

XG602020101

OURENSE E.I.-MACEDA CRUZAMENTO OU-103 (POR OU-101)

IDA

13.30

14.25

NON

XG602

XG602030101

VILARDECÁS-OURENSE E.I. (POR OU-101)

IDA

6.33

8.08

NON

XG602

XG602040101

OURENSE E.I.-OURENSE E.I.

IDA

6.45

7.42

NON

XG602

XG602050101

OURENSE E.I.-COVELO-OURENSE E.I.

VOLTA

12.45

13.29

NON

XG602

XG602060101

OURENSE E.I.-SEIXALBO-OURENSE E.I.

IDA

7.00

7.45

NON

XG602

XG602080101

ARCUCELOS-OURENSE E.I. (POR OU-536)

IDA

6.25

8.30

NON

XG602

XG602080102

ARCUCELOS-OURENSE E.I. (POR OU-536)

VOLTA

18.30

20.33

NON

XG602

XG602110101

ARCUCELOS-CEIP O CASTIÑEIRO

IDA

9.05

9.19

SI

XG602

XG602110102

ARCUCELOS-CEIP O CASTIÑEIRO

VOLTA

16.00

16.14

SI

XG602

XG602130101

VILAR DE BARRIO (PRAZA TOURAL)-MACEDA CRUZAMENTO OU-103

VOLTA

17.45

18.36

SI

XG602

XG602130102

VILAR DE BARRIO (PRAZA TOURAL)-MACEDA CRUZAMENTO OU-103

IDA

7.40

8.31

SI

XG602

XG602140101

OURENSE E.I.-SEIXALBO-BAÑOS DE MOLGAS-MACEDA CRUZAMENTO OU-103

VOLTA

9.40

10.49

NON

XG602

XG602140102

OURENSE E.I.-SEIXALBO-BAÑOS DE MOLGAS-MACEDA CRUZAMENTO OU-103

IDA

13.00

14.09

NON

XG602

XG602160101

CEIP DE MACEDA-ESPADANEDO

VOLTA

9.05

9.28

SI

XG602

XG602160102

CEIP DE MACEDA-ESPADANEDO

IDA

15.40

16.03

SI

XG602

XG602170101

CEIP DE MACEDA-RIOSECO (FARMACIA)

VOLTA

9.00

9.29

SI

XG602

XG602170102

CEIP DE MACEDA-RIOSECO (FARMACIA)

IDA

15.40

16.09

SI

XG602

XG602180102

IES SAN MAMEDE-AS LAGOAS (POR OU-101)

IDA

17.50

18.46

SI

XG602

XG602180103

IES SAN MAMEDE-AS LAGOAS (POR OU-101)

VOLTA

7.45

8.41

SI

XG602

XG602190101

IES SAN MAMEDE-PARDECONDE

IDA

7.30

8.01

NON

XG602

XG602190106

IES SAN MAMEDE-PARDECONDE

IDA

17.50

18.21

SI

XG602

XG602190107

IES SAN MAMEDE-PARDECONDE

VOLTA

8.15

8.46

SI

XG602

XG602200101

CEIP PLURILINGÜE DE VILAR DE BARRIO-ALDEA DE ABAIXO (BAR VILAS)

VOLTA

9.40

10.22

SI

XG602

XG602200102

CEIP PLURILINGÜE DE VILAR DE BARRIO-ALDEA DE ABAIXO (BAR VILAS)

IDA

16.55

17.37

SI

XG602

XG602210101

CEIP DE MACEDA-RODICIO (VILA)

VOLTA

8.30

9.21

SI

XG602

XG602210102

CEIP DE MACEDA-RODICIO (VILA)

IDA

15.40

16.31

SI

XG602

XG602220103

IES SAN MAMEDE-ALTO DO RODICIO

IDA

17.50

18.24

SI

XG602

XG602220104

IES SAN MAMEDE-ALTO DO RODICIO

VOLTA

7.55

8.29

SI

XG602

XG602230101

OURENSE E.I.-SANTABAIA-ESGOS-MACEDA-BAÑOS DE MOLGAS (POR OU-536)

VOLTA

10.15

11.03

NON

XG602

XG602230102

OURENSE E.I.-SANTABAIA-ESGOS-MACEDA-BAÑOS DE MOLGAS (POR OU-536)

IDA

7.50

8.38

NON

XG602

XG602240101

OURENSE E.I.-POLÍGONO-BAÑOS DE MOLGAS

IDA

9.00

9.58

NON

XG602

XG602240102

OURENSE E.I.-POLÍGONO-BAÑOS DE MOLGAS

IDA

19.45

20.43

NON

XG602

XG602260101

OURENSE E.I.-PARQUE TECNOLÓXICO-MACEDA CRUZAMENTO OU (POR SEIXALBO)

VOLTA

6.20

7.24

NON

XG602

XG602260103

OURENSE E.I.-PARQUE TECNOLÓXICO-MACEDA CRUZAMENTO OU (POR SEIXALBO)

IDA

19.00

20.04

NON

XG603

XG603010102

BANDE-OURENSE E.I.

IDA

7.45

8.52

NON

XG603

XG603010103

BANDE-OURENSE E.I.

VOLTA

13.00

14.07

NON

XG603

XG603010105

BANDE-OURENSE E.I.

VOLTA

19.59

21.06

NON

XG603

XG603020101

RIAL, O-OURENSE E.I.

IDA

7.20

8.07

NON

XG603

XG603030101

CORTEGADA (CENTRO)-OURENSE E.I.

IDA

7.59

10.35

NON

XG603

XG603030102

CORTEGADA (CENTRO)-OURENSE E.I.

VOLTA

13.50

16.26

NON

XG603

XG603040101

BAR VILLABUS-ROT. VALENZÁ

IDA

7.20

8.18

NON

XG603

XG603050101

A MANCHICA-CELANOVA

IDA

8.05

8.35

NON

XG603

XG603080101

PARBÓN-A MANCHICA

IDA

7.30

8.05

NON

XG603

XG603090101

CEIP SAN MARCOS-SANTA BAIA (AS REGADAS)

VOLTA

9.29

10.00

SI

XG603

XG603090102

CEIP SAN MARCOS-SANTA BAIA (AS REGADAS)

IDA

16.54

17.25

SI

XG603

XG603100103

CELANOVA (CENTRO SAÚDE)-MOIMENTA

VOLTA

8.44

9.11

SI

XG603

XG603100104

CELANOVA (CENTRO SAÚDE)-MOIMENTA

IDA

15.29

15.56

SI

XG603

XG603110103

CELANOVA (CENTRO SAÚDE)-RABAL DE ARRIBA

VOLTA

8.35

9.08

SI

XG603

XG603110104

CELANOVA (CENTRO SAÚDE)-RABAL DE ARRIBA

IDA

15.29

16.03

SI

XG603

XG603120103

IES DE CELANOVA-PARBÓN

IDA

18.09

19.30

SI

XG603

XG603120104

IES DE CELANOVA-PARBÓN

VOLTA

7.20

8.40

SI

XG603

XG603130101

CPI DE PADRENDA-CRESPOS-CONDADO (MARQUESIÑA)

VOLTA

9.09

9.34

SI

XG603

XG603130102

CPI DE PADRENDA-CRESPOS-CONDADO (MARQUESIÑA)

IDA

16.25

16.48

SI

XG603

XG603140101

CPI DE PADRENDA-CRESPOS-CELA DE ARRIBA

VOLTA

9.07

9.32

SI

XG603

XG603140102

CPI DE PADRENDA-CRESPOS-CELA DE ARRIBA

IDA

16.25

16.50

SI

XG603

XG603150103

CELANOVA (CENTRO SAÚDE)-CAMPO REAL

IDA

18.09

19.08

SI

XG603

XG603150104

CELANOVA (CENTRO SAÚDE)-CAMPO REAL

VOLTA

7.42

8.41

SI

XG603

XG603160101

CPI DE PADRENDA-CRESPOS-VILAR (POBO)

VOLTA

9.15

9.33

SI

XG603

XG603160102

CPI DE PADRENDA-CRESPOS-VILAR (POBO)

IDA

16.25

16.43

SI

XG603

XG603170101

SAN MARTIÑO-A MANCHICA

IDA

7.30

7.55

NON

XG603

XG603180101

IES DE CELANOVA-TELLEIRA (A MEZQUITA)-BAR BERNARDINO

IDA

18.09

18.55

SI

XG603

XG603180105

IES DE CELANOVA-TELLEIRA (A MEZQUITA)-BAR BERNARDINO

VOLTA

7.50

8.35

SI

XG603

XG603190101

IES DE CELANOVA-FURRIOLO (MARQUESIÑA)

IDA

18.09

18.51

SI

XG603

XG603190105

IES DE CELANOVA-FURRIOLO (MARQUESIÑA)

VOLTA

7.54

8.35

SI

XG603

XG603200101

CELANOVA-RUBIAS

IDA

18.09

18.47

SI

XG603

XG603200105

CELANOVA-RUBIAS

VOLTA

7.57

8.35

SI

XG603

XG603210101

CELANOVA-MOREIRA DE CANÓN

IDA

18.09

18.47

SI

XG603

XG603210105

CELANOVA-MOREIRA DE CANÓN

VOLTA

7.57

8.34

SI

XG603

XG603220101

MACEDA (CENTRO)-GUIMARÁS

IDA

17.50

18.15

SI

XG603

XG603220105

MACEDA (CENTRO)-GUIMARÁS

VOLTA

8.10

8.35

SI

XG603

XG603230101

IES SAN MAMEDE-XINZO DA COSTA (REFUXIO)

IDA

17.50

18.47

SI

XG603

XG603230105

IES SAN MAMEDE-XINZO DA COSTA (REFUXIO)

VOLTA

7.40

8.37

SI

XG603

XG603240101

MACEDA (CENTRO)-A LAMELA

IDA

17.50

18.38

SI

XG603

XG603240105

MACEDA (CENTRO)-A LAMELA

VOLTA

7.50

8.38

SI

XG603

XG603250101

MACEDA (CENTRO)-STA EUFEMIA

IDA

17.50

18.33

SI

XG603

XG603250105

MACEDA (CENTRO)-STA EUFEMIA

VOLTA

8.00

8.34

SI

XG603

XG603260101

CEIP JOAQUINA GALLEGO JORRETO-FORXÁS DOS MONTES (MARQUESIÑA)

VOLTA

8.44

9.24

SI

XG603

XG603260102

CEIP JOAQUINA GALLEGO JORRETO-FORXÁS DOS MONTES (MARQUESIÑA)

IDA

16.09

16.50

SI

XG603

XG603270101

CEIP JOAQUINA GALLEGO JORRETO-CRUZAMENTO ESTRADA BARRIO

VOLTA

8.50

9.20

SI

XG603

XG603270102

CEIP JOAQUINA GALLEGO JORRETO-CRUZAMENTO ESTRADA BARRIO

IDA

16.09

16.40

SI

XG603

XG603280101

A MERCA-ALTO DE ESPIÑOSO

VOLTA

9.00

9.19

SI

XG603

XG603280102

A MERCA-ALTO DE ESPIÑOSO

IDA

16.09

16.28

SI

XG603

XG603290101

CEIP PLURILINGÜE DE VILAR DE BARRIO-FOLGOSO (MARQUESIÑA)

VOLTA

9.20

10.00

SI

XG603

XG603290102

CEIP PLURILINGÜE DE VILAR DE BARRIO-FOLGOSO (MARQUESIÑA)

IDA

16.54

17.35

SI

XG603

XG603300101

PICOUTO-VER

VOLTA

8.44

9.21

SI

XG603

XG603300102

PICOUTO-VER

IDA

16.00

16.36

SI

XG603

XG603310103

SANTO CRISTO-CANTOÑA (MARQUESIÑA)

VOLTA

8.41

9.19

SI

XG603

XG603310104

SANTO CRISTO-CANTOÑA (MARQUESIÑA)

IDA

15.54

16.33

SI

XG603

XG603320103

SANTO CRISTO-SANTA CRUZ RABEDA

VOLTA

9.00

9.21

SI

XG603

XG603320104

SANTO CRISTO-SANTA CRUZ RABEDA

IDA

15.54

16.15

SI

XG603

XG603330101

CEIP DE MACEDA-OUTEIRO DO CABO

VOLTA

8.45

9.20

SI

XG603

XG603330102

CEIP DE MACEDA-OUTEIRO DO CABO

IDA

15.40

16.15

SI

XG603

XG603340101

MACEDA (CENTRO)-ESGOS (MARQUESIÑA)

VOLTA

8.35

9.06

SI

XG603

XG603340102

MACEDA (CENTRO)-ESGOS (MARQUESIÑA)

IDA

15.40

16.10

SI

XG603

XG603350101

CEIP DE MACEDA-VILAR DE CANS (O CONSO-REFUXIO)

VOLTA

8.59

9.20

SI

XG603

XG603350102

CEIP DE MACEDA-VILAR DE CANS (O CONSO-REFUXIO)

IDA

15.30

15.51

SI

XG603

XG603360103

CEIP CURROS ENRÍQUEZ-PARDAVEDRA (MARQUESIÑA)

VOLTA

8.26

9.04

SI

XG603

XG603360104

CEIP CURROS ENRÍQUEZ-PARDAVEDRA (MARQUESIÑA)

IDA

15.29

16.07

SI

XG603

XG603370103

CEIP CURROS ENRÍQUEZ-FURRIOLO (MARQUESIÑA)

VOLTA

8.39

9.13

SI

XG603

XG603370104

CEIP CURROS ENRÍQUEZ-FURRIOLO (MARQUESIÑA)

IDA

15.29

16.02

SI

XG603

XG603380103

CEIP CURROS ENRÍQUEZ-VIVEIRO

VOLTA

8.39

9.10

SI

XG603

XG603380104

CEIP CURROS ENRÍQUEZ-VIVEIRO

IDA

15.29

16.00

SI

XG603

XG603390103

CEIP CURROS ENRÍQUEZ-CASTRO (MARQUESIÑA)

VOLTA

8.30

9.08

SI

XG603

XG603390104

CEIP CURROS ENRÍQUEZ-CASTRO (MARQUESIÑA)

IDA

15.29

16.08

SI

XG603

XG603400103

CEIP CURROS ENRÍQUEZ-MARAVILLAS

VOLTA

8.39

9.08

SI

XG603

XG603400104

CEIP CURROS ENRÍQUEZ-MARAVILLAS

IDA

15.29

15.58

SI

XG603

XG603410103

CELANOVA-CASETA DE ANSEMIL (MARQUESIÑA)

VOLTA

8.35

9.10

SI

XG603

XG603410104

CELANOVA-CASETA DE ANSEMIL (MARQUESIÑA)

IDA

15.29

16.05

SI

XG604

XG604010101

RIBADAVIA E.A.-PAZOS DE ARENTEIRO

VOLTA

7.55

8.35

NON

XG604

XG604030101

OURENSE E.I.-CORTELLA (CRUZAMENTO)

VOLTA

7.00

7.47

NON

XG604

XG604030102

OURENSE E.I.-CORTELLA (CRUZAMENTO)

IDA

13.00

13.47

NON

XG604

XG604030104

OURENSE E.I.-CORTELLA (CRUZAMENTO)

IDA

18.30

19.17

NON

XG604

XG604040102

OURENSE E.I.-RIBADAVIA E.A.

VOLTA

8.30

9.02

NON

XG604

XG604040104

OURENSE E.I.-RIBADAVIA E.A.

VOLTA

12.00

12.32

NON

XG604

XG604040107

OURENSE E.I.-RIBADAVIA E.A.

IDA

20.00

20.32

NON

XG604

XG604040111

OURENSE E.I.-RIBADAVIA E.A.

VOLTA

19.00

19.32

NON

XG604

XG604060101

OURENSE E.I.-LAIAS

IDA

16.00

16.37

SI

XG604

XG604060103

OURENSE E.I.-LAIAS

VOLTA

8.43

9.20

SI

XG604

XG604070101

PONTE BARXAS-OURENSE E.I.

IDA

7.30

8.52

NON

XG604

XG604070102

PONTE BARXAS-OURENSE E.I.

VOLTA

13.30

14.52

NON

XG604

XG604080101

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO-A BOUZA (MACENDO)

IDA

15.45

16.12

SI

XG604

XG604080103

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO-A BOUZA (MACENDO)

VOLTA

8.49

9.16

SI

XG604

XG604090101

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO-TRAVESO

IDA

15.50

16.30

SI

XG604

XG604090105

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO-TRAVESO

VOLTA

9.00

9.40

SI

XG604

XG604100104

IES DE RIVADABIA-BARBANTES-ESTACIÓN

IDA

17.40

17.57

SI

XG604

XG604100105

IES DE RIVADABIA-BARBANTES-ESTACIÓN

VOLTA

8.00

8.17

SI

XG604

XG604110101

CEIP SAN SALVADOR-A REZA

VOLTA

9.00

9.25

SI

XG604

XG604110102

CEIP SAN SALVADOR-A REZA

IDA

16.00

16.25

SI

XG604

XG604120101

CEIP VIRXE DE GUADALUPE-LAGOA (PRAZA)

VOLTA

9.55

10.15

SI

XG604

XG604120102

CEIP VIRXE DE GUADALUPE-LAGOA (PRAZA)

IDA

16.30

16.50

SI

XG604

XG604130103

CEIP DE RIVADABIA-SANIN (MARQUESIÑA)

VOLTA

8.30

8.55

SI

XG604

XG604130104

CEIP DE RIVADABIA-SANIN (MARQUESIÑA)

IDA

15.00

15.25

SI

XG604

XG604140103

IES DE RIBADAVIA-REMOIÑO

IDA

17.45

18.05

SI

XG604

XG604140104

IES DE RIBADAVIA-REMOIÑO

VOLTA

8.10

8.30

SI

XG604

XG604150103

IES DE RIBADAVIA-PONTETRADO

IDA

17.40

18.36

SI

XG604

XG604150104

IES DE RIBADAVIA-PONTETRADO

VOLTA

7.38

8.34

SI

XG604

XG604160103

IES DE RIVADABIA-CASARDEITA

IDA

17.40

18.14

SI

XG604

XG604160104

IES DE RIVADABIA-CASARDEITA

VOLTA

7.35

8.09

SI

XG604

XG604170101

A GROBA-SOUTO

IDA

18.00

18.27

SI

XG604

XG604170102

A GROBA-SOUTO

VOLTA

7.45

8.12

SI

XG604

XG604180105

IES DE RIBADAVIA-BARROSO

IDA

17.40

18.30

SI

XG604

XG604180106

IES DE RIBADAVIA-BARROSO

VOLTA

7.35

8.25

SI

XG604

XG604190101

CEIP VIRXE DE GUADALUPE-ESPIÑEIRO

VOLTA

9.45

10.17

SI

XG604

XG604190102

CEIP VIRXE DE GUADALUPE-ESPIÑEIRO

IDA

16.30

17.02

SI

XG604

XG604200101

AVIÓN-LIÑARES

VOLTA

7.00

7.30

NON

XG604

XG604200102

AVIÓN-LIÑARES

IDA

19.45

20.15

NON

XG604

XG604210101

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO-SANTA MARÍA

IDA

15.45

16.05

SI

XG604

XG604210105

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO-SANTA MARÍA

VOLTA

9.00

9.20

SI

XG605

XG605020101

AVDA. CORUÑA, 9-AVDA. CORUÑA, 9

IDA

6.45

7.39

NON

XG605

XG605030101

CASARDEITA-OURENSE E.I.

IDA

7.40

8.42

NON

XG605

XG605030103

CASARDEITA-OURENSE E.I.

VOLTA

18.45

19.47

NON

XG605

XG605030104

CASARDEITA-OURENSE E.I.

VOLTA

13.00

14.02

NON

XG605

XG605080101

PIÑEIRO-OURENSE E.I.

VOLTA

9.00

9.18

NON

XG605

XG605090104

PIÑEIRO-OURENSE E.I. (POR PARADA)

IDA

20.45

21.06

NON

XG605

XG605100101

OURENSE E.I.-PIÑOAR-OURENSE E.I.

IDA

7.25

8.25

NON

XG605

XG605100105

OURENSE E.I.-PIÑOAR-OURENSE E.I.

IDA

21.25

22.25

NON

XG605

XG605110101

OURENSE E.I.-MOREIRAS-TRELLE-OURENSE E.I.

IDA

7.00

8.04

NON

XG605

XG605110102

OURENSE E.I.-MOREIRAS-TRELLE-OURENSE E.I.

IDA

18.45

19.49

NON

XG605

XG605120106

OURENSE E.I.-MOREIRAS-OURENSE E.I.

IDA

21.00

21.58

NON

XG605

XG605120113

OURENSE E.I.-MOREIRAS-OURENSE E.I.

IDA

7.00

7.58

NON

XG605

XG605150101

OURENSE E.I.-A TOLDA

VOLTA

7.15

8.12

NON

XG605

XG605150102

OURENSE E.I.-A TOLDA

IDA

13.00

13.57

NON

XG605

XG605150104

OURENSE E.I.-A TOLDA

IDA

19.30

20.27

NON

XG605

XG605160101

OURENSE VILAVALENCIA-GUNDIÁS

VOLTA

7.20

7.50

NON

XG605

XG605160104

OURENSE VILAVALENCIA-GUNDIÁS

IDA

20.00

20.31

NON

XG605

XG605170101

OURENSE E.I.-BELESAR (ESTRADA)

IDA

8.15

8.32

NON

XG605

XG605180101

CARRACEDO-OURENSE E.I.

IDA

7.25

8.09

NON

XG605

XG605190101

OURENSE E.I.-RIBELA-BARRA DE MIÑO-VILARCHAO-OURENSE E.I.

IDA

13.00

13.50

NON

XG605

XG605190102

OURENSE E.I.-RIBELA-BARRA DE MIÑO-VILARCHAO-OURENSE E.I.

VOLTA

19.30

20.20

NON

XG605

XG605200101

OURENSE E.I.-VILAMARÍN

IDA

8.00

8.41

NON

XG605

XG605200104

OURENSE E.I.-VILAMARÍN

VOLTA

18.30

19.11

NON

XG605

XG605210103

OURENSE E.I.-OS PEARES (ZONA SUR)

IDA

19.15

19.52

NON

XG605

XG605220101

OURENSE E.I.-OS PEARES (ZONA NORTE) (POR PENASALBAS)

VOLTA

9.00

9.55

NON

XG605

XG605220102

OURENSE E.I.-OS PEARES (ZONA NORTE) (POR PENASALBAS)

IDA

12.55

13.50

NON

XG605

XG605230101

OURENSE E.I.-OS PEARES (ZONA NORTE)

VOLTA

7.50

8.42

NON

XG605

XG605230102

OURENSE E.I.-OS PEARES (ZONA NORTE)

IDA

8.50

9.42

NON

XG605

XG605240101

OURENSE E.I.-CARRACEDO

IDA

18.30

19.17

NON

XG605

XG605250101

OURENSE E.I.-SAN ROMAO

VOLTA

7.40

8.28

NON

XG605

XG605250102

OURENSE E.I.-SAN ROMAO

IDA

12.00

12.48

NON

XG605

XG605260102

OURENSE E.I.-BESTEIROS

VOLTA

18.30

19.16

NON

XG605

XG605270101

OURENSE E.I.-ESGOS

IDA

20.00

20.36

NON

XG605

XG605270103

OURENSE E.I.-ESGOS

VOLTA

18.00

18.36

NON

XG605

XG605290103

AS LAGOAS-AS LAGOAS

IDA

9.25

9.48

NON

XG605

XG605290106

AS LAGOAS-AS LAGOAS

IDA

20.05

20.28

NON

XG605

XG6053101133

AS LAGOAS-A VALENZÁ-AUTOVÍA

VOLTA

18.00

18.25

NON

XG605

XG6053101138

AS LAGOAS-A VALENZÁ-AUTOVÍA

IDA

18.30

18.55

NON

XG605

XG6053101139

AS LAGOAS-A VALENZÁ-AUTOVÍA

VOLTA

19.00

19.25

NON

XG605

XG6053101142

AS LAGOAS-A VALENZÁ-AUTOVÍA

IDA

19.30

19.55

NON

XG605

XG6053101144

AS LAGOAS-A VALENZÁ-AUTOVÍA

VOLTA

19.50

20.15

NON

XG605

XG6053101145

AS LAGOAS-A VALENZÁ-AUTOVÍA

IDA

20.00

20.25

NON

XG605

XG6053101151

AS LAGOAS-A VALENZÁ-AUTOVÍA

IDA

20.40

21.05

NON

XG605

XG6053101152

AS LAGOAS-A VALENZÁ-AUTOVÍA

VOLTA

21.00

21.25

NON

XG605

XG605310169

AS LAGOAS-A VALENZÁ-AUTOVÍA

VOLTA

7.00

7.25

NON

XG605

XG605310171

AS LAGOAS-A VALENZÁ-AUTOVÍA

VOLTA

7.30

7.55

NON

XG605

XG605310173

AS LAGOAS-A VALENZÁ-AUTOVÍA

IDA

7.50

8.15

NON

XG605

XG605310177

AS LAGOAS-A VALENZÁ-AUTOVÍA

IDA

8.10

8.35

NON

XG605

XG605310179

AS LAGOAS-A VALENZÁ-AUTOVÍA

VOLTA

8.30

8.55

NON

XG605

XG605310182

AS LAGOAS-A VALENZÁ-AUTOVÍA

IDA

8.55

9.20

NON

XG605

XG605310183

AS LAGOAS-A VALENZÁ-AUTOVÍA

VOLTA

9.00

9.25

NON

XG605

XG605330101

OURENSE E.I.-CARBALLEIRA

IDA

8.15

8.49

NON

XG605

XG605340101

OURENSE E.I.-PARQUE TECNOLÓXICO (RECINTO INTERIOR)

IDA

11.30

12.05

NON

XG605

XG605340102

OURENSE E.I.-PARQUE TECNOLÓXICO (RECINTO INTERIOR)

VOLTA

12.15

12.49

NON

XG605

XG605340103

OURENSE E.I.-PARQUE TECNOLÓXICO (RECINTO INTERIOR)

IDA

18.45

19.20

NON

XG605

XG605340104

OURENSE E.I.-PARQUE TECNOLÓXICO (RECINTO INTERIOR)

VOLTA

19.30

20.04

NON

XG605

XG605350101

CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA-AVDA. CELANOVA, 13

IDA

15.10

15.47

SI

XG605

XG605350104

CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA-AVDA. CELANOVA, 13

VOLTA

8.15

8.52

SI

XG605

XG605360101

CPI ANTONIO FAÍLDE-XÉ

VOLTA

8.44

9.20

SI

XG605

XG605360102

CPI ANTONIO FAÍLDE-XÉ

IDA

16.10

16.46

SI

XG605

XG605370101

CPI ANTONIO FAÍLDE-TOLDAVIA (NA ENTRADA Á VILA MARQUESIÑA)

VOLTA

9.01

9.32

SI

XG605

XG605370102

CPI ANTONIO FAÍLDE-TOLDAVIA (NA ENTRADA Á VILA MARQUESIÑA)

IDA

16.10

16.41

SI

XG605

XG605380101

CPI ANTONIO FAÍLDE-MONTÓS (ORBÁN)

VOLTA

8.45

9.18

SI

XG605

XG605380102

CPI ANTONIO FAÍLDE-MONTÓS (ORBÁN)

IDA

16.10

16.43

SI

XG605

XG605390101

CAMBEO-COSTELA (MIRADORRIO)

VOLTA

8.56

9.21

SI

XG605

XG605390102

CAMBEO-COSTELA (MIRADORRIO)

IDA

16.10

16.35

SI

XG605

XG605400101

CAMBEO-GULPILLEIRAS (CENTRO VILA)

VOLTA

8.35

9.20

SI

XG605

XG605400102

CAMBEO-GULPILLEIRAS (CENTRO VILA)

IDA

16.10

16.55

SI

XG605

XG605410101

LUINTRA-LIÑARES

VOLTA

8.54

9.19

SI

XG605

XG605410102

LUINTRA-LIÑARES

IDA

16.10

16.35

SI

XG605

XG605420103

CEIP BEN-CHO-SHEY-CÁRCERE (PAVILLÓNS PENITENCIARIOS)

VOLTA

8.58

9.27

SI

XG605

XG605420104

CEIP BEN-CHO-SHEY-CÁRCERE (PAVILÓNS PENITENCIARIOS)

IDA

16.10

16.40

SI

XG605

XG605430101

CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA-REBOREDO

IDA

15.10

15.38

SI

XG605

XG605430104

CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA-REBOREDO

VOLTA

8.23

8.51

SI

XG605

XG605440101

IES O COUTO-ALONGOS 1

VOLTA

15.14

15.49

SI

XG605

XG605440102

IES O COUTO-ALONGOS 1

IDA

18.05

18.40

SI

XG605

XG605440103

IES O COUTO-ALONGOS 1

VOLTA

7.44

8.19

SI

XG605

XG605440104

IES O COUTO-ALONGOS 1

IDA

14.10

14.45

SI

XG605

XG605460101

BUBEIRAS-AVDA. CORUÑA, 9

VOLTA

15.55

17.04

SI

XG605

XG605460105

BUBEIRAS-AVDA. CORUÑA, 9

IDA

8.25

9.34

SI

XG605

XG605470101

CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA-ESGOS

IDA

15.10

15.50

SI

XG605

XG605470104

CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA-ESGOS

VOLTA

8.10

8.50

SI

XG605

XG605480101

CEIP MARIÑAMANSA-VILARCHAO

VOLTA

8.50

9.19

SI

XG605

XG605480102

CEIP MARIÑAMANSA-VILARCHAO

IDA

15.10

15.38

SI

XG605

XG605490101

OURENSE E.I.-BARRIO (CASAS)

VOLTA

8.45

9.33

SI

XG605

XG605490102

OURENSE E.I.-BARRIO (CASAS)

IDA

15.55

16.43

SI

XG605

XG605500101

IES UNIVERSIDADE LABORAL-CANTOÑA (MARQUESIÑA)

IDA

17.50

18.39

SI

XG605

XG605500102

IES UNIVERSIDADE LABORAL-CANTOÑA (MARQUESIÑA)

VOLTA

7.32

8.22

SI

XG605

XG605510101

CEIP PLURILINGÜE O RUXIDOIRO-GALOS

VOLTA

8.40

9.05

SI

XG605

XG605510102

CEIP PLURILINGÜE O RUXIDOIRO-GALOS

IDA

15.25

15.50

SI

XG605

XG605530101

OURENSE E.I.-OURENSE E.I.

IDA

6.45

8.14

NON

XG605

XG605540101

VILARIÑOFRÍO-OURENSE E.I.

IDA

6.35

7.56

NON

XG605

XG605540102

VILARIÑOFRÍO-OURENSE E.I.

VOLTA

14.00

15.21

NON

XG605

XG605540103

VILARIÑOFRÍO-OURENSE E.I.

VOLTA

18.30

19.51

NON

XG605

XG605550101

OURENSE E.I.-PEREIRO DE AGUIAR-CORTIÑAS-OURENSE E.I.

IDA

11.00

12.15

NON

XG605

XG605560101

EIRADELA-OURENSE E.I.

VOLTA

8.10

9.19

NON

XG605

XG605560102

EIRADELA-OURENSE E.I.

IDA

9.45

10.54

NON

XG605

XG605570101

A PEROXA-OURENSE E.I.

IDA

10.15

11.09

NON

XG605

XG605590101

OURENSE E.I.-TRASALBA-AMOEIRO-OURENSE E.I.

IDA

6.55

8.16

NON

XG605

XG605590102

OURENSE E.I.-TRASALBA-AMOEIRO-OURENSE E.I.

VOLTA

18.30

19.51

NON

XG605

XG605600103

PEREIRO DE AGUIAR-CRUZAMENTO DE VENDA-FOLGOSO

VOLTA

8.45

9.26

SI

XG605

XG605600104

PEREIRO DE AGUIAR-CRUZAMENTO DE VENDA-FOLGOSO

IDA

16.10

16.50

SI

XG605

XG605610101

OURENSE E.I.-TAMALLANCOS-AMOEIRO-TRASALBA-OURENSE E.I.

IDA

9.30

10.53

NON

XG605

XG605610102

OURENSE E.I.-TAMALLANCOS-AMOEIRO-TRASALBA-OURENSE E.I.

IDA

19.15

20.38

NON

XG605

XG605620102

OURENSE E.I.-AMOEIRO (ESTRADA)-TAMALLANCOS-OURENSE E.I.

VOLTA

12.45

13.52

NON

XG605

XG605630101

OURENSE E.I.-OS PEARES (POR OU-120)-PENALBA-OURENSE E.I.

IDA

7.45

9.03

NON

XG605

XG605650101

OURENSE E.I.-PARQUE TECNOLÓXICO (ROTONDA)

IDA

7.00

7.43

NON

XG605

XG605650104

OURENSE E.I.-PARQUE TECNOLÓXICO (ROTONDA)

VOLTA

20.30

21.13

NON

XG605

XG605650106

OURENSE E.I.-PARQUE TECNOLÓXICO (ROTONDA)

IDA

9.00

9.43

NON

XG605

XG605660101

REBOREDA-OURENSE E.I.

IDA

7.30

8.02

NON

XG605

XG605660104

REBOREDA-OURENSE E.I.

VOLTA

20.00

20.32

NON

XG605

XG605670107

AS LAGOAS-A VALENZÁ-AUTOVÍA (POR CENTRO MÉDICO)

IDA

8.25

8.50

NON

XG605

XG605680101

PEREIRAS-TABOADELA-SAN CIBRAO-OURENSE E.I.

IDA

9.30

10.17

NON

XG605

XG605680102

PEREIRAS-TABOADELA-SAN CIBRAO-OURENSE E.I.

VOLTA

13.00

13.47

NON

XG610

XG610050101

TAMEIRON (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

VOLTA

16.55

17.16

SI

XG610

XG610050102

TAMEIRON (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

IDA

9.35

9.56

SI

XG610

XG610060101

CARRACEDO (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

VOLTA

17.05

17.19

SI

XG610

XG610060102

CARRACEDO (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

IDA

9.30

9.44

SI

XG610

XG610070101

BOUZAS (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

VOLTA

16.45

16.52

SI

XG610

XG610070102

BOUZAS (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

IDA

9.50

9.57

SI

XG610

XG610080106

CASTROMIL ZAMORA-PEREIRO DE ARRIBA (ENLACE)-A GUDIÑA

IDA

9.00

9.55

SI

XG610

XG610090101

CASTROMIL ZAMORA-CEIP AUGUSTO ASSÍA

VOLTA

16.10

16.36

SI

XG610

XG610100101

VILAVELLA (GASOLINEIRA)-PEREIRO DE ARRIBA (ENLACE)

VOLTA

17.15

17.21

SI

XG610

XG610110101

VILAVELLA (GASOLINEIRA)-PEREIRO DE ARRIBA (ENLACE)-A MEZQUITA

IDA

9.25

9.35

SI

XG610

XG610110102

VILAVELLA (GASOLINEIRA)-PEREIRO DE ARRIBA (ENLACE)-A MEZQUITA

VOLTA

16.10

16.20

SI

XG610

XG610120101

PARADA DA SERRA-CPI LAUREANO PRIETO

VOLTA

16.45

17.30

SI

XG610

XG610120102

PARADA DA SERRA-CPI LAUREANO PRIETO

IDA

9.05

9.50

SI

XG610

XG610130101

A PONTE-A VEIGA+ENLACE

VOLTA

18.30

19.16

SI

XG610

XG610130102

A PONTE-A VEIGA+ENLACE

IDA

7.44

8.30

SI

XG610

XG610140101

O CASTRO-IES CARLOS CASARES

VOLTA

18.05

18.50

SI

XG610

XG610140102

O CASTRO-IES CARLOS CASARES

IDA

8.25

9.10

SI

XG610

XG610140103

O CASTRO-IES CARLOS CASARES

VOLTA

15.30

16.15

SI

XG610

XG610150101

FROXAIS (MARQUESIÑA)-CEIP BIBEI

VOLTA

17.55

18.20

SI

XG610

XG610150102

FROXAIS (MARQUESIÑA)-CEIP BIBEI

IDA

8.40

9.05

SI

XG610

XG610150103

FROXAIS (MARQUESIÑA)-CEIP BIBEI

VOLTA

15.30

15.55

SI

XG610

XG610160101

LAMALONGA (MARQUESIÑA)-CEIP BIBEI

VOLTA

18.05

19.02

SI

XG610

XG610160102

LAMALONGA (MARQUESIÑA)-CEIP BIBEI

IDA

8.00

8.57

SI

XG610

XG610160103

LAMALONGA (MARQUESIÑA)-CEIP BIBEI

VOLTA

15.40

16.37

SI

XG610

XG610170101

VILARDEMILO (CENTRO DA VILA)-IES CARLOS CASARES

VOLTA

18.05

18.35

SI

XG610

XG610170102

VILARDEMILO (CENTRO DA VILA)-IES CARLOS CASARES

IDA

8.25

8.55

SI

XG610

XG610170103

VILARDEMILO (CENTRO DA VILA)-IES CARLOS CASARES

VOLTA

15.40

16.10

SI

XG610

XG610180101

PIXEIROS (ENTRADA VILA)-IES CARLOS CASARES

VOLTA

18.05

18.30

SI

XG610

XG610180102

PIXEIROS (ENTRADA VILA)-IES CARLOS CASARES

IDA

8.40

9.05

SI

XG610

XG610180103

PIXEIROS (ENTRADA VILA)-IES CARLOS CASARES

VOLTA

15.40

16.05

SI

XG610

XG610190101

TABAZOA DE HUMOSO-CEIP BIBEI

VOLTA

18.05

18.55

SI

XG610

XG610190102

TABAZOA DE HUMOSO-CEIP BIBEI

IDA

8.10

9.00

SI

XG610

XG610190103

TABAZOA DE HUMOSO-CEIP BIBEI

VOLTA

15.40

16.30

SI

XG610

XG610200101

MORMENTELOS (CENTRO VILA)-CEIP DE VILARIÑO DE CONSO

IDA

8.19

8.54

SI

XG610

XG610200102

MORMENTELOS (CENTRO VILA)-CEIP DE VILARIÑO DE CONSO

VOLTA

14.30

15.05

SI

XG610

XG610200109

MORMENTELOS (CENTRO VILA)-CEIP DE VILARIÑO DE CONSO

VOLTA

18.30

19.05

SI

XG610

XG610210101

XARES (CRUZAMENTO)-COVELO (CRUZAMENTO)

IDA

6.30

7.10

NON

XG610

XG610210105

XARES (CRUZAMENTO)-COVELO (CRUZAMENTO)

VOLTA

18.00

18.40

NON

XG610

XG610240101

RAMILO-VIANA DO BOLO E.A.

IDA

8.00

8.22

NON

XG610

XG610290101

SAN PEDRO DE POUSADA-RIÓS (CONCELLO)

IDA

8.52

9.06

SI

XG610

XG610290102

SAN PEDRO DE POUSADA-RIÓS (CONCELLO)

VOLTA

15.50

16.04

SI

XG610

XG610300101

CORTEGADA-RIÓS (CONCELLO)

IDA

8.50

9.10

SI

XG610

XG610300102

CORTEGADA-RIÓS (CONCELLO)

VOLTA

15.50

16.10

SI

XG610

XG610310101

TREPA-CEIP DAS VENDAS DA BARREIRA

IDA

8.50

9.15

SI

XG610

XG610310102

TREPA-CEIP DAS VENDAS DA BARREIRA

VOLTA

15.40

16.05

SI

XG610

XG610320102

A VEIGA (PRAZA CONCELLO)-ALTO DO COVELO

VOLTA

19.30

19.50

NON

XG610

XG610330103

ENTRECINSA-CEIP DE VILARIÑO DE CONSO-CEIP BIBEI-IES CARLOS CASARES-VIANA DO BOLO E.A.

IDA

7.55

9.10

SI

XG610

XG610350101

FRADELO-CEIP BIBEI-VIANA DO BOLO E.A.

VOLTA

15.40

15.57

SI

XG610

XG610360101

ENTRECINSA-VIANA DO BOLO E.A.-IES CARLOS CASARES

VOLTA

18.05

19.19

SI

XG610

XG610380101

CEIP EDUARDO ÁVILA BUSTILLO-AMALONGA (MARQUESIÑA)

IDA

16.10

16.44

SI

XG610

XG610380105

CEIP EDUARDO ÁVILA BUSTILLO-LAMALONGA (MARQUESIÑA)

VOLTA

9.16

9.50

SI

XG610

XG610390101

CASTROMIL ZAMORA-PEREIRO DE ABAIXO-A GUDIÑA

VOLTA

16.55

17.31

SI

XG611

XG611010103

CONGOSTRO (ESCOLAR)-XINZO DE LIMIA E.A.

VOLTA

17.40

18.30

SI

XG611

XG611010104

CONGOSTRO (ESCOLAR)-XINZO DE LIMIA E.A.

IDA

7.40

8.30

SI

XG611

XG611040103

GANADE (MARQUESIÑA SE)-XINZO DE LIMIA E.A.

VOLTA

17.40

18.03

SI

XG611

XG611040104

GANADE (MARQUESIÑA SE)-XINZO DE LIMIA E.A.

IDA

8.01

8.24

SI

XG611

XG611050101

CHAMUSIÑOS-XINZO DE LIMIA E.A.

IDA

8.35

8.51

SI

XG611

XG611050105

CHAMUSIÑOS-XINZO DE LIMIA E.A.

VOLTA

15.15

15.31

SI

XG611

XG611060101

NOCEDO DE RIBEIRA-CEIP DOS BLANCOS

VOLTA

16.10

16.18

SI

XG611

XG611060105

NOCEDO DE RIBEIRA-CEIP DOS BLANCOS

IDA

9.25

9.33

SI

XG611

XG611070101

GRANXAS (TOXAL)-CEIP CARLOS CASARES

IDA

8.50

9.07

SI

XG611

XG611070105

GRANXAS (TOXAL)-CEIP CARLOS CASARES

VOLTA

15.30

15.47

SI

XG611

XG611080101

RIOSECO-OS BLANCOS

VOLTA

16.10

16.42

SI

XG611

XG611080105

RIOSECO-OS BLANCOS

IDA

9.10

9.42

SI

XG611

XG611090103

ATAS (MARQUESIÑA)-IES CIDADE DE ANTIOQUÍA

VOLTA

17.40

18.15

SI

XG611

XG611090104

ATAS (MARQUESIÑA)-IES CIDADE DE ANTIOQUÍA

IDA

7.40

8.15

SI

XG611

XG611100101

SOLVEIRA (ESTRADA)-XINZO DE LIMIA E.A.

IDA

8.50

9.05

SI

XG611

XG611100105

SOLVEIRA (ESTRADA)-XINZO DE LIMIA E.A.

VOLTA

15.30

15.45

SI

XG611

XG611110103

LUDRO-XINZO DE LIMIA E.A.

VOLTA

17.40

18.32

SI

XG611

XG611110104

LUDRO-XINZO DE LIMIA E.A.

IDA

7.30

8.22

SI

XG611

XG611120101

VILADERREI (MARQUESIÑA)-XINZO DE LIMIA E.A.

IDA

8.30

8.51

SI

XG611

XG611120105

VILADERREI (MARQUESIÑA)-XINZO DE LIMIA E.A.

VOLTA

15.15

15.36

SI

XG611

XG611130103

MUGUEIMES-IES CIDADE DE ANTIOQUÍA

VOLTA

17.50

19.10

SI

XG611

XG611130104

MUGUEIMES-IES CIDADE DE ANTIOQUÍA

IDA

7.00

8.20

SI

XG611

XG611140103

LAMA DE PAIO-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

IDA

8.35

9.25

SI

XG611

XG611140104

LAMA DE PAIO-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

VOLTA

15.30

16.20

SI

XG611

XG611150103

FONTELA (CRUZAMENTO)-CEIP DE SANDIÁS

VOLTA

16.10

16.30

SI

XG611

XG611150104

FONTELA (CRUZAMENTO)-CEIP DE SANDIÁS

IDA

9.25

9.45

SI

XG611

XG611160103

A FONTELA (CRUZAMENTO)-XINZO DE LIMIA E.A.

VOLTA

17.50

18.20

SI

XG611

XG611160104

A FONTELA (CRUZAMENTO)-XINZO DE LIMIA E.A.

IDA

7.40

8.10

SI

XG611

XG611170103

QUILMELAS (CENTRO VILA)-CEIP CARLOS CID ARREGUI

IDA

8.27

9.05

SI

XG611

XG611170104

QUILMELAS (CENTRO VILA)-CEIP CARLOS CID ARREGUI

VOLTA

15.30

16.08

SI

XG611

XG611180103

A CANTARILLA-SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

VOLTA

16.00

16.20

SI

XG611

XG611180104

A CANTARILLA-SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

IDA

9.45

10.05

SI

XG611

XG611190105

SAN MILLAN (MARQUESIÑA)-IES CIDADE DE ANTIOQUÍA

VOLTA

17.50

18.45

SI

XG611

XG611190106

SAN MILLAN (MARQUESIÑA)-IES CIDADE DE ANTIOQUÍA

IDA

7.05

8.00

SI

XG611

XG611200103

OUTEIRO (PARQUE)-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

IDA

9.05

9.26

SI

XG611

XG611200104

OUTEIRO (PARQUE)-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

VOLTA

15.30

15.51

SI

XG611

XG611210101

RABAL (CRUZAMENTO)-SARREAUS (MARQUESIÑA-NORTE)

IDA

9.00

9.20

SI

XG611

XG611210102

RABAL (CRUZAMENTO)-SARREAUS (MARQUESIÑA-NORTE)

VOLTA

16.00

16.20

SI

XG611

XG611220101

PARADIÑA-SARREAUS+ENLACE

VOLTA

18.25

18.46

SI

XG611

XG611220102

PARADIÑA-SARREAUS+ENLACE

IDA

7.19

7.40

SI

XG611

XG611230103

PARADELA-IES CIDADE DE ANTIOQUÍA

VOLTA

17.50

18.36

SI

XG611

XG611230104

PARADELA-IES CIDADE DE ANTIOQUÍA

IDA

7.29

8.15

SI

XG611

XG611240101

PIÑEIRA SECA (VILA)-CEIP DE SARREAUS

IDA

9.06

9.20

SI

XG611

XG611240102

PIÑEIRA SECA (VILA)-CEIP DE SARREAUS

VOLTA

16.00

16.14

SI

XG611

XG611250101

COUSO DE SALAS-XINZO DE LIMIA E.A.

IDA

8.40

9.20

SI

XG611

XG611250105

COUSO DE SALAS-XINZO DE LIMIA E.A.

VOLTA

15.30

16.10

SI

XG611

XG611260103

REBORDECHAO-XINZO DE LIMIA E.A.

VOLTA

17.40

18.52

SI

XG611

XG611260104

REBORDECHAO-XINZO DE LIMIA E.A.

IDA

7.03

8.15

SI

XG611

XG611280101

SOUTELO DE PENA-XINZO DE LIMIA E.A.

IDA

8.57

9.08

SI

XG611

XG611280105

SOUTELO DE PENA-XINZO DE LIMIA E.A.

VOLTA

15.30

15.41

SI

XG611

XG611290101

SAN MAMEDE (ESTRADA)-CEIP CARLOS CASARES

IDA

8.40

9.09

SI

XG611

XG611290105

SAN MAMEDE (ESTRADA)-CEIP CARLOS CASARES

VOLTA

15.30

15.59

SI

XG611

XG611300103

MEAUS (MARQUESIÑA)-BALTAR

IDA

9.00

9.30

SI

XG611

XG611300104

MEAUS (MARQUESIÑA)-BALTAR

VOLTA

15.30

16.00

SI

XG611

XG611310105

MEAUS (MARQUESIÑA)-IES CIDADE DE ANTIOQUÍA

VOLTA

17.40

18.35

SI

XG611

XG611310106

MEAUS (MARQUESIÑA)-IES CIDADE DE ANTIOQUÍA

IDA

7.30

8.25

SI

XG611

XG611320101

VILLASANA-XINZO DE LIMIA E.A.

VOLTA

14.10

14.20

SI

XG611

XG611320102

VILLASANA-XINZO DE LIMIA E.A.

IDA

15.40

15.50

SI

XG611

XG611330103

RABAL (CRUZAMENTO)-IES CIDADE DE ANTIOQUÍA

VOLTA

17.45

18.30

SI

XG611

XG611330104

RABAL (CRUZAMENTO)-IES CIDADE DE ANTIOQUÍA

IDA

7.35

8.20

SI

XG611

XG611340101

SEOANE-CRUZAMENTO A GRANXA-XINZO DE LIMIA E.A.

IDA

8.35

8.52

SI

XG611

XG611340105

SEOANE-CRUZAMENTO A GRANXA-XINZO DE LIMIA E.A.

VOLTA

15.15

15.32

SI

XG611

XG611350103

PIÑEIRA DE ARCOS (MARQUESIÑA)-XINZO DE LIMIA E.A.

IDA

8.45

9.05

NON

XG611

XG611370101

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)-CUALEDRO

IDA

8.15

8.37

NON

XG611

XG611430101

CASTELAUS-XINZO DE LIMIA E.A.

IDA

8.15

8.37

NON

XG611

XG611480102

MORGADE (CASA ALUMNO)-XINZO DE LIMIA E.A.

VOLTA

19.00

19.05

NON

XG611

XG611500101

VILA DE REI (CRUZAMENTO)-XINZO DE LIMIA E.A.

IDA

8.40

9.18

NON

XG611

XG611510109

AS MERCEDES-CEIP VICENTE RISCO

IDA

8.05

8.50

SI

XG611

XG611510110

AS MERCEDES-CEIP VICENTE RISCO

VOLTA

15.10

15.55

SI

XG611

XG611540101

BLANCOS, OS-PEXEIRÓS

IDA

17.50

18.05

SI

XG611

XG611540105

BLANCOS, OS-PEXEIRÓS

VOLTA

7.30

7.45

SI

XG611

XG611550101

CEIP DOS BLANCOS-AGUIS

IDA

16.07

16.34

SI

XG611

XG611550105

CEIP DOS BLANCOS-AGUIS

VOLTA

9.08

9.35

SI

XG612

XG612020101

RAXOÁ-O BARCO DE VALDEORRAS

IDA

8.50

9.07

SI

XG612

XG612020102

RAXOÁ-O BARCO DE VALDEORRAS

VOLTA

15.10

15.27

SI

XG612

XG612030103

SOULECÍN-O BARCO DE VALDEORRAS

VOLTA

17.15

18.05

SI

XG612

XG612030104

SOULECÍN-O BARCO DE VALDEORRAS

IDA

7.30

8.20

SI

XG612

XG612040101

FORCADELA-O BARCO DE VALDEORRAS

IDA

9.00

9.09

SI

XG612

XG612040102

FORCADELA-O BARCO DE VALDEORRAS

VOLTA

15.10

15.19

SI

XG612

XG612050101

QUEREÑO (ESTACIÓN RENFE DE QUEREÑO)-O BARCO DE VALDEORRAS

VOLTA

15.30

16.15

SI

XG612

XG612050106

QUEREÑO (ESTACIÓN RENFE DE QUEREÑO)-O BARCO DE VALDEORRAS

IDA

8.35

9.20

SI

XG612

XG612060103

XAVA (ENTRADA POBO)-A RÚA E.A.

VOLTA

17.26

18.14

SI

XG612

XG612060104

XAVA (ENTRADA POBO)-A RÚA E.A.

IDA

7.33

8.21

SI

XG612

XG612070103

CHANDOIRO-O BOLO (PRAZA)

IDA

8.57

9.22

SI

XG612

XG612070104

CHANDOIRO-O BOLO (PRAZA)

VOLTA

15.15

15.40

SI

XG612

XG612080101

PUSMAZÁN-SOBRADELO (CENTRO)

VOLTA

15.45

16.07

SI

XG612

XG612080106

PUSMAZÁN-SOBRADELO (CENTRO)

IDA

8.30

8.52

SI

XG612

XG612090101

VILARIÑO (PRAZA XUNTO Á IGREXA)-O BARCO DE VALDEORRAS

IDA

8.45

9.08

SI

XG612

XG612090102

VILARIÑO (PRAZA XUNTO A IGREXA)-O BARCO DE VALDEORRAS

VOLTA

15.10

15.33

SI

XG612

XG612100103

LAROUCO-O BARCO DE VALDEORRAS

VOLTA

17.10

17.45

SI

XG612

XG612100104

LAROUCO-O BARCO DE VALDEORRAS

IDA

7.50

8.25

SI

XG612

XG612110101

SAN VICENTE-VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

IDA

9.27

9.57

SI

XG612

XG612110102

SAN VICENTE-VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

VOLTA

16.30

17.00

SI

XG612

XG612130103

PENOUTA (N120)-O BARCO DE VALDEORRAS

VOLTA

17.20

17.46

SI

XG612

XG612130104

PENOUTA (N120)-O BARCO DE VALDEORRAS

IDA

7.50

8.16

SI

XG612

XG612140101

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)-PENOUTA (PRAZA)

VOLTA

9.20

10.04

SI

XG612

XG612140102

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)-PENOUTA (PRAZA)

IDA

16.20

17.04

SI

XG612

XG612150101

A PORTELA DE PORTOMOURISCO-A RÚA E.A.

IDA

8.47

9.02

SI

XG612

XG612150105

A PORTELA DE PORTOMOURISCO-A RÚA E.A.

VOLTA

15.40

15.55

SI

XG612

XG612160105

EDREIRA-A VEIGA (PRAZA CONCELLO)

IDA

9.01

9.48

SI

XG612

XG612160107

EDREIRA-A VEIGA (PRAZA CONCELLO)

VOLTA

16.10

16.57

SI

XG612

XG612170101

OUTARELO-BARCO DE VALDEORRAS, O

IDA

9.00

9.15

SI

XG612

XG612170102

OUTARELO-O BARCO DE VALDEORRAS

VOLTA

15.05

15.20

SI

XG612

XG612190103

PARDOLLÁN-O BARCO DE VALDEORRAS

VOLTA

17.30

18.50

SI

XG612

XG612190104

PARDOLLÁN-O BARCO DE VALDEORRAS

IDA

7.00

8.20

SI

XG612

XG612200101

CASAIO-SOBRADELO (CENTRO)

VOLTA

15.45

16.14

SI

XG612

XG612200106

CASAIO-SOBRADELO (CENTRO)

IDA

8.20

8.49

SI

XG612

XG612270101

CORREXAIS-VILAMARTÍN-ENLACE

IDA

7.30

7.45

SI

XG612

XG612270102

CORREXAIS-VILAMARTÍN-ENLACE

VOLTA

17.40

17.55

SI

XG613

XG613020103

A MATA-A POBRA DE TRIVES

VOLTA

18.00

18.50

SI

XG613

XG613020104

A MATA-A POBRA DE TRIVES

IDA

7.35

8.25

SI

XG613

XG613030101

VILARMEAO (MARQUESIÑA)-MANZANEDA

IDA

9.15

9.55

SI

XG613

XG613030102

VILARMEAO (MARQUESIÑA)-MANZANEDA

VOLTA

16.00

16.40

SI

XG613

XG613040101

CELEIROS-A POBRA DE TRIVES

IDA

8.55

9.21

SI

XG613

XG613040102

CELEIROS-A POBRA DE TRIVES

VOLTA

16.00

16.26

SI

XG613

XG613050101

A CRUZ DE LUMEARES (FRONTE Á SÚA CASA)-CPI VIRXE DOS REMEDIOS

IDA

8.35

9.15

SI

XG613

XG613050102

A CRUZ DE LUMEARES (FRONTE Á SÚA CASA)-CPI VIRXE DOS REMEDIOS

VOLTA

16.00

16.40

SI

XG613

XG613060103

REQUEIXO-A POBRA DE TRIVES

VOLTA

18.00

18.59

SI

XG613

XG613060104

REQUEIXO-A POBRA DE TRIVES

IDA

7.20

8.19

SI

XG613

XG613070101

NÁVEA-A POBRA DE TRIVES

IDA

8.50

9.18

SI

XG613

XG613070102

NÁVEA-A POBRA DE TRIVES

VOLTA

16.00

16.28

SI

XG613

XG613080103

CASTRO CALDELAS-A POBRA DE TRIVES

VOLTA

18.00

19.00

SI

XG613

XG613080104

CASTRO CALDELAS-A POBRA DE TRIVES

IDA

7.15

8.15

SI

XG613

XG613090101

CRUZAMENTO AS RIBADAS-A POBRA DE TRIVES

IDA

8.45

9.17

SI

XG613

XG613090102

CRUZAMENTO AS RIBADAS-A POBRA DE TRIVES

VOLTA

16.00

16.32

SI

XG613

XG613100101

RABAL-CASTRO CALDELAS

IDA

8.00

8.20

NON

XG613

XG613100102

RABAL-CASTRO CALDELAS

VOLTA

18.30

18.50

NON

XG613

XG613120101

SAS DO MONTE-CASTRO CALDELAS

IDA

8.30

8.48

NON

XG613

XG613130101

VIANA DO BOLO E.A.-OURENSE E.I.

IDA

5.45

7.57

NON

XG613

XG613130102

VIANA DO BOLO E.A.-OURENSE E.I.

VOLTA

18.30

20.42

NON

XG613

XG613140101

PARADA DO SIL-CRISTOSENDE (POBO)

VOLTA

6.15

6.36

NON

XG613

XG613140103

PARADA DO SIL-CRISTOSENDE (POBO)

IDA

19.50

20.11

NON

XG613

XG613150101

VILARIÑOFRÍO-CASTRO CALDELAS

IDA

7.00

7.35

NON

XG613

XG613160101

CEIP MANUEL BERMÚDEZ COUSO-COBA (CENTRO VILA)

VOLTA

9.00

9.42

SI

XG613

XG613160102

CEIP MANUEL BERMÚDEZ COUSO-COBA (CENTRO VILA)

IDA

16.10

16.52

SI

XG613

XG613170101

A POBRA DE TRIVES-SAN MAMED (P. KM OU 0, 753)

VOLTA

9.10

9.27

SI

XG613

XG613170102

A POBRA DE TRIVES-SAN MAMED (P. KM OU 0, 753)

IDA

16.10

16.27

SI

XG613

XG613180101

IES XERMÁN ANCOCHEA QUEVEDO-NÁVEA

IDA

18.10

18.45

SI

XG613

XG613180105

IES XERMÁN ANCOCHEA QUEVEDO-NÁVEA

VOLTA

7.40

8.15

SI

XG613

XG613190101

SOBRADO-A MATA

VOLTA

9.29

9.50

SI

XG613

XG613190102

SOBRADO-A MATA

IDA

16.10

16.31

SI

XG614

XG614010108

OURENSE E.I.-VERÍN E.A.

IDA

6.15

8.02

NON

XG614

XG614010109

OURENSE E.I.-VERÍN E.A.

VOLTA

8.00

9.47

NON

XG614

XG614010112

OURENSE E.I.-VERÍN E.A.

IDA

20.00

21.47

NON

XG614

XG614010113

OURENSE E.I.-VERÍN E.A.

VOLTA

22.10

23.57

NON

XG614

XG614020101

PORTOCAMBA-CASTRELO DO VAL

IDA

8.45

9.25

SI

XG614

XG614020102

PORTOCAMBA-CASTRELO DO VAL

VOLTA

16.00

16.40

SI

XG614

XG614030103

CAMPOBECERROS-VERÍN E.A.

VOLTA

17.00

17.52

SI

XG614

XG614030104

CAMPOBECERROS-VERÍN E.A.

VOLTA

18.30

19.22

SI

XG614

XG614030105

CAMPOBECERROS-VERÍN E.A.

IDA

7.49

8.41

SI

XG614

XG614040101

VILAMAIOR-MARQUESIÑA-IES XESÚS TABOADA CHIVITE

VOLTA

14.20

14.34

SI

XG614

XG614040102

VILAMAIOR-MARQUESIÑA-IES XESÚS TABOADA CHIVITE

IDA

16.20

16.34

SI

XG614

XG614050101

NOCEDO DO VAL (ESCOLAR MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

IDA

9.00

9.30

SI

XG614

XG614050102

NOCEDO DO VAL (ESCOLAR MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

VOLTA

16.00

16.30

SI

XG614

XG614060101

QUEIRUGAS (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

VOLTA

17.00

17.20

SI

XG614

XG614060102

QUEIRUGAS (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

IDA

9.45

10.05

SI

XG614

XG614070103

VIDEFERRE-VERÍN E.A.

VOLTA

17.00

17.51

SI

XG614

XG614070104

VIDEFERRE-VERÍN E.A.

VOLTA

18.30

19.21

SI

XG614

XG614070105

VIDEFERRE-VERÍN E.A.

IDA

7.52

8.43

SI

XG614

XG614080101

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)-MEDEIROS

IDA

8.45

9.18

SI

XG614

XG614080102

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)-MEDEIROS

VOLTA

15.45

16.18

SI

XG614

XG614090103

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)-CUALEDRO

IDA

8.25

8.47

SI

XG614

XG614090104

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)-CUALEDRO

VOLTA

15.10

15.32

SI

XG614

XG614100103

LAMAS-VERÍN E.A.

VOLTA

17.00

18.00

SI

XG614

XG614100104

LAMAS-VERÍN E.A.

VOLTA

18.30

19.30

SI

XG614

XG614100105

LAMAS-VERÍN E.A.

IDA

7.30

8.30

SI

XG614

XG614110101

GUIMAREI-MARQUESIÑA CENTRO VILA-VERÍN E.A.

VOLTA

14.20

14.45

SI

XG614

XG614110102

GUIMAREI-MARQUESIÑA CENTRO VILA-VERÍN E.A.

IDA

16.11

16.36

SI

XG614

XG614120103

VEIGA DO SEIXO-VERÍN E.A.

VOLTA

17.00

17.55

SI

XG614

XG614120104

VEIGA DO SEIXO-VERÍN E.A.

VOLTA

18.30

19.25

SI

XG614

XG614120105

VEIGA DO SEIXO-VERÍN E.A.

IDA

7.30

8.25

SI

XG614

XG614130105

TORO-VERÍN E.A.

VOLTA

17.00

17.49

SI

XG614

XG614130106

TORO-VERÍN E.A.

VOLTA

18.30

19.19

SI

XG614

XG614130107

TORO-VERÍN E.A.

IDA

7.50

8.39

SI

XG614

XG614140101

VENCES (TRANSFORMADOR)-IES XESÚS TABOADA CHIVITE

VOLTA

14.20

14.35

SI

XG614

XG614140102

VENCES (TRANSFORMADOR)-IES XESÚS TABOADA CHIVITE

IDA

16.20

16.35

SI

XG614

XG614150101

VENCES (BAR VELOSO)-CEIP PRINCESA DE ESPAÑA

VOLTA

17.00

17.25

SI

XG614

XG614150102

VENCES (BAR VELOSO)-CEIP PRINCESA DE ESPAÑA

IDA

9.40

10.05

SI

XG614

XG614160101

CARRAXO (SAÍDA VILA)-VERÍN E.A.

IDA

7.40

8.35

SI

XG614

XG614160107

CARRAXO (SAÍDA VILA)-VERÍN E.A.

VOLTA

17.00

17.55

SI

XG614

XG614160108

CARRAXO (SAÍDA POBO)-VERÍN E.A.

VOLTA

18.30

19.25

SI

XG614

XG614170101

INFESTA (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

VOLTA

17.00

17.30

SI

XG614

XG614170102

INFESTA (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

IDA

9.40

10.10

SI

XG614

XG614180101

O TERRÓN-OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

IDA

9.25

9.38

SI

XG614

XG614180102

O TERRÓN-OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

VOLTA

16.10

16.23

SI

XG614

XG614190103

FLARIZ (ESTRADA)-VERÍN E.A.

VOLTA

17.00

18.00

SI

XG614

XG614190104

FLARIZ (ESTRADA)-VERÍN E.A.

VOLTA

18.30

19.30

SI

XG614

XG614190105

FLARIZ (ESTRADA)-VERÍN E.A.

IDA

7.30

8.30

SI

XG614

XG614200101

VILLAZA (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

VOLTA

14.20

14.28

SI

XG614

XG614200102

VILLAZA (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

IDA

16.30

16.38

SI

XG614

XG614210101

FECES (VAQUERÍA-MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

VOLTA

17.00

17.22

SI

XG614

XG614210102

FECES (VAQUERÍA-MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

IDA

9.40

10.02

SI

XG614

XG614220103

SAN PEDRO DE POUSADA-VERÍN E.A.

VOLTA

17.00

17.55

SI

XG614

XG614220104

SAN PEDRO DE POUSADA-VERÍN E.A.

VOLTA

18.30

19.25

SI

XG614

XG614220105

SAN PEDRO DE POUSADA-VERÍN E.A.

IDA

7.30

8.25

SI

XG614

XG614230101

QUEIRUGAS (MARQUESIÑA)-IES XESÚS TABOADA CHIVITE

VOLTA

14.20

14.35

SI

XG614

XG614230102

QUEIRUGAS (MARQUESIÑA)-IES XESÚS TABOADA CHIVITE

IDA

16.20

16.35

SI

XG614

XG614240101

BOUSES-CEIP DE OÍMBRA

IDA

9.10

9.32

SI

XG614

XG614240102

BOUSES-CEIP DE OÍMBRA

VOLTA

16.00

16.22

SI

XG614

XG614250101

MIRÓNS-IES CASTRO DE BARONCELI

VOLTA

16.56

17.42

SI

XG614

XG614250102

MIRÓNS-IES CASTRO DE BARONCELI

IDA

8.03

8.49

SI

XG614

XG614260101

VILARDECERVOS (MARQUESIÑA)-VILARDEVÓS

IDA

9.06

9.19

SI

XG614

XG614260102

VILARDECERVOS (MARQUESIÑA)-VILARDEVÓS

VOLTA

16.15

16.28

SI

XG614

XG614270103

1º DE MAIO (PRAZA DO GRUPO DE VIVENDAS)-IES CASTRO DE BARONCELI

IDA

16.10

16.22

SI

XG614

XG614270104

1º DE MAIO (PRAZA DO GRUPO DE VIVENDAS)-IES CASTRO DE BARONCELI

VOLTA

17.10

17.22

SI

XG614

XG614270105

1º DE MAIO (PRAZA DO GRUPO DE VIVENDAS)-IES CASTRO DE BARONCELI

VOLTA

18.30

18.42

SI

XG614

XG614270106

1º DE MAIO (PRAZA DO GRUPO DE VIVENDAS)-IES CASTRO DE BARONCELI

IDA

8.20

8.32

SI

XG614

XG614270107

1º DE MAIO (PRAZA DO GRUPO DE VIVENDAS)-IES CASTRO DE BARONCELI

VOLTA

14.20

14.32

SI

XG614

XG614280101

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO Á VILA)-VERÍN E.A.

VOLTA

17.00

17.16

SI

XG614

XG614280102

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO Á VILA)-VERÍN E.A.

IDA

9.51

10.07

SI

XG614

XG614290103

TERROSO (PRAZA DO LUGAR)-VERÍN E.A.

VOLTA

17.00

17.52

SI

XG614

XG614290104

TERROSO (PRAZA DO LUGAR)-VERÍN E.A.

IDA

7.43

8.35

SI

XG614

XG614300103

VILARDEVÓS-ENLACE-VERÍN E.A.

VOLTA

17.00

17.37

SI

XG614

XG614300104

VILARDEVÓS-ENLACE-VERÍN E.A.

VOLTA

18.30

19.07

SI

XG614

XG614300105

VILARDEVÓS-ENLACE-VERÍN E.A.

IDA

8.01

8.38

SI

XG614

XG614310101

VILARELLO-CEIP RODOLFO NÚÑEZ RODRÍGUEZ

IDA

8.55

9.22

SI

XG614

XG614310102

VILARELLO-CEIP RODOLFO NÚÑEZ RODRÍGUEZ

VOLTA

16.15

16.42

SI

XG614

XG614320104

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO Á VILA)-IES XESÚS TABOADA CHIVITE

IDA

16.30

16.38

SI

XG614

XG614320105

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO Á VILA)-IES XESÚS TABOADA CHIVITE

VOLTA

18.20

18.28

SI

XG614

XG614320106

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO Á VILA)-IES XESÚS TABOADA CHIVITE

IDA

8.30

8.38

SI

XG614

XG614320107

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO Á VILA)-IES XESÚS TABOADA CHIVITE

VOLTA

14.20

14.28

SI

XG614

XG614330101

GRUPO MONTERREI-VERÍN E.A.

VOLTA

17.00

17.06

SI

XG614

XG614330102

GRUPO MONTERREI-VERÍN E.A.

IDA

10.00

10.06

SI

XG614

XG614340101

ARZOÁ-VILARDEVÓS-ENLACE

VOLTA

17.40

18.30

SI

XG614

XG614340102

ARZOÁ-VILARDEVÓS-ENLACE

IDA

7.07

7.57

SI

XG614

XG614350101

VEIGA DAS MEAS (CRUZAMENTO ENTRADA DO LUGAR)-VILARDEVÓS

IDA

9.00

9.21

SI

XG614

XG614350102

VEIGA DAS MEAS (CRUZAMENTO ENTRADA DO LUGAR)-VILARDEVÓS

VOLTA

16.15

16.36

SI

XG614

XG614360101

ARZOÁ (VILA)-VILARDEVÓS

IDA

8.30

9.21

SI

XG614

XG614360102

ARZOÁ (VILA)-VILARDEVÓS

VOLTA

16.15

17.06

SI

XG614

XG614370103

FECES DE ABAIXO (FONTE DO CRUCEIRO)-VERÍN E.A.

VOLTA

17.00

17.23

SI

XG614

XG614370104

FECES DE ABAIXO (FONTE DO CRUCEIRO)-VERÍN E.A.

VOLTA

18.20

18.43

SI

XG614

XG614370105

FECES DE ABAIXO (FONTE DO CRUCEIRO)-VERÍN E.A.

IDA

8.00

8.23

SI

XG614

XG614380101

FECES DE ABAIXO (FONTE DO CRUCEIRO)-VERÍN E.A.

VOLTA

14.20

14.45

SI

XG614

XG614380102

FECES DE ABAIXO (FONTE DO CRUCEIRO)-VERÍN E.A.

IDA

16.10

16.35

SI

XG614

XG614390101

FECES DE CIMA (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

VOLTA

17.00

17.30

SI

XG614

XG614390102

FECES DE CIMA (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

IDA

9.32

10.02

SI

XG614

XG614430102

EMPALME ATÁS-VERÍN E.A.

VOLTA

18.00

18.26

NON

XG614

XG614450102

CUALEDRO-VERÍN E.A.

VOLTA

18.00

18.32

NON

XG614

XG614460101

VERÍN E.A.-FECES DE ABAIXO (FONTE DO CRUCEIRO)

VOLTA

7.25

7.45

NON

XG614

XG614550101

TREZ-CEIP O CASTIÑEIRO

IDA

8.45

9.25

SI

XG614

XG614550102

TREZ-CEIP O CASTIÑEIRO

VOLTA

16.00

16.40

SI

XG614

XG614560101

CARRAXO (CENTRO)-CEIP O CASTIÑEIRO

IDA

8.50

9.20

SI

XG614

XG614560102

CARRAXO (CENTRO)-CEIP O CASTIÑEIRO

VOLTA

16.00

16.30

SI

XG614

XG614580101

RIÓS (CONCELLO)-MOURISCO

VOLTA

8.45

9.10

SI

XG614

XG614580102

RIÓS (CONCELLO)-MOURISCO

IDA

15.45

16.10

SI

XG615

XG615010101

PONTEAMBÍA-BAÑOS DE MOLGAS

IDA

8.55

9.19

SI

XG615

XG615010102

PONTEAMBÍA-BAÑOS DE MOLGAS

VOLTA

16.00

16.24

SI

XG615

XG615020107

CORBILLÓN-ALLARIZ

VOLTA

17.40

18.10

SI

XG615

XG615020108

CORBILLÓN-ALLARIZ

IDA

7.50

8.20

SI

XG615

XG615030107

A CORUXEIRA-ALLARIZ

IDA

8.45

9.05

SI

XG615

XG615030108

A CORUXEIRA-ALLARIZ

VOLTA

15.30

15.50

SI

XG615

XG615040107

COEDO-IES DE ALLARIZ

VOLTA

17.40

18.05

SI

XG615

XG615040108

COEDO-IES DE ALLARIZ

IDA

7.55

8.20

SI

XG615

XG615050103

PEÑAFLOR-CEIP PADRE FEIJOO

IDA

8.50

9.05

SI

XG615

XG615050104

PEÑAFLOR-CEIP PADRE FEIJOO

VOLTA

15.30

15.45

SI

XG615

XG615060103

SOBRADELO-IES DE ALLARIZ

VOLTA

17.40

18.28

SI

XG615

XG615060104

SOBRADELO-IES DE ALLARIZ

IDA

7.30

8.18

SI

XG615

XG615070107

TOSENDE-ALLARIZ

VOLTA

17.40

18.20

SI

XG615

XG615070108

TOSENDE-ALLARIZ

IDA

7.50

8.30

SI

XG615

XG615080103

TOSENDE-ALLARIZ

IDA

8.31

9.05

SI

XG615

XG615080104

TOSENDE-ALLARIZ

VOLTA

15.30

16.04

SI

XG615

XG615090101

A CHOUZANA-XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

VOLTA

16.10

16.45

SI

XG615

XG615090105

A CHOUZANA-XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

IDA

8.45

9.20

SI

XG615

XG615110103

SAN FIZ (ESTRADA XERAL)-ALLARIZ

VOLTA

17.40

18.12

SI

XG615

XG615110104

SAN FIZ (ESTRADA XERAL)-ALLARIZ

IDA

7.48

8.20

SI

XG615

XG615120103

SAN FIZ (CRUZAMENTO ENTRADA VILA)-ALLARIZ

IDA

8.35

9.05

SI

XG615

XG615120104

SAN FIZ (CRUZAMENTO ENTRADA VILA)-ALLARIZ

VOLTA

15.30

16.00

SI

XG615

XG615130101

CALVELO-CEIP DE BAÑOS DE MOLGAS

IDA

8.55

9.30

SI

XG615

XG615130102

CALVELO-CEIP DE BAÑOS DE MOLGAS

VOLTA

16.00

16.35

SI

XG615

XG615140103

OS CASARES-IES DE ALLARIZ

VOLTA

17.40

18.06

SI

XG615

XG615140104

OS CASARES-IES DE ALLARIZ

IDA

8.01

8.27

SI

XG615

XG615150103

CORVILLÓN (MARQUESIÑA)-CEIP PADRE FEIJOO

IDA

8.30

9.02

SI

XG615

XG615150104

CORVILLÓN (MARQUESIÑA)-CEIP PADRE FEIJOO

VOLTA

15.30

16.02

SI

XG615

XG615180101

PENELAS-XUNQUEIRA DE AMBÍA

IDA

8.25

8.40

NON

XG615

XG615190101

MACEDA CRUZAMENTO OU-103-XUNQUEIRA DE AMBÍA

IDA

7.15

7.44

NON

XG615

XG615210101

MACEDA CRUZAMENTO OU-103-ALLARIZ

IDA

7.05

7.52

NON

XG615

XG615220103

RABEDA (MARQUESIÑA EXPLANACIÓN)-SEIXALBO

IDA

8.55

9.22

SI

XG615

XG615220104

RABEDA (MARQUESIÑA EXPLANACIÓN)-SEIXALBO

VOLTA

15.55

16.22

SI

XG615

XG615290101

CASNALOBA-CEIP PADRE CRESPO

VOLTA

16.00

16.18

SI

XG615

XG615290105

CASNALOBA-CEIP PADRE CRESPO

IDA

9.02

9.20

SI

XG615

XG615300101

SOBRADELO-XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

VOLTA

16.00

16.20

SI

XG615

XG615300105

SOBRADELO-XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

IDA

9.05

9.25

SI

XG615

XG615310103

CEIP PADRE FEIJOO-REQUEIXO (CENTRO VILA)

VOLTA

8.30

9.03

SI

XG615

XG615310104

CEIP PADRE FEIJOO-REQUEIXO (CENTRO VILA)

IDA

15.40

16.13

SI

XG618

XG618010101

VIVEIRO E.A.-LAXE

VOLTA

15.40

16.05

SI

XG618

XG618010102

VIVEIRO E.A.-LAXE

IDA

17.30

17.55

SI

XG618

XG618010103

VIVEIRO E.A.-LAXE

VOLTA

7.45

8.10

SI

XG618

XG618010104

VIVEIRO E.A.-LAXE

IDA

13.45

14.10

SI

XG618

XG618020101

VIVEIRO E.A.-CRUZAMENTO BUSTELO

VOLTA

8.35

9.25

SI

XG618

XG618030101

VIVEIRO E.A.-RÍO PEDROSO

IDA

14.25

14.50

SI

XG618

XG618100105

VIVEIRO E.A.-COVAS MOTEL

IDA

19.30

19.40

NON

XG618

XG618110105

COVAS MOTEL-VIVEIRO E.A.

IDA

19.40

19.50

NON

XG618

XG618160114

VIVEIRO E.A.-VIVEIRO E.A.

IDA

18.00

18.10

NON

XG618

XG618160116

VIVEIRO E.A.-VIVEIRO E.A.

IDA

20.00

20.10

NON

XG618

XG618180101

O VALADOURO-MONDOÑEDO E.A.

IDA

8.00

8.45

NON

XG618

XG618180103

O VALADOURO-MONDOÑEDO E.A.

VOLTA

18.15

19.00

NON

XG618

XG618190103

VIVEIRO E.A.-RUANOVA

VOLTA

8.35

9.30

SI

XG618

XG618210103

VIVEIRO E.A.-BRIEIRO (AREA)

IDA

15.30

16.10

SI

XG618

XG618220104

VIVEIRO E.A.-PEDRIÑA-AREA

VOLTA

8.30

9.20

SI

XG618

XG618230101

IGREXA DE GALDO-VALCARRÍA (IGREXA)

IDA

15.55

16.30

SI

XG618

XG618240101

A PAINCEIRA (ENLACE)-A FURADA

VOLTA

8.40

9.30

SI

XG618

XG618240102

A PAINCEIRA (ENLACE)-A FURADA

IDA

16.10

17.00

SI

XG618

XG618250103

VIVEIRO E.A.-ABUÍN

VOLTA

8.50

9.30

SI

XG618

XG618250104

VIVEIRO E.A.-ABUÍN

IDA

15.45

16.25

SI

XG618

XG618260103

CEIP SANTA RITA-CRUZAMENTO-QUINTÁS

VOLTA

8.50

9.20

SI

XG618

XG618260104

CEIP SANTA RITA-CRUZAMNTO-QUINTÁS

IDA

16.00

16.30

SI

XG618

XG618270103

VIVEIRO E.A.-IGREXA VALCARRIA

IDA

17.35

18.10

SI

XG618

XG618270104

VIVEIRO E.A.-IGREXA VALCARRIA

VOLTA

7.45

8.20

SI

XG618

XG618270105

VIVEIRO E.A.-IGREXA VALCARRIA

IDA

13.45

14.20

SI

XG618

XG618270106

VIVEIRO E.A.-IGREXA VALCARRIA

VOLTA

15.15

15.50

SI

XG618

XG618280102

VIVEIRO E.A.-FARO

VOLTA

15.30

16.00

SI

XG618

XG618280103

VIVEIRO E.A.-FARO

IDA

17.30

18.00

SI

XG618

XG618280104

VIVEIRO E.A.-FARO

VOLTA

7.50

8.20

SI

XG618

XG618280105

VIVEIRO E.A.-FARO

IDA

13.45

14.15

SI

XG618

XG618290103

VIVEIRO E.A.-ABUÍN

IDA

17.30

18.15

SI

XG618

XG618290104

VIVEIRO E.A.-ABUÍN

VOLTA

7.35

8.20

SI

XG618

XG618290105

VIVEIRO E.A.-ABUÍN

IDA

13.45

14.30

SI

XG618

XG618290108

VIVEIRO E.A.-ABUÍN

VOLTA

15.05

15.50

SI

XG618

XG618300103

VIVEIRO E.A.-CAROCEIRO

IDA

17.30

18.35

SI

XG618

XG618300104

VIVEIRO E.A.-CAROCEIRO

VOLTA

7.25

8.30

SI

XG618

XG618310101

VIVEIRO E.A.-A VIGA (ENLACE 1)

IDA

17.35

18.10

SI

XG618

XG618310102

VIVEIRO E.A.-A VIGA (ENLACE 1)

VOLTA

7.45

8.20

SI

XG618

XG618310103

VIVEIRO E.A.-A VIGA (ENLACE 1)

IDA

13.45

14.20

SI

XG618

XG618310107

VIVEIRO E.A.-A VIGA (ENLACE 1)

VOLTA

15.15

15.50

SI

XG618

XG618320105

VIVEIRO E.A.-MORGALLÓN-VICEDO (CASA CULTURA)

IDA

17.30

18.30

SI

XG618

XG618320106

VIVEIRO E.A.-MORGALLÓN-VICEDO (CASA CULTURA)

VOLTA

7.25

8.25

SI

XG618

XG618330103

VIVEIRO E.A.-VICEDO (CASA CULTURA)

IDA

17.30

18.10

SI

XG618

XG618330104

VIVEIRO E.A.-VICEDO (CASA CULTURA)

VOLTA

7.50

8.30

SI

XG618

XG618340103

CRISTO DA DEVESA (ENLACE 3)-O TROBO

IDA

17.50

18.35

SI

XG618

XG618340104

CRISTO DA DEVESA (ENLACE 3)-O TROBO

VOLTA

7.38

8.23

SI

XG618

XG618350101

VICEDO (CASA CULTURA)-VIVEIRO E.A.

VOLTA

9.00

10.00

SI

XG618

XG618350102

VICEDO (CASA CULTURA)-VIVEIRO E.A.

IDA

15.50

16.50

SI

XG618

XG618360101

VICEDO (CASA CULTURA)-VILAR

VOLTA

8.40

10.00

SI

XG618

XG618360102

VICEDO (CASA CULTURA)-VILAR

IDA

15.50

17.10

SI

XG618

XG618380104

IES MARÍA SARMIENTO-CHAO

VOLTA

15.30

15.50

SI

XG618

XG618380105

IES MARÍA SARMIENTO-CHAO

IDA

17.40

18.00

SI

XG618

XG618380106

IES MARÍA SARMIENTO-CHAO

VOLTA

8.00

8.20

SI

XG618

XG618380107

IES MARÍA SARMIENTO-CHAO

IDA

14.00

14.20

SI

XG618

XG618410101

VIVEIRO E.A.-CRUZAMENTO BUSTELO

IDA

14.35

15.20

SI

XG618

XG618430103

VIVEIRO E.A.-IGREXA SIXTO

IDA

17.35

18.50

SI

XG618

XG618430104

VIVEIRO E.A.-IGREXA SIXTO

VOLTA

7.15

8.30

SI

XG618

XG618440101

VIVEIRO E.A.-MAGAZOS

IDA

13.45

14.10

SI

XG618

XG618470101

CRUCEIRO-XOVE 2

IDA

7.05

7.35

NON

XG618

XG618470104

CRUCEIRO-XOVE 2

VOLTA

18.55

19.25

NON

XG618

XG618490101

XOVE 2-IES VILAR PONTE

IDA

7.45

8.05

NON

XG618

XG618490104

XOVE 2-IES VILAR PONTE

VOLTA

18.30

18.50

NON

XG618

XG618500101

XOVE 2-IES MARQUÉS DE SARGADELOS

IDA

7.35

7.59

NON

XG618

XG618520101

LAGO-XOVE 2

IDA

7.00

7.24

NON

XG618

XG618520104

LAGO-XOVE 2

VOLTA

19.05

19.29

NON

XG618

XG618540102

IES MARQUÉS DE SARGADELOS-XOVE 2

IDA

18.15

19.25

NON

XG620

XG620010103

A CANDA-A ESTRADA E.A.

IDA

7.40

8.40

SI

XG620

XG620010106

A CANDA-A ESTRADA E.A.

VOLTA

14.20

15.20

SI

XG620

XG620020103

A ESTRADA E.A.-CEIP CABADA VÁZQUEZ

VOLTA

16.05

16.55

SI

XG620

XG620020104

A ESTRADA E.A.-CEIP CABADA VÁZQUEZ

IDA

9.00

9.50

SI

XG620

XG620030103

PONTECESURES-A ESTRADA E.A.

IDA

8.18

9.44

SI

XG620

XG620030104

PONTECESURES-A ESTRADA E.A.

VOLTA

13.20

14.46

SI

XG620

XG620040101

CEIP CABADA VÁZQUEZ-R/ ALFONSO CASTELAO

VOLTA

9.10

9.50

SI

XG620

XG620040102

CEIP CABADA VÁZQUEZ-R/ ALFONSO CASTELAO

IDA

16.05

16.45

SI

XG620

XG620060101

CEIP DO FOXO-VILANCOSTA

VOLTA

8.45

9.15

SI

XG620

XG620060102

CEIP DO FOXO-VILANCOSTA

IDA

13.45

14.15

SI

XG620

XG620060103

CEIP DO FOXO-VILANCOSTA

VOLTA

15.00

15.30

SI

XG620

XG620060104

CEIP DO FOXO-VILANCOSTA

IDA

17.20

17.50

SI

XG620

XG620070101

CEIP DO FOXO-A MOTA III

VOLTA

8.53

9.15

SI

XG620

XG620070102

CEIP DO FOXO-A MOTA III

IDA

13.45

14.07

SI

XG620

XG620070103

CEIP DO FOXO-A MOTA III

VOLTA

15.03

15.25

SI

XG620

XG620070104

CEIP DO FOXO-A MOTA III

IDA

17.20

17.42

SI

XG620

XG620080101

IES PINTOR COLMEIRO-XINDIRIZ

VOLTA

8.15

8.35

SI

XG620

XG620080102

IES PINTOR COLMEIRO-XINDIRIZ

IDA

14.35

14.55

SI

XG621

XG621010101

MOS-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

IDA

7.05

8.00

NON

XG621

XG621020103

MOS-VIGO E.A.

VOLTA

20.20

21.00

NON

XG621

XG621050101

SALVATERRA-A AGRELA

VOLTA

7.31

8.23

SI

XG621

XG621050106

SALVATERRA-A AGRELA

IDA

14.07

14.59

SI

XG621

XG621060101

SALVATERRA-SAN ROQUE

VOLTA

7.45

8.20

SI

XG621

XG621060104

SALVATERRA-SAN ROQUE

IDA

14.06

14.41

SI

XG621

XG621070101

SALVATERRA-A PENELA

VOLTA

7.31

8.21

SI

XG621

XG621070104

SALVATERRA-A PENELA

IDA

14.08

14.58

SI

XG621

XG621080101

IES DE SALVATERRA DE MIÑO-A DEVESA (SALCEDA)

VOLTA

7.50

8.10

NON

XG621

XG621090103

SALVATERRA-A FRAGA

IDA

13.57

14.22

SI

XG621

XG621090104

SALVATERRA-A FRAGA

VOLTA

8.20

8.45

SI

XG621

XG621100103

SALVATERRA-A CRUZ

IDA

13.57

14.22

SI

XG621

XG621100104

SALVATERRA-A CRUZ

VOLTA

8.20

8.45

SI

XG621

XG621110103

CEIP INFANTE FELIPE DE BORBÓN-VILANOVA

IDA

14.00

14.27

SI

XG621

XG621110104

CEIP INFANTE FELIPE DE BORBÓN-VILANOVA

VOLTA

8.10

8.37

SI

XG621

XG621120103

PONTE INTERNACIONAL-SALCEDA

VOLTA

6.30

6.55

NON

XG621

XG621120104

PONTE INTERNACIONAL-SALCEDA

IDA

20.10

20.35

NON

XG621

XG621130103

AGRO (ESTRADA)-O MOSTEIRO

VOLTA

7.45

8.15

SI

XG621

XG621130104

AGRO (ESTRADA)-O MOSTEIRO

IDA

18.18

18.48

SI

XG621

XG621140103

A REVOLTA-FONTÁN

VOLTA

7.56

8.21

SI

XG621

XG621140104

A REVOLTA-FONTÁN

IDA

18.13

18.38

SI

XG621

XG621150103

AGRO (ESTRADA)-O CASAL

IDA

14.08

14.38

SI

XG621

XG621150104

AGRO (ESTRADA)-O CASAL

VOLTA

15.40

16.10

SI

XG621

XG621160103

IES PEDRAS RUBIAS-O SEIXO BRANCO

IDA

14.10

14.37

SI

XG621

XG621160104

IES PEDRAS RUBIAS-O SEIXO BRANCO

VOLTA

15.53

16.20

SI

XG621

XG621170103

SALCEDA-A LAXE

IDA

14.38

14.58

SI

XG621

XG621170104

SALCEDA-A LAXE

VOLTA

9.00

9.20

SI

XG621

XG621180103

SALCEDA-A BECERREIRA

IDA

14.38

15.13

SI

XG621

XG621180104

SALCEDA-A BECERREIRA

VOLTA

8.45

9.25

SI

XG621

XG621190101

SALCEDA-TUI (PRAZA DE GALICIA)

IDA

7.00

7.35

NON

XG621

XG621190106

SALCEDA-TUI (PRAZA DE GALICIA)

VOLTA

18.00

18.35

NON

XG621

XG621200101

CERQUIDO-O PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)

IDA

6.15

6.29

NON

XG621

XG621200106

CERQUIDO-O PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)

VOLTA

18.00

18.14

NON

XG621

XG621210103

SAN BLAS-O PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)

VOLTA

18.30

18.45

NON

XG621

XG621230101

O PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-VIGO E.A.

IDA

6.30

7.00

NON

XG621

XG621230109

O PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-VIGO E.A.

IDA

18.30

19.00

NON

XG621

XG621230114

O PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-VIGO E.A.

VOLTA

7.25

7.55

NON

XG621

XG621230166

O PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-VIGO E.A.

VOLTA

20.00

20.30

NON

XG621

XG621240101

LOUREDO-O PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)

IDA

7.15

7.30

NON

XG621

XG621240103

LOUREDO-O PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)

VOLTA

20.30

20.45

NON

XG621

XG621250105

O PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-VIGO E.A. (POR HAC)

IDA

6.45

7.25

NON

XG621

XG621250116

O PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-VIGO E.A. (POR HAC)

VOLTA

20.00

20.40

NON

XG621

XG621260106

O PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-O PICOUZO

VOLTA

8.02

8.29

SI

XG621

XG621260110

O PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-O PICOUZO

IDA

14.21

14.48

SI

XG621

XG621270103

O PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-A QUINTA

VOLTA

8.25

8.50

SI

XG621

XG621270104

O PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-A QUINTA

IDA

14.01

14.26

SI

XG621

XG621280103

PUXEIROS-O POMBAL

IDA

14.05

14.35

SI

XG621

XG621280104

PUXEIROS-O POMBAL

VOLTA

8.25

8.55

SI

XG621

XG621290103

O PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-ALTO SAN COSME

IDA

14.35

15.18

SI

XG621

XG621290104

O PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-ALTO SAN COSME

VOLTA

8.41

9.25

SI

XG621

XG621300103

CEIP MESTRE VALVERDE MAYO-CAMPO ALERTA (CERQUEIRÁS)

IDA

14.25

14.56

SI

XG621

XG621300104

CEIP MESTRE VALVERDE MAYO-CAMPO ALERTA (CERQUEIRÁS)

VOLTA

8.34

9.05

SI

XG621

XG621310103

CEP CARLOS CASARES-GANDARACHÁN

IDA

14.50

15.21

SI

XG621

XG621310104

CEP CARLOS CASARES-GANDARACHÁN

VOLTA

8.59

9.30

SI

XG621

XG621320103

CEIP DE LEIRADO-CRUZAMENTO PESQUEIRAS

IDA

14.40

15.06

SI

XG621

XG621320104

CEIP DE LEIRADO-CRUZAMENTO PESQUEIRAS

VOLTA

9.20

9.46

SI

XG621

XG621330103

CEIP DE LEIRADO-A LUZ

IDA

14.40

15.06

SI

XG621

XG621330104

CEIP DE LEIRADO-A LUZ

VOLTA

8.54

9.20

SI

XG621

XG621360101

SALVATERRA-VIGO E.A.

IDA

6.45

8.00

NON

XG621

XG621360109

SALVATERRA-VIGO E.A.

IDA

20.45

22.00

NON

XG621

XG621360110

SALVATERRA-VIGO E.A.

VOLTA

8.00

9.15

NON

XG621

XG621360112

SALVATERRA-VIGO E.A.

VOLTA

22.00

23.15

NON

XG621

XG621370101

PAVILLÓN-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO (SALCEDA)

IDA

6.35

8.00

NON

XG621

XG621370103

PAVILLÓN-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO (SALCEDA)

VOLTA

11.00

12.25

NON

XG621

XG621370104

PAVILLÓN-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO (SALCEDA)

VOLTA

21.15

22.40

NON

XG621

XG621380101

SALVATERRA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO (SALCEDA)

IDA

8.20

9.40

NON

XG621

XG621380103

SALVATERRA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO (SALCEDA)

IDA

19.00

20.20

NON

XG621

XG621390101

SALVATERRA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO (PONTEAREAS)

IDA

8.20

9.45

NON

XG621

XG621390104

SALVATERRA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO (PONTEAREAS)

VOLTA

12.30

13.55

NON

XG621

XG621400101

PAVILLÓN-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO (ALXÁN-SALCEDA)

VOLTA

9.00

10.30

NON

XG621

XG621400102

PAVILLÓN-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO (ALXÁN-SALCEDA)

IDA

12.30

14.00

NON

XG621

XG621410102

SALVATERRA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO (ALXÁN-SALCEDA)

VOLTA

20.45

22.00

NON

XG621

XG621420101

PAVILLÓN-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO (PONTEAREAS)

IDA

18.25

20.15

NON

XG621

XG621430101

PAVILLÓN-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO (ALXAN-SALCEDA-CABRAL)

IDA

10.35

12.05

NON

XG621

XG621440101

PAVILLÓN-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO (SALCEDA-CABRAL)

VOLTA

19.15

20.55

NON

XG621

XG621450101

SALVATERRA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO (PONTEAREAS-CUVI)

IDA

7.45

9.20

NON

XG621

XG621460101

SALVATERRA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO (ALXÁN-SALCEDA-CUVI)

IDA

9.45

11.20

NON

XG621

XG621460102

SALVATERRA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO (ALXÁN-SALCEDA-CUVI)

VOLTA

13.45

15.20

NON

XG621

XG621470101

TORNEIROS-VIGO E.A.

IDA

7.30

8.10

NON

XG621

XG621470105

TORNEIROS-VIGO E.A.

IDA

19.30

20.10

NON

XG621

XG621470106

TORNEIROS-VIGO E.A.

VOLTA

7.00

7.40

NON

XG621

XG621470111

TORNEIROS-VIGO E.A.

VOLTA

21.00

21.40

NON

XG621

XG621480101

SALVATERRA-PORRIÑO

IDA

7.45

8.21

NON

XG622

XG622010102

A CAÑIZA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

IDA

12.15

13.45

NON

XG622

XG622010104

A CAÑIZA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

VOLTA

10.45

12.15

NON

XG622

XG622010106

A CAÑIZA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

VOLTA

19.00

20.30

NON

XG622

XG622020101

MACEIRA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

IDA

7.30

9.15

NON

XG622

XG622020104

MACEIRA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

VOLTA

12.10

13.56

NON

XG622

XG622020106

MACEIRA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

VOLTA

19.30

21.16

NON

XG622

XG622030101

MONDARIZ-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

IDA

11.50

13.09

NON

XG622

XG622030103

MONDARIZ-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

IDA

19.10

20.29

NON

XG622

XG622030106

MONDARIZ-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

VOLTA

20.30

21.49

NON

XG622

XG622030115

MONDARIZ-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

VOLTA

10.20

11.39

NON

XG622

XG622040104

PONTEAREAS-MONDARIZ

IDA

18.45

19.05

NON

XG622

XG622050101

TOUMILLO-O MONXIDORIO

VOLTA

9.20

9.54

SI

XG622

XG622050102

TOUMILLO-O MONXIDORIO

IDA

16.11

16.45

SI

XG622

XG622060101

TOUMILLO-BUGARIÑA

VOLTA

9.20

9.55

SI

XG622

XG622060102

TOUMILLO-BUGARIÑA

IDA

16.10

16.45

SI

XG622

XG622070101

CPI MONDARIZ-FONTÁNS-CRESPOS

VOLTA

8.31

9.05

SI

XG622

XG622070103

CPI MONDARIZ-FONTÁNS-CRESPOS

IDA

14.50

15.24

SI

XG622

XG622070104

CPI MONDARIZ-FONTANS-CRESPOS

VOLTA

17.50

18.24

SI

XG622

XG622080101

PONTEAREAS-PRADO DE CANDA

VOLTA

8.06

8.49

SI

XG622

XG622080103

PONTEAREAS-PRADO DE CANDA

IDA

18.18

19.01

SI

XG622

XG622090101

COVELO-ALDEA DE ABAIXO

VOLTA

9.20

9.55

SI

XG622

XG622090102

COVELO-ALDEA DE ABAIXO

IDA

16.15

16.50

SI

XG622

XG622100101

CPI CAÑIZA-A CARREIRA

VOLTA

7.42

8.35

NON

XG622

XG622110101

CPI MONDARIZ-CABIRTALLO

VOLTA

8.28

9.05

SI

XG622

XG622110103

CPI MONDARIZ-CABIRTALLO

IDA

14.48

15.25

SI

XG622

XG622110104

CPI MONDARIZ-CABIRTALLO

IDA

17.50

18.27

SI

XG622

XG622120101

MONDARIZ-BOENTE

VOLTA

8.34

9.05

SI

XG622

XG622120103

MONDARIZ-BOENTE

IDA

14.45

15.16

SI

XG622

XG622120104

MONDARIZ-BOENTE

IDA

17.45

18.16

SI

XG622

XG622130101

PONTEAREAS-PRADO

VOLTA

7.40

8.40

SI

XG622

XG622130103

PONTEAREAS-PRADO

IDA

18.17

19.17

SI

XG622

XG622140101

CEIP MANUEL SIEIRO-A CAÑIZA

VOLTA

8.38

9.25

SI

XG622

XG622140102

CEIP MANUEL SIEIRO-A CAÑIZA

IDA

16.10

16.57

SI

XG622

XG622150101

A CAÑIZA-CEIP OTERO NOVAS

IDA

9.32

10.00

SI

XG622

XG622150102

A CAÑIZA-CEIP OTERO NOVAS

VOLTA

16.55

17.23

SI

XG622

XG622160101

VILA NOVA-LOUGARES

IDA

8.29

9.00

SI

XG622

XG622160103

VILA NOVA-LOUGARES

VOLTA

18.00

18.31

SI

XG622

XG622170101

PONTEAREAS-PAZOS

VOLTA

8.05

8.40

SI

XG622

XG622170103

PONTEAREAS-PAZOS

IDA

18.18

18.53

SI

XG622

XG622180101

LOUGARES-MONDARIZ

IDA

7.20

7.55

NON

XG622

XG622180102

LOUGARES-MONDARIZ

VOLTA

18.40

19.15

NON

XG622

XG622190101

CPI DA CAÑIZA-OUTEIRO

VOLTA

7.50

8.35

SI

XG622

XG622190103

CPI DA CAÑIZA-OUTEIRO

IDA

17.40

18.25

SI

XG622

XG622200101

CEIP MANUEL SIEIRO-PERDIGÓN

VOLTA

8.48

9.25

SI

XG622

XG622200102

CEIP MANUEL SIEIRO-PERDIGÓN

IDA

16.10

16.47

SI

XG622

XG622220101

CEIP ANTONIO BLANCO RODRÍGUEZ-AS PEREIRAS

VOLTA

9.22

9.50

SI

XG622

XG622220102

CEIP ANTONIO BLANCO RODRÍGUEZ-AS PEREIRAS

IDA

16.15

16.43

SI

XG622

XG622230101

CEIP MANUEL SIEIRO-CRUZAMENTO DE VILLAR

VOLTA

9.04

9.25

SI

XG622

XG622230102

CEIP MANUEL SIEIRO-CRUZAMENTO DE VILLAR

IDA

16.10

16.31

SI

XG622

XG622240101

CEIP MANUEL SIEIRO-LAMEIRO

VOLTA

9.16

9.25

SI

XG622

XG622240102

CEIP MANUEL SIEIRO-LAMEIRO

IDA

16.10

16.19

SI

XG622

XG622250101

CRECENTE-A NOTARÍA

VOLTA

9.11

9.25

SI

XG622

XG622250102

CRECENTE-A NOTARÍA

IDA

16.10

16.24

SI

XG622

XG622260101

FIELATO-RÍO CORTIÑAS

VOLTA

9.05

9.15

SI

XG622

XG622260102

FIELATO-RÍO CORTIÑAS

IDA

16.50

17.00

SI

XG622

XG622270101

COUTO I (CASA CULTURA)-CAMPADOS

VOLTA

8.30

8.40

SI

XG622

XG622270102

COUTO I (CASA CULTURA)-CAMPADOS

IDA

16.50

17.00

SI

XG622

XG622280101

CEIP ANTONIO BLANCO RODRÍGUEZ-MANGON-CONGOSTRA

VOLTA

9.28

9.50

SI

XG622

XG622280102

CEIP ANTONIO BLANCO RODRÍGUEZ-MANGON-CONGOSTRA

IDA

16.15

16.37

SI

XG622

XG622290101

CPI DA CAÑIZA-MOUCHO

VOLTA

7.55

8.35

SI

XG622

XG622290102

CPI DA CAÑIZA-MOUCHO

IDA

15.25

16.05

SI

XG622

XG622290103

CPI DA CAÑIZA-MOUCHO

IDA

17.40

18.20

SI

XG622

XG622320101

RIOCORTIÑAS-MACEIRAS

IDA

7.58

8.13

SI

XG622

XG622320102

RIOCORTIÑAS-MACEIRAS

VOLTA

18.57

19.12

SI

XG622

XG622340101

PONTEAREAS-E.A.VIGO

IDA

7.00

7.43

NON

XG623

XG623010101

LUGO E.A.-OURENSE E.I.

IDA

6.00

7.42

NON

XG623

XG623010110

LUGO E.A.-OURENSE E.I.

IDA

18.45

20.27

NON

XG623

XG623010120

LUGO E.A.-OURENSE E.I.

VOLTA

19.20

21.02

NON

XG623

XG623010121

LUGO E.A.-OURENSE E.I.

VOLTA

6.00

7.42

NON

XG623

XG623020101

VIGO E.A.-OURENSE E.I. (POR PONTEAREAS)

IDA

8.30

10.07

NON

XG623

XG623020106

VIGO E.A.-OURENSE E.I. (POR PONTEAREAS)

IDA

19.00

20.37

NON

XG623

XG623020109

VIGO E.A.-OURENSE E.I. (POR PONTEAREAS)

VOLTA

9.00

10.37

NON

XG623

XG623020114

VIGO E.A.-OURENSE E.I. (POR PONTEAREAS)

VOLTA

20.45

22.27

NON

XG623

XG623030101

OURENSE E.I.-PONTEVEDRA E.A.

IDA

13.00

14.43

NON

XG623

XG623030103

OURENSE E.I.-PONTEVEDRA E.A.

VOLTA

9.15

10.58

NON

XG623

XG623030104

OURENSE E.I-PONTEVEDRA E.A.

VOLTA

19.10

20.53

NON

XG623

XG623050102

VIGO E.A.-OURENSE E.I. (DIRECTO)

IDA

11.35

12.42

NON

XG623

XG623050106

VIGO E.A.-OURENSE E.I. (DIRECTO)

IDA

20.45

21.52

NON

XG623

XG623050108

VIGO E.A.-OURENSE E.I. (DIRECTO)

VOLTA

10.30

11.37

NON

XG623

XG623050112

VIGO E.A.-OURENSE E.I. (DIRECTO)

VOLTA

19.00

20.07

NON

XG623

XG623060101

OURENSE-VIGO E.A.-CUVI

IDA

6.20

8.15

NON

XG623

XG623090101

OURENSE-PONTEVEDRA E.A. (X)

IDA

5.50

7.34

NON

XG623

XG623120101

LUGO E.A.-TABOADA

VOLTA

6.55

7.55

NON

XG624

XG624010101

A XUNQUEIRA-CASTELO DE SOUTOMAIOR-PAZOS DE BORBÉN

IDA

11.47

12.37

NON

XG624

XG624010102

A XUNQUEIRA-CASTELO DE SOUTOMAIOR-PAZOS DE BORBÉN

IDA

19.30

20.20

NON

XG624

XG624010103

A XUNQUEIRA-CASTELO DE SOUTOMAIOR-PAZOS DE BORBÉN

VOLTA

7.15

8.05

NON

XG624

XG624020101

ANTAS (RAMALLAL)-VIGO E.A.

IDA

6.10

6.55

NON

XG624

XG624020104

ANTAS (RAMALLAL)-VIGO E.A.

VOLTA

19.00

19.45

NON

XG624

XG624020202

ANTAS (RAMALLAL)-VIGO E.A.

VOLTA

12.00

12.45

NON

XG624

XG624030101

PONTEVEDRA E.A.-PONTE INTERNACIONAL

IDA

12.00

13.10

NON

XG624

XG624030102

PONTEVEDRA E.A.-PONTE INTERNACIONAL

IDA

19.00

20.10

NON

XG624

XG624030103

PONTEVEDRA E.A.-PONTE INTERNACIONAL

VOLTA

6.45

7.55

NON

XG624

XG624040101

CEIP A LAMA-CAÑO SIFÓN-VERDUCIDO

IDA

16.30

17.15

SI

XG624

XG624040102

CEIP A LAMA-CAÑO SIFÓN-VERDUCIDO

VOLTA

9.15

10.00

SI

XG624

XG624050101

CEIP MANUEL PADÍN TRUITEIRO-RIAL

IDA

14.20

14.35

SI

XG624

XG624050102

CEIP MANUEL PADÍN TRUITEIRO-RIAL

VOLTA

8.55

9.10

SI

XG624

XG624060103

CEIP MANUEL PADÍN TRUITEIRO-VELA

IDA

14.20

14.42

SI

XG624

XG624060105

CEIP MANUEL PADÍN TRUITEIRO-VELA

VOLTA

8.48

9.10

SI

XG624

XG624070103

A CALLE-ARANZA

IDA

14.20

14.40

SI

XG624

XG624070106

A CALLE-ARANZA

VOLTA

8.50

9.10

SI

XG624

XG624080103

CASA DA CULTURA (ARCADE)-PAREDES (CENTRO)

IDA

14.10

14.58

SI

XG624

XG624080104

CASA DA CULTURA (ARCADE)-PAREDES (CENTRO)

VOLTA

8.40

9.28

SI

XG624

XG624090101

ARCADE (CAIXANOVA)-VILAR DE CAS (MARQUESIÑA)

IDA

14.10

14.30

SI

XG624

XG624090102

ARCADE (CAIXANOVA)-VILAR DE CAS (MARQUESIÑA)

VOLTA

8.33

8.53

SI

XG624

XG624110101

IES DE PONTE CALDELAS-A GRIFA

VOLTA

8.15

9.15

SI

XG624

XG624110102

IES DE PONTE CALDELAS-A GRIFA

IDA

18.30

19.30

SI

XG624

XG624140101

REDONDELA-RAÍNS

IDA

13.45

14.11

SI

XG624

XG624140102

REDONDELA-RAÍNS

VOLTA

8.20

8.46

SI

XG624

XG624150101

REDONDELA-PAZOS DE BORBÉN

IDA

13.45

14.10

SI

XG624

XG624150102

REDONDELA-PAZOS DE BORBÉN

VOLTA

8.20

8.45

SI

XG624

XG624160101

IES DE SOUTOMAIOR-CACHEIRO

IDA

14.20

15.10

SI

XG624

XG624160104

IES DE SOUTOMAIOR-CACHEIRO

VOLTA

8.20

9.10

SI

XG624

XG624170103

CPI MANUEL PADÍN TRUITEIRO-CORTELLAS

IDA

14.20

14.44

SI

XG624

XG624170104

CPI MANUEL PADÍN TRUITEIRO-CORTELLAS

VOLTA

8.26

8.50

SI

XG624

XG624190101

CAÑO SIFÓN-VERDUCIDO-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

IDA

7.30

9.00

NON

XG624

XG624190103

CAÑO SIFÓN-VERDUCIDO-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

VOLTA

11.30

13.00

NON

XG624

XG624190104

CAÑO SIFÓN-VERDUCIDO-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

VOLTA

18.35

20.05

NON

XG624

XG624200101

REDONDELA (A FAROLA)-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

IDA

7.15

7.43

NON

XG624

XG624200116

REDONDELA (A FAROLA)-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

IDA

18.25

18.53

NON

XG624

XG624200118

REDONDELA (A FAROLA)-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

IDA

19.45

20.13

NON

XG624

XG624200120

REDONDELA (A FAROLA)-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

VOLTA

8.25

8.53

NON

XG624

XG624200134

REDONDELA (A FAROLA)-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

VOLTA

19.00

19.28

NON

XG624

XG624200136

REDONDELA (A FAROLA)-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

VOLTA

20.30

20.58

NON

XG624

XG624200201

REDONDELA (A FAROLA)-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

IDA

6.15

7.00

NON

XG624

XG624200204

REDONDELA (A FAROLA)-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

VOLTA

6.50

7.35

NON

XG624

XG624200206

REDONDELA (A FAROLA)-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

VOLTA

8.50

9.35

NON

XG624

XG624200208

REDONDELA (A FAROLA)-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

IDA

20.25

21.10

NON

XG624

XG624200301

REDONDELA (A FAROLA)-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

IDA

7.00

8.00

NON

XG624

XG624200304

REDONDELA (A FAROLA)-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

VOLTA

22.15

23.15

NON

XG624

XG624210102

VERDUCIDO-REDONDELA (A FAROLA)

VOLTA

9.00

9.31

NON

XG624

XG624220105

REDONDELA (A FAROLA)-CASTELO DE SOUTOMAIOR

IDA

20.30

20.50

NON

XG624

XG624220106

REDONDELA (A FAROLA)-CASTELO DE SOUTOMAIOR

VOLTA

7.50

8.10

NON

XG624

XG624240101

CEDEIRA (O CRUCEIRO)-REDONDELA (AV. ERNESTINA OTERO, 24)

IDA

9.00

9.30

NON

XG624

XG624250101

A PENA-REDONDELA (FONTE DE SANTIAGO)

IDA

9.00

9.30

NON

XG624

XG624250104

A PENA-REDONDELA (FONTE DE SANTIAGO)

VOLTA

20.00

20.30

NON

XG624

XG624260101

REDONDELA (AVDA. ERNESTINA OTERO, 24)-CUVI

IDA

8.10

8.54

NON

XG624

XG624260104

REDONDELA (AVDA. ERNESTINA OTERO, 24)-CUVI

VOLTA

21.00

21.44

NON

XG624

XG624290101

SAN ESTEBAN-BOUZAS

IDA

6.45

7.30

NON

XG624

XG624290103

SAN ESTEBAN-BOUZAS

VOLTA

20.05

20.50

NON

XG624

XG624300101

SAN ESTEBAN-BOUZAS

VOLTA

7.35

8.46

NON

XG624

XG624300102

SAN ESTEBAN-BOUZAS

IDA

8.00

9.11

NON

XG624

XG624300112

SAN ESTEBAN-BOUZAS

VOLTA

19.15

20.26

NON

XG624

XG624310103

IES SOUTOMAIOR-SANTRADAN

VOLTA

8.15

8.46

NON

XG625

XG625010119

CANGAS E.A.-BOUZAS

IDA

7.15

8.05

NON

XG625

XG625010121

CANGAS E.A.-BOUZAS

IDA

20.15

21.05

NON

XG625

XG625010129

CANGAS E.A.-BOUZAS

VOLTA

21.40

22.30

NON

XG625

XG625010136

CANGAS E.A.-BOUZAS

VOLTA

7.30

8.20

NON

XG625

XG625010201

CANGAS E.A.BOUZAS-PSA VIGO ZONA FRANCA

IDA

20.50

21.50

NON

XG625

XG625010203

CANGAS E.A.BOUZAS-PSA VIGO ZONA FRANCA

IDA

4.50

5.50

NON

XG625

XG625010204

CANGAS E.A.BOUZAS-PSA VIGO ZONA FRANCA

VOLTA

6.15

7.15

NON

XG625

XG625010205

CANGAS E.A.BOUZAS-PSA VIGO ZONA FRANCA

VOLTA

22.15

23.15

NON

XG625

XG625020103

BUEU-CANGAS-MOAÑA-MEXOEIRO-CUVI-CUNQUEIRO

IDA

7.10

8.40

NON

XG625

XG625020105

BUEU-CANGAS-MOAÑA-MEXOEIRO-CUVI-CUNQUEIRO

VOLTA

13.45

15.15

NON

XG625

XG625020106

BUEU-CANGAS-MOAÑA-MEXOEIRO-CUVI-CUNQUEIRO

VOLTA

20.45

22.15

NON

XG625

XG625030103

CANGAS E.A.-PONTEVEDRA E.A.

IDA

21.30

22.26

NON

XG625

XG625030109

CANGAS E.A.-PONTEVEDRA E.A.

IDA

7.30

8.26

NON

XG625

XG625030147

CANGAS E.A.-PONTEVEDRA E.A.

VOLTA

21.30

22.26

NON

XG625

XG625030157

CANGAS E.A.-PONTEVEDRA E.A.

VOLTA

7.35

8.31

NON

XG625

XG625040107

PONTEVEDRA E.A.-CANGAS E.A. (POR VILABOA)

VOLTA

7.15

8.11

NON

XG625

XG625040112

PONTEVEDRA E.A.-CANGAS E.A. (POR VILABOA)

IDA

19.00

20.26

NON

XG625

XG625040201

PONTEVEDRA E.A.-MOAÑA (POR VILABOA)

VOLTA

9.30

10.15

NON

XG625

XG625040202

PONTEVEDRA E.A.-MOAÑA (POR VILABOA)

IDA

13.00

13.45

NON

XG625

XG625050108

CANGAS E.A.-MEIXOEIRO-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

IDA

6.40

8.10

NON

XG625

XG625050110

CANGAS E.A.-MEIXOEIRO-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

IDA

20.40

22.10

NON

XG625

XG625050129

CANGAS E.A.-MEIXOEIRO-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

VOLTA

22.15

23.45

NON

XG625

XG625050130

CANGAS E.A.-MEIXOEIRO-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

VOLTA

8.15

9.45

NON

XG625

XG625060102

PONTEVEDRA E.A.-IES TORRENTE BALLESTER-CR. VILABOA

IDA

15.20

15.50

SI

XG625

XG625060107

PONTEVEDRA E.A.-IES TORRENTE BALLESTER-CR. VILABOA

VOLTA

7.55

8.25

SI

XG625

XG625070106

VERDEAL-IES AS BARXAS

VOLTA

14.35

15.16

SI

XG625

XG625070107

VERDEAL-IES AS BARXAS

VOLTA

18.15

18.56

SI

XG625

XG625070108

VERDEAL-IES AS BARXAS

IDA

15.43

16.25

SI

XG625

XG625070109

VERDEAL-IES AS BARXAS

IDA

8.13

8.55

SI

XG625

XG625080104

SEARA-IES AS BARXAS-O CASAL

IDA

18.10

18.29

SI

XG625

XG625080107

SEARA-IES AS BARXAS-O CASAL

VOLTA

8.27

8.46

SI

XG625

XG625090104

CPI DO TOURAL-CARDIÑA

IDA

18.05

18.37

SI

XG625

XG625090106

CPI DO TOURAL-CARDIÑA

IDA

14.25

14.57

SI

XG625

XG625090109

CPI DO TOURAL-CARDIÑA

VOLTA

15.40

16.12

SI

XG625

XG625100101

BUEU-MARÍN-COL. PLACERES-PONTEVEDRA E.A.

IDA

8.07

8.57

NON

XG625

XG625110104

SEARA-IES PARALAIA-O CASAL

IDA

17.40

18.03

SI

XG625

XG625110106

SEARA-IES PARALAIA-O CASAL

IDA

14.00

14.23

SI

XG625

XG625110108

SEARA-IES PARALAIA-O CASAL

VOLTA

8.00

8.23

SI

XG625

XG625110109

SEARA-IES PARALAIA-O CASAL

VOLTA

15.25

15.48

SI

XG625

XG625120105

IES A PARALAIA-O CON

IDA

17.40

17.58

SI

XG625

XG625120107

IES A PARALAIA-O CON

IDA

14.00

14.18

SI

XG625

XG625120109

IES A PARALAIA-O CON

VOLTA

15.35

15.53

SI

XG625

XG625120112

IES A PARALAIA-O CON

VOLTA

8.05

8.23

SI

XG625

XG625130101

CEIP DE SEIXO-MARÍN (ALAMEDA)

IDA

14.30

15.03

SI

XG625

XG625130105

CEIP DE SEIXO-MARÍN (ALAMEDA)

VOLTA

9.05

9.38

SI

XG625

XG625140103

MARÍN-CEIP CARBALLAL-PASTORIZA

IDA

14.35

15.05

SI

XG625

XG625140105

MARÍN-CEIP CARBALLAL-PASTORIZA

VOLTA

8.55

9.25

SI

XG625

XG625150102

CEIP DE ARDÁN-AGUETE (VILA)

IDA

14.00

14.22

SI

XG625

XG625150106

CEIP DE ARDÁN-AGUETE (VILA)

VOLTA

8.34

8.57

SI

XG625

XG625160101

SEARA-IES PARALAIA-MOAÑA CENTRO

IDA

14.00

14.35

SI

XG625

XG625160106

SEARA-IES PARALAIA-MOAÑA CENTRO

IDA

17.40

18.15

SI

XG625

XG625160108

SEARA-IES PARALAIA-MOAÑA CENTRO

VOLTA

7.50

8.35

SI

XG625

XG625160112

SEARA-IES PARALAIA-MOAÑA CENTRO

VOLTA

15.30

16.05

SI

XG625

XG625170102

SEARA-IES AS BARXAS-IGREXA

IDA

14.35

14.49

SI

XG625

XG625170106

SEARA-IES AS BARXAS-IGREXA

VOLTA

16.05

16.19

SI

XG625

XG625180102

CEIP DE REIBÓN-PEIRAO-CON

IDA

14.15

14.28

SI

XG625

XG625180105

CEIP DE REIBÓN-PEIRAO-CON

VOLTA

8.50

9.03

SI

XG625

XG625190103

IES AS BARXAS-SAN LOURENZO

IDA

18.10

18.55

SI

XG625

XG625190106

IES AS BARXAS-SAN LOURENZO

IDA

14.35

15.20

SI

XG625

XG625190108

IES AS BARXAS-SAN LOURENZO

VOLTA

8.25

9.10

SI

XG625

XG625190109

IES AS BARXAS-SAN LOURENZO

VOLTA

16.00

16.45

SI

XG625

XG625270101

CEIP DE SEARA-VILA ROSA

IDA

14.20

14.40

SI

XG625

XG625270102

CEIP DE SEARA-VILA ROSA

VOLTA

8.42

9.02

SI

XG625

XG625280101

IES AS BARXAS-OTILIA

IDA

14.35

15.00

SI

XG625

XG625280102

IES AS BARXAS-OTILIA

IDA

18.15

18.40

SI

XG625

XG625280103

IES AS BARXAS-OTILIA

VOLTA

16.00

16.25

SI

XG625

XG625280104

IES AS BARXAS-OTILIA

VOLTA

8.30

8.55

SI

XG625

XG625300101

CEIP DE REIBÓN-ROSAL

IDA

14.20

14.40

SI

XG625

XG625300102

CEIP DE REIBÓN-ROSAL

VOLTA

8.50

9.10

SI

XG625

XG625310101

CEIP DE REIBÓN-A FRAGA

IDA

14.20

14.35

SI

XG625

XG625310102

CEIP DE REIBÓN-A FRAGA

VOLTA

8.50

9.05

SI

XG625

XG625330101

CANGAS E.A.-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

IDA

9.30

11.00

NON

XG625

XG625330109

CANGAS E.A.-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

VOLTA

11.40

13.10

NON

XG625

XG625330110

CANGAS E.A.-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

VOLTA

18.40

20.10

NON

XG626

XG626010112

O GROVE E.A.-PONTEVEDRA E.A.

IDA

20.00

21.15

NON

XG626

XG626010113

O GROVE E.A.-PONTEVEDRA E.A.

IDA

7.30

8.45

NON

XG626

XG626010130

O GROVE E.A.-PONTEVEDRA E.A.

VOLTA

21.10

22.25

NON

XG626

XG626010156

O GROVE E.A.-PONTEVEDRA E.A.

VOLTA

7.30

8.45

NON

XG626

XG626020113

O GROVE E.A.-PORTONOVO-PONTEVEDRA E.A.

IDA

21.00

22.15

NON

XG626

XG626020137

O GROVE E.A.-PORTONOVO-PONTEVEDRA E.A.

VOLTA

10.30

11.45

NON

XG626

XG626020149

O GROVE E.A.-PORTONOVO-PONTEVEDRA E.A.

IDA

6.50

8.05

NON

XG626

XG626020152

O GROVE E.A.-PORTONOVO-PONTEVEDRA E.A.

VOLTA

22.00

23.15

NON

XG626

XG626030101

O GROVE E.A.-SAN VICENTE DO MAR

IDA

14.23

14.45

SI

XG626

XG626030105

O GROVE E.A.-SAN VICENTE DO MAR

VOLTA

8.20

8.42

SI

XG626

XG626040102

PORTONOVO (PARQUE ESPIÑEIRO)-CRUZAMENTO COTOS (DORRÓN)

IDA

14.55

15.20

SI

XG626

XG626040108

PORTONOVO (PARQUE ESPIÑEIRO)-CRUZAMENTO COTOS (DORRÓN)

VOLTA

9.00

9.25

SI

XG626

XG626050107

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)-NANÍN

IDA

14.55

15.15

SI

XG626

XG626050111

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)-NANÍN

VOLTA

9.10

9.30

SI

XG626

XG626060103

IES DE SANXENXO-NOSA SRA. DA LANZADA

IDA

14.55

15.20

SI

XG626

XG626060109

IES DE SANXENXO-NOSA SRA. DA LANZADA

VOLTA

9.05

9.30

SI

XG626

XG626070102

CEIP MAGALÁNS-DORRÓN-FREIXEIRO

IDA

14.10

14.27

SI

XG626

XG626070104

CEIP MAGALÁNS-DORRÓN-FREIXEIRO

VOLTA

8.50

9.07

SI

XG626

XG626090102

IES DE POIO-CAMPAÑÓ DE ARRIBA

IDA

18.10

18.36

SI

XG626

XG626090103

IES DE POIO-CAMPAÑÓ DE ARRIBA

IDA

14.30

14.56

SI

XG626

XG626090109

IES DE POIO-CAMPAÑÓ DE ARRIBA

VOLTA

8.14

8.40

SI

XG626

XG626090110

IES DE POIO-CAMPAÑÓ DE ARRIBA

VOLTA

16.04

16.30

SI

XG626

XG626100105

IES DE POIO-O PUMAR

IDA

18.10

18.28

SI

XG626

XG626100106

IES DE POIO-O PUMAR

IDA

14.30

14.48

SI

XG626

XG626100109

IES DE POIO-O PUMAR

VOLTA

16.12

16.30

SI

XG626

XG626100110

IES DE POIO-O PUMAR

VOLTA

8.32

8.50

SI

XG626

XG626110103

IES DE POIO-VILAR

IDA

18.10

18.31

SI

XG626

XG626110105

IES DE POIO-VILAR

IDA

14.30

14.51

SI

XG626

XG626110107

IES DE POIO-VILAR

VOLTA

8.39

9.00

SI

XG626

XG626110108

IES DE POIO-VILAR

VOLTA

16.04

16.25

SI

XG626

XG626120104

IES DE VILALONGA-PORTONOVO (FARMACIA)

IDA

14.10

14.45

SI

XG626

XG626120111

IES DE VILALONGA-PORTONOVO (FARMACIA)

VOLTA

7.45

8.20

SI

XG626

XG626130103

IES DE VILALONGA-COSTIÑA

IDA

14.15

14.40

SI

XG626

XG626130110

IES DE VILALONGA-COSTIÑA

VOLTA

8.05

8.30

SI

XG626

XG626140103

RAXO-PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)

IDA

14.00

14.20

SI

XG626

XG626140104

RAXO-PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)

VOLTA

8.30

8.50

SI

XG626

XG626150101

PORTONOVO (FARMACIA)-TELLEIRO

IDA

8.45

9.05

SI

XG626

XG626150108

PORTONOVO (FARMACIA)-TELLEIRO

VOLTA

14.25

14.45

SI

XG626

XG626160106

IES DE VILALONGA-SIMES-IGREXA

IDA

14.15

14.48

SI

XG626

XG626160112

IES DE VILALONGA-SIMES-IGREXA

VOLTA

7.42

8.15

SI

XG626

XG626170110

IES DE VILALONGA-ARÉN

VOLTA

7.20

8.10

NON

XG626

XG626180106

IES DE VILALONGA-O GROVE E.A.

IDA

14.15

14.50

SI

XG626

XG626180108

IES DE VILALONGA-O GROVE E.A.

VOLTA

7.50

8.25

SI

XG626

XG626190102

VILLALONGA GASOL. OUTON-PONTEVEDRA E.A.

IDA

7.15

7.55

NON

XG626

XG626190103

VILLALONGA GASOL. OUTON-PONTEVEDRA E.A.

VOLTA

19.00

19.40

NON

XG626

XG626200101

COUSO-PONTEVEDRA E.A.

IDA

7.45

8.25

NON

XG626

XG626210101

IES DE VILALONGA-MERCADO PORTONOVO

IDA

14.10

14.45

SI

XG626

XG626210110

IES DE VILALONGA-MERCADO PORTONOVO

VOLTA

7.45

8.20

SI

XG626

XG626220101

IES DE VILALONGA-VILIQUIN

IDA

14.15

14.34

SI

XG626

XG626220110

IES DE VILALONGA-VILIQUIN

VOLTA

8.00

8.19

SI

XG626

XG626230103

CRUZAMENTO AIOS-NOSA SRA. DA LANZADA

IDA

8.50

9.05

SI

XG626

XG626230110

CRUZAMENTO AIOS-NOSA SRA. DA LANZADA

VOLTA

14.25

14.40

SI

XG626

XG626240118

O GROVE E.A.-O GROVE E.A. POR SAN VICENTE DO MAR E SAN VICENTE DO GROVE

IDA

6.00

6.31

NON

XG626

XG626240147

O GROVE E.A.-O GROVE E.A. POR SAN VICENTE DO MAR E SAN VICENTE DO GROVE

IDA

20.30

21.01

NON

XG626

XG626260102

O GROVE E.A.-AEROPORTO PEINADOR (CUVI)

IDA

7.00

9.00

NON

XG626

XG626260103

O GROVE E.A.-AEROPORTO PEINADOR (CUVI)

VOLTA

14.00

16.00

NON

XG626

XG626260104

O GROVE E.A.-AEROPORTO PEINADOR (CUVI)

VOLTA

20.00

22.00

NON

XG626

XG626300103

IES AS BIZOCAS-CAMPOS

IDA

15.10

15.20

SI

XG626

XG626300106

IES AS BIZOCAS-CAMPOS

VOLTA

8.20

8.30

SI

XG626

XG626310101

IES DE SANXENXO-A GRANXA

IDA

15.05

15.35

SI

XG626

XG626310106

IES DE SANXENXO-A GRANXA

VOLTA

8.50

9.20

SI

XG626

XG626320102

IES MONTE DA VILA-PORTO MELOXO

IDA

14.25

14.40

SI

XG626

XG626320105

IES MONTE DA VILA-PORTO MELOXO

VOLTA

8.20

8.35

SI

XG626

XG626330101

CEIP DE NOALLA-TELLEIRO-REVOLTA II

IDA

14.25

14.40

SI

XG626

XG626330106

CEIP DE NOALLA-TELLEIRO-REVOLTA II

VOLTA

8.50

9.05

SI

XG626

XG626340102

CEIP DE ESPEDREGADA-RABO DE PORCO

IDA

14.10

14.16

SI

XG626

XG626340103

CEIP DE ESPEDREGADA-RABO DE PORCO

VOLTA

8.50

8.56

SI

XG626

XG626350102

IES DE SANXENXO-CEMITERIO

IDA

15.05

15.15

SI

XG626

XG626350108

IES DE SANXENXO-CEMITERIO

VOLTA

9.10

9.20

SI

XG626

XG626370102

IES DE VILALONGA-MIRASOL

IDA

14.20

14.40

SI

XG626

XG626370107

IES DE VILALONGA-MIRASOL

VOLTA

8.00

8.20

SI

XG627

XG627020104

HOSPITAL DO SALNÉS-CAMPO (ILLA DE AROUSA)

VOLTA

7.30

8.15

NON

XG627

XG627020108

HOSPITAL DO SALNÉS-CAMPO (ILLA DE AROUSA)

IDA

19.50

20.35

NON

XG627

XG627030104

VILAGARCÍA-ESTACIÓN BUS-CAMPO (ILLA DE AROUSA)

IDA

7.50

8.27

NON

XG627

XG627030109

VILAGARCÍA-ESTACIÓN BUS-CAMPO (ILLA DE AROUSA)

VOLTA

19.00

19.37

NON

XG627

XG627040103

CEIP DE SAN ROQUE-OS CASÁS

IDA

14.40

15.02

SI

XG627

XG627040104

CEIP DE SAN ROQUE-OS CASÁS

VOLTA

9.08

9.30

SI

XG627

XG627050103

O FACHO-PONTE CASTRELO

VOLTA

8.50

9.00

SI

XG627

XG627050104

O FACHO-PONTE CASTRELO

IDA

14.05

14.15

SI

XG627

XG627060102

CEIP DE COIRÓN-DENA-BAIUCA

VOLTA

8.23

8.45

SI

XG627

XG627070102

CEIP DE COIRÓN-DENA-AGUÍS

IDA

13.45

14.30

SI

XG627

XG627080103

IES DE MEAÑO-PICÓN

IDA

15.10

15.36

SI

XG627

XG627090103

CEIP DE VIÑAGRANDE-DEIRO-PAVILLÓN VILANOVA

IDA

14.10

14.35

SI

XG627

XG627090104

CEIP DE VIÑAGRANDE-DEIRO-PAVILLÓN VILANOVA

VOLTA

8.35

9.00

SI

XG627

XG627100101

COBAS (ALDEA DE ABAIXO)-VILALONGA (FRONTE AO INSTITUTO)

IDA

7.45

8.15

NON

XG627

XG627100104

COBAS (ALDEA DE ABAIXO)-VILALONGA (FRONTE AO INSTITUTO)

VOLTA

18.00

18.30

NON

XG627

XG627110101

CARRIL-A ROSA-URBANIZACIÓN O RIAL

IDA

8.00

8.30

NON

XG627

XG627110102

CARRIL-A ROSA-URBANIZACIÓN O RIAL

VOLTA

8.28

8.58

NON

XG627

XG627110118

CARRIL-A ROSA-URBANIZACIÓN O RIAL

VOLTA

19.28

19.58

NON

XG627

XG627110119

CARRIL-A ROSA-URBANIZACIÓN O RIAL

IDA

21.00

21.30

NON

XG627

XG627110201

CARRIL-A ROSA-URBANIZACIÓN O RIAL

VOLTA

8.00

8.25

NON

XG627

XG627110202

CARRIL-A ROSA-URBANIZACIÓN O RIAL

IDA

8.30

8.55

NON

XG627

XG6271102111

CARRIL-A ROSA-URBANIZACIÓN O RIAL

IDA

18.00

18.25

NON

XG627

XG6271102113

CARRIL-A ROSA-URBANIZACIÓN O RIAL

VOLTA

18.30

18.55

NON

XG627

XG6271102117

CARRIL-A ROSA-URBANIZACIÓN O RIAL

VOLTA

20.00

20.25

NON

XG627

XG6271102118

CARRIL-A ROSA-URBANIZACIÓN O RIAL

IDA

20.30

20.55

NON

XG627

XG6271102120

CARRIL-A ROSA-URBANIZACIÓN O RIAL

VOLTA

21.00

21.25

NON

XG627

XG627120101

VILAGARCÍA-AVDA. LA MARINA-VILAXOÁN-SAN CIBRAO

IDA

7.30

7.38

NON

XG627

XG627120102

VILAGARCÍA-AVDA. LA MARINA-VILAXOÁN-SAN CIBRAO

VOLTA

7.40

7.48

NON

XG627

XG627120116

VILAGARCÍA-AVDA. LA MARINA-VILAXOÁN-SAN CIBRAO

VOLTA

18.10

18.18

NON

XG627

XG627120119

VILAGARCÍA-AVDA. LA MARINA-VILAXOÁN-SAN CIBRAO

IDA

20.00

20.08

NON

XG627

XG627120120

VILAGARCÍA-AVDA. LA MARINA-VILAXOÁN-SAN CIBRAO

VOLTA

20.10

20.18

NON

XG627

XG627130303

VILAGARCÍA-AVDA. LA MARINA-VILAGARCÍA-AVDA. LA MARINA

IDA

7.45

8.10

NON

XG627

XG627140101

VILAGARCÍA-AVDA. LA MARINA-GUILLÁN PRAZA

IDA

7.50

7.58

NON

XG627

XG627140114

VILAGARCÍA-AVDA. LA MARINA-GUILLÁN PRAZA

VOLTA

18.40

18.48

NON

XG627

XG627150101

VILAGARCÍA-AVDA. LA MARINA-CORNAZO

IDA

8.15

8.23

NON

XG627

XG627150112

VILAGARCÍA-AVDA. LA MARINA-CORNAZO

VOLTA

19.45

19.53

NON

XG627

XG627160101

VILAGARCÍA-AVDA. LA MARINA-VILAGARCÍA-AVDA. LA MARINA

IDA

19.15

19.33

NON

XG627

XG627160201

VILAGARCÍA-AVDA. LA MARINA-VILAGARCÍA-AVDA. LA MARINA

IDA

8.10

8.19

NON

XG627

XG627180101

RENZÁ-VILAGARCÍA-AVDA. LA MARINA

IDA

7.25

7.39

NON

XG627

XG627200104

VILAGARCÍA-AVDA. LA MARINA-RENZÁ

VOLTA

20.25

20.35

NON

XG627

XG627200201

VILAGARCÍA-AVDA. LA MARINA-RENZÁ

IDA

18.45

18.50

NON

XG627

XG627220106

PONTECESURES-AVDA. VIGO-VILAGARCÍA-ESTACIÓN BUS

IDA

20.00

20.35

NON

XG627

XG627220201

PONTECESURES-AVDA. VIGO-VILAGARCÍA-ESTACIÓN BUS

VOLTA

8.15

8.34

NON

XG627

XG627230101

COAXE-IES FERMÍN BOUZA BREI

IDA

8.00

8.45

NON

XG627

XG627230204

COAXE-IES FERMÍN BOUZA BREI

VOLTA

18.15

18.51

NON

XG627

XG627230304

COAXE-IES FERMÍN BOUZA BREI

VOLTA

20.30

21.04

NON

XG627

XG627260101

PONTECESURES-AVDA. VIGO-VILAGARCÍA-ESTACIÓN BUS

IDA

8.00

8.35

NON

XG627

XG627290103

CEIP DE SAN ROQUE-ROTONDA ISLA

VOLTA

9.08

9.25

SI

XG627

XG627290104

CEIP DE SAN ROQUE-ROTONDA ISLA

IDA

14.45

15.02

SI

XG627

XG627300103

CEIP DE VIÑAGRANDE-DEIRO-CARBALLEIRA

VOLTA

8.37

8.50

SI

XG627

XG627300104

CEIP DE VIÑAGRANDE-DEIRO-CARBALLEIRA

IDA

14.10

14.23

SI

XG627

XG627310103

CEIP DE SAN ROQUE-CRUZAMENTO EIBIÑO

VOLTA

9.04

9.25

SI

XG627

XG627310104

CEIP DE SAN ROQUE-CRUZAMENTO EIBIÑO

IDA

14.45

15.06

SI

XG627

XG627320103

CEIP XULIO CAMBA-CAMPAMENTO

VOLTA

8.36

8.50

SI

XG627

XG627320104

CEIP XULIO CAMBA-CAMPAMENTO

IDA

13.50

14.04

SI

XG628

XG628010105

MARÍN-RESIDENCIA MONTECELO

IDA

7.00

7.55

NON

XG628

XG628010112

MARÍN-RESIDENCIA MONTECELO

IDA

19.30

20.25

NON

XG628

XG628010133

MARÍN-RESIDENCIA MONTECELO

VOLTA

20.20

21.15

NON

XG628

XG628020105

CASTELO ALTO-PINTOS

IDA

19.00

19.40

NON

XG628

XG628030104

FONTÁNS-PONTEVEDRA E.A.

IDA

7.25

8.04

NON

XG628

XG628030108

FONTÁNS-PONTEVEDRA E.A.

VOLTA

20.30

21.09

NON

XG628

XG628040103

CASA FALCÓN-PONTEVEDRA E.A.

IDA

6.55

7.24

NON

XG628

XG628040105

CASA FALCÓN-PONTEVEDRA E.A.

IDA

19.35

20.04

NON

XG628

XG628040124

CASA FALCÓN-PONTEVEDRA E.A.

VOLTA

20.55

21.24

NON

XG628

XG628040132

CASA FALCÓN-PONTEVEDRA E.A.

VOLTA

8.20

8.49

NON

XG628

XG628050101

CANICOUBA-PONTEVEDRA E.A.

IDA

7.50

8.20

NON

XG628

XG628050110

CANICOUBA-PONTEVEDRA E.A.

IDA

20.30

21.00

NON

XG628

XG628050128

CANICOUBA-PONTEVEDRA E.A.

VOLTA

7.15

7.45

NON

XG628

XG628050132

CANICOUBA-PONTEVEDRA E.A.

VOLTA

19.55

20.25

NON

XG628

XG628060105

PONTE BORA (ITV)-PARADA

IDA

7.00

7.44

NON

XG628

XG628070102

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

IDA

19.40

20.03

NON

XG628

XG628070110

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

IDA

9.00

9.23

NON

XG628

XG6280701115

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

IDA

19.00

19.23

NON

XG628

XG6280701116

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

IDA

7.20

7.43

NON

XG628

XG6280701138

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

VOLTA

20.10

20.33

NON

XG628

XG6280701158

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

VOLTA

20.30

20.53

NON

XG628

XG6280701185

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

VOLTA

18.10

18.33

NON

XG628

XG6280701189

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

VOLTA

8.10

8.33

NON

XG628

XG6280701198

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

VOLTA

8.50

9.13

NON

XG628

XG6280701203

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

VOLTA

20.50

21.13

NON

XG628

XG6280701217

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

VOLTA

8.30

8.53

NON

XG628

XG6280701231

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

VOLTA

19.10

19.33

NON

XG628

XG628070130

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

IDA

19.20

19.43

NON

XG628

XG628070132

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

IDA

18.00

18.23

NON

XG628

XG628070154

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

IDA

7.00

7.23

NON

XG628

XG628070160

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

IDA

20.20

20.43

NON

XG628

XG628070171

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

IDA

8.00

8.23

NON

XG628

XG628080108

PONTEVEDRA E.A.-RESIDENCIA MONTECELO

IDA

7.10

7.29

NON

XG628

XG628080116

PONTEVEDRA E.A.-RESIDENCIA MONTECELO

VOLTA

20.30

20.49

NON

XG628

XG628090105

PONTEVEDRA E.A.-SOUTONOVO

IDA

20.10

21.29

NON

XG628

XG628090109

PONTEVEDRA E.A.-SOUTONOVO

IDA

6.50

8.09

NON

XG628

XG628090113

PONTEVEDRA E.A.-SOUTONOVO

VOLTA

7.20

8.00

NON

XG628

XG628100101

PONTEVEDRA E.A.-MARÍN

IDA

8.30

9.10

NON

XG628

XG628110106

POSTEMIRÓN DE ARRIBA-PONTE DO BURGO/PRAZA DE ABASTOS

IDA

18.15

18.45

NON

XG628

XG628110107

POSTEMIRÓN DE ARRIBA-PONTE DO BURGO/PRAZA DE ABASTOS

VOLTA

19.15

19.45

NON

XG628

XG628140102

POSTEMIRÓN DE ARRIBA-PONTE DO BURGO/PRAZA DE ABASTOS

VOLTA

21.00

21.45

NON

XG628

XG628160102

TÚNEL FIGUEIRIDO-PONTE DO BURGO/PRAZA DE ABASTOS

IDA

7.10

7.35

NON

XG628

XG628170101

ACUÑA-A XUNQUEIRA

IDA

7.15

8.05

NON

XG628

XG628190101

PONTEVEDRA E.A.-MARÍN

IDA

15.20

15.54

SI

XG628

XG628190108

PONTEVEDRA E.A.-MARÍN

VOLTA

8.06

8.40

SI

XG628

XG628200103

CEIP A CARBALLEIRA-A RUIBAL (PARADA BUS-PONTE AUTOESTRADA)

IDA

14.00

14.29

SI

XG628

XG628200106

CEIP A CARBALLEIRA-A RUIBAL (PARADA BUS-PONTE AUTOESTRADA)

VOLTA

8.30

8.59

SI

XG628

XG628220102

PONTEVEDRA E.A.-PONTEVEDRA E.A.

IDA

8.30

9.30

NON

XG628

XG628220107

PONTEVEDRA E.A.-PONTEVEDRA E.A.

IDA

7.30

8.30

NON

XG628

XG628220108

PONTEVEDRA E.A.-PONTEVEDRA E.A.

IDA

18.00

19.00

NON

XG628

XG628220114

PONTEVEDRA E.A.-PONTEVEDRA E.A.

IDA

21.00

22.00

NON

XG628

XG628220135

PONTEVEDRA E.A.-PONTEVEDRA E.A.

IDA

19.00

20.00

NON

XG628

XG628220153

PONTEVEDRA E.A.-PONTEVEDRA E.A.

IDA

20.00

21.00

NON

XG628

XG628220173

PONTEVEDRA E.A.-PONTEVEDRA E.A.

VOLTA

7.00

8.00

NON

XG628

XG628230110

XOFRE DE TENORIO-XOFRE DE TENORIO

IDA

18.00

18.30

NON

XG628

XG628230116

XOFRE DE TENORIO-XOFRE DE TENORIO

IDA

7.55

8.25

NON

XG628

XG628230117

XOFRE DE TENORIO-XOFRE DE TENORIO

IDA

20.00

20.30

NON

XG628

XG628230121

XOFRE DE TENORIO-XOFRE DE TENORIO

IDA

19.00

19.30

NON

XG628

XG628230123

XOFRE DE TENORIO-XOFRE DE TENORIO

IDA

9.00

9.30

NON

XG628

XG628240101

IES GONZALO TORRENTE BALLESTER-SUPER CLAUDIO

IDA

15.10

15.40

SI

XG628

XG628240103

IES GONZALO TORRENTE BALLESTER-SUPER CLAUDIO

VOLTA

7.55

8.25

SI

XG628

XG628250101

IES GONZALO TORRENTE BALLESTER-BIRRETE

IDA

15.10

15.45

SI

XG628

XG628250103

IES GONZALO TORRENTE BALLESTER-BIRRETE

VOLTA

7.50

8.25

SI

XG628

XG628280101

MONTEPORREIRO (ALEMANIA 1)-XOFRE DE TENORIO

IDA

8.10

8.30

NON

XG630

XG630030103

NOIA E.A.-ZARAMAGOSO

VOLTA

8.10

9.25

SI

XG630

XG630030104

NOIA E.A.-ZARAMAGOSO

IDA

15.25

16.40

SI

XG630

XG630040103

NOIA E.A.-BURZÓ

VOLTA

8.10

9.25

SI

XG630

XG630040104

NOIA E.A.-BURZÓ

IDA

15.25

16.40

SI

XG630

XG630050103

NOIA E.A.-MERELLE

VOLTA

8.15

9.25

SI

XG630

XG630050104

NOIA E.A.-MERELLE

IDA

15.25

16.35

SI

XG630

XG630060101

GORGOSA (NAVAL, SOU, ARSELS)-NOIA E.A.

IDA

7.15

7.45

NON

XG630

XG630080101

SUEVOS (ZONA MUROS)-NOIA E.A.

IDA

7.55

8.44

NON

XG630

XG630080103

SUEVOS (ZONA MUROS)-NOIA E.A.

VOLTA

18.35

19.24

NON

XG630

XG630110103

PINO DO VAL-NOIA E.A.

IDA

19.15

19.54

NON

XG630

XG630130101

AUGASANTAS-NOIA E.A.

IDA

7.00

7.30

NON

XG630

XG630130103

AUGASANTAS-NOIA E.A.

VOLTA

18.35

19.05

NON

XG630

XG630150201

NOIA E.A.-CUNS

VOLTA

8.10

8.27

SI

XG630

XG630150202

NOIA E.A.-CUNS

IDA

14.30

14.47

SI

XG630

XG630150203

NOIA E.A.-CUNS

IDA

19.00

19.17

NON

XG630

XG630150210

NOIA E.A.-CUNS

VOLTA

15.45

16.02

SI

XG630

XG630200103

CPI CERNADAS DE CASTRO-CHAVE

VOLTA

8.45

9.00

SI

XG630

XG630200104

CPI CERNADAS DE CASTRO-CHAVE

IDA

15.40

15.55

SI

XG630

XG630210103

CPI CERNADAS DE CASTRO-MIRON

VOLTA

8.30

9.00

SI

XG630

XG630210104

CPI CERNADAS DE CASTRO-MIRON

IDA

15.50

16.20

SI

XG630

XG630220103

CPI CERNADAS DE CASTRO-BARGO

VOLTA

8.09

9.00

SI

XG630

XG630220104

CPI CERNADAS DE CASTRO-BARGO

IDA

15.40

16.31

SI

XG630

XG630230103

CPI CERNADAS DE CASTRO-PONTE SAN FRANCISCO

VOLTA

8.30

9.00

SI

XG630

XG630230104

CPI CERNADAS DE CASTRO-PONTE SAN FRANCISCO

IDA

15.40

16.10

SI

XG630

XG630260102

GORGOSA (NAVAL, SOU, ARSELS)-NOIA E.A.

VOLTA

18.40

19.25

NON

XG632

XG632020101

CPI ALCALDE XOSÉ PICHEL-AMBOADE (VILA)

VOLTA

8.05

8.23

SI

XG632

XG632020102

CPI ALCALDE XOSÉ PICHEL-AMBOADE (VILA)

IDA

16.00

16.18

SI

XG632

XG632030101

CARBALLO E.A.-O RODEIRO

VOLTA

8.50

9.32

SI

XG632

XG632030102

CARBALLO E.A.-O RODEIRO

IDA

13.55

14.37

SI

XG632

XG632090101

CENTRO MÉDICO-A LARACHA

VOLTA

8.00

8.30

NON

XG632

XG632090105

CENTRO MÉDICO-A LARACHA

IDA

19.00

19.30

NON

XG632

XG632100107

CENTRO MÉDICO-VILARDEFRANCOS

VOLTA

7.20

7.30

NON

XG632

XG632110105

CENTRO MEDICO-A PIÑA (SOFÁN)

IDA

20.00

20.19

NON

XG632

XG632130102

CARBALLO E.A.-RAMIL

IDA

14.10

14.33

SI

XG632

XG632130103

CARBALLO E.A.-RAMIL

VOLTA

7.55

8.18

SI

XG632

XG632140103

CARBALLO E.A.-CANCES DA VILA

VOLTA

7.50

8.18

SI

XG632

XG632140104

CARBALLO E.A.-CANCES DA VILA

IDA

14.10

14.38

SI

XG632

XG632150103

CENTRO MÉDICO-A MILAGROSA

VOLTA

8.00

8.20

SI

XG632

XG632150104

CENTRO MÉDICO-A MILAGROSA

IDA

14.10

14.30

SI

XG632

XG632160103

CARBALLO E.A.-NOICELA

VOLTA

7.33

8.19

SI

XG632

XG632170103

ARNADOS-ENCRUCILLADAS 2

VOLTA

9.00

9.30

SI

XG632

XG632170104

ARNADOS-ENCRUCILLADAS 2

IDA

14.50

15.20

SI

XG632

XG632180103

CENTRO MÉDICO-FIGUEROA

VOLTA

8.55

9.31

SI

XG632

XG632180105

CENTRO MÉDICO-FIGUEROA

IDA

14.50

15.26

SI

XG632

XG632190103

CENTRO MÉDICO-CANCES DA VILA 2

VOLTA

9.05

9.28

SI

XG632

XG632190104

CENTRO MÉDICO-CANCES DA VILA 2

IDA

14.50

15.13

SI

XG632

XG632200103

CARBALLO E.A.-A BREA 3

VOLTA

8.04

8.20

SI

XG632

XG632200104

CARBALLO E.A.-A BREA 3

IDA

14.10

14.26

SI

XG632

XG632210103

CARBALLO E.A.-ARNADOS

IDA

14.10

14.48

SI

XG632

XG632220103

NETOMA-S.M. VILELA

IDA

14.50

15.29

SI

XG632

XG632230103

CEIP DE NÉTOMA-RAZO-VILELA

VOLTA

9.01

9.29

SI

XG633

XG633010103

IES DE FOZ-RÚA DE XOVE

IDA

17.45

18.00

SI

XG633

XG633010104

IES DE FOZ-RÚA DE XOVE

VOLTA

8.16

8.31

SI

XG633

XG633020101

CEIP O CANTEL-CASA PRIMO

VOLTA

8.45

9.20

SI

XG633

XG633020102

CEIP O CANTEL-CASA PRIMO

IDA

16.10

16.45

SI

XG633

XG633030101

CEIP O CANTEL-XERCIDO

VOLTA

8.27

9.20

SI

XG633

XG633030102

CEIP O CANTEL-XERCIDO

IDA

16.10

17.03

SI

XG633

XG633040101

A SEARA-LOURENZÁ

IDA

8.24

9.03

SI

XG633

XG633050103

VIVEIRO E.A.-NAVALLO DE ABAIXO

VOLTA

8.22

9.19

SI

XG633

XG633050104

VIVEIRO E.A.-NAVALLO DE ABAIXO

IDA

15.49

16.46

SI

XG633

XG633070101

SAN CIBRAO AVDA. DA MARIÑA-RÚA (CURUXEIRAS)

VOLTA

15.21

16.11

SI

XG633

XG633070102

SAN CIBRAO AVDA. DA MARIÑA-RÚA (CURUXEIRAS)

IDA

18.05

18.55

SI

XG633

XG633070103

SAN CIBRAO AVDA. DA MARIÑA-RÚA (CURUXEIRAS)

VOLTA

7.40

8.30

SI

XG633

XG633070104

SAN CIBRAO AVDA. DA MARIÑA-RÚA (CURUXEIRAS)

IDA

14.25

15.15

SI

XG633

XG633080101

SAN CIBRAO AVDA. DA MARIÑA-RÚA (CURUXEIRAS)

IDA

16.40

17.29

SI

XG633

XG633080102

SAN CIBRAO AVDA. DA MARIÑA-RÚA (CURUXEIRAS)

VOLTA

8.35

9.24

SI

XG633

XG633110102

ESPIÑEIRA DE FOZ-A FORNEA (CASAS)

IDA

15.55

16.28

SI

XG633

XG633110103

ESPIÑEIRA DE FOZ-A FORNEA (CASAS)

IDA

7.45

8.18

NON

XG633

XG633130101

RIBADEO E.A.-A ALDEA DE BAIXO (VILAMARTÍN PEQUENO)

VOLTA

7.15

8.20

SI

XG633

XG633130103

RIBADEO E.A.-A ALDEA DE BAIXO (VILAMARTÍN PEQUENO)

IDA

17.07

18.12

SI

XG633

XG633140101

RIBADEO E.A.-A ALDEA DE BAIXO (VILAMARTÍN PEQUENO)

VOLTA

8.40

9.33

SI

XG633

XG633140102

RIBADEO E.A.-A ALDEA DE BAIXO (VILAMARTÍN PEQUENO)

IDA

16.10

17.03

SI

XG633

XG633160101

RIBADEO E.A.-CIMA DE VILA (ARANTE)

VOLTA

7.21

8.12

SI

XG633

XG633160103

RIBADEO E.A.-CIMA DE VILA (ARANTE)

IDA

17.07

17.58

SI

XG633

XG633170101

RIBADEO E.A.-CIMA DE VILA (ARANTE)

VOLTA

8.45

9.33

SI

XG633

XG633170102

RIBADEO E.A.-CIMA DE VILA (ARANTE)

IDA

16.10

16.58

SI

XG633

XG633180103

RIBADEO E.A.-MOZANDEO

IDA

17.07

17.53

SI

XG633

XG633180104

RIBADEO E.A.-MOZANDEO

VOLTA

7.39

8.25

SI

XG633

XG633200101

CEIP CELSO CURRÁS-IGREXA BALBOA

VOLTA

8.42

9.39

SI

XG633

XG633200102

CEIP CELSO CURRÁS-IGREXA BALBOA

IDA

16.00

16.57

SI

XG633

XG633210101

CEIP CELSO CURRÁS-CARREIRA CHA

VOLTA

9.21

9.46

SI

XG633

XG633210102

CEIP CELSO CURRÁS-CARREIRA CHA

IDA

16.00

16.25

SI

XG633

XG633240101

TRABADA-VILAFORMÁN (IGREXA)

IDA

17.47

18.04

SI

XG633

XG633240102

TRABADA-VILAFORMÁN (IGREXA)

VOLTA

7.30

7.47

SI

XG634

XG634010101

IES A FONSAGRADA-LUGO E.A.

IDA

7.15

8.40

NON

XG634

XG634010105

IES A FONSAGRADA-LUGO E.A.

IDA

18.00

19.25

NON

XG634

XG634010106

IES A FONSAGRADA-LUGO E.A.

VOLTA

18.45

20.10

NON

XG634

XG634010118

IES A FONSAGRADA-LUGO E.A.

VOLTA

13.30

14.55

NON

XG634

XG634020101

CEIP PLURILINGÜE SANTA MARÍA-VIDUEDO-AS CABANAS

IDA

17.05

18.10

SI

XG634

XG634020104

CEIP PLURILINGÜE SANTA MARÍA-VIDUEDO-AS CABANAS

VOLTA

8.30

9.35

SI

XG634

XG634030101

CEIP PLURILINGÜE SANTA MARÍA-RÍO DE SABUGOS

IDA

17.05

18.20

SI

XG634

XG634030106

CEIP PLURILINGÜE SANTA MARÍA-RÍO DE SABUGOS

VOLTA

8.20

9.35

SI

XG634

XG634040101

CASTROVERDE-FONTE DOS POIOS

IDA

16.15

16.55

SI

XG634

XG634040102

CASTROVERDE-FONTE DOS POIOS

VOLTA

8.55

9.35

SI

XG634

XG634050101

SOBRADO DE PICATO (ESTRADA)-LUGO E.A.

IDA

7.10

8.20

NON

XG634

XG634050102

SOBRADO DE PICATO (ESTRADA)-LUGO E.A.

VOLTA

19.30

20.40

NON

XG634

XG634060101

CASTROVERDE-MIRANDELA

IDA

16.15

16.55

SI

XG634

XG634060102

CASTROVERDE-MIRANDELA

VOLTA

8.45

9.25

SI

XG634

XG634090101

CÁDAVO-LUGO E.A.

IDA

7.25

8.12

NON

XG634

XG634100101

SOBRADO DE PICANTO (CAMPO DA FEIRA)-LUGO E.A.

IDA

10.10

11.25

NON

XG634

XG634110101

CASTROVERDE-LUGO E.A.

IDA

9.45

10.25

NON

XG634

XG634140110

PARADANOVA-COSPEITO

IDA

17.10

18.01

SI

XG634

XG634140111

PARADANOVA-COSPEITO

VOLTA

8.35

9.26

SI

XG634

XG634150110

CEIP PLURILINGÜE SANTA MARÍA-VILARCHAO II (DÁRSENA)

IDA

17.05

17.50

SI

XG634

XG634150111

CEIP PLURILINGÜE SANTA MARÍA-VILARCHAO II (DÁRSENA)

VOLTA

8.50

9.35

SI

XG635

XG635010102

FERROL E.A.-HOSPITAL DA COSTA-BURELA

IDA

9.30

12.00

NON

XG635

XG635010107

FERROL E.A.-HOSPITAL DA COSTA-BURELA

IDA

19.00

21.30

NON

XG635

XG635010108

FERROL E.A.-HOSPITAL DA COSTA-BURELA

VOLTA

6.30

9.00

NON

XG635

XG635020103

LUGO E.A.-MEIRA-RIBADEO E.A.

IDA

13.30

15.20

NON

XG635

XG635020106

LUGO E.A.-MEIRA-RIBADEO E.A.

VOLTA

6.45

8.35

NON

XG635

XG635030101

A CORUÑA E.A.-HULA-LUGO E.A.

IDA

6.30

7.55

NON

XG635

XG635030112

A CORUÑA E.A.-HULA-LUGO E.A.

IDA

20.30

21.55

NON

XG635

XG635030114

A CORUÑA E.A.-HULA-LUGO E.A.

VOLTA

6.30

7.55

NON

XG635

XG635030122

A CORUÑA E.A.-HULA-LUGO E.A.

VOLTA

20.00

21.25

NON

XG635

XG635040102

A CORUÑA E.A.-GUITIRIZ-LUGO E.A.

IDA

11.00

13.00

NON

XG635

XG635040105

A CORUÑA E.A.-GUITIRIZ-LUGO E.A.

IDA

19.00

21.00

NON

XG635

XG635040108

A CORUÑA E.A.-GUITIRIZ-LUGO E.A.

VOLTA

8.30

10.30

NON

XG635

XG635040115

A CORUÑA E.A.-GUITIRIZ-LUGO E.A.

VOLTA

21.15

23.15

NON

XG635

XG635060102

A CORUÑA E.A.-VIVEIRO E.A.

VOLTA

7.30

10.00

NON

XG635

XG635070101

LUGO E.A.-VILALBA E.A.

IDA

11.15

12.00

NON

XG635

XG635070102

LUGO E.A.-VILALBA E.A.

IDA

18.00

18.45

NON

XG635

XG635070105

LUGO E.A.-VILALBA E.A.

VOLTA

12.00

12.45

NON

XG635

XG635080102

LUGO E.A.-VIVEIRO E.A.

VOLTA

6.45

8.45

NON

XG635

XG635090101

LUGO E.A.-MONDOÑEDO-VIVEIRO E.A.

IDA

9.00

11.45

NON

XG635

XG635090104

LUGO E.A.-MONDOÑEDO-VIVEIRO E.A.

IDA

18.15

21.00

NON

XG635

XG635100101

LUGO E.A.-RIBADEO E.A.

IDA

20.00

22.15

NON

XG635

XG635100102

LUGO E.A.-RIBADEO E.A.

VOLTA

11.00

13.15

NON

XG635

XG635110101

GUITIRIZ CAMPO DA FEIRA-LUGO E.A.

IDA

7.30

8.30

NON

XG635

XG635130101

CANZOBRE-A CORUÑA E.A.

IDA

7.30

8.00

NON

XG635

XG635130104

CANZOBRE-A CORUÑA E.A.

VOLTA

19.00

19.30

NON

XG636

XG636010101

FRIOL-LUGO E.A.

IDA

10.00

10.50

NON

XG636

XG636010104

FRIOL-LUGO E.A.

VOLTA

19.15

20.05

NON

XG636

XG636020103

OUTEIRO DE REI-A CAIVANCA

IDA

15.10

16.10

SI

XG636

XG636020104

OUTEIRO DE REI-A CAIVANCA

VOLTA

7.21

8.21

SI

XG636

XG636030101

CANDAMIL-CRUZAMENTO A PÍA (DÁRSENA)

VOLTA

9.10

9.55

SI

XG636

XG636030102

CANDAMIL-CRUZAMENTO A PÍA (DÁRSENA)

IDA

16.05

16.50

SI

XG636

XG636040101

RODRIGAS-LUGO E.A.

IDA

6.50

8.35

NON

XG636

XG636050101

MEIRA-MUIMENTA-LUGO E.A.

IDA

11.00

12.40

NON

XG636

XG636050103

MEIRA-MUIMENTA-LUGO E.A.

VOLTA

19.30

21.10

NON

XG636

XG636060101

VILALBA E.A.-LUGO E.A.

VOLTA

10.00

11.10

NON

XG636

XG636060102

VILALBA E.A.-LUGO E.A.

IDA

12.00

13.10

NON

XG636

XG636060104

VILALBA E.A.-LUGO E.A.

VOLTA

19.00

20.10

NON

XG636

XG636070101

CASTRO RESIDENCIA-FONTELA

IDA

14.10

15.10

SI

XG636

XG636070102

CASTRO RESIDENCIA-FONTELA

VOLTA

7.20

8.20

SI

XG636

XG636080101

FEIRA DO MONTE-A VEIGA DA ACEA

VOLTA

8.31

9.08

SI

XG636

XG636080102

FEIRA DO MONTE-A VEIGA DA ACEA

IDA

15.54

16.31

SI

XG636

XG636090101

CASTRO RESIDENCIA-A BOUZA

IDA

15.08

15.58

SI

XG636

XG636090102

CASTRO RESIDENCIA-A BOUZA

VOLTA

8.11

9.01

SI

XG636

XG636100101

CASTRO DE REI (CENTRO)-GOBERNO (VILA)

VOLTA

8.44

9.29

SI

XG636

XG636100102

CASTRO DE REI (CENTRO)-GOBERNO (VILA)

IDA

16.24

17.09

SI

XG636

XG636110101

CPI VIRXE DO MONTE-CRUZAMENTO XESTO

VOLTA

8.08

8.47

SI

XG636

XG636110102

CPI VIRXE DO MONTE-CRUZAMENTO XESTO

IDA

15.55

16.34

SI

XG636

XG636120101

CRUZAMENTO DE CARRADELAS-XERMAR-FEIRA DO MONTE

IDA

8.10

8.58

SI

XG636

XG636120102

CRUZAMENTO DE CARRADELAS-XERMAR-FEIRA DO MONTE

VOLTA

15.55

16.43

SI

XG636

XG636130101

FEIRA DO MONTE-VILAESTER

VOLTA

8.35

9.02

SI

XG636

XG636130102

FEIRA DO MONTE-VILAESTER

IDA

15.55

16.22

SI

XG636

XG636140101

LUGO E.A.-LUGO E.A.

IDA

7.00

7.50

NON

XG636

XG636140104

LUGO E.A.-LUGO E.A.

IDA

20.00

20.50

NON

XG636

XG636150101

CEIP VELEIRO-DOCAMPO-EMPALME N-640/ROZAS

IDA

15.10

15.40

SI

XG636

XG636160101

CRUZAMENTO XESTO-PISTA REGUEIRIÑO

VOLTA

8.18

8.47

SI

XG636

XG636160102

CRUZAMENTO XESTO-PISTA REGUEIRIÑO

IDA

13.54

14.23

SI

XG636

XG636170101

CASTRO RESIDENCIA-FEIRA DO MONTE

IDA

14.09

14.59

SI

XG636

XG636170102

CASTRO RESIDENCIA-FEIRA DO MONTE

VOLTA

7.37

8.27

SI

XG636

XG636180101

CEIP TERRA CHÁ-FONTEVELLA

VOLTA

8.49

9.35

SI

XG636

XG636180102

CEIP TERRA CHÁ-FONTEVELLA

IDA

16.25

17.11

SI

XG636

XG636190101

IES SANTIAGO BASANTA SILVA-O SANTO

IDA

18.05

19.02

SI

XG636

XG636190102

IES SANTIAGO BASANTA SILVA-O SANTO

VOLTA

7.43

8.40

SI

XG636

XG636210101

HOSPITAL HULA-PARGA

VOLTA

7.15

8.30

NON

XG636

XG636210102

HOSPITAL HULA-PARGA

IDA

19.15

20.30

NON

XG636

XG636220101

MUIMENTA-LUGO E.A.

IDA

7.00

8.30

NON

XG636

XG636220102

MUIMENTA-LUGO E.A.

VOLTA

13.00

14.30

NON

XG636

XG636230101

VILALBA E.A.-LUGO E.A.

IDA

8.00

9.15

NON

XG637

XG637010106

SARRIA E.A.-HOSPITAL HULA

IDA

8.45

10.15

NON

XG637

XG637010107

SARRIA E.A.-HOSPITAL HULA

VOLTA

12.30

14.00

NON

XG637

XG637010109

SARRIA E.A.-HOSPITAL HULA

VOLTA

19.00

20.30

NON

XG637

XG637020101

PALAS DE REI-LUGO E.A.

IDA

7.00

8.00

NON

XG637

XG637030101

LOUSADA-TOSENDE

VOLTA

8.40

9.25

SI

XG637

XG637030102

LOUSADA-TOSENDE

IDA

15.35

16.20

SI

XG637

XG637030103

LOUSADA-TOSENDE

IDA

16.25

17.10

SI

XG637

XG637040101

CEIP SAN MIGUEL-GRALLÁS

VOLTA

8.45

9.25

SI

XG637

XG637040102

CEIP SAN MIGUEL-GRALLÁS

IDA

15.30

16.10

SI

XG637

XG637050101

GUNTÍN DE PALLARES-XUBÍN (MOSTEIRO)

VOLTA

8.45

9.45

SI

XG637

XG637050102

GUNTÍN DE PALLARES-XUBÍN (MOSTEIRO)

IDA

16.25

17.25

SI

XG637

XG637060101

OUTEIRO-PACIOS (PARADELA)

IDA

8.50

9.30

SI

XG637

XG637060102

OUTEIRO-PACIOS (PARADELA)

VOLTA

15.30

16.10

SI

XG637

XG637070101

IES GREGORIO FERNÁNDEZ-LOIO (ESCOLAR)

VOLTA

7.45

8.40

SI

XG637

XG637080101

LUGO E.A.-PORTOMARÍN (DÁRSENA) (ENLACE)

IDA

17.45

18.33

SI

XG637

XG637080102

LUGO E.A.-PORTOMARÍN (DÁRSENA) (ENLACE)

VOLTA

7.50

8.38

SI

XG637

XG637080109

LUGO E.A.-PORTOMARÍN (DÁRSENA) (ENLACE)

IDA

21.55

22.35

SI

XG637

XG637090101

PALAS DE REI-HOSPITAL HULA (POR N-540)

IDA

8.30

9.15

NON

XG637

XG637100101

CEIP SAN MIGUEL-OS LUSOIROS

VOLTA

7.45

8.40

SI

XG637

XG637110101

CEIP SAN MIGUEL-A MATANZA

VOLTA

8.35

9.20

SI

XG637

XG637110102

CEIP SAN MIGUEL-A MATANZA

IDA

15.30

16.15

SI

XG637

XG637130105

PACIOS (PARADELA)-VILACHÁ 2

VOLTA

8.45

9.25

SI

XG637

XG637140103

PARADELA (ENLACE)-VILACHÁ 2

VOLTA

7.40

8.14

SI

XG637

XG637150104

PARADELA (ENLACE)-NAI

VOLTA

7.35

8.12

SI

XG637

XG637170103

CEIP SAN MIGUEL-NAI

VOLTA

8.45

9.30

SI

XG637

XG637180101

LOUSADA-XUBÍN (MOSTEIRO)

IDA

15.30

16.20

SI

XG637

XG637190101

IES GREGORIO FERNÁNDEZ-PARADELA (ENLACE)

IDA

15.10

15.30

SI

XG637

XG637200101

CEIP SAN MIGUEL-VILACHÁ 2

IDA

15.30

16.10

SI

XG637

XG637210101

CEIP SAN MIGUEL-ALDOSENDE

IDA

15.35

16.15

SI

XG638

XG638010101

MEIRA-LUGO E.A.

IDA

7.10

7.55

NON

XG638

XG638010102

MEIRA-LUGO E.A.

VOLTA

13.00

13.45

NON

XG638

XG638010105

MEIRA-LUGO E.A.

VOLTA

18.30

19.15

NON

XG638

XG638020101

IES PEDREGAL DE IRIMIA-BARANGON

VOLTA

8.25

9.06

SI

XG638

XG638020102

IES PEDREGAL DE IRIMIA-BARANGON

IDA

15.52

16.33

SI

XG638

XG638030101

IES PEDREGAL DE IRIMIA-ROIS

VOLTA

8.38

9.06

SI

XG638

XG638030102

IES PEDREGAL DE IRIMIA-ROIS

IDA

15.52

16.20

SI

XG638

XG638040101

MOSTEIRO-VALÍN DAS TRABAS

VOLTA

9.02

9.50

SI

XG638

XG638040102

MOSTEIRO-VALÍN DAS TRABAS

IDA

16.23

17.11

SI

XG638

XG638050101

RODRIGAS-MEIRA

IDA

6.50

7.10

NON

XG638

XG638060103

IES PEDREGAL DE IRIMIA-CASA CAMPOS

VOLTA

8.28

9.05

SI

XG638

XG638060104

IES PEDREGAL DE IRIMIA-CASA CAMPOS

IDA

15.53

16.30

SI

XG638

XG638070101

CEIP ROSALÍA DE CASTRO-FRAIALDE

VOLTA

9.19

9.50

SI

XG638

XG638070102

CEIP ROSALÍA DE CASTRO-FRAIALDE

IDA

16.25

16.56

SI

XG638

XG638080101

CEIP ROSALÍA DE CASTRO-CRENDE

VOLTA

9.16

9.50

SI

XG638

XG638080102

CEIP ROSALÍA DE CASTRO-CRENDE

IDA

16.25

16.59

SI

XG638

XG638090103

ANCADO PEQUENO NÚCLEO-CIMADEVILA

IDA

14.33

14.45

SI

XG638

XG638090104

ANCADO PEQUENO NÚCLEO-CIMADEVILA

VOLTA

7.45

7.57

SI

XG638

XG638100103

IES PEDREGAL DE IRIMIA-MIRÓN

VOLTA

8.41

9.05

SI

XG638

XG638100104

IES PEDREGAL DE IRIMIA-MIRÓN

IDA

15.52

16.16

SI

XG639

XG639030101

A VIÑA-A AIRA VELLA

VOLTA

9.03

9.44

SI

XG639

XG639030102

A VIÑA-A AIRA VELLA

IDA

16.32

17.13

SI

XG639

XG639040101

A VIÑA-A ESPERELA

VOLTA

8.58

9.46

SI

XG639

XG639040102

A VIÑA-A ESPERELA

IDA

16.32

17.20

SI

XG639

XG639050101

A VIÑA-O BULLO

VOLTA

9.10

9.40

SI

XG639

XG639050102

A VIÑA-O BULLO

IDA

16.35

17.05

SI

XG639

XG639060101

A VIÑA-A MACEIRA

VOLTA

9.06

9.42

SI

XG639

XG639060102

A VIÑA-A MACEIRA

IDA

16.33

17.09

SI

XG639

XG639070101

A VIÑA-A CASANOVA

VOLTA

9.08

9.44

SI

XG639

XG639070102

A VIÑA-A CASANOVA

IDA

16.31

17.07

SI

XG639

XG639080101

PONTEDEUME-TABOADA

IDA

14.19

14.48

SI

XG639

XG639080102

PONTEDEUME-TABOADA

VOLTA

7.50

8.19

SI

XG639

XG639090103

CENTRO SAÚDE PONTEDEUME-VILACHÁ

VOLTA

8.38

9.27

SI

XG639

XG639090104

CENTRO SAÚDE PONTEDEUME-VILACHÁ

IDA

14.40

15.29

SI

XG639

XG639100103

CENTRO SAÚDE PONTEDEUME-VILAR-C. G. CIVIL

IDA

14.20

14.25

SI

XG639

XG639100104

CENTRO SAÚDE PONTEDEUME-VILAR-C. G. CIVIL

VOLTA

8.05

8.10

SI

XG639

XG639120101

BETANZOS INSTITUTO-A VIÑA

VOLTA

8.00

8.29

NON

XG640

XG640010101

PRAZA DE GALICIA-CEDEIRA E.A.

VOLTA

6.20

7.30

NON

XG640

XG640010102

PRAZA DE GALICIA-CEDEIRA E.A.

IDA

7.00

8.10

NON

XG640

XG640010106

PRAZA DE GALICIA-CEDEIRA E.A.

VOLTA

19.00

20.10

NON

XG640

XG640010107

PRAZA DE GALICIA-CEDEIRA E.A.

IDA

20.30

21.40

NON

XG640

XG640020103

PRAZA DE GALICIA-PRAIA DA FROUXEIRA-CEDEIRA E.A.

VOLTA

21.30

22.40

NON

XG640

XG640020104

PRAZA DE GALICIA-PRAIA DA FROUXEIRA-CEDEIRA E.A.

VOLTA

7.10

8.20

NON

XG640

XG640020105

PRAZA DE GALICIA-PRAIA DA FROUXEIRA-CEDEIRA E.A.

IDA

9.30

10.40

NON

XG640

XG640020108

PRAZA DE GALICIA-PRAIA DA FROUXEIRA-CEDEIRA E.A.

IDA

19.00

20.10

NON

XG640

XG640030101

PRAZA DE GALICIA-VILABOA

VOLTA

7.10

7.52

NON

XG640

XG640030104

PRAZA DE GALICIA-VILABOA

IDA

12.45

13.27

NON

XG640

XG640030107

PRAZA DE GALICIA-VILABOA

IDA

19.10

19.52

NON

XG640

XG640040101

CPI DE ATIOS-A CAVADA

VOLTA

9.00

9.30

SI

XG640

XG640050101

CPI DE ATIOS-O CASAL

IDA

14.45

15.41

SI

XG640

XG640060101

CPI DO FEAL-OS BICÁS

VOLTA

15.53

16.23

SI

XG640

XG640060102

CPI DO FEAL-OS BICÁS

IDA

18.15

18.45

SI

XG640

XG640060103

CPI DO FEAL-OS BICÁS

VOLTA

8.28

8.58

SI

XG640

XG640060104

CPI DO FEAL-OS BICÁS

IDA

14.00

14.30

SI

XG640

XG640070101

PORTA DO SOL (MARQUESIÑA)-LOIRA VELLA

VOLTA

8.45

9.28

SI

XG640

XG640070102

PORTA DO SOL (MARQUESIÑA)-LOIRA VELLA

IDA

15.35

16.18

SI

XG640

XG640080101

CPI DE ATIOS-CASTRO

IDA

14.45

15.16

SI

XG640

XG640090101

CPI DE ATIOS-OUTEIRO-OS OUTEIROS

IDA

15.15

16.09

SI

XG640

XG640100101

CPI DE ATIOS-OS OUTEIROS

VOLTA

9.05

9.35

SI

XG640

XG640120101

CPI DE ATIOS-LAVACERIDO (COSTA)

IDA

14.45

15.16

SI

XG640

XG640130101

CPI DO FEAL-PEDROSO

VOLTA

15.55

16.25

SI

XG640

XG640130102

CPI DO FEAL-PEDROSO

IDA

18.15

18.45

SI

XG640

XG640130103

CPI DO FEAL-PEDROSO

VOLTA

8.20

8.50

SI

XG640

XG640130104

CPI DO FEAL-PEDROSO

IDA

14.00

14.30

SI

XG640

XG640140101

FREIXEIRO EC-DOMIRÓN

IDA

14.16

14.36

SI

XG640

XG640150101

COVAL-SEQUEIRO

IDA

15.15

15.45

SI

XG640

XG640160101

PORTA DO SOL (MARQUESIÑA)-SABÍN

VOLTA

9.05

9.35

SI

XG640

XG640180107

PRAZA DE GALICIA-SEDES-PRAIA DA FROUXEIRA

IDA

20.15

20.55

NON

XG640

XG640180120

PRAZA DE GALICIA-SEDES-PRAIA DA FROUXEIRA

VOLTA

7.30

8.10

NON

XG640

XG640180121

PRAZA DE GALICIA-SEDES-PRAIA DA FROUXEIRA

VOLTA

21.00

21.40

NON

XG640

XG640190101

PRAZA DE GALICIA-POLÍGONO RÍO DO POZO-SEDES-PRAIA DA FROUXEIRA

IDA

7.30

8.04

NON

XG640

XG640200101

PRAZA DE GALICIA-POLÍGONO AS LAGOAS-O FEAL-POLÍGONO RÍO DO POZO

IDA

7.45

8.13

NON

XG640

XG640240101

CEDEIRA E.A.-FERROL E.A. (POR AC-566)

IDA

9.30

10.30

NON

XG640

XG640270103

CPI DE ATIOS-SEQUEIRO

IDA

15.15

15.44

SI

XG640

XG640280103

CPI DE ATIOS-POI

VOLTA

9.10

9.35

SI

XG640

XG640290103

CONCELLO DE NARÓN-BALTAR

IDA

14.00

14.30

SI

XG640

XG640290104

CONCELLO DE NARÓN-BALTAR

VOLTA

15.50

16.20

SI

XG640

XG640290105

CONCELLO DE NARÓN-BALTAR

IDA

18.15

18.45

SI

XG640

XG640290106

CONCELLO DE NARÓN-BALTAR

VOLTA

8.25

8.55

SI

XG640

XG640300101

PRAZA DE GALICIA-CEDEIRA E.A. (POR CONCELLO DE NARÓN)

IDA

12.30

13.40

NON

XG640

XG640310101

PRAZA DE GALICIA-PRAIA DA FROUXEIRA-CEDEIRA E.A. (POR CONCELLO DE NARÓN)

VOLTA

10.30

11.22

NON

XG640

XG640340101

FREIXEIRO EC-DOMIRÓN-O VAL

VOLTA

7.45

8.20

SI

XG641

XG641010101

PRAZA DE GALICIA-AS NEVES

VOLTA

7.30

8.05

NON

XG641

XG641010107

PRAZA DE GALICIA-AS NEVES

IDA

19.00

19.35

NON

XG641

XG641020101

AS NEVES-O AMENEIRO

IDA

15.30

16.05

SI

XG641

XG641020102

AS NEVES-O AMENEIRO

VOLTA

8.55

9.30

SI

XG641

XG641030101

AS NEVES-AS NEVES

IDA

15.30

16.10

SI

XG641

XG641030102

AS NEVES-AS NEVES

VOLTA

8.50

9.30

SI

XG641

XG641040101

AS NEVES-PRAZA DE GALICIA

IDA

7.00

7.40

NON

XG641

XG641040104

AS NEVES-PRAZA DE GALICIA

VOLTA

19.00

19.40

NON

XG642

XG642010101

MERCADO DE SAN XULIÁN-O VAL

IDA

7.30

8.00

NON

XG642

XG642010104

MERCADO DE SAN XULIÁN-O VAL

VOLTA

9.00

9.30

NON

XG642

XG642010113

MERCADO DE SAN XULIÁN-O VAL

VOLTA

6.45

7.15

NON

XG642

XG642020109

MERCADO DE SAN XULIÁN-A GRAÑA

VOLTA

7.30

7.48

NON

XG642

XG642020116

MERCADO DE SAN XULIÁN-A GRAÑA

IDA

20.30

20.48

NON

XG642

XG642030106

MERCADO DE SAN XULIÁN-SAN FELIPE

IDA

8.00

8.32

NON

XG642

XG642030115

MERCADO DE SAN XULIÁN-SAN FELIPE

VOLTA

19.45

20.17

NON

XG642

XG642040101

MERCADO DE SAN XULIÁN-CIRCULAR

IDA

7.20

8.20

NON

XG642

XG642040104

MERCADO DE SAN XULIÁN-CIRCULAR

VOLTA

11.35

12.35

NON

XG642

XG642040107

MERCADO DE SAN XULIÁN-CIRCULAR

VOLTA

18.05

19.05

NON

XG642

XG642040108

MERCADO DE SAN XULIÁN-CIRCULAR

IDA

19.20

20.20

NON

XG642

XG642050101

HOSPITAL NOVOA SANTOS-MOUGÁ ESCOLAR

IDA

14.29

14.58

SI

XG642

XG642050102

HOSPITAL NOVOA SANTOS-MOUGÁ ESCOLAR

VOLTA

8.04

8.33

SI

XG642

XG642060101

SAN PABLO-HOSPITAL NOVOA SANTOS

VOLTA

8.38

8.56

SI

XG642

XG642060102

SAN PABLO-HOSPITAL NOVOA SANTOS

IDA

14.08

14.26

SI

XG642

XG642070101

CEMITERIO-A PEDREIRA

VOLTA

8.07

8.45

SI

XG642

XG642070102

CEMITERIO-A PEDREIRA

IDA

14.00

14.38

SI

XG642

XG642080103

PRAZA DE ESPAÑA-CLAUDINA

IDA

14.17

15.17

SI

XG642

XG642080104

PRAZA DE ESPAÑA-CLAUDINA

VOLTA

7.24

8.24

SI

XG642

XG642090101

CEIP SAN XOÁN DE FILGUEIRA-SAN PEDRO DE LEIXA

VOLTA

8.19

8.49

SI

XG642

XG642090102

CEIP SAN XOÁN DE FILGUEIRA-SAN PEDRO DE LEIXA

IDA

14.10

14.40

SI

XG642

XG642100101

VALÓN (ESTRADA)-SAN FELIPE

VOLTA

9.06

9.33

SI

XG642

XG642100102

VALÓN (ESTRADA)-SAN FELIPE

IDA

14.47

15.14

SI

XG642

XG642110101

CEMITERIO-MOUGÁ

VOLTA

7.51

8.43

SI

XG642

XG642110102

CEMITERIO-MOUGÁ

IDA

14.02

14.54

SI

XG642

XG642120101

CEIP DE PAZOS-O CRUCE

VOLTA

8.17

8.40

SI

XG642

XG642120102

CEIP DE PAZOS-O CRUCE

IDA

14.05

14.28

SI

XG642

XG642130103

CEE TERRA DE FERROL-CANIDO

VOLTA

8.55

9.30

SI

XG642

XG642130104

CEE TERRA DE FERROL-CANIDO

IDA

16.00

16.35

SI

XG642

XG642140101

VALÓN (ESTRADA)-CLAUDINA

VOLTA

8.44

9.32

SI

XG642

XG642140102

VALÓN (ESTRADA)-CLAUDINA

IDA

14.48

15.36

SI

XG642

XG642150101

VALÓN (VILA)-PRAZA DA GRAÑA

VOLTA

9.10

9.32

SI

XG642

XG642150102

VALÓN (VILA)-PRAZA DA GRAÑA

IDA

14.48

15.10

SI

XG642

XG642160101

CANIDO-CANIDO

VOLTA

8.00

8.44

NON

XG642

XG642160106

CANIDO-CANIDO

IDA

7.15

7.59

NON

XG642

XG642170104

MERCADO DE SAN XULIÁN-O VAL

IDA

18.30

19.00

NON

XG642

XG642190103

CANIDO-CANIDO

IDA

19.30

20.16

NON

XG642

XG642190104

CANIDO-ANIDO

VOLTA

20.30

21.16

NON

XG642

XG6422001205

PORTO-O PUNTAL

VOLTA

7.00

7.50

NON

XG642

XG6422001206

PORTO-O PUNTAL

IDA

7.10

8.00

NON

XG642

XG6422001208

PORTO-O PUNTAL

IDA

7.35

8.25

NON

XG642

XG6422001210

PORTO-O PUNTAL

IDA

7.55

8.45

NON

XG642

XG6422001211

PORTO-O PUNTAL

VOLTA

8.00

8.50

NON

XG642

XG6422001216

PORTO-O PUNTAL

IDA

8.50

9.40

NON

XG642

XG6422001217

PORTO-O PUNTAL

VOLTA

9.00

9.50

NON

XG642

XG642200141

PORTO-O PUNTAL

IDA

18.10

19.00

NON

XG642

XG642200142

PORTO-O PUNTAL

VOLTA

18.20

19.10

NON

XG642

XG642200147

PORTO-O PUNTAL

IDA

18.50

19.40

NON

XG642

XG642200148

PORTO-O PUNTAL

VOLTA

19.00

19.50

NON

XG642

XG642200151

PORTO-O PUNTAL

IDA

19.30

20.20

NON

XG642

XG642200152

PORTO-O PUNTAL

VOLTA

19.40

20.30

NON

XG642

XG642200157

PORTO-O PUNTAL

IDA

20.10

21.00

NON

XG642

XG642200158

PORTO-O PUNTAL

VOLTA

20.20

21.10

NON

XG642

XG642200161

PORTO-O PUNTAL

IDA

20.50

21.40

NON

XG642

XG642200162

PORTO-O PUNTAL

VOLTA

21.00

21.50

NON

XG642

XG642210101

PORTO-HOSPITAL NOVOA SANTOS

IDA

6.00

6.45

NON

XG642

XG642210103

PORTO-HOSPITAL NOVOA SANTOS

IDA

7.00

7.45

NON

XG642

XG642210105

PORTO-HOSPITAL NOVOA SANTOS

IDA

8.00

8.45

NON

XG642

XG642210107

PORTO-HOSPITAL NOVOA SANTOS

IDA

9.00

9.45

NON

XG642

XG642220102

HOSPITAL NOVOA SANTOS-PORTO

IDA

6.45

7.30

NON

XG642

XG642220104

HOSPITAL NOVOA SANTOS-PORTO

IDA

7.45

8.30

NON

XG642

XG642220106

HOSPITAL NOVOA SANTOS-PORTO

IDA

8.45

9.30

NON

XG642

XG642230101

CANIDO-HOSPITAL NOVOA SANTOS

IDA

7.00

8.00

NON

XG642

XG642230103

CANIDO-HOSPITAL NOVOA SANTOS

IDA

9.00

10.00

NON

XG642

XG642240101

HOSPITAL NOVOA SANTOS-CANIDO

IDA

7.00

8.00

NON

XG642

XG642240103

HOSPITAL NOVOA SANTOS-CANIDO

IDA

9.00

10.00

NON

XG642

XG642270101

CANIDO-PRAZA DA GRAÑA

IDA

8.00

8.19

NON

XG642

XG642270112

CANIDO-PRAZA DA GRAÑA

IDA

19.00

19.19

NON

XG642

XG642270114

CANIDO-PRAZA DA GRAÑA

IDA

21.00

21.19

NON

XG642

XG642280101

PRAZA DA GRAÑA-CANIDO

IDA

7.30

7.51

NON

XG642

XG642280112

PRAZA DA GRAÑA-CANIDO

IDA

18.30

18.51

NON

XG642

XG642280114

PRAZA DA GRAÑA-CANIDO

IDA

20.30

20.51

NON

XG642

XG642300101

PRAZA DE GALICIA-COUTO

IDA

7.30

7.51

NON

XG642

XG642300112

PRAZA DE GALICIA-COUTO

IDA

18.30

18.51

NON

XG642

XG642300114

PRAZA DE GALICIA-COUTO

IDA

20.30

20.51

NON

XG642