Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 44 Venres, 5 de marzo de 2021 Páx. 13439

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 5 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do Parque Eólico Maxal, situado nos concellos de Rodeiro (Pontevedra), Antas de Ulla e Taboada (Lugo) e promovido por Galenergy, S.L. (expediente IN408A/2019/40).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia; no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal; e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a continuación:

Solicitante/promotor: Galenergy, S.L.

Domicilio social: avenida Compostela, 11, entdo., 27200 Palas de Rei (Lugo).

Denominación do proxecto: Parque Eólico Maxal.

Concellos afectados: Rodeiro (Pontevedra), Antas de Ulla e Taboada (Lugo).

Potencia que se vai instalar: 40,5 MW.

Produción neta anual estimada: 122.354 MWh/ano.

Orzamento de execución material: 43.620.447,99 €.

Localización (área de afección):

Vértice poligonal

Parque Eólico Maxal

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

a

588.100

4.733.500

b

588.100

4.728.100

c

594.000

4.728.100

d

594.000

4.729.500

e

590.500

4.733.500

Aeroxerador

Parque Eólico Maxal

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

MX01

589.682,00

4.731.939,40

MX02

589.797,00

4.732.480,00

MX03

591.150,00

4.730.575,60

MX04

591.604,00

4.731.067,30

MX05

588.475,30

4.729.625,00

MX06

591.397,00

4.728.842,00

MX07

592.786,00

4.729.181,00

MX08

593.033,60

4.728.874,80

MX09

593.675,40

4.729.099,90

Subestación

Parque Eólico Maxal

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

SET Maxal

591.067,00

4.729.074,00

Torre meteorolóxica

Parque eólico Maxal

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

TM

592.320,00

4.729.148,00

As características técnicas principais das instalacións de xeración, transformación e interconexión do parque eólico son as seguintes:

– 9 aeroxeradores modelo Siemens Gamesa SG 4.5-145 de 4.500 kW de potencia nominal unitaria cunha altura de buxeiro de 127,5 metros e cun diámetro de rotor de 145 metros.

– 9 centros de transformación, instalados unitariamente no interior da góndola de cada aeroxerador, formados por transformadores de 5.500 kVA de potencia nominal e relación de transformación 0,69/30 kV, celas de 30 kV e os correspondentes equipos de protección, telemando e demais elementos auxiliares.

– Rede subterránea a 30 kV, con condutor tipo HEPRZ1 18/30 kV Al + H16/25, para a evacuación da enerxía xerada e interconexión entre os centros de transformación 0,69/30 kV e a subestación transformadora 30/132 kV.

– Subestación transformadora 30/132 kV, con edificio de control, transformador de potencia trifásico de 45/50 MVA ONAN/ONAF, transformador de servizos auxiliares de 100 kVA de potencia nominal e relación de transformación 30/0,4 kV, equipos de seccionamento, medida, protección, telemando e demais elementos auxiliares.

– Rede de terras xeral con condutor Cu-50 mm².

– Torre meteorolóxica de 127,5 m de altura.

Órgano competente: o órgano competente para autorizar o proxecto da referida instalación eléctrica é a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Procedemento de avaliación ambiental: o proxecto da referida instalación eléctrica está suxeito a avaliación de impacto ambiental ordinaria, segundo o establecido no artigo 7.1.a) da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

De acordo co disposto polo artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, e pola demais normas de aplicación, relacionadas ao inicio desta resolución, constitúen o obxecto da información pública os seguintes documentos: proxecto de execución, estudo de impacto ambiental, proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e relación de bens e dereitos afectados, a cal figura no anexo que se insire a esta resolución.

Esta documentación estará a disposición dos interesados nas dependencias da sección de Enerxía das xefaturas territoriais da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación de Pontevedra (avenida Mª Victoria Moreno, 43, 5º, 36071 Pontevedra) e de Lugo (rolda da Muralla, nº 70, 27071 Lugo) das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa, respectivamente, no teléfono 986 80 52 39, e no correo electrónico enerxia.lugo@xunta.gal ou nos teléfonos 982889087/982 29 46 66, así como nos concellos de Rodeiro (Pontevedra), Antas de Ulla e Taboada (Lugo), e na Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais (Edificio Administrativo San Caetano s/n, bloque 5, 4º andar, 15781 Santiago de Compostela) das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico subdireccion.enerxia@xunta.gal ou nos teléfonos 981 54 45 79/981 54 55 73. Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

A citada documentación estará tamén dispoñible, durante o mesmo prazo, nas dependencias das xefaturas territoriais da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de Pontevedra (avenida Mª Victoria Moreno, 43, 4º, 36071 Pontevedra) e de Lugo (rolda da Muralla, 70, 27071 Lugo); así como na Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático (San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela).

O que se fai público para coñecemento xeral e para que as persoas interesadas e os propietarios dos predios e demais titulares de bens e dereitos afectados que figuran na relación que se insire como anexo desta resolución, así como as persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, podan examinar os documentos indicados anteriormente e presentar as alegacións que consideren oportunas no prazo de 30 días, contados a partir da última publicación desta resolución.

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2021

Paula Uría Traba
Directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

Predio

Titular (es)

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Afeccións (m²)

Pol.

Par.

Nº aero.

Pleno dominio

Serv. Paso

Serv. Voo

Ocup. Temp.

Cim

Plat.

Sub.

T. Met.

Vieiro

Gabia

– Concello de Rodeiro

1

En investigación

7

60002

Leira P

Matogueira

2.783,7

787,3

573,1

2

Rodríguez Cidre, José

7

451

Rega Sapo

Matogueira

2.740,9

974,4

3

Diéguez Silvela, Manuel

7

356

Rega Sapo

Matogueira

388,8

167,4

4

Diéguez Pallares, Jesús

7

355

Rega Sapo

Matogueira

323,6

160,0

5

Carral Vilariño, Emilio Victorino

7

354

Rega Sapo

Matogueira

206,3

212,3

6

Comunales

7

375

Castro

Matogueira

353,7

7

Doval Saa, Dolores

7

353

Campo Rua

Matogueira

336,0

155,4

8

Carral Vilariño, Emilio Victorino

7

357

Castro P

Matogueira

129,9

9

García Sánchez, Manuel

7

358

Castro P

Matogueira

7,7

10

Salgado Castro, José

7

352

Campo Rua

Matogueira

 

 

 

 

 

331,7

122,2

 

 

11

Carral Vilariño, Emilio Victorino

7

351

Campo Rua

Matogueira, pastos

 

 

 

 

 

419,9

169,4

 

 

12

Diéguez Pallares, Jesús

7

350

Campo Rua

Matogueira, pastos

 

 

 

 

 

416,2

144,0

 

 

13

Diéguez Pallares, Jesús

7

349

Campo Rua

Matogueira

 

 

 

 

 

407,3

127,7

 

 

14

Diéguez Silvela, Manuel

7

348

Campo Rua

Matogueira, pastos

 

 

 

 

 

444,4

149,5

 

 

15

Salgado Castro, José

7

347

Campo Rua

Matogueira

 

 

 

 

 

519,3

159,8

 

 

16

García Sánchez, Manuel

7

346

Campo Rua

Matogueira, pastos

 

 

 

 

 

534,0

165,7

 

 

17

García Sánchez, Manuel

7

345

Raposo

Matogueira, pastos

 

 

 

 

 

571,1

202,1

 

 

18

Diéguez Silvela, Manuel

7

344

Raposo

Matogueira

 

 

 

 

 

27,4

69,0

 

 

19

Diéguez Silvela, Manuel

7

359

Pena Can

Matogueira

 

 

 

 

 

391,5

134,3

 

 

20

Diéguez Pallares, Jesús

7

360

Pena Can

Matogueira

 

 

 

 

 

406,2

148,8

 

 

21

Carral Vilariño, Emilio Victorino

7

361

Pena Can

Matogueira

 

 

 

 

 

626,4

262,5

 

 

22

Patao Hermida, María

7

362

Pena Can

Matogueira

 

 

 

 

 

218,9

96,7

 

 

23

Salgado Castro, José

7

363

Pena Can

Matogueira

 

 

 

 

 

316,1

148,1

 

 

24

Rodríguez Diéguez, Ramón

7

180

Lamela

Matogueira

 

 

 

 

 

400,8

15,1

 

 

25

González López, Manuel

7

125

Castro

Matogueira

 

 

 

 

 

2.010,2

1.031,8

 

 

26

Diocese de Lugo

7

179

Lamela

Matogueira

 

 

 

 

 

130,0

 

 

 

27

Penerbosa Soengas, Gelino

7

178

Lamela

Matogueira

 

 

 

 

 

278,0

2,2

 

 

28

Penerbosa Soengas, Gelino

7

177

Lamela

Matogueira

 

 

 

 

 

166,4

76,1

 

 

29

Penerbosa Soengas, Gelino

7

176

Lamela

Matogueira

 

 

 

 

 

185,9

240,1

 

 

30

Penerbosa Soengas, Gelino

7

175

Lamela

Matogueira

 

 

 

 

 

748,0

453,8

 

 

31

López Rey, Julio

7

174

Lamela

Matogueira

 

 

 

 

 

436,5

1,8

 

 

32

Penerbosa Soengas, Gelino

7

173

Lamela

Matogueira

 

 

 

 

 

100,1

 

 

 

33

Carballo Ferreiro, César

7

172

Lamela

Matogueira

 

 

 

 

 

76,1

 

 

 

34

García Hermida, José Antonio

7

171

Lamela

Matogueira

 

 

 

 

 

90,1

 

 

 

35

Vázquez Fontao, Fco. Beladino

7

170

Lamela

Matogueira

 

 

 

 

 

110,6

 

 

 

36

Moreiras Soengas, Antonio

7

169

Lamela

Matogueira

 

 

 

 

 

100,2

 

 

 

37

García Doparto, Antonio

7

168

Lamela

Matogueira

 

 

 

 

 

32,8

 

 

 

38

Penerbosa Soengas, Gelino

7

167

Lamela

Matogueira

 

 

 

 

 

25,8

 

 

 

39

Lamazares, José

7

166

Lamela

Matogueira

 

 

 

 

 

26,3

 

 

 

40

Varela Failde, Antonio

7

165

Lamela

Matogueira

 

 

 

 

 

43,1

 

 

 

41

Fernández Sobrado, José

7

159

Coto Rigueira

Matogueira

 

 

 

 

 

77,4

 

 

 

42

Sobrado Diéguez, Avelina H.

7

158

Coto Rigueira

Matogueira

 

 

 

 

 

60,2

 

 

 

43

Penerbosa Soengas, Gelino

7

160

Fontao

Matogueira

 

 

 

 

 

47,6

 

 

 

44

Rodríguez Diéguez, Ramón

7

161

Fontao

Matogueira

 

 

 

 

 

197,9

 

 

 

45

Sobrado Moreiras, Dimas

7

162

Fontos

Pastos

 

 

 

 

 

20,1

 

 

 

46

García García, Hermelinda

7

155

Coto Rigueira

Matogueira

 

 

 

 

 

3,2

 

 

 

47

Sánchez Ratón, José

7

154

Coto Rigueira

Matogueira

 

 

 

 

 

88,5

 

 

 

48

Diocese de Lugo

7

153

Coto Rigueira

Matogueira

 

 

 

 

 

109,7

 

 

 

49

Sánchez Rodríguez, José

7

11152

Coto R

Matogueira

 

 

 

 

 

159,9

 

 

 

50

García Hermida, José Antonio

7

163

Fontao

Pastos

 

 

 

 

 

6,5

 

 

 

51

Ratón García, José

7

257

Monte Vello

Matogueira

 

 

 

 

 

 

654,6

 

 

52

Salgado S-S, Ramón

7

322

Revolta

Matogueira

 

 

 

 

 

 

33,0

 

 

53

Carballo Ferreiro, José

7

306

Cruceiro

Matogueira, pastos

 

 

 

 

 

 

749,2

 

 

54

Ratón García, José

9

418

Salto

Matogueira

 

 

 

 

 

 

583,4

 

 

55

Ratón García, José

9

284

Salto

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

480,9

 

 

56

Salgado Fernández, Eusebio

9

289

Salto

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

192,3

 

 

57

Salgado García, Ramón

9

288

Salto

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

149,5

 

 

58

Salgado García, Ramón

9

287

Salto

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

13,0

 

 

59

Fernández Salgado, María

9

291

Cayos Tr

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

139,6

 

 

60

Rivas Portomeñe, Alicia

9

294

Laxa

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

115,9

 

 

61

Ratón García, José

9

295

Laxa

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

70,3

 

 

62

Ratón García, José

9

296

Laxa

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

15,5

 

 

63

Sobrado Diéguez, José

9

298

Laxa

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

62,9

 

 

64

Sobrado Diéguez, Dolores

9

324

Rega Laxal

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

18,3

 

 

65

Fernández García, Antonio

9

323

Rega Laxal

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

27,2

 

 

66

Sobrado Diéguez, José

9

322

Rega Laxal

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

38,8

 

 

67

Salgado Viana, Javier

9

320

Rega Laxal

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

100,5

 

 

68

García Abelairas, Paz

9

319

Rega Laxal

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

92,0

 

 

69

Ratón García, José

9

318

Rega Laxal

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

28,0

 

 

70

Ratón García, José

9

317

Rega Laxal

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

111,3

 

 

71

Salgado García, Ramón

9

341

Laxa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

30,6

72

Vázquez Sobrado, Avelino

9

340

Laxa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

90,4

73

Ratón García, José

9

339

Laxa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

51,8

74

Dabouza Soengas, Antonio

9

338

Laxa

Pradeiras

3

 

 

 

 

 

 

0,9

3,2

75

Salgado Viana, Javier

9

332

Laxa

Pradeiras

3

 

 

 

 

 

 

114,1

 

76

Fernández Salgado, María

9

331

Revolta

Prados

3

 

3,2

 

 

 

 

706,9

 

77

Dabouza Soengas, Antonio

9

330

Laxa

Prados

3

 

168,6

 

 

 

 

1.177,8

 

78

Ratón García, José

9

329

Laxa

Prados

3

 

217,1

 

 

 

 

1.095,2

 

79

Jorge Vales, Manuel

9

328

Laxa

Prados

3

 

1,2

 

 

 

 

762,7

 

80

Salgado Camiñas, José

9

327

Laxa

Prados

3

 

 

 

 

 

 

657,7

 

81

Salgado García, Ramón

9

326

Laxa

Prados

3

 

 

 

 

 

 

1.437,8

 

82

Salgado Viana, Javier

9

316

Rega Laxas

Prados

3

 

 

 

 

 

175,3

287,2

 

83

Fernández Salgado, María

9

315

Rega Laxas

Prados

3

 

 

 

 

 

167,0

785,1

 

84

Fernández Salgado, María

9

354

Rebordel

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

394,9

85

Jorge Vales, Manuel

9

355

Rebordel

Matogueira

 

 

 

 

 

396,5

 

 

316,8

86

Vázquez Sobrado, Milagros

9

356

Rebordel

Matogueira

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

87

Jorge Vales, Manuel

9

372

Laxa

Prados

3

 

453,3

 

 

1.024,8

 

1.868,7

1.939,1

88

García García, Concepción

9

370

Laxa

Prados

3

 

 

 

 

 

 

251,9

10,8

89

García Prieto, Alicio

9

373

Laxa

Matogueira

3

 

 

 

 

 

 

1.860,2

311,1

90

García Prieto, Alicio

9

374

Laxa

Matogueira

3

330,5

1.262,8

 

 

810,9

 

3.459,3

572,9

91

Jorge Vales, Manuel

9

375

Laxa

Matogueira

3

 

 

 

 

484,0

519,6

729,2

 

92

Jorge Vales, Manuel

9

376

Laxa

Matogueira

3

29,2

31,3

 

 

314,1

63,4

1.107,2

 

93

Vázquez Sobrado, Milagros

9

377

Laxa

Matogueira

3

 

 

 

 

154,8

 

135,7

 

94

Sobrado Varela, Rosalía

9

378

Laxa

Matogueira

3

 

 

 

 

239,5

59,2

657,4

 

95

Sobrado Varela, Rosalía

9

11377

Laxa

Matogueira

3

 

 

 

 

118,2

116,8

272,8

 

96

García Prieto, Alicio

9

389

Laxa

Matogueira

3

 

 

 

 

439,6

120,3

1.523,0

 

97

García Prieto, Alicio

9

390

Laxa

Matogueira

3

 

 

 

 

1.991,3

307,1

1.066,0

 

98

Jorge Vales, Manuel

9

391

Laxa

Matogueira

3

 

 

 

 

259,7

358,6

414,7

 

99

Sobrado Varela, Rosalía

9

392

Laxa

Matogueira

3

 

 

 

 

111,1

118,2

559,8

 

100

Sobrado Varela, Rosalía

9

393

Laxa

Matogueira

3

 

 

 

 

28,2

67,3

543,5

 

101

Fente Vence, Avelina

9

394

Laxa

Matogueira

3

 

 

 

 

 

62,4

369,2

 

102

Lamazares Santiso, Dolores

9

395

Laxa

Prados

3

 

 

 

 

 

46,7

283,2

 

103

Vázquez Sobrado, Milagros

9

386

Chousa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

233,5

 

 

104

Costoya Vázquez, Mª Luisa

9

385

Chousa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

45,3

 

 

105

Vázquez Diéguez, Manuel

9

397

Leira A

Labradío secaño

 

 

 

 

 

 

228,1

 

 

106

Costoya Vázquez, Mª Luisa

9

398

Leira A

Labradío Secaño

 

 

 

 

 

 

24,2

 

 

107

Sobrado Varela, Rosalía

9

399

Leira A

Labradío secaño

 

 

 

 

 

 

99,4

 

 

108

Jorge Vales, Manuel

9

400

Leira A

Labradío secaño

 

 

 

 

 

 

155,0

 

 

109

Granja Doval, Manuel

9

241

Carral A

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

28,9

 

 

110

García Sánchez, Gumersindo

9

240

Carral A

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

62,5

 

 

111

García Prieto, Alicio

9

239

Agro Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

235,5

 

 

112

Sobrado Varela, Rosalía

9

237

Agro Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

114,6

 

 

113

Costoya Vázquez, Mª Luisa

9

234

Agro Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

41,7

 

 

114

Sobrado Varela, Rosalía

9

233

Agro Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

72,9

 

 

115

Sobrado Varela, Rosalía

9

229

Agro Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

93,1

 

 

116

Fente Vence, Avelina

9

226

Agro Arriba

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

96,0

 

 

117

García Abelairas, Paz

9

223

Restreve

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

240,6

 

 

118

García Abelairas, Paz

9

224

Restreve

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

133,1

 

 

119

García García, Concepción

9

206

Bouza R

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

247,6

 

 

120

Fente Vence, Avelina

9

207

Bouza R

Pradeiras regadío

 

 

 

 

 

 

237,0

 

 

121

García Prieto, Alicio

9

196

Millaras

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

161,0

 

 

122

García Prieto, Alicio

9

202

Millaras

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

860,8

 

 

123

Ratón García, Manuel

9

144

Pena Agr

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

38,9

 

 

124

Fernández Hermida, Domitila

11

2

Agro Ade

Pradeiras, matogueira

 

 

 

 

 

 

918,4

 

 

125

Vales García, Yenifer

11

3

Chousa B

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

523,2

 

 

126

Somoza López, Francisco

11

1

Chousa B

Pradeiras, matogueira

 

 

 

 

 

 

265,4

 

 

127

Fernández Cerqueiro, Miguel

12

129

Rega

Matogueira

 

 

 

 

 

 

1.425,5

 

 

128

García González, José Luis

12

170

Cerdeiras

Pradeiras, matogueira, pastos

 

 

 

65,2

 

 

766,7

 

 

129

Suárez Salgado, Manuel

12

11170

Prao da Presa

Pradeiras

 

 

 

1.742,6

 

 

145,0

 

 

130

Figueroa Sobrado, Antonio

12

201

Cerdeiras

Pastos

 

 

 

3.382,4

 

339,6

255,8

 

 

131

Ratón Regueira, José

12

169

Cerdeiras

Pastos

 

 

 

1.176,7

 

 

 

 

 

132

Fernández Cerqueiro, Miguel

12

156

Fidre

Prados

 

 

 

 

 

 

1.140,0

 

 

133

Figueroa Sobrado, Antonio

12

164

Pereiriña

Carballeira

 

 

 

 

 

 

717,2

 

 

134

García Toural, Antonio

9

369

Rebordel

Prados

 

 

 

 

 

606,4

366,2

 

 

135

Jorge Vales, Manuel

9

273

Prados Vellos

Matogueira

 

 

 

 

 

727,7

171,0

 

 

136

Vázquez Sobrado, Milagros

9

272

Prados Vellos

Matogueira

 

 

 

 

 

144,8

55,1

 

 

137

Vázquez Sobrado, Milagros

9

271

Rebordel

Matogueira

 

 

 

 

 

185,8

80,7

 

 

138

García Prieto, Alicio

9

270

Rebordel

Matogueira, prados, pastos

 

 

 

 

 

1.655,9

651,4

 

 

139

Vázquez Sobrado, Milagros

9

380

Penas Bo

Matogueira

 

 

 

 

 

1.061,7

391,7

 

 

140

Vázquez Sobrado, Milagros

9

11380

Penas Bo

Matogueira

 

 

 

 

 

5,2

 

 

 

141

Cuñarro Vilamea, Olegario Emilio

17

238

Costa

Matogueira

 

 

 

 

 

653,4

 

 

491,2

142

Cuñarro Vilamea, Olegario Emilio

17

237

Costa

Matogueira

 

 

 

 

 

417,6

 

 

765,1

143

González Sánchez, Mª del Carmen

17

236

Regazón

Matogueira

5

 

 

 

 

36,6

 

1,0

221,1

144

Lamazares Vence, José Manuel

17

235

Costa

Matogueira

5

 

 

 

 

 

 

188,8

255,8

145

Saa Prieto, Jesús

17

234

Costa

Matogueira

5

 

 

 

 

 

 

111,0

 

146

Doporto Regueira, Manuel

17

233

Costa

Matogueira

5

 

 

 

 

 

 

790,1

 

147

Camiñas Vázquez, José Luis

17

239

Costa

Matogueira

5

 

 

 

 

107,1

 

688,6

359,0

148

Patao Frías, Camilo

17

240

Costa

Matogueira

5

 

 

 

 

53,6

 

413,7

170,8

149

González Sánchez, Mª del Carmen

17

241

Costa

Matogueira

5

 

 

 

 

81,0

 

755,3

250,9

150

Diéguez Pallares, Laura

17

245

Costa

Matogueira

5

 

180,9

 

 

281,6

 

3104,5

997,0

151

Cuñarro Vilamea, Olegario Emilio

17

246

Costa

Matogueira

5

 

435,8

 

 

184,6

 

2517,4

400,1

152

Diéguez Otero, Mª Elena

17

247

Costa

Matogueira

5

120,1

252,3

 

 

168,3

 

2.410,8

403,8

153

García Mariño, Rogelio

17

248

Costa

Matogueira

5

239,6

42,5

 

 

328,2

95,2

4.888,4

292,4

154

Doporto Regueira, Manuel

17

249

Costa

Pastos, matogueira

5

 

 

 

 

1.963,0

863,4

6.793,0

 

155

González Sánchez, Mª del Carmen

17

250

Costa

Matogueira

 

 

 

 

 

317,7

64,3

 

 

156

Cuñarro Vilamea, Olegario Emilio

17

251

Costa

Matogueira

 

 

 

 

 

395,1

 

 

 

157

Camiñas Vázquez, José Luis

17

252

Costa

Matogueira

 

 

 

 

 

91,4

 

 

 

158

Failde Otero, Jesús

19

420

Regueira

Carballeira

 

 

 

 

 

 

432,1

 

 

159

En investigación

19

421

Regueira

Carballeira

 

 

 

 

 

 

27,6

 

 

160

Failde Tojo, Carmen

19

426

Chousa A

Árbores de ribeira

 

 

 

 

 

 

308,4

 

 

161

García Mariño, Rogelio

19

424

Chousa A

Matogueira, árbores de ribeira

 

 

 

 

 

 

288,3

 

 

162

Lamazares Méndez, José

19

425

Chousa A

Matogueira, árbores de ribeira

 

 

 

 

 

 

467,4

 

 

163

Vence López, Lorena

16

88

Costa

Pastos

 

 

 

 

 

 

192,8

 

 

164

Vázquez Doval, Eva

16

87

Costa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

218,0

 

 

165

Vázquez Doval, Eva

16

86

Costa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

453,3

 

 

166

Hermida Rodríguez, Mª Josefa

16

71

Chousa C

Matogueira

 

 

 

 

 

 

6,8

 

 

167

Fernández Pereira, Guillermo Alberto

16

70

Costa

Pastos

 

 

 

 

 

 

469,3

 

 

168

Gallego Diéguez, Mª Nelida

16

69

Costa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

93,1

 

 

169

Diéguez Lorenzo, Manuel

16

68

Costa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

83,3

 

 

170

López Lamazares, Francisco

16

67

Costa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

307,4

 

 

171

Diéguez Otero, Albino

16

66

Costa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

33,8

 

 

172

Diéguez Otero, Albino

16

51

Monte Re

Matogueira

 

 

 

 

 

 

199,0

 

 

173

Gallego García, Manuel

16

11050

Monte Re

Matogueira

 

 

 

 

 

 

28,2

 

 

174

Fernández Pereira, Guillermo Alberto

16

11052

Monte Re

Pastos

 

 

 

 

 

 

59,6

 

 

175

Fernández Pereira, Guillermo Alberto

16

52

Monte Re

Pastos

 

 

 

 

 

 

274,5

 

 

176

Gallego Diéguez, Mª Nélida

16

45

Chousa R

Matogueira, pastos

 

 

 

 

 

 

374,4

 

 

177

López Rogueiro, Segundo

16

44

Chousa R

Matogueira

 

 

 

 

 

 

102,3

 

 

178

Diéguez Guerra, José M.

16

43

Chousa C

Pastos

 

 

 

 

 

 

113,1

 

 

179

Guerrero Diéguez, Dorinda

16

41

Chousa N

Matogueira

 

 

 

 

 

 

22,3

 

 

180

Diéguez Otero, Albino

16

40

Chousa N

Matogueira

 

 

 

 

 

 

31,2

 

 

181

Diéguez Otero, Albino

16

39

Revolta

Pastos

 

 

 

 

 

 

257,2

 

 

182

Diéguez Patao, Jesús

16

33

Revolta

Matogueira, pastos

 

 

 

 

 

 

986,7

 

 

183

Diéguez Patao, Jesús

16

32

Revolta

Pastos

 

 

 

 

 

 

60,5

 

 

184

Sánchez Rodríguez, José

16

123

Costa da Moa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

513,9

 

 

185

Diéguez Cuñarro, Jesús

16

131

Chousa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

295,3

 

 

186

Fernández Pereira, Guillermo Alberto

16

132

Chousa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

245,8

 

 

187

Diéguez Cuñarro, Jesús

16

133

Terruxeira

Matogueira

 

 

 

 

 

 

71,3

 

 

188

Penerbosa Soengas, Gelino

14

358

Terra Querbada

Labradío secaño

 

 

 

 

 

 

187,6

 

 

189

Sánchez Rodríguez, José

14

356

Terra Querbada

Labradío secaño

 

 

 

 

 

 

102,0

 

 

190

Moreiras Sobrado, Manuel

14

354

Terra Querbada

Labradío secaño

 

 

 

 

 

 

176,9

 

 

191

García Sánchez, Dosinda

14

276

Prado M

Pradeiras regadío, carballeira

 

 

 

 

 

 

172,7

 

 

192

Diéguez Cuñarro, Jesús

14

275

Prado M

Pradeiras regadío

 

 

 

 

 

 

115,6

 

 

193

Soengas Penerbosa, Mercedes

14

487

Prado Ba

Pradeiras regadío

 

 

 

 

 

 

373,5

 

 

194

Soengas Penerbosa, Eva

14

488

Chousa B

Carballeira

 

 

 

 

 

 

149,4

 

 

195

García Sobrado, Magencio

14

375

Represa

Carballeira

 

 

 

 

 

 

403,8

 

 

196

Diéguez Prieto, Jesús

14

374

Balacedo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

27,0

 

 

197

Salgado García, Ramón

14

388

Balacedo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

311,2

 

 

198

Pérez Capón, Mª Elena

14

379

Balacedo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

584,8

 

 

199

Pérez Capón, Mª Elena

14

55

Cubela

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

166,7

 

 

200

García Abelairas, Paz

14

60

Cotociño

Pastos

 

 

 

 

 

 

343,2

 

 

201

Diéguez Fernández, Mª Luisa

14

403

Balacedo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

37,2

 

 

202

Diéguez Cuñarro, Jesús

14

404

Balacedo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

274,3

 

 

203

Diéguez Fernández, Mª Luisa

14

405

Balacedo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

99,3

 

 

204

Sánchez Rodríguez, José

14

406

Balacedo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

36,2

 

 

205

Pérez Capón, Mª Elena

14

407

Balacedo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

76,4

 

 

206

García Hermida, José Antonio

14

408

Balacedo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

37,2

 

 

207

Ratón Regueira, José

14

409

Balacedo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

38,6

 

 

208

Fernández García, Antonio

14

410

Balacedo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

145,9

 

 

209

Sánchez Rodríguez, José

14

411

Balacedo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

47,8

 

 

210

Sánchez García, Avelina

14

413

Carmuntiña

Matogueira

 

 

 

 

 

 

21,7

 

 

211

García Quinta, Mª Dorinda

14

414

Carmuntiña

Matogueira

 

 

 

 

 

 

278,3

 

 

212

Pérez Capón, Mª Elena

14

65

Seixas

Pastos

 

 

 

 

 

 

189,2

 

 

213

Pérez Capón, Mª Elena

14

129

Carmuntiña

Matogueira

 

 

 

 

 

 

18,9

 

 

214

Regueira Varela, José

14

128

Tranca

Pastos

 

 

 

 

 

 

296,9

 

 

215

Regueira Varela, José

14

130

Rebolta

Matogueira

 

 

 

 

 

 

353,6

 

 

216

García González, José Luis

12

161

Arceliña

Labradío secaño

 

 

 

 

 

 

100,1

 

 

217

Somoza López, Francisco

11

104

Parrocho

Labradío secaño

 

 

 

 

 

1.293,8

634,0

 

2.286,2

218

Suárez Soengas, Ramiro

12

204

Burateiras

Pastos

 

 

 

 

 

2.433,2

718,7

 

 

219

Vázquez Prieto, Miguel

12

207

Burateiras

Pastos

 

 

 

 

 

803,1

265,5

 

163,5

220

En investigación

12

212

Burateiras

Pastos

 

 

 

 

 

26,7

0,1

 

 

221

García Penerbosa, Belén

12

211

Chousa F.

Matogueira, prado

6

395,9

884,1

607,0

2.336,9

1.183,1

222

Vázquez Saa, Dolores

12

210

Burateiras

Matogueira

6

953,2

1.515,7

1,8

4.377,7

1.917,5

223

Fernández Cerqueiro, Miguel

12

103

Burateiras

Matogueira, carballeira

6

359,7

805,6

579,6

1.205,5

15.948,1

313,9

224

García González, José Luis

12

181

Burateiras

Pastos

165,7

225

Sobrado González, Jesusa

12

179

Campaza

Matogueira

85,0

226

Blanco Suárez, Divina

12

176

Campaza

Matogueira

68,5

227

Lamazares Calvo, Elvira Avelina

12

174

Campaza

Pastos

312,7

228

Blanco Suárez, Divina

12

173

Campaza

Pastos

37,0

229

Sobrado González, Jesusa

12

172

Campaza

Matogueira

37,2

230

Diéguez Vázquez, José Luis

12

171

Cerdeiras

Pastos

173,9

231

Vázquez Darriba, Miguel

10

155

Rego C.

Pastos

1.568,1

982,2

232

Vázquez García, José

10

156

Rego C.

Matogueira

7

1.020,0

1.006,3

53,6

4.732,9

1.479,7

233

Suárez Soengas, Ramiro

10

157

Monte P.

Matogueira

7

164,0

226,2

401,0

935,0

49,7

234

Somoza Diéguez, Ramón

10

154

Castro

Matogueira

7

178,4

5.586,4

1.037,5

235

Suárez Vázquez, José Mª

10

158

Monte P.

Matogueira

7

166,5

252,8

488,5

236

Somoza López, Francisco

10

159

Monte P.

Matogueira

7

29,2

322,6

39,7

608,7

237

Somoza López, Francisco

10

160

Monte P.

Matogueira

7

206,5

99,2

3.796,1

238

Suárez Soengas, Clara

10

210

Rego C.

Pastos

7

292,4

239

Ouro García, Serafina

10

204

Porriños

Matogueira

7

81,7

400,5

240

Suárez Vázquez, José Mª

10

202

Porriños

Matogueira

7

214,9

3284,2

241

Suárez Soengas, Ramiro

10

201

Porriños

Matogueira

7

 

 

 

 

 

87,8

2,7

 

242

Somoza López, Francisco

10

198

Monta Da

Pastos

7

 

 

 

 

 

164,5

33,7

 

243

Sarandeses González, Mª Adelina

10

199

Monta Da

Matogueira

7

 

 

 

 

 

 

151,6

 

244

Vázquez Darriba, Miguel

10

175

Agro Castro

Labradío

7

 

 

 

 

 

 

355,7

 

245

Vázquez Darriba, Miguel

10

184

Agro Castro

Labradío

7

 

 

 

 

 

 

232,3

 

246

Suárez Vázquez, José Mª

10

183

Agro Castro

Labradío

7

 

 

 

 

 

 

239,9

 

247

Suárez Vázquez, José Mª

10

182

Agro Castro

Labradío

7

 

 

 

 

 

 

216,9

 

248

Pardo Pereira, María

10

180

Agro Castro

Labradío

7

 

 

 

 

 

 

446,7

 

249

Pardo Pereira, María

10

179

Agro Castro

Labradío

7

 

 

 

 

 

 

681,3

 

250

Pardo Pereira, María

10

178

Agro Castro

Labradío secaño

7

 

 

 

 

 

 

57,1

 

251

Pardo Pereira, María

10

177

Agro Castro

Labradío secaño

7

 

 

 

 

 

 

111,4

 

252

Pardo Pereira, María

10

176

Agro Castro

Labradío secaño

7

 

 

 

 

 

 

8,5

 

253

Somoza López, Francisco

10

197

Monta Da

Pastos

 

 

 

 

 

 

30,9

 

 

254

Vázquez Darriba, Miguel

10

195

Castro

Pastos, Matogueira

 

 

 

 

 

 

422,6

 

 

255

Vázquez Darriba, Miguel

10

194

Castro

Pastos

 

 

 

 

 

 

218,9

 

 

256

Somoza López, Francisco

10

186

Cotiño

Matogueira

 

 

 

 

 

 

105,8

 

 

257

Ouro Vázquez, José

10

188

Cotiño

Matogueira

 

 

 

 

 

 

51,8

 

 

258

Ouro Vázquez, José

10

185

Cotiño

Matogueira

 

 

 

 

 

316,4

160,2

 

 

259

Ouro Vázquez, José

10

187

Cotiño

Matogueira

 

 

 

 

 

152,9

 

 

 

260

García Suárez, Cipriano

10

129

Cotiño A

Matogueira

 

 

 

 

 

290,2

377,7

 

 

261

Vázquez Porto, Emilia Avelina

10

131

Cotiño

Matogueira

 

 

 

 

 

715,8

66,0

 

 

262

Vázquez Darriba, Miguel

10

130

Cotiño

Matogueira

 

 

 

 

634,0

609,0

536,1

 

 

263

Suárez Soengas, Ramiro

10

578

Ervellal

Matogueira

 

 

 

 

 

 

332,5

 

 

264

Vázquez García, José

10

579

Ervellal

Matogueira

 

 

 

 

 

 

287,3

 

 

265

Vázquez Darriba, Miguel

10

577

Orvellas

Matogueira

 

 

 

 

 

 

99,5

 

 

266

Suárez Soengas, Ramiro

10

619

Leira Ve

Pastos

 

 

 

 

 

 

39,0

 

 

267

Suárez Soengas, Ramiro

10

620

Leira Ve

Matogueira

 

 

 

 

 

 

41,5

 

 

268

Ouro Vázquez, José

10

592

Ervellal

Pastos

 

 

 

 

 

 

66,8

 

 

269

Vázquez Darriba, Miguel

10

618

Serra Ala

Labradío secaño

 

 

 

 

 

 

150,2

 

 

270

Vázquez Darriba, Miguel

10

613

Serra Ala

Labradío secaño

 

 

 

 

 

 

182,7

 

 

271

García Quintas, Mª de los Ángeles

35

215

Serra

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

32,3

 

 

272

Suárez Vázquez, José Mª

35

216

Serra

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

26,8

 

 

273

Vázquez García, José

35

217

Serra

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

97,6

 

 

274

Vázquez Prieto, Miguel

35

218

Serra

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

71,9

 

 

275

Ouro Vázquez, José

35

219

Serra

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

206,3

 

 

276

Ouro Vázquez, José

35

220

Serra

Pradeiras

 

 

 

 

 

 

287,4

 

 

277

Arean Sobrado, María

10

296

Chousa Grante

Matogueira

8

 

 

 

 

 

 

0,3

 

278

Arean Sobrado, María

10

295

Chousas

Matogueira

8

 

 

 

 

 

 

9,4

 

279

García Suárez, Cipriano

10

294

Chousas

Matogueira

8

 

 

 

 

 

 

428,3

 

280

Arean Sobrado, María

10

293

Chousas

Matogueira

8

 

 

 

 

 

 

364,0

 

281

Vázquez Porto, Emilia Avelina

10

292

Chousas

Pastos, matogueira, labradío

8

 

49,1

 

 

27,0

 

559,3

98,6

282

Quintas López, Andrés

10

291

Chousas

Pastos, labradío

8

 

510,9

 

 

1.809,9

 

765,3

1.488,1

283

López S-S, José

10

290

Chousas

matogueira

8

 

243,8

 

 

1.002,4

 

813,3

108,8

284

García Sobrado, Magencio

10

287

Lamoso

Labradío

8

 

 

 

 

1.18,4

 

492,8

611,2

285

García Sobrado, Magencio

10

288

Lamoso

Labradío

8

 

 

 

 

0,1

 

476,9

297,8

286

García Sobrado, Magencio

10

289

Lamoso

Labradíos secaño

8

 

 

 

 

 

 

1,6

 

287

Suárez Vázquez, José Mª

10

286

Lamoso

Pastos, matogueira

8

359,7

1.344,5

 

 

289,3

168,1

12.458,2

 

288

Diéguez Menoyo, Mª Carmen

10

219

Lamoso

Matogueira

8

 

 

 

 

345,7

162,0

6.293,3

1.018,0

289

Somoza López, Francisco

10

216

Serra

Pastos, matogueira

 

 

 

 

 

 

870,2

 

 

290

Suárez Vázquez, José Mª

10

209

Porriños

Matogueira

 

 

 

 

 

 

350,2

 

 

291

Suárez Soengas, Ramiro

10

208

Porriños

Pastos

 

 

 

 

 

 

139,6

 

 

292

Suárez Soengas, Ramiro

10

207

Porriños

Pastos

 

 

 

 

 

 

29,8

 

 

293

Suárez Soengas, Ramiro

10

206

Porriños

Matogueira

 

 

 

 

 

 

20,0

 

 

294

Suárez Vázquez, José Mª

10

203

Porriños

Matogueira

 

 

 

 

 

 

27,2

 

 

295

Ouro García, Serafina

10

205

Porriños

Matogueira

 

 

 

 

 

 

27,5

 

 

296

Faruguelo de Bousoa

10

218

Rego C.

Matogueira

 

 

 

 

 

 

771,7

 

 

297

Diéguez Cadaya, Eliseo

10

217

Rego C.

Pastos

 

 

 

 

 

 

360,5

 

 

– Concello de Antas de Ulla

298

Doval Saa, Dolores

9

596

Espiña Narón

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

86,2

 

299

Mariño Calvo, Daniel Martín

9

597

Espiña Narón

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

210,7

 

300

Costa Otero, Mª Margarita

9

598

Espiña Narón

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

280,0

 

301

Arias Quinteiro, José

9

599

Espiña Narón

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

299,0

 

302

Lorenzo Gonta, Agapito

9

600

Espiña Narón

Matogueira

1

 

 

 

 

 

0,1

283,4

 

303

Vázquez Pereiro, Mª Olga

9

601

Espiña Narón

Matogueira

1

 

 

 

 

 

57,3

512,9

 

304

Vázquez Eiriz, Asunción

9

602

Espiña Narón

Matogueira

1

 

 

 

 

 

163,1

288,4

5,1

305

García Soengas, Carmen

9

603

Penelas

Matogueira

1

 

 

 

 

 

221,0

627,0

244,4

306

Mariño Mariño, Marina

9

604

Espiña Narón

Matogueira

1

 

 

 

 

 

183,6

671,0

410,7

307

Porto Calvo, Carmen

9

605

Espiña Narón

Matogueira

1

 

 

 

 

 

308,2

980,0

841,6

308

Vázquez Carnero, Mª Luz

9

606

Espiña Narón

Matogueira

1

 

 

 

 

42,2

106,8

464,6

419,7

309

Quinta Porta, Filomena

9

607

Espiña Narón

Matogueira

1

 

 

 

 

351,8

31,1

584,3

439,6

310

Porta Pardo, Jesús

9

608

Espiña Narón

Matogueira

1

 

 

 

 

471,5

30,1

571,2

236,9

311

Costa Otero, Mª Margarita

9

609

Espiña Narón

Matogueira

1

 

 

 

 

304,8

67,5

392,4

235,4

312

Quinta Guerreiro, Carmen

9

610

Espiña Narón

Matogueira

1

 

 

 

 

230,2

59,9

369,0

253,6

313

Varela Pereiro, Josefa

9

611

Espiña Narón

Matogueira

1

 

181,0

 

 

692,6

7,4

2.062,6

1.700,3

314

Costa Otero, Mª Margarita

9

612

Espiña Narón

Matogueira

1

89,6

347,3

 

 

51,2

 

1.320,6

388,3

315

Taboada González, Adolfo Victorino

9

613

Espiña Narón

Matogueira

1

97,9

175,4

 

 

2,6

 

729,2

1,1

316

Varela Vázquez, Jacinto

9

614

Espiña Narón

Matogueira

1

68,4

127,9

 

 

0,0

 

522,6

 

317

Saa Mato, Manuela

9

615

Espiña Narón

Matogueira

1

56,1

95,0

 

 

 

 

481,6

 

318

Fernández Ledo, Dolores

9

616

Espiña Narón

Matogueira

1

47,0

86,4

 

 

 

 

601,0

 

319

Vázquez Carnero, Mª Blanca

9

617

Espiña Narón

Matogueira

1

0,7

81,0

 

 

 

 

565,5

 

320

Vázquez Porta, José

9

618

Espiña Narón

Matogueira

1

 

45,8

 

 

 

 

956,3

 

321

Diéguez Valiño, Manuel

9

619

Espiña Narón

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

619,7

 

322

Mariño Vázquez, Daniel

9

620

Espiña Narón

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

581,4

 

323

Fernández Ledo, Dolores

9

621

Espiña Narón

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

580,9

 

324

Mejuto, Manuela

9

622

Espiña Narón

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

592,0

 

325

Fernández Blanco, Evangelina

9

623

Espiña Narón

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

617,3

 

326

Mejuto, Manuela

9

397

Monte das Penas Grandes

Matogueira

1

 

 

 

 

 

34,2

260,5

 

327

Fernández Blanco, Evangelina

9

398

Monte das Penas Grandes

Matogueira

1

 

 

 

 

 

25,4

887,3

 

328

Lamela Varela, Jesús

9

530

Penas Grandes

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

92,0

 

329

Lemos García, José

9

531

Penas Grandes

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

371,8

 

330

España Pazos, Celsa

9

532

Penas Grandes

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

588,3

 

331

Patao Vila, Manuel

9

533

Penas Grandes

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

577,4

 

332

Vales Quinta, Jesús

9

534

Penas Grandes

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

745,1

 

333

Lamazares Patao, José

9

535

Penas Grandes

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

672,3

 

334

Vázquez Eiriz, Emilio

9

536

Penas Grandes

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

614,9

 

335

García González, Amadora

9

537

Penas Grandes

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

516,3

 

336

Vega Landriz, José

9

538

Penas Grandes

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

372,7

 

337

Lamela Varela, Jesús

9

539

Penas Grandes

Matogueira

1

 

 

 

 

 

 

113,3

 

338

Fernández Ledo, Purificación

7

156

Penelas

Matogueira

2

 

 

 

 

460,9

 

483,1

 

339

Porta Pardo, Antonio

7

157

Penelas

Matogueira

2

 

 

 

 

356,6

 

1.583,5

 

340

Vázquez Pereiro, Mª Olga

7

158

Porto Piornos

Matogueira

2

101,6

4,0

 

 

225,3

 

3.450,5

 

341

Fernández, Juan

7

159

Porto Piornos

Matogueira

2

61,1

165,6

 

 

 

161,5

3.846,5

 

342

Arias Quinteiro, José

7

160

Porto Piornos

Matogueira

2

 

 

 

 

 

38,3

1.359,2

 

343

Vázquez Pereiro, Mª Olga

7

161

Porto Piornos

Matogueira

2

 

 

 

 

 

 

88,4

 

344

Rodríguez Vázquez, Carmen

7

17

Penelas

Matogueira

2

 

 

 

 

 

 

896,6

 

345

Vázquez Lorenzo, José

7

16

Penas Mías

Matogueira

2

 

 

 

 

 

 

492,4

 

346

García González, Amadora

7

15

Penelas

Matogueira

2

 

 

 

 

 

 

755,6

 

347

Lamazares Pena, Luis

7

14

Porta Piornas

Matogueira

2

 

 

 

 

18,4

 

1.208,4

55,8

348

Fente Vilasante, Manuel

7

13

Penelas

Matogueira

2

13,4

2,2

 

 

297,9

 

1.399,8

515,1

349

Rodríguez Vázquez, Carmen

7

12

Penelas

Matogueira

2

173,7

200,7

 

 

401,3

 

1.177,2

386,3

350

España Pazos, Celsa

7

11

Penelas

Matogueira

2

9,8

553,1

 

 

122,5

 

685,6

0,2

351

Otero Fernández, José

7

10

Penelas

Matogueira

2

 

527,7

 

 

 

 

527,7

 

352

Pereiro Varela, José César

7

9

Penelas

Matogueira

2

 

408,9

 

 

 

 

440,3

 

353

Lemos García, José

7

8

Penelas

Matogueira

2

 

4,5

 

 

 

2,2

663,8

 

354

Patao Buan, Concepción

7

7

Penelas

Matogueira

2

 

 

 

 

 

35,2

306,8

 

355

Guerreiro Quinta, Mª Olga

7

319

Monte do Penedo

Matogueira

2

 

 

 

 

 

35,0

58,3

 

356

Rodríguez Vázquez, Carmen

9

589

Porta Piornos

Matogueira

2

 

 

 

 

 

 

169,2

170,8

357

García Varela, Mª Celina

9

588

Gorgullos

Matogueira

2

 

0,2

 

 

135,1

 

343,9

341,9

358

García González, Manuel

9

587

Gorgullos

Matogueira

2

 

192,2

 

 

308,8

 

423,2

293,7

359

Pereiro Varela, José César

9

586

Porta Piornos

Matogueira

2

 

269,5

 

 

296,1

 

496,7

322,7

360

Patao Ferreiro, Mª del Pilar

9

585

Porta Piornos

Matogueira

2

 

 

 

 

523,2

 

899,7

600,8

361

Lamazares Patao, José

9

584

Porta Piornos

Matogueira

2

 

 

 

 

192,1

 

364,5

420,4

362

Guerreiro Quinta, Mª Olga

9

583

Monte de Penedo

Matogueira

2

 

 

 

 

 

 

36,8

31,5

363

Lamela Varela, Jesús

9

582

Penas Grandes

Matogueira

 

 

 

 

 

 

31,8

 

 

364

Saa Mato, Benedicto

9

367

Porta Piornos

Matogueira

 

 

 

 

 

 

48,9

 

 

365

Doval Lorenzo, Arsenia

9

368

Porta Piornos

Matogueira

 

 

 

 

 

 

82,7

 

 

366

Mariño Calvo, Daniel Martín

9

369

Porta Piornos

Matogueira

 

 

 

 

 

 

104,7

 

 

367

Costa Otero, Mª Margarita

9

370

Porta Piornos

Matogueira

 

 

 

 

 

 

81,9

 

 

368

Arias Quinteiro, José

9

371

Camiño da Laxe

Matogueira

 

 

 

 

 

 

62,9

 

 

369

Lorenzo Gonta, Agapito

9

372

Monte Queimado

Matogueira

 

 

 

 

 

 

16,9

 

 

370

Lamela Varela, Jesús

9

480

Monte de Penedo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

119,9

 

 

371

Vázquez Pereiro, Mª Olga

9

375

Monte Queimado

Matogueira

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

372

Mariño Mariño, Marina

9

376

Monte Queimado

Matogueira

 

 

 

 

 

 

17,9

 

 

373

Porto Calvo, Delia

9

377

Monte Queimado

Matogueira

 

 

 

 

 

 

14,3

 

 

374

Porto Calvo, Delia

9

378

Monte Queimado

Matogueira

 

 

 

 

 

 

21,5

 

 

375

Vázquez Porta, José

9

379

Monte Queimado

Matogueira

 

 

 

 

 

 

18,9

 

 

376

Vázquez Carnero, Mª Carmen

9

380

Monte Queimado

Matogueira

 

 

 

 

 

 

16,6

 

 

377

Portas García, Josefa

9

381

Monte Queimado

Matogueira

 

 

 

 

 

 

9,6

 

 

378

Portas García, Manuel

9

382

Monte Queimado

Matogueira

 

 

 

 

 

 

13,8

 

 

379

Costa Otero, Mª Margarita

9

383

Monte Queimado

Matogueira

 

 

 

 

 

 

28,7

 

 

380

Armas Peña, Darío

9

385

Tras O Castro

Matogueira

 

 

 

 

 

 

15,9

 

 

381

Saa Costa, José Antonio

9

386

Monte Queimado

Matogueira

 

 

 

 

 

 

9,7

 

 

382

Costa Otero, Mª Margarita

9

387

Monte Queimado

Matogueira

 

 

 

 

 

 

25,9

 

 

383

Porto Calvo, Mª Josefa

9

388

Monte Queimado

Matogueira

 

 

 

 

 

 

41,4

 

 

384

Varela Vázquez, Jacinto

9

389

Monte Queimado

Matogueira

 

 

 

 

 

 

17,5

 

 

385

Rojo Fernández, Manuel

9

390

Monte Queimado

Matogueira

 

 

 

 

 

 

14,8

 

 

386

Fernández Quinta, Manuel

9

391

Monte Queimado

Matogueira

 

 

 

 

 

 

15,7

 

 

387

Vázquez Pereiro, Mª Olga

9

644

Campo do Cuarto

Matogueira

 

 

 

 

 

 

71,8

 

 

388

Vázquez Pereiro, Mª Olga

9

643

Campo do Cuarto

Matogueira

 

 

 

 

 

 

79,3

 

 

389

Arias Quinteiro, José

9

642

Queimado O.

Matogueira

 

 

 

 

 

 

55,4

 

 

390

Diéguez Valiño, Manuel

9

394

Baixo Penas Grandes

Matogueira

 

 

 

 

 

 

34,1

 

 

391

Mariño Vázquez, Daniel

9

395

Monte das Penas Grandes

Matogueira

 

 

 

 

 

 

38,2

 

 

392

Fernández Ledo, Dolores

9

396

Monte das Penas Grandes

Matogueira

 

 

 

 

 

 

30,1

 

 

393

Saa Vázquez, Jesús Roberto

7

155

Penelas

Matogueira

 

 

 

 

 

272,1

 

 

 

394

Porta Pardo, Jesús

7

154

Penelas

Matogueira

 

 

 

 

 

234,7

 

 

 

395

Lorenzo Gonta, Agapito

7

153

Revolta dos Fentos

Matogueira

 

 

 

 

 

191,2

 

 

 

396

Armas Peña, Darío

7

152

Revolta dos Fentos

Matogueira

 

 

 

 

 

226,9

 

 

 

397

Quinta Porta, Filomena

7

151

Revolta dos Fentos

Matogueira

 

 

 

 

 

92,4

 

 

 

398

Porto Calvo, Carmen

7

150

Revolta dos Fentos

Matogueira

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

399

García España, Mª Amalia

7

28

Penelas

Matogueira

 

 

 

 

 

11,6

 

 

 

400

Vázquez Carnero, Mª Luz

7

29

Monte Lebesende

Matogueira

 

 

 

 

 

25,8

 

 

 

401

Varela Sanjuan, María

7

30

Monte Penedo

Matogueira

 

 

 

 

 

78,8

 

 

 

402

Vega Landriz, José

7

31

Penelas

Matogueira

 

 

 

 

 

113,9

 

 

 

403

González Quinta, José

7

32

Penelas

Matogueira

 

 

 

 

 

362,8

 

 

 

404

Lamela Varela, Jesús

7

33

Penelas

Matogueira

 

 

 

 

 

385,8

 

 

 

405

García González, Manuel

7

34

Penelas

Matogueira

 

 

 

 

 

293,3

 

 

 

406

Otero Fernández, José

7

35

Penelas

Matogueira

 

 

 

 

 

80,0

 

 

 

407

Pereiro Varela, José César

7

36

Penelas

Matogueira

 

 

 

 

 

139,3

 

 

 

408

Varela Borrajo, Emilia

7

37

Penelas

Matogueira

 

 

 

 

 

123,6

 

 

 

409

Rodríguez Vázquez, Josefa

7

38

Penelas

Matogueira

 

 

 

 

 

65,7

 

 

 

410

Vales Quinta, Jesús

7

39

Penelas

Matogueira

 

 

 

 

 

79,7

 

 

 

411

Fente Vilarante, Antonio

7

40

Penelas

Matogueira

 

 

 

 

 

103,5

 

 

 

412

García España, Mª Consuelo

7

41

Penelas

Matogueira

 

 

 

 

 

133,0

 

 

 

413

Vega Landriz, José

7

42

Penelas

Matogueira

 

 

 

 

 

174,7

 

 

 

414

Pereiro Varela, José César

7

43

Penelas

Matogueira

 

 

 

 

 

16,7

 

 

 

415

Porta Miguelez, Dolores

7

141

Riba da Uceira

Matogueira

 

 

 

 

 

681,4

 

 

 

416

Costa Otero, Mª Margarita

7

142

Revolta dos Fentos

Matogueira

 

 

 

 

 

1.411,3

 

 

 

417

Costa Otero, Mª Margarita

7

143

Uceira

Matogueira

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

418

Lorenzo Gonta, Agapito

7

167

Treboedo

Matogueira

 

 

 

 

 

484,6

 

 

 

419

Doval Lorenzo, Pilar

7

168

Treboedo

Matogueira

 

 

 

 

 

2.712,6

 

 

 

420

Fernández Blanco, Evangelina

7

169

Treboedo

Matogueira

 

 

 

 

 

327,1

 

 

 

421

Vales Quinta, Jesús

7

218

Chousa do Rio

Matogueira

 

 

 

 

 

248,9

 

 

 

422

Taboada González, María

7

224

Farrucilladas

Matogueira

 

 

 

 

 

564,6

 

 

 

423

Porta Subiela, Mª Emilia

7

316

Encrucilladas

Piñeiral madeireira

 

 

 

 

 

254,0

 

 

 

424

Saa Mato, Mª Saleta

10

176

Penas do Raposo

Matogueira

 

 

 

 

 

144,4

 

 

 

425

Mariño Vázquez, Rodesinda

10

47

Penas do Raposo

Matogueira

 

 

 

 

 

188,4

 

 

 

426

Vázquez Carnero, Mª Carmen

8

60

Rebaixo

Matogueira

 

 

 

 

 

239,9

 

 

 

427

Portas García, Manuel

10

46

Penas do Raposo

Matogueira

 

 

 

 

 

173,7

 

 

 

428

Vázquez Pereiro, Mª Olga

10

45

Penas do Raposo

Matogueira

 

 

 

 

 

249,7

 

 

 

429

Doval Lorenzo, Emilio

10

44

Penas do Raposo

Matogueira

 

 

 

 

 

189,4

 

 

 

430

Vázquez Carnero, Mª Carmen

10

43

Penas do Raposo

Matogueira

 

 

 

 

 

203,8

 

 

 

431

Porto Calvo, Carmen

10

42

Penas do Raposo

Matogueira

 

 

 

 

 

132,1

 

 

 

432

Taboada González, Hnos.

10

40

Penas do Raposo

Matogueira

 

 

 

 

 

300,7

 

 

 

433

Pereiro Vázquez, Maximino

10

39

Penas do Raposo

Matogueira

 

 

 

 

 

41,3

 

 

 

434

Quinta Porta, Esther

10

38

Penas do Raposo

Matogueira

 

 

 

 

 

30,9

 

 

 

435

Vázquez Costa, Mª Begoña

10

37

Penas do Raposo

Matogueira

 

 

 

 

 

117,2

 

 

 

436

Costa Otero, Mª Margarita

10

36

Penas do Raposo

Matogueira

 

 

 

 

 

130,7

 

 

 

437

Saa Vázquez, Jesus Roberto

10

34

Penas do Raposo

Matogueira

 

 

 

 

 

97,2

 

 

 

438

Varela Vázquez, Jacinto

8

2

Leira do Forno

Labradío secaño

 

 

 

 

 

37,6

 

 

 

439

Diocese de Lugo

8

1

Senra A

Labradío secaño

 

 

 

 

 

748,3

 

 

 

440

Diocese de Lugo

10

276

Areas

Pastos

 

 

 

 

 

62,2

 

 

 

441

Doval Lorenzo, José

10

279

Outeiro

Pradeiras

 

 

 

 

 

52,1

 

 

 

442

Fente Fente, Javier

4

8

Pena Grande

Matogueira

4

 

 

 

 

 

 

1.216,0

 

443

MVMC de Cibreiro

4

37

Costa de Cibreiro

Matogueira

4

359,7

2.136,0

 

 

2.721,3

1.073,1

21.446,6

4.102,4

444

MVMC de Cibreiro

4

36

Costa de Cibreiro

Matogueira

 

 

 

 

 

1.295,3

525,8

 

 

– Concello de Taboada

445

Suárez Vázquez, José Mª

85

453

Prado Novo

Pradeiras

 

 

 

 

 

278,0

 

 

 

446

Sobrado Camiñas, Felicidad

90

40

Lemoso

Pradeiras

 

 

 

 

 

20,7

 

 

 

447

Sarandeses González, Mª Adelina

85

186

Picota

Matogueira

9

 

130,1

 

 

 

6,2

5471,1

 

448

Porto Suárez, Ángela Josefa

85

503

Seixas

Matogueira

9

 

 

 

 

 

 

590,7

 

449

Porto Doval, Eduardo e outros

85

127

Seixas

Matogueira

9

 

 

 

 

 

 

2.326,1

 

450

Vázquez Conde, Mª Dosinda Carmen

85

185

Picouto

Matogueira

9

359,7

616,2

 

 

273,9

120,3

4.423,2

199,4

451

Quintas López, Andrés

85

126

Picouto

Matogueira

9

 

 

 

 

 

 

2.076,1

 

452

Diéguez Moreiras, Manuel Mª

85

184

Picouto

Matogueira

9

 

690,1

 

 

276,7

85,0

3.177,3

639,6

453

Basadre Valcarcel, Segundo

85

183

Picouto

Matogueira

9

 

101,0

 

 

166,4

58,9

1.801,2

626,1

454

Moreiras Gómez, José

85

182

Devesa

Matogueira

9

 

 

 

 

181,5

52,0

1.541,7

760,9

455

Camiñas García, José

85

177

Picouto

Matogueira

9

 

 

 

 

222,1

75,4

1.038,1

684,8

456

Rodríguez-Villasante Daviña, Santiago

85

176

Picato

Matogueira

 

 

 

 

 

213,0

72,3

 

589,7

457

González Sobrado, José Eladino

85

139

Picoutos

Matogueira

9

 

 

 

 

 

 

217,4

 

458

Camiñas García, José

85

444

Maxal

Monte baixo

 

 

 

 

 

1.350,7

676,1

 

1.175,3

459

Fernández Vázquez, Faustino

85

175

Maxal

Matogueira

 

 

 

 

 

2.318,7

1.016,2

 

 

460

Camiñas García, José

85

500

Maxal

Pradeiras

 

 

 

 

 

664,6

218,3

 

 

Afeccións en metros cadrados (m²):

• Superficie de pleno dominio:

– Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

– Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

– Subestación (Sub.): subestación eléctrica.

– Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma da torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

– Vieiro: dereito de paso polos vieiros polos cales circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalación do parque eólico.

– Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (Serv. voo).

• Outras afeccións:

– Ocupación temporal (Ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como almacén de materiais, montaxe de guindastres, almacén de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.

anexo

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados do Parque Eólico Maxal