Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 54 Luns, 22 de marzo de 2021 Páx. 15758

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 11 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, as persoas aspirantes admitidas e excluídas e as exentas e non exentas do exercicio de lingua galega e se nomean os tribunais cualificadores do concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área, convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019.

Mediante Resolución desta dirección xeral do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 246, do 27 de decembro), modificada por Resolución do 21 de decembro de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 256, do 22 de decembro) convocouse concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área.

A base 6.1 desta resolución establece que, unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde publicará no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se declaren con carácter provisional os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, co motivo da exclusión, así como os/as aspirantes exentos/as e non exentos/as da realización do exercicio acreditativo do coñecemento de lingua galega.

Na súa base sétima disponse que os tribunais cualificadores do concurso-oposición, para cada unha das categorías/especialidades que se convocan, serán nomeados pola autoridade convocante cunha antelación mínima dun mes ao da data de realización das probas, publicándose para este efecto a oportuna resolución no Diario Oficial de Galicia.

De conformidade coas anteditas bases, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso

RESOLVE:

Primeiro. Declarar, con carácter provisional, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as da realización do exercicio de lingua galega no concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área, convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019, modificada pola Resolución do 21 de decembro de 2020.

As listas coa relación provisional de admitidos/as e excluídos/as, con indicación do motivo de exclusión, e os/as declarados/as exentos/as e non exentos/as da realización do exercicio de lingua galega, poderán examinarse na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Ademais o estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a solicitante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

As persoas aspirantes excluídas e as declaradas non exentas da realización do exercicio de galego disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia para poder emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a súa exclusión e/ou a declaración de non exento/a da realización de tal exercicio, mediante escrito dirixido á mesma unidade de validación á que se dirixiu a instancia de participación, que deberá presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos dispoñibles do artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disporán do mesmo prazo de reclamación as persoas que, tendo presentado debidamente a solicitude de participación no proceso, non consten como admitidas nin excluídas na relación publicada.

A estimación ou desestimación das solicitudes de emenda entenderase implícita na resolución pola que se aprobe, con carácter definitivo, a relación de admitidos/as e excluídos/as e de exentos/as e non exentos/as do exercicio acreditativo do coñecemento da lingua galega, que se publicará no Diario Oficial de Galicia.

Segundo. Nomear, con efectos desde o día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, os membros dos tribunais, titulares e suplentes, que xulgarán o proceso selectivo e que se relacionan, para cada especialidade, no anexo desta resolución.

Terceiro. Declarar de aplicación a este proceso as normas de funcionamento e actuación dos tribunais e do persoal colaborador, negociadas e aprobadas na Mesa Sectorial de Sanidade, así como o Protocolo de medidas de seguridade e organizativas no desenvolvemento dos procesos selectivos do Servizo Galego de Saúde fronte á pandemia COVID-19 autorizado pola Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade; publicados ambos os documentos á disposición das persoas interesadas na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2021

Ana Mª Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Facultativo/a especialista de área de Alergoloxía

Presidente titular

Parra Arrondo, Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Alergoloxía

Secretario titular

Sampedro Morandeira, José Luis

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

García Álvarez-Eire, Genoveva Marimar

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Alergoloxía

Vogal titular

Liñares Mata, Tania

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Alergoloxía

Vogal titular

Rodríguez Zuazo, Idoia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Alergoloxía

Presidenta suplente

López Rico, Mª Rosario

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Alergoloxía

Secretario suplente

García Caeiro, Javier

Funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal suplente

Armisen Gil, Margarita

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Alergoloxía

Vogal suplente

Carballas Vázquez, Clara Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Alergoloxía

Vogal suplente

Varela Losada, Susana

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Alergoloxía

Facultativo/a especialista de área de Análises Clínicas

Presidenta titular

Torreira Banzas, Cristina

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Análises Clínicas

Secretaria titular

Rodríguez Cabo, Esperanza

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Blas Fraga, Mª Carmen

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Análises Clínicas

Vogal titular

Fernández Rodríguez, Fernando

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Análises Clínicas

Vogal titular

Sertal Parcero, Roberto

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Análises Clínicas

Presidenta suplente

Fernández López, María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Análises Clínicas

Secretaria suplente

Rúa Moure, Mª Jesús

Persoal estatutario licenciado sanitario

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Álvarez García, Elías

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Análises Clínicas

Vogal suplente

Araquistain Alcain, José Luis

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Análises Clínicas

Vogal suplente

Penedo Pita, Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Análises Clínicas

Facultativo/a especialista de área de Anatomía Patolóxica

Presidente titular

Álvarez Álvarez, Carlos

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anatomía Patolóxica

Secretaria titular

Andrade Suárez, Paz

Funcionaria do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

Ortiz Rey, José Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anatomía Patolóxica

Vogal titular

Robles Veiga, Olga

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anatomía Patolóxica

Vogal titular

Sacristán Lista, Felipe

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anatomía Patolóxica

Presidente suplente

Suárez Peñaranda, José Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anatomía Patolóxica

Secretaria suplente

Recacho Rivas, Laura

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Durana Tonder, Cristina

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anatomía Patolóxica

Vogal suplente

Pérez Pedrosa, Alberto

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anatomía Patolóxica

Vogal suplente

Sanromán Budiño, Begoña

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anatomía Patolóxica

Facultativo/a especialista de área de Anestesioloxía e Reanimación

Presidenta titular

Armesto Valcárcel, Inés

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anestesioloxía e Reanimación

Secretaria titular

Castro Seijas, Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Fernández Fernández, Ricardo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anestesioloxía e Reanimación

Vogal titular

García López, Lourdes

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anestesioloxía e Reanimación

Vogal titular

Pereira Tamayo, Jorge Ángel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anestesioloxía e Reanimación

Presidenta suplente

Valiño Hortas, Cristina

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anestesioloxía e Reanimación

Secretario suplente

García Caeiro, Javier

Funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal suplente

Díaz Rodríguez, Diego

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anestesioloxía e Reanimación

Vogal suplente

Domínguez Suárez, Enrique

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anestesioloxía e Reanimación

Vogal suplente

Marcelo Brage, Susana

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anestesioloxía e Reanimación

Facultativo/a especialista de área de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Presidente titular

Franco Núñez, Luis Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Secretaria titular

Dubert García, Mª de la O

Funcionaria do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

Gallego Ferreiroa, Carolina

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Vogal titular

Vilariño López-Barranco, Mª del Pilar

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Vogal titular

Barrios Castro, Anabel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Presidente suplente

Fernández Lebrato, José Ramón

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Secretario suplente

Sampedro Morandeira, José Luis

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Hernández-Lahoz Ortiz, Ignacio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Vogal suplente

Rico Ballester, Mª Jesús

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Vogal suplente

Caicedo Valdés, Diego Jesús

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Facultativo/a especialista de área de Aparello Dixestivo

Presidenta titular

Fernández Salgado, Estela

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Aparello Dixestivo

Secretaria titular

Andrade Suárez, Paz

Funcionaria do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

Couto Worner, Ignacio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Aparello Dixestivo

Vogal titular

Quintas Lorenzo, Paola

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Aparello Dixestivo

Vogal titular

Vázquez Dourado, Ramón

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Aparello Dixestivo

Presidenta suplente

Estévez Boullosa, Pamela

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Aparello Dixestivo

Secretaria suplente

Recacho Rivas, Laura

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Carpintero Briones, Pedro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Aparello Dixestivo

Vogal suplente

Fernández Castroagudín, Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Aparello Dixestivo

Vogal suplente

González Conde, Benito

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Aparello Dixestivo

Facultativo/a especialista de área de Cardioloxía

Presidente titular

Barriales Villa, Roberto

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cardioloxía

Secretaria titular

Rodríguez Herbón, Gloria Belén

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Domingo del Valle, Jorge

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cardioloxía

Vogal titular

Martínez Monzonis, Mª Amparo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cardioloxía

Vogal titular

Raposeiras Roubin, Sergio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cardioloxía

Presidente suplente

Ocaranza Sánchez, Raymundo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cardioloxía

Secretaria suplente

de Castro-Acuña Iglesias, Nuria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Farmacéutica de Atención Primaria

Vogal suplente

Freire Castroseiros, Evaristo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cardioloxía

Vogal suplente

González Babarro, Eva

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cardioloxía

Vogal suplente

González Cid, Mª Asunción

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cardioloxía

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Cardiovascular

Presidenta titular

Casquero Villacorta, Elena

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Cardiovascular

Secretaria titular

Castro Seijas, Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Estévez Cid, Francisco

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Cardiovascular

Vogal titular

García Carro, Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Cardiovascular

Vogal titular

Martínez Comendador, José Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Cardiovascular

Presidenta suplente

Adrio Nazar, Belén

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Cardiovascular

Secretaria suplente

Montero Furelos, Mª José

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Lugo Adán, Julio César

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Cardiovascular

Vogal suplente

Mosquera Rodríguez, Víctor Xesús

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Cardiovascular

Vogal suplente

Piñón Esteban, Miguel Ángel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Cardiovascular

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

Presidente titular

Riera Rodríguez, Luis

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

Secretaria titular

Recacho Rivas, Laura

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Codesal Norniella, Ana

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

Vogal titular

Domínguez Dorado, Patricia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

Vogal titular

Varela Cousillas, Gregorio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

Presidente suplente

Morales González, José Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

Secretaria suplente

Escudero González, Alejandra

Funcionaria do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal suplente

Cobelo Romero, Elisa

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

Vogal suplente

Fiaño Avilés, Laura Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

Vogal suplente

Subirán García, Pedro Pablo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Torácica

Presidente titular

Cañizares Carretero, Miguel Ángel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Torácica

Secretaria titular

Balboa Salgado, Carmen

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Fernández Prado, Ricardo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Torácica

Vogal titular

García Prim, José Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Torácica

Vogal titular

Peña González, Emilio Isidro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Torácica

Presidente suplente

Albort Ventura, Jesús

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Torácica

Secretaria suplente

de Castro-Acuña Iglesias, Nuria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Farmacéutica de Atención Primaria

Vogal suplente

de la Torre Bravos, Mª Mercedes

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Torácica

Vogal suplente

García Fontán, Eva Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Torácica

Vogal suplente

Rivo Vázquez, José Eduardo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Torácica

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Presidente titular

Gegundez Gómez, Carlos

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Secretaria titular

Balboa Salgado, Carmen

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Acea Nebril, Benigno

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Vogal titular

Fagilde Carreira, Mª del Carmen

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Vogal titular

Rivo Vázquez, Ángel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Presidenta suplente

Torres García, Mª Ignacia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Secretaria suplente

Negreira Vidal, Silvia

Funcionaria do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal suplente

Gómez Feijoo, Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Vogal suplente

Lesquereux Martínez, Lucía

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Vogal suplente

Seoane Antelo, Jaime

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Facultativo/a especialista de área de Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía

Presidenta titular

Peña Penabad, Carmen

Persoal estatutario licenciado sanitario

Espec. Dermatoloxía Médico Cirúrxica e Venereoloxía

Secretaria titular

Negreira Vidal, Silvia

Funcionaria do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

Cabo Gómez, Fernando

Persoal estatutario licenciado sanitario

Espec. Dermatoloxía Médico Cirúrxica e Venereoloxía

Vogal titular

Ramírez Santos, Aquilina

Persoal estatutario licenciado sanitario

Espec. Dermatoloxía Médico Cirúrxica e Venereoloxía

Vogal titular

Rodríguez Blanco, Mª Isabel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Espec. Dermatoloxía Médico Cirúrxica e Venereoloxía

Presidente suplente

Almagro Sánchez, Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Espec. Dermatoloxía Médico Cirúrxica e Venereoloxía

Secretaria suplente

Ponte García, María

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Allegue Rodríguez, Francisco

Persoal estatutario licenciado sanitario

Espec. Dermatoloxía Médico Cirúrxica e Venereoloxía

Vogal suplente

Ginarte Val, Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Espec. Dermatoloxía Médico Cirúrxica e Venereoloxía

Vogal suplente

Rodríguez Lojo, Romina

Persoal estatutario licenciado sanitario

Espec. Dermatoloxía Médico Cirúrxica e Venereoloxía

Facultativo/a especialista de área de Endocrinoloxía e Nutrición

Presidente titular

Vidal Casariego, Alfonso José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Endocrinoloxía e Nutrición

Secretario titular

Potel Villar, Daniel

Funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

Argueso Armesto, Rosa Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Endocrinoloxía e Nutrición

Vogal titular

Rodeiro Marta, Santiago Enrique

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Endocrinoloxía e Nutrición

Vogal titular

Seoane Cruz, Inés

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Endocrinoloxía e Nutrición

Presidente suplente

Araujo Ayala, Rafael

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Endocrinoloxía e Nutrición

Secretaria suplente

Escudero González, Alejandra

Funcionaria do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal suplente

Fernández Catalina, Pablo Ángel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Endocrinoloxía e Nutrición

Vogal suplente

Fernández López, Mª Teresa

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Endocrinoloxía e Nutrición

Vogal suplente

Ruano Viéitez, Mª Belén

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Endocrinoloxía e Nutrición

Facultativo/a especialista de área de Farmacia Hospitalaria

Presidenta titular

Haro Martín, Lola

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Farmacia Hospitalaria

Secretario titular

García Souto, Jorge

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Casas Martínez, Antonia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Farmacia Hospitalaria

Vogal titular

González López, Jaime

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Farmacia Hospitalaria

Vogal titular

Vázquez López, Cristina

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Farmacia Hospitalaria

Presidenta suplente

Padrón Rodríguez, Belén

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Farmacia Hospitalaria

Secretaria suplente

Andrade Suárez, Paz

Funcionaria do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal suplente

Montserrat Prats, Víctor

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Farmacia Hospitalaria

Vogal suplente

Mozo Peñalver, Héctor José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Farmacia Hospitalaria

Vogal suplente

Tortajada Ituren, Juan José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Farmacia Hospitalaria

Facultativo/a especialista de área de Hematoloxía e Hemoterapia

Presidente titular

Rodríguez López, Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Hematoloxía e Hemoterapia

Secretaria titular

Rodríguez Cabo, Esperanza

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Loureiro López, Mª Elvira

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Hematoloxía e Hemoterapia

Vogal titular

Méndez Sánchez, José Ángel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Hematoloxía e Hemoterapia

Vogal titular

Noriega Concepción, Víctor

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Hematoloxía e Hemoterapia

Presidenta suplente

Ocampo Martínez, Raquel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Hematoloxía e Hemoterapia

Secretario suplente

Morán Losada, Francisco

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Rodríguez Ruiz, Matilde

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Hematoloxía e Hemoterapia

Vogal suplente

Romero Picos, Esperanza

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Hematoloxía e Hemoterapia

Vogal suplente

Vázquez Fernández, Rubén

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Hematoloxía e Hemoterapia

Facultativo/a especialista de área de Medicina do Traballo

Presidente titular

Iglesias Amorín, José Luis

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina do Traballo

Secretaria titular

Pérez Otero, Yolanda

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Malagón Luesma, Inmaculada

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina do Traballo

Vogal titular

Rodríguez Rodríguez, Luis

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina do Traballo

Vogal titular

Taboada de Zúñiga Romero, Isabel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina do Traballo

Presidenta suplente

Castro Fernández, Susana Fátima

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina do Traballo

Secretario suplente

Prado Casal, Jorge

Persoal estatutario de xestión e servizos

Técnico Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Vogal suplente

Del Campo Pérez, Víctor Miguel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Vogal suplente

González García, Mª Isabel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina do Traballo

Vogal suplente

Pereira Rodríguez, Mª José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Facultativo/a especialista de área de Medicina Física e Rehabilitación

Presidenta titular

Misa Agustiño, Mª José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Física e Rehabilitación

Secretaria titular

Montero Furelos, Mª José

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Álvarez Vázquez, Mª Jesús

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Física e Rehabilitación

Vogal titular

Barca Buyo, Álvaro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Física e Rehabilitación

Vogal titular

López Moya, Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Física e Rehabilitación

Presidenta suplente

Revilla Villegas, Concepción

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Física e Rehabilitación

Secretario suplente

García Souto, Jorge

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Ferreiro Marzoa, Irene

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Física e Rehabilitación

Vogal suplente

Flores Calvete, Jesús

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Física e Rehabilitación

Vogal suplente

Pérez Felpeto, José Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Física e Rehabilitación

Facultativo/a especialista de área de Medicina Intensiva

Presidente titular

Lage Cendón, Lucas

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Intensiva

Secretaria titular

de Castro-Acuña Iglesias, Nuria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Farmacéutica de Atención Primaria

Vogal titular

Castro Orjales, Mª José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Intensiva

Vogal titular

Solla Buceta, Miguel Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Intensiva

Vogal titular

Tizón Varela, Ana Isabel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Intensiva

Presidenta suplente

Gómez Seijo, Angelina

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Intensiva

Secretaria suplente

Rúa Moure, Mª Jesús

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

de la Campa Gestido, Azucena

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Intensiva

Vogal suplente

López Lago, Ana Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Intensiva

Vogal suplente

Mosteiro Pereira, Fernando

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Intensiva

Facultativo/a especialista de área de Medicina Interna

Presidenta titular

Fernández Bouza, Mª Elena

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Interna

Secretario titular

García Caeiro, Javier

Funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

Arévalo Gómez, Ana

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Interna

Vogal titular

Campos Franco, Joaquín

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Interna

Vogal titular

Longueira Suárez, Mª Rebeca

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Interna

Presidenta suplente

Gómez Fernández, Rocío del Carmen

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Interna

Secretario suplente

García Souto, Jorge

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Abades Vázquez, Constantino

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Interna

Vogal suplente

Argibay Filgueira, Ana Belén

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Interna

Vogal suplente

Padín Paz, Emilio Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Interna

Facultativo/a especialista de área de Medicina Nuclear

Presidenta titular

García Bernardo, Lucía

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Nuclear

Secretario titular

Potel Villar, Daniel

Funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

Muñiz García, Gloria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Nuclear

Vogal titular

Muñoz Iglesias, José Lorenzo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Nuclear

Vogal titular

Tabuenca Dopico, Olga

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Nuclear

Presidente suplente

Guitián Iglesias, Ramón

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Nuclear

Secretaria suplente

Montero Furelos, Mª José

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Argibay Vázquez, Sonia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Nuclear

Vogal suplente

López López, Ana Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Nuclear

Vogal suplente

Outomuro Pérez, Juan Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Nuclear

Facultativo/a especialista de área de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Presidenta titular

Bouzas Rodríguez, Mª Ángeles

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Secretaria titular

Caamaño del Castillo, Mª Begoña

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Blanco Sampayo, Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Vogal titular

Paz Esquete, Javier José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Vogal titular

Suárez Lorenzo, José Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Presidenta suplente

Alonso Burguer, Susana

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Secretario suplente

Morán Losada, Francisco

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Pereira Rodríguez, Mª José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Vogal suplente

Saleta Canosa, Jesús Luis

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Vogal suplente

Tuñez Bastida, Mª Victoria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Facultativo/a especialista de área de Microbioloxía e Parasitoloxía

Presidenta titular

Álvarez García, Patricia Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Microbioloxía e Parasitoloxía

Secretario titular

García Souto, Jorge

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Romero Jung, Patricia Alejandra

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Microbioloxía e Parasitoloxía

Vogal titular

Vasallo Vidal, Francisco José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Microbioloxía e Parasitoloxía

Vogal titular

Velasco Fernández, David

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Microbioloxía e Parasitoloxía

Presidenta suplente

Gómez Rial, Mª de los Ángeles

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Microbioloxía e Parasitoloxía

Secretario suplente

Peñas González, Orlando

Funcionario corpo superior Administración Xunta de Galicia

Escala de Letrados

Vogal suplente

Barbeyto Vales, Luis Pedro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Microbioloxía e Parasitoloxía

Vogal suplente

Cores Calvo, Olaia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Microbioloxía e Parasitoloxía

Vogal suplente

Rodríguez Otero, Luis Miguel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Microbioloxía e Parasitoloxía

Facultativo/a especialista de área de Nefroloxía

Presidente titular

Iglesias Forneiro, Alfonso

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Nefroloxía

Secretaria titular

Negreira Vidal, Silvia

Funcionaria do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

Bravo López, Juan José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Nefroloxía

Vogal titular

Cordal Martínez, Teresa

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Nefroloxía

Vogal titular

Pérez Fontán, Miguel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Nefroloxía

Presidente suplente

Novoa Fernández, Enrique

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Nefroloxía

Secretario suplente

Martínez Blanco, Ramón

Funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal suplente

Castro Vilanova, Mª Jesús

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Nefroloxía

Vogal suplente

Fernández Rivera, Constantino

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Nefroloxía

Vogal suplente

Moreiras Plaza, Mª Mercedes

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Nefroloxía

Facultativo/a especialista de área de Neurocirurxía

Presidenta titular

Vázquez Domínguez, María

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurocirurxía

Secretario titular

Martínez Blanco, Ramón

Funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

López García, Mª Elena

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurocirurxía

Vogal titular

Rodríguez Cabaleiro, Carlos Santiago

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurocirurxía

Vogal titular

Sousa Casasnovas, Pablo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurocirurxía

Presidente suplente

Iglesias Pais, Miguel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurocirurxía

Secretario suplente

Sampedro Morandeira, José Luis

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Martínez Rolán, Rosa

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurocirurxía

Vogal suplente

Serramito García, Ramón

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurocirurxía

Vogal suplente

Varela Rois, Pilar

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurocirurxía

Facultativo/a especialista de área de Neurofisioloxía Clínica

Presidenta titular

Martín Vigo, Ana Isabel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurofisioloxía Clínica

Secretario titular

García Caeiro, Javier

Funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

Aguirre Arribas, Julia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurofisioloxía Clínica

Vogal titular

Álvarez Paradelo, Silvia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurofisioloxía Clínica

Vogal titular

Curras Filgueira, Alfredo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurofisioloxía Clínica

Presidenta suplente

Vidal Lijo, Mª Pacífica

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurofisioloxía Clínica

Secretario suplente

Potel Villar, Daniel

Funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal suplente

Diéguez Varela, Carina

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurofisioloxía Clínica

Vogal suplente

Fontoira Lombos, Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurofisioloxía Clínica

Vogal suplente

Padrón Vázquez, Mónica Lorena

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neurofisioloxía Clínica

Facultativo/a especialista de área de Neuroloxía

Presidente titular

Santos García, Diego

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neuroloxía

Secretaria titular

Prado Vaamonde, Margarita

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Cacabelos Pérez, Purificación

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neuroloxía

Vogal titular

Koukoulis Fernández, Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neuroloxía

Vogal titular

Martínez Pérez-Balsa, Agustín

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neuroloxía

Presidenta suplente

López Real, Ana Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neuroloxía

Secretario suplente

Potel Villar, Daniel

Funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal suplente

Brañas Fernández, Francisco

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neuroloxía

Vogal suplente

Cabo López, Iria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neuroloxía

Vogal suplente

López González, Francisco Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Neuroloxía

Facultativo/a especialista de área de Obstetricia e Xinecoloxía

Presidenta titular

González Seoane, Raquel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Obstetricia e Xinecoloxía

Secretaria titular

de Castro-Acuña Iglesias, Nuria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Farmacéutica de Atención Primaria

Vogal titular

Cumbraos Álvarez, Juan Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Obstetricia e Xinecoloxía

Vogal titular

Deza Moldes, Jaime

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Obstetricia e Xinecoloxía

Vogal titular

Peñas Silva, Patricia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Obstetricia e Xinecoloxía

Presidenta suplente

Pais Sánchez, Marta

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Obstetricia e Xinecoloxía

Secretaria suplente

Caamaño del Castillo, Mª Begoña

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Araujo Fernández, José Esteban

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Obstetricia e Xinecoloxía

Vogal suplente

Gómez Sánchez, David

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Obstetricia e Xinecoloxía

Vogal suplente

Rodríguez Barro, Pedro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Obstetricia e Xinecoloxía

Facultativo/a especialista de área de Oftalmoloxía

Presidenta titular

Olivier Pascual, Nuria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oftalmoloxía

Secretaria titular

Prado Vaamonde, Margarita

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Abalo Lojo, José Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oftalmoloxía

Vogal titular

Crego Fariza, Mª Paloma

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oftalmoloxía

Vogal titular

Domínguez Fernández, Ramón

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oftalmoloxía

Presidenta suplente

Vilela Plaza, Mª del Carmen

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oftalmoloxía

Secretaria suplente

Fiel Paz, Nieves

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Vogal suplente

Millán Rodríguez, Alejandro Clemente

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oftalmoloxía

Vogal suplente

Ollero Lorenzo, Alberto

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oftalmoloxía

Vogal suplente

Ruiz-Oliva Ruiz, Francisco

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oftalmoloxía

Facultativo/a especialista de área de Oncoloxía Médica

Presidenta titular

Candamio Folgar, Sonia Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Médica

Secretaria titular

Recacho Rivas, Laura

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Carnero López, Beatriz

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Médica

Vogal titular

Fernández Calvo, Ovidio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Médica

Vogal titular

Huidobro Vence, Gerardo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Médica

Presidente suplente

Alonso-Jaudenes Curbera, Guillermo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Médica

Secretaria suplente

Castro Seijas, Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Campos Balea, Begoña

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Médica

Vogal suplente

Firvida Pérez, José Luis

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Médica

Vogal suplente

Lázaro Quintela, Martín Emilio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Médica

Facultativo/a especialista de área de Otorrinolaringoloxía

Presidenta titular

Pérez-Carro Ríos, Adela Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Otorrinolaringoloxía

Secretaria titular

Montero Furelos, Mª José

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Babarro Fernández, Rosa

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Otorrinolaringoloxía

Vogal titular

López Amado, Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Otorrinolaringoloxía

Vogal titular

Torre Eiriz, José Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Otorrinolaringoloxía

Presidente suplente

Soto Varela, Andrés

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Otorrinolaringoloxía

Secretaria suplente

Andrade Suárez, Paz

Funcionaria do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal suplente

Eiroa Breijo, Ana Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Otorrinolaringoloxía

Vogal suplente

Martínez Morán, Alejandro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Otorrinolaringoloxía

Vogal suplente

Rubio Rodríguez, Juan Pedro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Otorrinolaringoloxía

Facultativo/a especialista de área de Pediatría e as súas áreas específicas

Presidenta titular

Urisarri Ruiz de Cortázar, Mª Adela

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pediatría e as súas áreas específicas

Secretario titular

Sampedro Morandeira, José Luis

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Almuiña Simón, Carmen Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pediatría e as súas áreas específicas

Vogal titular

Crespo Suárez, Pilar Adelaida

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pediatría e as súas áreas específicas

Vogal titular

Vadillo González, Félix Jesús

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pediatría e as súas áreas específicas

Presidente suplente

Pérez Muñuzuri, Alejandro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pediatría e as súas áreas específicas

Secretario suplente

Prado Casal, Jorge

Persoal estatutario de xestión e servizos

Técnico Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Vogal suplente

Balado Insunza, Mª de las Nieves

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pediatría e as súas áreas específicas

Vogal suplente

Fernández Trisac, José Luis

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pediatría e as súas áreas específicas

Vogal suplente

Rueda Núñez, Fernando Martín

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pediatría e as súas áreas específicas

Facultativo/a especialista de área de Pneumoloxía

Presidente titular

Suárez Antelo, Juan Luis

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pneumoloxía

Secretario titular

Martínez Blanco, Ramón

Funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

Cano Jiménez, Esteban Alberto

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pneumoloxía

Vogal titular

Leiro Fernández, Virginia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pneumoloxía

Vogal titular

Parente Lamelas, Isaura

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pneumoloxía

Presidente suplente

Ricoy Gabaldón, Jorge

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pneumoloxía

Secretaria suplente

Castro Seijas, Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Baloira Villar, Adolfo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pneumoloxía

Vogal suplente

Méndez Marote, Mª Lidia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pneumoloxía

Vogal suplente

Vidal García, Iria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Pneumoloxía

Facultativo/a especialista de área de Psicoloxía Clínica

Presidenta titular

Peleteiro Fernández, Mª Teresa

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psicoloxía Clínica

Secretaria titular

Dubert García, Mª de la O

Funcionaria do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

Carrero Moure, Mariano

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psicoloxía Clínica

Vogal titular

Esperón Rodríguez, Irene

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psicoloxía Clínica

Vogal titular

Torrado Oubiña, Víctor Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psicoloxía Clínica

Presidente suplente

Hernández López, Rafael

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psicoloxía Clínica

Secretaria suplente

Rodríguez Cabo, Esperanza

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Fernández Malvido, Beatriz

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psicoloxía Clínica

Vogal suplente

González Hermida, José Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psicoloxía Clínica

Vogal suplente

Pérez Hornero, Jesús

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psicoloxía Clínica

Facultativo/a especialista de área de Psiquiatría

Presidente titular

Crespo Iglesias, José Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psiquiatría

Secretaria titular

Rúa Moure, Mª Jesús

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Espiño Díaz, Iria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psiquiatría

Vogal titular

García Caballero, Alejandro Alberto

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psiquiatría

Vogal titular

Gómez Yepes, Celia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psiquiatría

Presidente suplente

Parada Nieto, Santiago

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psiquiatría

Secretaria suplente

Rodríguez Herbón, Gloria Belén

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Caruezo Rodríguez, Mª Elena

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psiquiatría

Vogal suplente

Fernández Hierro, Juan Luis

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psiquiatría

Vogal suplente

Vázquez Ventoso, Carlos Desiderio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Psiquiatría

Facultativo/a especialista de área de Radiodiagnóstico

Presidenta titular

Bermúdez Naveira, Anaberta

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiodiagnóstico

Secretario titular

Morán Losada, Francisco

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Díaz García, Alejandro Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiodiagnóstico

Vogal titular

Guerra Baamonde, Elena

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiodiagnóstico

Vogal titular

Ríos Reboredo, Ángel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiodiagnóstico

Presidenta suplente

Liñares Paz, Mª Mercedes

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiodiagnóstico

Secretaria suplente

Rodríguez Cabo, Esperanza

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Gómez Martínez, Pablo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiodiagnóstico

Vogal suplente

Pereiro Carbajo, Alejandra

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiodiagnóstico

Vogal suplente

Vázquez Castelo, José Luis

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiodiagnóstico

Facultativo/a especialista de área de Radiofísica Hospitalaria

Presidenta titular

Rodríguez Fernández, Ana Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiofísica Hospitalaria

Secretaria titular

Caamaño del Castillo, Mª Begoña

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Medal Francesch, Daniela

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiofísica Hospitalaria

Vogal titular

Otero Martínez, Carlos Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiofísica Hospitalaria

Vogal titular

Salvador Gómez, Francisco Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiofísica Hospitalaria

Presidente suplente

García Pazos, Manuel Ángel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiofísica Hospitalaria

Secretaria suplente

Prado Vaamonde, Margarita

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Andrade Álvarez, Benito

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiofísica Hospitalaria

Vogal suplente

López Medina, Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiofísica Hospitalaria

Vogal suplente

Sánchez García, Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Radiofísica Hospitalaria

Facultativo/a especialista de área de Reumatoloxía

Presidenta titular

Pérez Pampín, Eva Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Reumatoloxía

Secretaria titular

Ponte García, María

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Freire González, Mª Mercedes

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Reumatoloxía

Vogal titular

Maceiras Pan, Francisco José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Reumatoloxía

Vogal titular

Quevedo Vila, Víctor Eliseo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Reumatoloxía

Presidenta suplente

Hernández del Río, Mª Ángeles

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Reumatoloxía

Secretario suplente

Peñas González, Orlando

Funcionario corpo superior Administración Xunta de Galicia

Escala de Letrados

Vogal suplente

González Álvarez, Balbina Carmen

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Reumatoloxía

Vogal suplente

Pego Reigosa, José Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Reumatoloxía

Vogal suplente

Pinto Tasende, José Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Reumatoloxía

Facultativo/a especialista de área de Uroloxía

Presidente titular

Pereira Beceiro, Javier Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Uroloxía

Secretaria titular

Pérez Otero, Yolanda

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

López Díez, Mª Elena

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Uroloxía

Vogal titular

Rodríguez Gómez, José Ignacio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Uroloxía

Vogal titular

Toucedo Caamaño, Valentín

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Uroloxía

Presidente suplente

González Dacal, Juan Andrés

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Uroloxía

Secretaria suplente

Dubert García, Mª de la O

Funcionaria do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal suplente

Castro Iglesias, Ángel Maximino

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Uroloxía

Vogal suplente

Rodríguez Gómez, José Ignacio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Uroloxía

Vogal suplente

Verez Vivero, Mª Magdalena

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Uroloxía

Facultativo/a especialista de área de Xeriatría

Presidente titular

Vega Andión, José Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Xeriatría

Secretario titular

Morán Losada, Francisco

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Benito Torres, Consuelo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Xeriatría

Vogal titular

Martín Graczyk, Ana Isabel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Xeriatría

Vogal titular

Mosquera Pena, Marcelino

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Xeriatría

Presidenta suplente

Malfeito Jiménez, Mª del Rocío

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Xeriatría

Secretaria suplente

Prado Vaamonde, Margarita

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Martínez Calvo, José Ramón

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Xeriatría

Vogal suplente

Olcoz Chiva, Mª Teresa

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Xeriatría

Vogal suplente

Rodríguez Pascual, Carlos

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Xeriatría