Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Mércores, 31 de marzo de 2021 Páx. 17606

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cariño (expediente-e IN407A 2020/113-1).

Expediente-e: IN407A 2020/113-1.

Promotora: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Instalación: adecuación da LMT MEA816 e do CT Feás, no lugar de Feás.

Concello: Cariño.

Feitos:

1) O 19 de xuño de 2020, a empresa promotora solicitou a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública da dita instalación de distribución eléctrica.

Achegan o proxecto, que inclúe memoria, planos e orzamento, ao abeiro do artigo 123 do Real decreto 195/2000, que abrangue os seguintes documentos:

– Proxecto de execución denominado: adecuación LMT MEA816 e CT Feás.

2) O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante resolución publicada nos seguintes medios:

– Acordo de información pública: 4 de novembro de 2020.

– DOG: 25 de novembro de 2020.

– BOP: 9 de novembro de 2020.

– Xornal La Voz de Galicia: 13 de novembro de 2020.

– Taboleiro de anuncios do concello: segundo o certificado municipal da Secretaría do Concello de Cariño, do 4 de decembro de 2020.

3) Durante o período en que se someteu o proxecto ao trámite de información pública non se presentou ningunha alegación, reclamación ou suxestión relacionada coa documentación obxecto de publicación.

4) Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, de ser o caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectadas, isto é, o Servizo de Urbanismo-Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Coruña (enviada á APLU e feito o informe por este servizo); Servizo de Patrimonio Natural-Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Coruña; Servizo de Patrimonio Cultural-Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Coruña; Augas de Galicia-Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Demarcación de Costas de Galicia na Coruña-Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico; Deputación da Coruña e o Concello de Cariño. A empresa promotora manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.

5) Os servizos técnicos da Xefatura Territorial emitiron un informe favorable sobre a solicitude de autorización.

Consideracións legais e técnicas:

1. O xefe territorial é competente para resolver este expediente segundo o Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, e o artigo 39.a) do Decreto 230/2021, do 11 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.

2. Lexislación de aplicación:

– Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

– Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

– Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

– Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

– Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE núm. 68, do 19 de marzo).

– Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE núm. 139, do 9 de xuño).

– Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión (BOE núm. 224, do 18 de setembro).

– Real decreto 2563/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de industria, enerxía e minas (BOE núm. 246, do 14 de outubro).

– Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 22, do 1 de febreiro).

– Lei do 16 de decembro de 1954 sobre expropiación forzosa (BOE núm. 351, do 17 de decembro).

– Decreto do 26 de abril de 1957 polo que se aproba o regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE núm. 160, do 20 de xuño).

3. Características técnicas:

– Treito liña eléctrica de media tensión aérea MEA816 (actuación número 1), a 20 kV cunha lonxitude de 65 m, con orixe no apoio número 32 existente da LMT MEA816, condutor tipo LA-110 mm2 Al e remate no apoio número 33 proxectado da LMT MEA816.

– Treito liña eléctrica de media tensión aérea MEA816 (actuación número 2), a 20 kV cunha lonxitude de 90 m, con orixe no apoio número 39 proxectado da LMT MEA816, condutor tipo LA-110 mm2 Al e remate no apoio número 40 existente da LMT MEA816.

– Liña eléctrica de media tensión subterránea a 20 kV cunha lonxitude de 835 m, con orixe e final no apoio número 33 proxectado da LMT MEA816, condutor tipo RHZ1 2OL 12/20 kV 1×240 mm2 Al e remate no apoio número 39 proxectado da LMT MEA816, logo de entrar e saír no CT Feás proxectado.

– Centro de transformación prefabricado manobra exterior con envolvente de formigón 2L+1P, cunha potencia de 250 kVA e unha relación de transformación de 20.000/400 V.

– Desmantelamento do CT Feás existente e dos treitos de LMTA que se amosan para desmontar no proxecto.

4. Na visita de campo realizada para examinar o lugar da instalación non se apreciou, nos predios sometidos a expropiación, ningunha das limitacións á constitución da servidume sinaladas no artigo 58.a) da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

5. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial.

Consonte todo o sinalado,

RESOLVO:

A) Conceder a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, da dita instalación de distribución eléctrica.

B) A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir da data de ocupación dos terreos.

A declaración de utilidade pública leva implícita a necesidade de ocupación dos bens e de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa.

C) Para a posta en funcionamento da instalación autorizada deberá achegar, ante esta xefatura territorial, unha solicitude coa cal xuntará a seguinte documentación:

– As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento e as certificacións ou homologacións, se procede.

– Un certificado do/da director/a da montaxe en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas adecuadas para a montaxe da instalación e posta a punto.

D) Esta autorización outórgase sen prexuízo doutras que sexan de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente.

Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada, ante o conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan interpor calquera outro recurso que consideren pertinente.

Mediante este documento notifícaselle á empresa promotora esta resolución, segundo o exixido no artigo 40.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

A Coruña, 8 de marzo de 2021

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña