Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 66 Venres, 9 de abril de 2021 Páx. 18492

IV. Oposicións e concursos

Consello de Contas de Galicia

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión de Goberno do 26 de marzo de 2021 polo que se aproban as listaxes definitivas de persoas aspirantes admitidas e excluídas no proceso selectivo de consolidación de emprego temporal para o acceso a postos de auxiliar administrativo (subgrupo C2).

A Comisión de Goberno, na súa reunión do 26 de marzo de 2021, acordou aprobar e facer públicas as listaxes definitivas de persoas aspirantes admitidas e excluídas do proceso selectivo de consolidación de emprego temporal para o acceso a postos de auxiliar administrativo (subgrupo C2).

En cumprimento do disposto neste acordo ordeno a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2021

José Antonio Redondo López
Conselleiro maior do Consello de Contas de Galicia

Acordo da Comisión de Goberno, do 26 de marzo de 2021, polo que se aproban as listaxes definitivas de persoas aspirantes admitidas e excluídas do proceso selectivo de consolidación de emprego temporal para o acceso a postos de auxiliar administrativo (subgrupo C2), no Consello de Contas de Galicia

Por Acordo da Comisión de Goberno, do 15 de xaneiro de 2021, aprobáronse as listaxes provisionais de persoas aspirantes admitidas e excluídas do proceso selectivo de consolidación de emprego temporal para o acceso a postos de auxiliar administrativo (subgrupo C2), no Consello de Contas de Galicia.

Unha vez transcorrido o prazo para a presentación de reclamacións sobre as ditas listaxes, de conformidade co establecido na base I.4.2 das que rexen o proceso selectivo, esta Comisión de Goberno

ACORDA:

Aprobar e facer públicas as listaxes definitivas de persoas aspirantes admitidas e excluídas do proceso selectivo de consolidación de emprego temporal para acceso a postos de auxiliar administrativo (subgrupo C2).

A listaxe definitiva de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo http://www.consellodecontas.es/gl/content/taboleiro-de-novas-de-procesos-selectivos

A listaxe definitiva de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

O Consello de Contas de Galicia devolverá o importe ingresado por aqueles aspirantes que figuren nesta resolución como excluídos, para o que será necesaria a presentación dun escrito no cal fagan constar o número de conta, a entidade bancaria e a súa localidade, ou dun certificado expedido pola entidade no cal figuren eses datos. Esta documentación deberá ser presentada no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Para isto, debe empregar o modelo co código «XEN0101 Presentación de solicitude xenérica» para a presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non teñan un sistema electrónico específico, habilitado na sede electrónica do Consello de Contas no enderezo https://consellodecontasgalicia.sedelectronica.gal. Ou ben presentará a documentación no Rexistro Xeral do Consello de Contas de Galicia, na rúa Domingo Fontán, 7, 15771 Santiago de Compostela ou nos demais lugares previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

De conformidade co disposto na base I.3, non procederá a devolución do importe aboado en concepto de dereitos de exame nos supostos de renuncia a participar no proceso das persoas solicitantes admitidas provisional ou definitivamente.

Contra esta resolución poderase interpor recurso potestativo de reposición ante o Pleno do Consello de Contas de Galicia, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou poderase interpor directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, de conformidade co disposto no artigo 8.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, en relación co artigo 10.1 do mesmo texto legal.

ANEXO

Relación de persoas aspirantes excluídas

Cota específica base I.1.1

Apelidos e nome

DNI

Motivo da exclusión

Conde Lomba Ana María

***7885**

07

Estévez Dopico Ana

***4102**

07

Fernández Pérez María Nelly

***6485**

07

García Rodríguez Antía

***8563**

07

González Fuentes Lidia

***1431**

01

Mato Rivera Belén

***6163**

07

Permuy Quiñoá Isabel

***4037**

07

Redondo Prego Laura

***6765**

07

Rozados Pereira Sofía

***2978**

07

Acceso xeral

Apelidos e nome

DNI

Motivo da exclusión

Arcos Labaen Inmaculada

***9795**

03

Barbeito Fernández Silvia

***5551**

02

Barrero Fábregas Juan Yago

***5848**

02, 03, 16

Blanco Costa María Jesús

***4023**

02

Calvo Vieito Cristina

***9235**

02

Campos Servín Manuel

***4729**

01, 10

Carbajales Pernas Romina

***8118**

03

Casal Nogueiras José Manuel

***7926**

02

Cazorla Pena Mónica María

***6933**

04

Cendán Rojo María

***7539**

02

Chao Martínez María

***9329**

01

Fernández Díez María Belén

***6068**

01

Fontenla Cerviño Lara

***2583**

10

Fortes González Diego

***7277**

03

Fraga Pedreira Rocío

***9728**

14, 16

García Castiñeira Alba

***3126**

02, 03,16

Gil Costas Alexandra

***4455**

02

Gil Martínez Margarita Olga

***1134**

03, 10

Gontá Pereiro Romina

***5003**

02, 03, 16

González Bugarín Laura

***1701**

17

González Varela Sandra

***6747**

16

Izquierdo García Ismael

***5300**

02, 12, 13, 16

López Gómez Araceli

***2359**

02, 03, 16

Mariño Laíño Silvia

***3717**

11

Martínez González María Dolores

***0713**

19

Novo Gómez Alejandra

***8580**

10

Ortiz Bellas Ana María

***8533**

02

Pérez Pérez Mateo

***1425**

16

Pumar Rosende Lorena

***4897**

02

Redondo López Vanessa

***3563**

02

Rial Barroso Zoraida

***4977**

02

Rodríguez Fernández David

***5184**

02

Suárez Rodríguez Lydia

***2970**

02

Taboada Gago Cristina

***0642**

11

Taboada Saavedra Eva

***8310**

02, 03, 16

Trastoy Vázquez Javier

***5326**

02, 03, 16

Vila Melero Eva

***5005**

10

Villar Filgueiras Francisco Javier

***6159**

02

Códigos

Cód.

Causas da exclusión

01

Presentación da solicitude fóra de prazo

02

Solicitude incompleta ou con erros

03

DNI non presentado

04

Documento xustificativo de familia numerosa xeral ou especial non presentado

05

Documento xustificativo de familia numerosa xeral ou especial non válido

06

Documento xustificativo de familia numerosa xeral ou especial non cotexado

07

Documento xustificativo discapacidade non presentado

08

Documento xustificativo discapacidade non válido

09

Documento xustificativo discapacidade non cotexado

10

Documento xustificativo demandante emprego 6 meses antes da convocatoria non presentado

11

Documento xustificativo demandante emprego 6 meses antes da convocatoria non válido

12

Documento xustificativo demandante emprego 6 meses antes da convocatoria non cotexado

13

Documento xustificativo de non percibir prestación ou subsidio por desemprego non presentado

14

Documento xustificativo de non percibir prestación ou subsidio por desemprego non válido

15

Documento xustificativo de non percibir prestación ou subsidio por desemprego non cotexado

16

Taxas non aboadas

17

Importe taxas ingresadas inferior ao estipulado

18

Taxas aboadas fóra de prazo

19

Desistencia da solicitude