Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 83 Martes, 4 de maio de 2021 Páx. 22485

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2021 pola que se procede ao nomeamento, como persoal laboral fixo na categoría 003 (auxiliar de enfermaría) do grupo IV da Xunta de Galicia, das persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 18 de setembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 182, do 25 de setembro).

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 003 (auxiliar de enfermaría) do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 18.9.2017 (DOG número 182, do 25 de setembro), e realizado o acto de elección de destino provisional previsto na Resolución do 20.2.2021 (DOG número 41, do 2 de marzo), esta consellería, de acordo co previsto no V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia,

RESOLVE:

Primeiro. Nomear persoal laboral fixo na categoría 003 (auxiliar de enfermaría) do grupo IV da Xunta de Galicia as persoas aspirantes aprobadas que se relacionan no anexo desta resolución, ordenadas de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos provisionais os que figuran no mesmo anexo.

Segundo. As persoas nomeadas persoal laboral fixo da Xunta de Galicia e adxudicatarias provisionais dos postos de traballo relacionados no anexo disporán do prazo dun mes para tomaren posesión dos seus destinos, de conformidade co disposto no artigo 13 do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.

O prazo de toma de posesión comezará a computar a partir do día 10 de maio de 2021.

Terceiro. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2021

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Código do posto

Denominación

Cons.

Centro directivo

Centro destino

Concello

Adscr.

Observacións

1

***7408**

López Valledor, María del Carmen

12

PSC994080227001057

Auxiliar de enfermaría

PS

Residencia de Maiores As Gándaras (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

IV-003

Complemento salarial de singularidade por perigosidade; complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

2

***2894**

Verdes Fernández, Ana María

8

PSC994080227001079

Auxiliar de enfermaría

PS

Residencia de Maiores As Gándaras (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

IV-003

Complemento salarial de singularidade por perigosidade; complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

3

***1429**

Vilaboa Gandoy, María Carmen

11

PSC994080227001053

Auxiliar de enfermaría

PS

Residencia de Maiores As Gándaras (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

IV-003

Complemento salarial de singularidade por perigosidade; complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

4

***9836**

Nores Rivas, Ana Isabel

 

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

5

***6285**

Otero Carollo, Rosa María

1

PSC994080136170021

Auxiliar de enfermaría

PS

Residencia de Maiores (A Estrada)

Servizos periféricos

A Estrada

IV-003

Complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

6

***2306**

Sabarís Castro, María Teresa

 

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

7

***7671**

Gómez Hermida, Fátima

37

PSC994090127560106

Coidador/a

PS

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

IV-003

Complemento salarial de singularidade por perigosidade; complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

8

***6717**

Álvarez Álvarez, María Ángeles

9

PSC994080227001055

Auxiliar de enfermaría

PS

Residencia de Maiores As Gándaras (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

IV-003

Complemento salarial de singularidade por perigosidade; complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

9

***9560**

Pernas Cao, Susana

7

PSC994080227001077

Auxiliar de enfermaría

PS

Residencia de Maiores As Gándaras (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

IV-003

Complemento salarial de singularidade por perigosidade; complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

10

***3206**

Loira Costas, Pilar

46

PSC994090136440129

Coidador/a

PS

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Redondela)

Servizos periféricos

Redondela

IV-003

Complemento salarial de singularidade por perigosidade; complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

11

***5545**

Rey Vázquez, María Fátima

13

PSC994080115570097

Auxiliar de enfermaría

PS

Residencia Asistida de Maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

IV-003

Complemento salarial de singularidade por perigosidade; complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

12

***1681**

Gorgoso Novo, Consuelo

38

PSC994090127560133

Coidador/a

PS

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

IV-003

Complemento salarial de singularidade por perigosidade; complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

13

***2166**

González Bugallo, María del Carmen

32

PSC994080136001043

Auxiliar de enfermaría

PS

Residencia de Maiores (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

IV-003

Complemento salarial de singularidade por perigosidade; complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

14

***5510**

Rielo García, Josefa

10

PSC994080227001054

Auxiliar de enfermaría

PS

Residencia de Maiores As Gándaras (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

IV-003

Complemento salarial de singularidade por perigosidade; complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

15

***7039**

Funcasta López, María Montserrat

5

PSC994080115350073

Auxiliar de enfermaría

PS

Residencia de Maiores (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

IV-003

Complemento salarial de singularidade por perigosidade; complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

16

***6133**

Cortés Núñez, Lidia

39

PSC994090127560141

Coidador/a

PS

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

IV-003

Complemento salarial de singularidade por perigosidade; complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

17

***0746**

González Rivero, María Milagros

2

PSC994080127085025

Auxiliar de enfermaría

PS

Residencia de Maiores (Burela)

Servizos periféricos

Burela

IV-003

Complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

18

***9030**

Vence García, Begoña

40

PSC994090127560169

Coidador/a

PS

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

IV-003

Complemento salarial de singularidade por perigosidade; complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

19

***5230**

Fariñas Iglesias, María Jesús

 

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

20

***1882**

Ansede Vázquez, María Benigna

 

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

21

***7710**

Álvarez Espejo, Iván

 

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

22

***0684**

Ramas Leis, Isabel

 

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

23

***8667**

Fernández Martínez, José

33

PSC994090136440131

Coidador/a

PS

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Redondela)

Servizos periféricos

Redondela

IV-003

Complemento salarial de singularidade por perigosidade; complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

24

***1872**

López Armesto, Carmen

 

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

25

***7200**

Díaz López, Ana María

 

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

26

***9163**

Aldrey Delgado, María del Mar

 

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

27

***5675**

González Cabana, María José

4

PSC994080127085017

Auxiliar de enfermaría

PS

Residencia de Maiores (Burela)

Servizos periféricos

Burela

IV-003

Complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

28

***7820**

Domínguez Suárez, María Mercedes

 

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

29

***2073**

Gómez Rodríguez, Concepción

 

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

30

***8425**

Vilares Salvado, María Eva

 

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

31

***4183**

Romero Alonso, María Begoña

47

PSC994090136440165

Coidador/a

PS

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Redondela)

Servizos periféricos

Redondela

IV-003

Complemento salarial de singularidade por perigosidade; complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

32

***8012**

Rodríguez Caneda, Rosa María

 

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

33

***7878**

García Barcia, María José

35

PSC994080215770151

Auxiliar de enfermaría

PS

Residencia Asistida de Maiores Volta do Castro (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

IV-003

Complemento salarial de singularidade por perigosidade; complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

34

***0798**

Seijas Fernández, María Olga

 

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

35

***4281**

Fernández Blanco, Delia

 

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

36

***3435**

Román Campos, María del Carmen

 

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

37

***4642**

Real Bernárdez, Ana María

 

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

38

***9637**

Rodríguez Carro, María Jesús

20

PSC994080115570144

Auxiliar de enfermaría

PS

Residencia Asistida de Maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

IV-003

Complemento salarial de singularidade por perigosidade; complemento salarial de singularidade de especial dedicación; complemento salarial de singularidade por penosidade

39

***3411**

Vázquez Dorrego, Rosa María

 

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

40

***7980**

Silva Filgueira, Leonor

 

Excedencia voluntaria por incompatibilidade