Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 90 Venres, 14 de maio de 2021 Páx. 24075

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 2 da Coruña

EDICTO de notificación de sentenza (PO 241/2019).

Eu, Fátima García Castro, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 2 da Coruña, fago saber que no procedemento ordinario 241/2019 deste xulgado do social, seguidos contra a empresa Construcciones J. Souto, S.L., sobre reclamación de cantidade, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:

«Na Coruña, 11 de marzo de 2021.

Miguel Herrero Liaño, maxistrado xuíz do Xulgado do o Social número 2, tras ver o presente procedemento ordinario 241/2019 a instancia de Fundación Laboral de la Construcción, que comparece representada por Adrián Núñez Fernández mediante videoconferencia contra Construcciones J. Souto, S.L., con intervención de Fogasa, que non comparecen a pesar de constar citados en legal forma

En nome do rei, pronunciou a seguinte

Sentenza:

Resolvo:

Estímase a demanda formulada pola Fundación Laboral de la Construcción fronte a Construcciones J. Souto, S.L., con intervención procesual do Fogasa e, en consecuencia, condénase á parte demandada a abonar á demandante a cantidade de 680,81 euros en concepto de principal e recarga por mora.

Impóñense á parte demandada as custas do proceso, que incluirán honorarios de letrado ata o límite de 600 euros.

Notifíquese ás partes, facéndolles saber que en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou interesados e, de ser o caso, os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin fornecerán plenos efectos e as notificacións neles tentadas sen efecto serán válidas mentres non sexan facilitados outros datos alternativos, sendo carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.

Notifíquese esta sentenza ás partes advertindo que contra ela non cabe interpoñer recurso ningún.

Así, por esta sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo».

E para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones J. Souto, S.L., así como ao seu representante legal Antoni Javier Souto Gago, en ignorado paradoiro, expido o presente edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 22 de abril de 2021

A letrada da Administración de xustiza