Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 109 Xoves, 10 de xuño de 2021 Páx. 28896

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Xurado de Expropiación de Galicia

CÉDULA do 21 de maio de 2021 pola que se notifican os acordos que fixan o prezo xusto de varios predios (expediente 2020001275 e corenta máis).

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e dado que non foi posible practicar a notificación,

DISPOÑO:

1. Notificarlles mediante esta cédula ás persoas que se relacionan no anexo os actos do Xurado de Expropiación de Galicia que se citan, das datas que nel se recollen.

2. Contra estas resolucións, que esgotan a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que as ditou, no prazo dun (1) mes, contado desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación desta cédula no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE), de acordo co previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015. As persoas interesadas poderán tamén interpoñer directamente o recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous (2) meses, contados desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación desta cédula no TEU do BOE, de conformidade cos artigos 10.1.i), 14.1 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. A interposición do recurso potestativo de reposición impide a interposición simultánea do recurso contencioso-administrativo, que non poderá interpoñerse ata que sexa resolto o recurso de reposición ou se entenda presuntamente desestimado. O texto íntegro do acordo referido nesta cédula está á disposición das persoas interesadas nas dependencias do Xurado de Expropiación de Galicia, con enderezo na rúa Avelino Pousa Antelo, 1, 15781 Santiago de Compostela.

3. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no TEU do BOE.

4. En consecuencia, para que conste e lles sirva de notificación ás persoas expropiadas, expido e asino esta cédula.

Santiago de Compostela, 21 de maio de 2021

Patricia Ulloa Alonso
Presidenta do Xurado de Expropiación de Galicia

ANEXO

Proxecto

Persoas que se notifican

Data do acto que se notifica

Nº de
expediente

Predio

01961-Ruta ecolóxica de acceso ao contorno natural da Illa da Fillaboa. Termo municipal de Salvaterra de Miño

Carlos Suárez Alonso

25.2.2021

2020001275

12-D

00795-Parque empresarial de Vilanova de Arousa I

Juan Carlos Rey Fontán

25.3.2021

2020001784

78

Juan Carlos Rey Fontán

25.3.2021

2021000066

3

Juan Carlos Rey Fontán

25.3.2021

2021000067

44

Juan Carlos Rey Fontán

25.3.2021

2020001785

122

01951-LAT 66 kV parques eólicos monte Tourado-eixe/monte o Tourado-subestación colectora Regoelle 20-66/220 kV. Exp. IN407A 2017/166-1

Andrés Senra Bargas

25.3.2021

2020001171

D10

01971-LMTS RBTS e CT A Toxa. Exp. IN407A 2019/84-1. Termo municipal de Vimianzo

María Teresa Fariña Varela e outro

25.3.2021

2021000083

1

01973-LAT66 kV Miñón. Exp. IN 407A 2018/15-1. Termo municipal de Vimianzo

Marisa Camafeita Martínez

25.3.2021

2021000154

135

01977-Liña colectora eixe sur: treito 2 132 kV parque eólico Serra do Punago-A Vacariza-parque eólico Monciro. Exp. IN407A 2017/3-0

Hrdos. María Antonia Gefúndez Cedrón -Repr. Manuel Antonio Mirón Ferreiro

25.3.2021

2021000142

41

01959-PLISAN-Inclusión bens e dereitos dos recursos mineiros e valoración do solo de núcleo rural por sentenzas TSXG

Alonso González, Mª Rosario

25.3.2021

2020001299

5381, 5605

01959-PLISAN-Inclusión bens e dereitos dos recursos mineiros e valoración do solo de núcleo rural por sentenzas TSXG

Alonso González, Manuel

25.3.2021

2020001300

5825, 5820-A

Álvarez Estévez, Miguel

25.3.2021

2020001317

5232, 6760, 7012, 7034

Antes Rodríguez, Francisco

25.3.2021

2020001332

4441-B, 4479-A, 4777-A

Antes Rodríguez, Marina

25.3.2021

2020001333

6012, 6489

Avalle González, María e Pablo

25.3.2021

2020001341

4334, 4341, 4458

Avalle González, María e outros

25.3.2021

2020001342

4564

Cuña Cuña, Divina Pastora

25.3.2021

2020001361

4936, 5807

Domínguez Abril, Donato

25.3.2021

2020001364

2401

Estévez Alonso, Alsira

25.3.2021

2020001381

2010

Fernández Álvarez, Saturnino

25.3.2021

2020001399

4988, 5060

Fernández Álvarez, Saturnino

25.3.2021

2020001400

11, 80, 364, 399, 402, 427, 454, 483, 506, 692, 722, 2120, 2672-A

01959-PLISAN-Inclusión bens e dereitos dos recursos mineiros e valoración do solo de núcleo rural por sentenzas TSXG

Lorenzo Lamas, José Luis e outros

25.3.2021

2020001410

4116-B

Fernández García, Lorena Mª

25.3.2021

2020001421

5212, 5234, 4822-B

Fontán Domínguez, Aquilino

25.3.2021

2020001425

1349, 2033, 2204

Gil Rodríguez, Generoso

25.3.2021

2020001453

4883-A

González Acuña, Leonor

25.3.2021

2020001454

2461

González Fernández, Arturo

25.3.2021

2020001460

585, 1529, 1670, 1725, 1757

González González, Adela

25.3.2021

2020001468

2625, 5173

González González, Bienvenida

25.3.2021

2020001469

630, 1528, 1728, 1762, 1795, 2430, 1810-A

Lamas Pintos, David e José Manuel

25.3.2021

2020001544

7065

Lamas Pintos, David e José Manuel, e Pintos Álvarez, Divina

25.3.2021

2020001545

7063, 7064

Lara Rodríguez, Divina Pastora

25.3.2021

2020001547

260, 5012

Novoa Iglesias, José Ignacio e Palmira

25.3.2021

2020001606

4798

01959-PLISAN-Inclusión bens e dereitos dos recursos mineiros e valoración do solo de núcleo rural por sentenzas TSXG

Pérez Díaz, Carmen

25.3.2021

2020001629

5116, 5166, 5180

Pérez Francisco, José Manuel

25.3.2021

2020001631

4903, 5460, 5211-B

Pérez Oliveira, Carmen

25.3.2021

2020001641

4976, 5115, 5523, 5820, 6274, 4822-D, 4969-F

Rocha Estévez, Ángel

25.3.2021

2020001661

6110-A

Rocha Estévez, Ángel e Rodríguez Rodríguez, Cecilia

25.3.2021

2020001662

5139, 4801-I, 4895-A, 5536-A

Rodríguez Groba, Gabino

25.3.2021

2020001704

6, 141, 358, 1409, 1437, 1955, 5151, 5361, 5373, 5449, 5461, 5510, 5444-A

Rodríguez Novoa, Hermenegildo e Mª Carmen

25.3.2021

2020001709

4302, 4584

Ubeira Rodríguez, Jaime

25.3.2021

2020001750

4069, 4131, 5109, 5489, 5985, 6730, 6896, 6186-A