Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 114 Xoves, 17 de xuño de 2021 Páx. 30178

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

ORDE do 16 de xuño de 2021 polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 18 de xuño de 2021.

O artigo 28.2 da Constitución española recoñece, como dereito fundamental da persoa, o dereito á folga. O exercicio deste dereito queda condicionado ao mantemento dos servizos esenciais definidos no artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño (DOG núm. 116, do 20 de xuño).

A Confederación Intersindical, co.bas, Solidaridad Obrera e SAS comunicaron a convocatoria de folga para todo o persoal temporal e interino funcionario, estatutario e laboral das distintas administracións públicas de todo o Estado, que se desenvolverá desde as 00.00 horas do 18 de xuño ata as 24.00 horas do mesmo día.

Así pois, a necesaria conciliación entre o exercicio do dereito constitucional de folga e o mantemento dos servizos esenciais obriga esta Administración autonómica galega, de acordo coa normativa vixente, a fixar uns servizos mínimos indispensables para o funcionamento dos servizos esenciais, que se concretan nesta orde.

Desta forma, establécense servizos mínimos respecto dos sectores e actividades cuxa regulación é competencia dalgunha das consellerías da Xunta de Galicia e que poden afectar o desenvolvemento ordinario da actividade cidadá, no sentido do artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño, é dicir, sanidade, seguridade, protección civil, transportes e comunicacións, medios de comunicación social, rexistros públicos, edificios, bens e instalacións públicas, asistencia social e educación, servizos de vixilancia e extinción de incendios e bombeiros.

Os criterios determinantes para a fixación dos servizos mínimos establecidos na presente orde tiveron en conta os distintos pronunciamentos do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación cos servizos esenciais fixados nas xornadas das anteriores folgas do 8 de xuño de 2010, do 29 de setembro de 2010, do 27 de xaneiro de 2011, do 29 de marzo de 2012, do 14 de novembro de 2012 e do 8 de marzo de 2018, así como a Sentenza número 415/2019, do 25 de setembro.

Aínda que é certo que o dito tribunal ditou sentenzas que anulaban as normas polas que se establecían os referidos servizos mínimos, non é menos certo que esas sentenzas foron motivadas fundamentalmente polo déficit de expresión da ponderación dos factores e criterios tidos en conta para a súa fixación, considerando insuficiente a motivación na determinación das prestacións mínimas garantidas.

Por todo isto, no caso concreto e tendo en conta os pronunciamentos anteriores, preténdense dar a coñecer máis xustificadamente, se cabe, os criterios en virtude dos cales se procedeu a identificar os servizos mínimos como esenciais e a determinar os efectivos necesarios para aseguralos á luz da presente convocatoria de folga. Todo isto observando a necesaria proporción entre o sacrificio para o dereito dos traballadores e os bens e intereses que se teñen que salvagardar.

Ademais da xustificación concreta e pormenorizada que se establece nos parágrafos seguintes, debe sinalarse que, con carácter residual e atendendo ás circunstancias particulares concorrentes en que se desenvolve esta convocatoria de folga, determínanse nalgún caso como servizos mínimos aqueles que non exceden o número de persoas que normalmente permanecen neles con ocasión dun domingo ou día festivo, salvo que se trate de órganos que tales días permanezan pechados, caso en que se terá que atender ás quendas establecidas para os sábados. Este criterio é incorporado e tido en conta, como xa se sinalou, con carácter residual en ámbitos concretos de actividade á hora de garantir os servizos esenciais para o vindeiro 18 de xuño, tal e como se particulariza e xustifica en relación cos servizos fixados a través desta norma reguladora.

Tense en conta, igualmente, o feito de que a folga se desenvolverá unicamente durante un período dun día.

No ámbito da Presidencia da Xunta de Galicia, e dependendo da Secretaría Xeral para o Deporte, o Centro Galego de Tecnificación Deportiva ten ao seu cargo diariamente 91 deportistas residentes menores de idade e 10 deportistas residentes maiores de 18 anos, baixo a responsabilidade directa da Xunta de Galicia, e entre as súas obrigas con eles/elas está darlles o almorzo, o xantar, a cea e o coidado durante a súa pernoctación. Xunto con estes/as deportistas, tamén comen no CGTD 61 deportistas externos e 24 adestradores/as. Ademais o CGTD dálle servizo a 18 clubs e a 1.146 deportistas da zona que, dadas as circunstancias actuais, é das poucas instalacións deportivas que pode dar servizo (cos protocolos antiCOVID-19 aprobados) aos deportes autorizados.

A atención indispensable que é debida a estes/estas residentes menores de idade xustifica plenamente os servizos mínimos necesarios un venres, lectivo para todos os efectos, para o mantemento das instalacións operativas e accesibles aos/ás menores residentes, ao seren tres edificios diferenciados e distanciados entre eles, cunha superficie de 30.000 metros cadrados. Así mesmo, no almorzo e xantar, polos protocolos COVID existentes e polo volume de usuarios do servizo, repártese o servizo en dúas quendas de acceso, ao se anular o autoservizo dos deportistas, polo que o persoal responsable ten que dispensar a alimentación a cada un dos usuarios.

Á vista do horarios de folga o vindeiro 18 de xuño e que vai dirixido ao persoal temporal e interino funcionario, estatutario e laboral, tívose en conta para o establecemento dos servizos mínimos indispensables a circunstancia do dito persoal, do persoal fixo do centro que pode asumir os servizos mínimos, agás o preceptor de noite; e de que a actividade desenvolvida os venres é moi elevada. Os venres a actividade comeza as 7.30 h e remata ás 23.00 co peche das instalacións deportivas, queda a esa hora só a actividade na residencia de deportistas, polo que é precisa a supervisión destes e que se verifique que se encontre ben e o cumprimento dos períodos de descanso, así como a supervisión dos residentes maiores de idade. En consecuencia, polo que se refire á xornada de noite, establécense os servizos mínimos imprescindibles para o desenvolvemento desta actividade de supervisión (única persoa nese posto). Indíquese tamén que ao ser venres os deportistas residentes menores de idade abandonan a residencia ás 19.00 h.

Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. garante a atención de emisores e reemisores para conseguir a cobertura do sinal de comunicación audiovisual, a continuidade da rede de emerxencias e a conectividade da Xunta de Galicia.

Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. é a sociedade mercantil pública autonómica cuxo obxecto social, de acordo cos seus estatutos, é:

«1. […] a realización de actividades dirixidas á prestación de servizos en materia de telecomunicacións na Comunidade Autónoma de Galicia, para as cales obterá os títulos habilitantes que sexan necesarios en cada caso.

Así mesmo, terá por obxecto tanto a planificación, instalación, xestión, mantemento e explotación de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións en Galicia, como a elaboración de propostas, análises e estudos relacionados coas telecomunicacións que correspondan á Comunidade Autónoma de Galicia.

2. En particular, constituirán parte do obxecto social as seguintes actividades:

a) A promoción, planificación, deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación, por si mesma ou mediante terceiros, de toda clase de infraestruturas e servizos de telecomunicacións que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ou en que esta participe, vinculadas ao ámbito das telecomunicacións».

Para o desenvolvemento das súas funcións, Retegal conta con seis (6) centros emisores:

– San Marcos-O Pedroso-Santiago de Compostela (A Coruña), A Bailadora-Ares (A Coruña), Domaio-Moaña (Vigo), O Xistral-Vilalba (Lugo), O Páramo-Sarria (Lugo), A Meda-Montederramo (Ourense)– e cun Centro de Xestión e Atención de Rede (Cexar).

Os traballadores prestan servizos nestes centros, ininterrompidamente, 24 horas ao día, os 365 días do ano, en horario presencial no Cexar. Nos centros emisores, préstanse servizos ininterrompidamente as 24 horas do día, os 365 días do ano, e parte son en horario presencial e parte en dispoñibilidade (gardas).

Resulta necesario a presenza ou atendemento (dispoñibilidade) dos referidos centros permanentemente coa finalidade de asegurar as prestacións de servizos contratadas.

Para maior abastanza, Retegal, contractualmente, ten cláusulas de penalización por indispoñibilidades na prestación dos servizos que realiza.

Polos servizos esenciais que presta Retegal, que non son obxecto de discrepancia, e que se xustifican na nota da SETSI sobre a folga xeral do 29 de setembro de 2010, no centro de San Marcos, nas oficinas centrais de Retegal, os sábados, domingos e festivos sempre hai un/unha enxeñeiro/a do departamento técnico de garda (soporte nivel 2), imprescindible para atender as incidencias que non poden ser resoltas polo persoal dos centros emisores.

A inclusión de catro técnicos/as no Cexar obedece a que o horario da xornada de folga comeza ás 00.00 horas e inclúese, por tanto, o persoal que inicia a súa xornada o día anterior ás 22.30 horas.

Os servizos mínimos que se propoñen teñen en conta que a folga que se convoca atinxe o «persoal temporal e interino funcionario, estatutario e laboral», asegurando exclusivamente a cobertura daqueles postos que deban ser atendidos por persoal do ámbito afectado pola convocatoria.

No ámbito da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, cómpre a fixación de servizos mínimos no funcionamento dos rexistros administrativos, tanto nos servizos centrais como nos servizos periféricos, garantindo as actuacións da cidadanía cuxo incumprimento pode supor a perda ou prexuízo dos seus dereitos.

En canto á Administración de xustiza, de conformidade coa doutrina do Tribunal Constitucional e coa xurisprudencia ditada na materia, e en particular coa Sentenza 463/2018, do 7 de novembro, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, considéranse servizos esenciais necesarios para garantir o servizo público:

1. Servizos de garda de xulgados, fiscalías e Instituto de Medicina Legal.

2. Xuízos orais na orde penal de causas con preso.

3. Medidas precautorias ou provisionais en materia de familia, de violencia sobre a muller e de liberdade provisional, entre outras.

4. Actuacións relativas á violencia de xénero nos xulgados de violencia sobre a muller, sexan ou non exclusivos.

5. Actuacións urxentes do Rexistro Civil, tales como a expedición de licenzas de enterramento, entre outras.

6. Rexistro de asuntos e documentos en que venza un prazo preestablecido por lei e cuxo vencemento poida deparar perda de dereitos á cidadanía, así como a atención daquelas actuacións en que venza un prazo improrrogable establecido na lei cuxo incumprimento poida afectar o dereito da tutela xudicial efectiva e aquelas cuxa urxencia veña determinada polas leis procesuais ou polos bens xurídicos en xogo.

Así mesmo, a Administración ten en conta igualmente, para a fixación dos servizos mínimos, os criterios determinantes que establece a doutrina do Tribunal Constitucional e a xurisprudencia contencioso-administrativa.

Para garantir a prestación dos anteditos servizos esenciais, por tanto, establécense os servizos mínimos que se concretan no articulado, para o que se ten en conta a extensión territorial e temporal da folga convocada, as distintas funcións dos distintos corpos, así como a existencia de órganos especializados nalgunhas cidades, entre outros.

Así mesmo, debe terse en conta que, de producirse durante a xornada de folga algunha das actuacións urxentes ou esenciais das establecidas polo artigo 42 do Regulamento 1/2005, do Consello Xeral do Poder Xudicial, dos aspectos accesorios para as actuacións xudiciais ou pola normativa procesual correspondente, estas non poderían ser atendidas polo xulgado de garda, dado que o xulgado competente está en horas de audiencia, motivo este polo que é preciso dispoñer dun mínimo de persoal nos distintos órganos xudiciais que figuran no articulado para atender as actuacións urxentes e inaprazables, sen vulnerar a atribución de competencias previstas nas correspondentes leis procesuais e no citado Regulamento 1/2005. Cómpre sinalar, a modo de exemplo, as seguintes: autorización de medidas precautorias ou de permisos extraordinarios polo Xulgado de Menores; medidas sanitarias urxentes de saúde pública, medidas precautorias en materia de estranxeiría, asilo político e refuxiado que impliquen expulsión, devolución ou retorno polos xulgados do contencioso-administrativo; a celebración de vistas que poidan afectar os dereitos dos traballadores e traballadoras, tales como as demandas de tutela de dereitos fundamentais e liberdades públicas, e as actuacións declaradas urxentes pola lexislación procesual, tales como medidas cautelares necesarias para asegurar a efectividade da tutela xudicial polos xulgados do social.

Por outra banda, e na determinación do concreto número de efectivos de servizos mínimos que se establecen no articulado, téñense en conta as distintas funcións que corresponden a cada corpo funcionarial, establecidas polos artigos 476 e seguintes da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, que fan necesaria, na determinación dos efectivos que deben atender os servizos esenciais en cada órgano, a concorrencia de persoal dos distintos corpos, imprescindible para garantir estes servizos esenciais.

Neste sentido, o persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial, polas súas funcións, non se considera preciso para garantir os servizos esenciais en determinados órganos, como no caso do Imelga ou rexistros civís principais ou delegados, ou ben esta Administración entende suficiente, noutros supostos, que a persoa funcionaria designada servizo mínimo sexa compartida por distintos xulgados ou seccións dos tribunais. Só naquel suposto en que exista un único órgano por xurisdición, como sucede nos xulgados exclusivos de violencia sobre a muller, se considera necesaria a fixación dun auxilio xudicial en cada órgano.

Por outra banda, e para a maior protección do dereito fundamental de folga, esta Administración considera, con respecto ao persoal funcionario do corpo de xestión e tramitación, que os servizos esenciais que se produzan nesta única xornada de folga poden ser atendidos coa presenza dunha única persoa funcionaria, que poderá designarse, en consecuencia, tanto dun corpo como doutro.

Respecto dos órganos xudiciais que estean de garda, e polo carácter esencial do servizo prestado nas citadas circunstancias, esta Administración entende que a dotación mínima necesaria é o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

En conclusión, por tanto, no ámbito da Administración de xustiza, como regra xeral, e en prol da protección do dereito de folga, non se fixan servizos mínimos naqueles órganos que non atenden servizos esenciais nesta xornada única de folga, e sí se establecen, naqueles que si os atenden, as dotacións mínimas de persoal necesario para que os poidan garantir e, neste sentido, non se designa persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial nalgúns órganos ou se comparten estas persoas funcionarias polos distintos órganos xudiciais e, con respecto ao persoal funcionario dos corpos de xestión ou tramitación, establécese a suficiencia dunha persoa funcionaria dos citados corpos por órgano, de forma alternativa. Finalmente, nesta mesma liña, naqueles órganos que prestan servizo de garda estableceuse que sexan estes equipos de garda os que atendan tamén os servizos mínimos.

Entrando xa na concreta xustificación que motiva o número de efectivos establecidos para cada tipo de órgano ou xurisdición, sinálase que:

Na Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza, a xustificación da necesidade de establecer servizos mínimos radica, particularmente, no feito de ser o órgano que se encarga das apostilas. Polo que respecta ao número de efectivos establecido, é o mínimo indispensable para garantir a atención do servizo esencial, unha única persoa funcionaria, que ben pode ser do corpo de xestión ou ben de tramitación.

Polo que respecta ás seccións penais e mixtas das audiencias provinciais, a xustificación estriba na necesidade de atender, entre outras, as seguintes cuestións que se relacionan a título non exhaustivo: rexistro de asuntos en que venza un prazo preestablecido por lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos á cidadanía, actuacións en que venza un prazo improrrogable e preestablecido na lei cuxo incumprimento poida afectar a tutela xudicial efectiva, atención de sala en causas con preso, medidas cautelares (prisión provisional, liberdade provisional), en materia de dereito de familia, incluídas as derivadas dos xulgados de violencia sobre a muller, ou actuacións en execución de sentenza que afecten dereitos fundamentais (liberdades...).

No caso dos xulgados do penal, a xustificación fundaméntase na necesidade de garantir, entre outras, as actuacións que se describen a seguir a título exemplificativo: a celebración de xuízos orais en causas con preso, asegurando deste xeito as vistas con preso sinaladas, así como atender aquelas actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos aos cidadáns, dilixencias urxentes e asuntos de violencia de xénero.

O número de efectivos establecido, tanto nas seccións penais e mixtas das audiencias provinciais como nos xulgados do penal é o mínimo indispensable para garantir a atención do servizo esencial nun órgano xudicial, dado que se designa unha única persoa funcionaria por sección/xulgado, que ben pode ser do corpo de xestión ou ben de tramitación, e unha persoa funcionaria de auxilio, compartido, por cada dúas seccións/dous xulgados.

Nos xulgados de menores, a xustificación estriba na necesidade de atender, entre outras, as seguintes cuestións que se relacionan a título non exhaustivo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos aos menores, adopción de medidas cautelares ou provisionais urxentes (internamentos de menores…), celebración de vistas cun/cunha menor suxeita a medida de internamento ou tramitación de permisos extraordinarios. Respecto da concreta dotación dos servizos mínimos, establécese neste suposto a dotación mínima: unha persoa funcionaria, que ben pode ser de xestión ou ben de tramitación.

Nos xulgados de violencia sobre a muller, a xustificación fundaméntase na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se describen a seguir a título exemplificativo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos á cidadanía, adopción de medidas cautelares ou provisionais urxentes en materia de familia ou de violencia sobre a muller, ou causas con detido na materia. O número de efectivos establecido é o mínimo indispensable para garantir a atención do servizo esencial nun órgano xudicial, dado que se designa unha única persoa funcionaria por órgano, que ben pode ser do corpo de xestión ou ben de tramitación e, no tocante ao persoal funcionario de auxilio xudicial, establécese unha persoa funcionaria como servizo mínimo, dado que non existe máis dun xulgado deste tipo na mesma localidade.

Nos xulgados de instrución de garda, así como nos xulgados de primeira instancia e instrución de garda, establécese que os servizos mínimos estarán atendidos polo equipo de persoal que presta o servizo de garda, dado que a xustificación estriba precisamente na necesidade de atender as actuacións que xorden durante o servizo de garda que teñen carácter esencial como, entre outras, as seguintes a modo de exemplo: actuacións con detido ou actuacións inaprazables, como a adopción de medidas cautelares urxentes.

Nos xulgados do contencioso-administrativo, a motivación reside na necesidade de atender, entre outras, as seguintes cuestións que se relacionan a modo de exemplo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos á cidadanía, adopción de medidas cautelares ou provisionais urxentes como medidas sanitarias urxentes de saúde pública, medidas precautorias en materia de estranxeiría, asilo político e refuxiado que impliquen expulsión, devolución ou retorno, procesos de tramitación preferente ou en materia de dereitos fundamentais.

Nos xulgados do social, a xustificación radica na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se relacionan a seguir sen ánimo exhaustivo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos á cidadanía, asegurando desta forma a celebración de vistas que poidan afectar os dereitos dos traballadores e das traballadoras, tales como as demandas de tutela de dereitos fundamentais e liberdades públicas, actuacións declaradas urxentes pola lexislación procesual, tales como medidas cautelares necesarias para asegurar a efectividade da tutela xudicial.

Nos xulgados de familia exclusivos e xulgados de primeira instancia con competencia en materia de familia, a motivación descansa na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se relacionan a seguir a título exemplificativo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos á cidadanía, internamentos urxentes, medidas cautelares ou outras actuacións inaprazables, como as medidas de protección de menores.

Nos xulgados do mercantil exclusivos e xulgados de primeira instancia con competencia en materia mercantil, a xustificación radica na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se relacionan a seguir sen ánimo exhaustivo: rexistro de asuntos en que venza un prazo preestablecido por lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos á cidadanía, actuacións en que venza un prazo improrrogable preestablecido na lei cuxo incumprimento poida afectar a tutela xudicial efectiva, tales como medidas cautelares ou provisionais urxentes en materia mercantil, embargos preventivos de buques, medidas cautelares cuxa demora dificulte a efectividade da tutela xudicial, tales como en materia de patentes e relacionadas coa propiedade intelectual e industrial, ou despedimentos colectivos en sede concursal.

Respecto da concreta dotación dos servizos mínimos dos anteditos xulgados do contencioso-administrativo, do social, de familia exclusivos e de primeira instancia con competencia en materia de familia, así como os mercantís exclusivos ou xulgados de primeira instancia con competencia en materia mercantil, a dotación establecida é a mínima de que se parte naqueles órganos que atenden servizos esenciais: un funcionario por órgano, que ben pode ser de xestión ou ben de tramitación, para garantir o dereito de folga do persoal, e un auxilio xudicial compartido por cada dous xulgados ou fracción.

Nos xulgados de vixilancia penitenciaria, a xustificación estriba na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se relacionan a seguir a título non exhaustivo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos aos internos, tutelar os dereitos das persoas presas, administración forzosa de medicación ou alimentación, intervencións corporais coactivas, permisos extraordinarios ou libertade condicional en caso de perigo de morte. Respecto do número de efectivos establecido é o mínimo indispensable para garantir a atención do servizo esencial nun órgano xudicial, unha única persoa funcionaria por órgano, que ben pode ser do corpo de xestión ou ben de tramitación e, no tocante ao persoal funcionario de auxilio xudicial, establécese unha persoa funcionaria como servizo mínimo, dado que non existe máis dun xulgado deste tipo na mesma localidade.

Nas oficinas de fiscalías, así como nas subdireccións territoriais do Instituto de Medicina Legal, a dotación que prestará os servizos mínimos serán os/as funcionarios/as que presten o servizo de garda. No caso das oficinas de fiscalías, esta decisión fundaméntase na necesidade de atender as actuacións que xorden durante o servizo de garda que teñen carácter esencial como, entre outras, as seguintes a título de exemplo: garantir as medidas cautelares ou provisionais urxentes en materia de familia, de menores, de violencia sobre a muller e de liberdade provisional. No caso das subdireccións territoriais do Instituto de Medicina Legal, fundaméntase na necesidade de garantir o servizo que lles é propio na materia, a prestación do servizo de garda, a asistencia médico-forense ao xulgado de garda, o levantamento de cadáveres, a asistencia a detidos e a vítimas de violencia de xénero ou asistir nos internamentos, entre outros.

Nos rexistros civís principais e delegados, e coa finalidade de atender as actuacións que teñan carácter esencial, como as que se describen a seguir a título exemplificativo: as inscricións de defunción, inscricións de nacemento en prazo perentorio ou os certificados de defuncións; establécese o número de efectivos mínimo indispensable, designando unha única persoa funcionaria por órgano, que ben pode ser do corpo de xestión ou ben de tramitación.

Por último, e tanto nas oficinas de rexistro e repartición e nos decanatos dos xulgados que realizan as ditas funcións, como nos servizos comúns de atención á cidadanía e á vítima, establécese que atenderá os servizos mínimos a dotación mínima indispensable para garantir a atención do servizo esencial nun órgano xudicial: unha persoa funcionaria, que ben pode ser do corpo de xestión ou ben de tramitación. A xustificación nas oficinas de rexistro e repartición e nos decanatos dos xulgados que realizan as ditas funcións radica no feito de que se trata dun servizo que ten encomendada, entre outras funcións principais, a da recepción de demandas e escritos dirixidos a todos os órganos xudiciais do partido xudicial, o que podería afectar a tutela xudicial efectiva, especialmente se se trata do vencemento dun prazo preestablecido na lei. No caso do servizos comúns de atención á cidadanía e á vítima, a decisión vén motivada polo feito de que se trata dun servizo que ten encomendada, entre outras funcións principais, a da asistencia ás vítimas de delitos.

En consecuencia, establécense a continuación os servizos mínimos necesarios para garantir a prestación dos anteditos servizos esenciais, ben que, nesta concreta convocatoria de folga, toda vez que afecta exclusivamente o persoal temporal e interino das distintas administracións, a designación destes servizos mínimos non será necesaria en todos aqueles órganos en que o persoal funcionario de carreira, persoal non convocado á folga, sexa suficiente para garantir a presentación destes servizos esenciais.

En canto á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, no Parque Natural. Complexo Dunar de Corrubedo cómpre a fixación duns servizos mínimos que garantan o adecuado desenvolvemento da xestión dos recursos naturais, máis cando ao parque accede público, polo que é indispensable a presenza de persoal dada a especial protección que requiren tanto os bens como os recursos naturais existentes nestes espazos.

No Centro Capturadeiro de Goo cómpre a fixar uns servizos mínimos que garantan o adecuado funcionamento da piscifactoría.

No Distrito XII – Miño Arnoia cómpre fixar uns servizos mínimos para controlar as actividades relacionadas coa utilización e aproveitamento de recursos naturais.

No Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia cómpre fixar uns servizos mínimos que poidan atender unha eventual situación de urxencia nas illas, tendo en conta que son catro arquipélagos (Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada).

En relación coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade, polo que se refire ao servizo esencial da educación, este non pode ser reducido exclusivamente á actividade docente, xa que xunto a esta actividade se realizan outras funcións, como son a vixilancia e coidado dos nenos e nenas, menores de idade, que acoden aos centros docentes públicos, así como o coidado, mantemento e vixilancia das instalacións destinadas ao servizo público educativo.

Con carácter xeral, o artigo 39 da Constitución depara unha protección especial aos menores; dun xeito máis específico, a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, dispón no seu artigo 7 que o alumnado ten dereito a que se respecte a súa identidade, integridade e dignidade persoal, e á protección integral contra toda agresión física e moral. Polo tanto, a custodia e seguridade dos menores de idade que accedan a un centro docente, o cumprimento dos principios constitucionais mencionados e dos dereitos citados é responsabilidade ineludible desta Administración educativa e parte indivisible do dereito esencial á educación.

O dereito á seguridade e o correlativo deber de protección dos menores, dada a súa entidade, debe exercerse continuamente. Como servizo mínimo para garantilos establécese que os centros docentes permanezan abertos no seu horario habitual, coa necesaria presenza nos ditos centros do/da director/a ou, de ser o caso, doutro membro do equipo directivo que o/a substitúa, xa que tales membros do equipo directivo teñen a representación do centro e garanten o cumprimento das leis e demais disposicións vixentes, como sinalan as alíneas a) e d) do artigo 132 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e polo tanto están capacitados e facultados para resolver calquera incidencia respecto da seguridade dos menores de idade. Así mesmo, consonte a normativa citada, o director tamén está facultado e capacitado para resolver calquera incidencia que se poida producir respecto do conxunto dos bens que integran un centro docente.

A presenza dun subalterno ou subalterna deriva das funcións que a este tipo de persoal compete respecto do coidado e vixilancia das instalacións e do control de entrada e saída do centro educativo, tanto para evitar a entrada de persoas alleas ao centro como para evitar a saída dos menores de idade cando non corresponda.

Dentro do deber de outorgar protección básica ó menor de idade, debemos incluír a súa alimentación. En relación con isto cómpre afirmar que cando se asume esta responsabilidade non pode desatenderse, o que motiva que deba garantirse nos centros educativos o mantemento do servizo de comedor.

O dereito á seguridade e o correlativo deber de protección dos menores, que, como se dixo, non pode ser paralizado, inclúe a actividade básica de coidar a integridade física e hixiene daqueles que por ter diminuídas as súas capacidades necesitan unha constante vixilancia e atención (artigo 49 da Constitución) por parte dos coidadores do alumnado con necesidades educativas especiais presentes nos centros docentes ordinarios.

Se o que acabamos de dicir son razóns que sosteñen a necesidade de fixar servizos mínimos ante calquera convocatoria de folga no ámbito dos centros docentes non universitarios, neste caso atopámonos, como é notorio para todos, ante unhas circunstancias extraordinarias e graves que obrigan a afastarnos dos servizos mínimos fixados en anteriores convocatorias de folga nun contexto diferente. Referímonos, como é obvio, á situación de emerxencia sanitaria en que nos encontramos como consecuencia da pandemia internacional provocada polo coronavirus SARSCoV-2 que causa a COVID-19.

O artigo 43.1 da Constitución recoñece o dereito á protección da saúde, mentres que o número 2 dese artigo sinala que compete aos poderes públicos organizar e tutelar a saúde pública a través de medidas preventivas. Pois ben, os servizos mínimos que se deben fixar para esta convocatoria de folga deben ser tales que permitan o cumprimento efectivo das medidas preventivas fixadas polos diferentes instrumentos regulatorios aprobados polas autoridades, pois con eles non só se protexe a saúde dos usuarios do servizo público educativo senón toda a poboación en xeral, como medidas destinadas a evitar a propagación da pandemia, evitar a propagación do coronavirus SARS-CoV-2 e con iso a infección pola COVID-19. Entre eses instrumentos regulatorios cómpre salientar a Orde comunicada do ministro de Sanidade do 27 de agosto de 2020 (publicada no DOG do 28 de agosto de 2020 como anexo á Orde da Consellería de Sanidade do 28 de agosto de 2020), ditada baixo o amparo do artigo 65 da Lei 26/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema nacional de saúde, e a versión do 4.11.2020 do Protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitaria de Galicia para o curso 2020/21, publicado na páxina web corporativa da Consellería de Cultura, Educación, e Universidade. Destes instrumentos regulatorios é mester mencionar medidas preventivas tales como a limitación dos contactos, mediante a distancia social ou mediante o mantemento de grupos de convivencia estable; medidas de prevención persoal, como a hixiene de mans, que o alumnado menor de idade ou con necesidades educativas especiais non realizará por iniciativa propia, senón que precisará o estímulo e vixilancia do persoal do centro, ou, as medidas de limpeza, desinfección e ventilación do centro.

Pois ben, tendo presente o anterior, consideramos que neste contexto debe acudir a cada centro educativo, como servizos mínimos, ademais do titular da dirección ou de quen o substitúa, un profesor ou profesora por cada grupo de alumnos que teña prevista actividade lectiva no tempo da folga. Consideramos isto imprescindible para o cumprimento das medidas relativas á limitación de contactos ou de hixiene persoal no alumnado e para o cumprimento das medidas relativas á ventilación. Tales funcións deben reforzarse no caso do alumnado con necesidades educativas especiais, razón que nos leva a fixar como servizos mínimos o 50 % do persoal auxiliar coidador, tendo presente que se só hai unha persoa no cadro de persoal desa categoría no centro, esta deberá acudir.

No mesmo contexto, ademais das medidas de hixiene individual, resultan tamén imprescindibles o mantemento da limpeza, desinfección e ventilación do centro, razón pola cal resulta necesario fixar como servizos mínimos o 50 % do persoal de limpeza, tendo presente que se só hai unha persoa no cadro de persoal de limpeza do centro, esta deberá acudir.

Sendo necesario o mantemento do servizo de comedor, no dito contexto de medidas preventivas para a propagación da pandemia, con medidas específicas que tamén afectan á prestación do servizo de comedor, entendemos necesario fixar como servizo mínimo o 50 % do persoal de comedores, tendo presente que se só hai unha persoa no cadro de persoal de comedores do centro, esta deberá acudir.

En relación cos servizos mínimos citados ata agora respecto dos centros educativos non universitarios, cómpre dicir que desde o inicio do presente curso escolar existen varios precedentesde servizos mínimos semellantes fixados con ocasión de convocatorias de folga que afectaban ao sector do ensino. Pois ben, con ocasión desta convocatoria de folga temos presente unha mellora na situación epidemiolóxica xeral con respecto a eses precedentes, nos que se fixou como servizos mínimos o 100 % do persoal de limpeza, o 100 % do persoal auxiliar coidador e o 100 % do persoal de comedores, o que nos leva neste momento, de cara a equilibrar mellor o dereito á folga, a fixar neste momento os servizos mínimos no 50 % neses ámbitos concretos , iso si, sempre acudindo como mínimo 1 persoa naqueles centros nos que non haxa máis de 1 traballador en calquera das categorías mencionadas.

No ámbito da Consellería de Emprego e Igualdade tómase en consideración, para determinar os servizos mínimos, a necesidade da presenza de persoal técnico en seguridade e saúde laboral que garanta o inmediato desprazamento e as actuacións necesarias para a investigación no caso de recibir comunicación dun sinistro laboral grave ou mortal e de conformidade co sistema preestablecido de gardas provinciais, por ter carácter esencial.

En canto á seguridade e saúde laboral, o mínimo imprescindible para cubrir as necesidades urxentes é contar con 1 técnico/a de prevención de riscos laborais por cada un dos centros provinciais do Instituto de Saúde e Seguridade Laboral de Galicia.

A dotación que prestará os servizos mínimos correspóndelle aos/ás funcionarios/as que presten o servizo de garda.

Os servizos mínimos da Consellería de Sanidade resultan totalmente necesarios para manter a adecuada cobertura dos servizos esenciais que presta esta consellería, evitando que se produzan graves prexuízos para a saúde da cidadanía e permitindo cumprir coa normativa vixente.

Tales servizos mínimos responden á necesidade de compatibilizar o respecto ineludible ao exercicio do dereito á folga co mantemento dunha serie de servizos á poboación, que baixo ningún concepto poden quedar desasistidos, xa que se realizan no eido da protección da saúde, cun carácter marcadamente preventivo e deberán ser prestados tendo en conta as obrigas que o marco normativo vixente impón.

No marco actual de emerxencia sanitaria pola pandemia pola COVID-19 os servizos deben garantir o seguimento da situación epidemiolóxica e da inmunización colectiva seguindo os protocolos establecidos.

No ámbito da planificación sanitaria e aseguramento resulta necesario garantir a atención aos cidadáns e centros de saúde, especialmente no actual contexto da pandemia xerada pola COVID-19 e do proceso de vacinación, garantindo a presenza de persoal, en quenda de mañá e de tarde, no servizo de tarxeta sanitaria.

No ámbito da protección da saúde pública e inspectora, os servizos deben garantir o cumprimento das normas esenciais para asegurar o control de calquera incidencia que se poida producir nos establecementos e servizos de sanidade ambiental e alimentaria.

No laboratorio de saúde publica cubriranse as necesidades urxentes ou de perentoria necesidade para as mostraxes realizadas no marco do control oficial da saúde pública.

En canto ás alertas epidemiolóxicas, o obxectivo principal é o de detectar rapidamente aquelas ameazas e situacións que poidan ter un impacto grave na saúde da poboación incluídas as necesidades urxentes de seguimento de casos positivos de COVID-19 e de contactos– e requiran a toma de medidas inmediatas.

En canto á Consellería de Politica Social, tómase en consideración para a determinación dos servizos mínimos a necesidade da presenza efectiva que garanta o funcionamento dos centros, tendo como referencia para os centros asistenciais o número de efectivos presentes nun domingo ou nun día festivo por seren estes os días en que a prestación de servizos e realización de actividades, así coma o número de usuarios, acada os seus niveis mínimos, limitándose ao mantemento básico e esencial dos centros, o cal non pode ser desatendido. Estes servizos mínimos fixados no ámbito dos servizos sociais considéranse imprescindibles para garantir unha atención adecuada ás persoas residentes ou usuarias destes centros, máxime cando é necesario dar unha resposta inmediata ás diferentes situacións de emerxencia social.

Cómpre ter en conta que a situación de emerxencia sanitaria en que nos atopamos, tendo en conta as medidas adoptadas no ámbito da Comunidade Autónoma para facer fronte á situación epidemiolóxica na comunidade por mor da COVID-19, fai necesaria a fixación duns servizos mínimos que permitan, cando menos, a apertura dos centros nunhas condicións que posibiliten a prestación duns servizos que, non sendo os ordinarios, posibiliten cando menos unha atención adecuada a aquelas persoas usuarias que, pola situación exposta, carecen doutra alternativa para a súa atención, que si sería posible noutras circunstancias.

Na Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas, polo sistema de traballo multidisciplinar e volume de traballo da Fundación, faise precisa a asistencia ao posto de traballo do número de empregados indicados, xa que debe estar garantida a asistencia a tutelados por parte do departamento de traballo social (fíxanse dúas empregadas de servizos mínimos das sete que compoñen o cadro de persoal), a atención telefónica e a tramitación de transferencias bancarias e outros trámites de urxencia por parte dos traballadores administrativos (fíxanse dous de oito) e a asistencia xurídica aos tutelados e atención aos requirimentos xudiciais que ese día se poidan recibir (fíxanse dous asesores xurídicos dos oito do cadro de persoal). Estes servizos mínimos son os mesmos que se veñen fixando nas anteriores convocatorias de folga.

En canto á Consellería do Medio Rural, a partir do día 16 de xuño de 2021 está activado o inicio do período de gardas para o persoal técnico, declarouse o período extraordinario para os/as axentes facultativos ambientais e axentes forestais e declarouse o inicio do horario de alto risco para o persoal laboral.

Polo tanto, e debido ao risco de incendio en que nos atopamos, proponse fixar como servizos mínimos do dispositivo de prevención e defensa contra incendios forestais, o 100 % do persoal en quenda de traballo para o día 18 de xuño de 2021 (persoal técnico, axentes facultativos ambientais e axentes forestais e o persoal laboral incluído na declaración do inicio do horario de alto risco de incendio). Este dispositivo comprende os servizos prestados nos centros de coordinación central e nos catro centros de coordinación provincial de cada unha das catro provincias, así como os servizos prestados en cada un dos dezanove distritos forestais.

No que se refiere á Consellería do Mar, nos centros educativos con alumnado en réxime de internado é preciso un mínimo de persoal que manteña a atención que se debe prestar aos/ás residentes.

Os dous centros de ensino dependentes desta consellería en que se propón fixar servizos mínimos, o IPMP de Vigo e a EONP de Ferrol, teñen durante os días lectivos da semana servizo de residencia e comedor, pero os sábados, domingos e festivos permanecen pechados. Existe un servizo de vixilancia exclusivamente de dúas horas os domingos e os festivos que son vésperas de días lectivos que ten como misión abrir o centro e permanecer nel para recibir os/ás residentes mentres non empeza a quenda do/da educador/a.

Os/as educadores/as (persoal laboral) desenvolven o seu traballo a quendas, de luns a venres en horario de mañá, tarde e noite. En ausencia dun servizo de vixilancia faise necesario garantir que alomenos un/ha educador/a estea presente de maneira permanente para control e servizo do alumnado residente.

A vixilancia pesqueira non só é necesaria para manter o control do sector, coa finalidade de ofrecer unha efectiva protección dos recursos mariños, senón que tamén colabora en tarefas e actuacións de salvamento e rescate marítimo cando as necesidades así o exixen. Así, os servizos mínimos deben cubrir de xeito efectivo a área de busca e salvamento marítimo e loita contra a contaminación do mar en Galicia, dada a imposibilidade de que tal servizo quede desatendido, pola transcendencia que esta actividade ten no salvamento de vidas e na protección e prevención de contaminacións mariñas.

O Servizo de Gardacostas de Galicia está operativo as 24 horas do día, os 365 días do ano, sen que se diferencien os servizos establecidos para festivos, sábados e domingos dos programados para o resto do días laborables. As emerxencias, de producirse, poden ser atendidas garantindo unha tripulación (composta por un patrón/oa, un/unha mecánico/a e un vixilante mariñeiro/a) por provincia, nas unidades operativas da Coruña, Celeiro e Vigo. Os servizos mínimos deben garantir a presenza na xornada de folga do persoal temporal que cubra eses postos nese día.

Portos de Galicia non ten servizos ordinarios (nin de oficinas nin nos portos) os sábados e domingos, aínda que para casos de incidencias nos portos en días de festivo, sábado ou domingo si se acostuma a actuar desde os cargos de goberno do organismo, a través de instrucións aos tres xefes/as de Zona Territorial de Portos, que pola súa vez dispoñen a actuación dos gardapeiraos adscritos a cada zona de portos. O único xefe de zona que ten a condición de persoal temporal é o da Zona Sur, polo que debido ao anterior debe garantirse a súa presencia.

Os servizos mínimos na Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. establécense en virtude dos sectores e actividades cuxa regulación e competencia poden afectar o desenvolvemento ordinario da actividade cidadá, no sentido do artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño, é dicir, sanidade, seguridade, protección civil, transportes e comunicacións, medios de comunicación social, rexistros públicos, edificios, bens e instalacións públicas, asistencia social e educación, servizos de vixilancia e extinción de incendios e bombeiros.

A fixación dos servizos mínimos adoptados na CRTVG xustifícase en razón das seguintes circunstancias:

1. O carácter esencial que revisten os servizos de comunicación audiovisual, non só pola determinación expresa do lexislador (Lei 9/2011, do 9 de novembro), senón tamén pola súa incidencia no exercicio dos dereitos fundamentais a comunicar e recibir información veraz por calquera medio de difusión (art. 20.1.d) CE ); a Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual, só reserva por norma o carácter de servizo esencial para o servizo público de comunicación audiovisual.

A condición de «servizo esencial», distinto deste último de «servizos de interese xeral», resérvase na actualidade para o servizo público de comunicación audiovisual (artigo 40 da Lei 7/2010), isto é, para aqueles servizos de comunicación audiovisual que son de titularidade pública.

En plena concordancia co indicado, a Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, di que o servizo público de radio e televisión de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia é un «servizo esencial» para a comunidade.

E así, por isto, a consecuencia é que concorren no presente caso os presupostos normativos establecidos no artigo 10 do Real decreto lei 17/1977, pois este refírese, como premisa para a fixación de servizos mínimos por parte da Administración, tan só a aquelas folgas que son declaradas en empresas encargadas da prestación de «calquera xénero de servizos públicos» ou de «recoñecida e inaprazable necesidade».

En efecto, o suposto de feito en que poden impoñerse medidas limitadoras componse de dous elementos: un, a cualificación do servizo («servizos públicos ou de recoñecida e inaprazable necesidade») e outro, de carácter circunstancial («e concorran circunstancias de especial gravidade»), que debe concorrer en ambos os termos da alternativa do primeiro elemento. Non basta así coa cualificación do servizo para xustificar as medidas limitativas, senón que estas, no seu caso, deben axustarse ás circunstancias, que deben ser non só graves, senón de especial gravidade, como a urxencia de non asegurar a emisión e a comunicación informativa relevante cando é o único medio audiovisual de titularidade pública de Galicia.

2. A procedencia de precisar, dentro da total extensión da prestación destes servizos públicos esenciais, e aplicando un criterio o máis estrito posible, aqueles aspectos cuxo mantemento debe considerarse indispensable coa finalidade de asegurar a satisfacción do interese público afectado, daqueles outros que poden quedar suspendidos temporalmente como consecuencia da folga, sen mingua do interese xeral da comunidade.

De modo que a consideración dun servizo como esencial non pode supoñer a supresión do dereito de folga dos traballadores/as que tivesen que prestalo, senón a necesidade de dispoñer as medidas precisas para o seu mantemento ou, dito doutra forma, para asegurar a prestación dos traballos que sexan necesarios para a cobertura mínima dos dereitos, liberdades ou bens que satisfai o dito servizo, sen que exixa alcanzar o nivel de rendemento habitual nin asegurar o seu funcionamento normal.

No fío deste interese público indispensable de carácter informativo, que dota a Corporación RTVG da cualificación de servizo esencial, entra á hora da determinación destes servizos mínimos a proporcionalidade, elixindo tan só o mínimo esencial para asegurar a emisión das canles de comunicación e a retransmisión da información de carácter esencial. Esta proporcionalidade ponse de manifesto coa propia cuantificación destes efectivos mínimos, ao ser persoal con horario habitual de traballo un venres duns 690 efectivos e o persoal que atende as tarefas cualificadas como servizos mínimos son ao redor duns 142 efectivos.

En consecuencia, considerouse necesario:

A. Garantir a produción e emisión dos programas informativos, que son considerados imprescindibles para o mantemento dos servizos públicos esenciais de información á comunidade.

A «programación informativa» que sexa establecida co dito carácter de servizo mínimo exixirá que queden debidamente expresadas ou identificadas as seguintes circunstancias ou datos, de feito que demostren na dita «programación informativa» o cumprimento destas dúas exixencias que seguen:

– Por un lado, a súa «necesidade» para garantir, no mínimo que resulta exixible, os dereitos fundamentais de liberdade de expresión e de información do artigo 20 da Constitución; neste sentido, os efectivos que se presentan nesta resolución fan referencia aos mínimos indispensables para asegurar a emisión, produción e continuidade dos espazos considerados de contido informativo esencial. En servizos mínimos encóntranse os efectivos precisos para a emisión das noticias esenciais, de relevancia ou que precisen inmediatez e con valor informativo. O número de efectivos determínase para unha duración inferior á habitual destes espazos informativos, polo que en caso de asistencia á folga da totalidade do cadro de persoal se garanta esta duración reducida como información esencial.

En concreto, na programación actual dos medios de comunicación que conforman a Corporación:

• Na Televisión de Galicia:

– «Bos días», espazo informativo matinal diario. Trátase dun espazo que é o primeiro avance do día de noticias para os/as galegos/as.

– «Galicia Noticias», informativo de proximidade comarcal e local que ten unha importancia estrutural con atención informativa diferenciada e a referencia no ámbito comarcal.

– «Telexornal Mediodía», espazo informativo de actualidade en Galicia, España e o mundo, é o informativo de referencia en Galicia.

– «Telexornal Serán», espazo informativo de actualidade en Galicia, España e o mundo; actualiza e repasa a información da xornada.

• Na Radio Galega:

– «Galicia por diante», espazo matinal radiofónico en que se tratan contidos informativos e de actualidade.

– «A Crónica das 14.00», espazo informativo do mediodía.

– «A Crónica das 20.00», espazo informativo de noite.

– Os boletíns horarios, pequenos espazos duns 4 minutos ao longo do día que se manteñen como información mínima.

O número de efectivos convocados en mínimos pretende garantir o carácter esencial informativo ao longo do día para os oíntes da Radio Galega, os espectadores da TVG e os consumidores das canles dixitais.

• Na canle G2, a redifusión dos espazos informativos mínimos da primeira canle con posterioridade á súa emisión, como é habitual. Ao ser unha redifusión, non precisa efectivos en servizos mínimos para a creación do dito contido, pero si para a parte de emisión técnica.

• Nas canles dixitais, que nos últimos anos se converteron no modo de acceso á información de parte importante da poboación máis nova, disporase dun mínimo para actualizar a información de carácter esencial na xornada.

• Os programas non informativos, directos ou gravados, non están en servizos mínimos, así como tampouco están en servizos mínimos as informacións de deportes ou do tempo; en cambio si podería estar a información meteorolóxica en caso que na xornada de folga se torne unha información relevante. Cando non sexa posible a súa emisión polo seguimento da folga, emitirase en redifusión un programa xa emitido con anterioridade.

– E, por outro, a súa «proporcionalidade», isto é, que a actividade informativa mantida como servizo mínimo comporta unha diminución non só da total actividade televisiva ou radiofónica de calquera clase de contido que é desenvolvido en circunstancias de normalidade, senón tamén nunha apreciable redución da actividade audiovisual que é realizada nesas mesmas circunstancias de normalidade. A afectación da folga será máis ou menos visible en función do seguimento por parte do persoal.

Con estas dúas consideracións, o número de efectivos establecido como servizos mínimos permite a elaboración destes espazos informativos na TVG, na Radio Galega e nas canles dixitais. A súa duración virá determinada polo seguimento da folga por parte do persoal, de tal forma que a visibilidade sexa proporcional ao seguimento.

O ámbito de afectación desta convocatoria de folga vén determinado polo vínculo contractual do persoal, estando convocados o persoal temporal e interino funcionario estatuario e laboral das administracións públicas e empresas Públicas de ámbito estatal. Na Corporación, para os efectos de determinar o número de efectivos precisos para elaborar o contido informativo cualificado como servizo mínimo como en anteriores convocatorias de folga, tense en conta as categorías profesionais dos traballadores/as e as tarefas que ten asignadas cada unha delas.

Posteriormente, e convocáse estritamente o persoal dentro do ámbito de afectación da folga, é dicir, os traballadores/as non fixos precisos para a elaboración dos espazos informativos esenciais.

Como norma xeral, en canto ao número concreto de efectivos que se precisan como mínimo en cada unha das unidades orgánicas que conforman a Corporación, son un efectivo por categoría profesional para a execución das tarefas que fan posible a emisión, soporte e a creación informativa por cada quenda de traballo (mañá, tarde e noite), con excepción de determinadas categorías profesionais que, pola súa relevancia e particularidade, precisan de máis dun profesional para garantir a cobertura informativa e técnica.

Estes casos excepcionais concretos son:

• Informadores de TVG en San Marcos: inclúe redactores e auxiliares de redacción convocados precisos para sacar adiante a información de carácter esencial da xornada nas quendas de mañá, tarde e noite do 18 de xuño,isto é:

– «Bos días»: o programa informativo da mañá na súa franxa informativa precisa o traballo dun redactor/a e do presentador habitual en servizos mínimos para actualizar as noticias do primeiro espazo informativo de referencia no día na TVG.

– «Galicia Noticias»: a comunicación de proximidade, e en concreto a que emprega a comarca como unidade de referencia, ten unha importancia estrutural en Galicia. Trátase dun telexornal líder na súa franxa na Comunidade Autónoma, e por ser o único en Galicia que transmite esta información fronte ao ámbito máis xeneralista dos outros formatos, «Galicia Noticias» ten un interese real e expreso en apartarse do partidismo e propiciar a participación cidadá centrándose no ámbito social e informativo da comunidade.

Neste senso, son precisos 2 redactores de quenda de mañá para poder realizar esta aproximación á información local da Comunidade galega.

– «TeleXornal 1»: o espazo de referencia informativa en Galicia para desenvolver a información esencial de carácter prioritario para a comunidade precisa do presentador habitual, 3 informadores na redacción e 2 en exteriores para as coberturas que se fagan precisas ao longo da mañá.

– «TeleXornal 2»: a actualización informativa de última hora precisa un equipo mínimo do presentador habitual, 4 informadores en redacción e 1 en exteriores da quenda de tarde.

– En cada un dos centros de traballo convócase en servizos mínimos un informador por quenda, é dicir, un de mañá e outro de tarde, para garantir a cobertura básica informativa de cada unha das áreas xeográficas: Lugo, Ourense, A Coruña-Ferrol, Pontevedra-Vigo; e un informador na quenda de mañá na delegación de Madrid.

Ademais, os informadores van acompañados para as coberturas por reporteiros gráficos que toman a imaxe e son co fin de elaborar as pezas informativas para alimentar estes programas. Para cubrir estas informacións, traballando en conxunto cos informadores, son precisos 7 reporteiros gráficos (6 de mañá e 1 de tarde) no centro de traballo de San Marcos e un por quenda (mañá e tarde) en cada delegación (A Coruña, Vigo, Ourense e Lugo).

• Informadores da Radio Galega en San Marcos: os redactores, locutores de radio ou auxiliares de redacción precisos para sacar adiante os programas informativos de carácter esencial da mañá, o mediodía e a noite do día 18 de xuño, son:

– «Galicia por Diante»: é preciso convocar o coordinador da quenda de madrugada que pon en marcha o servizo mínimo informativo deste formato.

– Boletíns horarios informativos: é preciso convocar 3 informadores (un por cada quenda: mañá, tarde e noite) para poder preparar e locutar os boletíns informativos para garantir a peza emitida cada hora que inclúen a información básica de servizo público.

– «A Crónica das 14.00»: é o programa informativo do mediodía na Radio Galega, que precisa para a súa emisión convocar a coordinadora e presentadora, e un informador para a elaboración das noticias.

– «A Crónica das 20.00»: é o programa informativo da tarde na Radio Galega, que precisa para a súa emisión convocar o coordinador do mesmo e presentador, e un informador para a elaboración das noticias.

– En cada unha das delegacións convócase en servizos mínimos un informador para garantir a cobertura básica de cada unha das áreas xeográficas: Lugo, Ourense, A Coruña-Ferrol e Pontevedra-Vigo.

• A realización do contido informativo descrito precisa un soporte tecnolóxico de medios de produción, tanto na TVG como na Radio Galega, para poder emitir. Con carácter xeral, convócase un efectivo de cada unha das categorías profesionais de ámbito tecnolóxico ou técnico por cada unha das quendas, con excepción do que se explica máis adiante.

Nesta convocatoria de servizos mínimos, ao considerar que o propósito de asegurar a emisión dos informativos é tan só a cobertura da información esencial do día, os medios técnicos precisos para este vense reducidos de cara a prescindir de certos efectivos que achegan calidade e profesionalidade ao formato e prevense que cos efectivos convocados se faga un formato máis sinxelo e básico.

Polo o cal se precisan:

• TVG: para a execución dos servizos informativos mínimos establecidos é preciso dispoñer dun estudio con medios técnicos e efectivos para asegurar a gravación, produción, iluminación, fondos e rótulos das noticias, son, realización e demais parte técnica de produción informativa.

Os casos concretos de colectivos que precisan convocar máis dun colectivo por quenda obedece a que:

Na Área de Grafismo é preciso dispoñer de dous grafistas por quenda, debido a que durante a emisión dos servizos informativos un deles ten que estar na denominada libraría, onde se executa a inxesta de gráficos, e outro no control que lanza os gráficos nos directos. Sen estas dúas figuras traballando simultaneamente en localizacións separadas e con diferentes tarefas non sería posible lanzar titulares ou rótulos durante os programas informativos. Ademais, para o cumprimento das directrices legais en día de folga e non modificar as funcións habituais de cada traballador/a, é preciso contar co responsable de grafismo do programa Galicia Noticias.

Na Área de Produción, os traballadores/as convocados en servizos mínimos fan os labores de produción esenciais para a emisión dos programas informativos, como vías, sinais, permisos, descargas, escaleta de produción, etc. En concreto, os 3 efectivos da quenda de mañá están asignados a coordinar o informativo do programa Bos Días, á coordinación das saídas dos reporteiros gráficos e á do informativo TeleXornal1. O produtor convocado na quenda de tarde é o coordinador do TeleXornal2.

O mesmo ocorre co colectivo dos realizadores e axudantes de realización, na mañá son precisos os realizadores habituais do Bos Días, o Galicia Noticias e o Telexornal1 e na tarde o do TeleXornal2, cos seus axudantes de realización correspondentes que asumen as súas funcións habituais cada un no programa ao que está asignado.

O colectivo dos operadores montadores de vídeo especializouse tras o proceso de dixitalización da TVG. Os operadores de PAM son os que atenden especificamente os sinais e directos que se gravan para os informativos, é habitual que entren ata 7-8 sinais en simultáneo, polo que son precisos 2 operadores de PAM por quenda para o control e envío. Os operadores de MAM traballan co departamento de documentación preparando o material que lles solicita informativos e facendo a inxesta de materiais externos. Son precisos dous efectivos na mañá para poderen atender as pezas dos informativos. Os operadores de media son os xestores do sistema de produción de entradas e envío a controis das pezas dos informativos; son precisos 2 efectivos por quenda para poder manter os fluxos de produción.

• Radio Galega: na radio, a parte técnica dos informativos realízaa a categoría profesional dos técnicos de control. A Radio Galega, para poder emitir, ten que ter as 24 horas ao menos un técnico de control; debido aos horarios asignados aos técnicos, é preciso convocar 4 efectivos para cubrir a xornada (noite, mañá e tarde), xa que se non quedaría desprovista sen técnico algunha franxa horaria, e outro técnico máis para atender durante a mañá as gravacións e edicións dos cortes das noticias dos servizos informativos.

A. Asegurar a continuidade das emisións radiofónicas e televisivas, co obxecto de que por razóns de máxima urxencia e necesidade deba cubrirse algún acontecemento de actualidade que pola súa premura obrigue á súa cobertura coa maior axilidade posible. Tal garantía exixe do persoal necesario de emisións e continuidade, e que se establezan servizos mínimos na parte técnica para a eventual cobertura ante incidencias de calquera ámbito.

Neste sentido, o soporte e os mantementos das emisións inclúe efectivos dos departamentos de:

• Continuidade: nesta área crítica para a retransmisión televisiva establécense dous operadores de continuidade por quenda de traballo, necesarios para poder axustar as redifusións e os programas da TVG e tamén a canle G2. O cambio de quenda nocturno o día 18 prodúcese á 1.00, polo que se ten que convocar o persoal que finaliza a esa hora para ter cubertas as 24 horas.

• Emisións: é preciso un mínimo de 2 traballadores/as na mañá, xa que cada un controla unha das canles en que se retransmite o contido informativo esencial (TVG e G2). O traballo do persoal de emisión é especialmente crítico os venres, xa que deixan preparado os minutados da programación da fin de semana de todas as canles.

• Operacións, emisións e mantemento técnico: na parte do control central, o núcleo onde se fai o control dos sinais, é preciso ter un técnico electrónico de mañá e outro de tarde para cubrir as franxas de emisión dos programas informativos de información esencial. Na Área De Explotación, que é operacións técnicas, é imprescindible a presenza de 2 técnicos por quenda, xa que é un servizo que ten que estar cuberto 24 horas para a emisión e os técnicos teñen que atender 2 salas de traballo diferentes para manter as máquinas en uso e poder dar soporte ás consolas de mestura nos controis e mos dispositivos electrónicos: a de operacións técnicas e a sala RAC.

Existen ademais outras áreas que son precisas de cara a dar soporte en caso de incidencias a cada un dos departamentos, son os servizos xerais:

– Servizo de sistemas: onde é fundamental darlle un soporte informático ao persoal. Tras o proceso de dixitalización acontecido na TVG a finais do ano 2018, todos os fluxos de traballo e ferramentas mudaron para adaptar o traballo ao novo sistema. Este traballo de dar soporte é clave neste momento, xa que a plataforma de dixitalización aínda se está a estabilizar. Ademais nestes intres, por mor da crise sanitaria, parte do persoal da CRTVG está prestando servizos a distancia ou en teletraballo, polo que se incrementan as tarefas de apoio a estes traballadores/as ante calquera incidencia técnica que lles impida realizar as súas tarefas.

– O Grupo Soporte, dependente do servizo de sistemas, é unha unidade de soporte tecnolóxico da plataforma dixital da TVG, calquera incidencia neste aspecto ten que ser solucionada para a correcta emisión na televisión. É unha unidade de soporte crítica que resolve as incidencias da redacción de informativos. Pola mañá, quenda de maior produción informativa, son precisos 2 efectivos de cara a poder garantir a resolución en tempo das casuísticas técnicas habituais da plataforma dixital na CRTVG.

– Instalacións e almacéns: así mesmo, é preciso ter un almacenista por quenda para poder abrir os almacéns de cámaras e material técnico para poder subministrarlle os equipamentos precisos para desenvolver o seu traballo ao resto de traballadores/as en servizos mínimos.

– Mantemento: o persoal deste departamento, entre outras tarefas, atende incidencias relacionadas coa electricidade, xa que o mantemento da instalación eléctrica de alta e baixa tensión da CRTVG é imprescindible para garantir a emisión en caso de incidencia en cada unha das quendas (mañá, tarde e noite), ou tarefas propias de mantemento para resolver calquera incidencia.

E, en fin, C) a consideración da extensión xeográfica e temporal da convocatoria de folga que afecta a xestión dos servizos públicos esenciais de radiodifusión sonora e televisión.

Na adopción de tales medidas que garantan o mantemento dos servizos débese ponderar a extensión territorial e persoal, a duración prevista e as demais circunstancias concorrentes na folga, así como as concretas necesidades do servizo e a natureza dos dereitos ou bens constitucionalmente protexidos sobre os que aquela repercute.

Neste caso, a folga do 18 de xuño de 2021 é unha folga a nivel estatal convocada por organizacións sindicais. A CRTVG é o único medio de comunicación audiovisual de carácter público con cobertura autonómica, polo tanto o único medio coa obriga e posibilidade de asegurar este servizo informativo esencial.

A duración temporal da convocatoria da folga é de 24 horas, o que obriga nalgúns casos a convocar en servizos mínimos persoal de diferentes quendas (mañá, tarde, noite) para cubrir unha mesma tarefa ou cobertura técnica. Non obstante, e debido a que o ámbito afectado pola convocatoria de folga exclúe o persoal fixo, tratouse de establecer a listaxe nominal de convocatoria de servizos mínimos excluíndo o persoal afectado sempre que for posible e non supuxese cambio de horario, funcións, tarefas habituais e outras circunstancias.

Polo tanto, e en definitiva, a Corporación establece nesta orde os efectivos precisos para cumprir cos servizos mínimos encomendados e, en función do persoal en quenda do venres 18 de xuño, fará a convocatoria deles sempre e cando sexa persoal dentro do ámbito de afectación da convocatoria de folga.

Finalmente, o feito de garantir a apertura dos centros de traballo obedece exclusivamente á necesidade de posibilitar que aqueles/as traballadores/as que así o desexen poidan acudir libremente a traballar. Non obstante, non será necesaria a apertura daqueles centros en que, non tendo fixados servizos mínimos, todos/as os/as traballadores/as exerzan o dereito á folga.

En consecuencia, por proposta da Comisión de Secretarios e intentanda sen efecto a negociación dos servizos mínimos co Comité de Folga, en virtude das facultades que me confire o artigo 1 do Decreto 233/2012, do 5 de decembro, polo que se determinan a organización, as funcións e competencias desta vicepresidencia primeira da Xunta de Galicia,

DISPOÑO:

Artigo único

1) Terán a consideración de servizos mínimos os que se relacionan a seguir:

1.1. Presidencia da Xunta de Galicia.

1.1.1. Secretaría Xeral para o Deporte:

Centro Galego de Tecnificación Deportiva (Pontevedra):

1. preceptor/a na quenda de noite, que inicia a súa xornada o día 17 de xuño, ás 22.00 horas e remata ás 5.40 horas do día 18 de xuño.

1.1.2. Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A, adscrita á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia:

Centro emisor do Meda: 1 oficial de comunicacións (1 de mañá).

Cexar: 1 oficial de comunicacións (1 de tarde).

1.2. Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

1.2.1. Secretaría Xeral Técnica:

1 persoa no Rexistro Xeral.

1.2.2. Dirección Xeral de Xustiza:

Na Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

Nas seccións penais e mixtas das audiencias provinciais e nos xulgados do penal: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 funcionario/a de auxilio por cada dúas seccións ou xulgados ou fracción.

Nos xulgados de menores: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

Nos xulgados de violencia sobre a muller e xulgados con competencia en violencia sobre a muller: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 funcionario/a de auxilio.

Nos xulgados de instrución de garda: o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

Nos xulgados de primeira instancia e instrución de garda: o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

Xulgados do contencioso-administrativo: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 funcionario/a de auxilio por cada dous xulgados ou fracción.

Xulgados do social: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 funcionario/a de auxilio por cada dous xulgados ou fracción.

Xulgados de familia exclusivos e xulgados de primeira instancia con competencia en materia de familia: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 funcionario/a de auxilio por cada dous xulgados ou fracción.

Xulgados do mercantil exclusivos e xulgados de primeira instancia con competencia en materia mercantil: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 funcionario/a de auxilio por cada dous xulgados ou fracción.

Xulgados de vixilancia penitenciaria: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 auxilio.

Nas oficinas de fiscalías: os/as funcionarios/as que presten o servizo de garda.

Nas subdireccións territoriais do Instituto de Medicina Legal: o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

Nos rexistros civís principais e delegados: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

Nas oficinas de rexistro e repartición e nos decanatos dos xulgados que realizan as ditas funcións: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

Nos servizos comúns de atención ao cidadán e á vítima: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

1.2.3. Delegación Territorial da Coruña:

1 funcionario/a para o Rexistro Xeral do edificio administrativo da Coruña.

1 funcionario/a para o Rexistro da Oficina de Ferrol.

1.2.4. Delegación Territorial de Lugo:

1 funcionario/a no Rexistro Xeral.

1.2.5. Delegación Territorial de Ourense:

1 funcionario/a no Rexistro Xeral.

1.2.6. Delegación Territorial de Pontevedra:

1 funcionario/a no Rexistro Xeral.

1.2.7. Delegación Territorial de Vigo:

1 funcionario/a no Rexistro Xeral.

1.3. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

1.3.1. Parque Natural de Corrubedo:

1 VRN en quenda de tarde.

1.3.2. Centro capturadoiro de Goo:

1 peón/oa en quenda de mañá.

1.3.3. Distrito XII-A Miño-A Arnoia:

1 axente en quenda de mañá.

1.3.4. Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia:

1 oficial 2ª, día completo.

1 patrón/patroa de embarcación, día completo.

1 mecánico/a, día completo.

1 mariñeiro/a, día completo.

1.4. Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Centros docentes non universitarios de titularidade pública:

– A persoa titular da Dirección do centro educativo ou membro do equipo da Dirección que o substitúa.

Nos centros de menos de 6 unidades o/a director/a poderá ser substituído/a por un membro do equipo docente. En todo caso, quedará garantida a apertura e peche de todos os centros.

– Ademais dunha persoa da dirección, 1 profesor ou profesora por cada grupo de alumnos que teñan actividade lectiva prevista os días da folga.

– 1 subalterno ou subalterna en cada centro escolar.

– O 50 % do persoal de cociña, mínimo 1 persoa.

– O 50 % do persoal auxiliar coidador/a nos centros que dispoñan de tal categoría de persoal, mínimo 1 persoa.

– O 50 % do persoal de limpeza en cada centro educativo, mínimo 1 persoa.

A designación nominal do persoal que deberá cubrir os distintos servizos relacionados neste punto será realizada pola Dirección do centro respectivo e publicarase no taboleiro de anuncios do centro.

1.5. Consellería de Emprego e Igualdade.

1.5.1. Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia:

Centro Territorial do Issga na Coruña: 1 técnico/a de prevención de riscos laborais de garda.

Centro Territorial do Issga en Lugo: 1 técnico/a de prevención de riscos laborais de garda.

Centro Territorial do Issga en Ourense: 1 técnico/a de prevención de riscos laborais de garda.

Centro Territorial do Issga en Pontevedra: 1 técnico/a de prevención de riscos laborais de garda.

1.6. Consellería de Sanidade.

1.6.1. Dirección Xeral de Planificación e Reforma Sanitaria:

Servizo de tarxeta sanitaria: persoal administrativo, 3 en quenda de mañá e 1 en quenda de tarde.

1.6.2. Dirección Xeral de Saúde Pública:

Servizo de laboratorio de Saúde Pública: 1 técnico/a da area de microbioloxía e 2 da area fisico-quimica, en quenda de mañá.

Servizo de Enfermidades Transmisibles: 1 técnico/a en quenda de mañá.

Servizo de Epidemioloxía: 1 técnico/a en quenda de mañá.

Servizo de Sanidade Ambiental: 1 técnico/a en quenda de mañá.

1.6.3. Servizo de Control de Riscos Ambientais (zona Ourense): 4 inspectores/as veterinarios de saúde pública de matadoiro en quenda de mañá.

1.6.4. Servizo de Control de Riscos Ambientais (zona O Barco de Valdeorras): 1 inspector/a veterinario de saúde pública de matadoiro en quenda de mañá.

1.6.5. Servizo de Control de Riscos Ambientais (zona Verín): 2 inspectores/as veterinarios de saúde pública de matadoiro en quenda de mañá.

1.6.6. Xefatura Territorial da Coruña:

Servizo de Alertas Epidemiolóxicas: 2 técnicos/as sanitarios, 1 xestor/a sanitario e 1 traballadora social, en quenda de mañá e/ou tarde.

1 limpador/a en quenda de tarde.

1.6.7. Servizo de Control de Riscos Ambientais (zona Pontevedra): 1 inspector/a veterinario de saúde pública de matadoiro en quenda de mañá.

1.6.8. Servizo de Control de Riscos Ambientais (zona Lalín): 2 inspectores/as veterinarios de saúde pública de matadoiro e un farmacéutico/a inspector/a de saúde pública, en quenda de mañá.

1.6.9. Servizo de Control de Riscos Ambientais (zona O Porriño): 1 inspector/a veterinario de saúde pública de matadoiro en quenda de mañá.

1.6.10. Servizo de Alertas Epidemiolóxicas (Xefatura Territorial de Pontevedra): un técnico/a de saúde pública, en quenda de mañá e tarde (localizado)

1.6.11. Servizo de Inspección Veterinaria (zona Lugo): 2 inspectores/as veterinarios de saúde pública de matadoiro en quenda de mañá ou tarde.

1.6.12. Servizo de Inspección Veterinaria (zona Burela): 1 inspector/a veterinario de saúde pública de lonxa en quenda de mañá ou tarde.

1.6.13. Servizo de Inspección Farmacéutica (zona Monforte de Lemos): 1 inspector/a farmeceutico de saúde pública en quenda de mañá.

1.6.14. Xefatura Territorial de Lugo:

1 persoal subalterno en quenda de mañá.

Servizo de Alertas Epidemiolóxicas: un xestor/a sanitario/a ou ATS/DUE en quenda de mañá ou tarde.

1.7. Consellería de Política Social.

1.7.1. A Coruña:

Centros de titularidade pública con xestión propia:

– Complexo Xuvenil As Mariñas.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

– Centro de Menores San Xosé de Calasanz.

3 educadores/as en quenda de mañá.

5 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a en quenda de noite.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 vixilante nocturno en quenda de noite.

– Complexo de Atención de Menores Ferrol.

3 educadores/as en quenda de mañá.

5 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a en quenda de noite.

1 oficial/a 1º de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 1º de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

– Centro de Atención a Persoas con Discapacidade.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

5 educadores/as en quenda de mañá.

5 educadores/as en quenda de tarde.

15 auxiliares coidadores en quenda de mañá.

15 auxiliares coidadores en quenda de tarde.

5 auxiliares coidadores en quenda de noite.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá

9 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Residencia de Maiores Torrente Ballester da Coruña.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

4 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

7 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de Maiores de Carballo.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 oficial/a 2ª ou axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª ou axudante de cociña en quenda de tarde.

– Residencia de Maiores de Ferrol.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

6 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

4 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 1ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

11 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de Maiores de Oleiros.

1 médico/a.

1 subgobernante.

1 coordinador/a.

6 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de noite.

34 auxiliares de clínica en quenda de mañá.

17 auxiliares de clínica en quenda de tarde.

8 auxiliares de clínica en quenda de noite.

19 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/a limpadores/as en quenda de tarde.

2 oficiais/las 2ª cociña en quenda de mañá.

1 oficial/la 2ª de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de Maiores da Pobra do Caramiñal.

1 oficial/a ou axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a ou axudante de cociña en quenda de tarde.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

– Residencia de Maiores de Santiago de Compostela (Porta do Camiño).

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

5 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 xefe/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Residencia Asistida de Maiores Volta do Castro.

1 médico/a.

1 coordinador/a enfermaría en quenda de mañá.

1 coordinador/a enfermaría en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

18 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

12 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

4 auxiliares enfermaría en quenda de noite.

8 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1.7.2. Lugo.

Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Residencia de Maiores de Burela.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

7 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

6 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 enfermeiro/a en quenda de mañá.

1 enfermeiro/a en quenda de tarde.

1 enfermeiro/a en quenda de noite.

5 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

– Residencia de Maiores de Monforte de Lemos

1 ordenanza en quenda en noite.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

– Residencia de Maiores A Milagrosa.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 1ª /2ª de cociña en quenda de mañá.

1 axudante cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 1ª cociña en quenda de tarde.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de Maiores das Gándaras.

1 gobernante/a ou sugobernante/a en quenda de mañá.

9 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

6 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 xefe/a de cociña ou oficial 1ª en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a 2ª en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

10 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

9 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

3 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda demañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Casa do Mar de Burela.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Casa do Mar de Celeiro.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de Sarria.

2 educadores/as en quenda de mañá.

2 educadores/as en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

20 coidadores/as en quenda de mañá.

18 coidadores/as en quenda de tarde.

6 coidadores/as en quenda de noite.

9 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 cociñeiro/a (oficial/a 1ª, oficial/a 2ª ou xefe/a cociña) en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a (oficial/a 1ª, oficial/a 2ª) en quenda de tarde.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a servizos técnicos en quenda de mañá.

– CS A Milagrosa.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Centro Santo Anxo de Rábade.

4 educadores/as en quenda de mañá.

1 educador/a en quenda de noite.

4 educadores/as en quenda tarde/noite.

1 oficial/a cocina/auxiliar en quenda de mañá.

1 oficial/a cocina/auxiliar en quenda tarde/noite.

1 vixilante nocturno en quenda de noite.

1.7.3. Ourense.

Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Residencia do Carballiño para Maiores con Autonomía.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

2 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá.

2 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

– Centro de Menores A Carballeira.

3 educadores/as en quenda de mañá.

3 educadores/as en quenda de tarde.

1 oficial de cociña en quenda de mañá.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial de cociña en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de tarde.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 vixilante nocturno.

2 coidadores.

– Residencia de Maiores Nosa Señora dos Milagres.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

11 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

8 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

3 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

10 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 porteiro/a en quenda de mañá.

1 porteiro/a en quenda de tarde.

– Residencia de Maiores de Castro Caldelas.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1.7.4. Pontevedra.

Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Centro de Menores Avelino Montero.

2 educadores/as en quenda de mañá.

2 educadores/as en quenda de tarde.

1 oficial/a 1ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 vixilante en quenda de noite.

– Residencia de Maiores (Pontevedra).

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

9 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

6 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

3 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cocina en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

9 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

5 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Residencia de Maiores (A Estrada).

1 oficial/a 1ª cociña en xornada partida.

1 axudante/a cociña en xornada partida.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 auxiliar enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar enfermaría en quenda de noite.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

2 camareiros/as limpador es/as en quenda de tarde.

– Residencia de Maiores (Marín).

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

2 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

2 ordenanzas en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

6 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes (Vigo I).

1 médico/a en quenda de mañá.

1 ATS/DUE con funcións de coordinación en quenda de mañá.

6 ATS/DUE en quenda de mañá.

3 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de noite.

1 gobernante/a en quenda de mañá.

40 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

32 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

8 auxiliares enfermaría en quenda de noite.

2 ordenanzas en quenda de mañá.

2 ordenanzas en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a servizos técnicos en quenda de mañá.

1 oficial/a servizos técnicos en quenda de tarde.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a cociña en quenda de tarde.

2 axudantes/as cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cociña en quenda de tarde.

19 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

11 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes (Vigo II).

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

1 gobernante/a ou 1 subgobernante/a en quenda de mañá.

11 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

8 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

3 auxiliares enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cociña en quenda de tarde.

10 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

6 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Centro de Atención a Persoas con Discapacidades de Redondela.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

2 educadores/as en quenda de mañá.

2 educadores/as en quenda de tarde.

22 coidadores/as en quenda de mañá.

18 coidadores/as en quenda de tarde.

6 coidadores/as en quenda de noite.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde

9 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Casa do Mar de Vigo.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1.7.5. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

a) Centros de atención a persoas Maiores.

a).1. Centros residenciais:

– Vivenda Comunitaria de Vilasantar.

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

1 traballador/a en quenda de noite.

– Vivenda Comunitaria da Pontenova.

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

1 traballador/a en quenda de noite.

– Vivenda Comunitaria de Riotorto.

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

1 traballador/a en quenda de noite.

– Vivenda Comunitaria/Centro de Día de Vilar de Santos.

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

1 xerocultor en quenda de noite.

– Fogar Residencial/Centro de Día de Taboadela.

3 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

1 PSX en quenda de tarde.

– Fogar Residencial/Centro de Día de Cerdedo.

2 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

1 PSX en quenda de tarde.

– Fogar Residencial/Centro de Día de Cerceda.

3 xerocultores/as en quenda de mañá.

3 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

1 PSX en quenda de tarde

– Miniresidencia/Vivenda Comunitaria/Centro de día de Melide.

5 xerocultores/as en quenda de mañá.

4 xerocultores/as en quenda de tarde.

2 xerocultor/a en quenda de noite.

3 PSX en quenda de mañá.

2 PSX en quenda de tarde.

– Residencia/Centro de Día de Ortigueira.

6 xerocultores/as en quenda de mañá.

4 xerocultores/as en quenda de tarde.

2 xerocultores/as en quenda de noite.

2 PSX en quenda de mañá.

2 PSX en quenda de tarde.

– Cemvi.

1 traballadora en quenda de mañá.

1 traballadora en quenda de tarde.

1 traballadora en quenda de noite.

2. Centros de día:

2 xerocultores/as en quenda de mañá.

1 xerocultor/a en quenda de tarde.

b) Escolas infantís.

Dous/dúas traballadores/as de persoal educativo ou de atención directa na súa quenda habitual para garantir a apertura e o peche do centro. Unha delas asumirá entre as súas funcións de responsable COVID do centro.

c) Outros centros de traballo do Consorcio:

1 traballador na súa quenda habitual para garantir a apertura e o peche dos centros.

1.7.6. Fundación Pública Galega para a tutela de persoas adultas.

Os servizos mínimos que se propoñen para a Funga serían:

– 2 traballadores/as sociais.

– 2 asesores/as xurídicos/as.

– 2 administrativos/as.

– 1 representante da dirección.

1.7.7. Outros centros de traballo da consellería ou de organismos públicos vinculados ou dependentes.

En todo caso, quedará garantida a apertura e o peche de todos os centros de traballo mediante a designación dun/dunha traballador/a na súa quenda habitual.

1.7.8. Centros asistenciais de titularidade privada de atención a persoas maiores e/ou con discapacidades, servizo de teleasistencia e servizo de axuda a domicilio.

1.7.9 Nas escolas infantís de xestión directa: dous/dúas traballadores/as de persoal educativo ou de atención directa, na súa quenda habitual para garantir a apertura e o peche do centro, entre as cales unha delas asumirá entre as súas funcións a de responsable COVID do centro.

Os servizos mínimos designaranse coa mesma intensidade con que os servizos esenciais se ven atendidos nun domingo ou nun día festivo, e para o caso de que se trate de centros que permanezan absolutamente pechados tales días, atenderase ás quendas establecidas para os sábados.

1.8. Consellería do Medio Rural.

1.8.1. Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais:

– 100 % do persoal en quenda de traballo para o día 18 de xuño de 2021 (persoal técnico, axentes facultativos ambientais e axentes forestais e o persoal laboral incluído na declaración do inicio do horario de alto risco de incendio). Este dispositivo comprende os servizos prestados nos centros de coordinación central e nos catro centros de coordinación provincial de cada unha das catro provincias, así como os servizos prestados en cada un dos dezanove distritos forestais.

1.8.2. Axencia Galega de Calidade Agroalimentaria (Agacal):

Centros de formación:

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo (A Coruña): 1 responsable de apertura do centro.

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude (A Coruña): 1 responsable de apertura do centro, 1 oficial/a 2ª agrario/a e 1 cociñeiro/a 1ª.

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Becerreá (Lugo): 1 responsable de apertura do centro.

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Monforte de Lemos (Lugo): 1 responsable de apertura do centro.

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal Pedro Murias (Ribadeo-Lugo): 1 responsable de apertura do centro, 1 oficial/a 2ª agrario/a.

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán (Pontevedra): 1 responsable de apertura do centro e 1 cociñeiro/a 1ª.

Centros de investigación:

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña): 1 capataz/a agrícola e 2 oficiais 2ª agrarios/as, na quenda de mañá, e 1 capataz/a agrícola e 1 oficial 2ª agrario/a na quenda de tarde.

Estación Experimental de Gandaría de Montaña de Marco da Curra (Monfero-A Coruña): 1 capataz/a agrícola.

Estación Experimental Agrogandeira da Pobra do Brollón (Lugo): 1 capataz/a agrícola.

Centro de Investigación Forestal de Lourizán: 1 auxiliar de laboratorio, 1 axente coordinador de predio e 1 garda.

1.9. Consellería do Mar.

1.9.1. Centros de ensino:

a) Provincia da Coruña-Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol:

– 1 educador/a.

b) Provincia de Pontevedra-Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo:

– 1 educador/a.

1.9.2. Servizo de Gardacostas de Galicia:

a) Unidade Operativa da Coruña:

– 1 vixilante-mariñeiro/a

b) Unidade Operativa de Celeiro:

– 1 patrón/oa.

– 1 mecánico/a.

c) Unidade operativa de Vigo:

– 1 mecánico/a.

1.9.3. Ente público Portos de Galicia:

– 1 xefe/a de zona (Zona Sur- Pontevedra).

1.10. Corporación de Radio e Televisión de Galicia.

1.10.1. Informativos:

1.10.1.1. Documentación e arquivamento:

1 documentalista de mañá e 1 de tarde.

1.10.1.2. Redacción da Radio Galega (redactores/as, locutores/as e auxiliares de redacción).

2 informadores/as de noite, 3 de mañá e 2 de tarde en San Marcos.

1 informador/a de mañá na Delegación da Coruña.

1 informador/a de mañá na Delegación de Lugo.

1 informador/a de mañá na Delegación de Ourense.

1 informador/a de mañá na Delegación de Vigo.

1.10.1.3. Redacción de Televisión de Galicia (redactores/as, locutores/as e auxiliares de redacción).

11 informadores/as de mañá e 5 de tarde en San Marcos.

1 informador/a de mañá na Delegación de Madrid.

1 informador/a de mañá e 1 de tarde na Delegación da Coruña.

1 informador/a de mañá e 1 de tarde na Delegación de Ourense.

1 informador/a de mañá e 1 de tarde na Delegación de Vigo.

1 informador/a de mañá e 1 de tarde na Delegación de Lugo.

1.10.1.4. Reporteiros/as gráficos/as:

6 reporteiros/as gráficos/as de mañá e 1 de tarde en San Marcos.

1 reporteiro/a gráfico/a de mañá e 1 de tarde na Delegación da Coruña.

1 reporteiro/a gráfico/a de mañá e 1 de tarde na Delegación de Vigo.

1 reporteiro/a gráfico/a de mañá e 1 de tarde na Delegación de Ourense.

1 reporteiro/a gráfico/a de mañá e 1 de tarde na Delegación de Lugo.

1.10.1.5. Tempo real:

1 informador/a de mañá e 1 de tarde.

1.10.1.6. Medios de produción:

– Cámaras:

1 cámara de primeira de mañá e 1 de tarde.

1 control de cámara de mañá e 1 de tarde.

– Grafismo:

1 deseñador/a gráfico/a de mañá e 1 de tarde.

3 grafistas-tituladores/as de mañá e 2 de tarde.

– Iluminación:

1 técnico/a de iluminación de mañá e 1 de tarde.

1 Iluminador/a de mañá e 1 de tarde.

– Maquillaxe:

1 maquillador/a de mañá e 1 de tarde.

– Produción:

1 produtor/a de mañá.

2 axudantes/as de produción de mañá e 1 de tarde.

– Realización:

2 realizadores/as de mañá e 1 de tarde.

6 axudantes/as de realización de mañá e 3 de tarde.

– Son:

1 técnico/a de son de mañá e 1 de tarde.

1 operador/a produtor/a de son de mañá e 1 de tarde.

– Operadores/as de vídeo:

1 operador/a de posprodución de mañá e 1 de tarde.

2 operadores/as montadores/as de vídeo de inxesta PAM de mañá e 2 de tarde.

2 operadores/as montadores/as de vídeo de inxesta MAM de mañá e 1 de tarde.

2 operador/a montador/a de vídeo de media de mañá e 2 de tarde.

1 operador/a montador/a de vídeo de mañá na Delegación de Lugo.

1 operador/a montador/a de vídeo de mañá na Delegación de Vigo.

1 operador/a montador/a de vídeo de mañá na Delegación de Ourense.

1 operador/a montador/a de vídeo de mañá na Delegación da Coruña.

1.10.2. Soporte e mantemento das emisións:

1.10.2.1 Soporte e mantemento das emisións:

– Continuidade:

1 operador/a de continuidade de noite, 2 de mañá e 4 de tarde.

– Emisións:

1 produtor/a de mañá, 1 redactor/a de mañá e 1 axudante de produción de mañá.

1.10.2.2. Grupo soporte:

1 operador/a de soporte de noite, 2 de mañá e 1 de tarde.

1.10.2.3. Medios RG:

1 técnico/a de control de noite, 2 de mañá e 2 de tarde.

1.10.2.4. Operacións, emisións e mantemento técnico:

1 axudante de realización de mañá

2 técnicos/as electrónicos/as de primeira de mañá e 1 de tarde.

1 técnico/a electrónico/a de noite e 2 de tarde.

1.10.2.5. Servizo de instalación:

1 oficial técnico/a electricista de noite, 1 de mañá e 1 de tarde.

1 almacenista de mañá e 1 de tarde.

1.10.2.6. Servizo de sistemas:

1 Analista-programador/a de mañá e 1 de tarde.

2) En todo caso, quedará garantida a apertura e o peche de todos os centros de traballo.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2021

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente primeiro e conselleiro
de Presidencia, Xustiza e Turismo