Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 115 Venres, 18 de xuño de 2021 Páx. 30556

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2021 pola que se convocan as bolsas de formación para o ano 2021 (código de procedemento VI440D).

O Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante, IGVS) é un organismo autónomo adscrito á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ao cal corresponde a realización das políticas de vivenda e solo, coa finalidade de alcanzar os obxectivos previstos na Lei 3/1988, do 27 de abril, de creación do citado organismo, e no marco dos principios reitores contidos no artigo 47 da Constitución española.

Coa finalidade de que as persoas con titulacións universitarias e de grao relacionadas cos ámbitos de actuación do citado organismo poidan complementar os seus coñecementos teóricos cunha formación práctica que lle permita afrontar con maiores garantías o seu futuro profesional, o IGVS quere darlles a posibilidade de que se formen nas materias relacionadas coas funcións que lle son propias, como son, segundo dispón o artigo 4 da súa lei de creación, entre outras, as relacionadas coa promoción e construción de vivenda pública, a tramitación do planeamento sectorial do solo e a redacción e xestión de plans e proxectos técnicos urbanísticos, así como as funcións de contido xurídico, económico e contable derivadas destas actuacións.

O 3 de outubro de 2019 publicouse no Diario Oficial de Galicia (en diante, DOG) a Resolución do 20 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das bolsas de formación deste instituto e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. Visto o bo resultado da convocatoria de 2019 e co fin de continuar con esta liña de axudas, dítase a presente resolución pola que se convocan as bolsas de formación do citado organismo para a anualidade 2021.

Esta resolución axústase á Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, así como á Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e ao seu regulamento, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

De conformidade con todo o anterior, no exercicio das facultades que me confire o artigo 4 do Decreto 97/2014, do 24 de xullo, polo que se establece a estrutura orgánica do IGVS,

RESOLVO:

Primeiro. Obxecto

1. Mediante a presente resolución convócanse dez bolsas de formación coa finalidade de que as persoas con titulacións universitarias e de grao relacionados cos ámbitos de actuación deste organismo poidan complementar os seus coñecementos teóricos cunha formación práctica (código de procedemento VI440D).

2. As prazas que se convocan son as seguintes:

Seis bolsas para persoas con grao en Arquitectura ou con grao en estudos de Arquitectura con máster habilitante.

Dúas bolsas para persoas con grao de Arquitectura Técnica.

Unha bolsa para persoas con grao en Dereito.

Unha bolsa para persoas con grao en Economía.

3. As bolsas de formación levaranse a cabo en xornada de mañá, de luns a venres, nas dependencias do IGVS, coa seguinte distribución territorial:

– Dúas persoas con grao en Arquitectura ou grao en estudos de Arquitectura con máster habilitante, unha persoa con grao en Arquitectura Técnica, unha persoa con grao en Dereito e unha persoa con grao en Economía nos servizos centrais do IGVS, en Santiago de Compostela.

– Unha persoa con grao en Arquitectura ou grao en estudos de Arquitectura con máster habilitante e unha persoa con grao en Arquitectura Técnica na Área Provincial do IGVS da Coruña.

– Unha persoa con grao en Arquitectura ou grao en estudos de Arquitectura con máster habilitante na Área Provincial do IGVS de Lugo.

– Unha persoa con grao en Arquitectura ou grao en estudos de Arquitectura con máster habilitante na Área Provincial do IGVS de Ourense.

– Unha persoa con grao en Arquitectura ou grao en estudos de Arquitectura con máster habilitante na Área Provincial do IGVS de Pontevedra.

4. A concesión das subvencións recollidas nesta resolución tramitarase polo procedemento de concorrencia competitiva, de acordo co artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Segundo. Bases reguladoras

As subvencións deste programa rexeranse polas bases reguladoras contidas na Resolución do 20 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das bolsas de formación deste instituto e se procede á súa convocatoria para o ano 2019, publicada no DOG núm. 188, do 3 de outubro.

Terceiro. Finalidade da subvención

A finalidade destas bolsas é a de facilitar a realización de prácticas complementarias aos estudos universitarios, así como a de favorecer o acceso ao mercado de traballo dos/das estudantes que rematasen recentemente os seus estudos.

Estas bolsas de formación están orientadas ao estudo e formación de materias relacionadas coas funcións propias do IGVS establecidas no artigo 4 da súa lei de creación.

Cuarto. Crédito orzamentario

1. O custo total destas actividades de formación é de 120.000 euros, que se financiarán con cargo á aplicación orzamentaria 08.81.451A.480.1, programa de bolseiros, dos orzamentos xerais para 2021 e á correspondente no orzamento de 2022, coa seguinte distribución de anualidades: 30.000 euros en 2021 e 90.000 euros en 2022.

En cumprimento do Real decreto 1493/2011, do 24 de outubro, polo que se regulan os termos e as condicións de inclusión no réxime xeral da Seguridade Social das persoas que participen en programas de formación, destinaranse 6.000,00 euros (1.600 euros en 2021 e 4.400,00 euros en 2022), que se financiarán con cargo á aplicación orzamentaria 08.81.451A.484.0, dos orzamentos xerais para 2021 e 2022, en pagamento das cotizacións á Seguridade Social por parte do IGVS por continxencias comúns e profesionais.

A cobertura de accidentes no traballo será realizada mediante a concertación dun seguro de responsabilidade polo IGVS na aplicación 08.81.451A.224, primas de seguros.

Quinto. Requisitos das persoas beneficiarias

Poderán solicitar esta bolsa todas aquelas persoas que no momento de presentaren a súa solicitude reúnan os seguintes requisitos:

– Ter rematado o grao exixido con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2018.

– Ter competencia en lingua galega no nivel Celga 4, equivalente ou superior.

– Non ter sido con anterioridade beneficiario/a doutra bolsa de formación do IGVS.

– Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa similar a esta. Noutro caso, deberá renunciarse ao emprego ou á bolsa con anterioridade ao inicio da formación.

– Non estar incursa en ningunha das circunstancias especificadas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Sexto. Forma, lugar e prazo de presentación de solicitudes

1. A solicitude realizarase mediante a presentación do modelo que se incorpora como anexo I a esta resolución, que está dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Deberá dirixirse á dirección Xeral do IGVS.

2. En virtude do establecido nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 10 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) tendo en conta que as persoas solicitantes dispoñen de capacidade técnica necesaria para acceder aos medios electrónicos precisos.

3. De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

4. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

5. O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes.

6. A presentación da solicitude implica o coñecemento e aceptación das bases reguladoras.

Sétimo. Documentación complementaria

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) De ser o caso, documentación acreditativa da representación da persoa que actúe no nome da persoa solicitante. A representación deberá acreditarse a través do modelo normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia ou por calquera outro medio válido en dereito. O modelo normalizado pódese descargar na ligazón https://sede.xunta.gal/modelos-normalizados

b) Xustificación do pagamento dos dereitos para expedición do título do grao, só no caso de que aínda non se atope expedido.

c) Certificación académica en que conste a nota media do expediente, calculada consonte o establecido na Resolución do 15 de setembro de 2011, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dispón a publicación do protocolo de colaboración subscrito entre a Consellería e as Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo para a valoración dos expedientes académicos (DOG núm. 188, do 30 de setembro de 2011). Só serán admitidas as certificacións académicas en que conste a nota media do expediente calculada conforme o prescrito.

d) Currículo da persoa solicitante, con exposición dos méritos académicos, de acordo co modelo que se inclúe nesta convocatoria como anexo II.

e) Documentos que acrediten os méritos relacionados no currículo.

f) Certificado oficial acreditativo da competencia en lingua galega no nivel Celga 4, equivalente ou superior, só no caso de que a persoa interesada conte con un que non fose expedido polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia.

De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán obtidos electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se puideren obter os citados documentos, poderá solicitarse novamente á persoa interesada a súa achega.

2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

3. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

4. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

5. No caso de que algún dos documentos supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación destes de forma presencial na forma indicada no ordinal anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Octavo. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas agás, que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) Documento nacional de identidade ou número de identificación do estranxeiro da persoa solicitante e, se for o caso, da súa persoa representante.

b) Título do grado exixido nesta resolución de convocatoria.

c) Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria.

d) Certificado de estar ao día no pagamento coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

e) Certificado de estar ao día no pagamento das obrigas coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

f) Documento acreditativo da competencia en lingua galega no nivel Celga 4, equivalente ou superior, expedido polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os devanditos documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Noveno. Trámites posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar após a presentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Décimo. Órganos competentes para instruír e resolver o procedemento

1. A instrución do procedemento de concesión das axudas é competencia da Dirección Técnica de Solo, Edificación e Calidade do IGVS.

2. Corresponde á persoa titular da Dirección Xeral do IGVS resolver sobre a concesión das axudas.

Décimo primeiro. Duración e dotación

1. As actividades de formación iniciaranse coa incorporación dos/das bolseiros/as na data que indique a resolución de concesión e terán unha duración de doce mensualidades. Poderán, de conformidade coa normativa legal aplicable, prorrogarse as bolsas por un novo período de seis meses, sempre que as dispoñibilidades orzamentarias así o permitan e logo do informe favorable do/da titor/a de quen reciba a formación o/a bolseiro/a.

2. O importe de cada bolsa será de 1.000 euros brutos ao mes, que se farán efectivos, logo da certificación da persoa que asuma a titoría do bo aproveitamento da bolsa, tras realizar as retencións fiscais e sociais que lle correspondan, na conta bancaria que sinale a persoa beneficiaria da bolsa. A cantidade percibida no primeiro mes determinarase en función do número de días transcorridos desde a incorporación á bolsa.

Décimo segundo. A Comisión de Valoración

A composición da Comisión de Valoración será a seguinte:

Presidencia: a persoa titular da Secretaría Xeral do IGVS.

Vogais: tres xefes/as de servizo do IGVS, designadas/os pola persoa titular da Dirección Xeral do IGVS, quen, así mesmo, designará de entre elas ao secretario/a da citada comisión.

Os/as suplentes serán designados pola persoa titular da Dirección Xeral do IGVS entre o persoal funcionario do IGVS.

Na composición da Comisión de Valoración procurarase acadar unha presenza equilibrada de mulleres e homes.

A composición da comisión farase pública no portal web do IGVS http://igvs.xunta.gal/web/igvs

Décimo terceiro. Procedemento de concesión e requirimentos de emenda

1. O procedemento iníciase de oficio, en réxime de concorrencia competitiva, mediante a publicación da presente convocatoria.

2. Se a solicitude presentada non reúne os requisitos exixidos, requirirase a persoa solicitante para que no prazo de dez días hábiles a emende ou achegue os documentos preceptivos, advertíndoa de que, no caso de non atender o requirimento, considerarase que desiste da súa petición, de acordo co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

3. De conformidade co establecido nos artigos 45 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, os requirimentos de emenda publicaranse na páxina web do IGVS e mediante anuncio no DOG, e producirán os mesmos efectos que a notificación individualizada.

Poderanse enviar mensaxes por teléfono móbil ou correo electrónico ás persoas interesadas, avisando destas publicacións. Para estes efectos, as persoas solicitantes deberán indicar no anexo de solicitude un teléfono móbil e/ou un correo electrónico de contacto para recibir as ditas comunicacións.

4. Sen prexuízo do disposto nos números anteriores, a persoa solicitante poderá ser requirida para que achegue cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento.

5. O órgano instrutor avaliará as solicitudes presentadas en prazo e que estean completas, logo da comprobación do cumprimento dos requisitos exixidos. Posteriormente, emitirá un informe por cada unha das solicitudes presentadas, con indicación da puntuación alcanzada, conforme os seguintes criterios de baremación:

– Expediente académico: ata un máximo de 15 puntos. Utilizarase para a súa valoración a nota media calculada consonte o establecido na citada resolución do 15 de setembro de 2011.

– Formación complementaria: ata un máximo de 10 puntos. Cursos, másters e diplomas de estudos avanzados (DEA) relacionados co obxecto da bolsa, organizados por administracións públicas e universidades:

a) Pola realización de cada máster ou DEA: 4 puntos.

b) Cursos de duración igual ou superior a 100 horas: 0,30 puntos por curso, ata un máximo de 3 puntos.

c) Cursos de duración igual ou superior a 40 horas: 0,20 puntos por curso, ata un máximo de 2 puntos.

d) Cursos de duración inferior a 40 horas: 0,10 puntos por curso, ata un máximo de 1,50 puntos.

Non se valorarán os cursos de menos de 8 horas lectivas nin aqueles que non acrediten as horas lectivas.

6. O órgano instrutor, se así o estima conveniente polo número de solicitudes presentadas e/ou polas puntuación recollidas no seu informe, poderá remitir o expediente a unha Comisión de Valoración para que realice una entrevista ás persoas cuxas solicitudes foran admitidas. A puntuación máxima que se pode obter na entrevista será de 5 puntos.

7. A Comisión de Valoración, de ser o caso, emitirá un informe en que se recollan as puntuacións das entrevistas realizadas. O citado informe deberá ser remitido ao órgano instrutor quen, á vista das puntuacións do seu propio informe e do da citada comisión, elevará unha proposta de resolución á persoa titular da Dirección Xeral do IGVS.

Décimo cuarto. Resolución e recursos

1. A resolución estimará, desestimará ou declarará a inadmisión da concesión da bolsa. A dita resolución será publicada na web http://igvs.xunta.gal e notificada ás persoas interesadas, de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución ás persoas interesadas será de tres meses, contados a partir do seguinte ao da publicación da presente resolución de convocatoria no DOG. Transcorrido o prazo máximo para resolver sen que se notificase a resolución expresa, a persoa interesada poderá entender desestimadas a súa solicitude por silencio administrativo, de conformidade co artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Contra a resolución ditada pola persoa titular da Dirección Xeral do IGVS poderase interpor recurso de alzada ante a persoa titular da Presidencia do IGVS. O prazo de interposición deste recurso será dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa notificación.

4. As persoas beneficiarias disporán dun prazo de dez días hábiles, contados desde o día seguinte ao da súa notificación da resolución de concesión, para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada. Se algunha das persoas propostas non aceptase a bolsa ou, posteriormente renuncia a ela, concederase a bolsa o/a seguinte candidato/a, segundo a orde de puntuación resultante do indicado no punto décimo terceiro da resolución.

5. Se non houber solicitantes na bolsa de graduados/as en Arquitectura Técnica, poderán cubrirse as vacantes con solicitantes da bolsa de graduados/as de Arquitectura e viceversa.

Décimo quinto. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificacións electrónicas de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderán de oficio crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido entenderanse rexeitadas cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non for posible por problemas técnicos, practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Décimo sexto. Recursos contra esta resolución

Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela poderán interpoñerse os seguintes recursos, sen prexuízo de que as persoas ou entidades interesadas poidan presentar calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Presidencia do IGVS, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

b) Recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, de acordo co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Décimo séptimo. Eficacia

Esta resolución producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG.

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2021

Ángeles Vázquez Mejuto
Presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo

missing image file
missing image file
missing image file