Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 116 Luns, 21 de xuño de 2021 Páx. 31135

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 7 de xuño de 2021, relativa á adxudicación do uso de instalacións xuvenís ao abeiro da Orde do 7 de maio de 2021 pola que se regula o uso de instalacións xuvenís para a realización de programas de ocio educativo e tempo libre durante a Campaña de verán 2021 para colectivos xuvenís (código de procedemento BS304A).

Mediante a Orde do 7 de maio de 2021 (DOG núm. 92, do 19 de maio) establecéronse as bases reguladoras e convocouse o procedemento para adxudicar o uso de instalacións xuvenís dependentes da Consellería de Política Social para a realización de programas de ocio educativo e tempo libre durante a Campaña de verán 2021 para colectivos xuvenís, nos termos establecidos na orde e coa distribución de prazas recollida no anexo I desta.

De conformidade co disposto no artigo 9.5 da orde de convocatoria, o órgano competente para resolver é a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social.

Así mesmo, o artigo 10 da citada orde establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia (DOG), de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos e as correspondentes resolucións deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 7 de xuño de 2021, ditada no procedemento BS304A, relativa á adxudicación do uso de instalacións xuvenís ao abeiro da Orde do 7 de maio de 2021 pola que se regula o uso de instalacións xuvenís para a realización de programas de ocio educativo e tempo libre durante a Campaña de verán 2021 para colectivos xuvenís (código de procedemento BS304A).

Segundo. Comunicar que a Resolución do 7 de xuño de 2021 que finaliza este procedemento esgota a vía administrativa e contra ela pode interporse recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co disposto no artigo 46 da Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa notificación a través desta publicación no Diario Oficial de Galicia.

Non obstante, poderá interporse potestativamente recurso de reposición, ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación a través desta publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2021

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Resolución do 7 de xuño de 2021, ditada no procedemento BS304A, relativa á adxudicación do uso de instalacións xuvenís ao abeiro da Orde do 7 de maio de 2021 pola que se regula o uso de instalacións xuvenís para a realización de programas de ocio educativo e tempo libre durante a Campaña de verán 2021 para colectivos xuvenís (código de procedemento BS304A)

Mediante a Orde do 7 de maio de 2021 (DOG núm. 92, do 19 de maio) establecéronse as bases reguladoras e convocouse o procedemento para adxudicar o uso de instalacións xuvenís dependentes da Consellería de Política Social para a realización de programas de ocio educativo e tempo libre durante a Campaña de verán 2021 para colectivos xuvenís, nos termos establecidos na orde e coa distribución de prazas recollida no anexo I desta.

Unha vez comprobadas as solicitudes polo Instituto da Xuventude de Galicia, órgano instrutor do procedemento, a Comisión de Valoración prevista no artigo 9 da orde de convocatoria avaliou as solicitudes admitidas a trámite de acordo cos criterios de adxudicación que se recollen no artigo 8.

Á vista do expediente e do informe da Comisión de Valoración, o órgano instrutor formulou a proposta de resolución conforme o regulado no artigo 9.

Esta Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado é competente para resolver, por delegación da conselleira de Política Social, segundo o disposto no artigo 9.5 da orde de convocatoria.

Con base no exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Adxudicar o uso temporal de instalacións xuvenís dependentes da Consellería de Política Social para a realización de programas de ocio educativo e tempo libre durante a Campaña de verán 2021 para colectivos xuvenís ás entidades relacionadas no anexo I, nos termos que se expoñen na dita relación.

Segundo. Denegar o uso de instalacións xuvenís dependentes da Consellería de Política Social para a realización de programas de ocio educativo e tempo libre durante a Campaña de verán 2021 para colectivos xuvenís ás entidades relacionadas no anexo II, por aplicación dos criterios de preferencia e prioridade recollidos no artigo 8 da orde de convocatoria.

Terceiro. Aceptar a desistencia da solicitude presentada pola Asociación Cultural, Deportiva e Xuvenil Acuxuve (expediente 2021/7) e declarar a terminación do procedemento para este expediente.

Cuarto. As entidades adxudicatarias deberán cumprir as obrigas previstas nos artigos 12, 14 e 15 da Orde do 7 de maio de 2021.

A documentación indicada nos citados artigos deberán presentala no Servizo de Xuventude e Voluntariado da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social correspondente á provincia en que estea a instalación adxudicada, conforme o sinalado nos artigos 12 e 14 da orde.

Se transcorridos os prazos que se indican nos citados artigos non se cumprisen as obrigas correspondentes, declararase expresamente a revogación da adxudicación, a través da oportuna resolución, que será ditada nos termos do artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Quinto. A presente resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interporse recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co disposto no artigo 46 da Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, que comezará a contar desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Non obstante, poderá interporse potestativamente recurso de reposición, ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sexto. A publicación desta resolución producirá os efectos de notificación, nos termos establecidos no artigo 10 da Orde do 7 de maio de 2021 e no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 7 de xuño de 2021. A conselleira de Política Social, P.D. (Artigo 9 da Orde do 7.5.2021). Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO I

Entidades adxudicatarias

Expediente

Entidade adxudicataria

Localidade

Instalación adxudicada

Datas

Prazas

2021/12

Asociación Cultural Xeración

Ferrol

(A Coruña)

A.X. Mariña Española

01-07/09

32

2021/3

Asociación Cultural Os Tres Reinos

A Mezquita

(Ourense)

A.X. Mariña Española

01-10/09

20

2021/1

Asociación Cultural de Ocio e Tempo Libre Arrecó

Ribeira

(A Coruña)

C.X. Espiñeira

26-31/08

50

2021/8

Concello de Negreira

Negreira (A Coruña)

C.X. Espiñeira

26/08-04/09

20

2021/4

Concello de Vedra

Vedra

(A Coruña)

A.X. Area

21-30/06

70

2021/9

Federación Galega de Bandas de Música Populares

Santiago de Compostela (A Coruña)

R.X LUG I

26-30/07

30

2021/11

Asociación Cultural Muíños

Boqueixón

(A Coruña)

A.X. As Sinas

23-30/06

60

2021/5

Asociación Grupo Scout ILEX 695

Ourense

C.X. Pontemaril

23/08-04/09

70

ANEXO II

Entidades non adxudicatarias

Expediente

Entidades non adxudicatarias

Motivo

2021/2

Concello de Touro

Aplicación dos criterios de preferencia e prioridade regulados no artigo 8 da orde.

2021/6

Concello da Baña

Aplicación dos criterios de preferencia e prioridade regulados no artigo 8 da orde.

2021/10

Concello de Boqueixón

Aplicación dos criterios de preferencia e prioridade regulados no artigo 8 da orde.

2021/12

Concello de Marín

Aplicación dos criterios de preferencia e prioridade regulados no artigo 8 da orde.

2021/14

Arenaria Escola de Tempo Libre

Aplicación dos criterios de preferencia e prioridade regulados no artigo 8 da orde.