Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 132 Martes, 13 de xullo de 2021 Páx. 35671

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2021 pola que se nomean como persoal funcionario de carreira do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría agronómica, as persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 47, do 7 de marzo).

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría agronómica, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG núm. 47, do 7 de marzo), e realizado o acto de elección de destino provisional previsto na Resolución do 16 de xuño de 2021 (DOG núm. 120, do 25 de xuño), esta consellería, de conformidade co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e demais normas concordantes,

RESOLVE:

Primeiro. Nomear persoal funcionario de carreira do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría agronómica, as persoas aspirantes aprobadas que se relacionan no anexo desta resolución, ordenadas de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos provisionais ou definitivos, segundo o disposto na base IV.6, os que figuran no mesmo anexo.

Para adquiriren a condición de persoal funcionario de carreira, as persoas a que se refire o anexo desta resolución deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 60 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computar a partir do día 19 de xullo de 2021.

Segundo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 7 de xullo de 2021

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría agronómica

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Destino

Código do posto

Denominación

Cons.

Centro directivo

Centro de destino

Concello

Subgr.

Niv.

Titulación

Formación

1

***7770**

Rodríguez Álvarez, Laura

12

Provisional

MRO191000036001045

Xefatura de Área II

MR

Servizo Territorial de Pontevedra

FOGGA / Servizos territoriais

Pontevedra

A1, A2

26

Enxeñaría Agrónoma; licenciado/a en Veterinaria; enxeñaría técnica Agrícola

Experiencia en xestión da PAC (mérito).; experiencia en intervención e regulación de mercados (mérito)

2

***6564**

Otero Álvarez, Luciano

 

Definitivo

MRC060000115770123

Xefatura de Sección C

MR

S.X. de Infraestruturas Agrarias

Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural

Santiago de Compostela

A1, A2

22

 

 

3

***4526**

Paz Feijoo, Francisco

3

Provisional

MRC991030115001014

Xefatura de Sección

MR

Servizo de Explotacións Agrarias (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

A1, A2

25

 

 

4

***5413**

Besteiro Doval, Roberto

14

Provisional

MR3010050115010050

Xefatura de Sección de Investigación XV

MR

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña)

Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes

Abegondo

A1, A2

25

Enxeñaría Agrónoma; enxeñería técnica Agrícola

Doutoramento en materia agraria (r.i.).; para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (r.i.)

5

***2841**

Mosquera Val, Mª Belén

15

Provisional

MRO191000015001032

Xefatura de Sección

MR

Servizo Territorial da Coruña

FOGGA / Servizos territoriais

A Coruña

A1, A2

25

Enxeñaría Agrónoma; enxeñaría técnica Agrícola

 

6

***1915**

González Jar, Mª José

1

Provisional

MRC050000215770011

Xefatura de Sección

MR

S.X. de Explotacións Agrarias

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Santiago de Compostela

A1, A2

25