Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Martes, 3 de agosto de 2021 Páx. 39014

III. Outras disposicións

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ORDE do 23 de xullo de 2021 pola que se modifica a Orde do 8 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a través dos bonos Activa comercio, e se procede á súa convocatoria e á apertura do prazo para a adhesión dos comercios (código de procedemento CO301B).

A Orde da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación do 8 de abril de 2021 (DOG núm. 69, do 14 de abril) establece as bases reguladoras para a concesión de axudas en réxime de concorrencia non competitiva do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a través dos bonos Activa comercio, e procede á súa convocatoria e á apertura do prazo para a adhesión dos comercios.

O obxectivo do programa bonos Activa comercio é incentivar a demanda comercial axudando economicamente as persoas consumidoras e fomentar o consumo nos establecementos comerciais retallistas adheridos á campaña.

Ademais, o programa ten como finalidades propiciar o fortalecemento do sector comercial retallista da Comunidade Autónoma de Galicia; dinamizar a actividade comercial promovendo as compras de bens en comercios; mellorar o fondo de manobra dos establecementos comerciais e reducir o impacto económico derivado do cesamento e das restricións da actividade de determinados establecementos comerciais como consecuencia da situación ocasionada pola COVID-19.

Dada a repercusión positiva do programa no fomento das vendas e na dinamización do comercio de proximidade galego, considérase preciso modificar a antedita orde co fin de que as persoas usuarias poidan descargar e utilizar os bonos durante o período de rebaixas e de volta ao cole, incrementando a reactivación económica e o fortalecemento do sector comercial retallista de Galicia.

A teor do exposto, en virtude das competencias que ten atribuídas a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación en materia de comercio interior, e no exercicio das atribucións que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo 1

Modifícase o parágrafo 2 do artigo 5 das bases reguladoras, que queda redactado nos seguintes termos:

As vendas subvencionadas serán as realizadas ata o 31 de outubro de 2021.

Artigo 2

Modifícase o artigo 16 das bases reguladoras, que queda redactado nos seguintes termos:

1. Cada persoa beneficiaria disporá dun único bono, que poderá ser usado nun ou varios dos comercios retallistas adheridos ao programa.

2. Cada bono terá un valor de 30 €. En función do importe das compras, poderán obterse os seguintes descontos:

– Desconto de 5 € en compras iguais ou superiores a 30 € e inferiores a 50 €.

– Desconto de 10 € en compras iguais ou superiores a 50 €.

Todas estas contías enténdense co IVE incluído.

3. O período de validez dos bonos estenderase ata o 31 de outubro de 2021, salvo esgotamento previo do seu saldo.

4. A través da plataforma tecnolóxica do programa, os comerciantes terán á súa disposición a información necesaria e poderán consultar o histórico das vendas, os bonos xa trocados, os abonos feitos pola entidade colaboradora e os demais detalles de cada operación.

5. En caso de devolución do ben ou bens comprados, o importe da compra poderá ser trocado por outra compra de prezo igual ou superior ou por un vale sen caducidade polo importe correspondente. O comerciante non poderá aboar ao consumidor, en ningún caso, diñeiro en efectivo ou no cartón de crédito.

6. Non será aplicable o troco dos bonos para as compras en liña.

Artigo 3

Modifícase o parágrafo 1 do artigo 17 das bases reguladoras, que queda redactado nos seguintes termos:

Os bonos estarán dispoñibles na web https://www.bonosactivacomercio.gal para a súa descarga polos usuarios a partir do 3 de maio de 2021 e a súa validez estenderase ata o 31 de outubro de 2021.

Disposición derradeira única

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de xullo de 2021

Francisco José Conde López
Vicepresidente segundo e conselleiro de Economía,
Empresa e Innovación