Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 164 Xoves, 26 de agosto de 2021 Páx. 42878

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 13 de agosto de 2021, da Xerencia da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, pola que se resolve a convocatoria para a provisión de diversas prazas de supervisor/a de unidade da devandita Área Sanitaria, convocada pola Resolución do 9 de outubro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 218, do 29 de outubro).

Convocada pola Resolución do 9 de outubro de 2020 (DOG nº 218, do 29 de outubro), a provisión de diversas prazas de supervisor/a de unidade da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza e en virtude do establecido no Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG nº 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, e na Orde do 24 de maio de 2006 (DOG nº 106, do 5 de xuño) pola que se establecen as bases do procedemento para a provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, en virtude das competencias atribuídas polo Decreto 137/2019, do 10 de outubro (DOG nº 208, do 31 de outubro), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, a Orde do 22 de abril de 2020 (DOG nº 82, do 29 de abril), sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, e do Decreto 134/2019, do 10 de outubro (DOG nº 204, do 25 de outubro), polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia, a xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión de diversas prazas de supervisor/a de unidade da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, convocada pola Resolución do 9 de outubro de 2020 (DOG nº 218, do 29 de outubro).

Segundo. Nomear, para os postos que se indican, as persoas citadas no anexo desta resolución.

Terceiro. De conformidade coa base décima da convocatoria, os/as candidatos/as nomeados/as serán avaliados, antes de que transcorran catro anos desde o seu nomeamento, para os efectos de prorrogar o desempeño da xefatura, por idéntico período, ou proceder á súa remoción.

Cuarto. Os/as aspirantes seleccionados/as deberán cesar na praza que desempeñen dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se publique a resolución no Diario Oficial de Galicia.

A toma de posesión do posto de traballo adxudicado deberá efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes ao do cesamento. Para estes efectos, entenderase por praza desempeñada a efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo, adscrito ou destino provisional ou comisión de servizos.

Se así o permiten as necesidades do servizo, e por petición motivada da persoa interesada, os prazos a que se refiren os parágrafos anteriores poderán ser prorrogados polo órgano convocante.

O prazo de toma de posesión e a súa prórroga terán a condición de servizo activo e os correspondentes haberes percibiranse de conformidade co que estableza a orde sobre confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica.

Entenderase que solicita excedencia voluntaria por interese particular, e será declarada nesa situación polo órgano competente, quen non se incorpore ao posto adxudicado no prazo establecido.

Quinto. Contra a presente resolución poderá interpoñerse recurso de alzada ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación, nos termos establecidos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 13 de agosto de 2021

Eloína Núñez Masid
Xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

ANEXO

Nome e apelidos: Antonio Carballo Ambruñeiras.

DNI: ***8915**.

Unidade: Transplante Abdominal.

Centro: Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

Nome e apelidos: María García Pérez.

DNI: ***3376**.

Unidade: Atención ao Paciente.

Centro: Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

Nome e apelidos: Lorena Martínez Martínez.

DNI: ***1228**.

Unidade: Consultas Externas.

Centro: Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

Nome e apelidos: María Elena Petisco López.

DNI: ***7858**.

Unidade: Diálise.

Centro: Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

Nome e apelidos: María Ángeles Sanchidrián Chapinal.

DNI: ***5501**.

Unidade: Medicina Interna (5º B).

Centro: Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.