Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 168 Mércores, 1 de setembro de 2021 Páx. 43552

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais encargados da selección das persoas aspirantes no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas, convocados pola Orde do 4 de xuño de 2020 (Diario Oficial de Galicia, do 22 de xuño).

En cumprimento do sinalado na base quinta da Orde do 4 de xuño de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 22 de xuño) pola que se convoca o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas, nas prazas convocadas na citada orde, esta dirección xeral,

RESOLVE:

Primeiro. Nomear os tribunais que xulgarán o procedemento selectivo das persoas aspirantes no procedemento de acceso de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas nas prazas convocadas na citada orde,

511-Corpo de catedráticos de ensino secundario

– Tribunal da Área Lingüística

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4520**

Xosé Manuel Maceira Fernández

Vogal titular 1

***1984**

Núñez Ramos, Ángel

Vogal titular 2

***1065**

Muñoz Sánchez-Brunete, Javier

Vogal titular 3

***6142**

Manteiga Díaz, María Jesús

Vogal titular 4

***4669**

López Gato, Rosa María

Vogal suplente 1

***4380**

Vergara Perea, Manuel Antonio

Vogal suplente 2

***1705**

Quintáns Rodríguez, María Jesús

Vogal suplente 3

***5402**

Sousa Dopazo, Lucinda

Vogal suplente 4

***5857**

Álvarez Lebredo, Carlos

– Tribunal da Área Científico-Tecnolóxica

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1814**

Rodríguez Alleres, José Daniel

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 1

***0691**

Veiga Freire, María Jesús

Vogal titular 2

***1903**

Gómez Doval, María Ángela

Vogal titular 3

***0282**

Míguez Rodríguez, Luis José

Vogal titular 4

***5239**

Ferreiro Fernández, Elena

Vogal titular 5

***0840**

Gil Fernández, Rudesindo

Vogal suplente 1

***4398**

Juiz López, Mario

Vogal suplente 2

***5344**

López Prada, María Elena

Vogal suplente 3

***2697**

Puentes Graña, María Aurora

Vogal suplente 4

– Tribunal da Área Humanística e Artística

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4033**

Couñago Enríquez, Marina

Vogal titular 1

***2979**

Lama Grande, Manuel Jesús

Vogal titular 2

***6016**

Blanco Roo, José Manuel

Vogal titular 3

***6665**

Álvarez Díaz, María

Vogal titular 4

***4590**

de Lorenzo Romero, Amparo

Vogal titular 5

***1901**

Valcárcel Obelleiro, Juan

Vogal titular 6

***1914**

Vázquez Tur, Mariano José

Vogal titular 7

***7267**

Puente Carracedo, Hipólito

Vogal titular 8

***3443**

Fariña Cadenas, Andrés Francisco

Vogal suplente 1

***0568**

Fernández Naveiro, Juan Carlos

Vogal suplente 2

***8485**

de Cal Cortina, Matilde

Vogal suplente 3

***1045**

Rodríguez Rodríguez, Enrique

Vogal suplente 4

***2060**

Bravo Cores, Daniel

Vogal suplente 5

***4955**

Marti Figueras, Manuel

Vogal suplente 6

***8592**

Porras Robles, Faustino José

Vogal suplente 7

***0293**

Insua Meirás, Francisco José

Vogal suplente 8

***5417**

Meiriño González, María Carmen

– Tribunal de Familias Profesionais e Formación e Orientación Laboral

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8816**

Alén de la Torre, José María

Vogal titular 1

***2813**

Viñas Álvarez, María del Carmen

Vogal titular 2

***4041**

Hernández Losada, María Mercedes

Vogal titular 3

***3479**

Fortes Gómez, Jesús

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***6510**

Fernández Rey, Benito

Vogal suplente 1

***4979**

Corbelle Mejuto, José Manuel

512-Corpo de catedráticos de escolas oficiais de idiomas

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1203**

Serna Masiá, Isabel

Vogal titular 1

***5540**

Lorenzo Rego, Engracia

Vogal titular 2

***6548**

Martínez Moar, María Paula

Vogal titular 3

***0802**

Suárez Moreno, Begoña

Vogal titular 4

***3403**

Valeiro Arias, Paulo Manuel

Vogal suplente 1

***6347**

de Artaza Montero, Rosa Gloria

513-Corpo de catedráticos de artes plásticas e deseño

Posto

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0207**

Risueño López, Jesús María

Vogal titular 1

***6193**

Martín Gulías, Néstor

Vogal titular 2

***0371**

Guinart Rovira, Salvador

Vogal titular 3

***0262**

Novoa González, Cristóbal

Vogal titular 4

***5314**

García Boente Carro, José Luis

Logo da convocatoria da presidencia constituiranse os tribunais no prazo máximo de cinco días hábiles desde a súa publicación no DOG, e será precisa a asistencia do presidente ou presidenta titular ou, se é o caso, do ou da suplente, e de, polo menos, a metade máis un dos vogais, titulares ou suplentes.

Na citada sesión acordarán todas as decisións que correspondan para o correcto desenvolvemento dos procedementos selectivos.

Actuará como secretario/a o/a vogal con menor antigüidade no corpo, agás que o tribunal acorde determine doutra maneira. No caso da mesma antigüidade, actuará como secretario ou secretaria a persoa de menor idade.

Segundo. Os membros dos tribunais absteranse de intervir se se desen as circunstancias sinaladas no artigo 23 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Do mesmo xeito, de acordo co artigo 8.4 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, e co artigo 59.2 da Lei 2/2015, de emprego público de Galicia, deberán absterse de actuar aqueles membros que realizasen tarefas de preparación de persoas aspirantes aos procedementos selectivos para calquera corpo e especialidade, nos cinco anos anteriores a esta publicación.

Así mesmo, o persoal aspirante poderá recusar os membros do tribunal cando concorran as circunstancias previstas no parágrafo anterior, de acordo co artigo 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro.

Terceiro. Para os efectos previstos no artigo 26.2 do Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño), estes tribunais considéranse incluídos na categoría primeira.

Os tribunais terán dereito ás indemnizacións, por razón do servizo, previstas na normativa vixente.

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2021

Jesús Manuel Álvarez Bértolo
Director xeral de Centros e Recursos Humanos