Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 196 Luns, 11 de outubro de 2021 Páx. 49539

III. Outras disposicións

Portos de Galicia

RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2021 pola que se amplía o prazo de xustificación da Resolución do 29 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións a entidades e empresas privadas de carácter náutico-deportivo para a mellora dos portos deportivos e das zonas portuarias de uso náutico-deportivo de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento PE209O).

O 14 de abril de 2021 publicouse no Diario Oficial de Galicia número 69 a Resolución de Portos de Galicia do 29 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións a entidades e empresas privadas de carácter náutico-deportivo para a mellora dos portos deportivos e das zonas portuarias de uso náutico-deportivo de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento PE209O).

O artigo 22 da bases, en relación co prazo para a xustificación da aplicación dos gastos subvencionados, establece que a data límite para executar o proxecto é de tres (3) meses desde a resolución e para presentar o rendemento de conta xustificativa coa documentación da realización dos investimentos será o 30 de outubro de 2021.

O artigo 45.3 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece a posibilidade de que o órgano concedente das subvencións outorgue, salvo precepto en contra contido nas bases reguladoras, unha ampliación do prazo establecido para presentar a xustificación que non excederá a metade deste e sempre que con iso non se prexudiquen dereitos de terceiros.

O artigo 32 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, indica que a ampliación poderá acordarse de oficio ou por instancia de parte antes do vencemento do prazo de que se trate e se as circunstancias así o aconsellan.

Tendo en conta que a resolución expresa desta convocatoria está na actualidade pendente debido a exixencia técnica advertida na avaliación de solicitudes e documentación presentada, aínda tendo suplementado medios de asistencia técnica, e visto que o prazo de xustificación dos gastos subvencionados e presentación de conta xustificativa arriba sinalado rematará o 30 de outubro de 2021, resulta difícil que os potenciais beneficiarios das axudas poidan presentar tal conta.

En consecuencia, procede levar a cabo a modificación da resolución, no sentido de ampliar o prazo de xustificación sinalado no artigo 22 das bases da convocatoria ata o 10 de decembro de 2021, quedando sen variacións os restantes artigos.

Polas razóns expostas,

RESOLVO:

Modificar a data límite de xustificación establecida no artigo 22 das bases da convocatoria da Resolución de Portos de Galicia do 29 de marzo de 2021 (código de procedemento PE209O), ampliando o prazo ata o 10 de decembro de 2021.

En consecuencia, o artigo 22 das bases da convocatoria quedaría redactado do seguinte xeito:

«Artigo 22. Prazo para a xustificación da aplicación dos gastos subvencionados

A data límite para executar o proxecto é de tres (3) meses desde a resolución e para presentar o rendemento de conta xustificativa coa documentación da realización dos investimentos será o 10 de decembro de 2021».

Contra a presente resolución poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a Presidencia de Portos de Galicia, no prazo dun (1) mes a partir do día seguinte ao da súa publicación, ou recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao da a súa publicación.

Santiago de Compostela, 28 de setembro de 2021

Susana Lenguas Gil
Presidenta de Portos de Galicia