Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 206 Martes, 26 de outubro de 2021 Páx. 52475

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Toén

ANUNCIO de notificación da comunicación e requirimento para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas (expediente 333/2021).

De conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e téndose intentado a notificación á persoa responsable, sen que fose posible efectuala por causas non imputables ao Concello de Toén, polo presente anuncio ponse de manifesto o incumprimento pola persoa responsable que a seguir se indica da obriga de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas prohibidas en relación coa parcela que se describe, imposta polo artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia:

Data de inspección

Referencia catastral

Localización/polígono/parcela

Nº expediente

Persoa responsable

ha afectadas por execución subsidiaria

Liquidación provisional €

5.8.2021

32082A08200292

As Airas/82/292

333/2021

Nicasio García Bande

1.083

580

30.8.2021

32082A08200353

As Airas/82/353

384/2021

Gestión Inmobiliaria Alaminos-Vázquez, S.L.

732

390

30.8.2021

32082A08200309

As Airas/82/309

384/2021

Hros. Emilia Seoane Bande

2.011

1.065

30.8.2021

32082A08200310

As Airas/82/310

384/2021

Hros. Emilia Seoane Bande

1.860

1.000

30.8.2021

32082A0820308

As Airas/82/308

384/2021

Mª Teresa Armada Rodríguez

1.792

1.000

19.8.2021

32082A06500050

Fonte Larelle/65/50

358/2021

Hortensia González Rúas

6.059

650

19.8.2021

32082A06500050

Fonte Larelle/65/50

358/2021

Remedios Cid González

6.059

650

19.8.2021

32082A06500050

Fonte Larelle/65/50

358/2021

Arturo González Docasar

6.059

650

19.8.2021

32082A06500051

Fonte Larelle/65/51

358/2021

Bautista Luis Villamarín Fernández

5.033

2.700

20.8.2021

32082A11600194

Mugares/116/194

359/2021

Santiago Pío Iglesias Iglesias

665

350

20.8.2021

32082A11600243

Mugares/116/243

359/2021

Mª del Carmen Fernández Araújo

1.465

775

31.8.2021

32082A09300072

Mugares/93/72

364/2021

Dolores Cruz Feijoo

431,96

250

31.8.2021

32082A11100037

Mugares/111/37

364/2021

Gumersindo Villamarín Prieto

57,79

250

31.8.2021

32082A09300071

Mugares/93/71

364/2021

Inés Cabido Cruz

230,27

250

31.8.2021

32082A09300056

Mugares/93/56

364/2021

Mª Juana González Fernández

322,08

250

31.8.2021

32082A09300051

Mugares/93/51

364/2021

Nieves López Fraga

151,67

250

31.8.2021

32082A09300168

Mugares/93/168

364/2021

Nieves Montero Fernández

64,88

250

31.8.2021

32082A09300410

Mugares/93/410

364/2021

Pilar Cabido Iglesias

598,20

320

31.8.2021

32082A09300230

Mugares/93/230

364/2021

Purificación Josefa Fernández Álvarez

296,06

250

31.8.2021

32082A11100285

Mugares/111/285

364/2021

Ramón Fernández Prieto

26,64

250

31.8.2021

32082A09300088

Mugares/93/88

364/2021

Rosaura Feijoo Fernández

293,22

250

31.8.2021

32082A11100034

Mugares/111/34

364/2021

Santiago Pío Iglesias Iglesias

20,76

250

31.8.2021

32082A09300053

Mugares/93/53

364/2021

Manuel Cruz Casas

197,46

250

31.8.2021

32082A11100097

Mugares/111/97

364/2021

José Feijoo Álvarez

424,89

250

31.8.2021

32082A11100002

Mugares/111/2

364/2021

Mª Teresa Feijoo Montero

121,79

250

31.8.2021

32082A09300131

Mugares/93/131

364/2021

Javier Silva Rodríguez

277,06

250

31.8.2021

32082A09300093

Mugares/93/93

364/2021

Avelina Fernández Fernández

451,29

250

31.8.2021

32082A11100038

Mugares/111/38

364/2021

José Manuel Cruz González

207,20

250

31.8.2021

32082A09300045

Mugares/93/45

364/2021

Juan Ignacio Fernández

319,97

250

31.8.2021

32082A11100269

Mugares/111/269

364/2021

Etelvino Rodríguez Fernández

135,15

250

31.8.2021

32082A11100054

Mugares/111/54

364/2021

Carmen Rodríguez Bande

182,36

250

31.8.2021

32082A09300340

Mugares/93/340

364/2021

Carmen Rodríguez Bande

2.476,90

1.315

31.8.2021

32082A11100047

Mugares/111/47

364/2021

Estrella del Mar Azevedo Fernández

232,46

250

31.8.2021

32082A11100051

Mugares/111/51

364/2021

Mª del Carmen Cruz Feijoo

58,20

250

31.8.2021

32082A09300054

Mugares/93/54

364/2021

Mª del Carmen Cruz Feijoo

632,87

250

31.8.2021

32082A09300060

Mugares/93/60

364/2021

Mª del Carmen Cruz Feijoo

197,18

250

31.8.2021

32082A09300231

Mugares/93/231

364/2021

Mª del Carmen Cruz Feijoo

416,03

250

31.8.2021

32082A11100075

Mugares/111/75

364/2021

Mª del Carmen Cruz Feijoo

53,39

250

31.8.2021

32082A11100095

Mugares/111/95

364/2021

Mª del Carmen Cruz Feijoo

282,61

250

31.8.2021

32082A11100039

Mugares/111/39

364/2021

Mª del Carmen Cruz Feijoo

187,98

250

31.8.2021

32082A11100027

Mugares/111/27

364/2021

Benigno Montero López

21,87

250

31.8.2021

32082A11100031

Mugares/111/31

364/2021

Benigno Montero López

49,03

250

31.8.2021

32082A09300324

Mugares/93/324

364/2021

Luciano Álvarez Fernández

175,73

250

31.8.2021

32082A11100270

Mugares/111/270

364/2021

Purificación Paz Prieto

162,93

250

31.8.2021

32082A11100286

Mugares/111/286

364/2021

Purificación Paz Prieto

93,47

250

1º. En virtude do que antecede, comunícaselle que se comprobou que na referida parcela se incumpre o establecido no artigo 21 da Lei 3/2007. Polo tanto, dispón dun prazo máximo de 15 días naturais para o cumprimento voluntario para xestionar a biomasa na parcela citada, que se iniciará o día seguinte ao da recepción desta notificación.

2º. En caso de persistencia no incumprimento transcorrido o devandito prazo, o Concello procederá sen máis trámites á execución subsidiaria con repercusión dos custos de xestión da biomasa e, se é o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas no artigo 22.2 da precitada Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda. As persoas titulares dos terreos ou dos dereitos de aproveitamento terán a obriga legal de facilitar o necesario acceso para a realización dos traballos de xestión da biomasa e retirada das especies arbóreas prohibidas. O suxeito que realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais previstos legalmente, cando o acceso afecte, dentro da parcela, espazos físicos susceptibles de merecer a cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da Constitución española.

3º. No caso de proceder a execución subsidiaria, o Concello procederá á liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se procederá á súa exacción inmediata en caso de persistencia no incumprimento, logo do transcurso do prazo outorgado, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, de ser o caso.

4º. En caso de persistencia no incumprimento, e transcorrido o prazo outorgado, iniciarase tamén o correspondente procedemento sancionador segundo o previsto no título VII da Lei 3/2007:

a) Administración competente para sancionar (artigo 54 da Lei 3/2007):

1. Será competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal a persoa titular da xefatura territorial da consellería con competencias en materia forestal por razón do territorio en que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para a resolución dos procedementos sancionadores por infraccións tipificadas nesta lei e incoados no ámbito da consellería con competencia en materia forestal:

a) A persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves.

b) O órgano competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves.

c) A persoa titular da consellería que teña asignada a competencia en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves.

3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei, por ausencia de ordenanzas municipais ao respecto, para as infraccións cometidas en terreos urbanos, de núcleo rural e urbanizables delimitados será competencia da respectiva Administración local. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves e graves corresponderalle á persoa titular da alcaldía e a dos expedientes pola comisión de infraccións moi graves ao pleno do concello, de conformidade co establecido no artigo 21.ter.2 desta lei.

b) Cualificación da infracción: infracción leve (51.3.a) da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia), sen prexuízo do establecido no artigo 51.2.g) para as faltas graves.

c) Contía máxima da sanción pecuniaria que se poida impoñer no caso de infracción leve: 1.000 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da Lei 3/2007. No caso de ser considerada infracción grave, a contía máxima da sanción será de 100.000 € (artigo 74.b).

d) Procederase ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas de acordo co establecido no artigo 22.2 da Lei 3/2007.

Toén, 1 de outubro de 2021

Ricardo González Gómez
Alcalde