Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 211 Mércores, 3 de novembro de 2021 Páx. 53801

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Emprego e Igualdade

ORDE do 22 de outubro de 2021 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, de oito postos de traballo convocados mediante a Orde do 19 de agosto de 2021.

Convocada a provisión, polo sistema de libre designación, de oito postos de traballo vacantes na Consellería de Emprego e Igualdade mediante a Orde do 19 de agosto de 2021 (DOG núm. 166, do 30 de agosto), esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a dita convocatoria, coa adxudicación do destino ao persoal funcionario que se expresa no anexo desta orde, seleccionado conforme o establecido nas bases da convocatoria, realizada pola Orde desta consellería do 19 de agosto de 2021.

Segundo. O cesamento no actual destino dos/das funcionarios/as que obtiveron praza producirase no prazo de tres días, contados a partir do seguinte ao da data da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Se na data en que deben cesar no seu destino os/as funcionarios/as están desfrutando un período de licenza, vacacións ou permiso, o prazo para efectualo empezará a contar a partir do día seguinte ao da súa incorporación.

A toma de posesión da praza adxudicada deberase realizar no prazo de tres días hábiles se non implica cambio de residencia ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia. Cando as persoas adxudicatarias do posto obteñan coa súa toma de posesión o reingreso ao servizo activo, o prazo será de vinte días hábiles, conforme o establecido no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, modificado polo Decreto 166/2013, do 14 de novembro.

Terceiro. A persoa responsable do centro en que causen baixa os/as funcionarios/as, así como a daquel en que obteñan destino, consignará no título administrativo, dentro do prazo sinalado no parágrafo anterior, as correspondentes dilixencias de cesamento e toma de posesión, das cales se dará traslado, mediante copia, á Dirección Xeral da Función Pública.

Cuarto. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 22 de outubro de 2021

María Jesús Lorenzana Somoza
Conselleira de Emprego e Igualdade

ANEXO

1. Apelidos e nome: Romero Lamas, María Eugenia.

DNI*: ***9576**.

Grupo/subgrupo: C2.

Corpo ou escala: 2059 corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Código de posto: EM.C01.00.000.15770.001.

Denominación: secretario/a do/da conselleiro/a.

Nivel: 20.

Centro directivo: gabinete conselleiro/a.

Localidade: Santiago de Compostela.

2. Apelidos e nome: Capón Gómez, Pablo.

DNI*: ***4461**.

Grupo/subgrupo: C2.

Corpo ou escala: 1146 corpo xeral auxiliar da Administración do Estado.

Código de posto: EM.C02.00.000.15770.001.

Denominación: secretario/a do/da secretario/a xeral técnico/a.

Nivel: 18.

Centro directivo: Secretaría Xeral Técnica.

Localidade: Santiago de Compostela.

3. Apelidos e nome: Alvedro Riveiro, María Fe.

DNI*: ***6559**.

Grupo/subgrupo: A1.

Corpo ou escala: 2060 corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Código de posto: EM.C02.00.001.15770.001.

Denominación: vicesecretario/a xeral.

Nivel: 30.

Centro directivo: Secretaría Xeral Técnica.

Localidade: Santiago de Compostela.

4. Apelidos e nome: Cardesín Díaz, María Luisa.

DNI*: ***4833**.

Grupo/subgrupo: A1.

Corpo ou escala: 2060 corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Código de posto: EM.C02.00.002.15770.001.

Denominación: subdirector/a xeral Réxime Xurídico e Recursos Humanos.

Nivel: 30.

Centro directivo: Secretaría Xeral Técnica.

Localidade: Santiago de Compostela.

5. Apelidos e nome: García Vázquez, María Pilar.

DNI*: ***5702**.

Grupo/subgrupo: A1.

Corpo ou escala: 2060 corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Código de posto: EM.C02.00.003.15770.001.

Denominación: subdirector/a xeral Xestión Económica e Contratación.

Nivel: 30.

Centro directivo: Secretaría Xeral Técnica.

Localidade: Santiago de Compostela.

6. Apelidos e nome: Romero Lamas, Milagros.

DNI*: ***9626**.

Grupo/subgrupo: C2.

Corpo ou escala: 2059 corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Código de posto: EM.C04.00.000.15770.001.

Denominación: secretario/a do/da director/a xeral.

Nivel: 18.

Centro directivo: Dirección Xeral de Relacións Laborais.

Localidade: Santiago de Compostela.

7. Apelidos e nome: Borrajo Sánchez, Yago.

DNI*: ***7776**.

Grupo/subgrupo: A1.

Corpo ou escala: 2060 corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Código de posto: EM.C99.10.000.32001.001.

Denominación: xefe/a territorial.

Nivel: 28.

Centro directivo: órganos territoriais.

Localidade: Ourense.

8. Apelidos e nome: Mariño Regueiro, Marta.

DNI*: ***9859**.

Grupo/subgrupo: A1.

Corpo ou escala: 2060 corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Código de posto: EM.C99.10.000.36560.001.

Denominación: xefe/a territorial.

Nivel: 28.

Centro directivo: órganos territoriais.

Localidade: Vigo.

* O DNI amósase cifrado co fin de protexer os datos de carácter persoal.