Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 216 Mércores, 10 de novembro de 2021 Páx. 55410

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 20 de outubro de 2021 pola que se resolven as solicitudes das subvencións da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (códigos de procedemento MR651A e MR651B).

Mediante a Orde do 31 de decembro de 2020, da Consellería do Medio Rural, establecéronse as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (códigos de procedemento MR651A e MR651B).

Segundo o artigo 10.12 das bases reguladoras, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a resolución destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, a persoa beneficiaria, a cantidade concedida, a finalidade da subvención outorgada e a puntuación obtida, así como a indicación das causas das desestimacións, e expresaranse, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, o órgano administrativo ou xudicial ante o cal deben presentarse e o prazo para interpolos.

Unha vez rematada a fase de instrución das 633 solicitudes recibidas na Dirección Xeral de Defensa do Monte, avaliadas as solicitudes polo órgano colexiado previsto no artigo 10.3 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as subvencións da Orde do 31 de decembro de 2020 para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor) que se relacionan no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de selección nela establecidos e pola contía que se reflicte no dito anexo fixada en función da liña subvencionada, segundo o previsto nas bases reguladoras para os exercicios 2021 e 2022, por un importe total de 3.997.398,85 € (399.740,08 € no ano 2021 e 3.597.658,77 € no ano 2022) con cargo á aplicación 14.02.551B.770.0, código de proxecto 2016 00212, cofinanciado pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) nunha porcentaxe do 75 %, pola Administración xeral do Estado nun 7,5 % e pola Xunta de Galicia nun 17,5 %, respecto ao gasto público total.

Segundo. Denegar e declarar desistidas as solicitudes que se relacionan no anexo II, con indicación da causa específica, ben por non cumpriren algún dos requisitos establecidos nas referidas bases ben por non cumpriren o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido, de conformidade co disposto no artigo 10 das bases reguladoras.

Terceiro. Informar as persoas beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) Estas axudas subvenciónanse en virtude dun programa cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), submedida 8.3, prioridade 4 do PDR de Galicia 2014-2020 e a súa selección segundo os criterios establecidos nos artigos 33 e 36 desta orde, de conformidade co establecido no punto 1.5 do anexo III (notificación da concesión da axuda) do Regulamento de execución (UE) nº 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).

b) Segundo o disposto no artigo 13 das bases reguladoras, as persoas beneficiarias dispoñen dun prazo de dez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte a esta publicación para a presentación do documento descritivo das actuacións axustado ao contido exixido no artigo 14 das referidas bases.

c) Os servizos de Prevención de Incendios Forestais (SPIF) das xefaturas territoriais comunicarán ás persoas beneficiarias o inicio da execución da subvención, despois da viabilidade da información reflectida no documento descritivo, da superficie mínima e de que sexan favorables os informes preceptivos que foren necesarios.

d) De acordo co establecido no artigo 20 das bases reguladoras, as persoas beneficiarias deberán comunicar o remate das obras aos SPIF, a data límite para o remate e a presentación da documentación xustificativa necesaria para proceder ao pagamento da subvención é o 30 de abril de 2022. Dentro do dito prazo as persoas beneficiarias deberán presentar a documentación que se relaciona no artigo 22 a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia (códigos de procedemento MR651A e MR651B).

e) Estas subvencións son incompatibles con outras subvencións de calquera Administración pública e con calquera outro réxime de subvencións comunitarias para a mesma finalidade, nos termos establecidos na disposición adicional primeira das bases reguladoras.

f) As persoas beneficiarias deberán cumprir, en todo caso, cos requisitos e obrigas exixidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como coas condicións e obrigas establecidas no artigo 27 das bases reguladoras e demais que resulten exixibles segundo a normativa de aplicación. Así mesmo, quedan sometidas ás actuacións de comprobación e control financeiro dos investimentos subvencionados por parte da Consellería do Medio Rural, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Consello de Contas e o Tribunal de Contas, e as instancias de control comunitarias.

g) No artigo 15 das bases reguladoras establécense as causas que poden dar lugar á apertura dun expediente de perda do dereito á subvención e no 24 as causas de reintegro total ou parcial da subvención percibida.

Cuarto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que ditou a resolución, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación.

Disposición derradeira

Esta resolución producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2021

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Manuel Rodríguez Vázquez
Director xeral de Defensa do Monte

ANEXO I

Concesións

a) Liña I. Subvencións para o control selectivo de combustible (código de procedemento MR651A).

Nº orde

Nº expediente

NIF

Entidade beneficiaria

Puntos

Descrición da actuación

Ud.

Investimento

% subv.

Importe
subvención (€)

1

02150024/2021

B70467345

Sociedade de Montes Sostibles de Cuns, S.L. (Sofor 005)

7,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,06

2.070,05

100,00

2.070,05

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,07

291,82

100,00

291,82

2

02360114/2021

V36116259

CMVMC de Valga

7,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,29

2.573,24

100,00

2.573,24

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

14,54

7.125,62

100,00

7.125,62

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

21,65

5.904,60

100,00

5.904,60

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

17,50

15.201,03

100,00

15.201,03

3

02360158/2021

V36054278

CMVMC de Campañó

7,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,20

900,02

100,00

900,02

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,00

409,10

100,00

409,10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,70

833,12

100,00

833,12

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

2,20

600,01

100,00

600,01

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

4,74

2.272,12

100,00

2.272,12

4

02320244/2021

V32233462

CMVMC Parroquias de Casaio (Santa María) e Lardeira (San Tirso)

7,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

5

02320231/2021

V32122475

CMVMC Parroquia de Río Caldo (Santa María)

7,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,89

1.182,30

100,00

1.182,30

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,76

1.842,66

100,00

1.842,66

6

02320105/2021

V32343055

CMVMC Parroquia de Veigas de Camba

7,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,00

8.182,00

100,00

8.182,00

7

02320097/2021

V32184921

CMVMC Campobecerros

7,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

6,00

2.876,10

100,00

2.876,10

8

02360059/2021

V36126167

CMVMC de San Vicente de Nogueira-Meis

6,75

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

9,98

4.890,90

100,00

4.890,90

9

02270130/2021

V27120567

CMVMC de San Xóan de Lagostelle

6,45

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,73

707,74

100,00

707,74

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,39

159,55

100,00

159,55

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,63

2.269,02

100,00

2.269,02

10

02270110/2021

V27134154

CMVMC de Sambreixo de Parga

6,45

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6,60

3.234,46

100,00

3.234,46

11

02270047/2021

V27233477

CMVMC de Asar

6,45

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

15,90

7.621,67

100,00

7.621,67

12

02320220/2021

V32167363

CMVMC de Carreiro Ladrón

6,45

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,54

1.448,21

100,00

1.448,21

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

2,35

640,92

100,00

640,92

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

6,60

3.163,71

100,00

3.163,71

13

02320232/2021

V32257610

CMVMC de Cerdedelo e O Pereiro

6,20

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

18,48

8.858,39

100,00

8.858,39

14

02270033/2021

V27155787

CMVMC de Nocedo

6,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,50

2.659,15

100,00

2.659,15

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,40

2.618,24

100,00

2.618,24

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

15,80

7.743,11

100,00

7.743,11

15

02270063/2021

V27219179

CMVMC de Noceda

6,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,53

3.898,72

100,00

3.898,72

16

02320124/2021

V32175358

CMVMC de Nocelo da Pena

6,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,05

1.656,86

100,00

1.656,86

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

10,09

2.751,85

100,00

2.751,85

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

14,30

12.421,41

100,00

12.421,41

17

02320218/2021

B32506289

Candeda (Sofor 019)

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25,00

10.227,50

100,00

10.227,50

18

02270137/2021

V27221233

CMVMC de Rancaño, Fraga, San Xoán,
Chaira, Serra Mour

6,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

13,20

6.468,92

100,00

6.468,92

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

26,80

12.846,58

100,00

12.846,58

19

02270108/2021

V27322635

CMVMC de Cociña, Tola e Trigal

6,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

8,12

3.892,32

100,00

3.892,32

20

02320162/2021

V32291569

CMVMC A Ponte

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

36,00

14.727,60

100,00

14.727,60

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,30

531,83

100,00

531,83

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,70

1.323,19

100,00

1.323,19

21

02320095/2021

V32168296

CMVMC Laza, Souteliño e Cimadevila

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,86

4.033,73

100,00

4.033,73

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

2,39

651,82

100,00

651,82

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

27,75

13.301,96

100,00

13.301,96

22

02360054/2021

V36102721

CMVMC Burgueira

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,23

912,29

100,00

912,29

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,23

912,29

100,00

912,29

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,94

950,74

100,00

950,74

23

02320102/2021

V32241630

CMVMC Parada da Serra

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

33,44

13.680,30

100,00

13.680,30

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6,56

3.214,86

100,00

3.214,86

24

02320164/2021

V32149049

CMVMC Arnuíde

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,28

5.023,75

100,00

5.023,75

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

16,20

7.939,13

100,00

7.939,13

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

23,39

6.379,15

100,00

6.379,15

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

8,13

7.061,96

100,00

7.061,96

25

02320161/2021

V32166084

CMVMC Tamicelas, O Castro e Naveaus

6,00

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

23,80

6.490,97

100,00

6.490,97

26

02320183/2021

V32155962

CMVMC Riomao

6,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

40,00

19.174,00

100,00

19.174,00

27

02320243/2021

V32189227

CMVMC A Gudiña

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,86

2.397,33

100,00

2.397,33

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

21,24

10.181,39

100,00

10.181,39

28

02320053/2021

V32300329

CMVMC Pradorramisquedo

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

29

02320146/2021

V32160640

CMVMC O Tameirón

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

30

02320109/2021

V32199176

CMVMC Herosa

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,10

2.904,61

100,00

2.904,61

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

12,00

5.752,20

100,00

5.752,20

31

02360078/2021

V36101152

CMVMC Petán

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,00

4.909,20

100,00

4.909,20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,50

204,55

100,00

204,55

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,00

1.960,28

100,00

1.960,28

32

02320108/2021

V32252595

CMVMC Veiga de Nostre e Sanguñedo

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

34,75

14.216,23

100,00

14.216,23

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

5,25

2.516,59

100,00

2.516,59

33

02320088/2021

V32187619

CMVMC O Canizo

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

34

02320154/2021

V32169203

CMVMC Portocambo

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

35,00

14.318,50

100,00

14.318,50

35

02270025/2021

V27213297

CMVMC Saa

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13,77

5.633,31

100,00

5.633,31

36

02270096/2021

V27132000

CMVMC Vilares

6,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,40

572,74

100,00

572,74

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7,50

3.675,53

100,00

3.675,53

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

19,62

9.404,85

100,00

9.404,85

37

02320103/2021

V32169864

CMVMC Parroquia de Gabín (San Pedro)

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

38

02270074/2021

V27222397

CMVMC Vilar de Lor

6,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,07

4.937,84

100,00

4.937,84

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

21,30

10.438,49

100,00

10.438,49

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

6,28

3.010,32

100,00

3.010,32

39

02320129/2021

V32213639

CMVMC Abelenda

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

40

02360043/2021

V36140879

CMVMC Filgueira

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,00

3.681,90

100,00

3.681,90

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,00

2.045,50

100,00

2.045,50

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,75

1.837,76

100,00

1.837,76

41

02320251/2021

V32189789

CMVMC A Vilavella e A Canda

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

26,89

11.000,70

100,00

11.000,70

42

02320229/2021

V32203432

CMVMC Vences

6,00

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

15,14

13.151,06

100,00

13.151,06

43

02360163/2021

V36059012

CMVMC Gargamala

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24,74

10.121,13

100,00

10.121,13

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,24

507,28

100,00

507,28

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,47

1.210,47

100,00

1.210,47

44

02320114/2021

V32187791

CMVMC Parroquia de Bande (San Pedro)

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,92

4.876,47

100,00

4.876,47

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6,18

3.028,63

100,00

3.028,63

45

02270078/2021

V27324763

CMVMC Paradapiñol e Rugando

6,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

6,70

3.211,65

100,00

3.211,65

46

02320089/2021

V32169344

CMVMC Parroquias da Encomenda (San Antonio), Mendoia (Nosa Sra. da Concepción), Sobrado (San Salvador) e Somoza (San Miguel)

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

22,00

9.000,20

100,00

9.000,20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,14

1.048,75

100,00

1.048,75

47

02320100/2021

V32274078

CMVMC Carracedo da Serra

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

48

02320074/2021

V32241028

CMVMC Parroquia de Nieva (Santa María)

6,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18,06

7.388,35

100,00

7.388,35

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,08

2.078,23

100,00

2.078,23

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6,86

3.361,88

100,00

3.361,88

49

02360100/2021

V36021756

CMVMC de Xinzo

5,45

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,11

2.090,50

100,00

2.090,50

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,57

2.239,62

100,00

2.239,62

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

8,17

7.096,71

100,00

7.096,71

50

02270124/2021

V27179035

CMVMC de Xunquiñas

5,45

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,50

4.704,65

100,00

4.704,65

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,19

486,83

100,00

486,83

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,30

1.127,16

100,00

1.127,16

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

2,10

1.006,64

100,00

1.006,64

51

02150037/2021

V15277080

CMVMC de Montes de Lira

5,45

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,00

2.863,70

100,00

2.863,70

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,58

4.737,38

100,00

4.737,38

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

11,40

5.586,80

100,00

5.586,80

52

02150013/2021

V15251523

CMVMC de San Adrián de Veiga

5,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,00

2.863,70

100,00

2.863,70

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,50

1.022,75

100,00

1.022,75

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

11,50

5.635,81

100,00

5.635,81

53

02320091/2021

V32332611

CMVMC Poula do Penedo do Coto de Mosteiro

5,20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,10

450,01

100,00

450,01

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,75

1.347,69

100,00

1.347,69

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

11,21

5.373,51

100,00

5.373,51

54

02270123/2021

V27288844

CMVMC de Moia

5,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,10

8.222,91

100,00

8.222,91

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,07

437,74

100,00

437,74

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6,43

3.151,15

100,00

3.151,15

55

02270039/2021

V27143098

CMVMC Pacio

5,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,00

1.636,40

100,00

1.636,40

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,00

4.500,10

100,00

4.500,10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,95

465,57

100,00

465,57

56

02270030/2021

V27158138

CMVMC de Toca

5,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

21,71

8.881,56

100,00

8.881,56

57

02320246/2021

V32244089

CMVMC Castelaus Vello Coto Cancelos
San Pedro Abrigueiros e Carpazal

5,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

19,30

7.895,63

100,00

7.895,63

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

3,47

1.663,34

100,00

1.663,34

58

02150019/2021

V15547318

CMVMC Gandarela

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,20

2.536,42

100,00

2.536,42

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,33

953,20

100,00

953,20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,74

1.832,86

100,00

1.832,86

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

0,70

608,04

100,00

608,04

59

02320060/2021

V32392334

CMVMC Parroquias de Araúxo (San Martiño), Lobios (San Miguel) e San Paio de Araúxo (excepto O Puxedo e Guende)

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16,32

6.676,51

100,00

6.676,51

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,21

85,91

100,00

85,91

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,35

171,52

100,00

171,52

60

02360051/2021

V36308609

CMVMC Xesta

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

61

02360095/2021

V36137883

CMVMC A Laxe

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

62

02270114/2021

V27041235

CMVMC Labrada

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

63

02320117/2021

V32164857

CMVMC Rebordechao

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

31,18

12.755,74

100,00

12.755,74

64

02320167/2021

V32411183

CMVMC Parroquia de Manín (San Salvador)

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

65

02360030/2021

V36207777

CMVMC Zobra

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,10

4.541,01

100,00

4.541,01

66

02360064/2021

V36060325

CMVMC Loureza

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15,00

6.136,50

100,00

6.136,50

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,20

588,08

100,00

588,08

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

6,10

1.663,65

100,00

1.663,65

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

6,57

5.706,90

100,00

5.706,90

67

02320267/2021

V32225104

CMVMC Castro de Escuadro, Escuadro
e A Teixeira

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

35,00

14.318,50

100,00

14.318,50

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,00

2.450,35

100,00

2.450,35

68

02360140/2021

V36170454

CMVMC Piñeiro

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29,32

11.994,81

100,00

11.994,81

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,88

360,01

100,00

360,01

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6,11

2.994,33

100,00

2.994,33

69

02360040/2021

V36121010

CMVMC Santa Mariña do Rosal

5,00

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

37,00

32.139,31

100,00

32.139,31

70

02320127/2021

V32026411

CMVMC Casas Vellas, Portela, Fontao, Guxinde, Ferreiros de Arriba, Queguas, Venceáns e Vilar

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

39,98

16.355,82

100,00

16.355,82

71

02320059/2021

V32223026

CMVMC Vilanova

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,60

1.472,76

100,00

1.472,76

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,00

2.863,70

100,00

2.863,70

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

13,50

6.615,95

100,00

6.615,95

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

15,90

7.621,67

100,00

7.621,67

72

02270107/2021

V27294255

CMVMC Parada dos Montes

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,66

4.361,01

100,00

4.361,01

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

23,80

20.673,39

100,00

20.673,39

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

4,70

2.252,95

100,00

2.252,95

73

02320044/2021

V32221640

CMVMC Valdín

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

74

02360082/2021

V36110377

CMVMC Barrantes

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,65

265,92

100,00

265,92

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,03

421,37

100,00

421,37

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,62

2.264,12

100,00

2.264,12

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

12,39

3.379,12

100,00

3.379,12

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

6,29

5.463,68

100,00

5.463,68

75

02360058/2021

V36308211

CMVMC Seixido

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

76

02360065/2021

V36170652

CMVMC Parada das Achas

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,89

2.409,60

100,00

2.409,60

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,44

1.685,84

100,00

1.685,84

77

02320055/2021

V32303109

CMVMC Ramilo

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

78

02360037/2021

V36219269

CMVMC Prado

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18,54

7.584,71

100,00

7.584,71

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

4,83

2.315,26

100,00

2.315,26

79

02360033/2021

V36330421

CMVMC Graña

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,30

1.759,13

100,00

1.759,13

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

2,49

1.193,58

100,00

1.193,58

80

02320096/2021

V32194052

CMVMC San Lourenzo

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,00

818,20

100,00

818,20

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

38,00

18.215,30

100,00

18.215,30

81

02270029/2021

V27122613

CMVMC Vilacampa

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,86

3.624,63

100,00

3.624,63

82

02360120/2021

V36027670

CMVMC Santa María de Sacos

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,07

1.255,94

100,00

1.255,94

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,49

1.427,76

100,00

1.427,76

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6,76

3.312,87

100,00

3.312,87

83

02150046/2021

V15223787

CMVMC Nebra

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,73

2.753,24

100,00

2.753,24

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,22

1.726,40

100,00

1.726,40

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

19,05

9.335,83

100,00

9.335,83

84

02320248/2021

V32187478

CMVMC Xares

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

22,00

9.000,20

100,00

9.000,20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,20

2.945,52

100,00

2.945,52

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

10,80

5.292,76

100,00

5.292,76

85

02320080/2021

V32201261

CMVMC Candeda, Carballeda, Casoio, Domiz, Pusmazán, Riodolas, Robledo, Santa Cruz, Soutadoiro, Ricosende e Viladequinta, Alixo, Raxoá e Millarouso

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29,17

11.933,45

100,00

11.933,45

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

10,83

5.191,36

100,00

5.191,36

86

02320144/2021

V32184384

CMVMC Pentes

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

22,59

9.241,57

100,00

9.241,57

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,72

294,55

100,00

294,55

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,90

1.421,20

100,00

1.421,20

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

3,79

1.816,74

100,00

1.816,74

87

02320216/2021

V32290363

CMVMC Parroquias de Quins (Santa María) e Melón (Santa María)

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,00

4.909,20

100,00

4.909,20

88

02320199/2021

V32266249

CMVMC Toro

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25,00

10.227,50

100,00

10.227,50

89

02320187/2021

V32186629

CMVMC O Pereiro

5,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

30,00

14.380,50

100,00

14.380,50

90

02270041/2021

V27201219

CMVMC Enciñeira

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14,00

5.727,40

100,00

5.727,40

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

16,00

7.669,60

100,00

7.669,60

91

02320125/2021

V32141095

CMVMC Parroquia de Avión (Santos Xusto e Pastor)

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,50

1.840,95

100,00

1.840,95

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,20

2.945,52

100,00

2.945,52

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

18,30

8.968,28

100,00

8.968,28

92

02360066/2021

V36049641

CMVMC Padróns

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,00

4.500,10

100,00

4.500,10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,80

327,28

100,00

327,28

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,10

539,08

100,00

539,08

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

0,80

383,48

100,00

383,48

93

02150049/2021

V15452758

CMVMC Ribasieira

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

94

02150021/2021

G15520570

CMVMC Vadebois, Parada e outros

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16,19

6.623,33

100,00

6.623,33

95

02320049/2021

V32188930

CMVMC Cepedelo

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

96

02270102/2021

V27115120

CMVMC Lousada

5,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

19,80

9.491,13

100,00

9.491,13

97

02320113/2021

V32168908

CMVMC Vilardevós

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15,35

6.279,69

100,00

6.279,69

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

14,65

7.022,48

100,00

7.022,48

98

02320052/2021

V32196990

CMVMC Pradocabalos

5,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,50

3.886,45

100,00

3.886,45

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

18,00

8.821,26

100,00

8.821,26

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

2,50

1.198,38

100,00

1.198,38

99

02270064/2021

V27171164

CMVMC Martín

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,09

2.900,52

100,00

2.900,52

100

02320077/2021

V32217473

CMVMC Prada

5,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,24

916,38

100,00

916,38

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,85

1.886,77

100,00

1.886,77

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

23,86

11.437,29

100,00

11.437,29

101

02270135/2021

V27123587

CMVMC Mariz

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,00

3.681,90

100,00

3.681,90

102

02320068/2021

V32183477

CMVMC Bouza, Pexeiros, Solbeira
e Vilardemilo

5,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

8,20

3.930,67

100,00

3.930,67

103

02320106/2021

V32179988

CMVMC Pedrosa

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,04

2.880,06

100,00

2.880,06

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,42

1.808,22

100,00

1.808,22

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,43

2.661,08

100,00

2.661,08

104

02360077/2021

V36151348

CMVMC Borbén

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,89

2.818,70

100,00

2.818,70

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1,84

1.598,28

100,00

1.598,28

105

02150048/2021

V15282122

CMVMC Oleiros

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,00

2.454,60

100,00

2.454,60

106

02320116/2021

V32199747

CMVMC Parroquia das Maus de Salas
(Santa Baia)

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

107

02320184/2021

V32228496

CMVMC Lamalonga

5,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

30,00

14.380,50

100,00

14.380,50

108

02320174/2021

V32268773

CMVMC Parroquia de Bousés (Santa Baia)

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,05

8.202,46

100,00

8.202,46

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

1,80

862,83

100,00

862,83

109

02360042/2021

V36039410

CMVMC Cerdeiras

5,00

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

21,00

5.727,33

100,00

5.727,33

110

02320201/2021

V32223943

CMVMC Lucenza

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,50

3.886,45

100,00

3.886,45

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

5,00

1.363,65

100,00

1.363,65

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

4,40

2.109,14

100,00

2.109,14

111

02320111/2021

V32172918

CMVMC A Esculqueira

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,00

4.500,10

100,00

4.500,10

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

19,00

9.107,65

100,00

9.107,65

112

02270062/2021

V27282268

CMVMC Ventosa

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,27

4.610,56

100,00

4.610,56

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

11,44

5.483,76

100,00

5.483,76

113

02320107/2021

V32216624

CMVMC Porto e Alemparte

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,50

4.295,55

100,00

4.295,55

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

0,50

136,37

100,00

136,37

114

02270026/2021

V27166016

CMVMC Incio-San Pedro

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,58

646,38

100,00

646,38

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

19,80

9.491,13

100,00

9.491,13

115

02320236/2021

V32196578

CMVMC Carraxo e O Santo

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13,50

5.522,85

100,00

5.522,85

116

02320082/2021

V32229627

CMVMC Videferre

5,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

18,00

8.628,30

100,00

8.628,30

117

02150047/2021

V15313836

CMVMC Noal

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18,64

7.625,62

100,00

7.625,62

118

02150041/2021

V15882632

CMVMC Santa Mariña de Esteiro

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13,47

5.510,58

100,00

5.510,58

119

02270098/2021

V27129162

CMVMC Nogueira

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,24

3.370,98

100,00

3.370,98

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,50

735,11

100,00

735,11

120

02320046/2021

V32233272

CMVMC Parroquia de Loña do Monte
(San Salvador)

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15,51

6.345,14

100,00

6.345,14

121

02320098/2021

V32141103

CMVMC Barroso

5,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,04

2.880,06

100,00

2.880,06

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

9,46

4.636,06

100,00

4.636,06

122

02270092/2021

V27292135

CMVMC Salcedo e Bairán

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,00

4.091,00

100,00

4.091,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

18,50

8.867,98

100,00

8.867,98

123

02320063/2021

V32336083

CMVMC Santigoso

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

22,60

9.245,66

100,00

9.245,66

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

7,40

3.547,19

100,00

3.547,19

124

02150015/2021

G15484835

CMVMC Brañas

5,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

28,00

11.454,80

100,00

11.454,80

125

02360049/2021

V36053734

CMVMC Viladesuso

5,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7,94

3.891,16

100,00

3.891,16

126

02320198/2021

V32185340

CMVMC Feilas

4,45

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

10,90

5.224,92

100,00

5.224,92

127

02150039/2021

V15111693

CMVMC Xestosos

4,45

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,85

4.438,74

100,00

4.438,74

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,26

106,37

100,00

106,37

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,43

210,73

100,00

210,73

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

5,75

4.994,62

100,00

4.994,62

128

02360090/2021

V36110856

CMVMC de Moreira Soutomaior

4,45

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,86

760,93

100,00

760,93

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,77

315,01

100,00

315,01

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,09

1.024,25

100,00

1.024,25

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

5,42

1.478,20

100,00

1.478,20

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

13,88

12.056,58

100,00

12.056,58

129

02270031/2021

V27114230

CMVMC de Escrita e Monteiros

4,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,20

4.991,02

100,00

4.991,02

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

27,80

13.325,93

100,00

13.325,93

130

02270122/2021

V27118991

CMVMC da Parroquia de Loentia

4,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,14

3.739,17

100,00

3.739,17

131

02270141/2021

V27209550

MVMC de Paradaseca

4,20

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

16,92

8.110,60

100,00

8.110,60

132

02320131/2021

V32337487

CMVMC Entrecinsa

4,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24,00

9.818,40

100,00

9.818,40

133

02320067/2021

V32441966

CMVMC As Taboazas

4,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

134

02320054/2021

V32186728

CMVMC de Bouza (Sierra de Vales)

4,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

135

02320134/2021

V32172868

CMVMC Osoño

4,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14,70

6.013,77

100,00

6.013,77

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

15,30

7.334,06

100,00

7.334,06

136

02320213/2021

V32197022

CMVMC Parroquia de Feás (San Miguel)

4,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

21,50

8.795,65

100,00

8.795,65

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

8,50

4.074,48

100,00

4.074,48

137

02360151/2021

V36116598

CMMV de Sela

4,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,89

2.818,70

100,00

2.818,70

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,17

478,65

100,00

478,65

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,90

1.421,20

100,00

1.421,20

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1,75

1.520,10

100,00

1.520,10

138

02360131/2021

V36163277

CMVMC Santa Mariña Tomonde

4,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,94

2.430,05

100,00

2.430,05

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13,74

5.621,03

100,00

5.621,03

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

8,65

4.239,11

100,00

4.239,11

139

02360046/2021

V36337681

CMVMC Soutelo-Pq. Madanela

4,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,57

3.505,99

100,00

3.505,99

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,68

278,19

100,00

278,19

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

6,54

3.134,95

100,00

3.134,95

140

02150030/2021

V15452279

CMVMC de Adraño de Carnota

4,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14,08

5.760,13

100,00

5.760,13

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,96

960,54

100,00

960,54

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

3,18

867,28

100,00

867,28

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

10,77

9.355,15

100,00

9.355,15

141

02320149/2021

V32239527

CMVMC Parroquia de Bangueses (San Miguel)

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

38,17

15.573,36

100,00

15.573,36

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,31

534,48

100,00

534,48

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,52

254,84

100,00

254,84

142

02320203/2021

V32207961

CMVMC Parroquia de Requiás (Santiago)

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

143

02270118/2021

V27207216

CMVMC Miñotos

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

26,00

10.636,60

100,00

10.636,60

144

02270024/2021

V27279249

CMVMC Vilarmel

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16,27

6.656,06

100,00

6.656,06

145

02320101/2021

V32168775

CMVMC Mormentelos

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

146

02360034/2021

V36303287

CMVMC Estacas

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

32,63

13.348,93

100,00

13.348,93

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,50

735,11

100,00

735,11

147

02270068/2021

V27325075

CMVMC Cereixido

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

36,91

15.099,88

100,00

15.099,88

148

02360128/2021

V36321842

CMVMC Barcia

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

149

02320181/2021

V32281958

CMVMC Meixide

4,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

40,00

19.174,00

100,00

19.174,00

150

02320115/2021

V32221335

CMVMC Parroquias da Fraga
(San Bartolomeu), Parada (Santa Eufemia) e San Xes de Vilariño (San Xes)

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

151

02270069/2021

V27124809

CMVMC Murias

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

33,38

13.655,76

100,00

13.655,76

152

02360036/2021

V36103570

CMVMC Maceira

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,10

1.268,21

100,00

1.268,21

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

5,70

2.732,30

100,00

2.732,30

153

02360155/2021

V36052603

CMVMC Traspielas

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

19,03

7.785,17

100,00

7.785,17

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,92

2.012,77

100,00

2.012,77

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,99

2.935,52

100,00

2.935,52

154

02360053/2021

V36287597

CMVMC Quireza

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18,34

7.502,89

100,00

7.502,89

155

02320262/2021

V32283020

CMVMC Parroquia de Forcadas (Santa María)

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,00

8.182,00

100,00

8.182,00

156

02360166/2021

V36132017

CMVMC Caroi

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

157

02150044/2021

V15633894

CMVMC San Xoan de Laíño

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,36

147,28

100,00

147,28

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,64

803,60

100,00

803,60

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

6,00

1.636,20

100,00

1.636,20

158

02320045/2021

E32256471

CMVMC Seoane

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

159

02320121/2021

V32359465

CMVMC Hedrada

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

160

02360057/2021

V36111730

CMVMC Achas

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

161

02270082/2021

V27133172

CMVMC Santa Cruz de Parga

4,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6,80

3.332,48

100,00

3.332,48

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

10,40

4.985,24

100,00

4.985,24

162

02360080/2021

V36302016

CMVMC Campo

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

163

02150025/2021

V15404288

CMVMC Grañas do Sor

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17,90

7.322,89

100,00

7.322,89

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,92

1.194,57

100,00

1.194,57

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,45

1.690,74

100,00

1.690,74

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

1,41

675,88

100,00

675,88

164

02150032/2021

V15298516

CMVMC Baroña

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,00

2.045,50

100,00

2.045,50

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,00

818,20

100,00

818,20

165

02270099/2021

V27137884

CMVMC Miraz

4,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

11,18

5.359,13

100,00

5.359,13

166

02360084/2021

V36156461

CMVMC Covelo

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

167

02270076/2021

V27128891

CMVMC Negradas

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,40

981,84

100,00

981,84

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

27,00

12.942,45

100,00

12.942,45

168

02320130/2021

V32135097

CMVMC Castiñeira

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

169

02270093/2021

V27135003

CMVMC Xián

4,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,00

2.450,35

100,00

2.450,35

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

8,00

3.834,80

100,00

3.834,80

170

02360102/2021

V36054526

CMVMC San Xoán de Poio

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,00

409,10

100,00

409,10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,10

539,08

100,00

539,08

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

1,10

300,00

100,00

300,00

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

2,10

1.824,12

100,00

1.824,12

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

5,20

2.492,62

100,00

2.492,62

171

02270103/2021

V27131994

CMVMC Santa Mariña de Lagostelle

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24,00

9.818,40

100,00

9.818,40

172

02360101/2021

V36129252

CMVMC Augasantas

4,00

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

30,00

26.058,90

100,00

26.058,90

173

02270056/2021

V27166479

CMVMC Carballo de Lor, Margaride, Pacio, Paradela, Pozos, Riomaior, Sobrado, Trampilla e Xanelo

4,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

15,61

7.482,65

100,00

7.482,65

174

02360116/2021

V36109742

CMVMC Viascón

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,07

846,84

100,00

846,84

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,89

773,20

100,00

773,20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,70

2.303,33

100,00

2.303,33

175

02150023/2021

V70028220

CMVMC Colúns

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

176

02360111/2021

V36686186

CMVMC Vincios

4,00

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

5,79

5.029,37

100,00

5.029,37

177

02270084/2021

V27139153

CMVMC Carballo

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,40

2.618,24

100,00

2.618,24

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,44

4.271,00

100,00

4.271,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

13,16

6.449,32

100,00

6.449,32

178

02360160/2021

V36165140

CMVMC Escuadra

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

179

02320186/2021

V32232803

CMVMC Gondulfes e Marbán

4,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,25

1.329,58

100,00

1.329,58

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,05

1.984,78

100,00

1.984,78

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

18,70

8.963,85

100,00

8.963,85

180

02360097/2021

V36156214

CMVMC Cea (excepto Loenzo)

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,49

4.700,56

100,00

4.700,56

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

3,60

981,83

100,00

981,83

181

02320066/2021

V32268724

CMVMC Pepín

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,80

1.554,58

100,00

1.554,58

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,60

654,56

100,00

654,56

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

17,40

8.527,22

100,00

8.527,22

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

7,20

1.963,66

100,00

1.963,66

182

02270043/2021

V27184472

CMVMC Bazal, Cascaxide, Piúca, Torre, Torrón e Vilamirón

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29,99

12.268,91

100,00

12.268,91

183

02270119/2021

V27135334

CMVMC Vilapena

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,50

5.113,75

100,00

5.113,75

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,89

773,20

100,00

773,20

184

02360162/2021

V36684736

CMVMC Belesar

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,71

2.745,06

100,00

2.745,06

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,00

409,10

100,00

409,10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,50

735,11

100,00

735,11

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

6,56

1.789,11

100,00

1.789,11

185

02360071/2021

V36037109

CMVMC Malvas

4,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,80

1.145,48

100,00

1.145,48

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,80

2.842,41

100,00

2.842,41

186

02320075/2021

V32181588

CMVMC Castromil

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,20

4.581,92

100,00

4.581,92

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,40

163,64

100,00

163,64

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

14,40

6.902,64

100,00

6.902,64

187

02270094/2021

V27136043

CMVMC Lamaigrexa e lugares de Domiz
e Pereiro da Parroquia de Salcedo

4,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,09

855,02

100,00

855,02

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6,42

3.146,25

100,00

3.146,25

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

14,95

7.166,28

100,00

7.166,28

188

02360085/2021

V36175487

CMVMC Pinzás

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,63

1.075,93

100,00

1.075,93

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

5,97

1.628,20

100,00

1.628,20

189

02360104/2021

V36021939

CMVMC Piñeiro

4,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,86

1.891,67

100,00

1.891,67

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

8,45

7.339,92

100,00

7.339,92

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

0,30

143,81

100,00

143,81

190

02360141/2021

V36111540

CMVMC Verducido

4,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,29

527,74

100,00

527,74

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,15

2.033,79

100,00

2.033,79

191

02360075/2021

V36106250

CMVMC Tomiño

4,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,31

126,82

100,00

126,82

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,46

225,43

100,00

225,43

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

5,84

1.592,74

100,00

1.592,74

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

0,82

712,28

100,00

712,28

192

02270131/2021

V27133966

CMVMC Santa Eulalia de Pena

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,20

2.536,42

100,00

2.536,42

193

02320086/2021

V32155020

CMVMC Parroquia de Santigoso (San Miguel)

4,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,68

278,19

100,00

278,19

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,71

838,02

100,00

838,02

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

10,67

5.114,66

100,00

5.114,66

194

02320192/2021

V32196305

CMVMC Chaguazoso

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,00

8.182,00

100,00

8.182,00

195

02320257/2021

V32215352

CMVMC Corvelle

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

196

02360106/2021

V36056281

CMVMC Tenorio

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,14

3.330,07

100,00

3.330,07

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,50

2.659,15

100,00

2.659,15

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,00

2.450,35

100,00

2.450,35

197

02360154/2021

V36104545

CMVMC Santiago de Covelo

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29,76

12.174,82

100,00

12.174,82

198

02320265/2021

V32172959

CMVMC Fontefría

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,33

532,00

100,00

532,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,20

880,00

100,00

880,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,46

1.695,64

100,00

1.695,64

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

15,94

7.640,84

100,00

7.640,84

199

02150042/2021

V15265739

CMVMC Goiáns

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,00

1.227,30

100,00

1.227,30

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

4,80

4.169,42

100,00

4.169,42

200

02320165/2021

V32172207

CMVMC Parroquia de Parderrubias
(Santa Olaia)

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,96

2.847,34

100,00

2.847,34

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,06

1.009,54

100,00

1.009,54

201

02270104/2021

V27145879

CMVMC Librán

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

202

02320268/2021

V32262610

CMVMC San Martiño de Arriba

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,00

8.182,00

100,00

8.182,00

203

02320072/2021

V32223760

CMVMC Santa Baia de Montes

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,50

5.113,75

100,00

5.113,75

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

3,00

1.438,05

100,00

1.438,05

204

02360124/2021

V36060242

CMVMC Mouriscados

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,00

8.182,00

100,00

8.182,00

205

02150014/2021

V15339740

CMVMC Campelo, Vilar e Cerqueiras

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,00

2.045,50

100,00

2.045,50

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,90

368,19

100,00

368,19

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,50

735,11

100,00

735,11

206

02360076/2021

V36043610

CMVMC Outeiro, Ramil e Basadroa

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,86

5.261,03

100,00

5.261,03

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,57

1.051,39

100,00

1.051,39

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,74

2.322,93

100,00

2.322,93

207

02320069/2021

V32183592

CMVMC Castrelo de Cima

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13,42

5.490,12

100,00

5.490,12

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

16,58

7.947,62

100,00

7.947,62

208

02320135/2021

V32249062

CMVMC Muradás

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,70

1.513,67

100,00

1.513,67

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,75

306,83

100,00

306,83

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

2,70

736,37

100,00

736,37

209

02320169/2021

V32193930

CMVMC Couso e Freande

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,40

8.345,64

100,00

8.345,64

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

1,26

343,64

100,00

343,64

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

4,60

3.995,70

100,00

3.995,70

210

02320263/2021

V32223315

CMVMC Parroquia de Grixoa (San Pedro)

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

26,20

10.718,42

100,00

10.718,42

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,80

1.862,27

100,00

1.862,27

211

02270066/2021

V27283498

CMVMC Vilasouto

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

27,71

11.336,16

100,00

11.336,16

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,43

700,80

100,00

700,80

212

02360073/2021

V36123396

CMVMC Laxioso

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,44

589,10

100,00

589,10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,21

904,11

100,00

904,11

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,51

1.230,08

100,00

1.230,08

213

02320224/2021

V32196701

CMVMC Ábedes

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,50

5.113,75

100,00

5.113,75

214

02270034/2021

V27117605

CMVMC Codesido

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,35

1.779,59

100,00

1.779,59

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,00

1.636,40

100,00

1.636,40

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,00

2.450,35

100,00

2.450,35

215

02360168/2021

V36122760

CMVMC Comboa e Romariz

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,60

1.063,66

100,00

1.063,66

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,40

163,64

100,00

163,64

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,20

588,08

100,00

588,08

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

1,60

766,96

100,00

766,96

216

02320150/2021

V32214942

CMVMC Vilar

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,70

286,37

100,00

286,37

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

5,05

2.420,72

100,00

2.420,72

217

02270101/2021

V27294354

CMVMC Lamas e San Cristovo

4,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

17,90

8.580,37

100,00

8.580,37

218

02320139/2021

V32210734

CMVMC Arnelas

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,07

2.892,34

100,00

2.892,34

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,31

535,92

100,00

535,92

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,72

842,92

100,00

842,92

219

02320112/2021

V32182743

CMVMC Servoi

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,60

3.518,26

100,00

3.518,26

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

15,90

4.336,41

100,00

4.336,41

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

5,50

2.636,43

100,00

2.636,43

220

02320092/2021

V32266470

CMVMC Mourazos

4,00

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

9,44

8.165,60

100,00

8.165,60

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

0,68

325,96

100,00

325,96

221

02360098/2021

V36685949

CMVMC Chandebrito

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,25

1.738,68

100,00

1.738,68

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,10

1.029,15

100,00

1.029,15

222

02150018/2021

V70164801

CMVMC Parroquia de Mañón

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

21,85

8.938,84

100,00

8.938,84

223

02270106/2021

V27254895

CMVMC Acedre

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,16

1.292,76

100,00

1.292,76

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7,20

3.528,50

100,00

3.528,50

224

02320168/2021

V32170581

CMVMC A Saceda

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,02

3.280,98

100,00

3.280,98

225

02270036/2021

V27208198

CMVMC Escuadra de Aldea

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16,20

6.627,42

100,00

6.627,42

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,00

1.636,40

100,00

1.636,40

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,50

1.715,25

100,00

1.715,25

226

02320250/2021

V32362048

CMVMC Gudín

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

227

02360060/2021

V36170546

CMVMC Prado da Canda

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,44

3.861,90

100,00

3.861,90

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,04

1.489,81

100,00

1.489,81

228

02320140/2021

V32180648

CMVMC San Paio

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,00

2.454,60

100,00

2.454,60

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

6,40

1.745,47

100,00

1.745,47

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

4,90

2.348,82

100,00

2.348,82

229

02320190/2021

V32156846

CMVMC Freixo, Sas, Sarreaus e Tarrazo

4,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,10

2.086,41

100,00

2.086,41

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

3,05

831,83

100,00

831,83

230

02150043/2021

E15320047

CMVMC Barreira e Guiende

4,00

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

10,34

8.981,63

100,00

8.981,63

231

02150031/2021

V15255821

CMVMC Beade e Porto

3,75

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,10

450,01

100,00

450,01

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,11

454,10

100,00

454,10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,85

906,63

100,00

906,63

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

5,86

1.598,20

100,00

1.598,20

232

02360117/2021

V36204972

CMVMC de Rozas

3,75

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,79

323,19

100,00

323,19

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,67

274,10

100,00

274,10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,28

137,22

100,00

137,22

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

3,26

889,10

100,00

889,10

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

3,71

3.222,62

100,00

3.222,62

233

02270028/2021

V27220631

CMVMC de Santa Mariña

3,45

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18,39

7.523,35

100,00

7.523,35

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,51

208,64

100,00

208,64

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,00

2.450,35

100,00

2.450,35

234

02270133/2021

V27267525

CMVMC de Rubián de Cima

3,45

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,47

2.237,78

100,00

2.237,78

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,30

2.107,30

100,00

2.107,30

235

02320061/2021

V32200149

CMVMC Veciños Santa Eulalia Coto Redondo

3,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,00

1.227,30

100,00

1.227,30

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

27,00

12.942,45

100,00

12.942,45

236

02270081/2021

V27124627

CMVMC de Queixadoiro

3,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16,50

6.750,15

100,00

6.750,15

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,80

327,28

100,00

327,28

237

02320195/2021

V32240665

CMVMC Xacebáns

3,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15,00

6.136,50

100,00

6.136,50

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,07

1.665,04

100,00

1.665,04

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,12

2.509,16

100,00

2.509,16

238

02320208/2021

V32201873

CMVMC de Veiga e Cumieira

3,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

239

02320056/2021

V32243883

CMVMC de San Mamede

3,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

26,80

10.963,88

100,00

10.963,88

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

3,20

1.533,92

100,00

1.533,92

240

02320147/2021

V32270746

CMVMC A Matanza e Serra de Pedrouzos

3,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

241

02320222/2021

V32308686

CMVMC Baños, Corzos e Valdín

3,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

242

02360056/2021

V36103497

CMVMC de Paradela

3,20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,86

2.806,43

100,00

2.806,43

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6,31

3.092,34

100,00

3.092,34

243

02360108/2021

V36036465

CMVMC Randufe

3,20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7,00

3.430,49

100,00

3.430,49

244

02360031/2021

V36265387

CMVMC de Regodobargo

3,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

19,87

8.128,82

100,00

8.128,82

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,13

1.280,48

100,00

1.280,48

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,11

2.014,19

100,00

2.014,19

245

02360107/2021

V36265114

CMVMC de Chaín

3,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,43

5.085,11

100,00

5.085,11

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,70

343,05

100,00

343,05

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

0,51

139,09

100,00

139,09

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

12,88

11.187,95

100,00

11.187,95

246

02360150/2021

V36101525

CMVMC da Parroquia do Viso-Redondela

3,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,08

1.669,13

100,00

1.669,13

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,39

159,55

100,00

159,55

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,84

901,73

100,00

901,73

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

3,02

2.623,26

100,00

2.623,26

247

02360024/2021

V36177418

CMVMC Carballas

3,20

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29,14

11.921,17

100,00

11.921,17

248

02320099/2021

V32273690

CMVMC Baltar

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

249

02320179/2021

V32280901

CMVMC Carracedo, Castromao, Corzos e Pradolongo

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

250

02320093/2021

V32153454

CMVMC Bascois, Carballeda e Santa Cruz

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,50

2.659,15

100,00

2.659,15

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,71

290,46

100,00

290,46

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,77

867,42

100,00

867,42

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

0,47

225,29

100,00

225,29

251

02320235/2021

V32272007

CMVMC Parroquia de Piñeira de Arcos (San Xoán)

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,50

2.250,05

100,00

2.250,05

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,56

764,51

100,00

764,51

252

02270045/2021

V27192962

CMVMC Folgoso

3,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

19,00

9.107,65

100,00

9.107,65

253

02270140/2021

V27308022

CMVMC San Simón da Costa

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

254

02320051/2021

V32272486

CMVMC Penouta

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

255

02320175/2021

V32220923

CMVMC Berrande e A Trabe

3,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

11,45

5.488,56

100,00

5.488,56

256

02320254/2021

V32256489

CMVMC Parroquia de Calvos (Santiago)

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,00

8.182,00

100,00

8.182,00

257

02360118/2021

V36133437

CMVMC Toutón

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,95

3.661,45

100,00

3.661,45

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,05

20,46

100,00

20,46

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,13

63,71

100,00

63,71

258

02320120/2021

V32418147

CMVMC San Mamede de Hedrada

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

259

02320158/2021

V32228322

CMVMC Parroquia de Córcores (Santa Mariña)

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,05

4.111,46

100,00

4.111,46

260

02320156/2021

V32318859

CMVMC Vilar de Cervos

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29,55

12.088,91

100,00

12.088,91

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,11

53,91

100,00

53,91

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

0,34

162,98

100,00

162,98

261

02320142/2021

V32200453

CMVMC Terroso

3,00

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

0,40

347,45

100,00

347,45

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

8,80

4.218,28

100,00

4.218,28

262

02360035/2021

V36361053

CMVMC Godóns

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,27

2.974,16

100,00

2.974,16

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

2,27

1.088,12

100,00

1.088,12

263

02360164/2021

V36102093

CMVMC Ventín

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17,69

7.236,98

100,00

7.236,98

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,42

990,02

100,00

990,02

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,84

2.371,94

100,00

2.371,94

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

0,83

720,96

100,00

720,96

264

02320110/2021

V32263279

CMVMC Rubiás

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,00

4.091,00

100,00

4.091,00

265

02320170/2021

V32210866

CMVMC Soutochao

3,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

9,93

4.759,95

100,00

4.759,95

266

02360083/2021

V36325850

CMVMC Cerdedo

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

267

02360138/2021

V36041986

CMVMC Carballedo

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

23,80

9.736,58

100,00

9.736,58

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

6,20

5.385,51

100,00

5.385,51

268

02320078/2021

V32390213

CMVMC Parroquia de Paradela (Santo Antonio)

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14,00

5.727,40

100,00

5.727,40

269

02360139/2021

V36061265

CMVMC Santa María de Tebra

3,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,50

204,55

100,00

204,55

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,50

735,11

100,00

735,11

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

3,73

3.239,99

100,00

3.239,99

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

0,77

369,10

100,00

369,10

270

02360103/2021

V36101210

CMVMC Loureiro

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

26,86

10.988,43

100,00

10.988,43

271

02320210/2021

V32226722

CMVMC Carballeda, Munín e Subirol

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

272

02320206/2021

V32390296

CMVMC Randín e Vilar

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

273

02270117/2021

V27272426

CMVMC Castí, Freixeiro, San Pedro e Santa Andrea

3,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

15,15

7.262,15

100,00

7.262,15

274

02320226/2021

V32310781

CMVMC Alén, Ancado, Cerdeiro, Cochos,
Congostro, A Costa, O Coto, O Covelo, Chan do Crego, Lapiñeiras, Ludeiro, O Outeiro, Pardellas, O Pereiro e Santo Antonio (comunidade de Monterredondo)

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18,00

7.363,80

100,00

7.363,80

275

02320132/2021

V32240996

CMVMC A Quinta, A Abeleira e Chan do Forno

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25,20

10.309,32

100,00

10.309,32

276

02270073/2021

V27206333

CMVMC Bendollo

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,92

5.285,57

100,00

5.285,57

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,06

1.251,85

100,00

1.251,85

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7,59

3.719,63

100,00

3.719,63

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

5,46

2.617,25

100,00

2.617,25

277

02270100/2021

V27325067

CMVMC Doade

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

21,40

8.754,74

100,00

8.754,74

278

02270032/2021

V27254820

CMVMC Mercurín

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,25

1.329,58

100,00

1.329,58

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

7,02

3.365,04

100,00

3.365,04

279

02360023/2021

V36133460

CMVMC Fornelos

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,35

4.234,19

100,00

4.234,19

280

02360123/2021

V36109593

CMVMC Santa Eulalia de Batalláns

3,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,71

2.335,96

100,00

2.335,96

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7,48

3.665,72

100,00

3.665,72

281

02320047/2021

V32386690

CMVMC Carpazás

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14,19

5.746,95

100,00

5.746,95

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,03

822,15

100,00

822,15

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

0,24

115,04

100,00

115,04

282

02320252/2021

V32208779

CMVMC Parroquia da Fraga (San Bartolomeu)

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

283

02270079/2021

E27101245

CMVMC Ourol

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,89

4.455,10

100,00

4.455,10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,42

205,83

100,00

205,83

284

02320172/2021

V32437188

CMVMC Parroquia de San Pedro da Torre
(San Pedro)

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25,54

10.448,41

100,00

10.448,41

285

02360028/2021

V36479517

CMVMC Magdalena (Parroquia)

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,49

3.064,16

100,00

3.064,16

286

02320138/2021

V32335739

CMVMC Feces de Cima

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,20

4.941,00

100,00

4.941,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

2,94

1.409,29

100,00

1.409,29

287

02270027/2021

V27357805

CMVMC Arxubín e Barxa

3,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

9,18

4.400,43

100,00

4.400,43

288

02270121/2021

V27201912

CMVMC Santa Eulalia de Vilar de Cabalos

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,78

4.819,20

100,00

4.819,20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,36

965,48

100,00

965,48

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,67

2.778,70

100,00

2.778,70

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

7,23

3.465,70

100,00

3.465,70

289

02320180/2021

V32228488

CMVMC Hedreira

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,00

2.863,70

100,00

2.863,70

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

23,00

11.025,05

100,00

11.025,05

290

02360069/2021

V36123529

CMVMC Mourentán

3,00

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

15,10

13.116,31

100,00

13.116,31

291

02270083/2021

V27166644

CMVMC Tuiriz

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,25

1.329,58

100,00

1.329,58

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

4,54

1.238,19

100,00

1.238,19

292

02360130/2021

V36131225

CMVMC Santo André de Xeve

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,51

1.845,04

100,00

1.845,04

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,41

576,83

100,00

576,83

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,36

1.646,64

100,00

1.646,64

293

02150051/2021

V15262843

CMVMC Xuño

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15,00

6.136,50

100,00

6.136,50

294

02320084/2021

V32346587

CMVMC Carballeira, Goterre, Casvasco, A Granxa, Os Barreiros, Quintairos, Outeiro, Casal, Amorociña, Sampil, Rial, Moer
e As Fontiñas

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

295

02270116/2021

V27136837

CMVMC Marzán

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,33

4.226,00

100,00

4.226,00

296

02270037/2021

V27144377

CMVMC Abeledo

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,96

5.301,94

100,00

5.301,94

297

02360074/2021

V36054484

CMVMC Amoedo

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,62

3.935,54

100,00

3.935,54

298

02270086/2021

V27144153

CMVMC Eiré

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16,24

6.643,78

100,00

6.643,78

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,10

1.268,21

100,00

1.268,21

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,20

2.058,29

100,00

2.058,29

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

6,16

2.952,80

100,00

2.952,80

299

02320228/2021

V32222861

CMVMC A Mezquita

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

300

02270044/2021

V27215599

CMVMC Pombeiro agás os lugares de Bazal, Cascaxide, Piúca Torrón e Torre de Vilamirón

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29,99

12.268,91

100,00

12.268,91

301

02360032/2021

V36682425

CMVMC Camos

3,00

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

8,79

7.635,26

100,00

7.635,26

302

02270128/2021

V27219211

CMVMC Sambreixo

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,81

4.013,27

100,00

4.013,27

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

4,45

2.133,11

100,00

2.133,11

303

02270055/2021

V27164847

CMVMC Campo do Val, Fisteus, Goia, Vilaboa e Vilameá

3,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

30,00

14.380,50

100,00

14.380,50

304

02270125/2021

V27178995

CMVMC Adai

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,21

495,01

100,00

495,01

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,18

482,74

100,00

482,74

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,42

1.676,04

100,00

1.676,04

305

02150034/2021

V15810419

CMVMC Santa Cruz e Lesón

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,61

2.704,15

100,00

2.704,15

306

02360050/2021

V36184166

CMVMC A Lama

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,82

4.835,56

100,00

4.835,56

307

02270090/2021

V27137702

CMVMC Abrence

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,36

556,38

100,00

556,38

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,60

294,04

100,00

294,04

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

16,00

7.669,60

100,00

7.669,60

308

02360067/2021

V36161982

CMVMC Franqueira

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

26,00

10.636,60

100,00

10.636,60

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,45

1.200,67

100,00

1.200,67

309

02320185/2021

V32198277

CMVMC Fumaces

3,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

5,00

2.396,75

100,00

2.396,75

310

02360070/2021

V36684066

CMVMC Couso

3,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,95

465,57

100,00

465,57

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

5,00

1.363,65

100,00

1.363,65

311

02270120/2021

V27223239

CMVMC A Veneira de Roques

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,61

658,65

100,00

658,65

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,60

654,56

100,00

654,56

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,15

1.543,72

100,00

1.543,72

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

7,18

3.441,73

100,00

3.441,73

312

02360086/2021

V36219343

CMVMC Fixó e Portela

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13,20

5.400,12

100,00

5.400,12

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,95

388,65

100,00

388,65

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,45

1.200,67

100,00

1.200,67

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

7,48

3.585,54

100,00

3.585,54

313

02360038/2021

V36119303

CMVMC Ventosela

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,91

372,28

100,00

372,28

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,52

212,73

100,00

212,73

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,95

465,57

100,00

465,57

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

2,78

1.332,59

100,00

1.332,59

314

02270085/2021

V27237122

CMVMC Augas Mestas

3,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,58

1.754,45

100,00

1.754,45

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

2,69

1.289,45

100,00

1.289,45

315

02360136/2021

V36032886

CMVMC Picoña

3,00

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

2,50

681,83

100,00

681,83

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

4,20

3.648,25

100,00

3.648,25

316

02360062/2021

V36714012

CMVMC Peitieiros

3,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,26

106,37

100,00

106,37

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,84

2.371,94

100,00

2.371,94

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1,50

1.302,95

100,00

1.302,95

317

02360039/2021

V36663185

CMVMC Valadares

3,00

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

9,90

8.599,44

100,00

8.599,44

318

02360055/2021

V36255164

CMVMC Aián, Val, Trascastro

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,80

4.418,28

100,00

4.418,28

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,00

818,20

100,00

818,20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,50

1.225,18

100,00

1.225,18

319

02360079/2021

V36683506

CMVMC Mañufe

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13,59

5.559,67

100,00

5.559,67

320

02360072/2021

V36110922

CMVMC Paradela de Bemil

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,60

1.472,76

100,00

1.472,76

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,40

981,84

100,00

981,84

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,00

1.960,28

100,00

1.960,28

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

20,00

17.372,60

100,00

17.372,60

321

02320126/2021

V32201527

CMVMC Tourón

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,00

4.909,20

100,00

4.909,20

322

02360041/2021

V36055895

CMVMC Cepeda

3,00

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

11,00

3.000,03

100,00

3.000,03

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

17,00

14.766,71

100,00

14.766,71

323

02360129/2021

V36121069

CMVMC Eiras

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,50

613,65

100,00

613,65

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,80

327,28

100,00

327,28

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,60

784,11

100,00

784,11

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

1,10

527,29

100,00

527,29

324

02360061/2021

V36061919

CMVMC Taboadelo

3,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,24

2.567,97

100,00

2.567,97

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

0,55

263,64

100,00

263,64

325

02320242/2021

V32241457

CMVMC Arruás

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17,80

7.281,98

100,00

7.281,98

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,00

818,20

100,00

818,20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,10

2.499,36

100,00

2.499,36

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

5,10

2.444,69

100,00

2.444,69

326

02320247/2021

V32241754

CMVMC Fradelo

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

327

02150045/2021

V15289903

CMVMC Montañó, Montaña, Piñeiro
e As Escobias

3,00

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

4,38

1.194,56

100,00

1.194,56

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

3,08

2.675,38

100,00

2.675,38

328

02360089/2021

V36127090

CMVMC Santo André de Cesar

3,00

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

4,91

1.339,10

100,00

1.339,10

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

5,78

5.020,68

100,00

5.020,68

329

02360146/2021

V36107365

CMVMC Reboreda

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,16

1.292,76

100,00

1.292,76

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,16

1.292,76

100,00

1.292,76

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

8,97

4.395,93

100,00

4.395,93

330

02360133/2021

V36197127

CMVMC Berrozo

3,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,76

720,02

100,00

720,02

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,10

1.519,22

100,00

1.519,22

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

6,30

3.019,91

100,00

3.019,91

331

02360159/2021

V36111821

CMVMC Xunqueiras

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,35

2.188,69

100,00

2.188,69

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,38

186,23

100,00

186,23

332

02360157/2021

V36126134

CMVMC Esfarrapada

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,85

2.393,24

100,00

2.393,24

333

02360142/2021

V36175230

CMVMC Guillade

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,85

1.575,04

100,00

1.575,04

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

2,47

2.145,52

100,00

2.145,52

334

02270139/2021

E27121797

CMVMC Pena

3,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,50

2.250,05

100,00

2.250,05

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6,00

2.940,42

100,00

2.940,42

335

02150052/2021

V15420938

CMVMC Asados

3,00

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

6,79

5.898,00

100,00

5.898,00

336

02360134/2021

V36041531

CMVMC Cabeiro

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,11

454,10

100,00

454,10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,57

642,29

100,00

642,29

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,91

1.916,17

100,00

1.916,17

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

4,58

3.978,33

100,00

3.978,33

337

02270134/2021

V27243534

CMVMC Goián

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,90

2.004,59

100,00

2.004,59

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,35

143,19

100,00

143,19

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,30

147,02

100,00

147,02

338

02270088/2021

V27145051

CMVMC Coeses

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,21

3.358,71

100,00

3.358,71

339

02320264/2021

V32255036

CMVMC A Trepa

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,96

4.074,64

100,00

4.074,64

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,24

98,18

100,00

98,18

340

02360132/2021

V36242279

CMVMC Rebordelo

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,56

4.729,20

100,00

4.729,20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,60

245,46

100,00

245,46

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,50

735,11

100,00

735,11

341

02360044/2021

V36060572

CMVMC Santa María

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,80

736,38

100,00

736,38

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,80

1.862,27

100,00

1.862,27

342

02320197/2021

V32419731

CMVMC Seadur

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,00

2.454,60

100,00

2.454,60

343

02360149/2021

V36259091

CMVMC Pedre

3,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,50

204,55

100,00

204,55

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,60

294,04

100,00

294,04

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

0,70

190,91

100,00

190,91

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

3,23

1.548,30

100,00

1.548,30

344

02360048/2021

V36040400

CMVMC Soutelo

3,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,39

1.171,27

100,00

1.171,27

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

3,32

905,46

100,00

905,46

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

0,65

564,61

100,00

564,61

345

02360125/2021

V36111961

CMVMC San Xosé de Ribarteme

3,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,50

2.250,05

100,00

2.250,05

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7,35

3.602,01

100,00

3.602,01

346

02320122/2021

V32217556

CMVMC Congostro

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

347

02360047/2021

V36154417

CMVMC Taboexa

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18,80

7.691,08

100,00

7.691,08

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,50

204,55

100,00

204,55

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,40

686,10

100,00

686,10

348

02360094/2021

V36134609

CMVMC Carracedo

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,38

155,46

100,00

155,46

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

10,05

2.740,94

100,00

2.740,94

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

5,19

4.508,19

100,00

4.508,19

349

02320090/2021

V32114209

CMVMC San Vicente de Leira e A Ferrería

3,00

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

28,40

13.613,54

100,00

13.613,54

350

02320217/2021

V32137051

CMVMC Parroquia de Xestosa (Santa María)

3,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,00

2.045,50

100,00

2.045,50

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,00

2.450,35

100,00

2.450,35

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

13,70

6.567,10

100,00

6.567,10

351

02320219/2021

V32215212

CMVMC Parroquia de Puga (San Mamede)

3,00

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,60

4.745,56

100,00

4.745,56

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,60

1.063,66

100,00

1.063,66

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,60

1.274,18

100,00

1.274,18

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

18,60

5.072,78

100,00

5.072,78

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

6,70

5.819,82

100,00

5.819,82

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

7,90

3.786,87

100,00

3.786,87

352

02270040/2021

V27343169

CMVMC de Balsa

2,45

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,00

1.636,40

100,00

1.636,40

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

12,20

5.848,07

100,00

5.848,07

353

02320191/2021

V32243875

CMVMC Sabucedo, Pía, San Vicente, Laceiras e Cernadela (Chaira)

2,45

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15,00

6.136,50

100,00

6.136,50

354

02320050/2021

V32427023

CMVMC Pico de San Bernabé

2,45

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14,10

5.768,31

100,00

5.768,31

Mellora de faixas cortalumes xa existentes con folla de máquina

8,00

3.834,80

100,00

3.834,80

355

02320196/2021

V32224925

CMVMC de Tourós

2,45

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

10,83

5.307,46

100,00

5.307,46

356

02360109/2021

V36532828

CMVMC de Abelando

2,45

Áreas cortalumes (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24,70

10.104,77

100,00

10.104,77

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,99

1.223,21

100,00

1.223,21

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,31

1.132,06

100,00

1.132,06

3.318.898,13

3.318.898,13

b) Liña II. Subvencións para a construción de puntos de auga (código de procedemento MR651B).

Nº orde

Nº expediente

NIF

Entidade beneficiaria

Puntos

Descrición

Ud.

Investimento

% subv.

Importe

subvención (€)

1

02270010/2021

V27155787

CMVMC de Nocedo

7,20

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

2

02320036/2021

V32233462

CMVMC Parroquias de Casaio (Santa María) e Lardeira (San Tirso)

7,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

3

02320032/2021

V32122475

CMVMC Parroquia de Río Caldo (Santa María)

7,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

4

02320013/2021

V32184921

CMVMC Campobecerros

7,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

5

02320009/2021

V32149049

CMVMC Arnuíde

7,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

6

02320031/2021

V32203432

CMVMC Vences

7,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

7

02320015/2021

V32187791

CMVMC Parroquia de Bande (San Pedro)

7,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

8

02150011/2021

B70594783

Monte do Vilar, S.L. (Sofor 014)

6,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

9

02150003/2021

B70591375

Monte de Olveiroa, S.L. (Sofor 012)

6,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

10

02320008/2021

V32168296

CMVMC Laza, Souteliño e Cimadevila

6,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

11

02360001/2021

V36207777

CMVMC Zobra

6,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

12

02320042/2021

V32225104

CMVMC Castro de Escuadro, Escuadro e A Teixeira

6,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

13

02360010/2021

V36061869

CMVMC Mougás

6,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

14

02320011/2021

V32194052

CMVMC San Lourenzo

6,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

15

02150009/2021

V15223787

CMVMC Nebra

6,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

16

02320018/2021

V32141095

CMVMC Parroquia de Avión (Santos Xusto e Pastor)

6,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

17

02360003/2021

V36049641

CMVMC Padróns

6,00

Depósito de auga de 60 m3

1,00

8.146,68

100,00

8.146,68

18

02320025/2021

V32480683

CMVMC Gustomeao A Regada e Saa

5,45

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

19

02320027/2021

V32172942

CMVMC de Touza do Vello

5,20

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

20

02360004/2021

V36308609

CMVMC Xesta

5,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

21

02270013/2021

V27124809

CMVMC Murias

5,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

22

02360006/2021

V36103570

CMVMC Maceira

5,00

Depósito de auga de 60 m3

1,00

8.146,68

100,00

8.146,68

23

02320040/2021

V32283020

CMVMC Parroquia de Forcadas (Santa María)

5,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

24

02320037/2021

V32228496

CMVMC Lamalonga

5,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

25

02150005/2021

V15254485

CMVMC Buía, A Capela, Carballal, A Ferrería, Foxacos, Gans, A Ermida, Os Xufreus, Os Lemos, As Miráns, Outeiro, Pousada, Rábade, O Toural e Traba

5,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

26

02320014/2021

V32172918

CMVMC A Esculqueira

5,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

27

02150006/2021

V15882632

CMVMC Santa Mariña de Esteiro

5,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

28

02320004/2021

V32336083

CMVMC Santigoso

5,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

29

02320024/2021

V32220923

CMVMC Berrande e A Trabe

4,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

30

02360014/2021

V36686186

CMVMC Vincios

4,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

31

02270019/2021

V27118991

CMVMC Loentia

4,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

32

02150001/2021

V15251523

CMVMC Sto. Adrao de Veiga

4,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

33

02270002/2021

V27045657

CMVMC Frexulfe

4,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

34

02320029/2021

V32170805

CMVMC Parroquia de Garabelos (San Xoán), Parroquia de Nigueiroá (Santiago), Parroquia do Ribeiro (San Pedro Fiz) e Parroquia de Vilar (San Pedro Fiz)

4,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

35

02320039/2021

V32215352

CMVMC Corvelle

4,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

36

02150007/2021

V15265739

CMVMC Goiáns

4,00

Depósito de auga de 60 m3

1,00

8.146,68

100,00

8.146,68

37

02360015/2021

V36060242

CMVMC Mouriscados

4,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

38

02150004/2021

V15339740

CMVMC Campelo, Vilar e Cerqueiras

4,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

39

02270005/2021

V27158138

CMVMC Toca

4,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

40

02270017/2021

V27154061

CMVMC Peites

4,00

Depósito de auga de 60 m3

1,00

8.146,68

100,00

8.146,68

41

02270014/2021

V27139807

CMVMC de Vilapedre

3,20

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

42

02360012/2021

V36265114

CMVMC de Chaín

3,20

Depósito de auga de 30 m3

1,00

6.103,61

100,00

6.103,61

43

02360007/2021

V36133437

CMVMC Toutón

3,00

Depósito de auga de 60 m3

1,00

8.146,68

100,00

8.146,68

44

02320020/2021

V32318859

CMVMC Vilar de Cervos

3,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

45

02320023/2021

V32210866

CMVMC Soutochao

3,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

46

02270015/2021

V27166644

CMVMC Tuiriz

3,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

47

02360009/2021

V36697431

CMVMC Donas

3,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

48

02270001/2021

V27144377

CMVMC Abeledo

3,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

49

02320003/2021

V32441966

CMVMC As Taboazas

3,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

50

02360021/2021

V36689479

CMVMC Baredo

3,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

51

02360013/2021

V36682425

CMVMC Camos

3,00

Depósito de auga de 30 m3

1,00

6.103,61

100,00

6.103,61

52

02270004/2021

V27123397

CMVMC Bóveda

3,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

53

02320033/2021

V32183469

CMVMC Pexeiros

3,00

Depósito de auga de 110 m3

1,00

12.264,10

100,00

12.264,10

678.409,72

678.409,72

ANEXO II

Solicitudes denegadas e desistidas

a) Liña I. Subvencións para o control selectivo de combustible (código de procedemento MR651A).

Nº orde

Nº expediente

NIF

Entidade solicitante

Causa

1

02150012/2021

V70491485

CMVMC San Martiño de Oleiros

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

2

02150016/2021

V15651482

CMVMC Vilamor

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

3

02150017/2021

V15672348

CMVMC Santa María da Capela

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

4

02150020/2021

V15378250

CMVMC Fornís e Loureiro

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

5

02150022/2021

V15557648

CMVMC Caldebarcos

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

6

02150026/2021

V15931603

CMVMC de Beba, Agar e Outeiro de Bois

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

7

02150027/2021

V15504772

CMVMC Paxareiras e Recarea

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

8

02150028/2021

V15362379

CMVMC Vilardante e Vilafabeiro

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

9

02150029/2021

V15610371

CMVMC Bargo

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

10

02150033/2021

V15573629

CMVMC Leiro

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

11

02150035/2021

V15251234

CMVMC A Figueira, Balteiro, Graña, Noceda
e Sabuceda

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

12

02150036/2021

V70176565

CMVMC Parroquias de Torres e Vilamateo

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

13

02150040/2021

V15334832

CMVMC Ameán, a Igrexa, Carboeiro, O Covelo e Lidón

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

14

02150050/2021

V15647464

CMVMC Xián, Furiño, Gándara e Ribeiratorta

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

15

02150054/2021

V15460777

CMVMC Isorna

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

16

02270035/2021

V27123629

CMVMC Ferreirúa

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

17

02270038/2021

V27272038

CMVMC Pedrafita

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

18

02270046/2021

V27235886

CMVMC O Pereiro

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

19

02270048/2021

V27138544

CMVMC Cazón e Gudín

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

20

02270049/2021

V27261007

CMVMC Embernallúas

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

21

02270050/2021

V27129089

CMVMC Costal Vello (muro)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

22

02270051/2021

V27253319

CMVMC Frontón

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

23

02270052/2021

V27310093

CMVMC Ermidón, O Ivedo e San Miguel

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

24

02270053/2021

V27271865

CMVMC Cabanelas, A Pómez e Vilardonas

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

25

02270054/2021

V27147669

CMVMC Ermida

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

26

02270057/2021

V27213602

CMVMC Vilar de Mondelo

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

27

02270058/2021

V27322528

CMVMC Aldea, Moredo e Souto

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

28

02270059/2021

V27253772

CMVMC Abuíme

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

29

02270060/2021

V27261742

CMVMC de San Xil de Carballo

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

30

02270061/2021

V27111582

CMVMC Andreade, Barán e Vilaragunte

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

31

02270065/2021

V27199850

CMVMC de Biduedo

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

32

02270067/2021

V27254960

CMVMC Portela

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

33

02270070/2021

V27221589

CMVMC Remesar

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

34

02270071/2021

V27233469

CMVMC Meda

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

35

02270072/2021

V27208529

CMVMC Centeais e Ferreira

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

36

02270075/2021

V27339365

CMVMC Bustelo de Fisteus

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

37

02270077/2021

V27319078

CMVMC Quintá e Ribón

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

38

02270080/2021

V27026434

CMVMC San Nicolao e San Pedro de Portomarín

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

39

02270087/2021

V27163690

CMVMC Biduedo

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

40

02270089/2021

V27224781

CMVMC Bretoña

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

41

02270091/2021

V27432095

CMVMC Sabadelle

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

42

02270095/2021

V27242080

CMVMC Vilarbuxán

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

43

02270097/2021

V27123157

CMVMC San Tomé e Recaré

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

44

02270105/2021

V27140797

CMVMC Saldanxe

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

45

02270109/2021

V27228337

CMVMC Vilamor

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

46

02270111/2021

V27150655

CMVMC Balgos

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

47

02270112/2021

V27387828

CMVMC Vilaesteva

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

48

02270115/2021

V27260504

CMVMC Esmeriz

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

49

02270127/2021

V27375948

CMVMC Sinada

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

50

02270129/2021

V27194463

CMVMC Pastoriza

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

51

02270132/2021

E27177872

CMVMC Castro de San Martiño

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

52

02270136/2021

V27240480

CMVMC Vilarbasín

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

53

02270138/2021

V27254796

CMVMC Praducelo

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

54

02320048/2021

V32199309

CMVMC Parroquia de Rabiño (San Bieito)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

55

02320057/2021

V32250151

CMVMC Lumieira e Arandeira

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

56

02320058/2021

V32261828

CMVMC Roblido

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

57

02320062/2021

V32182925

CMVMC Córgomo, A Portela e Baxeles

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

58

02320065/2021

V32217523

CMVMC Veiga do Seixo

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

59

02320070/2021

V32172942

CMVMC Tamagos

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

60

02320071/2021

V32239501

CMVMC A Alberguería

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

61

02320073/2021

V32257198

CMVMC Penedo e Val de Vieiros

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

62

02320079/2021

V32290520

CMVMC O Robledo

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

63

02320081/2021

V32196214

CMVMC Arzádegos

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

64

02320083/2021

V32267270

CMVMC Pazos

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

65

02320085/2021

V32271447

CMVMC Corvelle e Pereira

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

66

02320087/2021

V32257552

CMVMC Parroquia de Correxais (San Pedro)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

67

02320094/2021

V32240640

CMVMC San Miguel do Outeiro e Vilamartin

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

68

02320104/2021

V32356602

CMVMC Parroquia de Güín (Santiago)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

69

02320118/2021

V32337164

CMVMC Bozqueimado, Casteligo, Celeiros, A Ventosa e Lamas

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

70

02320119/2021

V32226110

CMVMC Vilariño (da parroquia de San Xés)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

71

02320128/2021

V32465957

CMVMC Florderrei Vello

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

72

02320133/2021

V32162356

CMVMC Sordos

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

73

02320136/2021

V32202343

CMVMC Espiño

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

74

02320137/2021

V32142473

CMVMC Prado

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

75

02320141/2021

V32289381

CMVMC Covelo

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

76

02320143/2021

V32266934

CMVMC de Froxais

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

77

02320145/2021

V32282246

CMVMC A Hedreira

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

78

02320148/2021

V32260960

CMVMC de Cacharrequille-Currás-Medón
e Ratoeiras

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

79

02320151/2021

V32441933

CMVMC A Medorra e Pena de Outeiro

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

80

02320152/2021

V32256513

CMVMC A Costa

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

81

02320153/2021

V32174864

CMVMC Parada do Monte

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

82

02320155/2021

V32360406

CMVMC Tabazoa de Umoso

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

83

02320157/2021

V32243958

CMVMC Cexo

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

84

02320159/2021

V32331142

CMVMC O Tellado e Viña

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

85

02320160/2021

V32296782

CMVMC Parroquia de Padrenda (San Cibrán)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

86

02320163/2021

V32231243

CMVMC Parroquia de Ordes (Santa María)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

87

02320171/2021

V32240533

CMVMC As Laceiras

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

88

02320173/2021

V32231383

CMVMC da Parroquia de Figueiroa

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

89

02320176/2021

V32460537

CMVMC Moialde

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

90

02320177/2021

V32248577

CMVMC Tabazoa de Hedroso

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

91

02320178/2021

V32448896

CMVMC Fornelos de Filloás e Fradelo

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

92

02320182/2021

V32269284

CMVMC Torno e Xendive

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

93

02320188/2021

V32157943

CMVMC Padroso

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

94

02320189/2021

V32242992

CMVMC San Lourenzo

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

95

02320193/2021

V32267080

CMVMC Chedas

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

96

02320194/2021

V32243941

CMVMC Parroquia de Santa María de Cexo
(Santa María)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

97

02320200/2021

V32280893

CMVMC Corzos

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

98

02320202/2021

V32220584

CMVMC Parroquia de Lampaza (Santa María)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

99

02320205/2021

V32270282

CMVMC Negrelle

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

100

02320207/2021

V32178196

CMVMC Parroquias de Torneiros (San Miguel)
e San Martiño de Pazó (San Martiño)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

101

02320209/2021

V32171936

CMVMC Xinzo das Teixugueiras

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

102

02320211/2021

V32273633

CMVMC Parroquia de Parada Seca (Santa María)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

103

02320212/2021

V32420168

CMVMC A Seara

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

104

02320214/2021

V32280182

CMVMC Parroquia de Navea (San Miguel)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

105

02320215/2021

V32300824

CMVMC Lobás

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

106

02320221/2021

V32226102

CMVMC Senderiz

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

107

02320223/2021

V32254898

CMVMC Caxide, Castro, O Coutiño, O Couto
e Santigueiro

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

108

02320225/2021

V32173304

CMVMC Alén

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

109

02320227/2021

E32272767

CMVMC Piñoi

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

110

02320230/2021

V32210742

CMVMC de Gomariz

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

111

02320233/2021

V32225294

CMVMC Paradela

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

112

02320234/2021

V32272478

CMVMC Castiñeira

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

113

02320237/2021

V32382442

CMVMC Parroquia de Sandiás (Santo Estevo)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

114

02320238/2021

V32130593

CMVMC Moreiras e Trelle

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

115

02320239/2021

V32238115

CMVMC Outomuro

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

116

02320240/2021

V32291577

CMVMC Chaguazoso

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

117

02320245/2021

V32241606

CMVMC A Derrasa, Santa Marta, Casmartiño, Caspiñón, O Outeiro, Boeiros, Cebreiros, Cortiñas, O Pereiro de Alén e Vilar

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

118

02320249/2021

V32388340

CMVMC Albos

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

119

02320253/2021

V32241986

CMVMC Calvelo

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

120

02320255/2021

V32351793

CMVMC Portela e Vieiro

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

121

02320256/2021

V32300030

CMVMC Parroquia das Cabanas (San Paio)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

122

02320258/2021

V32214116

CMVMC Parroquia de Redemuíños (San Salvador)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

123

02320259/2021

V32017451

CMVMC Parroquia de Drados (Santo Isidoro)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

124

02320261/2021

V32265464

CMVMC Fitoiro: Valdemiotos, Campo, Airas, Carballo, Casanúñez, Cimadevila e Lamas

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

125

02320266/2021

V32379117

CMVMC Placín e Parroquia de Paradela

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

126

02320269/2021

V32294316

CMVMC A Veiga das Meás

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

127

02320270/2021

V32269938

CMVMC Sarreaus

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

128

02360025/2021

V36370252

CMVMC A Graña

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

129

02360026/2021

V36270007

CMVMC Valiñas

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

130

02360027/2021

V36331395

CMVMC Lerce

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

131

02360045/2021

V36034858

CMVMC San Cibrán de Ribarteme

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

132

02360052/2021

V36147023

CMVMC Xende

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

133

02360063/2021

V36157998

CMVMC San Xurxo de Sacos (menos Fentáns)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

134

02360068/2021

V36357317

CMVMC Paredes

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

135

02360081/2021

V36063246

CMVMC Sixto

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

136

02360087/2021

V36188878

CMVMC Fragas

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

137

02360088/2021

V36101939

CMVMC Gontade

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

138

02360091/2021

V94003191

CMVMC Sanguiñedo

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

139

02360092/2021

V36103489

CMVMC Limeres

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

140

02360093/2021

V36236958

CMVMC de Aráns

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

141

02360096/2021

V36107779

CMVMC Romai

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

142

02360099/2021

V36128015

CMVMC Fixó e Pardesoa

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

143

02360105/2021

V36121127

CMVMC Portela

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

144

02360110/2021

V36119451

CMVMC Casal e Carballeira do Tombo-Cuntis

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

145

02360112/2021

V36313823

CMVMC Santabaia

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

146

02360113/2021

V36336063

CMVMC Vilariño

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

147

02360115/2021

V36272425

CMVMC Fontenla, Pena Grande e Querguizo

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

148

02360119/2021

V36042901

CMVMC Budiño

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

149

02360121/2021

V36106540

CMVMC Pazos

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

150

02360122/2021

V36148872

CMVMC San Isidro

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

151

02360126/2021

V36288991

CMVMC Praderrei

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

152

02360127/2021

V36264125

CMVMC Ameixeira

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

153

02360135/2021

V36101749

CMVMC Oitavén

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

154

02360137/2021

V36055952

CMVMC Nespereira

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

155

02360144/2021

V36153294

CMVMC Rebordelo

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

156

02360147/2021

V36108371

CMVMC de Rebón de Arriba-Moraña

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

157

02360148/2021

V36258606

CMVMC de Filgueira

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

158

02360152/2021

V36106730

CMVMC Verducido

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

159

02360153/2021

V36409258

CMVMC Méixome

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

160

02360156/2021

V36218022

CMVMC Amil

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

161

02360165/2021

V36103885

CMVMC Vide

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

162

02360167/2021

V36055564

CMVMC Calvos

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

163

02150038/2021

V15268089

CMVMC Xaviña agás Sta. Mariña e Brañas Verdes

Solicitude arquivada, artigo 4.i) das bases reguladoras

164

02150053/2021

V15268089

CMVMC Xaviña agás Sta. Mariña e Brañas Verdes

Solicitude arquivada, artigo 4.i) das bases reguladoras

165

02270042/2021

V27324763

CMVMC Paradapiñol e Rugando

Desistencia expresa, de conformidade co disposto no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

166

02270113/2021

V27157742

CMVMC San Cristovo do Real

Incumprimento do artigo 4.b) das bases reguladoras

167

02270126/2021

V27219419

CMVMC Viso

Incumprimento do artigo 4.b) das bases reguladoras

168

02320064/2021

V32181588

CMVMC Castromil

Desistencia expresa, de conformidade co disposto no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

169

02320123/2021

E32248254

CMVMC Cerdedo

Desistencia, de conformidade co disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

170

02320166/2021

V32171639

CMVMC Borrán

Desistencia expresa, de conformidade co disposto no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

171

02320204/2021

V32175846

CMVMC de Vilar de Cas e Lamela

Incumprimento do artigo 4.b) das bases reguladoras

172

02320241/2021

V32265381

CMVMC Parroquia de Almoite (Santa María)

Incumprimento do artigo 3.1 das bases reguladoras

173

02320260/2021

V32221277

CMVMC de Teixós

Incumprimento do artigo 4.k) das bases reguladoras

174

02360029/2021

V36128015

CMVMC Fixó e Pardesoa

Desistencia expresa, de conformidade co disposto no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

175

02360143/2021

G36748911

Mancomunidade do Val Miñor

Desistencia, de conformidade co disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

176

02360145/2021

V36409258

CMVMC Méixome

Desistencia expresa, de conformidade co disposto no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

177

02360161/2021

V36164572

CMVMC Pazos

Incumprimento do artigo 3.1 das bases reguladoras

178

02320076/2021

V32437998

CMVMC Parroquias de Candeda (San Bernabeu) e Domiz (San Bernabeu)

Incumprimento do artigo 27.e) das bases reguladoras

b) Liña II. Subvencións para a construción de puntos de auga (código de procedemento MR651B).

Nº orde

Nº expediente

NIF

Entidade solicitante

Causa

1

02150002/2021

G70284112

CMVMC Santa María de Ois

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

2

02150008/2021

V15385289

CMVMC Lesende

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

3

02150010/2021

V15321599

CMVMC Vilacova

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

4

02270003/2021

V27140862

CMVMC Saa

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

5

02270009/2021

V27219138

CMVMC Mao-San Salvador

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

6

02270011/2021

V27272038

CMVMC Pedrafita

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

7

02270012/2021

V27129089

CMVMC Costal Vello (muro)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

8

02270016/2021

V27140797

CMVMC Saldanxe

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

9

02270018/2021

V27161793

CMVMC Pedreda

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

10

02270020/2021

V27260504

CMVMC Esmeriz

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

11

02270021/2021

V27129493

CMVMC Viladonga

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

12

02270022/2021

V27123579

CMVMC Orizón

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

13

02270023/2021

V27243534

CMVMC Goián

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

14

02320002/2021

V32494940

CMVMC Carregal

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

15

02320005/2021

V32199309

CMVMC Parroquia de Rabiño (San Bieito)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

16

02320006/2021

V32196214

CMVMC Arzádegos

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

17

02320007/2021

V32233603

CMVMC Os Baños e Lebosandaus

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

18

02320010/2021

V32224917

CMVMC Corredoira ou Barxés

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

19

02320012/2021

V32380552

CMVMC Pazos e Codosedo

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

20

02320016/2021

V32448896

CMVMC Fornelos de Filloás e Fradelo

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

21

02320017/2021

V32337164

CMVMC Bozqueimado, Casteligo, Celeiros,
A Ventosa e Lamas

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

22

02320019/2021

V32371775

CMVMC Cerdedelo e Trez

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

23

02320021/2021

V32231243

CMVMC Parroquia de Ordes (Santa María)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

24

02320022/2021

V32257057

CMVMC Penavaqueira

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

25

02320026/2021

V32267262

CMVMC Tras da Lougara, Oute

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

26

02320028/2021

V32137051

CMVMC Parroquia de Xestosa (Santa María)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

27

02320030/2021

V32226136

CMVMC Sabariz

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

28

02320034/2021

V32224925

CMVMC Tourós

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

29

02320035/2021

V32241754

CMVMC Fradelo

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

30

02320038/2021

V32226110

CMVMC Vilariño (da Parroquia de San Xés)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

31

02320041/2021

V32133084

CMVMC Parroquia de Castrelo de Miño
(Santa María)

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña I

32

02320043/2021

V32294316

CMVMC A Veiga das Meás

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

33

02360002/2021

V36390862

CMVMC Andón

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

34

02360005/2021

V36127090

CMVMC Santo André de Cesar

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

35

02360008/2021

V36180255

CMVMC Estás

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

36

02360011/2021

V36104537

CMVMC András

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

37

02360016/2021

V36116267

CMVMC Pontesampaio

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

38

02360017/2021

V36145738

CMVMC Cequeliños

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

39

02360019/2021

V36123594

CMVMC A Guarda

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

40

02360022/2021

V36508315

CMVMC Bermés, Rego do Prado, Lamela,
Regado, Orxás, Riádigos, Campo e Camiño Real

Esgotamento do crédito dispoñible establecido no artigo 26 da orde de convocatoria para a liña II

41

02270006/2021

V27219138

CMVMC Mao-San Salvador

Desistencia expresa, de conformidade co disposto no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

42

02270007/2021

V27155787

CMVMC de Nocedo

Desistencia expresa, de conformidade co disposto no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

43

02270008/2021

V27272038

CMVMC Pedrafita

Desistencia expresa, de conformidade co disposto no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

44

02320001/2021

V32494940

CMVMC Carregal

Desistencia expresa, de conformidade co disposto no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

45

02360018/2021

V36207892

CMVMC Setados

Incumprimento do artigo 3.1 das bases reguladoras

46

02360020/2021

V36458776

CMVMC Salvaterra

Incumprimento do artigo 3.1 das bases reguladoras