Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 222 Xoves, 18 de novembro de 2021 Páx. 56580

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

ORDE do 9 de novembro de 2021 pola que se habilitan os procedementos electrónicos para a remisión da declaración responsable para o inicio das actividades de formación deportivas e para a remisión á Secretaría Xeral para o Deporte da documentación necesaria para o recoñecemento oficial da formación de persoas adestradoras impartida polas federacións deportivas de acordo coa Orde ECD/158/2014, do 5 de febreiro, pola que se regulan os aspectos curriculares, os requisitos xerais e os efectos das actividades de formación deportiva, aos que se refire a disposición transitoria primeira do Real decreto 1363/2007, do 24 de outubro (códigos de procedemento DE500A e DE500B).

O Real decreto 1363/2007, do 24 de outubro, polo que se establece a ordenación xeral dos ensinos deportivos de réxime especial, establece na súa disposición transitoria primeira que, ata que se produza a implantación efectiva dos ensinos dunha determinada modalidade ou especialidade deportiva, as formacións que promovesen ou promovan os órganos competentes en materia de deporte das comunidades autónomas e das cidades de Ceuta e de Melilla, ou, se é o caso, os competentes en materia de formación deportiva e as federacións deportivas, poderán obter o recoñecemento a efectos de obter a equivalencia profesional ou a correspondencia formativa cos ensinos deportivos de réxime especial, para o que estarán suxeitas a determinadas condicións.

O Estatuto de autonomía de Galicia, aprobado por Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, no seu artigo 27.22, recolle a competencia da Comunidade Autónoma galega en materia da promoción do deporte en réxime de exclusividade.

Ao abeiro desta competencia, apróbase a Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, dispón no seu artigo 5.1 que, «consonte a competencia exclusiva establecida no artigo 27.22 do Estatuto de autonomía de Galicia, correspóndelle á Administración autonómica [...] ordenar e organizar as ensinanzas deportivas, así como a expedición dos correspondentes títulos que as acrediten, sen prexuízo das competencias do Estado e das universidades nestas materias» [letra o)].

O artigo 5.2 engade que «as competencias indicadas na alínea anterior exerceranas, nos termos establecidos nesta lei e, se é o caso, nas súas normas de desenvolvemento, os órganos administrativos que determinen as normas de organización e funcionamento da Xunta de Galicia».

O artigo 33 do Decreto 109/2021, do 15 de xullo, de estrutura orgánica dos órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia, define á Secretaría Xeral para o Deporte como o «o órgano superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ao cal lle corresponden a elaboración, a proposta e a execución da política do Goberno galego en materia de deportes, sen prexuízo das demais competencias que teña legal ou regulamentariamente atribuídas». En particular, recoñéceselle expresamente como incluídas dentro da súa competencia as funcións que, como órgano superior da Administración da Comunidade Autónoma no ámbito deportivo, figuran recollidas na Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia.

O Real decreto 1363/2007, do 24 de outubro, habilita o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte a regular o procedemento oportuno e que se desenvolve na Orde ECD/158/2014, do 5 de febreiro, pola que se regulan os aspectos curriculares, os requisitos xerais e os efectos das actividades de formación deportiva, aos que se refire a disposición transitoria primeira do Real decreto 1363/2007, do 24 de outubro. No seu artigo 3 sinálase que as actividades de formación deportiva obxecto da dita orde poderán estar promovidas por:

a) Os órganos competentes das comunidades autónomas e das cidades de Ceuta e de Melilla, de acordo coas competencias que lles corresponden en materia de deporte, segundo os seus estatutos de autonomía e a súa lexislación deportiva.

b) As federacións deportivas españolas que cumpran os requisitos establecidos no artigo 34 da Lei 10/1990, do 15 de outubro, do deporte, sempre que o fixesen no marco das competencias, modalidades e especialidades recoñecidas nos seus propios estatutos e regulamentos federativos.

c) As federacións deportivas autonómicas que estivesen integradas nunha federación deportiva española nas modalidades e, se é o caso, especialidades deportivas que lles sexan propias e dentro todo iso do correspondente marco estatutario.

Nos artigos 27, 28 e 29 disponse que as actividades de formación deportiva promovidas polas federacións deportivas se iniciarán coa presentación dunha declaración responsable ante o órgano competente en materia de deporte da Comunidade Autónoma, que establecerá as medidas necesarias para:

a) Determinar a veracidade do exposto na declaración responsable.

b) Efectuar o control, seguimento e inspección dos requisitos de acceso, tanto xerais como de carácter específico, do bloque específico e do período de prácticas da actividade de formación deportiva.

No artigo 31 da Orde ECD/158/2014 disponse que unha vez finalizado o prazo establecido no artigo 22.4 a entidade promotora da actividade de formación deportiva enviará todos os documentos de rexistro da avaliación establecidos no artigo 19 ao órgano competente en materia deportiva da comunidade autónoma ou cidade autónoma no prazo máximo de tres meses.

Por último, tal e como se dispón nos artigos 34 e 35 da Orde ECD/158/2014, o órgano competente en materia deportiva ou, no seu caso, de formación deportiva da Comunidade Autónoma ou Cidades de Ceuta e Melilla ditará a resolución de recoñecemento da actividade de formación deportiva e efectuará a correspondente dilixencia dos diplomas e certificados tal e como establece o artigo 24, e remitirá a documentación á Dirección Xeral de Deportes do Consello Superior de Deportes, nun prazo de tres meses, tras a sinatura da resolución de recoñecemento.

A este respecto cómpre habilitar os procedementos electrónicos, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, para a remisión da declaración responsable para o inicio das actividades de formación deportivas e para a remisión da documentación necesaria por parte das federacións deportivas ao órgano superior da administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia con competencias en materia de deporte para o recoñecemento oficial da formación do persoal adestrador impartida de acordo ca Orde ECD/158/2014, do 5 de febreiro, pola que se regulan os aspectos curriculares, os requisitos xerais e os efectos das actividades de formación deportiva, a que se refire a disposición transitoria primeira do Real decreto 1363/2007, do 24 de outubro.

A tramitación desta norma adecuouse ao disposto nos artigos 40 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia recadando, entre outros trámites, informe económico-financeiro, informe sobre impacto de xénero, informe do departamento con competencia en administracións públicas e informe da Asesoría Xurídica Xeral. Así mesmo, observaranse os principios de boa regulación establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e na Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, é dicir, os principios de necesidade, eficacia, proporcionalidade, seguridade xurídica, transparencia e eficiencia.

En consecuencia, en uso das facultades que teño atribuídas pola lexislación vixente de aplicación,

ACORDO:

Artigo 1. Obxecto

A presente orde ten por obxecto habilitar os procedementos electrónicos para a remisión da declaración responsable para o inicio das actividades de formación deportivas (código de procedemento DE500A) e para a remisión, por parte das federacións deportivas, da documentación necesaria para o recoñecemento oficial da formación de persoas adestradoras impartida no período transitorio, de acordo coa Orde ECD/158/2014, do 5 de febreiro, pola que se regulan os aspectos curriculares, os requisitos xerais e os efectos das actividades de formación deportiva, aos que se refire a disposición transitoria primeira do Real decreto 163/2007, do 24 de outubro (código de procedemento DE500B).

Artigo 2. Forma de presentación

A declaración responsable e a solicitude do recoñecemento, recollidas nos artigos 4 e 5 desta orde, xunto coa documentación que deberán achegar as federacións deportivas, presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das federacións deportivas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que fose realizada a emenda.

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Artigo 3. Prazo de presentación

O prazo de presentación estará aberto todo o ano, tendo en conta o seguinte:

1. A remisión da declaración responsable para o inicio das actividades de formación deportivas deberá presentarse cunha antelación dun mes á realización da proba de carácter específico, se ha houbera, ou do comezo das formacións do bloque específico ou común, de acordo co calendario presentado.

2. A documentación necesaria para o recoñecemento oficial da formación de persoas adestradoras impartida deberá remitirse no prazo máximo de tres meses, unha vez finalizado o prazo establecido no artigo 22.4 da Orde ECD/158/2014, do 5 de febreiro.

Artigo 4. Declaración responsable

1. As federacións deportivas deberán achegar ao órgano superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia con competencias en materia de deporte, con carácter previo ao inicio da actividade formativa, a seguinte documentación:

a) Anexo I: declaración responsable na que se recolla a información relativa ao curso de formación deportiva xunto coa documentación á que se refire o artigo 28.5 da Orde ECD/158/2014.

b) Xunto coa declaración responsable achegarase a información sobre o curso de formación deportivo que deberá de conter:

1. Ano ou curso no que se vai a desenvolver a actividade.

2. Nivel das formacións ou oferta parcial do nivel I.

3. Nome do diploma que se obtén ao superar estas.

4. Nome do centro autorizado para impartir o bloque común.

5. Réxime de ensino utilizado en cada área.

6. Calendario, lugar e horario das probas de valoración dos requisitos de carácter específico.

7. Calendario, lugar e horario da actividade de formación deportiva.

8. Distribución de profesores por áreas.

9. Calendario, lugar e horario das probas ordinaria e extraordinaria de avaliación, incluídas a das áreas de ensino *semipresencial e a distancia.

10. Número de prazas que se convocan.

11. Nome e número do documento identificativo correspondente, do director da actividade.

12. Nome, e titularidade do centro e/ou das instalacións que se van a utilizar, expresando os espazos e dimensións destes, así como o réxime do uso, aluguer ou mediante convenio.

13. Plan formativo que se vai desenvolver, especificando a data da resolución do Consello Superior de Deportes que a establece.

14. Relación do profesorado e a súa titulación.

15. Relación de membros do tribunal de valoración dos requisitos de carácter específico, e a súa titulación.

16. Convocatoria do curso.

17. Para o caso de que algunhas das áreas utilice a docencia telemática, deberá remitir:

a) Enderezo da plataforma virtual e clave de acceso total a esta e aos materiais didácticos.

b) Estrutura e periodización dos contidos.

2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. Se algunha das persoas xurídicas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela na que fose realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da comunicación deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.

4. No caso de que algún dos documentos que se vaian presentar de forma electrónica superase os tamaños máximos establecidos ou tivese un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no número anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 5. Solicitude para o recoñecemento oficial da formación de persoas adestradoras

Para o recoñecemento oficial da formación de persoas adestradoras impartida a federación deportiva achegará, no prazo establecido no artigo 3.2, ao órgano superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia con competencias en materia de deporte a seguinte documentación:

a) Anexo II: solicitude para o recoñecemento oficial da formación de persoas adestradoras.

b) Anexo III: actas finais das avaliacións ordinaria e extraordinaria.

c) Anexo IV: expediente do alumnado, ao que se deberá xuntar:

1. Copia do certificado de validacións, cando proceda.

2. Copia do certificado individual de aptitude de probas físicas.

3. Copia do certificado de ter superado o bloque de prácticas.

d) Anexo V: comprobación de datos de terceiras persoas interesadas.

e) Anexo VI: a través do cal se achegarán os diplomas individuais do alumnado.

f) Anexo VII: a través do cal se achegará o documento final cos datos do curso rematado coa seguinte información:

1. Datos do persoal docente.

2. Detalle do plan de formación.

3. Relación das persoas que superaron a formación.

Artigo 6. Dilixenciado dos diplomas

Unha vez o órgano superior da administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia con competencias en materia de deporte dite e notifique a resolución do recoñecemento do curso de persoal adestrador deportivo realizado pola federación deportiva, efectuará a correspondente dilixencia dos diplomas e certificados.

Artigo 7. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) NIF da entidade solicitante.

b) NIF da entidade representante.

c) DNI ou NIE da persoa representante.

d) DNI ou NIE do alumnado.

e) Certificado/s de estudos do alumnado exixido/s para acceder á formación.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os documentos. Cando así o exixa a normativa aplicable solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 8. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificacións electrónicas de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderá de oficio crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse practicadas no momento no que se produza o acceso ao seu contido, entendéndose rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 9. Trámites administrativos posteriores

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a presentación da declaración responsable e da solicitude do recoñecemento deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Disposición adicional única. Actualización dos modelos normalizados

De conformidade coa disposición adicional sexta da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, os modelos normalizados aplicables na tramitación do procedemento regulado nesta disposición, poderán ser actualizados co fin de mantelos adaptados á normativa vixente. Para estes efectos, será suficiente a publicación dos modelos actualizados na sede electrónica da Xunta de Galicia, onde estarán permanentemente accesibles para todas as persoas interesadas, sen que sexa necesaria unha nova publicación no Diario Oficial de Galicia.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde será aplicable desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2021

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente primeiro e Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo