Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 239 Mércores, 15 de decembro de 2021 Páx. 61338

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 7 de decembro de 2021 pola que se dá publicidade ao esgotamento de crédito da Resolución do 5 de xullo de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a adquisición de vivendas protexidas e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento VI420C).

Feitos:

Primeiro. A resolución da presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante, IGVS), do 5 de xullo de 2021, publicada no Diario Oficial de Galicia (no sucesivo, DOG) núm. 140, do 23 de xullo, convocou as subvencións para a adquisición de viviendas protexidas para o ano 2021 (código de procedemento VI420C).

Segundo. O ordinal décimo sétimo, número 2, da Resolución do 5 de xullo de 2021 establece que para os efectos de adoptar as correspondentes resolucións de concesión das axudas se terá en conta a orde cronolóxica de entrada das solicitudes en calquera dos rexistros previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e que, para tal fin, se considerará data de presentación aquela en que a solicitude estea validamente cuberta e acompañada da totalidade dos documentos exixidos nas bases reguladoras e na correspondente convocatoria.

Terceiro. Unha vez revisadas e ordenadas todas as solicitudes presentadas coa documentación completa, a derradeira solicitude que se puido conceder antes do esgotamento do crédito para a anualidade 2021 tiña a data de entrada en calquera dos rexistros previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, o día 28 de xullo de 2021 ás 15.34.00 horas.

Consideracións legais e técnicas:

Primeira. O ordinal décimo sétimo, número 2, da Resolución do 5 de xullo de 2021 establece que serán denegadas aquelas solicitudes que non dispoñan de cobertura orzamentaria no momento da súa resolución.

Segunda. Os artigos 31.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e 32 do seu regulamento, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, establecen que cando o procedemento administrativo establecido non comporte o esgotamento do crédito nun único acto de concesión, senón que a súa disposición se realice en actos sucesivos, o órgano xestor deberá publicar, no DOG e na súa páxina web, o esgotamento da partida orzamentaria asignada.

En virtude do exposto anteriormente e de acordo co establecido no artigo 31.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,

RESOLVO:

Dar a coñecer o esgotamento, con data do 28 de xullo de 2021, ás 15.34.00 horas, do crédito autorizado para a anualidade 2021 destinado a sufragar as subvencións para a adquisición de vivendas protexidas.

Santiago de Compostela, 7 de decembro de 2021

Heriberto García Porto
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo