Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 247 Luns, 27 de decembro de 2021 Páx. 63949

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2021 pola que se publica o Plan de formación para o ano 2022.

A formación do persoal empregado público da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico correspóndelle á Escola Galega de Administración Pública (en diante, EGAP), de acordo co que se establece no artigo 3 da súa lei de creación (Lei 4/1987, do 27 de maio), onde se estende a dita función ao persoal doutras administracións públicas, coa excepción do persoal docente e sanitario.

O Plan de formación continua da EGAP recolle as actividades formativas dirixidas ao persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, ao persoal das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, ao persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia, ao persoal ao servizo das entidades locais de Galicia e ao persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

En tal sentido, os plans formativos para os empregados públicos deseñados pola EGAP obedecen ao convencemento de que a consolidación dunha Administración de calidade, eficaz e eficiente pasa inevitablemente por contar cun persoal ben formado. En consecuencia, desde o ano 2015, os programas de formación da EGAP diríxense a todos os colectivos de empregados públicos, tras unha incorporación gradual que culminou coa adhesión do persoal de administración e servizos das universidades galegas. Así, o plan pretende ser un instrumento que contribúa decisivamente á actualización de coñecementos e competencias profesionais e que incorpore aquelas novidades lexislativas e de funcionamento das administracións, a través dunha oferta coa que o persoal ao servizo do sector público poida mellorar a súa cualificación e capacitación profesional.

Para elaborar o plan tivéronse en conta as necesidades formativas das distintas consellerías da Xunta de Galicia, da Dirección Xeral de Xustiza e a Dirección Xeral de Administración Local, así como das universidades do Sistema universitario de Galicia. Ademais, colaboraron as persoas responsables de coordinar a formación en cada un dos centros directivos e tamén as organizacións sindicais, docentes e persoas expertas nos distintos ámbitos formativos.

Por outra banda incorporáronse, como non pode ser doutro xeito, as achegas do propio persoal destinatario da formación, o cal, a través das súas valoracións e suxestións, desempeña un importante labor á hora de facer do plan un verdadeiro instrumento para a mellora continua do sector público de Galicia. Así mesmo, na súa configuración, tívose en conta a demanda real rexistrada nas actividades formativas e tamén os resultados da avaliación daquelas, co propósito de sustentar o seu deseño nunha sólida base de coñecemento sobre os niveis de satisfacción do alumnado coas actividades realizadas nas distintas modalidades formativas. Todo este proceso acometido, no que conflúen as propostas e suxestións dos distintos axentes implicados, fai do plan de formación un instrumento vivo e dinámico co que poder anticipar as necesidades de formación, acadando así un impacto real na mellora da cualificación do persoal.

De acordo coa filosofía exposta sobre o convencemento de que garantir unha Administración de calidade pasa por contar cun persoal ao servizo das nosas administracións ben formado, o Plan de formación deseñado para o ano 2022 habilita o acceso de todos e cada un dos colectivos a unha serie de módulos esenciais para a súa adecuada formación, adaptados ás necesidades específicas e funcións asignadas a cada un deles. Os ditos módulos son os seguintes:

– Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas.

– Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios.

– Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades.

– Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa.

– Plan de igualdade.

– Lingua galega.

– Portal de idiomas.

– Plan formativo ofimático de Galicia.

Segundo esta estrutura, o plan integra unha oferta formativa ampla e especializada, que inclúe tanto contidos de carácter transversal como específicos dos distintos postos de traballo e perfís profesionais, procurando así ter un impacto real sobre o conxunto das necesidades de cualificación do persoal ao servizo das administracións públicas.

Procede destacar, como unha das principais liñas reitoras, a atención ás principais novidades lexislativas que se teñen producido con carácter máis recente, co propósito de garantir a actualización permanente dos coñecementos por parte dos/das empregados/as públicos/as. Tamén se presta especial atención á incorporación de contidos innovadores e estratéxicos para o conxunto da función pública de Galicia, como son, entre outros, os relativos á Administración dixital, á integridade institucional ou á mellora da calidade dos servizos públicos.

Esta oferta formativa pretende, así mesmo, contribuír á mellora das habilidades persoais do persoal empregado público co obxecto de potenciar aquelas competencias que resultan esenciais no actual contexto social, atendendo sempre ás necesidades que poidan xurdir neste eido no marco de actuación específico das administracións públicas e que poidan ter unha incidencia máis directa no desempeño profesional.

A formación en idiomas constitúe outra das liñas prioritarias da EGAP para o 2022, de xeito que continúa a incrementarse e diversificarse, o que implica incluír cursos innovadores e de carácter práctico, así como ampliar os niveis e as linguas ofertadas, reforzando, nese eido, a actividade a través dos medios telemáticos. O obxectivo é que os empregados públicos poidan potenciar as súas competencias idiomáticas e, daquela, favorezan as súas posibilidades de comunicación nun contexto global.

Outros dos contidos formativos a que se lles concedeu suma relevancia son aqueles enmarcados na área de formación da Unión Europea. O plan incorpora novos cursos nesta materia, outorga a máxima prioridade a aqueles relativos á xestión dos fondos europeos e achega, así mesmo, unha formación acorde cos obxectivos de desenvolvemento sustentable, todo o cal resulta imprescindible no contexto actual.

Este programa vén reforzar o firme compromiso da EGAP coa formación e sensibilización dos empregados/as públicos/as en materia de igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero, achegando unha oferta ampla e diversificada sobre estas cuestións esenciais, na cal se inclúen títulos novos, tanto básicos coma especializados, cos que abordar as cuestións de máxima actualidade na materia. Estas actividades diríxense a todos os colectivos, co obxecto de que o acceso a estes contidos formativos teña o máis amplo alcance.

Por outra parte, no que respecta ás modalidades formativas, continúase a reforzar a aposta da EGAP polo emprego de diferentes contornas de aprendizaxe e as metodoloxías de ensino baseadas no uso dos medios telemáticos, o cal constitúe unha liña estratéxica de actuación, que se viu reforzada ademais ante as circunstancias derivadas da pandemia provocada pola COVID-19. Deste xeito, afondando nunha acción estratéxica consolidada nestes anos, a EGAP continúa a potenciar o seu espazo virtual de coñecemento, cunha formación en liña, ampla e diversificada, mediante a cal o alumnado poida xestionar o seu proceso de aprendizaxe.

Seguindo esta senda, o Plan de formación para o ano 2022 supón unha aposta polas diferentes contornas de aprendizaxe e metodoloxías, mediante a distribución da oferta formativa nas modalidades de teleformación, telepresenza e autoformación, sen descoidar a docencia presencial, que será impartida con todas as garantías hixiénico-sanitarias. Coa aposta polas modalidades de formación baseadas no uso dos medios telemáticos, preténdense aproveitar todas as súas potencialidades, particularmente no que respecta a garantir a equidade, ao achegar o alumnado aos contidos máis demandados, facilitar o acceso á formación e promover a conciliación.

Convén subliñar, por outra parte, que, no deseño do conxunto da oferta formativa, se promove en todo momento un enfoque eminentemente práctico, procurando acadar a máxima aplicabilidade dos coñecementos e habilidades que se adquiren coa formación e, polo tanto, o maior impacto posible no desempeño laboral do persoal ao servizo das administracións públicas.

En suma, o Plan de formación para o ano 2022 representa, así pois, unha clara aposta polo desenvolvemento profesional das persoas ao servizo das administracións públicas de Galicia, na procura de contribuír, a través da incorporación de contidos estratéxicos e de máxima actualidade, á actualización permanente e mellora das súa cualificación e, polo tanto, á modernización e mellora das nosas administracións públicas, e coa perspectiva, sempre presente, de poder incidir na mellora da calidade dos servizos prestados á cidadanía.

Finalmente, é preciso destacar que esta resolución ten carácter informativo e que a execución das accións recollidas nela queda condicionada á existencia de crédito orzamentario adecuado e suficiente e ao que se estipule en cada convocatoria. Así mesmo, debe advertirse que quedan excluídas as actividades derivadas de cursos selectivos, os cursos superiores, as actuacións en colaboración, as xornadas, conferencias, seminarios e cursos monográficos, así como as actividades doutras administracións públicas (excepto as sinaladas) e as actividades de formación do persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, do persoal sanitario e do persoal das forzas e corpos de seguridade.

Feitas estas advertencias, resta só sinalar que para acceder ás accións formativas recollidas neste plan será preciso formalizar a correspondente matrícula, despois de que se publiquen no Diario Oficial de Galicia as correspondentes convocatorias.

Este plan de formación foi aprobado polo Consello Reitor deste organismo autónomo en sesión do día 17 de decembro de 2021.

De acordo co exposto, publícase como anexo a esta resolución o Plan de formación para o ano 2022 do persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional (FC), do persoal ao servizo das entidades locais (LO), do persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia (FX), do persoal de administración e servizos (PAS) das universidades galegas (UN), e o portal de idiomas (PI), o Plan formativo ofimático de Galicia (OF) e o programa de autoformación (AF), dirixido a todos os destinatarios mencionados.

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2021

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO

Plan de formación para o ano 2022

Formación en materias transversais

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

A Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia

Telef.

2

100

25

Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia

Telef.

1

50

25

Aspectos conceptuais e metodolóxicos básicos para a introdución da perspectiva demográfica na actuación da Administración autonómica

Telepres.

1

50

30

Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia

Telef.

1

50

25

Os contratos do sector público

Telef.

2

100

30

Aplicación práctica da Lei de contratos do sector público. A integridade e bo goberno na contratación pública

Telef.

1

50

24

O procedemento de contratación. Problemáticas actuais e doutrina vixente dos tribunais de contratación pública

Presen.

1

30

21

Incorporación de cláusulas sociais e de xénero na contratación pública

Telef.

1

50

20

A axilidade na contratación pública: contratación menor e procedemento aberto simplificado

Telepres.

1

30

15

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

Telef.

3

150

25

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

Telef.

2

100

25

O funcionamento do sector público por medios electrónicos: perspectiva xurídica

Presen.

1

30

21

O exercicio da competencia administrativa na Lei 40/2015, do 1 de outubro

Telef.

1

50

25

O procedemento sancionador tras a Lei 39/2015 e a Lei 40/2015, do 1 de outubro

Telef.

1

50

20

Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

Telef.

2

100

20

A responsabilidade patrimonial da Administración pública

Telef.

1

50

30

Revisión dos actos en vía administrativa

Telef.

2

100

25

Transparencia: acceso á información pública e publicidade activa

Telef.

1

50

25

Integridade institucional

Telef.

1

50

20

Mellora da calidade dos servizos públicos

Telef.

1

50

20

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

Telef.

3

150

20

Permisos e licenzas do persoal empregado público: réxime xurídico e tramitación

Telef.

2

100

12

A selección do persoal empregado público e provisión de postos de traballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Telef.

1

50

20

A estrutura do emprego público e ordenación dos recursos humanos na administración da Comunidade Autónoma de Galicia: a elaboración da relación de postos de traballo (RPT)

Telef.

1

50

20

Xestión de listas de contratación temporal. Novo sistema de citacións electrónicas

Telef.

1

50

20

Incompatibilidades do persoal empregado público de Galicia

Telef.

1

50

18

Réxime disciplinario do persoal empregado público de Galicia

Telef.

1

50

15

Nóminas e retribucións do persoal

Telef.

1

50

25

Prestacións da Seguridade Social e cotizacións

Telef.

1

50

30

Básico de subvencións e normativa aplicable

Telef.

3

150

30

Aplicacións prácticas da Lei de subvencións de Galicia e o seu regulamento

Telef.+ Telepres.

1

50

35

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

Telef.

1

50

20

Gasto público, sustentabilidade e control

Telef.

1

50

15

Xestión dos pagamentos a xustificar

Telef.+

Telepres.

1

50

25

Legalidade das actas de inspección. A función inspectora

Telef.

1

50

25

Estrutura e composición de documentos de contido xurídico integrantes de expedientes administrativos

Telef.

1

50

20

Execución de resolucións xudiciais e as súas repercusións económicas

Telef.

1

50

20

Boas prácticas ambientais nas administracións públicas

Telef.

1

50

30

A accesibilidade universal

Telef.

1

50

25

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

Telef.

1

50

20

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Proactividade e comportamento estratéxico na Administración pública

Telepres.

1

35

15

Destrezas persoais e xestión do cambio en situacións de crise

Telef.

1

50

20

Atención plena e xestión do estrés

Telepres.

1

35

15

Organización e simplificación do traballo administrativo

Telef.

2

100

12

Pensamento analítico e toma de decisións

Telepres.

1

30

16

Prevención e xestión de conflitos

Telef.

2

100

25

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano

Telef.

1

50

30

Comunicación interpersoal e asertividade. Escoita activa e empatía

Telepres.

1

35

12

Discursos eficientes: unha ferramenta clave para acadar os obxectivos desexados

Telepres.

1

35

20

Técnicas para falar en público

Presen.

1

25

20

Comunicación emocional

Presen.

1

30

20

Como deseñar presentacións eficaces

Telef.

1

50

20

Como empregar metodoloxías áxiles no meu posto de traballo

Telepres.

1

25

12

Coaching para un traballo colaborativo eficaz e motivador

Presen.

1

30

20

Atención á cidadanía

Telef.

2

100

25

Técnicas elementais de arquivos

Telef.

2

100

25

Cambio e motivación nas organizacións

Telef.

1

50

15

Manual de identidade corporativa e imaxe institucional

Telef

1

50

15

Avaliación de políticas públicas

Telef.

1

50

30

Iniciación ao protocolo

Telef.

1

50

20

Protocolo avanzado

Telef.

1

50

20

Exercicio físico saudable e estilos de vida activos

Presen.

1

20

12

Coidado da saúde: actividade física e alimentación

Presen .

1

25

16

Correo electrónico corporativo

Telef.

2

100

12

Sistema de xestión de recursos humanos da Xunta de Galicia

Telef.

1

50

20

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

Telef.

2

100

50

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

Telef.

2

100

50

Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no contexto da Lei 39/2015: enfoque práctico e aspectos xurídicos

Telef.+
Telepres.

6

300

50

Implantación da Administración electrónica na Xunta de Galicia e relación coa cidadanía

Telef.+
Telepres.

4

200

30

Implantación da Administración electrónica na Xunta de Galicia e xestión electrónica documental na tramitación administrativa

Telef.+
Telepres.

4

200

30

Implantación da Administración electrónica na Xunta de Galicia: tramitación de expedientes administrativos w@ndA

Telef.+
Telepres.

2

100

25

Seguridade da información na Xunta de Galicia

Telef.

4

200

30

A protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais

Telef.

5

250

30

Aspectos avanzados e implantación da normativa de protección de datos na Xunta de Galicia

Telef.

4

200

40

Esquema Nacional de Seguridade para responsables de servizos e da información e coordinadores de seguridade

Telef.

1

50

25

Avanzado en comunicación e colaboración dixital. Enfoque e uso creativo das tecnoloxías dixitais

Telef.

2

100

30

Sistemas para a contratación electrónica

Telef.

1

50

30

Sistema electrónico de facturación (SEF)

Telef.

1

50

20

Ferramentas para o teletraballo no sector público de Galicia

Telef.

8

400

20

Certificados electrónicos e sinatura electrónica. Uso de certificados electrónicos no contexto da Xunta de Galicia

Telef.

6

300

20

Sistema de información contable e de tesourería (Xumco2). Descrición e funcionamento básico

Telepres.

2

60

12

Sistema de información contable e de tesourería (Xumco2). Usuario avanzado

Telepres.

1

30

12

Certificación de Feder, FSE e POEX nos sistemas de información

Telepres.

1

30

12

Sistema para o intercambio de información económica das entidades do sector público autonómico (Codex)

Telepres.

1

30

12

Declaración do imposto de sucesións. Uso avanzado do programa de axuda á liquidación do imposto de sucesións (ALISe)

Telef.+
Telepres.

1

25

30

Uso avanzado do xestor de expedientes de contratación (Plation)

Telef.+ Telepres.

3

150

30

Uso avanzado do sistema de licitación electrónica da Xunta de Galicia (Silex)

Telef.+ Telepres.

1

50

30

Creación e edición de arquivos dixitais con Acrobat XI Pro

Telef.

1

50

25

Autocad 2016 - Nivel básico

Telepres.

1

25

35

Autocad 2016 - Nivel avanzado

Telepres.

1

25

35

Lingua galega

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Medio de linguaxe administrativa galega

Telef.

12

300

75

Superior de linguaxe administrativa galega

Telef.

9

225

75

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

Telef.

2

100

20

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

Telef.

2

100

15

A normativa do galego estándar: actualización gramatical, ortográfica e léxica

Telef.+ Telepres.

1

30

40

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Introdución á Unión Europea e ao seu Dereito

Telef.

2

100

24

Introdución ao Dereito da Unión Europea para os xestores públicos

Telef.

1

50

30

Deseño e xestión de proxectos europeos

Telef .

2

100

25

Acción exterior das administracións públicas galegas: Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia

Presen.

1

50

30

A Axenda 2030 para o desenvolvemento sustentable e a súa implementación nas administracións públicas

Telepres.

1

30

14

Os novos fondos europeos Covid. Mecanismo de recuperación e resiliencia: execución e control

Telef.

2

100

30

Dereito sancionador europeo

Presen.

1

30

30

Dereito europeo concorrente no eido do Plan de recuperación, transformación e resiliencia

Presen.

1

30

30

Competencia e Dereito da Unión Europea: a defensa da competencia nos procesos de contratación pública

Telef.

1

50

25

Formación en materias específicas

Presidencia da Xunta de Galicia

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Visión xeral de tecnoloxías disruptivas orientado a persoal TIC

Telef.+

Telepres.

1

50

50

Programas de actividade física saudable para persoas maiores: avaliación da condición física e configuración de programas de mellora da condición física saudable en persoas maiores

Presen.

1

35

15

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Actualización en materia de tráfico e seguridade viaria

Presen.

2

30

12

Condución segura

Presen.

2

48

9

Informes periciais e discapacidade en relación coa nova Lei 8/2021

Presen.

1

35

15

Valoración médico legal da gran invalidez

Presen.

1

35

15

Valoración neuropsicolóxica forense

Presen.

1

35

15

Actividades complementarias na autopsia xudicial

Presen.

1

35

15

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Básico en prevención de riscos laborais

Telef.

2

100

50

Os primeiros auxilios

Telef.

2

100

20

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

Telef.

2

100

25

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

Telef.

1

50

15

Prevención de riscos laborais nas actividades agroforestais, mantemento e conservación de infraestruturas en espazos abertos

Telef.

1

50

20

Prevención de riscos laborais: primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

Presen.

4

100

12

Prevención de riscos psicosociais: o estrés laboral

Telef.

2

100

20

Prevención de risco de contaxio e propagación do coronavirus

SARS-CoV-2 no ámbito laboral

Telef.

2

100

20

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

Área de economía

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

A tarifa eléctrica

Presen.

1

30

12

A tramitación dixital das reclamacións de consumo

Presen.

1

30

12

Aplicación de ArcGIS en proxectos de eólica terrestre e mariña

Presen.

1

30

30

Aspectos técnicos relevantes en infraestruturas de recarga para vehículos eléctricos

Presen.

1

30

20

Hidróxeno de orixe renovable: alternativas de obtención, aplicacións e perspectivas a curto, medio e longo prazo

Telepres.

1

35

30

Os dereitos das persoas consumidoras á hora de contratar bens e servizos dixitais

Presen.

1

30

12

Sistemas de almacenamento enerxético

Presen.

1

30

25

Valorización enerxética de residuos orgánicos

Presen.

1

30

30

Consellería de Facenda e Administración Pública

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Xestión e control do programa operativo Feder Galicia 2014-2020: especial referencia aos Fondos REACT e ás políticas antifraude

Presen.

1

30

25

A lei xeral tributaria e os seus procedementos trala Lei de prevención e loita contra o fraude

Telef.

1

50

30

Introdución ás novas ferramentas de Big Data para análise de datos

Telepres.

1

30

30

Operacións cofinanciadas polos programas operativos FSE Galicia e POEX 2014-2020

Presen.

1

30

20

Imposto sobre sucesións e doazóns

Telef.

1

50

20

A potestade sancionadora en materia tributaria: procedemento e réxime sancionador

Telef.

1

50

20

Procedemento revisor da administración tributaria

Telef.

1

50

20

Integridade institucional para o persoal responsable na materia

Presen.

1

25

12

Tratamento da información estatística e presentación de resultados empregando o software libre R

Telef.

1

50

30

Tratamento avanzado da información estatística empregando o software libre R

Telef.

1

50

30

Fiscalidade do patrimonio familiar

Telef.

1

50

20

Mellora da calidade dos servizos públicos para o persoal responsable na materia

Presen.

1

20

20

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Construír en madeira

Telepres.+
Presen.

1

30

40

Básico de sistemas de información xeográfica (SIX)

Telef.

1

50

30

Emprego das ferramentas informáticas Menphis, Autocad e ArcGis para persoal técnico urbanístico

Presen.

1

25

30

Plataforma GaIA

Presen.

1

30

15

Seguimento das autorizacións ambientais integradas

Mixto

1

30

40

Novidades lexislativas nas normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia no ámbito da Administración pública

Telef.

1

50

35

Fundamentos de QGIS básico aplicado ao planeamento urbanístico

Telef.

1

50

40

Fundamentos de QGIS avanzado aplicado ao ámbito do planeamento urbanístico

Telef.

1

50

50

Manexo básico da estación topográfica e receptores GNSS (GPS) para a inspección urbanística

Presen.

1

25

20

Primeiros auxilios para persoal de campo da Dirección xeral de patrimonio natural

Presen.

16

400

4

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Exercicio da potestade inspectora e sancionadora en materia de transportes

Telepres.

1

30

12

Consellería de Emprego e Igualdade

Área de emprego

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Exposición laboral a sílice cristalina respirable

Telepres.

1

25

12

Aplicación práctica de métodos de avaliación de riscos psicosociais cuantitativos

Telepres.

1

25

12

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Área de cultura

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Axenda 2030 e bibliotecas: oportunidades e retos

Presen.

1

25

15

A expurgación na colección das bibliotecas públicas

Presen.

1

25

12

Sácalle partido aos datos da túa biblioteca

Presen.

1

25

25

Dixitalización de documentos

Telef.

1

50

25

Área de educación

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

A atención ao alumnado con discapacidade auditiva nas diferentes modalidades de ensino

Telepres.

1

30

15

A atención ao alumnado con discapacidade intelectual nas diferentes modalidades de ensino

Telepres.

1

30

15

A atención ao alumnado con discapacidade motora nas diferentes modalidades de ensino

Telepres.

1

30

15

A atención e o coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo nas diferentes modalidades de ensino

Telepres.

2

60

15

Accesibilidade comunicativa e cognitiva nos centros educativos

Telepres.

1

30

8

A mellora da convivencia e do benestar nos centros educativos

Telepres.

1

30

15

Atención ao alumnado con dificultades de deglutición

Telepres.

1

30

10

Prevención e coidados especiais en materia de saúde desde os centros educativos

Telepres.

1

30

15

Protocolos hixiénico-sanitarios e educativos nos centros docentes

Telepres.

1

30

15

Proceso de admisión a ensinanzas de FP para persoal administrativo de centros educativos

Telepres.

1

30

10

Seguridade e protección de datos no ámbito educativo

Telef.

1

50

10

Prevención de riscos laborais nos centros de ensino non universitario

Telef.

2

100

40

Consellería de Política Social

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Traballo en rede e actualización de competencias dixitais para a mocidade

Telef.

1

50

20

Xestión da comunicación dixital cara a xuventude na Administración pública

Telef.

1

50

30

Acollemento familiar de persoas menores de idade

Telepres.

1

30

25

Coidados alternativos de calidade: cara a unha innovación nas prácticas

Telepres.

1

30

25

Contención emocional e abordaxe de crises en centros de acollemento residencial de protección de menores

Telepres.

1

30

25

Violencia sexual contra a infancia

Telepres.

1

25

25

Innovación social nos servizos sociais

Presen.

1

30

16

Sistemas emocionalmente sans para persoal de servizos sociais

Telepres.

1

30

30

Violencia familiar

Presen.

1

30

20

Consellería do Medio Rural

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

O Fogga e a xestión dos fondos da PAC

Telef.

1

50

40

Prevención, detección e loita contra o fraude e conflito de intereses na xestión dos fondos europeos agrícolas

Telef.

1

50

15

Actuacións dos servizos veterinarios ante incumprimentos de benestar animal

Mixto

1

40

15

Os aspectos ambientais no ámbito das actuacións dos servizos veterinarios oficiais. Normativa ambiental. Requisitos ambientais nas normativas gandeiras sectoriais

Telef.

1

50

12

Formación en estatística con «R» para persoal investigador

Telepres.

1

30

40

Execución do control oficial dos programas de seguridade alimentaria dos produtos de orixe animal dentro do marco establecido no Regulamento (UE) 2017/62

Presen.

1

30

20

O control da calidade comercial dos alimentos de orixe vexetal. Procesos produtivos. Novidades normativas e control da etiquetaxe

Presen.

1

25

20

Deseño e construción de firmes para vías de baixa intensidade de tráfico

Mixto

1

25

25

Actualización na lexislación en materia de aproveitamentos forestais: análise do novo decreto

Mixto

1

35

30

A Lei de recuperación da terra agraria de Galicia

Telef.

1

50

25

Consellería do Mar

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Identificación de especies: moluscos

Presen.

1

20

30

Preparación de mostras, primeira etapa da análise de contaminantes en matrices alimentarias e ambientais

Presen.

1

30

25

QXIS iniciación aplicado ao medio mariño e á xestión dos recursos mariños

Presen.

1

13

30

QXIS avanzado aplicado ao medio mariño e á xestión dos recursos mariños

Presen.

1

13

30

Comercialización no ámbito da inspección pesqueira

Presen.

1

30

15

Formación en sistemas de información xeográfica aplicados ao espazo marítimo

Telepres.+

Telef

1

25

24

Teoría e práctica da loita contra a contaminación mariña accidental

Presen.

1

20

20

Medición de artes de pesca e de especies con tamaño ou peso mínimo de captura e comercialización

Presen.

1

21

20

Identificación de especies: poliquetos. Bioloxía e xestión

Presen.

1

13

20

Fitoplancto mariño

Telef.+

Pres.

1

30

50

Identificación de especies: macroalgas e a súa explotación

Presen.

1

25

30

Formación en inspección pesqueira

Presen.

1

30

15

Consellería de Sanidade

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Principios de control de tratamento térmico en alimentos de baixa acidez e acidificados. Validación do tratamento térmico e control de peches

Presen.

1

24

20

Formación básica en inspección de matadoiros para persoal substituto

Presen.

2

40

5

Resolución de conflitos na inspección de saúde pública

Presen.

1

25

12

Cursos da Administración local

Réxime xurídico e xestión das entidades locais

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Elaboración de pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas na Administración local

Telef.

2

100

30

Persoal laboral temporal na Administración local. Procedementos de consolidación de emprego e funcionarización

Telef.

1

50

30

Xestión de tesouraría municipal

Telef.

1

50

30

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

Telef.

2

100

25

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

Telef.

2

100

25

Responsabilidade patrimonial e procedemento sancionador. Especialidades no ámbito local

Telef.

1

50

30

A Lei de contratos do sector público: os procedementos de contratación nas entidades locais

Telef.

1

50

25

O réxime xurídico das subvencións nas entidades locais. Especial referencia ao control interno

Telef.

1

50

25

Participación cidadá e transparencia no ámbito local

Telef.

1

50

25

Transparencia e integridade pública nas entidades locais

Telef

1

50

25

Fiscalización e control da actividade de entes locais

Telef.

1

50

30

Plans de saneamento económico financeiro e de axuste nas entidades locais

Telef.

1

50

30

Creación e xestión de proxectos con fondos europeos para entidades locais

Telef.

1

50

25

Ferramentas de sistemas de información xeográfica (SIX) para entidades locais

Telef.

1

50

30

Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia

Telepres.

1

35

20

A figura do promotor de exercicio físico e saúde nos concellos galegos

Presen.

1

25

15

Xestión orzamentaria en entidades locais

Telef.

1

50

30

Planificación e xestión do turismo para entes locais

Telef.

1

50

30

Tramitación e xestión de expedientes de expropiación forzosa no ámbito local

Telef.

1

50

30

Réxime disciplinario en materia urbanística no ámbito local

Presen.

1

20

30

Os programas europeos de inclusión social dirixidos ás entidades locais e os seus sistemas de xestión da información

Presen.

1

16

12

Liquidación práctica dos tributos locais

Telef.

1

50

25

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Atención á cidadanía

Telef.

1

50

25

Básico en prevención de riscos laborais

Telef.

1

50

50

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

Telef.

1

50

25

Novas tecnoloxías para a promoción da actividade física e a saúde a disposición dos concellos galegos

Presen.

1

25

15

Xestión do tempo de traballo e do teletraballo. Especial referencia ás situacións de emerxencia sanitaria

Telef .

1

50

20

Liderado e intelixencia emocional

Telepres.

1

20

15

Protocolo e organización de eventos na Administración pública local. Especial referencia a protocolos COVID-19

Telef.

1

50

25

Explotación estatística do sistema de información de usuarios dos servizos sociais (SIUSS) e a súa vinculación co plan concertado

Presen.

1

16

8

Sistema de información de usuarios dos servizos sociais-troncal

Presen.

1

16

8

A modificación das rendas mínimas autonómicas coa implantación do ingreso mínimo vital

Presen.

1

30

20

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679, de protección de datos

Telef.

2

100

30

Seguridade da información no ámbito da Administración local

Telef.

1

50

30

Ofimática na nube Google Drive

Telef.

1

50

30

A implantación da Administración electrónica na Administración local

Telef.

2

100

25

Lingua galega

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Medio de linguaxe administrativa galega

Telef.

2

50

75

Superior de linguaxe administrativa galega

Telef.

1

25

75

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

Telef.

1

50

15

Cursos da Administración de xustiza

Itinerarios formativos:

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Civil

A custodia compartida nas crises matrimoniais

Telef.

2

100

17

Módulo I. Execución civil: disposicións xerais

Telef.

1

50

25

Módulo II. Execución civil: procedemento de constrinximento e trámites posteriores. Especialidades da execución hipotecaria

Telef.

1

50

25

Modulo III. Procedementos civís: disposicións xerais e modalidades procesuais

Telef.

1

50

25

Módulo IV. Xurisdición voluntaria

Telef.

2

100

20

Módulo VI. O concurso de persoa natural que non sexa empresario desde unha perspectiva práctica procesual

Telef.

1

50

20

Social

Módulo I. Lexislación social I

Telef.

1

50

25

Contencioso

Módulo I. Contencioso I

Telef.

1

50

25

Penal

A prisión provisional como medida cautelar persoal no proceso penal

Telef.

1

50

30

Módulo I. A actividade dos xulgados de garda: actuacións propias e alleas aos xulgados de instrución

Telef.

1

50

20

Módulo II. Violencia de xénero e familiar. Tramitación

Telef.

1

50

30

Módulo IV. Actividades procesuais dos xulgados de instrución

Telef.

1

50

30

Coñecementos xerais oficina xudicial e fiscal

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Reformas lexislativas de incidencia procesual no ámbito civil

Telef.

1

50

30

Reformas lexislativas de incidencia procesual no ámbito penal

Telef.

1

50

30

Estatuto xurídico do persoal ao servizo da Administración de xustiza

Telef.

1

50

25

Asistencia xurídica gratuíta

Telef.

1

50

20

Atención ás vítimas do delito e información á cidadanía

Telef.

1

50

30

Organización de arquivos xudiciais e expurgación

Telef.

1

50

25

Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC)

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Xustiza dixital

Telef.

1

50

30

Ferramentas para o teletraballo na Administración de xustiza en Galicia

Telef.

4

200

20

A protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais na Administración de xustiza

Telef.

2

100

30

Integración das bases de datos de Minerva e boas prácticas no manexo da aplicación procesual

Telef.

1

50

30

Seguridade da información na Administración de xustiza en Galicia

Telef.

2

100

30

Implantación do expediente xudicial electrónico: persoal xestor e tramitador

Telef.

4

200

30

Implantación do expediente xudicial electrónico: persoal de auxilio

Telef.

1

50

30

Coñecementos transversais

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

Telef.

1

50

15

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

Telef.

1

50

25

Medicina forense

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

A morte homicida

Presen.

1

30

12

Violencia familiar. Violencia sobre a muller e os menores. Valoración do abuso e a agresión sexual

Presen.

1

30

12

Lingua galega

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Medio de linguaxe xurídica galega

Telef.

2

50

75

Superior de linguaxe xurídica galega

Telef.

1

25

75

Medio de linguaxe xurídica galega (persoal con destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia)

Telef.

1

25

75

Superior de linguaxe xurídica galega (persoal con destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia)

Telef.

1

25

75

Cursos das Universidades galegas

Réxime xurídico e actividade contable das administracións públicas

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Xestión de recursos humanos nas universidades

Telef.

1

50

25

Básico de subvencións e normativa aplicable

Telef.

1

50

30

Revisión dos actos en vía administrativa

Telef.

1

50

25

Os contratos do sector público

Telef.

1

50

30

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

Telef.

1

50

25

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

Telef.

1

50

25

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público

Telef.

1

50

25

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

Telef.

1

50

20

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

Telef.

1

50

20

Estrutura e composición de documentos de contido xurídico integrantes de expedientes administrativos

Telef.

1

50

20

A responsabilidade patrimonial da Administración pública

Telef.

1

50

30

A axilidade na contratación pública: contratación menor e procedemento aberto simplificado

Telepres.

1

30

15

Transparencia: acceso á información pública e publicidade activa

Telef.

1

50

25

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Técnicas elementais de arquivos

Telef.

1

50

25

Básico en prevención de riscos laborais

Telef.

1

50

50

Prevención de risco de contaxio e propagación do coronavirus SARS-CoV-2 no ámbito laboral

Telef.

1

50

20

Pensamento analítico e toma de decisións

Telepres.

1

30

16

Atención plena e xestión do estrés

Telepres.

1

35

15

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Seguridade da información no ámbito das universidades públicas

Telef.

1

50

30

A protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais

Telef.

1

50

30

Creación e edición de arquivos dixitais con Acrobat XI Pro

Telef.

1

50

25

Dixitalización de documentos

Telef

1

50

25

Reutilización da información do sector público. Open data

Telef

1

50

20

Lingua galega

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Medio de linguaxe administrativa galega

Telef.

1

25

75

Superior de linguaxe administrativa galega

Telef.

1

25

75

A normativa do galego estándar: actualización gramatical, ortográfica e léxica

Telef.+

Telepres

1

30

40

Portal de idiomas

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Lingua de signos A1

Telef.

2

60

30

Lingua de signos A1.2

Telef.

1

30

30

Conversa en francés

Presen.

1

15

50

Conversa en inglés

Presen.

7

105

50

Conversa en alemán

Telepres.

1

15

50

Comunicación en inglés no ámbito laboral

Presen.

2

40

25

Inglés para postos de atención á cidadanía

Telepres.

2

50

25

Inglés técnico-xurídico para o sector público

Telef.+

Telepres.

2

40

50

Oratoria en lingua inglesa

Presen.

1

20

20

Actualización en lingua inglesa. Nivel intermedio

Presen.

1

20

50

Actualización en lingua inglesa. Nivel avanzado

Presen.

1

20

50

Lingua inglesa. Nivel intermedio 1

Presen.

5

100

50

Lingua inglesa. Nivel básico 1 (nivel 1)

Telef.

1

125

50

Lingua inglesa. Nivel básico 1 (nivel 2)

Telef.

1

100

50

Lingua inglesa. Nivel básico 2 (nivel 3)

Telef.

1

75

50

Lingua inglesa. Nivel básico 2 (nivel 4)

Telef.

1

75

50

Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 (nivel 5)

Telef.

1

75

50

Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 (nivel 6)

Telef.

1

50

50

Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 (nivel 7)

Telef.

1

25

50

Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 (nivel 8)

Telef.

1

25

50

Lingua inglesa. Nivel intermedio 2 (nivel 9)

Telef.

1

25

50

Lingua inglesa. Nivel intermedio 2 (nivel 10)

Telef.

1

25

50

Lingua italiana. Nivel básico 1

Telef.

1

75

75

Lingua francesa. Nivel básico 1

Telef.

2

150

150

Lingua francesa. Nivel básico 2

Telef.

1

100

150

Lingua francesa. Nivel intermedio 1

Telef.

1

50

150

Lingua francesa. Nivel intermedio 2

Telef.

1

50

150

Lingua francesa. Nivel avanzado 1

Telef.

1

50

150

Lingua portuguesa. Nivel básico 1 e nivel básico 2

Telef.

2

230

100

Lingua portuguesa. Nivel intermedio 1

Telef.

1

50

75

Lingua portuguesa. Nivel intermedio 2

Telef.

1

50

75

Lingua alemá. Nivel básico 1

Telef.

1

75

75

Lingua alemá. Nivel básico 2

Telef.

1

50

75

Lingua alemá. Nivel intermedio 1

Telef.

1

25

75

Lingua alemá. Nivel intermedio 2

Telef.

1

25

75

Plan formativo ofimático de Galicia

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

Telef.

4

200

50

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2019)

Telef.

3

150

50

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

Telef.

7

350

50

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2019)

Telef.

4

200

50

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

Telef.

7

350

30

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2019)

Telef.

4

200

30

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)

Telef.

3

150

30

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2019)

Telef.

3

150

30

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows 10)

Telef.

4

200

30

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux)

Telef.

1

50

30

Plan de formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Estratexias para a eliminación de estereotipos de xénero no exercicio da actividade profesional

Presen.

1

24

20

Detección e intervención ante a violencia de xénero nos centros de maiores, centros de día e centros de axuda a domicilio

Presen.

1

25

20

Comunicación incluínte nas administracións públicas

Presen.

1

25

20

Violencia familiar. Violencia sobre a muller e os menores. A violencia vicaria

Presen.

1

35

14

Empoderamento feminino e crecemento persoal

Telepres.

1

30

15

Diversidade afectivo-sexual, identidades de xénero e non discriminación das persoas LGTBI+

Telepres.

1

30

15

Básico en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero

Telef.

7

350

20

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas

Telef.

3

150

20

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero

Telef.

5

250

20

Aproximación á violencia de xénero

Telef

2

100

30

Conciliación da vida persoal, familiar e laboral

Telef.

5

250

30

Integración da perspectiva de xénero na xestión pública

Telef

2

100

30

O enfoque de xénero no deseño, execución e avaliación de plans, programas e proxectos

Telef.

3

150

25

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

Telef.

3

150

30

A educación emocional como ferramenta para promover a igualdade

Telef

1

50

20

Muller, medios de comunicación e TIC

Telef.

2

100

30

Acompañamento social e apoio ás mulleres que sofren violencia de xénero

Telef

1

50

25

Violencia de xénero na adolescencia e xuventude

Telef

1

50

30

Sexting, sextorsión, violencia de xénero dixital

Telef.

4

200

20

Ciberviolencias sexistas

Telef

1

50

25

Programa de autoformación

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia

Autof.

1

200

25

Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia

Autof.

1

200

25

Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia

Autof.

1

200

25

Incompatibilidades do persoal empregado público de Galicia

Autof.

1

200

18

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

Autof.

1

200

20

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral

Autof.

1

200

20

Réxime disciplinario do persoal empregado público de Galicia

Autof.

1

200

15

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público

Autof.

1

200

25

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

Autof.

1

200

20

Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

Autof.

1

200

20

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

Autof.

1

200

20

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

Autof.

1

200

25

O exercicio da competencia administrativa na Lei 40/2015, do 1 de outubro

Autof.

1

200

25

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

Autof.

1

200

25

Revisión dos actos en vía administrativa

Autof.

1

200

25

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia

Autof.

1

200

25

A responsabilidade patrimonial da Administración pública

Autof.

1

200

30

Contratación estratéxica

Autof.

1

200

35

Os contratos do sector público

Autof.

1

200

30

Básico de subvencións e normativa aplicable

Autof.

1

200

30

Os convenios de colaboración: elaboración e tramitación

Autof.

1

200

20

Prestacións da seguridade social e cotizacións

Autof.

1

200

30

A xurisdición contencioso-administrativa

Autof.

1

200

25

A protección do menor ante os medios de comunicación

Autof.

1

200

30

Xestión de indemnizacións por razón de servizo na Administración autonómica

Autof.

1

200

25

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito

Autof.

1

200

24

Acción exterior das administracións públicas galegas: Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia

Autof.

1

200

30

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Cambio e motivación nas organizacións

Autof.

1

200

15

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

Autof.

1

200

15

Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais

Autof.

1

200

20

Básico en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero

Autof.

1

200

20

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas

Autof.

1

200

20

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero

Autof.

1

200

20

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública

Autof.

1

200

30

Básico en prevención de riscos laborais

Autof.

1

200

50

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

Autof.

1

200

15

Prevención e xestión de conflitos

Autof.

1

200

25

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano

Autof.

1

200

30

Como deseñar presentacións eficaces

Autof.

1

200

20

Técnicas elementais de arquivos

Autof.

1

200

25

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos

Autof.

1

200

25

A protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais

Autof.

1

200

30

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

Autof.

1

200

50

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

Autof.

1

200

50

Correo electrónico corporativo

Autof.

1

200

12

Plan formativo ofimático de Galicia

Título

Modalidade

Edicións

Prazas

Horas/ed.

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2019)

Autof.

1

200

50

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)

Autof.

1

200

50

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2019)

Autof.

1

200

50

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

Autof.

1

200

50

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2019)

Autof.

1

200

30

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

Autof.

1

200

30

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2019)

Autof.

1

200

30

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)

Autof.

1

200

30

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows)

Autof.

1

200

30

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux)

Autof.

1

200

30