Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 250 Xoves, 30 de decembro de 2021 Páx. 65199

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

EXTRACTO da Resolución do 28 de decembro de 2021 pola que se convocan para o ano 2022, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social (código de procedemento VI482A).

BDNS (Identif.): 603003.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias deste programa as unidades de convivencia enumeradas no artigo 2 das bases reguladoras contidas na Orde do 18 de decembro de 2018, publicada no Diario Oficial de Galicia (en diante, DOG) núm. 4, do 7 de xaneiro de 2019, modificada pola Orde do 16 de decembro de 2019 (DOG núm. 248, do 31 de decembro), sempre que cumpran os requisitos previstos no artigo 3 das devanditas bases reguladoras.

Segundo. Obxecto

Convocar as axudas do Programa do bono de alugueiro social, para o ano 2022, con financiamento plurianual, que se tramitarán co código de procedemento VI482A .

A concesión das subvencións recollidas nesta resolución tramitarase polo procedemento de concorrencia non competitiva, ata esgotar o crédito dispoñible previsto na convocatoria, de acordo co sinalado no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Terceiro. Bases reguladoras

As subvencións deste programa rexeranse polas bases reguladoras contidas na Orde do 18 de decembro de 2018, publicada no Diario Oficial de Galicia (en diante, DOG) núm. 4, do 7 de xaneiro de 2019, modificada pola Orde do 16 de decembro de 2019 (DOG núm. 248, do 31 de decembro).

Cuarto. Crédito orzamentario e contía das axudas

As subvencións previstas nesta convocatoria correspondentes aos exercicios 2022 e 2023 faranse efectivas con cargo á aplicación orzamentaria 08.81.451B.480.3 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, coa seguinte distribución plurianual:

Anualidade

Aplicación orzamentaria

Importe

2022

08.81.451B.480.3

300.000 €

2023

100.000 €

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

1. O prazo para a presentación de solicitudes desta convocatoria comezará o día 3 de xaneiro de 2022 e terminará o día 31 de maio de 2022 e, en todo caso, ao esgotamento da partida orzamentaria contida nesta convocatoria.

2. Este prazo poderá ser ampliado mediante resolución da persoa titular da Dirección Xeral do IGVS, que deberá ser publicada no DOG.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

Heriberto García Porto
Director xeral do Insitituto Galego da Vivenda e Solo