Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Martes, 15 de febreiro de 2022 Páx. 11229

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

EXTRACTO da Orde do 14 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de apoio ao peche do lecer nocturno, financiado con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR750A).

BDNS (Identif.): 610380.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas e entidades, físicas e xurídicas (persoas autónomas, microempresas e pemes) con domicilio fiscal en Galicia que desenvolvan a actividade económica dun establecemento de lecer nocturno e que se acolleron ao peche opcional desde as 0.00 horas do día 31 de decembro de 2021 ata as 3.00 horas do día de 3 xaneiro de 2022 nos termos establecidos na orde da Consellería de Sanidade do 29 de decembro de 2021.

Para estes efectos, entenderanse por establecementos de lecer nocturno as discotecas, pubs, cafés-espectáculo e salas de festas, de conformidade coa definición que destes establecementos se prevé no punto III.2.7 do anexo único do Decreto 124/2019, do 5 de setembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ademais, incluiranse as salas de concertos que desenvolvan as súas actividades de forma análoga aos anteriores, de conformidade coa definición deste establecemento contida no punto III.2.4.5 do anexo único do Decreto 124/2019, do 5 de setembro, e todos aqueles que non teñan o seu título habilitante adaptado ás tipoloxías anteriores pero que poidan ser asimilables tendo en conta a actividade que desenvolvan conforme o disposto en as definicións especificadas no Decreto 124/2019, do 5 de setembro.

Para estes efectos, os establecementos que aínda teñan a consideración de café-concerto, café-teatro, café-cantante e tablado flamenco entenderanse encadrados no catálogo aprobado polo Decreto 124/2019, do 5 de setembro, como cafés-espectáculo.

Do mesmo xeito, os establecementos que aínda teñan a consideración de cafés categoría especial e karaokes entenderanse encadrados no catálogo aprobado polo Decreto 124/2019, do 5 de setembro, como pub.

Os e as beneficiarias das axudas deben reunir os seguintes requisitos:

a) Ter domicilio fiscal en Galicia.

b) Atoparse de alta na actividade económica como mínimo desde o 1 de novembro de 2021 e no caso de persoas autónomas estar de alta non RETA desde a mesma data.

c) O establecemento de lecer nocturno debeu permanecer pechado desde as 0.00 horas do día 31 de decembro de 2021 ata as 3.00 horas do día de 3 xaneiro de 2022 e non ter adiantado ou atrasado a outras datas as festas ou eventos nos termos recollidos na Orde da Consellería de Sanidade do 29 de decembro de 2021.

d) Ter realizado a comunicación previa conforme o previsto no punto sétimo da Orde da Consellería de Sanidade do 29 de decembro de 2021.

e) Non atoparse en ningunha das circunstancias e prohibicións establecidas nos números 2 e 3 do artigo 10 de a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. A acreditación de non estar incursa en ningunha delas realizarase mediante declaración responsable da persoa interesada.

f) Non tratarse de empresas ou autónomos que estivesen en crise o 31 de decembro de 2019.

Segundo. Obxecto

Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas para minimizar o impacto económico e apoiar o mantemento do emprego nos establecementos de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia que permaneceron pechados desde as 0.00 horas do día 31 de decembro de 2021 ata as 3.00 horas do día de 3 xaneiro de 2022, tal e como se establece no punto sétimo da Orde da Consellería de Sanidade do 29 de decembro de 2021.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 14 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de apoio ao peche do lecer nocturno, financiado con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR750A).

Cuarto. Importe

O importe da axuda determinarase por establecemento de lecer nocturno e en función dos metros cadrados do local, conforme a seguinte escala:

– Establecemento de lecer nocturno de menos de 100 metros cadrados: 2.500 €.

– Establecemento de lecer nocturno de máis de 100 e ata 250 metros cadrados: 5.500 €.

– Establecemento de lecer nocturno de máis de 250 e ata 500 metros cadrados: 9.000 €.

– Establecemento de lecer nocturno de máis de 500 e ata 700 metros cadrados: 14.000 €.

– Establecemento de lecer nocturno de máis de 700 e ata 2.000 metros cadrados: 27.000 €.

– Establecemento de lecer nocturno de máis de 2.000 metros cadrados: 45.000 €.

Para a concesión destas axudas destínanse tres millóns cincocentos mil euros (3.500.000 €).

Quinta. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde o día seguinte á data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2022

María Jesús Lorenzana Somoza
Conselleira de Emprego e Igualdade