Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 95 Mércores, 18 de maio de 2022 Páx. 29061

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ORDE do 6 de maio de 2022 pola que se fai pública a resolución da orde de convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2021/22.

Mediante a Orde do 23 de novembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia do 3 de xaneiro de 2022), convocáronse as axudas de mobilidade complementarias ás concedidas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2021/22.

De acordo co establecido no artigo 11 da convocatoria, desde o día 8 ao 21 de marzo de 2022 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación e as persoas interesadas, durante ese mesmo prazo puideron emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada e achegando, se for o caso, a documentación necesaria. Transcorrido ese prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola Comisión Avaliadora.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 14 das bases da convocatoria, e atendendo ao informe-proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlle axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2021/22, ao alumnado que se relaciona no anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

As axudas aboaranse na conta bancaria indicada pola persoa interesada unha vez presentada a declaración responsable do conxunto das axudas solicitadas ou concedidas, no caso de sufrir variación nos datos do anexo I achegado dentro do prazo de presentación de instancias. De non existir variación, entenderase cumprido este requisito co documento (anexo I) xa presentado coa solicitude.

Artigo 2

Denegarlle estas axudas complementarias ao alumnado que se relaciona no mesmo anexo como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 3

O incumprimento, total ou parcial, por parte dos beneficiarios de calquera das condicións establecidas na Orde de convocatoria do 23 de novembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia do 3 de xaneiro de 2022) e nesta orde constituirá causa determinante de revogación da axuda e do seu reintegro pola persoa beneficiaria, segundo o disposto no artigo 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 4

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 6 de maio de 2022

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade
P.D. (Orde do 9.2.2021)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación e Universidade

ANEXO I

Listaxe de concedidas

Nº expediente

Apelidos e nome

NIF

Univ.

País

Meses

Días

Importe

ED417A-2022-00001093-00

Abdulkader Sande Fadi

***5970**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000391-00

Abeledo Anido Paula

***2514**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000595-00

Abellas Conde Ángela

***6251**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000830-00

Abelleira Mariño Marta

***3657**

USC

República Checa

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000270-00

Acuña Domínguez Lidia

***7495**

UVIGO

Eslovaquia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000827-00

Agrafojo Lamas Carlota

***9238**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000117-00

Aguirre Álvarez Ismael

***6422**

USC

Bélxica

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000311-00

Agulla Fernández Carolina

***4892**

UVIGO

Romanía

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001060-00

Agulla Pampín Pablo

***5962**

USC

Bélxica

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00001142-00

Ahluwalia Sunny Mark

***2511**

USC

Italia

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000345-00

Álamo Gómez Silvia

***4520**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001173-00

Alarcón Quiroz Nayelly Monzerrat

***2239**

UVIGO

Portugal

4

29

819,50 €

ED417A-2022-00000568-00

Albarrán Taibo Samantha

***4559**

UDC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000394-00

Alén Cambra Nerea

***2190**

UVIGO

Eslovaquia

4

20

583,33 €

ED417A-2022-00000753-00

Alfaya Fiaño Laura

***2827**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000342-00

Aljaro Lozano Helena

***9159**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00001116-00

Allut Fuentes Claudia

***1277**

USC

Grecia

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000343-00

Almón Mira Laura

***3873**

UVIGO

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000883-00

Alonso Alonso Sara

***9484**

UVIGO

Italia

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000858-00

Alonso Fernández Violeta

***0776**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000723-00

Alonso González Antonio

***0729**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000465-00

Alonso González Xosé Wamba

***8107**

UVIGO

Alemaña

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000627-00

Alonso Malvido Ismael

***1567**

UVIGO

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000615-00

Alonso Meliss Alexandre

***9271**

USC

Alemaña

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000267-00

Alonso Méndez Miguel

***0803**

UVIGO

Grecia

4

3

1.176,50 €

ED417A-2022-00000071-00

Alonso Trastoy Iria

***8959**

UVIGO

Italia

5

5

1.352,50 €

ED417A-2022-00001018-00

Altezf Di Luca Florencia

***9764**

UDC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000283-00

Alvar Gil David

***3222**

USC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000545-00

Alvaredo López Vizcaíno Adela

***4313**

UVIGO

Turquía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001135-00

Álvarez Aira José Manuel

***9246**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000489-00

Álvarez Álvarez Ainhoa

***7642**

UVIGO

Italia

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000175-00

Álvarez Álvarez Alberto

***6166**

UDC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000451-00

Álvarez Feijoo Carlota

***6248**

USC

Grecia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001028-00

Álvarez González Sofía

***7894**

UVIGO

Portugal

3

0

495,00 €

ED417A-2022-00001069-00

Álvarez Lago Rodrigo

***1281**

UVIGO

Polonia

4

22

591,67 €

ED417A-2022-00000650-00

Álvarez López Antía

***8426**

UDC

Grecia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000099-00

Álvarez Pereira Eva

***3871**

UDC

Noruega

9

0

1.755,00 €

ED417A-2022-00001079-00

Álvarez Rodríguez Alejandro José

***8741**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000447-00

Álvarez Rodríguez Lucía

***9227**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000137-00

Álvarez Tejero Andrea

***9948**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000634-00

Alvariño Castro Nicole

***4637**

UDC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001035-00

Alves Pardo Paula

***9024**

USC

Alemaña

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00001073-00

Amador Ruiz Juan Pablo

***9965**

UDC

Noruega

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00000350-00

Ambrosio Millos Adrián

***6522**

UVIGO

Portugal

4

6

693,00 €

ED417A-2022-00000687-00

Ameijeiras Lois Belén

***9228**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000001-00

Amoedo Rodríguez Javier

***6409**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000231-00

Andrade Grandío Nuria

***3650**

UDC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000291-00

Andrade Pedregal Manuel

***0055**

UDC

Francia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000567-00

Andrade Pérez Lucía

***5233**

UVIGO

Croacia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001049-00

Anido Rey Tamara

***3513**

UDC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001021-00

Ansede Vilas Miguel

***5626**

UVIGO

Alemaña

5

21

940,50 €

ED417A-2022-00000879-00

Ansín Gómez Martín

***9243**

UVIGO

Noruega

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00001159-00

Antela Carrera Noel

***7360**

UVIGO

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000136-00

Antela Castro Laura

***8755**

USC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000126-00

Apolinar Rodríguez Fernando

***9638**

USC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000834-00

Aradas Arias Rosalía

***5584**

UDC

Hungría

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000636-00

Aragundi Triñanes Moraima

***9724**

USC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000597-00

Arana Valverde Emma Anastasia

***2074**

UVIGO

Bulgaria

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001105-00

Araújo Fernández Antonio David

***5930**

UVIGO

Turquía

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000920-00

Arbizu Ponce Álvaro

***1917**

USC

República Checa

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001102-00

Arcos Nieto Pablo

***6171**

USC

Francia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000084-00

Areal Urceira David

***8150**

UVIGO

Portugal

4

18

1.259,00 €

ED417A-2022-00000125-00

Areoso López Ana

***3421**

UDC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000330-00

Argiz González Sara

***0143**

UDC

Francia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000704-00

Arribas Río David

***6654**

UVIGO

Romanía

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000372-00

Asensi Portela César

***6192**

USC

Francia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00001003-00

Aspiazu Almeida Álvaro

***8703**

USC

Eslovaquia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00001052-00

Atanes Gómez Antonio

***2924**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001117-00

Autón Fernández Javier

***1814**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000689-00

Baamonde Castro Lucía

***8300**

USC

Países Baixos

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000960-00

Baixeras Ferro Santiago

***5452**

UDC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000635-00

Baltasar Montes Paula

***4317**

UVIGO

Eslovenia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000233-00

Bañales Echarri Eunate

***7015**

UVIGO

Noruega

5

0

975,00 €

ED417A-2022-00000189-00

Baquero Domínguez Álex

***8136**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000192-00

Barba Iglesias Carlos Lois

***5552**

USC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001062-00

Barba Iglesias Lúa

***5552**

USC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000851-00

Barbeito Fariña Raquel

***3171**

USC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000168-00

Barbosa Vázquez Pablo

***6924**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000682-00

Bargés Italiani Marta

***3175**

UVIGO

Hungría

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000371-00

Barral Díaz Ángel

***7583**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000205-00

Barros Borelli Katryna Mariam

***6671**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000450-00

Barros Martínez Adriana

***8941**

USC

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000083-00

Barros Rubines Blanca

***9902**

USC

Austria

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000290-00

Barroso Adan Sara Mei

***6079**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000483-00

Bastón Rodríguez Iago

***8758**

UVIGO

Bulgaria

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001193-00

Bastos Recarey Pedro

***4829**

UVIGO

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000838-00

Bautista Ramos Rebecca

***4322**

USC

Noruega

9

0

1.755,00 €

ED417A-2022-00000791-00

Bazarra Barreiros Elba

***4397**

UVIGO

Romanía

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000932-00

Becerra Lameiro Brais

***0680**

USC

Francia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000428-00

Becerra Taboada Sara

***9798**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000705-00

Becerra Tojo Sandra Isabel

***8733**

UVIGO

Portugal

5

10

880,00 €

ED417A-2022-00000449-00

Bello Barbeito Andrea

***4297**

UDC

Reino Unido

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000655-00

Bendaña Pujol Rita

***7523**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000401-00

Bengoa Fernández Elena

***6197**

UVIGO

Francia

4

9

1.209,50 €

ED417A-2022-00000422-00

Benítez Fernández Sara

***1811**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000221-00

Benito Leiracha Sara

***7376**

UDC

Portugal

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000506-00

Benito Tapia Aitana

***8343**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000147-00

Bermúdez Muñiz Pablo

***0151**

UDC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000412-00

Bernárdez Domínguez Marta

***1997**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001063-00

Blanco Fernández Ana

***3508**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000828-00

Blanco Fraga Samuel

***0177**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000998-00

Blanco García Laura

***0243**

USC

Bélxica

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000378-00

Blanco López Fernán

***0383**

UDC

Romanía

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000224-00

Blanco Núñez Manuel

***3180**

UDC

Italia

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00001013-00

Blanco Rodríguez Alba

***3170**

UDC

Irlanda

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00001119-00

Blanco Rodríguez Alexandra

***4747**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000925-00

Borreguero Sanmartín Jorge

***9016**

UVIGO

Austria

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000923-00

Botana Ríos Sabela

***9504**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000052-00

Botana Sánchez Miguel

***6322**

USC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000512-00

Bouza Vilar Nuria

***2377**

USC

Noruega

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000207-00

Bouzas Rodríguez Rubén

***4636**

USC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00001044-00

Brokenbrow Longueira Samuel

***6188**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000366-00

Búa Méndez Cristina

***6960**

UVIGO

Reino Unido

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000157-00

Budiño Carril Lucía

***2803**

USC

Austria

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000714-00

Buela Fungueiriño Lucía

***2953**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001027-00

Bugallo Méndez María

***3736**

USC

Turquía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000374-00

Buján López Xabier

***5129**

UDC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000358-00

Caamaño Cancela Tania

***3489**

UDC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000845-00

Caamaño Louro Fermín

***0715**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000822-00

Caamaño Martínez Nuria

***1056**

UDC

República Checa

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000247-00

Cabanelas Figueirido Isaac

***3324**

UVIGO

Portugal

4

11

1.220,50 €

ED417A-2022-00000275-00

Cabanelas Sotelo Sofía

***9783**

UVIGO

Portugal

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000832-00

Cabezas Campos Antía

***5690**

UDC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000200-00

Cabo González Enya

***5824**

UDC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000587-00

Cabrera San Millán Alba

***0122**

USC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000510-00

Callado Alcedo Clara

***6942**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000088-00

Calle Cristancho Leady Marcela

***7769**

UDC

Lituania

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000328-00

Calvín Uriz Paula

***8518**

UDC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001106-00

Calviño Rosales Vicente Heraclio

***8920**

UDC

Croacia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000586-00

Calvo Domínguez José Luis

***6172**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000713-00

Camarena García María

***9071**

USC

Bélxica

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000246-00

Camino Varela Sofía

***7594**

USC

Portugal

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000347-00

Campos Álvarez Carla

***7495**

UDC

Italia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000265-00

Campos González Lucía

***8333**

USC

República Checa

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001146-00

Campos Piñeiro José Manuel

***8721**

UVIGO

Polonia

4

9

537,50 €

ED417A-2022-00001053-00

Canabal Arias Víctor

***2773**

UDC

Romanía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001086-00

Canedo Fernández David

***3933**

UDC

Chipre

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000811-00

Canseco Prieto Alba

***6649**

UVIGO

Croacia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000133-00

Cantero Mariño Diego

***9034**

UVIGO

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001034-00

Canzobre Bautista Sara

***5036**

UDC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000215-00

Capeáns Pacheco Marta

***5633**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000873-00

Caramés Obelleiro Marcelo

***8109**

UVIGO

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000268-00

Carballal Araújo María

***8718**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000392-00

Carballeira Domínguez Eider

***3136**

USC

Irlanda

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00001169-00

Carballido Méndez María de la Paz

***1162**

UVIGO

Italia

5

3

841,50 €

ED417A-2022-00000403-00

Carbón Blanco Fernando José

***8886**

UDC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000271-00

Carcedo Martínez Antón

***1285**

USC

Suecia

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000188-00

Cardesín Cortegoso Lucía

***2131**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000722-00

Caride Bastante Jorge

***8267**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000118-00

Caride Fandiño Ángel

***7895**

UDC

Portugal

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000584-00

Carles Solleiro Hugo

***9632**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000176-00

Carnero Rivera Ana

***3186**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001076-00

Carou Louro Julia

***5536**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000159-00

Carpente Teijido Silvia

***4066**

UDC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000813-00

Carracedo Oanes Sol

***8116**

UVIGO

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000810-00

Carracelas Lorenzo José

***6119**

UVIGO

Hungría

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000841-00

Carreiro Otero Adrián

***5972**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000819-00

Carrete Bueno Jesús

***5947**

USC

Eslovaquia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000507-00

Carro Aira Nicanor

***7372**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000322-00

Carter Domínguez Natalia

***9047**

UVIGO

Portugal

3

28

1.149,00 €

ED417A-2022-00000012-00

Casal Andrade Uxía

***4355**

UVIGO

Lituania

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001120-00

Casal Hermida Raúl

***6163**

UVIGO

Austria

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001054-00

Casanova Varela Miguel

***4510**

UDC

Romanía

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000423-00

Casas Neo Iago

***0408**

USC

Irlanda

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00000466-00

Cascallar Castro Lois

***0059**

USC

Portugal

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000201-00

Cascallar Salvador Carmen

***9308**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000037-00

Caseiro Arias María

***3395**

USC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000078-00

Castaño Campos Sebastián

***1993**

UDC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000815-00

Castaño Fernández Iria

***9009**

USC

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001031-00

Castelao Bargiela Raquel

***8743**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001125-00

Castellanos Ferreiro Antía

***9600**

USC

Finlandia

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000710-00

Castiñeiras García Nerea

***6138**

UVIGO

Letonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000977-00

Castro Corredoira Paula

***8763**

USC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000015-00

Castro López Jorge

***0232**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000697-00

Castro Luaces Javier

***9004**

USC

Finlandia

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000363-00

Castro Montes Antón

***5912**

UDC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000644-00

Castro Parada Martín

***7996**

USC

Turquía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000552-00

Castro Peña Sara

***8335**

USC

Eslovaquia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000182-00

Castro Rodríguez Elena

***4297**

USC

República Checa

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000289-00

Castro Sande Andrea

***0116**

USC

Finlandia

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000367-00

Castro Trillo Paula

***2627**

UDC

República Checa

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000030-00

Castro Vázquez Natalia

***7973**

UVIGO

Portugal

4

23

1.286,50 €

ED417A-2022-00001115-00

Castro Yáñez Alexo

***5738**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001147-00

Catalán Kasperski Luna

***0217**

UDC

Reino Unido

5

0

975,00 €

ED417A-2022-00001075-00

Catoira Fernández Carlos

***3083**

UDC

Lituania

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000565-00

Cedillo Jover Juan Carlos

***9406**

UDC

Romanía

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000783-00

Ceide Cabado Antía

***7972**

USC

Austria

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00001130-00

Cendán Malingret Leo

***4828**

USC

Francia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000639-00

Ces Andrés Cristina

***2056**

UVIGO

Alemaña/Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000474-00

Ces Gutiérrez Iria

***7140**

USC

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000726-00

Chasco Lago Yolanda

***1271**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001067-00

Chavert García Gonzalo

***8587**

UDC

Hungría

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000429-00

Chaves Naveiro Ainhoa

***6484**

UDC

Reino Unido

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00000679-00

Chicano de Sosa Mariana

***1945**

UVIGO

Portugal

4

24

792,00 €

ED417A-2022-00001110-00

Chouciño Veiga Auria

***0657**

UDC

Portugal

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000135-00

Chouza Cruces Alba

***6072**

USC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000297-00

Cid Fernández María

***4360**

USC

Italia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00001020-00

Clavel Fernández María

***0718**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000383-00

Cochón Torrado Verónica

***3234**

USC

Suecia

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000497-00

Codesido Mella Laura

***3110**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000368-00

Coedo Costa Laura

***2821**

UVIGO

Croacia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001026-00

Coira Otero Javier

***1623**

UVIGO

Hungría

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000724-00

Collazo Iglesias Diego

***7457**

UVIGO

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000541-00

Colmenares de Salvador Daniel Antonio

***3939**

UDC

República Checa

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000439-00

Comesaña González Marcelo

***9211**

UVIGO

Alemaña

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000624-00

Comesaña Rodríguez Eva

***1197**

USC

Bélxica

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000837-00

Concheiro Pereira Martín

***5628**

UDC

Hungría

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000979-00

Conde Carrera Alba

***3582**

USC

Francia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000448-00

Corbacho Cuadrado Álvaro

***6964**

UVIGO

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00001158-00

Corbacho Rocha Sofía

***8836**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000910-00

Corbelle Pasarín Simón

***1508**

UDC

Irlanda

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000685-00

Cores Coto Andreia

***8711**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000144-00

Cores Rivas Javier

***8532**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000918-00

Corral Casais Sara

***9110**

USC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000802-00

Corrales Fernández Pablo

***0621**

USC

Francia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00001178-00

Correa Coello Tamara

***6433**

UVIGO

Bélxica

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000493-00

Correa Pastoriza Daniel

***2786**

UVIGO

Francia

3

17

588,50 €

ED417A-2022-00001132-00

Correa Villarino Adriana

***8221**

UVIGO

Alemaña

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000258-00

Corriente Quintas Blanca María

***1196**

UVIGO

Grecia

4

3

676,50 €

ED417A-2022-00000749-00

Cortés Díaz María Gabriela

***4270**

UVIGO

Irlanda

9

0

1.755,00 €

ED417A-2022-00000463-00

Cortés Tato Ángela

***3005**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000820-00

Cortez Loccisano Nicolás Gastón

***8398**

UVIGO

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001097-00

Cortiñas López David

***6455**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000327-00

Costas Coello Adrián

***9660**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000933-00

Cotelo Senande Elena

***3434**

UDC

Eslovaquia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001151-00

Couto Dieste Victoria

***2525**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000249-00

Couto Duro Alejandro

***9450**

USC

Alemaña

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000038-00

Creo Mariño Aldán

***5623**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001058-00

Cristobo Batalla Fátima

***9006**

UVIGO

Irlanda/Eslovaquia

8

4

1.736,00 €

ED417A-2022-00000320-00

Cruzado Pagán Andrea

***5866**

USC

Turquía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000674-00

Cuenca López Fátima

***6967**

UVIGO

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000102-00

Currás Barreiro Leyre

***1483**

UVIGO

Polonia

4

26

608,33 €

ED417A-2022-00001007-00

Currás Vázquez Paula María

***7876**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000413-00

Curros Espiño Iria

***5697**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001157-00

Cutrín Braña Judith

***9486**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000049-00

Dacosta Fernández Bruno

***8910**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000626-00

Dans Fernández Marina

***0167**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000486-00

Dans Pérez Lucas

***7220**

UDC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000303-00

De Barros Rodríguez Leticia

***4934**

UVIGO

Italia

5

1

830,50 €

ED417A-2022-00000431-00

De Barros Rodríguez Tíffany

***4934**

UVIGO

Finlandia

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00001172-00

De Carlos Lassalle Paula

***8195**

UDC

Italia

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000254-00

De Castro Cebreiro Andrea

***2773**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00001181-00

De la Cruz Mouriño Antonio

***8640**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000326-00

De la Fuente Ferrera Sara Irene

***6992**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000433-00

De la Fuente Gorgullo Laura

***0484**

UVIGO

Portugal

4

28

1.314,00 €

ED417A-2022-00000769-00

De Lorenzo Ozores Javier

***0445**

UDC

Romanía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000605-00

De Mena Rial Rodrigo

***9286**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000872-00

De Peroy Mateos Aida

***9627**

UVIGO

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000843-00

De Villalobos Herrero Daniel

***8652**

UVIGO

Polonia

4

20

583,33 €

ED417A-2022-00000434-00

Del Castillo Vázquez Lucía Esperanza

***5875**

USC

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000528-00

Del Riego Pérez Lucía

***9715**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001039-00

Del Río Prado Mencía

***8077**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000061-00

Del Río Vázquez Sara

***2899**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000005-00

Delgado Lastres Laura

***1040**

USC

Bélxica

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000887-00

Delgado Martín José Ignacio

***8666**

UVIGO

Italia

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00001090-00

Des Santeiro Alba

***0780**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000318-00

Díaz Alves Alba

***3339**

UVIGO

Portugal

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00001197-00

Díaz Díaz Víctor

***7757**

USC

Suecia

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000549-00

Díaz Ferreiro Gema

***6140**

UDC

Romanía

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000907-00

Díaz Mera Santiago

***1738**

UDC

Lituania

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000536-00

Díaz Sánchez Simón

***4291**

UDC

Eslovaquia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000735-00

Díaz Sola Alba

***5284**

UDC

Hungría

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000335-00

Díaz Tirado Valeria Catherine

***3701**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000393-00

Díaz Vázquez Adela

***0262**

UVIGO

Portugal

3

28

1.149,00 €

ED417A-2022-00001081-00

Diéguez Couñago Aldara

***8677**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000654-00

Diéguez Rey Icia

***5572**

USC

Portugal

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000643-00

Docal Fernández María

***9048**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000209-00

Domato Sousa Andrés

***7713**

UVIGO

Portugal

4

23

786,50 €

ED417A-2022-00000259-00

Domínguez Aldir Carlos

***7877**

UVIGO

Romanía

4

8

533,33 €

ED417A-2022-00000770-00

Domínguez Gómez Jesús

***7435**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000250-00

Domínguez González Uxía

***7510**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000511-00

Domínguez Gorís Elisa

***5834**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000924-00

Domínguez Lamas Jorge

***5825**

UDC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000949-00

Domínguez López Miguel

***2331**

UDC

Hungría

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001061-00

Domínguez Otero Laura

***0054**

UDC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000237-00

Domínguez Pazos Eva

***0068**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000018-00

Domínguez Pinto Inara

***6685**

UVIGO

Alemaña

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000426-00

Domínguez Raña Carla

***4789**

UVIGO

Portugal

5

2

1.336,00 €

ED417A-2022-00000496-00

Domínguez Rey Alejandro

***6131**

UVIGO

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000444-00

Domínguez San José Xoán

***5789**

USC

Grecia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001077-00

Dos Santos Álvarez Eva

***8497**

UDC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000574-00

Doval Blanco Xurxo

***6429**

USC

Italia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000958-00

Duarte Bravo Natalia

***1990**

UVIGO

Suecia

4

3

799,50 €

ED417A-2022-00000298-00

Duarte Pardo Natalia

***5077**

UDC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001123-00

Durán Bergantiños Julia

***1750**

UVIGO

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000421-00

Durán Casais David

***1263**

UVIGO

Francia

4

10

1.215,00 €

ED417A-2022-00000409-00

Durán Casais Francisco

***1262**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000661-00

Durán Fernández Elena

***8571**

UVIGO

Alemaña

5

3

1.341,50 €

ED417A-2022-00000804-00

Durán Gándara Ana

***4487**

UVIGO

Romanía

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000454-00

Durán Pereira Javier

***6616**

UVIGO

Turquía

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000700-00

Durán Rodríguez Nicolás

***8087**

UVIGO

Portugal

3

28

649,00 €

ED417A-2022-00000880-00

Echevarría Fernández Jaime Lanzarote

***2632**

USC

Hungría

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001174-00

Eirea Orro Catalina

***8008**

USC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000400-00

Esperanza Camiño María

***0887**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000488-00

Esperanza Camiño Sara

***0887**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001152-00

Espiñeira Cortizas David

***4100**

UDC

Romanía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001084-00

Espiñeira Mosquera Raúl

***5990**

UDC

Portugal

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000048-00

Esteban Ameijeiras Pablo

***5373**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00001138-00

Esteban Domínguez Xavier

***5335**

USC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000553-00

Esteban Roca Sara

***3176**

UVIGO

Austria

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000842-00

Estévez Cortizas Marta

***0174**

UDC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000716-00

Estévez Domínguez Carla

***7624**

UVIGO

Italia

4

9

1.209,50 €

ED417A-2022-00000473-00

Estévez Fernandes Laura

***0955**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000616-00

Estévez Fernández Juan

***6173**

UVIGO

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000922-00

Estévez Gallego Lucía

***0454**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000329-00

Estévez Núñez Iago

***9222**

UVIGO

Bélxica

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000220-00

Estévez Rodríguez Gala

***9918**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001156-00

Fandiño García Ana

***2802**

UVIGO

Bélxica

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00001103-00

Fandiño Gómez Sergio

***6033**

UVIGO

Letonia

3

1

879,17 €

ED417A-2022-00000085-00

Fandiño Mariño Andrea

***9000**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000912-00

Fandiño Souto Iria Mencía

***8910**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000962-00

Faraldo Moral Paula

***9578**

UVIGO

Portugal

4

3

1.176,50 €

ED417A-2022-00000662-00

Fariña González Pablo

***9465**

UDC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000747-00

Fariña Vázquez Andrés

***5005**

USC

Portugal

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000890-00

Fariñas Ameijeiras Natalia

***5997**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000351-00

Faro Rodríguez Xian

***1105**

UVIGO

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000352-00

Fediore Kasse Fama

***1245**

UDC

Francia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000666-00

Feijoo Alonso Alba

***1349**

UVIGO

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000562-00

Feijoo Fernández Natalia

***9200**

UVIGO

Hungría

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000027-00

Feijoo González Laura

***6447**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000773-00

Feijoo Piñeiro María del Mar

***7304**

UVIGO

Italia

3

19

1.099,50 €

ED417A-2022-00001046-00

Feijoo Rodríguez Gonzalo

***5726**

UVIGO

Francia

4

21

1.275,50 €

ED417A-2022-00000728-00

Feijoo Vázquez Lucía

***6325**

UVIGO

Italia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000234-00

Fernández Álvarez María José

***5710**

UDC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000576-00

Fernández Araújo Iraima Rebeca

***0594**

UVIGO

Portugal

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000943-00

Fernández Brey Nerea

***9341**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000202-00

Fernández Cambeiro Antía

***0829**

USC

Croacia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000775-00

Fernández Cameselle Simón

***1125**

USC

Grecia

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00001098-00

Fernández Casas Alicia

***9208**

UVIGO

Polonia

4

19

1.079,17 €

ED417A-2022-00000150-00

Fernández Chorén Samuel

***9116**

USC

Hungría

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000453-00

Fernández Contreras Marisol

***9449**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000560-00

Fernández Costas Anxo

***6395**

UVIGO

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000504-00

Fernández del Río Noemí

***6444**

USC

Alemaña

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000095-00

Fernández Esmorís Paula

***1023**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000003-00

Fernández Fernández Julio

***9749**

UDC

Noruega

5

0

975,00 €

ED417A-2022-00000976-00

Fernández Ferreiro Candela

***8907**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000529-00

Fernández Figueiras Lucas

***2809**

UVIGO

Portugal

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000019-00

Fernández Figueroa Lara

***1672**

UVIGO

Alemaña

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000091-00

Fernández García María

***3140**

USC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000100-00

Fernández Gil Carla

***1415**

USC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000768-00

Fernández Gippini Ana Iria

***0311**

USC

Romanía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000295-00

Fernández González Laura

***8450**

USC

Alemaña

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000194-00

Fernández González Miguel

***1496**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000892-00

Fernández Iglesias Area

***0676**

UDC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000146-00

Fernández Leiro Iago

***6386**

UDC

República Checa

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001091-00

Fernández López Álvaro

***8341**

USC

Finlandia

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00000211-00

Fernández López Ismael

***1693**

UDC

Reino Unido

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000296-00

Fernández Maestu María Cristina

***2925**

UVIGO

Grecia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000222-00

Fernández Montero Carla

***0241**

UVIGO

Romanía

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000966-00

Fernández Moreira Ainhoa

***5863**

UVIGO

Reino Unido

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00000437-00

Fernández Morete Malena

***2537**

USC

Grecia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000688-00

Fernández Pardo Jaime

***4691**

UVIGO

Lituania

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001196-00

Fernández Paredes Diego

***9931**

UVIGO

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000668-00

Fernández Pascual Carlos

***7442**

USC

Suecia

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000029-00

Fernández Peláez Abraham

***1849**

UVIGO

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000487-00

Fernández Pereira Adrián

***3080**

UVIGO

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000033-00

Fernández Roqueiro Aldara

***4384**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000612-00

Fernández Ruiz Xabier

***0207**

UDC

Estonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000972-00

Fernández Santos Daniel

***0325**

UDC

Francia/Polonia

9

0

1.305,00 €

ED417A-2022-00001163-00

Fernández Sibón Marta

***9065**

UVIGO

Países Baixos

3

0

495,00 €

ED417A-2022-00000228-00

Fernández Sueiro Sergio

***4422**

UDC

Francia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000390-00

Fernández Trebacz Carmen

***7879**

UDC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001006-00

Fernández Varela Sara

***7496**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000975-00

Fernández Vicente Aldara

***5771**

USC

Bélxica

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00001160-00

Fernández Vidal Víctor

***1699**

USC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000281-00

Ferradás Nogueira Pablo

***1360**

UVIGO

Alemaña

6

0

1.490,00 €

ED417A-2022-00000020-00

Ferradás Pazos Antía

***6631**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001139-00

Ferreira Pardiñas Rafael Alejandro

***5960**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001155-00

Ferreiro Ares Iago

***6970**

UVIGO

Reino Unido

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000919-00

Ferreiro Bello Sofía

***8518**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000089-00

Ferreiro Montoiro Cristian

***6905**

UDC

Romanía

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000106-00

Ferreiro Pérez Adrián

***3170**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001068-00

Ferreiro Viqueira Verónica

***0856**

USC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000547-00

Ferreiro Zamora Ángel Carlos

***5026**

UDC

Finlandia

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00000599-00

Ferrer Bellón Irene

***1527**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000779-00

Ferrer López Alicia

***9123**

UVIGO

Italia

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000324-00

Ferrería Viéitez Elena

***1982**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000617-00

Ferro Cao Andrea

***6287**

UDC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000659-00

Ferro Morales Santiago

***2953**

USC

Eslovaquia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000530-00

Fiaño Álvarez Antía

***1934**

USC

Eslovaquia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000801-00

Fiaño García Víctor

***5861**

UDC

República Checa

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000563-00

Fidalgo Castromil Cecilia

***9757**

USC

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000478-00

Fidalgo Fernández Sofía

***9246**

UVIGO

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000818-00

Figueiras Fernández Rut

***9870**

UVIGO

Italia

4

27

1.308,50 €

ED417A-2022-00000594-00

Figueroa Fernández Darío

***9536**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000080-00

Filgueira Abreu Alba

***2191**

UVIGO

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001072-00

Filgueira Rama Carolina

***7114**

USC

Romanía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000475-00

Fole Cortegoso Iago

***2194**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000420-00

Fondo Díaz Laura

***1278**

USC

Italia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000046-00

Fontecoba Cochón Sabela

***6425**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000916-00

Fontela Parajuá Alberto

***8499**

USC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000940-00

Fontoira de la Cruz Berta

***4908**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000577-00

Formoso Barbeito Ariai

***2893**

USC

Turquía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000772-00

Formoso Martínez Cristina

***6554**

UDC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000691-00

Fortes Loredo Pablo Agustín

***7509**

UVIGO

Croacia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000866-00

Fosado Vila Laura

***2802**

UDC

Romanía

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000543-00

Fouces Fernández Javier

***7436**

USC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000337-00

Fouz Penas Antía

***0896**

UDC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001175-00

Foylán Clayton Isabella

***9388**

UVIGO

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000544-00

Fraga Paradela Elia

***2170**

UDC

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000523-00

Fraga Pino Juan

***2243**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000871-00

Fraguela Moas Yago

***9566**

UDC

Chipre

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000508-00

Francisco Blanco María

***9483**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000376-00

Franco Barbeito Marta

***5831**

UVIGO

Eslovenia

4

29

1.120,83 €

ED417A-2022-00000151-00

Freiría Bugallo Óscar

***1025**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000386-00

Frieiro Sández Antía

***9457**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001025-00

Fuenmayor Otero María José

***1917**

UVIGO

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000752-00

Fuentes García Sarah

***4981**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000778-00

Galdo Llano Pedro

***7005**

UDC

Lituania

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000603-00

Galdo Seijas Laura

***1756**

UDC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000864-00

Gallego López Iria

***7686**

UVIGO

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001050-00

Gallego Rodríguez Ruth

***8160**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000232-00

Gándara Carrera Alejandro

***9517**

UVIGO

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000760-00

Gandoy Carballo Mabel

***8426**

UVIGO

Lituania

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000648-00

Garbín Lourido Julia

***6329**

UVIGO

Lituania

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000571-00

Garces Fernández Iria

***7510**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000141-00

García Álvarez Blanca

***9289**

UDC

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000040-00

García Álvarez Tomás Mael

***5968**

USC

Bélxica

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000777-00

García Amboage Juan Pablo

***6475**

USC

Noruega

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00000702-00

García Babío Sara

***3721**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000225-00

García Becerra Iria

***2431**

UDC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001145-00

García Blanco Elena

***3290**

UVIGO

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000849-00

García Boente Vázquez Silvia

***1776**

UDC

Lituania

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000937-00

García Canal Alejandro

***6116**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000469-00

García Castaño Clara

***2166**

UDC

Bélxica

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000613-00

García Cimadevila Sara

***1894**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000178-00

García da Costa Carmen

***4389**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000742-00

García de la Peña Fernández Clara

***9395**

UVIGO

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000280-00

García Fernández Pablo

***4696**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001083-00

García Fernández Yerai

***9560**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000625-00

García García Enrique

***8711**

UVIGO

Francia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000776-00

García García Luis Daniel

***6068**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000555-00

García García Paula

***2743**

USC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000346-00

García González Lola

***1801**

UVIGO

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001004-00

García Lanza Iván

***7687**

UDC

Finlandia

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00000589-00

García Martínez Carlos

***0438**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001094-00

García Martínez Carmen

***6729**

UVIGO

Italia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000156-00

García Martínez Catia

***6253**

UVIGO

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000585-00

García Méndez Sandra

***0104**

UDC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000736-00

García Mezo Blanca María

***1990**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000198-00

García Mosquera Alejandro

***1401**

UDC

Eslovaquia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000847-00

García Mouriño Noelia

***9122**

UVIGO

Bélxica

4

16

1.248,00 €

ED417A-2022-00000727-00

García Pombo Jorge

***3013**

UDC

Eslovenia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000921-00

García Remo David

***8435**

USC

Eslovenia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000022-00

García Rodríguez Nazaret

***4112**

UVIGO

Italia

5

4

847,00 €

ED417A-2022-00000170-00

García Rojo Marta

***5458**

USC

Finlandia

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000065-00

García Samaniego Revuelta Jaime

***2593**

UDC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000719-00

García Sánchez Nuria

***6177**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000917-00

García Suárez Roberto

***0092**

UDC

Romanía

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000273-00

García Tabernero Laura

***9566**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000419-00

García Varela Leticia

***1375**

USC

Alemaña

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00001000-00

García Vidal Roi

***9662**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001085-00

García Consuegra Piorno Sara

***3059**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000460-00

García Santamarina Toledo Eduardo

***9144**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000765-00

Garrido Cid Malco

***9939**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000266-00

Garrido López Alejandro

***9106**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000885-00

Garrido Márquez Alicia

***8381**

UVIGO

Italia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000991-00

Garrido Vidal Débora

***2083**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000915-00

Gavilanes Ormíguez Paula

***2170**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000411-00

Gavilanes Villar Artai

***9990**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000761-00

Gayoso Babío Gonzalo

***1968**

UDC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000306-00

Gerpe Vilas Brais

***9702**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000251-00

Gestal Vázquez Francisco

***9698**

USC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000516-00

Gil Fernández Carmen María

***4914**

USC

Finlandia

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000255-00

Gil López Sabela

***9641**

UVIGO

Turquía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000729-00

Gil Piñeiro David

***9293**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001177-00

Gil Saá Carla

***1371**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001092-00

Giménez García Ernesto

***6446**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000344-00

Giráldez Alonso André

***6612**

UVIGO

Italia

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000418-00

Golán Sande Javier

***0190**

USC

Turquía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001111-00

Gómez Campos Karla

***6038**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000034-00

Gómez Ferro Julia

***5259**

USC

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000430-00

Gómez Garrido Lucía Elena

***4735**

UVIGO

Reino Unido

9

0

1.755,00 €

ED417A-2022-00000134-00

Gómez Lara Lucía

***1244**

UDC

Noruega

9

0

1.755,00 €

ED417A-2022-00000277-00

Gómez Liz Daniel

***8506**

UDC

Eslovaquia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000859-00

Gómez Méndez Javier

***7875**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000485-00

Gómez Moreda Nerea

***9290**

UDC

Portugal

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000869-00

Gómez Nimo Lidia

***5825**

UVIGO

Alemaña

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000109-00

Gómez Otero Michelle

***4883**

UVIGO

Romanía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000076-00

Gómez Sabucedo Hugo

***5808**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001191-00

Gonda Comesaña Fernando

***9170**

UVIGO

Italia

4

28

814,00 €

ED417A-2022-00000900-00

Gondell Muíño Fernando

***0219**

UDC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000357-00

Gonzales Salinas Mariafé

***5326**

UVIGO

Francia

4

18

759,00 €

ED417A-2022-00000658-00

González Abal Gael

***8877**

USC

Romanía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000572-00

González Alonso Carlota

***8399**

UVIGO

Polonia

4

11

1.045,83 €

ED417A-2022-00000959-00

González Alonso Óscar

***9383**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000774-00

González Álvarez Verónica

***1251**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000846-00

González Barreiros Carla

***4685**

USC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000860-00

González Bermúdez Ana Marina

***0229**

UDC

República Checa

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000850-00

González Cacheda Álvaro

***5134**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000098-00

González Calvar Candela

***8733**

UVIGO

Irlanda

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000302-00

González Castro Sofía

***5376**

UVIGO

Reino Unido

3

0

1.085,00 €

ED417A-2022-00000236-00

González Chao Ángela

***5227**

UDC

Eslovaquia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000307-00

González Cid Iago

***2145**

UVIGO

Alemaña

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000387-00

González Davila Víctor

***4581**

USC

Francia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000405-00

González Domínguez Carmela

***3710**

UDC

Eslovenia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000548-00

González García Manuel

***3287**

UVIGO

Romanía

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000610-00

González Gomes Fátima

***8732**

UVIGO

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000794-00

González Gómez Anxo

***7503**

UVIGO

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000477-00

González Gómez Nerea

***4294**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000767-00

González Iglesias Marta

***8656**

UDC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000882-00

González Ishiyama Naomí

***4602**

UVIGO

Suecia

3

28

767,00 €

ED417A-2022-00001154-00

González Jorge Alejandro

***4950**

UDC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000164-00

González López Marta

***5932**

UDC

Portugal

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000537-00

González López Paula

***9429**

UVIGO

Italia

4

1

665,50 €

ED417A-2022-00000867-00

González Losada Lucía

***6544**

UVIGO

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000310-00

González Montes Carla

***5969**

USC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000551-00

González Pereira Xoel

***6374**

UDC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001056-00

González Pérez Ariadna

***6319**

UVIGO

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000681-00

González Rodríguez Estela

***3516**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000861-00

González Rodríguez Xoel

***5058**

UDC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000424-00

González Rodríguez Xurxo

***5930**

UVIGO

Italia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00001033-00

González Seoane Brais

***9093**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000855-00

González Vázquez Alejandro Honorato

***9051**

UVIGO

Portugal

4

20

1.270,00 €

ED417A-2022-00000379-00

González Vidal Irene

***2811**

UDC

Italia

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000191-00

González Amadios Marín Rocío

***9923**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000974-00

González Carrero Acosta Pablo

***1325**

UDC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001112-00

Graíño Lens Anabel

***8960**

USC

Italia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00001148-00

Granados Abalo Elena Isabel

***9920**

UDC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000458-00

Graña dos Santos Clara

***2919**

UVIGO

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000799-00

Graña Suárez Ainhoa

***1728**

UDC

Eslovenia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000963-00

Grauges Martínez María

***1739**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000395-00

Grech Santi Marta

***9096**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000513-00

Grela López Clemente

***1071**

USC

Turquía

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000427-00

Grobas Barciela Nerea

***6046**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000024-00

Guede Rodríguez Carlos

***6306**

UVIGO

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000824-00

Guerra Platas Andrea

***1216**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000995-00

Guiance García Cristina

***1931**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000953-00

Guiance García Laura

***1930**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000063-00

Gutiérrez Agulla Clara

***1383**

USC

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000928-00

Gutiérrez Carril Eduardo Enrique

***9325**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000021-00

Haz García Adrián

***2771**

UDC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000213-00

Hermida Carballido Laura

***8458**

UVIGO

Italia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000637-00

Hermida Vázquez Sofía

***0775**

USC

Lituania

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000561-00

Hernández Artigas Clara

***0686**

UDC

Eslovaquia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000835-00

Hernández Corbacho Luana

***7950**

UVIGO

Bélxica

4

15

742,50 €

ED417A-2022-00000930-00

Hernández García Nicolás

***6816**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000074-00

Hernando Corral Amalia

***0616**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000677-00

Herrero Malvar Jin

***5998**

UVIGO

Francia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000673-00

Ibarra Forneiro Amaia

***8869**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000152-00

Ibeas Castro Sara

***0370**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000938-00

Iglesias Alonso Allison Eudoxia

***8897**

UVIGO

Reino Unido

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00001113-00

Iglesias Castro Romina

***1529**

UVIGO

Portugal

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00001109-00

Iglesias Conde Óscar

***6011**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000757-00

Iglesias López Eva

***8348**

USC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000183-00

Iglesias Marcial Lucía

***7555**

UVIGO

Alemaña

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00001016-00

Iglesias Núñez Anxo

***3073**

UDC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000101-00

Iglesias Tesouro Clara

***5639**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000216-00

Iglesias Traviesa Nuria

***5185**

UDC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000235-00

Iglesias Verea Javier

***1495**

USC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000044-00

Insua Lema Lucía

***1607**

UDC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000026-00

Ionescu Dorin Alexandru

***1130**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000593-00

Iriarte Navas Laura Helena

***4345**

UVIGO

Portugal

4

18

759,00 €

ED417A-2022-00000467-00

Jiménez López Sabela

***0100**

UDC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001185-00

Jones Vaqueiro Matthew

***7057**

UVIGO

Portugal

4

2

671,00 €

ED417A-2022-00000829-00

Juan Paya Cristina

***3518**

USC

Portugal

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000238-00

Juiz Rodríguez Iria

***6990**

USC

Turquía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001188-00

Justo Losada Joel

***2936**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00001037-00

Kadijk Filgueira Candela

***9348**

UDC

Eslovaquia/Francia

9

0

1.805,00 €

ED417A-2022-00001182-00

Labajos Alexiane Muriel Celia

***0431**

UVIGO

Hungría/Francia

8

12

1.186,00 €

ED417A-2022-00000766-00

Lage Rodríguez Marieta

***6173**

UVIGO

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000064-00

Lage Vidal Uxía

***8592**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000226-00

Lalinde Caamaño Iago

***0102**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000035-00

Lama Enríquez Alicia

***0689**

USC

Lituania

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000410-00

Landín Gómez Ana

***7045**

UVIGO

Polonia

4

29

1.120,83 €

ED417A-2022-00000359-00

Lara Pardo Valeria Valentina

***5179**

UDC

Francia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000377-00

Lázaro Saiz Iago

***9194**

USC

Lituania

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000891-00

Ledo Pita Alberte

***3984**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001002-00

Leiro Vidal Leonardo

***4456**

USC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000812-00

Lema García Alba

***2505**

UVIGO

Francia/Polonia

8

12

1.686,00 €

ED417A-2022-00000490-00

Lema Vidal Jesús Manuel

***2689**

UDC

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000984-00

Lemos López Pablo

***8029**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000479-00

Lemos Martínez Natalia

***6712**

UVIGO

Italia

4

26

803,00 €

ED417A-2022-00000874-00

Lijo Sampedro Miguel

***9760**

UDC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000340-00

Lima Temprano Duarte

***7446**

USC

Irlanda

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00001041-00

Lioi Cáceres Ayelén Antía

***5239**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000014-00

Llamosas Fernández Uxía

***0211**

USC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000607-00

Llopiz Llovo Marcos

***8699**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00001096-00

Lluvia Gutiérrez de Rubalcaba Lander

***9058**

UVIGO

Lituania

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001051-00

Lobeiras Martínez Rubén

***8910**

USC

Portugal

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000598-00

Lofeudo Álvarez Ludmila Ariana

***9258**

USC

Bulgaria

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000952-00

Loira Ogando Paula

***4839**

UVIGO

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000997-00

Lomba Lomba Néstor

***1509**

UVIGO

Italia

5

6

1.358,00 €

ED417A-2022-00000274-00

Lomba Rodríguez Marta

***3668**

UVIGO

Turquía

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000672-00

López Albor Diego

***9428**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000184-00

López Álvarez Irene

***3798**

UVIGO

Turquía

4

9

1.037,50 €

ED417A-2022-00000354-00

López Blanco Alejandro

***0694**

UDC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000245-00

López Buján Alba

***6000**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000982-00

López Canay Mateo

***0493**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000399-00

López Coto María

***9235**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000143-00

López Cousido María

***8983**

USC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000633-00

López de Castro Alejandra

***3340**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000195-00

López de la Osa Sánchez María

***6005**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000288-00

López del Castillo Rodríguez Alba

***9152**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000707-00

López Díaz Carmen

***2093**

USC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000519-00

López Díaz Nazaret

***7962**

UDC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000620-00

López Diéguez Laura

***7972**

UDC

Dinamarca

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00000361-00

López Durán Raúl

***1086**

UVIGO

Romanía

4

14

1.058,33 €

ED417A-2022-00000645-00

López Esteban Laura

***8495**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000715-00

López Feijoo Mario

***4722**

UVIGO

Lituania

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000384-00

López Fernández Brais

***6488**

UVIGO

Italia

5

1

830,50 €

ED417A-2022-00000980-00

López Fernández María

***4031**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001038-00

López Fernández María Belén

***2062**

UDC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000073-00

López Fernández Pablo

***9239**

UDC

República Checa

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000210-00

López Gil Samuel

***9413**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000901-00

López González Álvaro

***0152**

UDC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000517-00

López González Xoana

***7664**

UVIGO

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000370-00

López Iglesias Miriam

***4589**

USC

Turquía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000751-00

López López Francisco Javier

***7877**

USC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000889-00

López Morillo Pedro Luis

***2550**

UVIGO

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000069-00

López Murcia Duarte

***1200**

UDC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000407-00

López Pérez Diego

***3766**

USC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000331-00

López Rama Paula

***9420**

USC

Eslovenia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000526-00

López Reguera Eduardo

***2283**

USC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000321-00

López Rodríguez Mateo

***9897**

UVIGO

Croacia

4

6

525,00 €

ED417A-2022-00001149-00

López Sío María José

***0841**

UVIGO

Turquía

4

2

1.008,33 €

ED417A-2022-00000287-00

López Vázquez Iago Esteban

***8818**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000743-00

López Yanguas Antón

***5358**

USC

Portugal

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000056-00

Lorenzo García Asier

***8425**

UDC

Irlanda

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00000746-00

Lorenzo López Marta

***0114**

UDC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000792-00

Lorenzo Lucena Julia

***7177**

UVIGO

Romanía

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000708-00

Lorenzo Peral Miguel

***3297**

UVIGO

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000904-00

Losa Landeira Alba

***0570**

UVIGO

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000533-00

Losada Matellanes Mariña

***5572**

USC

Hungría

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001137-00

Losada Viqueira Carmen

***2413**

USC

Grecia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000380-00

Loureiro Cela Lucía

***3557**

UDC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000701-00

Loureiro Giráldez María

***8459**

USC

Portugal

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000455-00

Louzao Neira Ángel

***8988**

USC

Eslovenia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000113-00

Louzao Sierra Ana

***4614**

UDC

Estonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000051-00

Lozano López Nilo

***5684**

UDC

Países Baixos

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000647-00

Lugilde Torres Ana

***9173**

USC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000149-00

Maceiras Muñoz Jean Pierre

***4889**

UDC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000456-00

Macías López Manel

***9655**

USC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000988-00

Maciel Carneiro Andrés

***9177**

UVIGO

República Checa

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000360-00

Macri Martina

***1159**

UDC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000717-00

Magdalena Lareo Lucas

***8242**

UVIGO

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000404-00

Malga Díaz José Manuel

***6298**

UVIGO

Alemaña

4

12

1.226,00 €

ED417A-2022-00000899-00

Mallo Lantes Lisa

***3931**

UDC

Letonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000365-00

Mallo Vázquez Iago

***9894**

USC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000123-00

Manso Porteiro Lucía

***1914**

UDC

Portugal

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000491-00

Mariño Páramo Luisa

***2583**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00001010-00

Mariño Rey Rubén

***3734**

UDC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000336-00

Márquez Rodríguez Roque

***9427**

USC

Suecia

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00001012-00

Martín García Rodrigo

***2313**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000698-00

Martín González Antón

***2620**

UDC

Bulgaria

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000696-00

Martín Trebolle Eva

***9364**

USC

Turquía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001032-00

Martínez de Lizarrondo Larumbe Aitor

***5431**

UVIGO

Romanía

4

20

1.083,33 €

ED417A-2022-00000110-00

Martínez Freire Carla

***2161**

UDC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000313-00

Martínez Gándara David

***5774**

UVIGO

Finlandia

5

0

975,00 €

ED417A-2022-00000840-00

Martínez García Carlos

***0980**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000720-00

Martínez García Carlota

***3355**

USC

Italia

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000119-00

Martínez García Daniel

***2035**

UDC

Irlanda

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000825-00

Martínez González Gabriel

***1002**

UVIGO

Italia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000652-00

Martínez López Carolina

***8105**

UVIGO

Francia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000375-00

Martínez Louro Roi

***7258**

UDC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000166-00

Martínez Méndez Antía

***8886**

UDC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000683-00

Martínez Méndez Víctor

***8355**

USC

Estonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000623-00

Martínez Miranda Cecilia

***3585**

UDC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001082-00

Martínez Ospina María Isabel

***5671**

USC

Noruega

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00001005-00

Martínez Otero Claudia

***2438**

USC

Italia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000703-00

Martínez Pena Ana

***2373**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000219-00

Martínez Prado Marta

***8016**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000181-00

Martínez Pulido Brenda

***9780**

USC

Alemaña

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00001030-00

Martínez Rodríguez Marco

***6302**

USC

Francia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000539-00

Martínez Rodríguez Rosalía

***9751**

UVIGO

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000999-00

Martínez Schiavo Lucía

***6009**

USC

Turquía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000771-00

Martínez Suárez Manuel

***9633**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000826-00

Martínez Villar Elisabet

***3078**

UVIGO

Alemaña

4

18

1.259,00 €

ED417A-2022-00000173-00

Martos Rodríguez David

***8350**

UDC

Romanía

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00001045-00

Mato García Pablo

***8319**

UDC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000604-00

Mayán Martínez Luis

***1222**

UDC

Noruega

5

0

975,00 €

ED417A-2022-00000398-00

Mayo Lista Pablo

***2650**

USC

Alemaña

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000600-00

Mayor González Lucía

***1676**

UDC

Francia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000079-00

Mcnamee Freire Daniel

***0554**

UDC

Eslovaquia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000759-00

Meana Castro Sarela

***8247**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000177-00

Medina Pedreira Natalia

***4129**

USC

Romanía

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000868-00

Meira Rúa Carlos

***7753**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000852-00

Meira Suárez María de los Ángeles

***8759**

UVIGO

Grecia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000989-00

Mena Díaz Valeria

***4721**

UDC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000381-00

Méndez Gómez Ignacio

***9437**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000452-00

Méndez Martínez Miguel

***8495**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001074-00

Méndez Novo Xosé

***9699**

UDC

Eslovenia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000602-00

Menéndez Rodríguez Sara

***3117**

USC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000053-00

Menéndez Sánchez Laura María

***3920**

UVIGO

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000187-00

Mesías de Concepción Nuno

***5280**

USC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000492-00

Miguel Benavent Sarah

***6552**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000432-00

Miguel Cabrero Iván

***1460**

UDC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000964-00

Míguez Canosa Carmen

***8925**

USC

Grecia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001047-00

Míguez Domínguez Carlota

***6146**

USC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000798-00

Míguez González Aida

***9137**

UVIGO

Polonia

3

22

466,67 €

ED417A-2022-00000305-00

Millán Fernández Laura

***2997**

UVIGO

Portugal

4

19

1.264,50 €

ED417A-2022-00000339-00

Miranda España Fernando

***9018**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000738-00

Miranda Sanz Carlota

***6830**

UVIGO

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000695-00

Mirazo Bouzas Gabriel

***9402**

USC

Turquía

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000408-00

Mirón Vicente Gloria

***3264**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000315-00

Monteagudo Picallo Andrea

***9304**

UVIGO

República Checa

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000678-00

Montero Sánchez Campins Natalia

***2411**

UDC

República Checa

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000619-00

Montes Lamartín Claudia

***7967**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000032-00

Montull Piñeiro Ana

***0047**

UVIGO

Países Baixos

3

0

995,00 €

ED417A-2022-00000097-00

Mora Garzón Laura Daniela

***4095**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000312-00

Morado Rodríguez Lucas

***2897**

UDC

Bulgaria

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001042-00

Morales Nico Gelsys de la Caridad

***7040**

UVIGO

Suecia

5

0

975,00 €

ED417A-2022-00000896-00

Morgade Abollo Tania

***9833**

USC

Italia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000396-00

Moriarty Pitarque Daniel

***8825**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000566-00

Mos Caamaño Sandra

***2503**

UVIGO

Chipre

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00001080-00

Mosquera Filak Camila

***8823**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000163-00

Mosquera Otero Luis Enrique

***4798**

UVIGO

Italia

4

1

665,50 €

ED417A-2022-00000733-00

Mouzo Iglesias Alba

***5413**

USC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000323-00

Mouzo Otero Daniel

***1069**

USC

República Checa

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000338-00

Moya Sánchez Patricia

***5176**

UDC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000823-00

Moya Silva Tania

***0627**

USC

Austria

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000341-00

Muñoz Girón Arantxa

***6034**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001099-00

Muñoz González Laura

***6475**

UVIGO

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000116-00

Neira Rivera Nicolás

***1839**

USC

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000482-00

Nercellas Midón Uxía Concepción

***5763**

USC

Italia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00001150-00

Nicolás García Eva

***9274**

UVIGO

Italia

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00001017-00

Nieto López Francisco Javier

***1506**

UDC

Romanía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000941-00

Nieto Molinos Carlos

***1294**

UVIGO

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000002-00

Noia Vázquez Adrián

***5467**

USC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000223-00

Noya Botana Jorge

***0420**

USC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000875-00

Noya Couselo David

***5895**

USC

Turquía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001057-00

Núñez Lamelas Ramón

***0844**

UDC

Noruega

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00000646-00

Núñez López Duarte

***1669**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001143-00

Núñez Ojea Leana

***2942**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000086-00

Ojea Mastache Elena

***9964**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000062-00

Olmedo Rey Sabela

***8103**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000279-00

Orange Bromehead Perramon Óscar Enric

***5457**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000314-00

Orizales Queijas Álvaro

***7368**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000520-00

Orois Amenal Uxía

***0811**

USC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000936-00

Ortega Peón Alba

***4991**

USC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000334-00

Ortega Piñón Santiago

***0341**

UDC

Portugal

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000764-00

Ortigueira Portela Marta

***2040**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000532-00

Ortiz Ortega Carmen

***2096**

UDC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000993-00

Osinde Fraga Iria Valeria

***1154**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000531-00

Osorio González Martina

***8861**

UDC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000629-00

Otero Antonio Lucía

***9540**

UVIGO

Hungría

4

26

608,33 €

ED417A-2022-00000217-00

Otero Bello Lara

***7386**

UVIGO

Eslovaquia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001055-00

Otero Bermúdez Iago

***2081**

UVIGO

Romanía

4

20

1.083,33 €

ED417A-2022-00000833-00

Otero Calvo Cristina

***0464**

USC

Alemaña

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000286-00

Otero Casal Pedro

***6190**

USC

Suecia

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000353-00

Otero Fraiz Gabriel

***6193**

UVIGO

Turquía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000241-00

Otero González Noemí

***8327**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000174-00

Otero Méndez Benegassi Andrés

***9026**

UVIGO

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000675-00

Otero Méndez Benegassi Sara

***9026**

UDC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000886-00

Otero Otero Sofía

***9276**

USC

Francia

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000503-00

Otero Pérez Alexandre

***8342**

UVIGO

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000591-00

Ottaviano de Freitas Leyna Marbella

***1442**

UVIGO

Italia

4

29

819,50 €

ED417A-2022-00001183-00

Outerelo Rodríguez Estecha María

***1296**

UVIGO

Croacia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000758-00

Pacheco Blanco Marina

***0421**

USC

Romanía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000667-00

Painceira Cabello Andrea

***0806**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000031-00

Pais Ramiro Lara

***1684**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000969-00

Pajón Sueiro Gala

***3111**

UDC

Grecia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000446-00

Parafita Rodríguez Romina

***3559**

UDC

Eslovaquia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000631-00

Paramos Bautista Juan

***8229**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000239-00

Pardal Lampón Cristina

***0109**

USC

Lituania

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000461-00

Pardo Fernández Raquel

***2308**

USC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000649-00

Paredes Cordeiro Ana

***6279**

USC

Austria

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000569-00

Paredes Fernández Claudia

***3028**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000992-00

Parrondo Díaz María

***4085**

UDC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000515-00

Pastoriza Lemos Lara

***1325**

USC

Bélxica

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000111-00

Patacho Mungarrieta Paul Sebastian

***9275**

UVIGO

Italia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00001087-00

Patiño Garrido Carmen

***3078**

UDC

Lituania

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000740-00

Paz González María Goretti

***8495**

UDC

Bélxica

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000550-00

Paz Méndez Carla

***2689**

UDC

Irlanda/Alemaña

9

0

2.120,00 €

ED417A-2022-00000929-00

Pedreira Carro Paula

***5226**

UDC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000782-00

Pedrosa Caamaño Uxía

***6633**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000190-00

Pedrosa Ferreira Jorge

***6304**

UVIGO

Bulgaria

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000148-00

Pedrouzo Ares Javier

***9006**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000509-00

Peláez Pérez Martín

***1635**

UDC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000601-00

Peleteiro García Celsa Uxía

***9281**

UVIGO

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000025-00

Pena Magdalena Sebastián

***1846**

UDC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000816-00

Peña González María José

***5732**

UVIGO

Italia

3

19

1.099,50 €

ED417A-2022-00001040-00

Peón Pousada Nerea

***4828**

UVIGO

Suecia

5

0

975,00 €

ED417A-2022-00000863-00

Peralba Vara Gonzalo

***6843**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000800-00

Perdiz Bernárdez José

***1163**

UVIGO

Lituania

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000436-00

Pereira Bértoa Marta

***4161**

UDC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000806-00

Pereira Primo Ribeiro Gleciene

***6481**

UVIGO

Italia

3

19

599,50 €

ED417A-2022-00000050-00

Pereira Rivas Manuel

***1285**

UVIGO

Bulgaria

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000058-00

Pereira Rodríguez Eva

***9903**

USC

Francia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000831-00

Pereiro Bernárdez Estefanía

***8169**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000440-00

Pérez Barbeitos Nerea

***6018**

UVIGO

Italia

5

15

1.407,50 €

ED417A-2022-00000524-00

Pérez Cantelar Paula

***6137**

USC

República Checa

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000068-00

Pérez Castro Sabela

***8845**

USC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000897-00

Pérez Collazo Claudia

***6905**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000718-00

Pérez Costa Gema

***2548**

UDC

Letonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000066-00

Pérez Edreira Eva

***3282**

UDC

Reino Unido

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000814-00

Pérez Fernández Barca

***6893**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000470-00

Pérez Fernández Blanca

***5229**

USC

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000158-00

Pérez Ferreira Paula

***6367**

USC

Turquía

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000793-00

Pérez Gago Marina

***5393**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001140-00

Pérez Gándara Lois

***0745**

UVIGO

Alemaña

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000554-00

Pérez Gómez Eva

***0831**

USC

Romanía

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000856-00

Pérez González Gallego Pablo

***1439**

UVIGO

Italia

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000196-00

Pérez Guillemette Iria

***9900**

UDC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000640-00

Pérez López Carlos

***7806**

USC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000406-00

Pérez López Paula

***5760**

UDC

Eslovaquia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000481-00

Pérez Pena Abril

***9654**

USC

Romanía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000128-00

Pérez Pena Andrés

***8137**

UDC

Eslovenia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000094-00

Pérez Rey Paula

***0032**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000272-00

Pérez Rodríguez Aroa

***9278**

UVIGO

Eslovaquia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001114-00

Pérez Rodríguez Lucía

***6447**

UVIGO

Portugal

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000180-00

Pérez Rubinos Ángela

***8319**

UDC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000121-00

Pérez Saburido Paloma

***7881**

UVIGO

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000978-00

Pérez Sánchez Nerea

***0074**

UDC

Francia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000373-00

Pérez Torres Alberto

***9112**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000839-00

Pérez Vázquez Laura

***0796**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000227-00

Picallo Gestal Paula

***2775**

UDC

Irlanda

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00000579-00

Pin Baliña Elena

***9582**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000105-00

Pino López Antía

***9139**

UDC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000803-00

Pinto Alonso Martín

***0681**

UVIGO

Romanía

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000317-00

Pinto Ferro Paula

***5410**

USC

Bélxica

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000712-00

Pinto Peña Lidia

***1042**

UVIGO

Portugal

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000542-00

Pintos Delgado Sofía

***9936**

UVIGO

Francia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000077-00

Piñeiro Adega Sara

***1555**

UDC

Irlanda

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00000680-00

Piñeiro García Gabriel

***9165**

UVIGO

Reino Unido

3

0

585,00 €

ED417A-2022-00000471-00

Piñeiro García Tuñón Inés

***8452**

USC

Bélxica

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000325-00

Piñeiro González Ana

***1372**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000300-00

Piñeiro Paz Ana

***0163**

USC

Italia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000848-00

Piñeiro Torres Pablo

***7975**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000364-00

Piñón Conde Lucía

***8255**

USC

Austria

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000641-00

Piñón Fraga Elena

***5239**

UVIGO

Irlanda

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00000970-00

Piñón Sanmartín Lara

***2097**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000017-00

Pola Formoso Laura

***0838**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001104-00

Pontanilla Moreira Sara

***1262**

UVIGO

Eslovaquia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000570-00

Ponte Otero Laura

***9985**

UDC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00001019-00

Pontón González Lucía

***0538**

UDC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001129-00

Portabales Losada Andrea

***6278**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000294-00

Porteiro Salgado Raúl

***1449**

USC

Eslovenia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000269-00

Porto Álvarez Andrea Carolina

***0930**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000857-00

Porto Domínguez Sara

***7306**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000435-00

Porto Fernández Carla

***8695**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001078-00

Porto Souto Mario

***1351**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000319-00

Potier Riveiro Lucía

***1578**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000660-00

Prada González Lola

***2883**

UDC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000985-00

Prada Melón Erea

***7558**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000438-00

Prado Allegue Covadonga

***5095**

UDC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000252-00

Prado Balseiro Gabriela

***0243**

USC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000443-00

Prego Garrido Ainara

***0399**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000527-00

Prego Rodríguez Manuel

***0810**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000043-00

Prieto Álvarez Catuxa Sara

***0111**

USC

Turquía

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000112-00

Prieto Luque Noelia

***4567**

UDC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000881-00

Prol Ferro Natalia

***0805**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000797-00

Prol González Iria

***4898**

UVIGO

Croacia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00001101-00

Prol González José Kirian

***9585**

UVIGO

Portugal

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000558-00

Prol Pombo Mario

***7725**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000651-00

Puga Álvarez Andrea

***9359**

UVIGO

Portugal

5

24

957,00 €

ED417A-2022-00001095-00

Puga Martínez Iria

***2903**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00001065-00

Puga Noriega Álvaro

***1157**

UDC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000946-00

Pumares Rejes Laura

***9260**

USC

Noruega

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000104-00

Pumeda Cabanas Isabel

***8097**

UDC

Hungría

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001165-00

Quelle Lloret Paula

***8403**

UDC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001014-00

Quinapallo Masaquiza Angie Cecibel

***3599**

UDC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000242-00

Quintáns Badillo Consuelo

***6188**

USC

Finlandia

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00000996-00

Quintas González Uxía

***9847**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000108-00

Quintela Sesar Diego

***0800**

UVIGO

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000459-00

Quintela Tizón Lurdes María

***6359**

USC

República de Macedonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00001089-00

Rama Cousillas Yolanda

***4213**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001029-00

Rama Sánchez Patricia

***2272**

UVIGO

Bélxica

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000369-00

Rama Tajes Mario

***6055**

UVIGO

Portugal

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000036-00

Ramírez Solla Eduardo

***9011**

UDC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000763-00

Ramos Álvarez Laura

***1659**

UDC

Italia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00001088-00

Ramos Ramos Marta

***1652**

UDC

Lituania

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000260-00

Ramos Trasar Inés

***5834**

USC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000042-00

Ramudo Rico José

***3989**

UDC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000356-00

Randulfe Pérez Candela

***3618**

UDC

Lituania

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000805-00

Raposo Iglesias Paula

***8439**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000093-00

Ratón Conde Alba

***8234**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000955-00

Rebollar Cosio Marina

***1164**

UDC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000230-00

Reguera Pazos María

***9036**

UDC

Reino Unido

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00000676-00

Reinoso Fernández Victoria

***9962**

UVIGO

Eslovenia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000906-00

Reirís Barros Julia

***8546**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000253-00

Reis das Neves Barbosa Maciel María Margarida

***1435**

UDC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000948-00

Requejo Nfuilu Luisa

***5975**

UDC

Eslovenia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000557-00

Revilla Marnotes Alicia

***0850**

UVIGO

Portugal

4

11

1.220,50 €

ED417A-2022-00000457-00

Rey Antelo Alba

***9395**

UVIGO

Grecia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000316-00

Rey Blanco Rosalía

***0772**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000931-00

Rey Caamaño Irene

***5969**

USC

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001100-00

Rey Castro Daniel

***2869**

UVIGO

Irlanda

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00001168-00

Rey Feijoo Iria

***6122**

USC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000588-00

Rey López Alejandro

***9361**

USC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000114-00

Rey López Paula

***5038**

UDC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000416-00

Rial Osorio Martiño

***5838**

USC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000087-00

Rial Paz Paloma

***1477**

USC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000630-00

Rial Pereira Helena

***8991**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000913-00

Rial Soto Candela

***6656**

UDC

Hungría

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000987-00

Rial Suárez Marta

***8435**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000790-00

Rial Villanueva Aitana del Carmen

***2795**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000047-00

Rincón Fontán Sergio

***5715**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000888-00

Río Rey Ángela

***1798**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000968-00

Ríos Broullón Sara

***6037**

UVIGO

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000789-00

Ríos Giráldez Samuel

***1527**

UVIGO

Alemaña

4

28

814,00 €

ED417A-2022-00000608-00

Ríos Martínez Ángela

***2954**

USC

Hungría

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000902-00

Ríos Misas Sofía

***1512**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000276-00

Rivadulla Alonso Lucía

***1900**

UDC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000706-00

Rivas Lago Xurxo

***2929**

UVIGO

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000472-00

Riveira Varela Martín

***8553**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000865-00

Riveiro Alonso Óscar

***8122**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000844-00

Riveiro Cabado Mar

***0503**

USC

Bulgaria

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000016-00

Riveiro Romero Adrián

***7625**

USC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000090-00

Riveiro Suárez André

***9265**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001171-00

Rivero Casas Lucía

***4250**

UVIGO

Portugal

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000011-00

Rodo Vázquez María

***0035**

UVIGO

Grecia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000821-00

Rodríguez Alonso Felipe

***1986**

UVIGO

Croacia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001167-00

Rodríguez Alonso Guillermo

***1535**

UVIGO

Italia

5

5

852,50 €

ED417A-2022-00000186-00

Rodríguez Alonso Guillermo Luis

***7378**

USC

Turquía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000278-00

Rodríguez Arce Pablo

***4829**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000582-00

Rodríguez Bonome Noelia

***8258**

USC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001127-00

Rodríguez Campo Borja

***6334**

UVIGO

Polonia

4

26

608,33 €

ED417A-2022-00000956-00

Rodríguez Cardona Laura Patricia

***7263**

UVIGO

Eslovaquia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000693-00

Rodríguez Couso André

***1768**

UVIGO

Polonia

4

24

600,00 €

ED417A-2022-00000967-00

Rodríguez da Silva Tiffany

***6785**

UVIGO

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000248-00

Rodríguez Díaz Andrea

***8549**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000807-00

Rodríguez Díaz Rosalía

***5838**

USC

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000656-00

Rodríguez Domínguez Laura

***8111**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000167-00

Rodríguez Escuredo Raquel

***4523**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000441-00

Rodríguez Fernández Adrián

***5710**

UDC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000122-00

Rodríguez Fernández Christian

***3073**

UDC

Hungría

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000663-00

Rodríguez García Iria

***3689**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000762-00

Rodríguez García Xoel

***9187**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000055-00

Rodríguez Garea Sandra

***7726**

UDC

Lituania

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000161-00

Rodríguez Gavieiro Uxía

***7693**

UVIGO

Portugal

4

15

742,50 €

ED417A-2022-00000732-00

Rodríguez Grela María

***2959**

UDC

Eslovenia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000284-00

Rodríguez Lago Marcos

***6932**

UVIGO

Italia

4

25

797,50 €

ED417A-2022-00001066-00

Rodríguez Lobato Elena

***3984**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000041-00

Rodríguez López Carlos

***6379**

UVIGO

Italia

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000965-00

Rodríguez López Elvira

***1104**

USC

Francia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000737-00

Rodríguez Marqués Martínez Víctor

***6114**

USC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000218-00

Rodríguez Meira Sandra

***6866**

USC

República Checa

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000263-00

Rodríguez Muñoz Andrea

***1190**

UDC

Reino Unido

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00000153-00

Rodríguez Nogueira David

***8068**

USC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000476-00

Rodríguez Otero Carlota

***0123**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000692-00

Rodríguez Pedroso Aarón

***9565**

UVIGO

Portugal

4

28

1.314,00 €

ED417A-2022-00000665-00

Rodríguez Pérez Eva

***4374**

UVIGO

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000285-00

Rodríguez Porto Sheila

***8999**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000505-00

Rodríguez Prado Paula

***9594**

UVIGO

Eslovaquia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000961-00

Rodríguez Rey Natalia

***1273**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000878-00

Rodríguez Rey Nina

***9266**

USC

Romanía

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000013-00

Rodríguez Rey Pablo

***7975**

UVIGO

Francia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00001001-00

Rodríguez Rodríguez Daniel

***6260**

UVIGO

Francia

4

4

682,00 €

ED417A-2022-00001133-00

Rodríguez Rodríguez Lucía

***0374**

UDC

Polonia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000203-00

Rodríguez Rodríguez María

***1082**

UVIGO

Portugal

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00001108-00

Rodríguez Rodríguez Marta

***1611**

USC

Portugal

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000618-00

Rodríguez Rodríguez Pablo José

***0286**

UDC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000581-00

Rodríguez Rodríguez Uxía

***9645**

UVIGO

Reino Unido

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000127-00

Rodríguez Ruido Alicia

***1701**

USC

República Checa

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000809-00

Rodríguez Salazar Adrián

***9695**

UVIGO

Reino Unido

9

0

1.755,00 €

ED417A-2022-00000244-00

Rodríguez Senra María

***5956**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000573-00

Rodríguez Soengas Mauro

***6868**

UVIGO

Eslovaquia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000786-00

Rodríguez Suárez Ángela

***3074**

UVIGO

Chipre

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00001064-00

Rodríguez Teixeiro Simón

***6149**

UDC

Romanía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000229-00

Rodríguez Vázquez Alejandro

***6056**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000417-00

Rodríguez Vázquez Sara

***5355**

USC

Lituania

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000780-00

Rodríguez Vázquez Tomás

***0231**

USC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000197-00

Rodríguez Corredoyra Bouza Ana

***0706**

UVIGO

Grecia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000684-00

Roibás Suárez Lucía

***9239**

USC

Francia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000556-00

Roldán Prego Irene

***3108**

UVIGO

Portugal

4

11

720,50 €

ED417A-2022-00000130-00

Román Martínez Bruno

***9780**

UVIGO

Eslovaquia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000355-00

Romasanta Vázquez David

***6349**

UVIGO

Eslovaquia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000445-00

Romeo Iglesias Lucía

***2118**

USC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000721-00

Romera Gutiérrez Martín

***1618**

USC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000299-00

Romero Fernández Noelia

***9139**

UVIGO

Austria

4

15

742,50 €

ED417A-2022-00000951-00

Romero García Brais

***2649**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000583-00

Romero Guimil Carla

***9946**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000103-00

Romero Leiro Natalia

***2967**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000282-00

Romero Pereira Paula

***5064**

UVIGO

Grecia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000257-00

Romero Ramos Carmen

***3168**

UVIGO

Romanía

4

8

533,33 €

ED417A-2022-00000670-00

Romero Rodríguez Cristina Isabel

***3734**

UVIGO

Alemaña

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000522-00

Rubio Alonso Alba

***3002**

UVIGO

Reino Unido

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00001179-00

Ruibal García Ángel

***2295**

UVIGO

Bulgaria

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001195-00

Saavedra Pedace Agustina Lara

***8361**

UDC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000264-00

Salas Camacho María

***9101**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000898-00

Salgado Pais Jorge

***9610**

UDC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000212-00

Salgado Varela Laura

***5820**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000525-00

Salgueiro Couto Roi

***6919**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000711-00

Sánchez Cernadas Carmen

***5757**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000817-00

Sánchez Fernández Lucía

***0503**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000973-00

Sánchez López Raquel

***1238**

UDC

Bélxica

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000606-00

Sánchez Otero María

***3316**

UDC

Romanía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000884-00

Sánchez Rodríguez David

***8788**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000256-00

Sánchez Rodríguez Manuel

***0876**

UDC

Reino Unido

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000009-00

Sánchez Varela Sara

***7965**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000075-00

Sánchez Vázquez Carmen

***0799**

USC

Romanía

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000870-00

Sánchez Brunete Facal Sofía

***5488**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000748-00

Sánchez Toscano Botas Gonzalo

***7962**

UDC

Finlandia

9

0

1.755,00 €

ED417A-2022-00000926-00

Sanjuán Ares Antía

***1063**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000580-00

Sanjuán Rama Antía

***5001**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00001164-00

Sanmartín Rodríguez Lucía

***0566**

UDC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000154-00

Santamaría Montesinos Lúa

***9973**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001122-00

Santiago Paz Adriana

***2458**

UVIGO

Francia

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000385-00

Santirso Suárez Sara

***8258**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000877-00

Santiso Fernández Andrés

***8197**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000787-00

Santiso Rodríguez Carla

***6415**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000006-00

Santiso Vila Antonio

***8730**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001059-00

Santomé Santomé Manuel Benito

***4424**

UDC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000067-00

Santos Ave Manuel

***6392**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000092-00

Santos Cabarcos María

***2242**

UDC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000082-00

Santos Domínguez Miguel

***9834**

UVIGO

Portugal

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000132-00

Santos Sánchez Antonio

***3215**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000498-00

Santos Santos Carla

***1964**

USC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000893-00

Sapiña González Fernando Josué

***5728**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000155-00

Scherzer Félez Laura

***6749**

USC

Eslovenia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000686-00

Seijo Bardanca Lidia

***9476**

UVIGO

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000935-00

Selas Miragaya Iria

***8305**

UDC

Eslovenia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000131-00

Sellán Román Elena

***2159**

UVIGO

Francia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000415-00

Seoane Gil Ana

***4880**

UDC

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001184-00

Serantes Aris Silvia

***6054**

USC

Francia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000139-00

Serna Vila Manuel

***2572**

UDC

Noruega

9

0

1.755,00 €

ED417A-2022-00000745-00

Serrano Veiga Lorena

***3656**

UDC

Romanía

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000788-00

Sexto Freire Manuel

***2842**

UDC

Eslovaquia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000664-00

Sieiro García Xurxo

***7382**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000694-00

Sierra Fernández Marta

***6768**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000480-00

Silva Hermo César

***9215**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000621-00

Silva Sánchez Violeta

***9792**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000908-00

Silva Silva Ana Paula

***2502**

UVIGO

Italia

5

12

891,00 €

ED417A-2022-00000709-00

Sineiro Barreiro David

***1310**

UDC

Eslovenia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000854-00

Sola Sanmartín Alba

***9186**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000057-00

Somoza Morales Natalia

***5452**

UDC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000308-00

Somoza Rodríguez Eneritz

***9837**

UVIGO

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000468-00

Soneira Landín Raquel

***9300**

UDC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000853-00

Souto Neira Sandra

***6820**

UVIGO

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000349-00

Souto Soneira Pablo

***9017**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000172-00

Suaña García Alba

***2856**

UDC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000596-00

Suárez Suárez Marina

***7792**

UDC

Eslovaquia/Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000206-00

Suárez Suquia Mónica

***5502**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001008-00

Subirán Rodríguez María

***4905**

UDC

Polonia

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000862-00

Such Orquin José

***3145**

UVIGO

Portugal

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000500-00

Tabarés Costa López Adriana

***4507**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000185-00

Taboada Castiñeiras Irene

***7381**

USC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000096-00

Taboada Ferreira Iago

***1366**

UVIGO

Portugal

3

28

1.149,00 €

ED417A-2022-00000494-00

Taboada Rodríguez Uxía

***6019**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000518-00

Táboas Outón Natalia

***1307**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000836-00

Tabullo Piñeiro Estela

***9386**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000261-00

Tahoces Rodríguez Alicia

***5441**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000756-00

Tajes Silva Manuel

***9287**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000750-00

Tajes Silva Recesvinto

***9286**

UVIGO

Lituania

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000160-00

Tamargo Rodríguez Carmen

***3357**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001128-00

Tarrío Becerra María

***6070**

UDC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000690-00

Tarrío Pinazas Uxía

***9825**

UVIGO

Francia

4

28

814,00 €

ED417A-2022-00000402-00

Tato Eiroa Cristina

***8886**

UVIGO

Portugal

3

0

495,00 €

ED417A-2022-00000911-00

Tato Estévez Laura

***8736**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000208-00

Teijeiro González María

***8186**

USC

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000204-00

Teixeira Castro Aloia

***0763**

USC

Grecia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000954-00

Tejedor Pernas Gonzalo

***5971**

USC

Bélxica

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000382-00

Termenón Rivas Uxía

***6998**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000332-00

Torre Maceiras Daniel

***0113**

UVIGO

Bulgaria

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000124-00

Torres Rey Claudia

***5410**

UVIGO

Italia

4

8

1.204,00 €

ED417A-2022-00000262-00

Trelles Díaz Jairo

***8338**

UVIGO

Portugal

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000301-00

Trigas Vázquez Lucía

***5596**

UVIGO

Italia

5

1

830,50 €

ED417A-2022-00000054-00

Trillo Valeiro Nuria

***3907**

UDC

Italia

5

0

825,00 €

ED417A-2022-00000293-00

Trincado Diéguez Roberto

***3552**

UVIGO

Francia

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000730-00

Troncoso de la Cuesta Fernando

***6858**

UVIGO

Portugal

4

25

1.297,50 €

ED417A-2022-00000397-00

Tubío Castro Alba

***2867**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000671-00

Ulloa López David

***9103**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000981-00

Valdés Sarmiento Alonso

***1890**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000534-00

Valencia Rojas Santiago

***3034**

UVIGO

Bélxica

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000059-00

Valencia Vigo Javier

***1287**

UDC

Finlandia

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00000081-00

Valije González Jéssica

***8971**

USC

Bélxica

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000957-00

Valiño Álvarez Carmen

***9982**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000986-00

Van der Mel Olaizola Ángela

***7570**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000942-00

Varela Castelo Andrés

***0874**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000909-00

Varela Castro Nerea

***0081**

UDC

Eslovenia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000642-00

Varela Fernández Alejandro

***5991**

USC

Romanía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000934-00

Varela García Andrea

***0362**

UDC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000808-00

Varela Santiago Inés

***9899**

UVIGO

Alemaña

4

28

1.314,00 €

ED417A-2022-00000622-00

Vázquez Díaz Rodrigo

***3251**

UVIGO

Eslovaquia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000990-00

Vázquez Fernández Olalla

***3885**

UDC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000734-00

Vázquez González Laura

***8395**

UDC

Irlanda

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00001166-00

Vázquez Guisande César

***2032**

UDC

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000755-00

Vázquez Morales Nuria

***6290**

UDC

Romanía

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000927-00

Vázquez Núñez Cristina

***4681**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000462-00

Vázquez Rodríguez Laura

***7539**

UVIGO

Portugal

5

4

1.347,00 €

ED417A-2022-00001022-00

Vázquez Santos Inés

***7137**

UVIGO

Portugal

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000983-00

Vázquez Souto Ana

***2121**

UVIGO

Bélxica

4

24

792,00 €

ED417A-2022-00000007-00

Vázquez Tizado Marco

***8126**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000944-00

Vázquez Vázquez Julia

***8293**

USC

Grecia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000540-00

Veiga Fernández Belén

***5118**

UDC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000535-00

Veiga Fernández Manuel Rubén

***5118**

UDC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000115-00

Veiga Mesías Andrea

***6667**

UVIGO

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00001023-00

Veiga Rodríguez Rosalía

***2977**

UDC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000628-00

Veiga Sánchez María

***3738**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000499-00

Vence Nogueira Xenevra Adriana

***0176**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000142-00

Ventoso Caridad Iria

***0308**

USC

Noruega

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000145-00

Vera Montoto Ana

***3085**

USC

Finlandia

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00001015-00

Verdeal Hermida Hugo

***6374**

USC

Hungría

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000333-00

Vicente Simal Iván

***6095**

UVIGO

Portugal

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000010-00

Vidal Fernández Aida

***4301**

UDC

Romanía

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000162-00

Vidal Ferro Noelia

***7545**

UVIGO

Portugal

5

11

885,50 €

ED417A-2022-00000876-00

Vidal Fiuza Érim

***4962**

UDC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000165-00

Vidal López Álvaro

***9452**

UVIGO

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000538-00

Vidal Soto Raquel

***8634**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000546-00

Vidal Soto Silvia

***8634**

UVIGO

Polonia

4

8

1.033,33 €

ED417A-2022-00000129-00

Vieiro Fernández Inés

***5308**

USC

Turquía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00001136-00

Vila Cotón Santiago

***0210**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001144-00

Vila Fernández Bruno

***2914**

USC

Francia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000609-00

Vila Pérez Ainhoa

***9458**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000362-00

Vilarelle Almazán Pablo

***5668**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000653-00

Vilariño Lema Nuria

***1257**

USC

Eslovenia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000578-00

Vilariño Pouso Jorge

***5849**

USC

Bulgaria

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000592-00

Vilariño Vázquez Andrea

***5004**

UDC

Países Baixos

5

0

1.325,00 €

ED417A-2022-00000754-00

Vilas Nieto Andrea Fátima

***4741**

USC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000072-00

Vilela Vázquez Elena

***6181**

UDC

Irlanda

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00000895-00

Villa Álvarez Francisco

***9872**

UVIGO

Lituania

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000214-00

Villamor Nores Teresa

***6981**

USC

Eslovenia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000171-00

Villán Janeiro Lara

***7018**

USC

Finlandia

5

0

1.475,00 €

ED417A-2022-00000414-00

Villanueva Carmona Manuel

***9423**

UVIGO

Italia

9

0

1.485,00 €

ED417A-2022-00000193-00

Villar Núñez Guillermo

***0836**

USC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000120-00

Villar Vázquez Carmen

***6537**

UDC

Irlanda

9

0

2.255,00 €

ED417A-2022-00000741-00

Villarino Pérez Carlos

***0000**

UDC

Polonia

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000725-00

Villaverde Estévez Clara

***7914**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000425-00

Villaverde Nartallo Carmen

***9278**

USC

Grecia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000389-00

Villuendas Ramil Pablo Iago

***6931**

UDC

Alemaña

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00001009-00

Viqueira Romero Luna

***6587**

UVIGO

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000699-00

Viso López Claudia

***0552**

USC

Italia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000442-00

Viso Otero Patricia

***7946**

USC

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000004-00

Vivián Álvarez Sofía

***2966**

UVIGO

Alemaña

5

18

924,00 €

ED417A-2022-00000894-00

Viz Lemos Elisa

***5331**

USC

Francia

9

0

1.985,00 €

ED417A-2022-00000070-00

Vizcaíno Busto Lúa

***8802**

UDC

Romanía

5

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000781-00

Walden Baima Markus

***6007**

UVIGO

Polonia

9

0

1.125,00 €

ED417A-2022-00000304-00

Yáñez Cagiao Alejandro

***4011**

UDC

Eslovenia

5

0

625,00 €

ED417A-2022-00000179-00

Zurita Díaz Marina

***7892**

USC

República Checa

9

0

1.625,00 €

ED417A-2022-00000464-00

Zurita Espiñeira Sara

***1953**

UDC

Noruega

9

0

1.755,00 €

Listaxe de denegadas

Número de expediente

Apelidos e nome

NIF

Univ.

País

Motivo de exclusión

ED417A-2022-00001126-00

Abraira Cendal Jacobo

***1073**

UDC

Bélxica

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001121-00

Alonso Ferreira Carlos

***8175**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001180-00

Alonso Simeón Uxía

***7303**

UVIGO

España

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001161-00

Alvarellos Villaverde Alejandro

***9230**

USC

Polonia

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001176-00

Amoedo Alonso Enrique

***4951**

USC

Italia

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000559-00

Bendahmane Boukidar Naoual

***3859**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000632-00

Cabana Bedoya María

***2271**

USC

República Checa

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000028-00

Cabra Ankersmit María Concepción

***6242**

USC

Austria

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001194-00

Cañas Martínez Isabel

***2852**

USC

República Checa

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001131-00

Casal Iglesias Sergio

***7350**

USC

Polonia

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001170-00

Castro Velasco Saúl

***1423**

UVIGO

Portugal

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000947-00

Cortés Otero Miguel

***6160**

UVIGO

Noruega

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000045-00

Costas Raña Natalia

***7495**

UVIGO

Italia

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001043-00

De Marcos Cortón Pablo

***8435**

USC

Francia

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001186-00

Díaz Fernández Ángel

***9774**

USC

Polonia

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000914-00

Falete Bendahmane Houssame

***3701**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000796-00

Fariñas Rodríguez María

***7076**

UVIGO

República Checa

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000348-00

Gabasa Ulfe Paola Valentina

***5382**

UVIGO

Portugal

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001036-00

García Caínzos Diego

***0146**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000614-00

Gómez Iglesias Paula

***6271**

UDC

Grecia

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001024-00

González Villaverde Nuria

***4847**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000994-00

Jáudenes López Eva

***1514**

UVIGO

Lituania

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001189-00

Juiz Rodríguez Antía

***0820**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000564-00

Kerdudo Baxter Argantael Alva

***1092**

USC

Alemaña

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000795-00

Lema Gorín Darío

***2854**

UDC

España

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000060-00

Lestón Casais Alba

***0626**

UDC

Suecia

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000657-00

López Vales Marcos

***3463**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000243-00

Loureiro Bouzón Elena

***9761**

UDC

Portugal

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001192-00

Martínez Ábalo Carlos Javier

***0934**

UDC

España

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001124-00

Martínez Campos Miguel

***6193**

USC

Suecia

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001187-00

Mercedes Antigua Nelson Eliam

***4676**

USC

Turquía

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000744-00

Miguens Carneiro Cristina

***0148**

UDC

Eslovenia

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000739-00

Moukhlissi El Adi Mohamed

***5161**

UVIGO

Irlanda

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000484-00

Olivera Piperno Grey

***9506**

UVIGO

Uruguai

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001107-00

Pazos Rodil Clara

***0079**

USC

Irlanda

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001141-00

Pedre Outeiro María

***2551**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001070-00

Peláez García Alicia

***1076**

UVIGO

República Checa

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001011-00

Pesqueira González María del Carmen

***8658**

UVIGO

Italia

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000611-00

Piñeiro Tajes Beatriz

***0113**

USC

Grecia

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000039-00

Puentes Carro Rebeca

***9448**

USC

Hungría

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001048-00

Quintáns Suárez Tomás

***1199**

UDC

Hungría

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000638-00

Reboreda Martínez Noe

***0887**

UVIGO

España

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000939-00

Rico Pose Ian

***3173**

USC

Francia

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001153-00

Rodríguez de Zugasti Alba

***3363**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000903-00

Rodríguez Rodríguez Leticia Nerea

***6631**

UVIGO

Polonia

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001071-00

Rolle Leis Claudia

***0151**

UDC

Alemaña

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001134-00

Rubín Molinos Antía

***9981**

UVIGO

Reino Unido

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000945-00

Sánchez Ariza Uxía

***6862**

UVIGO

Italia

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000669-00

Sánchez Vázquez Ana

***0799**

UDC

Eslovaquia

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000905-00

Suárez Mosquera Paula

***5461**

UVIGO

Cork

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000199-00

Tojo Aldariz Iria

***8955**

USC

Alemaña

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001118-00

Tomé Pérez Andrea

***9077**

USC

Grecia

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00000138-00

Vidal Fariñas Noa

***6166**

USC

Hungría

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2022-00001190-00

Yáñez da Silva Candela

***9452**

USC

Polonia

Non se axusta ás bases da convocatoria