Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2022 Páx. 30126

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Antas de Ulla

ANUNCIO da oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal.

Mediante resolución da Alcaldía deste Cconcello aprobouse a oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal, que cumpre as previsións da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, correspondente ás prazas que a continuación se citan:

A) Artigo 2 da Lei 20/2021:

Persoal laboral:

Grupo/nivel equiparación funcionarios

Categoría

Vacantes

E/AA.PP.

Auxiliares de axuda no fogar

2

B) Disposición adicional 6ª da Lei 20/2021:

Persoal funcionario:

Grupo

Categoría

Vacantes

C2

Auxiliar administrativo

1

Persoal laboral:

Grupo/nivel equiparación funcionarios

Categoría

Vacantes

E/AA.PP.

Auxiliares de axuda no fogar

19

E/AA.PP.

Operario recollida lixo

1

E/AA.PP.

Limpadores

2

C2

Información xuvenil

1

C2

Auxiliar administrativo servizos sociais

1

E/AA.PP.

Vixilante

1

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, da Lei reguladora das bases de réxime local, e o artigo 70.2 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, publícase no Diario Oficial de Galicia a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal do Concello de Antas de Ulla.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor alternativamente o recurso de reposición potestativo ante o alcalde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo ou, á súa elección, o que corresponda ao seu domicilio, no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao da recepción da presente notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Se se opta por interpor o recurso de reposición potestativo, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.

Todo iso sen prexuízo de que poida interpor calquera outro recurso que considere máis conveniente ao seu dereito.

Antas de Ulla, 13 de maio de 2022

Javier Varela Pérez
Alcalde