Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 98 Luns, 23 de maio de 2022 Páx. 30448

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Padrenda

ANUNCIO de aprobación da oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal.

Mediante a Resolución da Alcaldía deste concello nº 2022-0445, do 16 de maio de 2022, aprobouse a oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal, que cumpre as previsións da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, correspondente ás prazas que a seguir se apuntan:

Persoal laboral:

Denominación: oficial técnico administrativo-auxiliar de intervención e contabilidade.

Nº de vacantes: 1.

Grupo: 5.

Xornada: completa.

Sistema de acceso: concurso.

Denominación: peón fontaneiro.

Nº de vacantes: 1.

Grupo: 10.

Xornada: completa.

Sistema de acceso: concurso.

Denominación: limpador/a centro de saúde da Notaria.

Nº de vacantes: 1.

Grupo: 10.

Xornada: media xornada.

Sistema de acceso: concurso.

Denominación: limpador/a de centros: centro de saúde de San Roque, casa do concello e velorio municipal de San Roque.

Nº de vacantes: 1.

Grupo: 10.

Xornada: 62,5 % (5 horas).

Sistema de acceso: concurso.

Denominación: auxiliar de axuda a domicilio.

Nº de vacantes: 4.

Grupo: 6.

Xornada: completa.

Sistema de acceso: concurso.

Denominación: auxiliar de axuda a domicilio.

Nº de vacantes: 2.

Grupo: 6.

Xornada: media xornada.

Sistema de acceso: concurso.

Denominación: auxiliar de axuda a domicilio.

Nº de vacantes: 1.

Grupo: 6.

Xornada: completa.

Sistema de acceso: concurso-oposición.

Denominación: auxiliar de axuda a domicilio.

Nº de vacantes: 2.

Grupo: 6.

Xornada: media xornada.

Sistema de acceso: concurso-oposición.

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, da Lei reguladora das bases de réxime local, e o artigo 70.2 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, publícase a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal do Concello de Padrenda, no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial da provincia.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pode interpor alternativamente ou recurso de reposición potestativo ante a Alcaldía do Concello, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense ou, á súa elección, o que corresponda ao seu domicilio, se este radica en Galicia, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da recepción da presente notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Se se opta por interpor o recurso de reposición potestativo, non poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produciu a súa desestimación por silencio.

Todo iso sen prexuízo de que se poida interpor calquera outro recurso que se puidese considerar máis conveniente ao seu dereito.

Padrenda, 16 de maio de 2022

Manuel Pérez Pereira
Alcalde