Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 98 Luns, 23 de maio de 2022 Páx. 30446

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Lugo

ANUNCIO da oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal.

A Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, en sesión ordinaria celebrada o día 4 de maio de 2022, adoptou, entre outros, o Acordo 11/252 de aprobación da oferta de emprego público do Concello de Lugo, Lei 20/2021 de estabilización de emprego temporal, en cuxa parte dispositiva se fai constar:

Primeiro. En cumprimento do disposto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, apróbase a oferta de emprego público de 2022, correspondente a prazas estruturais de persoal funcionario do Concello de Lugo desempeñadas por persoal con vinculación temporal e incursas no suposto do artigo 2.1 da lei citada.

Especifícanse grupo, escalas e subescalas, número de prazas, proceso selectivo/quenda para cada unha delas:

Denominación

Grupo

Escala

Subescala

Proceso selectivo/quenda

1

Celador/a CEIP

AP

A.E.

Servizos especiais

Concurso-oposición/libre reservada a discapacidade

1

Técnico/a medio xestión

A2

A.X.

Xestión

Concurso-oposición/libre

1

Oficial sepultureiro/a

C2

A.E.

Servizos especiais

Concurso-oposición/libre

Segundo. En cumprimento do disposto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, apróbase a oferta de emprego público excepcional de 2022 correspondente a prazas estruturais de persoal funcionario do Concello de Lugo desempeñadas por persoal con vinculación temporal e incursas nas disposicións adicionais sexta e oitava da lei citada.

Especifícanse grupo, escalas e subescalas, número de prazas, proceso selectivo/quenda para cada unha delas:

Denominación

Grupo

Escala

Subescala

Proceso selectivo/quenda

1

Axudante/a cociña-limpeza

AP

A.E.

Servizos especiais

Concurso/libre reservada a discapacidade intelectual

1

Celador/a CEIP

AP

A.E.

Servizos especiais

Concurso/libre reservada a discapacidade

1

Técnico/a de turismo

A1

A.E.

Técnica

Concurso/libre

Terceiro. Deixar sen efecto, parcialmente, a oferta de emprego público do Concello de Lugo correspondente á anualidade de 2015 (unha praza de acceso libre reserva discapacitado Celador/a CEIP, unha praza de acceso libre reservada a discapacidade intelectual Axudante/a cociña-limpeza); parcialmente, a oferta de emprego público do Concello de Lugo correspondente á anualidade de 2017 (unha praza de acceso libre reserva discapacitado Celador/a CEIP, unha praza de acceso por promoción interna Técnico/a medio xestión) e, parcialmente, a oferta de emprego público do Concello de Lugo correspondente á anualidade de 2020 (unha praza de acceso libre Oficial sepultureiro/a e unha praza de acceso libre Técnico/a de turismo).

Desistir dos procesos selectivos convocados de dúas prazas de Celador/a CEIP reserva discapacitado (OEP 2015 e 2017) e dunha praza de acceso por promoción interna Técnico/a medio xestión (OEP 2017).

Cuarto. Articular os procesos selectivos de estabilización de emprego temporal garantindo o cumprimento dos principios de libre concorrencia, igualdade, mérito, capacidade e publicidade e con cumprimento do disposto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.

Quinto. Notificarlles este acordo aos funcionarios que desempeñan postos nas prazas obxecto de oferta.

Sexto. Este acordo publicarase no Diario Oficial de Galicia e Boletín Oficial da provincia de Lugo.

Lugo, 11 de maio de 2022

A alcaldesa
P.D. (Acordo 28/452, da Xunta de Goberno Local, do 17.7.2019)
Mercedes Paula Alvarellos Fondo
Tenenta alcaldesa delegada da Área de Gobernanza,
Economía e Recursos Humanos