Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Martes, 24 de maio de 2022 Páx. 30723

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Teo

ANUNCIO da aprobación da oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal.

A Resolución de Alcaldía nº 646/2022, do 16 de maio, aprobou a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal, que cumpre as previsións da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, correspondente ás seguintes prazas:

Persoal laboral:

Categoría laboral

Prazas

Grupo/subgrupo

Nº postos

Norma reguladora

Oficial de primeira

Oficial electromecánico

C/C2

1

Art. 2.1 Lei 20/2021, do 28 decembro

Oficial de segunda

Operario de redes

C/C3

1

Art. 2.1 Lei 20/2021, do 28 decembro

Persoal funcionario:

Escala

Subescala

Praza

Grupo/subgrupo

Nivel

Nº postos

Norma reguladora

Administración especial

Técnico medio

Traballador/a social

A/A2

26

1

Disp. adic. sexta Lei 20/2021, do 28 decembro

Administración xeral

Subalterna

Alguacil-porteiro/a

AP

14

1

Disp. adic. sexta Lei 20/2021, do 28 decembro

Persoal laboral:

Categoría laboral

Prazas

Grupo/subgrupo

Nº postos

Norma reguladora

Observacións

Capataz encargado

Capataz protección civil

C/C2

1

Disp. adic. sexta Lei 20/2021, do 28 decembro

Oficial

Oficial de primeira

C/C2

6

Disp. adic. sexta Lei 20/2021, do 28 decembro

Técnico especialista

Técnico/a medio natural

B

1

Disp. adic. sexta Lei 20/2021, do 28 decembro

Técnico medio

Educador/a familiar

A/A2

1

Disp. adic. sexta Lei 20/2021, do 28 decembro

Técnico medio

Traballador/a social

A/A2

1

Disp. adic. sexta Lei 20/2021, do 28 decembro

Técnico superior

Avogado/a CIM

A/A1

1

Disp. adic. sexta Lei 20/2021, do 28 decembro

Xornada parcial do 51,4 %

Técnico superior

Axente de emprego e desenvolvemento local

A/A1

1

Disp. adic. sexta Lei 20/2021, do 28 decembro

Técnico medio

Orientador/a laboral

A/A2

1

Disp. adic. sexta Lei 20/2021, do 28 decembro

Técnico medio

Técnico de xestión cultural

A/A2

1

Disp. adic. sexta Lei 20/2021, do 28 decembro

Técnico especialista

Animador/a deportivo/a

B

1

Disp. adic. sexta Lei 20/2021, do 28 decembro

Oficial servizos varios

Operario mantemento e dinamización instalacións deportivas

C/C2

1

Disp. adic. sexta Lei 20/2021, do 28 decembro

Técnico superior

Normalizador/a lingüístico/a

A/A1

1

Disp. adic. sexta Lei 20/2021, do 28 decembro

Administrativo

Auxiliar administrativo/a

C/C2

1

Disp. adic. sexta Lei 20/2021, do 28 decembro

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, da Lei reguladora das bases de réxime local e o artigo 70.2 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público aprobado por Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, publícase a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal do Concello de Teo no Diario Oficial de Galicia.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pode interpoñer alternativamente recurso de reposición potestativo ante a Alcaldía, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou recurso contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela ou, pola súa elección, o que corresponda ao seu domicilio, no prazo de dous meses, contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Se se optase por interpoñer o recurso de reposición potestativo non poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produciu a súa desestimación por silencio.

Todo iso sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que puidese estimar máis conveniente ao seu dereito.

O que se fai público para xeral coñecemento e para os efectos oportunos.

Teo, 16 de maio de 2022

Rafael C. Sisto Edreira
Alcalde