Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Martes, 24 de maio de 2022 Páx. 30721

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello do Rosal

ANUNCIO polo que se aproba a oferta de emprego público extraordinaria de estabilización do emprego temporal na Administración do ano 2022.

A Xunta de Goberno Local deste concello, en sesión ordinaria que tivo lugar o día 12 de maio de 2022, aprobou, entre outros, a oferta de emprego público extraordinaria de estabilización do emprego temporal na Administración do ano 2022, ao abeiro da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, nos seguintes termos:

a) Persoal funcionario:

Dotación

Vacante

Denominación

Grupo/subgrupo

Escala/subescala

Nivel

Xornada

Quenda

Sistema de selección

1

1

Conserxe

AP

Administración xeral/subalterna

12

100 %

Libre

Concurso

b) Persoal laboral:

Dotación

Vacante

Denominación

Titulación

Grupo/subgrupo

Xornada

Nivel

Quenda

Sistema de selección

1

1

Limpador/a de edificios municipais

Propia de func. AP

AP

Parcial

(97,14 %)

14

Libre

Concurso

1

1

Limpador/a de edificios municipais

Propia de func. AP

AP

Parcial

(97,14 %)

14

Libre

Concurso

1

1

Limpador/a de edificios municipais

Propia de func. AP

AP

Parcial

(97,14 %)

14

Libre

Concurso

1

1

Operario/a de servizos varios

Propia de func. AP

AP

Completa

(100 %)

14

Libre

Concurso

1

1

Axente de emprego e desenvolvemento local

Propia de func. A2

A2

Completa

(100 %)

18

Libre

Concurso

1

1

Informático/a

Propia de func. C1

C1

Completa

(100 %)

18

Libre

Concurso

1

1

Auxiliar do servizo de axuda no fogar

Propia de func. C2

C2

Parcial

(98,57 %)

12

Libre

Concurso

1

1

Auxiliar do servizo de axuda no fogar

Propia de func. C2

C2

Parcial

(98,57 %)

12

Libre

Concurso

1

1

Auxiliar do servizo de axuda no fogar

Propia de func. C2

C2

Parcial

(98,57 %)

12

Libre

Concurso

1

1

Auxiliar de biblioteca

Propia de func. C2

C2

Parcial

(65,71 %)

11

Libre

Concurso

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e do artigo 70.2 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, publícase a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal do Concello do Rosal, no taboleiro de anuncios e no Portal de transparencia da sede electrónica do Concello do Rosal [https://orosal.sedelectronica.es], na páxina web municipal (https://orosal.gal/), así como no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra.

Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pode interpor alternativamente o recurso potestativo de reposición, ante a Xunta de Goberno Local, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Se se opta por interpor o recurso potestativo de reposición non poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.

Todo iso sen prexuízo de que poida interpor calquera outro recurso que xulgue máis conveniente ao seu dereito.

O Rosal, 13 de maio de 2022

Ánxela Fernández Callís
Alcaldesa