Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 102 Luns, 30 de maio de 2022 Páx. 31435

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda e Administración Pública

DECRETO 79/2022, do 25 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público extraordinaria de prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral e das entidades instrumentais do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao proceso de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, e de prazas de persoal laboral obxecto de funcionarización, de conformidade coa Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

A Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, no seu artigo 12 dispón que a oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal se adaptará aos límites e aos restantes requisitos que se establezan na normativa básica estatal.

A Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, ten por obxecto situar a taxa de temporalidade estrutural por baixo do 8 por cento no conxunto das administracións públicas españolas. A reforma actuará en tres dimensións: adopción de medidas inmediatas para remediar a elevada temporalidade existente, articulación de medidas eficaces para previr e sancionar o abuso e a fraude na temporalidade a futuro e, por último, potenciación da adopción de ferramentas e unha cultura da planificación para unha mellor xestión dos recursos humanos.

A Xunta de Galicia asinou coas organizacións sindicais, o 18 de outubro de 2017, o Acordo para o desenvolvemento dun plan de estabilidade no emprego dos servizos públicos (DOG núm. 27, do 7 de febreiro de 2018) e, posteriormente, o 15 de xaneiro de 2019, o Acordo de concertación do emprego público de Galicia (DOG. núm 19, do 28 de xaneiro), que teñen por obxecto, entre outras medidas, o desenvolvemento dunha iniciativa plurianual planificada dirixida a incrementar a estabilidade do emprego público dependente da Xunta de Galicia, co obxectivo de reducir a taxa de temporalidade inferior ao 7 % ao final do período establecido nos acordos asinados.

Deste xeito, esta Administración autonómica de Galicia vén incorporando nos decretos que regulan anualmente as ofertas de emprego público unha taxa adicional de estabilización das prazas que estean ocupadas por persoal cunha vinculación temporal e reúnan os requisitos a que se fai referencia nas leis de orzamentos xerais do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia.

No entanto, a Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, prevé que teña lugar un novo proceso de estabilización do emprego temporal nas administracións públicas, mediante a convocatoria extraordinaria de prazas que non consomen taxa de reposición.

Ese proceso de estabilización estrutúrase en dúas vías principais:

1. Por unha banda, autorízase un terceiro proceso de estabilización de emprego público, adicional aos que regularon os artigos 19.un.6 da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017, e 19.un.9 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, que incluirá as prazas de natureza estrutural que, estean ou non dentro das relacións de postos de traballo, cadros de persoal ou outra forma de organización de recursos humanos, estean recollidas nas distintas administracións públicas e, estando dotadas orzamentariamente, estivesen ocupadas de forma temporal e ininterrompidamente polo menos nos tres anos anteriores ao 31 de decembro de 2020.

Sen prexuízo do que establece a disposición transitoria primeira, as prazas afectadas polos procesos de estabilización previstos nos artigos 19.un.6 da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017, e 19.un.9 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, serán incluídas dentro do proceso de estabilización descrito no parágrafo anterior, sempre que estivesen incluídas nas correspondentes ofertas de emprego público de estabilización e, chegada a data de entrada en vigor desta lei, non fosen convocadas ou, sendo convocadas e resoltas, quedasen sen cubrir. Non obstante, engadiranse as prazas que con posterioridade á entrada en vigor da Lei 20/2021 queden desertas pola non superación do proceso selectivo convocado.

2. Por outra banda, con carácter único e excepcional, de acordo co previsto no artigo 61.6 e 7 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, establécese a convocatoria, polo sistema de concurso, daquelas prazas que, reunindo os requisitos establecidos no artigo 2.1 da Lei 20/2021, estivesen ocupadas con carácter temporal de forma ininterrompida con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2016.

As ofertas de emprego que articulen estes procesos de estabilización, deberanse aprobar e publicar nos respectivos diarios oficiais antes do 1 de xuño de 2022.

A publicación das convocatorias dos procesos selectivos para a cobertura das prazas incluídas nestas ofertas de emprego público deberase producir antes do 31 de decembro de 2022.

Neste decreto, de conformidade coa Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, non se recollen as prazas afectadas polos procesos de estabilización previstos nos artigos 19.un.6 da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017, e 19.un.9 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, que estivesen incluídas nas correspondentes ofertas de emprego público de estabilización e fosen convocadas con anterioridade á data de entrada en vigor desta Lei 20/2021. Non obstante, engadiranse as prazas que con posterioridade á entrada en vigor da Lei 20/2021 queden desertas pola non superación do proceso selectivo convocado.

Todas as disposicións contidas na Lei 20/2021, do 28 de decembro, relativas aos procesos de estabilización, resultan de aplicación tamén ás sociedades mercantís públicas, entidades públicas empresariais, fundacións do sector público e consorcios do sector público, nos termos que se indican na súa disposición adicional sétima.

Da resolución destes procesos non poderá derivar, en ningún caso, incremento de gasto nin de efectivos, e nestes procesos deberanse ofertar necesariamente, prazas de natureza estrutural que se encontren desempeñadas por persoal con vinculación temporal e cumpran os requisitos.

Ademais, nesta oferta figuran prazas de promoción interna para o persoal laboral fixo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia que, no momento da entrada en vigor da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, estivese a realizar funcións ou desempeñase postos de traballo de persoal funcionario, ou pasase a realizar as ditas funcións ou a desempeñar os ditos postos en virtude de probas de selección ou promoción interna. Este persoal laboral fixo poderá participar nun proceso selectivo de promoción interna a través dun concurso-oposición nos termos sinalados na disposición transitoria primeira da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e na disposición transitoria segunda do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro.

Así mesmo, nesta oferta recóllense prazas de promoción interna para o persoal laboral fixo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia que non se inclúe no parágrafo anterior, pois trátase, por un lado, de procesos de consolidación convocados nas categorías de persoal laboral, de conformidade co disposto na disposición transitoria décima do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, e que proveñen das ofertas públicas de emprego de anos anteriores, concretamente do Decreto 124/2017, do 30 de novembro, polo que se aproba a oferta de emprego público para o ano 2017, e por outro, tamén para aquel persoal laboral fixo que opte pola promoción interna horizontal ao ser a data da convocatoria do seu proceso selectivo posterior á data establecida pola disposición transitoria segunda do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público.

Conforme os artigos 13.2.g) e 14.2.e) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, correspóndelle ao Consello da Xunta de Galicia a aprobación da oferta de emprego público por proposta da consellería competente en materia de función pública. Así mesmo, o artigo 12 da Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, exixe o informe favorable da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Neste marco, cómpre a aprobación da oferta de emprego público extraordinaria de prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral e entidades públicas instrumentais do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao proceso de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, de prazas de persoal laboral obxecto de funcionarización, de conformidade coa Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e de prazas de promoción interna horizontal do persoal laboral fixo.

Na súa virtude, negociados os criterios xerais desta oferta de emprego público coas organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos, tras o informe da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos e da Comisión de Persoal, e de conformidade co establecido no artigo 13.2.g) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, por proposta do conselleiro de Facenda e Administración Pública, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e cinco de maio de dous mil vinte e dous,

DISPOÑO:

Artigo 1. Aprobación da oferta de emprego público

De conformidade co disposto no artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, no artigo 70 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, así como na Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, apróbase a oferta de emprego público da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico nos termos que se establecen neste decreto.

Artigo 2. Cuantificación da oferta de emprego público

O número de prazas que integran esta oferta ascende a un total de 7.038.

No anexo I figura o número de prazas que corresponde á convocatoria excepcional de estabilización de emprego temporal de longa duración, prevista nas disposicións adicionais sexta, sétima e oitava da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, e inclúe aquelas prazas que, reunindo os requisitos establecidos no seu artigo 2.1, estivesen ocupadas con carácter temporal de forma ininterrompida con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2016 e sempre que tales prazas continuasen a estar ocupadas na data de entrada en vigor desta lei.

Prazas correspondentes á Administración xeral 4.158 e prazas das entidades instrumentais 1.574.

Total anexo I: 5.732.

No anexo II figura o número de prazas que corresponde á taxa adicional para a estabilización de emprego temporal prevista no artigo 2 da Lei 20/2021, do 28 de decembro, e inclúe as prazas de natureza estrutural, dotadas orzamentariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrompidamente como mínimo, nos tres anos anteriores ao 31 de decembro de 2020 e sempre que tales prazas continuasen a estar ocupadas na data de entrada en vigor desta lei.

Prazas correspondentes á Administración xeral 483 e prazas das entidades instrumentais 265.

Total anexo II: 748 prazas.

No anexo III figura o número de prazas que corresponden co proceso de funcionarización ao abeiro do artigo 4 polo sistema de concurso-oposición. Un total de 281 prazas.

No anexo IV figura o número de prazas que corresponden á promoción interna horizontal para o persoal laboral fixo, segundo o regulado no artigo 5, polo sistema de concurso-oposición.

Un total de 277 prazas.

Artigo 3. Sistema de selección dos procesos selectivos derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público

1. As prazas previstas no anexo I convocaranse, con carácter excepcional, polo sistema de concurso, de acordo co establecido na disposición adicional sexta, sétima e oitava da Lei 20/2021, do 28 de decembro, e que consistirá exclusivamente na valoración de méritos.

2. As prazas previstas no anexo II convocaranse polo sistema de concurso-oposición de acordo co establecido no artigo 2 da Lei 20/2021, do 28 de decembro.

Da resolución destes procesos non poderá derivar, en ningún caso, incremento de gasto nin de efectivos, e deberanse ofertar nestes procesos, necesariamente, prazas de natureza estrutural que se encontren desempeñadas por persoal con vinculación temporal.

Artigo 4. Promoción interna para o persoal laboral fixo: proceso de funcionarización

O persoal laboral fixo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cuxa praza vai ser obxecto dun proceso de funcionarización poderá participar no proceso selectivo de promoción interna, para as prazas que figuran no anexo III deste decreto, polo sistema de concurso-oposición, de forma independente dos de libre concorrencia, sempre que, no momento da entrada en vigor da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, estivese a realizar funcións ou desempeñase postos de traballo de persoal funcionario, ou pasase a realizar as ditas funcións ou a desempeñar os ditos postos en virtude de probas de selección ou promoción interna convocadas antes da data sinalada, sempre que posúa a titulación necesaria e reúna os restantes requisitos exixidos, nos termos sinalados na disposición transitoria primeira da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e na disposición transitoria segunda do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro.

Ao persoal laboral fixo que, como consecuencia deste proceso, adquira a condición de funcionario de carreira adxudicaráselle destino definitivo, de carácter funcionarial, no mesmo posto que viña desempeñando con carácter definitivo.

Artigo 5. Promoción interna horizontal para o persoal laboral fixo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e de entidades públicas instrumentais do sector público autonómico

No anexo IV figuran as prazas de promoción interna, para o persoal laboral fixo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e de entidades públicas instrumentais do sector público autonómico, de procesos de consolidación superados nas categorías de persoal laboral, de conformidade co disposto na disposición transitoria décima do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, e aquel persoal laboral fixo que opte pola promoción interna horizontal ao ser a data da convocatoria do seu proceso selectivo posterior á data establecida pola disposición transitoria segunda do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público.

Artigo 6. Criterios xerais de aplicación nos procesos selectivos

1. De acordo co Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e coa Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, sinálanse os seguintes principios reitores para o acceso ao emprego público na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e nas entidades instrumentais do sector público autonómico, e a adquisición da respectiva relación de servizo:

a) Na selección do seu persoal garantiranse, ademais dos principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, os principios de:

– Publicidade das convocatorias e das súas bases.

– Transparencia.

– Imparcialidade e profesionalidade dos membros dos órganos de selección.

– Independencia e discrecionalidade técnica na actuación dos órganos de selección.

– Adecuación entre o contido dos procesos selectivos e as funcións e tarefas que se van desenvolver.

– Axilidade, sen prexuízo da obxectividade, nos procesos de selección.

– A simplificación dos procesos selectivos.

b) Os procesos selectivos terán carácter aberto e garantirán a libre concorrencia e as medidas de discriminación positiva previstas neste decreto.

c) A composición dos tribunais de selección do persoal será paritaria para o conxunto da oferta pública de emprego, de acordo co disposto no artigo 48 do texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, aprobado polo Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro.

Os órganos de selección aplicarán na súa actuación principios de austeridade e axilidade á hora de ordenar o desenvolvemento dos procesos selectivos, sen prexuízo do cumprimento dos principios de actuación de conformidade co establecido no Estatuto básico do empregado público.

d) Nas convocatorias dos procesos selectivos nas cales se estableza a realización de probas con respostas alternativas faranse públicos os cadros de respostas na páxina da Xunta de Galicia (www.xunta.es/funcion-publica), ou na páxina correspondente dos entes instrumentais obxecto desta convocatoria.

e) O funcionamento e a actuación dos tribunais de selección axustaranse ás instrucións ditadas para o efecto polo órgano competente.

f) O desenvolvemento dos procesos selectivos adecuarase, de ser o caso, ás recomendacións das autoridades sanitarias en períodos de emerxencia sanitaria.

2. Se nun determinado corpo, escala, subgrupo ou categoría da Administración pública galega e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico se verifica a infrarrepresentación do sexo feminino, entendendo por infrarrepresentación cando exista unha diferenza porcentual de, polo menos, vinte puntos entre o número de mulleres e o número de homes, de existiren méritos iguais entre dous ou máis candidatos ao finalizar o proceso selectivo e antes da proposta de nomeamento dos candidatos aprobados, deberase aplicar como primeiro criterio de desempate a preferencia das mulleres, salvo se, de se consideraren obxectivamente todas as circunstancias concorrentes nos candidatos de ambos os sexos, existen motivos non discriminatorios para preferir o home, de acordo co artigo 49 do texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, aprobado polo Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro.

Artigo 7. Persoas con discapacidade

Con respecto á reserva da cota para persoas con discapacidade, reservarase unha porcentaxe non inferior ao sete por cento das prazas convocadas, de conformidade coa Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, que se distribuirá segundo se establece nos anexos de prazas obxecto desta oferta.

Artigo 8. Acreditación do coñecemento da lingua galega

Para lle dar cumprimento á normalización do idioma galego, ao disposto no artigo 51 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e garantir o dereito das persoas usuarias dos distintos servizos públicos desta administración pública, así como a promoción do uso normal do galego por parte dos poderes públicos de Galicia, nos procesos selectivos que se desenvolvan en aplicación da Lei 20/2021, do 28 de decembro, incluirase un exame de galego, agás para aquelas persoas aspirantes que acrediten o coñecemento da lingua galega conforme a normativa vixente.

As bases da convocatoria establecerán o carácter deste exame, así como a valoración da dita proba e da equivalente acreditación do coñecemento da lingua galega.

Artigo 9. Requisitos específicos

As convocatorias desenvolvidas ao abeiro deste decreto poderán exixir o cumprimento doutros requisitos específicos, como probas psicotécnicas ou físicas, que garden relación directa e obxectiva coas funcións e tarefas que se van desempeñar, e serán de aplicación nas ditas convocatorias os requisitos xerais e específicos de acceso ao emprego público.

Artigo 10. Publicación das convocatorias

De conformidade co artigo 2 da Lei 20/2021, do 28 de decembro, a publicación no Diario Oficial de Galicia das convocatorias dos procesos selectivos para a cobertura das prazas incluídas nos anexos I e II desta oferta deberase producir antes do 31 de decembro de 2022.

Artigo 11. Resolución dos procesos convocados

De conformidade co artigo 2 da Lei 20/2021, do 28 de decembro, a resolución dos procesos selectivos de estabilización que se executen en desenvolvemento desta oferta deberase producir antes do 31 de decembro de 2024.

Da súa resolución non poderá derivar, en ningún caso, incremento de gasto nin de efectivos.

Disposición adicional primeira

Todas as prazas publicadas de categorías de persoal laboral dependente de función pública e que polo disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, teñan unha equivalencia nos corpos e nas escalas de carácter funcionarial se convocarán nun proceso selectivo único acumuladas á escala que lles corresponda de persoal funcionario, de acordo co sinalado no Decreto 165/2019, do 26 de decembro.

Para estes efectos, computaranse co mesmo valor os servizos prestados como persoal laboral temporal e como persoal funcionario interino na equivalencia entre categorías de persoal laboral e escalas de persoal funcionario previstas para a funcionarización do persoal laboral fixo do V Convenio colectivo.

Disposición adicional segunda

Igualdade en relación coas condicións de emprego da Administración pública.

As convocatorias adaptaranse ao disposto no Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, en relación coas condicións de emprego da Administración pública.

Disposición adicional terceira

1. Tendo en conta o disposto no artigo 2.1 e nas disposicións adicionais sexta e oitava da Lei 20/2021, do 28 de decembro, que sinala que as administracións públicas deben incluír nos procesos de estabilización temporal as prazas de natureza estrutural que, estando dotadas orzamentariamente, estean ou non dentro das relacións de postos de traballo, cadros de persoal ou outra forma de organización de recursos humanos, disponse que as prazas incluídas nesta oferta poderán ser obxecto dunha redistribución entre os diferentes corpos, escalas e especialidades en función da súa definitiva clasificación na relación de postos de traballo ou en función da realidade das tarefas desenvolvidas e, de ser o caso, das sentenzas xudiciais.

En todo caso, a mencionada redistribución non poderá implicar unha modificación do número total de prazas ofertadas en cada subgrupo de clasificación nin do número total de prazas ofertadas neste decreto.

2. Se resulta necesario realizar a mencionada redistribución, comunicaráselles ás organizacións sindicais na Comisión de Persoal.

Disposición adicional cuarta

De conformidade co artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e co artigo 70 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, nas convocatorias dos procesos selectivos dos procesos de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, poderanse convocar ata un dez por cento adicional máis das prazas comprometidas nesta oferta, co fin de acadar unha mellor eficiencia na xestión dos recursos públicos, sempre que as prazas cumpran o establecido na dita Lei 20/2021. Esta ampliación requirirá o informe favorable da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Disposición transitoria primeira. Corpo de técnicos de carácter facultativo (grupo B)

As convocatorias dos procesos selectivos referentes ao corpo de técnicos de carácter facultativo (grupo B) deberanse adaptar ao disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; mentres non se desenvolva regulamentariamente o grupo B, a incorporación do persoal producirase no subgrupo C1.

Disposición derrogatoria. Procesos de estabilización e consolidación do emprego temporal das ofertas de emprego público que non foron convocados

De conformidade co disposto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, derróganse os anexos II e III recollidos no Decreto 124/2017, do 30 de novembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 (DOG núm. 234, do 12 de decembro); os anexos II e III do Decreto 160/2018, do 13 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018 (DOG núm. 239, do 17 de decembro); os anexos II e III do Decreto 33/2019, do 28 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 (DOG núm. 67, do 5 de abril); os anexos II e III do Decreto 225/2020, do 23 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020 (DOG núm. 260, do 29 de decembro), e os anexos II e III do Decreto 62/2021, do 8 de abril, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021 (DOG núm. 73, do 20 de abril), que afecten as prazas ofertadas nos ditos anexos, que no momento da entrada en vigor da dita Lei 20/2021, do 28 de decembro, se encontren pendentes de convocar.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento do decreto

Facúltase a persoa titular da consellería competente en materia de función pública para ditar, dentro das súas competencias, as normas precisas para o desenvolvemento deste decreto.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2022

Alfonso Rueda Valenzuela
Presidente

Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública

Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

ANEXOS I e II

Procesos de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro,
de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público

GRUPO/ SUBGRUPO

CORPO/ESCALA

CONCURSO

CONCURSO-OPOSICIÓN

TOTAL

A1

2056-MÉDICOS/AS TITULARES. FACULT. SUPER. ESCALA SANITARIA

1

1

205J-CORPO FACULTATIVO SUPERIOR

4

4

2060-CORPO SUPERIOR DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

53

10

63

2061-CORPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA DE ARQUITECTOS

6

3

9

2062-CORPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA DE ENXEÑEIROS, ESPECIALIDADE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS

6

1

7

2063-CORPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA DE ENXEÑEIROS, ESPECIALIDADE ENXEÑARÍA AGRÓNOMOS

5

5

2064-CORPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA DE ENXEÑEIROS, ESPECIALIDADE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL

4

2

6

2066-CORPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA DE ENXEÑEIROS, ESPECIALIDADE ENXEÑARÍA DE MONTES

21

3

24

2067-CORPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA DE VETERINARIOS

21

9

30

2068-CORPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA DE CIENCIAS, ESPECIALIDADE BIOLOXÍA

5

3

8

2069-CORPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA DE CIENCIAS, ESPECIALIDADE QUÍMICA

6

3

9

2086-CORPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA SUPERIOR DE FINANZAS

3

3

206K-CORPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA DE FACULTATIVOS DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS, ESPECIALIDADE ARQUIVOS

2

2

206L-CORPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA DE FACULTATIVOS DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS, ESPECIALIDADE BIBLIOTECAS

1

1

208F-CORPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA DE FACULTATIVOS, ESPECIALIDADE MEDICINA

1

1

2080-CORPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA DE ENXEÑEIROS, ESPECIALIDADE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN

2

2

2083-CORPO SUPERIOR, ESCALA SUPERIOR DE ESTATÍSTICOS

5

5

2093-CORPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA DE PROFESORES NUMERARIOS DE INSTITUTOS POLITÉCNICOS MARÍTIMO-PESQUEIROS

32

4

36

210A-CORPO FACULTATIVO SUPERIOR ESCALA DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

7

1

8

S112-FAC. SUPERIOR (ADMÓN. AUTONÓMICA: CONS. DE SANIDADE)-SAÚDE PÚBLICA E ADMÓN. SANITARIA-LICENCIADOS/AS EN PSICOLOXÍA

0

1

1

S115-FAC. SUP. (AUTONÓMICA: C. SANIDADE)-SAÚDE PÚBLICA E ADMÓN. SANITARIA-FARMACÉUTICOS/AS INSPECTORES/AS DE SAÚDE PÚBLICA

1

1

208M-CORPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA DE RESTAURACIÓN, ESPECIALIDADE BENS ARTÍSTICOS E ARQUEOLÓXICOS

1

1

A2

2051-CORPO DE XESTIÓN DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

0

1

1

205F-CORPO DE XESTIÓN, ESCALA TÉCNICA DE FINANZAS

21

2

23

205H-CORPO DE XESTIÓN, ESCALA DE XESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA

14

14

205L-CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO

9

9

206N-CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO, ESCALA DE AXUDANTES DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS, ESPECIALIDADE ARQUIVOS

1

1

206P-CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO, ESCALA DE AXUDANTES DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS, ESPECIALIDADE BIBLIOTECAS

1

2

3

206Q-CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO, ESCALA DE AXUDANTES DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS, ESPECIALIDADE MUSEOS

1

1

206X-CORPO DE XESTIÓN, ESCALA DE INSPECTORAS E INSPECTORES DE CONSUMO

1

1

2052-CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO. ESCALA DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS, ESPECIALIDADE ENXEÑARÍA TÉCNICA FORESTAL

30

30

2073-CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO, ESCALA DE ARQUITECTOS TÉCNICOS

6

6

2074-CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO. ESCALA DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS, ESPECIALIDADE ENXEÑARÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

2

1

3

2075-CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO. ESCALA DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS, ESPECIALIDADE ENXEÑARÍA TÉCNICA INDUSTRIAL

9

1

10

2076-CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO. ESCALA DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS, ESPECIALIDADE TOPOGRAFÍA

1

1

2077-CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO. ESCALA DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS, ESPECIALIDADE ENXEÑARÍA TÉCNICA AGRÍCOLA

46

20

66

2079-CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO. ESCALA DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS, ESPECIALIDADE ENXEÑARÍA TÉCNICA DE MINAS

1

1

208A-CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO, ESCALA DE TÉCNICOS FACULTATIVOS, ESPECIALIDADE ENFERMARÍA

2

2

208C-CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO, ESCALA DE TÉCNICOS FACULTATIVOS, ESPECIALIDADE EDUCADORES

2

2

4

208E-CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO, ESCALA DE TÉCNICOS FACULTATIVOS, ESPECIALIDADE TRABALLO SOCIAL

5

5

2094-CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO, ESCALA DE MESTRES DE TALLER DE INSTITUTOS POLITÉCNICOS MARÍTIMO-PESQUEIROS

8

8

2097-CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO, ESCALA DE AXENTES DE EXTENSIÓN PESQUEIRA

1

1

2

210B-CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO, ESCALA DE SUBINSPECCIÓN URBANÍSTICA

3

3

S070-FAC. DE GRAO MEDIO (ADMÓN. AUTONÓMICA: CONSELLERÍA DE SANIDADE)-SAÚDE PÚBLICA E ADMINISTRACIÓN SANITARIA-ATS/DUE

1

1

S075-FAC. DE GRAO MEDIO (ADMÓN. AUTONÓMICA: SERGAS)-SAÚDE PÚBLICA E ADMÓN. SANITARIA-SUBINSPECTORES/AS SANITARIOS/AS

1

1

C1

2053-CORPO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

0

1

1

206S-(ANTIGO CORPO) CORPO DE AXUDANTES DE CARÁC.FAC., ESCALA OPER. DO SERV. DE GARDACOSTAS DE GALICIA, ESPECIALIDADE MECÁNICO

1

1

206Y-CORPO ADMINISTRATIVO, ESCALA DE AXENTES DE INSPECCIÓN, ESPECIALIDADE DE CONSUMO

1

1

207H-CORPO DE AXUDANTES DE CARÁCTER FACULTATIVO, ESCALA DE AXENTES FACULTATIVOS AMBIENTAIS

2

2

207V-CORPO DE AXUDANTES DE CARÁCTER FACULTATIVO, ESCALA OPERATIVA DO SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA, ESPECIALIDADE PATRÓN

1

1

207W-CORPO DE AXUDANTES DE CARÁCTER FACULTATIVO, ESCALA OPERATIVA DO SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA, ESPECIALIDADE MECÁNICO

1

1

2081-CORPO DE AXUDANTES DE CARÁCTER FACULTATIVO, ESCALA DE DELINEANTES

3

3

205N-CORPO DE AXUDANTES DE CARÁCTER FACULTATIVO

1

1

2098-CORPO DE AXUDANTES FACULTATIVOS DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE SUBINSPECCIÓN PESQUEIRA (A EXTINGUIR LEI 2/2004)

1

1

207C-CORPO DE AXUDANTES DE CARÁCTER FACULTATIVO, ESCALA DE AXENTES DO SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA

1

1

205I-CORPO ADMINISTRATIVO, ESCALA TÉCNICA AUXILIAR DE INFORMÁTICA

19

1

20

C2

2054-CORPO DE AUXILIARES DE CARÁCTER TÉCNICO, ESCALA DE AXENTES FORESTAIS (A EXTINGUIR)

13

13

2059-CORPO AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

23

75

98

205Q-CORPO DE AUXILIARES DE CARÁCTER TÉCNICO

3

2

5

20A3-CORPO DE AUXILIARES DE CARÁCTER TÉCNICO, ESCALA DE AUXILIARES DE CLÍNICA

19

1

20

2100-CORPO DE AUXILIARES TÉCNICOS DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA BÁSICA DE VIXILANCIA PESQUEIRA (A EXTINGUIR LEI 2/2004)

4

4

AP

2055-AGRUPACIÓN PROFESIONAL DO PERSOAL FUNCIONARIO SUBALTERNO

81

24

105

I

0001-DIRECT.RES., RES.ESTUD., RES.ANCIÁNS, RES.INTERN., ESC.GAL.DEP.

3

3

0002-TITULADO SUPER. MÉDICO/A, MÉDICO/A XERIATRA, MÉDICO CEI, ...

7

1

8

0003-TITULADO/A SUPERIOR QUÍMICO/A, CIENCIAS QUÍMICAS

2

2

0004-TITULADO/A SUPERIOR

127

9

136

0005-TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

36

36

0006-TITULADO/A SUPERIOR PSICÓLOGO/A

18

1

19

0009-TITULADO/A SUPERIOR ECONOMISTA. XEFE/A SUPERIOR DE ADMINIST.

2

2

0010-TITULADO/A SUPERIOR BIÓLOGO/A

8

8

0011-TITULADO/A SUPERIOR PEDAGOGO/A

8

8

0014-TITULADO/A SUPERIOR SOCIÓLOGO/A

5

5

0017-BIBLIOTECARIO/A

2

2

0018-LCDO. INFORMÁTICO (ANTIGO TÉCNICO DE SISTEMAS E ANALISTA)

6

6

0019-TITULADO SUPERIOR ESPECIALISTA. TITULADO/A SUPERIOR FARMACE.

4

4

0022-TITULADO SUPERIOR FARMACÉUTICO (4º CONV. EXTING.)

2

2

0023-DOCUMENTALISTA

1

1

0029-XEFE DEPARTAMENTO PERSOAL E XESTIÓN ECONÓMICO-ADTVO. DO IGAEM

1

1

0031-TITULADO/A SUPERIOR DE FORMACIÓN OCUPACIONAL

7

7

0032-TÉCNICO/A SUPERIOR EN CENTROS DE ARTE

9

9

0037-TITULADO/A SUPERIOR AMBIENTAL

0

1

1

0038-TÉCNICO/A SUPERIOR DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

1

1

0040-TITULADO/A SUPERIOR LINGÜISTA

11

7

18

II

0000-TITULADOS/AS MEDIOS

1

1

0001-DIRECTOR-ADMINISTRADOR, DIRECTOR DE CENTRO SOCIAL, DIRECTOR

20

2

22

0002-ATS, ENFERMEIRO/A, PRACTICANTE, DUE

21

2

23

0003-ESTIMULADOR/A, PSICOMOTRICISTA

1

1

0004-MESTRE INSTRUTOR, INSTRUTOR, MESTRE TALLER C. EDUC., MONIT

2

2

0005-PROFESOR, PROFESOR TITULAR, PROFESOR EXB, MESTRE, PROF. EDUC.

1

1

0006-EDUCADOR/A, PROFESOR/A ESPECIAL

15

4

19

0007-TITULADOS/AS GRAO MEDIO

60

5

65

0008-DIRECTOR/A DE GARDARÍA INFANTIL

7

7

0009-AXUDANTE DE DESENVOLVEMENTO RURAL

1

1

0011-FISIOTERAPEUTA

3

3

0017-ASISTENTE SOCIAL

19

4

23

0020-TERAPEUTA OCUPACIONAL

12

2

14

0021-MONITOR/A OCUPACIONAL

1

1

2

0027-TÉCNICO SUPER. DIPLOM. INFORMÁTICA (ANTIGO ANALISTA APLICA.)

8

1

9

0030-TÉCNICO/A EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

1

1

0031-RESTAURADOR/A

3

3

0034-PROFESOR DE BAILE (4º CONV. EXTING.)

1

1

0035-PIANISTA

1

1

0037-TITULADO/A MEDIO/A FORMACIÓN OCUPACIONAL

4

4

0039-TÉCNICO/A FORESTAL DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

5

1

6

0040-MESTRE/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INFANTIL

7

1

8

0041-TÉCNICO/A AMBIENTAL

1

1

III

0001-ENCARGADO EQUIPOS MECÁNICOS, MEC. SUPERVISOR, ENCARG. TALLERES

1

1

0002-ENCARGADO ADTVO., XEFE NEGOCIADO, XEFE ADMÓN., XEFE 2ª AD.

2

2

0003-CONTROLADOR/A PECUARIO/A, AXUDANTE TÉCNICO/A PECUARIO/A

9

9

0004-GOBERNANTE/A, GOBERNANTE/A SERVIZOS DOMÉSTICOS…

11

11

0005-INTENDENTE, ENCARGADO/A DE ESTABLECEMENTO, ENCARGADO ALMACÉN

6

6

0006-XEFE SERVIZOS TÉCNICOS, ENCARG. MANTEMENTO, CONSERV. EDIFI.

7

7

0007-TÉCNICO PRÁCTICO EN C. E VIXILANCIA DE O., TÉCNI. AUX. OBRAS

3

3

0011-ENCARGADO/A AGRARIO/A

2

2

0014-XEFE/A DE COCIÑA

6

1

7

0015-EXPERTO/A EN EXPOSICIÓNS

2

2

0017-ANALISTA DE LABORATORIO

23

4

27

0026-AXUDANTE TÉCNICO DE LABORATORIO (4º CONV. EXTING.)

2

2

0029-DELINEANTE DE 1ª

2

2

0030-PROGRAMADOR/A

5

5

0034-ESPECIALISTA DE OFICIOS (DEBUXANTE)

2

2

0036-EXPERTO/A AUDIOVISUAIS

1

1

0037-TÉCNICO/A DE SON

1

1

0043-ENCARGADO DE ESTRUTURA ESCÉNICA, ENCARGADO TALLER ESCENOGR.

1

1

0049-AXENTE AUXILIAR INSPECCIÓN TRANSPORTES

1

1

0050-TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN XARDÍN DE INFANCIA

60

2

62

0052-TRADUTOR/A INTÉRPRETE DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

1

1

0054-TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIOLOXÍA (TER)

5

5

0055-PATRÓN/OA DE EMBARCACIÓN

1

1

0060-AUXILIAR TÉCNICO/A DE OBRA, AUXILIAR TÉCNICO OBRA TIE

3

3

0062-OFICIAL ADTVO., OFICIAL 1ª ADTVO., SECRETARIO ADTVO., ADTV. PROV.

7

7

0063-OFICIAL 1ª CONDUTOR, CONDUTORES 1ª, CONDUT. ALTOS CARGOS

18

1

19

0064-OFICIAL 1ª TRACTORISTA, TRACTORISTA, OPERADOR MAQUIN. PESADA

3

3

0065-OFICIAL 1ª COCIÑA, OFICIAL 1ª COCIÑEIRO, XEFE COCIÑA, COCIÑ.

15

3

18

0066-AXUDANTE TALLER, ADXUNTO/A TALLER

1

1

0067-CAPATAZ OBRAS, CAPATAZ CUADRILLA, XEFE EQUIPO, OFICIAL 1ª OBRA

2

2

0068-OFICIAL 1ª AGRARIO, CAPATAZ AGRARIO

3

1

4

0069-OFICIAL SERVIZOS TÉCNICOS, OFICIAL 1ª MANTEM. OFICIAL 1ªOFI

9

3

12

0071-OFICIAL DE PRIMEIRA XARDINEIRO/A

1

1

0078-SUBGOBERNANTE/A

7

7

0080-CAPATAZ DE ESTABLECEMENTO

0

1

1

0082-MECÁNICO/A INSPECTOR, OFICIAL 1ª MECÁNICO, TÉCNICO AUXILIAR

4

4

0086-OFICIAL DE 1ª MECÁNICO (4º CONV. EXTING.)

1

1

0090-ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL

4

4

0091-TÉCNICO ESPECIALISTA INFORMÁTICO (ANTIGO OPERADOR ORDENADOR)

35

35

0094-TÉCNICO/A AUXILIAR EN IMAXE E SON

2

2

0098-AUXILIAR DE LUCES

1

1

0099-COIDADOR/A A EXTINGUIR

12

12

0100-BOMBEIRO/A FORESTAL XEFE/A DE BRIGADA

155

155

0101-PROXECCIONISTA

1

1

0103-ENTREVISTADOR/A-ENQUISADOR/A

3

3

0104-INTÉRPRETE DE LINGUAXE DE SIGNOS

33

10

43

054B-HIXIENISTA DENTAL

2

2

998A-ILLAS ATLÁNTICAS, PENDENTE DE DEFINIR COMITÉ INTERCENTROS

9

9

IV

0000-ADMINISTRATIVOS E OFICIAIS 2ª

2

2

0001-AUX.GRAVACIÓN, OFICIAL 2ª LINOTIPISTA, AUX. ADTVO., OFIC.2ºADM

135

5

140

0003-AUX. SANITARIO, AUX. CLÍNICA, AUX. PSIQUIÁTRICO, AUX. ENFERM

189

17

206

0004-AUXILIAR FOGAR, COIDADOR AUXILIAR, AUXILIAR COIDADOR

356

63

419

0005-OFICIAL 2ª COCIÑA, COCIÑEIRO/A OFICIAL 2ª

103

14

117

0006-AXUDANTE SERVIZOS TÉCNICOS, OFICIAL 2ª MANTEMENTO

8

2

10

0007-GARDA XURAMENTADO/A FLUVIAL, GARDA EXPLOTACIÓN

1

1

0009-OFICIAL 2ª AGRARIO/A

9

1

10

0011-AUXILIAR DE LABORATORIO

39

1

40

0012-AUXILIAR DE INTERNADO (4º CONV. EXTING.)

1

1

0016-CONDUTOR/A

8

8

0018-OFICIAL DE SEGUNDA

8

8

0020-CONSERXE (CANDO TEÑAN AO SEU CARGO PERSOAL SUBALT. OU ORDEN.)

1

1

0021-OFICIAL 2ª CARPINTEIRO/A, AUXILIAR CARPINTARÍA

1

1

2

0022-OFICIAL 2ª EN REPOGRAFÍA

3

3

0024-XASTRE/A

1

1

0025-CARGADOR/A, TREMOÍSTA

2

2

0030-AUXILIAR FORMACIÓN OCUPACIONAL

6

6

0031-LEGOEIRO/A

19

19

0032-OPERADOR/CODIFICADOR DATOS DEFENSA CTRA. INCEND. FOREST.

9

1

10

0033-BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA

161

8

169

0034-AXUDANTE RESTAURACIÓN E PROXECCIÓN CINEMATOGRÁFICA

1

1

0035-AUXILIAR DE ARQUIVOS E BIBLIOTECAS

26

2

28

0037-OFICIAL 2ª MECÁNICO MÁQUINAS DEFENSA CTRA.INCEND. FORESTAIS

1

1

0038-AUXILIAR TELÉFONO INFORMAC. AO CIDADÁN (4º CONV. EXTING.)

1

1

0039-AUXILIAR DE AUTOPSIA

6

6

0040-OFICIAL 2ª FORESTAL

4

4

998A-ILLAS ATLÁNTICAS, PENDENTE DE DEFINIR COMITÉ INTERCENTROS

5

5

V

0001-CAMAREIRO-LIMPADOR, AXUDANTE COCIÑA, PASADOR DE FERRO-LAVANDEIRO

426

31

457

0002-AXUDANTE TRABALLOS OU OFICIOS, AXTE.ALBANEL, PEÓN ESP.ESPEC.

7

7

0003-ORDENANZA, CELADOR, VIXILANTE OFICINAS, VIXIL. NOCTURNO, VIX

29

5

34

0008-PEÓN/OA AGRARIO/A

7

7

0009-CELADOR/A DE SEGUNDA, VIXILANTE DE RECURSOS NATURAIS

10

10

0011-LIMPADOR, FREGADOR, EMPREG. COMEDOR, EMPREG. COCIÑA-PINCHE

381

26

407

0012-PEÓN, LABORANTE, VARREDOR, MOZO SERVIZOS, MOZO LABORATORIO

9

2

11

0014-BOMBEIRO/A FORESTAL

390

47

437

010B-VIXILANTE FIXO/A DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

65

2

67

010C-EMISORISTA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

69

3

72

010E-VIXLlANTE DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS

5

1

6

010F-PEÓN/OA FORESTAL

7

1

8

014A-BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A

179

8

187

0B10-VIXILANTE FIXO DEFENSA CTRA. INCEND. FORES. (4º CONV. EXTING.)

1

1

TOTAL ………….

4.158

483

4.641

Entidades públicas instrumentais do sector público autonómico
da Comunidade Autónoma de Galicia

ANEXOS I e II

Procesos de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro,
de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público

ENTIDADE

CATEGORÍA

ANEXO I
CONCURSO

ANEXO II
CONCURSO-OPOSICIÓN

TOTAIS

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A FORESTAL

2

2

SUBTOTAL

2

0

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

XEFE/A NEGOCIADO/TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

1

6

TÉCNICO/A I / LIC. CC. ECONÓMICAS

1

TITULADO/A SUPERIOR INVESTIGADOR/A DOUTORADO/A

2

DOUTOR/A

2

SUBTOTAL

5

1

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

1

42

BACHARELATO

1

DIPLOM. EN BIBLIOTECONOMÍA E DOCUMENTACIÓN

1

DIPLOMADO/A EN RELACIÓNS LABORAIS

2

DIPLOMATURA EN EMPRESARIAIS

1

ENX. INDUSTRIAL

2

ENX. DESEÑO INDUSTRIAL E DESENV. PRODUTO

1

ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

1

ENXEÑARÍA SUPERIOR QUÍMICA

1

LIC. XEOGRAFÍA

1

LIC. CC.EE.

3

LIC. DEREITO

2

LIC. INFORMÁTICA

2

LIC. CC. QUÍMICAS

2

LIC. ECONOMÍA

2

LIC. FILOLOXÍA INGLESA

2

LIC. SOCIOLOXÍA

1

LIC. XORNALISMO

1

LIC. BIOLOXÍA

4

LIC. ECONOMÍA/ LIC. ADM. E DIREC. DE EMPRESAS

1

LIC. FILOSOFÍA E CC. DA EDUCACIÓN

1

LIC. XEOGRAFÍA E HISTORIA

2

LICENCIATURA EN ADMON. E DIRECCIÓN DE EMPRESAS

2

LICENCIATURA EN DOCUMENTACIÓN

1

LICENCIATURA EN ECONOMÍA

1

T.S. ADMINISTRAC. DE SIST. INFORMÁT.

3

SUBTOTAL

42

0

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

CONDUTOR/A ORDENANZA

1

10

OFICIAL ADMINISTRATIVO/A

4

PROGRAMADOR/A  (TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A)

1

TÉCNICO/A DE CONTABILIDADE

1

TÉCNICO/A DE PLANS E ESTUDOS

1

TÉCNICO/A SUPERIOR DE ESTUDOS

2

SUBTOTAL

10

0

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

ADMINISTRATIVO/A

1

2

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

1

SUBTOTAL

2

0

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

TITULADO/A SUPERIOR

7

9

TITULADO/A MEDIO

1

PROFESOR/A DIE. HIXIENE, DIETÉTICA E NUTRICIÓN

1

SUBTOTAL

9

0

AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A

1

4

ADMINISTRATIVO/A-OFICIAL 2ª

3

SUBTOTAL

4

0

EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E SERVIZOS HIDRÁULICOS

XEFE/A DE SECCIÓN / ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS

1

5

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A / ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A OU SIMILAR

1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A / GRADUADO/A EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

3

SUBTOTAL

5

0

EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS

ADTVO./A. SERVIZO FACTURACIÓN

1

145

AUXILIAR ADTVO./A. RECEPCIÓN (SERVIZO LABORAL)

1

CAPATAZ OURENSE

1

COORDINADOR/A SIST. INFORM.

1

MAQUINISTA-CONDUTOR/A LUGO

1

OFICIAL 2ª ADTVO./A. PONTEVEDRA

1

OPERADOR/A CODIFICADOR/A 01

1

OPERADOR/A CODIFICADOR/A 02

1

PEÓN/OA

27

PEÓN/OA ESPECIALISTA

11

PEÓN/OA ESPECIALISTA A CORUÑA

1

PEÓN/OA ESPECIALISTA OURENSE

1

PEÓN/OA ESPECIALISTA SERVIZOS CENTRAIS

1

PEÓN/OA SERVIZOS CENTRAIS

1

SECRETARIO/A CONTABILIDADE

1

TÉCNICO/A CONTRATACIÓN

1

TÉCNICO/A MEDIO PROVINCIA 01

1

TÉCNICO/A MEDIO PROVINCIA 02

1

TÉCNICO/A MEDIO PROVINCIA 03

1

TÉCNICO/A MEDIO PROVINCIA 04

1

XEFE/A BRIGADA

10

XEFE DE BRIGADA A CORUÑA

1

XEFE DE BRIGADA LUGO

1

XEFE DE BRIGADA PONTEVEDRA

1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

2

OFICIAL 2ª ADTVO./A.

1

PEÓN/OA

37

PEÓN/OA ESPECIALISTA

9

TÉCNICO/A MEDIO/A

1

TÉCNICO/A PROVINCIAL

1

XEFE/A BRIGADA

7

CAPATAZ

9

ETF

9

SUBTOTAL

87

58

GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS

ESPECIALISTA RADIOFARMACIA

2

8

TÉCNICO/A SUPERIOR LABORATORIO NON SANITARIO

3

TÉCNICO/A SUPERIOR LABORATORIO NON SANITARIO

1

TÉCNICO/A DE MANTEMENTO

2

SUBTOTAL

7

1

CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

EDUCADOR/A INFANTIL

188

1.357

EDUCADOR/A SOCIAL

21

ENFERMEIRO/A

10

FISIOTERAPEUTA

7

PEDAGOGO/A

1

PERSOAL SERVIZOS XERAIS

156

POSTO BASE SUBGRUPO A1

16

POSTO BASE SUBGRUPO A2

1

POSTO BASE SUBGRUPO C1

4

POSTO BASE SUBGRUPO C2

29

PSICÓLOGO/A

27

TÉCNICO/A COORDINACIÓN DO PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL

5

TÉCNICO/A MEDIO DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL

24

TÉCNICO/A SUPERIOR DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL

24

TÉCNICO/A SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL

493

TERAPEUTA OCUPACIONAL

9

TRABALLADOR/A SOCIAL

29

XEROCULTOR/A

150

AUXILIAR E CONDUCIÓN

1

EDUCADOR/A INFANTIL

26

FISIOTERAPEUTA

1

PERSOAL SERVIZOS XERAIS

22

POSTO BASE SUBGRUPO C2

1

PSICÓLOGO/A

1

TÉCNICO/A SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL

92

TERAPEUTA OCUPACIONAL

3

TRABALLADOR/A SOCIAL

1

XEROCULTOR/A

15

SUBTOTAL

1.195

162

CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ANALISTA DE LABORATORIO

1

18

TÉCNICO/A PROXECTOS I+D+i GI

4

TÉCNICO/A OFICINA DE PROXECTOS

1

TÉCNICO/A PROXECTOS I+D+i GI DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA

1

XEFATURA DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍA AGROALIMENTARIA

1

MESTRE/A CARNICEIRO/A

1

TÉCNICO/A PROXECTOS I+D+i GI

3

TÉCNICO/A PROXECTOS I+D+i GII

1

TÉCNICO/A PROXECTOS I+D+i GIII

5

SUBTOTAL

9

9

CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

TÉCNICO/A ÁREA SOCIOECONOMÍA DA PESCA

1

10

TÉCNICO/A ÁREA UNIDADE TECNOLOXÍAS MARIÑAS

1

TÉCNICO/A DE PROXECTOS

1

TÉCNICO/A CICLO SUPERIOR

1

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PROXECTOS

6

SUBTOTAL

3

7

CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

PROGRAMADOR/A

1

1

SUBTOTAL

1

0

CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA

DIPLOMADO/A EN BIBLIOTECONOMÍA

1

4

ADMINISTRATIVO/A

1

MONITOR/A

2

SUBTOTAL

4

0

FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

ARQUITECTO/A

1

24

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

2

AUXILIAR DE PRODUCIÓN

1

COORDINADOR/A ÁREA VISITAS E EVENTOS

1

ENCARGADO/A DE ESTRUTURAS ESCÉNICAS

1

ENCARGADO/A TRABALLOS OFICINA TÉCNICA

1

OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO/A

1

OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO/A

1

OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO/A SECRETARÍA DE DIRECCIÓN

1

TÉCNICO/A ECONOMISTA EXPERTO/A ENTIDADES SEN FIN LUCRO

2

TÉCNICO /A ESPECIALISTA EN DESEÑO GRÁFICO

1

TÉCNICO /A ESPECIALISTA EN EVENTOS

1

TÉCNICO /A ESPECIALISTA EN PATROCINIOS E RELACIÓNS EXTERNAS

1

TECNICO/A ESPECIALISTA EN SERVIZOS EDUCATIVOS E MEDIACIÓN

4

TÉCNICO /A RESPONSABLE EMPRENDEMENTO

1

TÉCNICO /A XESTIÓN EXPOSICIÓNS

3

TÉCNICO /A XURÍDICO/A EXPERTO/A ENTIDADES SEN FIN LUCRO

1

SUBTOTAL

24

0

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA

TECNICO/A DE LABORATORIO

10

25

XEFE/A LABORATORIO

1

ADXUNTO/A DE LABORATORIO

4

ATS/DUE

1

BIOINFORMÁTICO/A

1

BIOTECNÓLOGO/A

1

ADXUNTO/A DE LABORATORIO

0

1

INVESTIGADOR/A ASOCIADO/A (grupo I.2)

1

INVESTIGADOR/A COLABORADOR/A

2

TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE INVESTIGACIÓN

1

TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE INVESTIGACIÓN

2

SUBTOTAL

22

3

FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

1

2

TITULADO/A SUPERIOR

1

SUBTOTAL

2

0

FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ENCARGADO/A XEFE DE MANTEMENTO

1

2

SECRETARÍA

1

SUBTOTAL

2

0

FUNDACIÓN INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA

TÉCNICO /A MANTEMENTO

1

2

ASISTENTE/A DIRECCIÓN

1

SUBTOTAL

2

0

FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DA ESTRADA

TESOUREIRO/A

1

3

ADMINISTRATIVO/A

1

AUXILIAR MANTEMENTO

1

SUBTOTAL

2

1

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE ADULTOS

TRABALLADOR/A SOCIAL

2

22

ADMINISTRATIVO/A OFICIAL 2ª

1

ADMINISTRATIVO/A OFICIAL 1ª

1

ADMINISTRATIVO/A OFICIAL 1ª

4

ADMINISTRATIVO/A OFICIAL 2ª

1

ASESOR/A XURÍDICO/A

7

COORDINADOR/A

1

TRABALLADOR/A SOCIAL

5

SUBTOTAL

18

4

XENÉTICA FONTAO, S.A.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

1

21

AUXILIAR DE LABORATORIO

2

XENETISTA VETERINARIO

3

OFICIAL 2º AGRÍCOLA E GANDEIRO

1

OFICIAL 2º GANDEIRO

1

PEÓN/OA ESPECIALISTA TRABALLOS AG.

1

ANALISTA LABORATORIO

4

AUXILIAR DE LABORATORIO

1

BIÓLOGO/A

3

BIÓLOGO /A VETERINARIO/A

1

OFICIAL 2º PEÓN/OA

2

PEÓN/OA ESP. TRAB. AGRÍC.

1

SUBTOTAL

9

12

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

TÉCNICO/A CEXAR

2

3

TÉCNICO/A CAMPO

1

SUBTOTAL

3

0

PORTOS DE GALICIA

ADMINISTRATIVO/A BACHARELATO

3

32

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A TÉCNICO/A OU EQUIVALENTE

4

AXUDANTE/A TOPÓGRAFO

1

CELADOR/A GARDAPEIRAOS/BACHARELATO

11

CONDUTOR/A-CONSERXE BACHARELATO

3

DELINEANTE TÉCNICO/A OU EQUIVALENTE

3

ENXEÑEIRO/A DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS

1

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A EN TOPOGRAFÍA

1

TÉCNICO/A EN COMUNICACIÓNS E RELACIÓNS EXTERNAS

1

TÉCNICO/A EN SEGURIDADE

1

VIXILANTE/A DE OBRAS

1

XEFE/A UNIDADE/LICENCIADO/A

1

XEFE/A ZONA SUR

1

SUBTOTAL

32

0

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

3

9

TÉCNICO/A ESPECIALISTA INFORMÁTICO/A

4

TITULADO/A SUPERIOR

1

AUXILIAR LABORATORIO

1

SUBTOTAL

8

1

INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA

TITULADO/A SUPERIOR

1

6

INSPECTOR/A CONSUMO

1

SUBINSPECTOR/A CONSUMO

1

XEFATURA SECCIÓN PROCEDEMENTO E ARBITRAXE II

2

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

1

SUBTOTAL

3

3

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

P. ADMINISTRATIVO/A (OFICIAIS ADMINISTRATIVOS/AS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS)

6

32

P. ADMINISTRATIVO/A (SECRETARÍAS DE DIRECCIÓN)

1

TÉCNICO/A DE INTERNACIONALIZACIÓN

4

TÉCNICO/A DE SERVIZOS ATENCIÓN TELEMÁTICA

3

TÉCNICO/A DE SERVIZOS XERAIS

16

TÉCNICO/A DE SERVIZOS XERAIS

1

TÉCNICO/A DE INTERNACIONALIZACIÓN

1

SUBTOTAL

30

2

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

TÉCNICO/A I DE APOIO Á CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS

1

8

TÉCNICO/A I CONTROL FINANCEIRO E CONTABILIDADE

1

XEFE/A DE ÁREA DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA

1

XEFE/A DA UNIDADE TÉCNICA ECONÓMICO-ORZAMENTARIA

1

XEFE/A DA UNIDADE TÉCNICA XURÍDICO-ADMINISTRATIVA

1

TÉCNICO/A I DE ASESORAMENTO A EMPRESAS E PEMES

1

TÉCNICO/A II MANTEM. EQUIPOS E SISTEMAS INFORMÁTICOS

1

XEFE/A DA UNIDADE TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN E PROXECTOS

1

SUBTOTAL

7

1

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

TITULADO/A SUPERIOR

2

7

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA

5

SUBTOTAL

7

0

GALICIA CALIDADE, S.A.U.

LICENCIADO/A ECONÓMICAS

1

3

LICENCIADO/A EN DEREITO

1

LICENCIADO/A EN CIENCIAS COMUNICACIÓN

1

SUBTOTAL

3

0

SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE

TÉCNICO/A DE MINAS

1

6

ENCARGADO/A DE TRANSFERENCIA E TRANSPORTE

1

TÉCNICO /A DE SERVIZOS XURÍDICOS

1

TÉCNICO /A DE RECICLAXE

2

SECRETARÍA DE DIRECCIÓN

1

SUBTOTAL

6

0

XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA

TITULADO/A UNIVERSITARIO DE GRAO OU EQUIVALENTE

6

6

SUBTOTAL

6

0

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

GRUPO I

GRUPO IV

2

1

3

SUBTOTAL

3

TOTAL PRAZAS

1.574

265

1.839

ANEXO III

Promoción interna de persoal laboral fixo (proceso de funcionarización)

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

TOTAL

CORPO AUXILIAR DE CARÁCTER TÉCNICO (SUBGRUPO C2)

ESCALA AUXILIAR DE COIDADORES

281

TOTAL PRAZAS

281

ANEXO IV

Promoción interna horizontal (Administración xeral)

SUBGRUPO

ESCALA

PRAZAS

A1

CORPO SUPERIOR DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

11

CORPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA DE VETERINARIOS

22

CORPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA DE FACULTATIVOS, ESPECIALIDADE PSICOLOXÍA

8

CORPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA DE FACULTATIVOS, ESPECIALIDADE MEDICINA

1

A2

CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO, ESCALA DE TÉCNICOS FACULTATIVOS, ESPECIALIDADE TRABALLO SOCIAL

6

CORPO DE XESTIÓN DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

16

CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO, ESCALA DE TÉCNICOS FACULTATIVOS, ESPECIALIDADE TERAPIA OCUPACIONAL

2

C1

CORPO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

6

AP

AGRUPACIÓN PROFESIONAL DO PERSOAL FUNCIONARIO SUBALTERNO

3

TOTAL PRAZAS

75

Promoción interna horizontal (Consorcio)

ADMINISTRACIÓN XERAL

CORPO AUXILIAR (SUBGRUPO C2)

ESCALA DE PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS (PSX)

30

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

CORPO DE TÉCNICOS DE CARÁCTER FACULTATIVO (GRUPO B)

ESCALA DE AXENTES TÉCNICOS FACULTATIVOS

• ESPECIALIDADE DE EDUCACIÓN INFANTIL

101

CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO (SUBGRUPO A2)

ESCALA DE TÉCNICOS FACULTATIVOS

• ESPECIALIDADE EDUCADOR INFANTIL

49

CORPO DE AUXILIARES DE CARÁCTER TÉCNICO (SUBGRUPO C2)

ESCALA DE XEROCULTOR

22

TOTAL PRAZAS

202

TOTAL PROMOCIÓN INTERNA HORIZONTAL

277

Prazas reservadas para persoas con discapacidade

PRAZAS

TOTAL
PRAZAS

PRAZAS RESERVADAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

PRAZAS DE PERSOAL FUNCIONARIO/LABORAL-ADMINISTRACIÓN XERAL

4.641

325

PROMOCIÓN INTERNA (HORIZONTAL E PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN)

558

0

ENTIDADES PÚBLICAS

1.839

129

TOTAL PRAZAS RESERVADAS A PERSOAS CON DISCAPACIDADE

454

Total de prazas oferta pública de emprego extraordinaria 2022: 7.038.