Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 103 Martes, 31 de maio de 2022 Páx. 31841

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2022 pola que se publica a oferta de emprego público desta universidade e dos seus entes adscritos para o ano 2022.

Primeiro. De acordo co disposto nos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela (Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro, DOG nº 29, do 12 de febreiro; BOE núm. 50, do 27 de febreiro), a Universidade aprobará anualmente a súa oferta de emprego público.

Segundo. A oferta xeral correspondente ao persoal docente e investigador e ao persoal de administración e servizos configurouse de conformidade co disposto no artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; no artigo 70 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro; no artigo 20 da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2022, así como no artigo 36 da Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, e foi autorizada polo Ministerio de Facenda e Función Pública mediante a Resolución do 5 de maio de 2022.

Terceiro. De conformidade coa Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, e coa resolución da Secretaría de Estado de Función Pública sobre as orientacións para a posta en marcha dos procesos de estabilización derivados da Lei 20/2021, identificáronse as prazas susceptibles de estabilización ordinaria e aquelas que, segundo as disposicións adicionais sexta e oitava da lei, deben ser obxecto, con carácter excepcional e por unha única vez, dun proceso de estabilización polo sistema de concurso.

Cuarto. De conformidade co anterior, esta oferta recolle catro anexos coa relación de prazas que xeraron ese dereito de estabilización e que afectan os tres colectivos que compoñen o persoal da Universidade de Santiago de Compostela. Así mesmo, os anexos mencionados inclúen o persoal indefinido non fixo declarado por sentenza que na entrada en vigor da lei non tivese convocado o proceso de selección da praza que ocupa, e engádese na relación de estabilización correspondente, segundo cumpran o criterio para a estabilización ordinaria prevista no artigo 2 da Lei 20/2021 ou na estabilización extraordinaria, se cumpren os criterios das disposicións adicionais sexta e oitava, en función do colectivo a que pertenzan.

Quinto. Por último, esta oferta incorpora unha promoción interna independente do persoal de administración e servizos en aplicación da reserva legal e convencional correspondente, tendo en conta as ofertas xeral e de estabilización.

Sexto. A oferta foi negociada e acordada coas organizacións sindicais con dereito a voto presentes na Mesa Xeral de Negociación o 18 de maio de 2022 e ratificada pola Xunta de Persoal Funcionario de Administración e Servizos o 20 de maio de 2022.

Sétimo. O Consello de Goberno, na súa sesión do 25 de maio de 2022, aprobou a oferta na súa totalidade e, así mesmo, dispón da preceptiva autorización emitida pola Consellería de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia.

Oitavo. A Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, establece na súa disposición adicional sétima a extensión do ámbito de aplicación dos procesos de estabilización nos seguintes termos: “Os preceptos contidos nesta norma relativos aos procesos de estabilización serán de aplicación ás sociedades mercantís públicas, entidades públicas empresariais, fundacións do sector público e consorcios do sector público, sen prexuízo da adecuación, de ser o caso, á súa normativa específica”.

Noveno. O Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia (CISUG) e o Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (Citmaga) son consorcios adscritos á Universidade de Santiago de Compostela que, en virtude do punto anterior, identificaron as prazas susceptibles de estabilización extraordinaria ao abeiro das disposicións adicionais sexta e oitaba da Lei 20/2021, do 28 de decembro. Ambos os dous acordaron, nos respectivos órganos de goberno, a aprobación das ofertas de estabilización extraordinaria e deron traslado á universidade.

Décimo. Na condición de presidente das dúas entidades, inclúense dous anexos finais coas ofertas destas entidades para os efectos da súa publicidade.

En vista do anterior e en virtude das competencias que me outorgan os estatutos da Universidade de Santiago de Compostela,

RESOLVO:

Primeiro. Publicidade das ofertas de emprego público

Publicar a oferta de emprego público da Universidade de Santiago de Compostela para o ano 2022, así como as ofertas das entidades dependentes CISUG e Citmaga.

Segundo. Determinación da oferta de emprego público

O anexo I recolle as prazas que se ofertan para cubrir as necesidades de recursos humanos no ámbito do persoal docente e investigador, con asignación orzamentaria, que deben proverse con cargo á taxa de reposición de efectivos prevista no 2022, polos sistemas de acceso libre e promoción interna. De conformidade co artigo 20 da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2022, prevese a reserva nas categorías oportunas para a estabilización de investigadores que obtivesen o certificado I3 no marco do programa Ramón y Cajal e doutros programas de excelencia nacionais e internacionais.

O anexo II recolle as prazas que se ofertan para cubrir as necesidades de recursos humanos no ámbito do persoal de administración e servizos, con asignación orzamentaria, que deben proverse mediante a incorporación de persoal de novo ingreso con cargo á taxa de reposición de efectivos prevista para o ano 2022.

O anexo III desta oferta inclúe as prazas de persoal docente e investigador que cumpren os requisitos das disposicións adicionais sexta e oitava da Lei 20/2021.

O anexo IV recolle as prazas dotadas orzamentariamente, no ámbito do persoal de administración e servizos, que estiveron ocupadas ininterrompidamente nos tres anos anteriores ao 31 de decembro de 2020 e, de conformidade co artigo 2 da Lei 20/2021, as prazas de estabilizacións correspondentes aos anos anteriores que resultaron desertas nos procesos convocados, así como as prazas procedentes de sentenzas declarativas da condición de indefinido non fixo posteriores ao 1 de xaneiro de 2016.

O anexo V desta oferta inclúe prazas no ámbito do persoal de administración e servizos que cumpren os criterios previstos nas disposicións adicionais sexta e oitava da Lei 20/2021, incluído o persoal indefinido non fixo que corresponda.

O anexo VI desta oferta inclúe prazas no ámbito do persoal empregado investigador que cumpren os criterios previstos nas disposicións adicionais sexta e oitava da Lei 20/2021, incluído o persoal indefinido non fixo declarado con posterioridade á entrada en vigor desta lei.

O anexo VII recolle unha promoción interna independente dirixida ao persoal de administración e servizos da Universidade de Santiago de Compostela.

O anexo VIII dá publicidade á oferta de emprego público do Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia (CISUG) correspondente á estabilización extraordinaria de acordo coas disposicións adicionais sexta e oitava da Lei 20/2021, do 28 de decembro.

O anexo IX dá publicidade á oferta de emprego público do Centro de Investigacións e Tecnoloxía Matemática de Galicia (Citmaga) correspondente á estabilización extraordinaria de acordo coas disposicións adicionais sexta e oitava da Lei 20/2021, do 28 de decembro.

Terceiro. Reserva de prazas para discapacidade

1. O artigo 59 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, e no artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, prevé a reserva dunha cota non inferior ao sete por cento das vacantes ofertadas para seren cubertas por persoas con discapacidade, considerando como tales as definidas no punto 2 do artigo 4 do texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, sempre que superen os procesos selectivos e acrediten a súa discapacidade, así como a compatibilidade no desempeño das súas funcións.

2. Para dar cumprimento ao establecido no punto anterior, a reserva dun 5 por cento correspondente á oferta xeral do anexo I realizarase nas convocatorias que se publiquen en execución da oferta aprobada. Así mesmo, nos anexos II e VII resérvanse as prazas correspondentes para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade.

3. Os sistemas de selección que se convoquen para persoas con discapacidade desenvolveranse de conformidade co establecido no Real decreto 2271/2004, do 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade.

4. Nas probas selectivas, incluídos os cursos selectivos ou o período de prácticas, estableceranse para as persoas con discapacidade que o soliciten as adaptacións e os axustes razoables necesarios de tempo e medios para a súa realización, de acordo co disposto na Orde PRE/1822/2006, do 9 de xuño, pola que se establecen criterios xerais para a adaptación de tempos adicionais nos procesos selectivos para o acceso ao emprego público de persoas con discapacidade.

5. No suposto de que algunha das persoas aspirantes con discapacidade que se tivese presentado pola cota de reserva superase os exercicios e non obtivese praza na citada cota, e a súa puntuación fose superior á obtida polas outras persoas aspirantes do sistema de acceso xeral, será incluída pola súa orde de puntuación no sistema de acceso xeral.

6. As prazas reservadas para as persoas con discapacidade xeral que quedasen desertas nos procesos selectivos poderanse acumular á quenda xeral.

Cuarto. Promoción interna separada do persoal de administración e servizos

De conformidade co artigo 43 dos estatutos da USC, esta oferta establece no anexo VII un plan de promoción interna para o persoal laboral e funcionario cuxo número de prazas responde á reserva prevista nos instrumentos convencionais correspondentes para o persoal laboral e á prevista na Lei 2/2015, de emprego público de Galicia, para o persoal funcionario.

O artigo 70.3 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, establece que o decreto polo que se aprobe a oferta de emprego público poderá conter medidas derivadas da planificación dos recursos humanos.

Neste sentido, a promoción interna é unha das medidas derivadas da planificación dos recursos humanos que ten por obxectivo contribuír á consecución da eficacia na prestación dos servizos e que constitúe unha vía para a adquisición de competencias e como requisito necesario para a progresión na carreira profesional desde niveis inferiores.

Disposición adicional única. Acumulación de prazas correspondentes a ofertas de anos anteriores

No ámbito do persoal de administración e servizos poderán convocarse nun único proceso selectivo as prazas ofertadas de persoal funcionario correspondentes aos corpos e ás escalas de persoal funcionario da Universidade de Santiago de Compostela e ás categorías de persoal laboral relacionadas no anexo da presente oferta xunto coas derivadas das ofertas de emprego público correspondentes aos anos 2019, 2020 e 2021 que estean pendentes de convocar.

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2022

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO I
Oferta xeral de prazas de persoal docente e investigador

1. Sistema de acceso libre

1.1. Persoal docente e investigador contratado

Categoría

Número de prazas

Profesorado contratado doutor

50 (*)

(*) Seis destas prazas resérvanse para a estabilización de investigadores que obtivesen o certificado I3 no marco do programa Ramón y Cajal e doutros programas de excelencia nacionais e internacionais

1.2. Persoal docente e investigador de corpos docentes universitarios

Corpo docente

Número de prazas

Profesorado titular de universidade

50 (*)

(*) Nove destas prazas resérvanse para a estabilización de investigadores que obtivesen o certificado I3 no marco do programa Ramón y Cajal e doutros programas de excelencia nacionais e internacionais

2. Sistema de acceso por promoción interna

Corpo docente

Número de prazas

Catedrático/a de universidade

50

ANEXO II
Oferta xeral de prazas de persoal de administración e servizos

Código

da

praza

Subgrupo/grupo

Escala/categoría

Acceso libre

Total

Reserva de persoas con discapacidade

Libre

PL000258

III

Técnico especialista TIC

-

1

1

PL000416

III

Técnico de investigación

1

-

1

PL000334

III

Técnico especialista en medios audiovisuais

-

1

1

Total

1

2

3

ANEXO III
Oferta de estabilización ordinaria de prazas de persoal de administración e
servizos

Código da praza

Subgrupo/grupo

Escala/categoría

Total

PL001499

I

Técnico/a superior de investigación

1

PL001500

I

Técnico/a superior de investigación

1

PL001501

I

Técnico/a superior de investigación

1

PL001502

I

Técnico/a superior de investigación

1

PL001504

III

Técnico especialista de investigación

1

PL000296

III

Técnico especialista de investigación

1

Total

6

ANEXO IV
Oferta de estabilización extraordinaria de prazas de persoal docente e investigador

Código da praza

Categoría

Total

VXNP0125

Profesor/a laboral fixo asimilado a colaborador

1

VXNP0212

Profesor/a laboral fixo asimilado a colaborador

1

VXNP0082

Profesor/a laboral fixo asimilado a colaborador

1

VXNP0160

Profesor/a laboral fixo asimilado a colaborador

1

VXNP0088

Profesor/a laboral fixo asimilado a colaborador

1

VXNP0230

Profesor/a laboral fixo asimilado a colaborador

1

VXNP0210

Profesor/a laboral fixo asimilado a colaborador

1

VXNP0204

Profesor/a laboral fixo asimilado a colaborador

1

VXNP0318

Profesor/a laboral fixo asimilado a colaborador

1

VXNP0085

Profesor/a laboral fixo asimilado a colaborador

1

VXNP0213

Profesor/a laboral fixo asimilado a colaborador

1

VXNP0301

Profesor/a laboral fixo asimilado a colaborador

1

VXNP0196

Profesor/a laboral fixo asimilado a colaborador

1

Total

13

ANEXO V
Oferta de estabilización extraordinaria de prazas de persoal de administración e servizos

Código da praza

Subgrupo/grupo

Escala/categoría

Total

PF000306

C2

Escala auxiliar

1

PF000318

C2

Escala auxiliar

1

PF000340

C2

Escala auxiliar

1

PF000359

C2

Escala auxiliar

1

PF000361

C2

Escala auxiliar

1

PF000375

C2

Escala auxiliar

1

PF000487

C1

Escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos

1

PF000580

C2

Escala auxiliar

1

PF000615

C2

Escala auxiliar

1

PF000636

C2

Escala auxiliar

1

PF000704

C2

Escala auxiliar

1

PF000705

C2

Escala auxiliar

1

PF000708

C2

Escala auxiliar

1

PF000902

A1

Escala técnica superior de administración

1

PF000903

A1

Escala técnica superior de administración

1

PF000904

A1

Escala técnica superior de administración

1

PF000905

A1

Escala técnica superior de administración

1

PF000907

A1

Escala técnica superior de administración

1

PF000969

A2

Escala de xestión da USC

1

PF000973

C2

Escala auxiliar

1

PL000092

I

Técnico/a superior de información

1

PL000195

II

Técnico/a xestor TIC

1

PL000197

II

Técnico/a xestor TIC

1

PL000211

II

Mestre/a, especialidade de educación infantil

1

PL000279

III

Técnico/a especialista TIC

1

PL000336

III

Técnico/a especialista de escola infantil

1

PL000339

III

Técnico/a especialista de escola infantil

1

PL000481

IV.1

Especialista de oficios

1

PL000482

IV.1

Especialista de oficios

1

PL000691

IV.1

Especialista de imprenta

1

PL000702

IV.1

Especialista de oficios

1

PL000713

IV.1

Especialista de oficios

1

PL000745

IV.1

Auxiliar técnico/a de servizos

1

PL000784

IV.1

Auxiliar técnico/a de servizos

1

PL000833

IV.1

Auxiliar técnico/a de servizos

1

PL000896

IV.1

Auxiliar técnico/a de servizos

1

PL000901

IV.1

Auxiliar técnico/a de servizos

1

PL000913

IV.1

Auxiliar técnico/a de servizos

1

PL000914

IV.1

Auxiliar técnico/a de servizos

1

PL000936

IV.1

Auxiliar técnico/a de servizos

1

PL000960

IV.1

Auxiliar técnico/a de servizos

1

PL000975

IV.1

Auxiliar técnico/a de servizos

1

PL000982

IV.1

Auxiliar técnico/a de servizos

1

PL001051

IV.2

Vixiante

1

PL001144

I

Técnico/a superior de linguas modernas (francés)

1

PL001234

III

Técnico/a especialista de escola infantil

1

PL001252

II

Técnico/a de prevención de riscos laborais

1

PL001299

II

Arquitecto/a técnico

1

PL001354

I

Técnico/a superior de investigación

1

PL001355

I

Técnico/a superior de investigación

1

PL001356

I

Técnico/a superior de investigación

1

PL001357

I

Técnico/a superior de investigación

1

PL001358

III

Técnico/a especialista de investigación

1

PL001359

III

Técnico/a especialista de investigación

1

PL001418

II

Arquitecto/a técnico

1

PL001422

I

Técnico/a superior de xestión

1

PL001423

I

Técnico/a superior de investigación

1

PL001425

I

Técnico/a superior de investigación

1

PL001426

I

Técnico/a superior de investigación

1

PL001427

I

Técnico/a superior de investigación

1

PL001428

I

Técnico/a superior de investigación

1

PL001429

I

Técnico/a superior de investigación

1

PL001430

I

Técnico/a superior de investigación

1

PL001431

I

Técnico/a superior de xestión

1

PL001434

III

Técnico/a especialista de investigación

1

PL001436

III

Técnico/a especialista de investigación

1

PL001460

I

Técnico/a superior de linguas modernas (alemán e español para estranxeiros)

1

PL001485

III

Técnico/a especialista de investigación

1

PL001487

I

Técnico/a superior de investigación

1

PL001488

I

Técnico/a superior de investigación

1

PL001503

I

Técnico/a superior de investigación

1

PL001505

II

Técnico/a de grao medio da área de investigación

1

Total

72

ANEXO VI
Oferta de estabilización extraordinaria de prazas de persoal empregado investigador

Código

Dedicación

Categoría

Total

PEI0001

TP (75%)

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0002

TP (50%)

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0003

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0004

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0005

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0006

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0007

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0008

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0009

TC

Investigador/a colaborador/a

1

PEI0010

TP (75%)

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0011

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0012

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0013

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0014

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0015

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0016

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0017

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0018

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0019

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0020

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0021

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0022

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0023

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0024

TP (50%)

Auxiliar administrativo laboral (IV.1)

1

PEI0025

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0026

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0027

TC

Investigador/a asociado/a

1

PEI0028

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0029

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0030

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0031

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0032

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0033

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0034

TC

Auxiliar administrativo laboral (IV.1)

1

PEI0035

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0036

TC

Técnico/a de grao medio de investigación (II.2)

1

PEI0037

TC

Técnico/a de grao medio de investigación (II.2)

1

PEI0038

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0039

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0040

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0041

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0042

TC

Investigador/a asociado/a

1

PEI0043

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0044

TC

Investigador/a asociado/a

1

PEI0045

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0046

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0047

TC

Investigador/a colaborador/a

1

PEI0048

TC

Investigador/a asociado/a

1

PEI0049

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0050

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0051

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0052

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0053

TC

Auxiliar administrativo laboral (IV.1)

1

PEI0054

TC

Investigador/a asociado/a

1

PEI0055

TC

Investigador/a asociado/a

1

PEI0056

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0057

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0058

TC

Investigador/a asociado/a

1

PEI0059

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0060

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0061

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0062

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0063

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0064

TP (75%)

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0065

TP (75%)

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0066

TP (75%)

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0067

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0068

TC

Investigador/a asociado/a

1

PEI0069

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0070

TC

Investigador/a asociado/a

1

PEI0071

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0072

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0073

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0074

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0075

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0076

TC

Investigador/a asociado/a

1

PEI0077

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0078

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0079

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0080

TC

Auxiliar administrativo laboral (IV.1)

1

PEI0081

TC

Investigador/a asociado/a

1

PEI0082

TC

Investigador/a asociado/a

1

PEI0083

TC

Investigador/a asociado/a

1

PEI0084

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0085

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0086

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0087

TP (75%)

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0088

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0089

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0090

TP (75%)

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0091

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0092

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0093

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0094

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0095

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0096

TP (75%)

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0097

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0098

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0099

TP (75%)

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0100

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0101

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0102

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0103

TC

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0104

TP (75%)

Técnico/a superior de investigación (I.2)

1

PEI0105

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0106

TP (50%)

Investigador/a colaborador/a

1

PEI0107

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0108

TC

Investigador/a asociado/a

1

PEI0109

TC

Auxiliar administrativo laboral (IV.1)

1

PEI0110

TC

Investigador/a asociado/a

1

PEI0111

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0112

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0113

TC

Técnico/a superior de xestión (I.2)

1

PEI0114

TC

Investigador/a asociado/a

1

PEI0115

TC

Técnico/a especialista de investigación (III.1)

1

PEI0116

TC

Investigador/a colaborador/a

1

Total

116

ANEXO VII
Promoción interna separada do persoal de administración e servizos

Subgrupo/grupo

Escala/categoría

Reserva persoas con discapacidade

Xeral

Total

A1

Escala técnica superior de administración

-

5

5

A2

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos; esp. de bibliotecas

1

4

5

I

Técnico superior de xestión

-

5

5

II

Técnico de grao medio e-learning

-

1

1

II

Técnico de grao medio de investigación

1

4

5

III

Técnico de servizos xerais

1

18

19

Total

3

37

40

ANEXO VIII
Oferta de estabilización extraordinaria do Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia (CISUG)

Grupo

Categoría

Total

II

Técnico/a superior diplomado/a en informática

1

II

Xestor/a de documentación

1

ANEXO IX
Oferta de estabilización extraordinaria do Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática (Citmaga)

Grupo

Categoría

Total

I

Técnico/a superior de xestión

3

I

Técnico/a superior de investigación

1