Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 140 Venres, 22 de xullo de 2022 Páx. 41126

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 8 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, pola que se publica a Resolución do 7 de xullo de 2022 de concesión das axudas para a posta en marcha de casas do maior convocadas mediante a Orde do 26 de xaneiro de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior e para a continuidade de casas do maior en funcionamento, para os anos 2022 e 2023, e se procede á súa convocatoria (códigos de procedemento BS212A e BS212B).

No Diario Oficial de Galicia número 29, do 11 de febreiro de 2022, publicouse a Orde do 26 de xaneiro de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior e a continuidade de casas do maior en funcionamento, para os anos 2022 e 2023, e se procede á súa convocatoria (códigos de procedemento BS212A e BS212B).

De conformidade co artigo 16 da antedita orde, a resolución de concesión das subvencións de cada procedemento, tras a fiscalización da proposta, corresponde á persoa titular da dirección xeral con competencias en materia de persoas maiores, que resolverá por delegación da persoa titular da consellería con competencias en materia de política social.

Así mesmo, o artigo 17 establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos de requirimento de emenda de documentación, así como as correspondentes resolucións. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Serán igualmente obxecto de publicidade a través do Portal do benestar da consellería con competencias en materia de política social e de forma complementaria poderá efectuarse a notificación electrónica mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

No Diario Oficial de Galicia número 94, do 16 de maio de 2022, publicouse o Decreto 58/2022, do 15 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, integrada, entre outras, pola Consellería de Política Social e Xuventude. No Diario Oficial de Galicia número 101, do 27 de maio de 2022, publicouse o Decreto 73/2022, do 25 de maio, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia. Ao abeiro do dito decreto, a persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude ditou a Resolución do 27 de maio de 2022 pola que se establece a adscrición provisional e a atribución de competencias aos órganos desta consellería, asumindo a nova Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade, mentres non se aprobe o decreto polo que se estableza a nova estrutura da Consellería, as competencias da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade establecidas no Decreto 216/2020, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social.

No Diario Oficial de Galicia número 130, do 8 de xullo de 2022, publicouse o Decreto 124/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social e Xuventude, que entra en vigor o mesmo día da dita publicación.

Así, con data do 7 de xullo de 2022, tras a instrución do procedemento, vista a proposta de resolución da subdirección xeral con competencias en materia de recursos residenciais e atención diúrna e fiscalizada esta, ao abeiro do disposto no artigo 16 da Orde do 26 de xaneiro de 2022, a persoa titular da dirección xeral con competencias en materia de persoas maiores ditou a resolución de concesión das axudas para a posta en marcha de casas do maior, para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento BS212A).

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 7 de xullo de 2022, ditada no procedemento BS212A, de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior, para os anos 2022 e 2023, que se xunta a esta resolución no anexo.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 7 de xullo de 2022 que finaliza este procedemento esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Notificada a resolución, as persoas beneficiarias disporán dun prazo de 10 días computado a partir do día seguinte ao da publicación para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada.

Santiago de Compostela, 8 de xullo de 2022

Antonio Acevedo Prado
Director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria

ANEXO

Resolución do 7 de xullo de 2022 das axudas para a posta en marcha de casas do maior en funcionamento (código de procedemento BS212A), previstas na Orde do 26 de xaneiro de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior e a continuidade de casas do maior en funcionamento, para os anos 2022 e 2023, e se procede á súa convocatoria (códigos de procedemento BS212A e BS212B).

Vista a proposta da subdirección xeral con competencias en materia de recursos residenciais e atención diúrna de conformidade co disposto no artigo 15.5.b) da Orde do 26 de xaneiro de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior e a continuidade de casas do maior en funcionamento, para os anos 2022 e 2023, e se procede á súa convocatoria, relativa ao código de procedemento BS212A, e fiscalizada esta, facendo uso do previsto no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas físicas e cooperativas de traballo asociado que se relacionan no anexo I as axudas convocadas na dita orde de convocatoria con cargo ás aplicacións orzamentarias 13.04.312E.470 e 13.04.312E.770.0.

Estas axudas ampáranse no réxime de minimis establecido no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L 352, do 24 de decembro). Esta circunstancia farase constar expresamente na resolución de concesión. Polo tanto, de recibir a persoa física ou xurídica outras axudas baixo o réxime de minimis, deberase garantir que non se supera o límite de 200.000 euros durante calquera período de tres exercicios fiscais.

As axudas concedidas condicionaranse ao cumprimento de todas as obrigas establecidas no artigo 22 da Orde do 26 de xaneiro de 2022.

A xustificación da subvención realizarase de acordo co establecido no artigo 20 da orde de convocatoria.

O pagamento da subvención realizarase de acordo co establecido no artigo 21 da Orde do 26 de xaneiro de 2022.

As persoas beneficiarias disporán dun prazo de 4 meses, contados a partir da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia para achegar a documentación prevista nas letras k) a r) do artigo 10.1 de acordo co establecido no anexo I, así como para acreditar o acondicionamento do inmoble de acordo co establecido no artigo 4.1.c) da Orde do 26 de xaneiro de 2022.

Segundo. En relación coas solicitudes das persoas relacionadas no anexo II e polas causas que se detallan, admitir as renuncias e as desistencias, así como resolver a desestimación.

Terceiro. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 7 de xullo de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. Artigo 16 da Orde do 26.1.2022, Diario Oficial de Galicia núm. 29, do 11 de febreiro de 2022. Fernando González Abeijón, director xeral de Persoas con Discapacidade.

ANEXO I

Axudas concedidas

Expediente

Solicitante

NIF

Concello

Puntuación

Servizo

desprazamento

Axudas

investimento 2022

Prima

desenvolvemento e servizo de

desprazamento

2022

Prima

desenvolvemento

e servizo de

desprazamento

2023

Total orde

convocatoria

de axudas

2022 e 2023

Condicionada a entrega da seguinte documentación e acreditación

requisitos/obrigas

BS212A/2022/3

Adrián Garrido Rodríguez

**73458**

O Bolo

72

Non

15.000 €

9.800 €

19.600 €

44.400 €

Acreditar residencia no concello en que se promove o establecemento da Casa do Maior.

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar certificado de manipulador de alimentos.

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/4

Amara Portabales Baños

**65872**

Lobios

72

Si

15.000 €

12.925 €

25.650 €

53.575 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/7

Débora Lais de Almeida Caetano

**94291**

Forcarei

72

Si

6.229 €

12.925 €

25.650 €

44.804 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar certificado de manipulador de alimentos.

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/14

Mazariñas, Soc. Coop. Galega

(Eva Mª Amado de la Fuente)

**98860**

Mazaricos

72

Si

15.000 €

12.925 €

25.650 €

53.575 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/19

Paula Feijoo Primo

**71387**

Vilariño de Conso

72

Si

15.000 €

12.925 €

25.650 €

53.575 €

Acreditar residencia no concello en que se promove o establecemento da Casa do Maior.

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar certificado de manipulador de alimentos.

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Respecto da persoa substituta, achegar copia da titulación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/21

Silvia Somoza Montero

**38239**

O Saviñao

72

Si

15.000 €

12.925 €

25.650 €

53.575 €

Acreditar residencia no concello en que se promove o establecemento da Casa do Maior.

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar certificado de manipulador de alimentos.

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/24

Yessica Rodríguez Rajo

**27401**

O Saviñao

72

Si

15.000 €

12.925 €

25.650 €

53.575 €

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/8

Elena Cristina Visan

**63873**

Becerreá

72

Non

15.000 €

9.800 €

19.600 €

44.400 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar certificado de manipulador de alimentos.

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/1

A Cortiña, Soc. Coop. Galega

(Nuria Resurrección Baamonde)

**98714**

Castrelo do Val

65

Si

15.000 €

12.925 €

25.650 €

53.575 €

Acreditar residencia no concello en que se promove o establecemento da Casa do Maior.

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar certificado de manipulador de alimentos.

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/2

A Cortiña, Soc. Coop. Galega

(Alberto Piñeiro Álvarez)

**98714**

Castrelo do Val

65

Si

15.000 €

12.925 €

25.650 €

53.575 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar certificado de manipulador de alimentos.

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/6

Chanzo a Chanzo, Soc. Coop. Galega

(Lourdes Cabezón Calvo)

**05843**

As Somozas

65

Non

15.000 €

9.800 €

19..600 €

44.400 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

BS212A/2022/9

Fernando López Méndez

**57452**

Antas de Ulla

65

Si

15.000 €

12.925 €

25.650 €

53.575 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/10

Laura Bello Suárez

**33526**

Frades

65

Si

15.000 €

12.925 €

25.650 €

53.575 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar certificado de manipulador de alimentos.

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/11

Luisa Fernández Gómez

**97814**

San Xoán de Río

65

Si

15.000 €

12.925 €

25.650 €

53.575 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar certificado de manipulador de alimentos.

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/16

Mónica María Teixeira Proenza

**88548**

Tordoia

65

Si

15.000 €

12.925 €

25.650 €

53.575 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/18

Pablo Armesto Rodríguez

**57749**

O Páramo

65

Non

15.000 €

9.800 €

19.600 €

44.400 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar certificado de manipulador de alimentos.

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/20

Roberto Domínguez Salgado

**99308**

San Xoán de Río

65

Si

15.000 €

12.925 €

25.650 €

53.575 €

Acreditar residencia no concello en que se promove o establecemento da Casa do Maior.

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar certificado de manipulador de alimentos.

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/22

Sorema, Soc. Coop. Galega

(María Puga Alonso)

**78701**

Arbo

65

Si

15.000 €

12.925 €

25.650 €

53.575 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

BS212A/2022/26

Yolanda Formoso Rodríguez

**14506**

Boborás

65

Si

15.000 €

12.925 €

25.650 €

53.575 €

Acreditar residencia no concello en que se promove o establecemento da Casa do Maior.

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar certificado de manipulador de alimentos.

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/27

Yolanda Losada Pérez

**26056**

O Saviñao

65

Si

15.000 €

12.925 €

25.650 €

53.575 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/15

Mazariñas, Soc. Coop. Galega

(Vanesa López Tajes)

**98860**

Camariñas

57

Si

15.000 €

12.925 €

25.650 €

53.575 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/17

Monte Branco, Soc. Coop. Galega

(Estefanía Ures Souto)

**69171**

Coristanco

57

Si

15.000 €

12.925 €

25.650 €

53.575 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/13

María Teresa Mouta Nogueira

**45249**

Vilanova de Arousa

49

Si

15.000 €

12.925 €

25.650 €

53.575 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

BS212A/2022/23

Vanessa Varela Acha

**47700**

Vilanova de Arousa

35

Si

15.000 €

12.925 €

25.650 €

53.575 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Achegar xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos previstos no artigo 10.1.q).

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

ANEXO II

Solicitudes, aceptadas as desistencias e as renuncias

Expediente

Solicitante

NIF

Concello

Causas

BS2121A/2022/5

Carmen Pintos Cancela

**86620**

Meis

Artigos 9.4.4 e 15.4 da orde. O solicitante non achega a documentación requirida na Resolución do 3 de maio de 2022 (DOG núm. 94, do 16.5.2021) durante o prazo de emenda. Desistencia.

BS2121A/2022/12

María Milagros Souto Novoa

**33622**

Frades

Artigos 9.4.4 e 15.4. O solicitante non achega a documentación requirida na Resolución do 3 de maio de 2022 (DOG núm. 94, do 16.5.2021) durante o prazo de emenda. Desistencia.

BS2121A/2022/25

Yolanda Fernández Vázquez

**71158**

Carballiño, O

Artigos 9.4.4 e 15.4. O solicitante non achega a documentación requirida na Resolución do 3 de maio de 2022 (DOG núm. 94, do 16.5.2021) durante o prazo de emenda. Desistencia.

BS2121A/2022/28

Cristina Carballo Mascareñas

**99668**

Laza

A persoa interesada renunciou de forma expresa á súa solicitude.

BS2121A/2022/29

Sorema, Soc. Coop. Galega

**78701**

Moraña

A persoa interesada renunciou de forma expresa á súa solicitude.

BS2121A/2022/30

Sorema, Soc. Coop. Galega

**78701**

Catoira

A persoa interesada renunciou forma expresa á súa solicitude.