Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Xoves, 4 de agosto de 2022 Páx. 42677

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2022 pola que se convoca un curso para persoal delegado de protección de datos persoais sobre a protección de datos no contexto das relacións laborais.

De acordo co convenio de colaboración subscrito entre a Escola Galega de Administración Pública (en diante, EGAP) e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), para a convocatoria e o desenvolvemento de actividades de formación e divulgación en materia de Administración electrónica e protección de datos,

RESOLVO:

Convocar un curso para persoal delegado de protección de datos que figura no anexo II, que deberá desenvolverse segundo as bases detalladas no anexo I.

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO I

Primeira. Requisitos dos/das participantes

1. Poderá participar na acción formativa convocada nesta resolución o persoal delegado de protección de datos nomeado (en diante, DPD), incluíndo o que teña a condición de suplente ou cuxo nomeamento estea previsto a curto prazo, na Administración xeral da Xunta de Galicia, no sector público autonómico e órganos estatutarios, así como aquel persoal que colabore habitualmente cos delegados/as de protección de datos nomeados, formando parte do equipo de apoio a estes/as, nos ámbitos indicados anteriormente, que se encontre en situación de servizo activo (incluído o persoal que teña concedido un permiso por motivos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral)) e que reúna os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

2. Ao tratarse de actividades impartidas na modalidade de teleformación, as persoas solicitantes deberán dispor dun equipo informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos:

– Un computador con conexión á internet.

– Un navegador web actualizado.

Segunda. Desenvolvemento das actividades de formación

As actividades formativas realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que se indiquen na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento da actividade, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web <https://egap.xunta.gal>.

Terceira. Solicitudes e prazos

1. O prazo de presentación de solicitudes abrirase desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e cerrarase o 29 de agosto de 2022.

2. As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula> desde as 9.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

3. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formulario de solicitude, non teñan cubertos correctamente os datos precisos para a realización do proceso de selección ou sexan presentadas fóra de prazo.

4. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas das actividades solicitadas e pasarán ao final das listas de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

5. As persoas interesadas en recibir mensaxes sobre o proceso de selección deberán facilitar un enderezo de correo electrónico e/ou un número de teléfono móbil.

6. As persoas que necesiten acreditar circunstancias específicas (discapacidade ou permisos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral ) de acordo cos criterios de selección poderán remitirlle á EGAP a correspondente documentación complementaria, xunto cunha copia do formulario da matrícula, ou ao enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>, sen prexuízo do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro). A devandita documentación deberá enviarse por unha única das vías indicadas, no caso contrario só serán considerados os datos achegados por correo electrónico. A documentación deberá presentarse dentro do prazo sinalado no punto 1 desta base.

7. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través do enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

Cuarta. Protección de datos persoais e comprobación de datos

1. Os datos persoais proporcionados polas persoas interesadas para a xestión das solicitudes de participación na acción formativa convocada a través desta resolución, así como aqueloutros que se recollan ou elaboren con motivo do desenvolvemento desta, serán tratados pola Escola Galega de Administración Pública (EGAP) na súa condición de responsable do tratamento, coa finalidade de levar a cabo a selección do alumnado e a xestión xeral desta actividade formativa.

A lexitimación para o tratamento dos datos é o cumprimento dunha misión realizada en interese público conforme o disposto no artigo 6.1 e) do Regulamento xeral de protección de datos (RXPD), con base no disposto na Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración Pública e fundamentada nun interese público esencial (artigo 9.2 g) do RXPD). Os datos identificativos das persoas seleccionadas para participar nesta acción formativa serán publicados conforme o detallado na base sexta desta resolución. Debido a que esta actividade formativa se impartirá a través da Aula virtual da Asociación Española para a Calidade (AEC) será necesario comunicar a esta entidade os seguintes datos persoais dos participantes: nome e apelidos; DNI; dirección de correo electrónico e teléfono de contacto. Así mesmo, os datos dos alumnos e alumnas relativos a súa participación nesta acción formativa poderán ser comunicados aos órganos da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia cando sexa estritamente necesario para o exercicio das súas competencias.

As persoas interesadas poderán solicitar ante a persoa responsable do tratamento o acceso, rectificación, limitación e supresión dos seus datos, así como opoñerse ao seu tratamento por motivos relacionados coa súa situación particular, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

2. Conforme ao disposto no artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, para a tramitación do procedemento de selección consultaranse automaticamente os datos das persoas solicitantes desta acción formativa necesarios para realizar o proceso de selección, salvo que a persoa interesada se opuxese a iso.

3. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo expresamente incluíndo os motivos de oposición relacionados coa súa situación particular e achegar os documentos a cuxa consulta se opón a través do seguinte enderezo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

4. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

5. A EGAP poderá pedir as certificacións necesarias para realizar a selección de acordo cos criterios recollidos nesta convocatoria.

Quinta. Criterios de selección

As persoas solicitantes serán seleccionadas de acordo coa seguinte orde de preferencia:

1º. Persoas nomeadas como delegados/as de protección de datos nas consellerías da Xunta de Galicia, en entidades dependentes, órganos estatutarios ou na Amtega. Inclúese tanto a persoa DPD titular como a suplente.

2º. Persoas que estea previsto sexan nomeadas como delegados/as de protección de datos nas consellerías da Xunta de Galicia e en entidades dependentes, órganos estatutarios ou na Amtega, xa sexa como titular ou como suplente.

3º. Persoas que colaboren habitualmente cos delegados/as de protección de datos nomeados, formando parte do equipo de apoio a estes, nos ámbitos indicados anteriormente.

Dentro de cada nivel, as persoas indicadas serán ordenadas de acordo cos criterios selectivos que son os sinalados con carácter xeral na Resolución do 4 de xaneiro de 2008 pola que se actualizan os criterios de participación nas actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (DOG número 7, do 10 xaneiro).

Sexta. Publicación das relacións do alumnado seleccionado

1. A EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> unha relación das persoas seleccionadas para participar no dito curso, así como un número adecuado de reservas de acordo co disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE número 236, do 2 de outubro).

O prazo de presentación de alegacións será de dez días desde a súa publicación de acordo co artigo 68.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Entenderase que as persoas que non figuren na relación foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria ou ocupan un posto máis afastado na listaxe de agarda.

2. Transcorrido o prazo de alegacións, a EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> a listaxe definitiva de persoas admitidas no curso. Contra esta listaxe poderase interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde a dita publicación, de acordo co disposto polos artigos 112.1, 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sétima. Cambios ou substitucións na selección, renuncia e asistencia

1. Os cambios ou as substitucións na selección:

En ningún caso serán admitidos cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas.

2. A renuncia:

a) As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos/as responsables dos centros directivos.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

b) A renuncia debe ser comunicada por escrito á EGAP cunha antelación de tres días ao inicio da actividade formativa. Na páxina web da Escola está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto poderase utilizar, alén do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE número 236, do 2 de outubro) o enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

c) As persoas que incumpran o previsto nas liñas a) e b) pasarán ao final das listaxes de espera de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Oitava. Superación da actividade formativa

Para poder superar a actividade é necesario cumprir unha serie de requisitos obrigatorios na súa totalidade:

– Acceder aos contidos correspondentes ás 60 horas de formación en liña a través da Aula virtual da AEC.

– A adecuada realización de todas as actividades (casos prácticos) da actividade formativa nos prazos estipulados na programación didáctica do curso.

– Superar a proba de avaliación final que se realizará en liña a través da Aula virtual da AEC.

Novena. Certificados

Para a obtención do certificado de aproveitamento o alumnado deberá obter a avaliación positiva do seu profesorado, o cal emitirá un informe en que declare apto/a ou non apto/a cada alumno/a en función do resultado das tarefas e cuestionarios propostos.

Décima. Facultades da EGAP e da Amtega

1. A EGAP e a Amtega poderán modificar o desenvolvemento, as datas e os lugares da actividade formativa, así como resolver todas as continxencias que poidan xurdir. Correspóndelle á EGAP e á Amtega prover canto sexa necesario para a execución e cumprimento desta resolución.

2. No suposto de que o número de admitidos sexa inferior ao 50 % das prazas convocadas, a EGAP e a Amtega resérvanse o dereito a suspender ou cancelar a actividade, caso no que empregará os medios de notificación ás persoas interesadas previstos na normativa vixente.

3. A EGAP e a Amtega garantirán na actividade derivada desta convocatoria a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminación de calquera tipo de discriminación e o fomento dos dereitos de conciliación.

ANEXO II

Código: CV22057.

Área de coñecemento: Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa.

Nome do curso: Protección de datos e relacións laborais.

1. Obxectivos.

Os participantes nesta actividade formativa adquirirán os coñecementos e competencias necesarias en relación con aqueles aspectos da regulación laboral e estatutaria que inciden na normativa en materia de protección de datos persoais, co fin de afondar nas obrigas que o responsable do tratamento dos datos persoais deberá cumprir en relación coas persoas traballadoras e empregadas e empregados públicos, de coñecer o alcance do control laboral sobre as persoas traballadoras e os seus límites e de distinguir a incidencia de determinados tratamentos e o seu posible impacto nos dereitos das persoas traballadoras.

2. Destinatarios/as.

Poderán participar nesta actividade formativa as persoas nomeadas como delegados/as de protección de datos nas Consellerías da Xunta de Galicia, en entidades dependentes, órganos estatutarios ou na Amtega (tanto o titular como o suplente).

As persoas que estea previsto sexan nomeadas como delegados/as de protección de datos nos ámbitos anteriores, xa sexa como titular ou como suplente.

As persoas que colaboren habitualmente cos delegados/as de protección de datos nomeados, formando parte do equipo de apoio a estes, nos ámbitos indicados anteriormente.

3. Desenvolvemento.

Modalidade: teleformación.

Núm. de edicións: 1.

Duración: 60 h.

Datas: do 22 de setembro ao 31 de outubro.

Proba de avaliación final: o 31 de outubro de 2022. O horario e a modalidade da proba será comunicado ao alumnado coa debida antelación.

Prazas: 15.

4. Contido.

1) Conceptos en materia de protección de datos.

2) Protección de datos nos procesos de selección.

3) Contratación de empregados e toma de posesión.

4) Garantía dos dereitos dixitais.

5) Datos de saúde das persoas traballadoras.

6) Whistleblowing e compliance.

7) Órganos de representación e dereito sindical.

8) Transmisión de datos.

9) Novas tecnoloxías na relación laboral e estatutaria.

10) Extinción da relación laboral.