Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 149 Venres, 5 de agosto de 2022 Páx. 42860

III. Outras disposicións

Instituto de Estudos do Territorio

RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2022 pola que se dá publicidade do esgotamento de crédito da convocatoria efectuada pola Resolución do 20 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a persoas físicas e se establece a súa convocatoria para o ano 2022, tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento MT402A).

Primeiro. O 19 de xaneiro de 2022 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 20 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a persoas físicas, xestionadas polo Instituto de Estudos do Territorio, e se establece a súa convocatoria para o ano 2022, tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento MT402A).

Segundo. No ordinal segundo da devandita resolución establécese o obxecto das subvencións, que é a corrección de impactos paisaxísticos, todo isto en congruencia cos valores paisaxísticos recollidos no Catálogo das paisaxes de Galicia e cos obxectivos e criterios que expresan as Directrices de paisaxe de Galicia. Establécense tamén as actuacións que poden ser obxecto de subvención.

Terceiro. A Resolución do 20 de decembro de 2021, no punto 1 do ordinal sexto, indica que as subvencións obxecto desta resolución se financiarán cun crédito total de 1.000.000 € con cargo á aplicación orzamentaria 08.80.541E.780.0, código de proxecto 2021 00002, dos orzamentos do Instituto de Estudos do Territorio para o ano 2022, sen prexuízo de ulteriores variacións producidas como consecuencia da existencia dunha maior dispoñibilidade orzamentaria, de conformidade co disposto no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o que poderá dar lugar á posibilidade de atender novas solicitudes que poderán recibir a subvención oportuna.

Nestes casos, o órgano concedente deberá publicar a ampliación de crédito nos mesmos medios en que publicou a convocatoria sen que esta publicación implique unha apertura do prazo para presentar novas solicitudes nin o inicio de novo cómputo dos prazos para resolver.

No Diario Oficial de Galicia número 85, do 3 de maio de 2022, publicouse a Resolución do 29 de abril de 2022 pola que se amplía o crédito das axudas previstas na Resolución do 20 de decembro de 2021 en 600.000 euros.

Posteriormente, no Diario Oficial de Galicia número 138, do 20 de xullo de 2022, publicouse a Resolución do 18 de xullo de 2022 pola que se amplía o crédito das axudas previstas na Resolución do 20 de decembro de 2021 en 1.200.000 euros.

Deste xeito, o crédito dispoñible é de 2.800.000 euros.

Cuarto. O punto 5 do ordinal sétimo da Resolución do 20 de decembro de 2021 establece que, para os efectos da concesión das axudas, se terá en conta a orde cronolóxica de entrada das solicitudes na sede electrónica da Xunta de Galicia ata que se esgote o orzamento da convocatoria. Considerarase data de presentación válida aquela en que o expediente sexa presentado completo e conste nel a solicitude, correctamente cuberta, e toda a documentación exixida na presente resolución. Así mesmo, considerarase esgotado o orzamento cando se efectúe o rexistro da última solicitude de axuda que totalice o importe total do crédito desta convocatoria. Nese caso, e sempre antes da data máxima sinalada neste punto, poderán seguirse rexistrando solicitudes en lista de reserva provisional, as cales serán atendidas por rigorosa orde de entrada, supeditadas a que se produzan desestimacións ou revogacións das solicitudes de axuda previas. O esgotamento do crédito comportará a inadmisión de todas aquelas solicitudes que se instrúan con posterioridade, do mesmo xeito que se inadmitirán todos aqueles expedientes que non teñan entrada na sede electrónica de Galicia.

Non serán admitidas a trámite, en ningún caso, as solicitudes presentadas fóra do prazo e de forma distinta ao que se establece nesta resolución.

Quinto. Unha vez revisadas e ordenadas todas as solicitudes presentadas coa documentación completa, o último expediente que se puido conceder antes do esgotamento do crédito foi o que tivo entrada na sede electrónica, con toda a documentación exixida na resolución de convocatoria, o día 17.2.2022, ás 10.56.21 horas.

Consideracións legais e técnicas.

Primeira. O punto 6 do ordinal décimo cuarto da Resolución do 20 de decembro de 2021 establece que, unha vez esgotado o crédito destinado ás subvencións, se publicará no Diario Oficial de Galicia a devandita circunstancia.

Segunda. Os artigos 31 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o 32 do seu regulamento, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, establecen a obriga do órgano xestor de publicar, no Diario Oficial de Galicia e na súa páxina web, o esgotamento da partida orzamentaria asignada.

En virtude do exposto anteriormente e de acordo co establecido na normativa citada,

RESOLVO:

Dar a coñecer o esgotamento do crédito autorizado para as axudas convocadas pola Resolución do 20 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a persoas físicas, xestionadas polo Instituto de Estudos do Territorio, e se establece a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento MT402A), tramitada como expediente anticipado de gasto, con data do día 17.2.2022, ás 10.56.21 horas.

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Enrique Luis de Salvador Sánchez
Director do Instituto de Estudos do Territorio