Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 168 Luns, 5 de setembro de 2022 Páx. 47304

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 26 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de facultativo/a especialista de área nas especialidades de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía e Medicina Interna, e se inicia o prazo para a elección de destino.

Mediante a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, do 13 de xuño de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 119, do 22 de xuño) habilitouse o prazo dun mes para que os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o acceso á categoría de facultativo/a especialista de área en diversas especialidades, convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 246, do 27 de decembro), modificada pola Resolución do 21 de decembro de 2020, presentasen a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos da convocatoria.

A situación actual, en que se está a evidenciar un déficit de profesionais das especialidades de cirurxía ortopédica e traumatoloxía e medicina interna, que resulta máis acusado nos centros hospitalarios de ámbito comarcal, obriga, entre outras medidas, a anticipar a resolución do concurso-oposición, nas especialidades mencionadas, co obxecto de poder dar unha resposta coordinada ás necesidades asistenciais no conxunto do Servizo Galego de Saúde e, en consecuencia, unha adecuada atención sanitaria da poboación dos distintos distritos de saúde, sen que tal medida afecte o desenvolvemento do concurso-oposición das restantes categorías/especialidades incluídas na mesma convocatoria, cuxa resolución se publicará no último trimestre do ano.

A base novena da Resolución do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 246, do 27 de decembro), de convocatoria do proceso, dispón que os/as aspirantes que dentro do prazo fixado non presentasen a documentación ou do exame dela se deducise que carecen dalgún dos requisitos para participar no presente proceso selectivo non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións.

A mesma base dispón que, comprobada a documentación de todos/as os/as aspirantes aprobados/as, a Dirección Xeral de Recursos Humanos publicará no Diario Oficial de Galicia a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as, as prazas que se lles oferten e o procedemento e o prazo para que estes/as manifesten a súa opción polos destinos ofertados.

En virtude do exposto, comprobada a documentación dos/das aspirantes e finalizados os prazos de impugnación administrativa contra a Resolución do 13 de xuño de 2020 pola que se fan públicos os acordos dos tribunais da categoría de facultativo/a especialista de área en diversas especialidades, relativos á baremación definitiva da fase de concurso, esta dirección, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. En cumprimento da base 9.2 da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos, do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 246, do 27 de decembro), modificada pola Resolución do 21 de decembro de 2020 pola que se convoca concurso oposición para o ingreso en diversas especialidades na categoría de facultativo/a especialista de área, excluír deste proceso selectivo a Antonio Javier Ríos Sánchez con DNI ***8474** na especialidade de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía, e a María Begoña Valle Feijoo, con DNI ***6496** na especialidade de Medicina Interna, aspirantes da quenda de acceso libre, por non presentar dentro do prazo fixado a documentación preceptiva exixida.

Segundo. Declarar como aspirantes seleccionados/as, na categoría de facultativo/a especialista de área, pola quenda de acceso libre, na especialidade de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía a Marco Antonio Sanmartín Villaverde, con DNI ***8784** e na especialidade de Medicina Interna a María Jesús Jove Castelo, con DNI ***6236**, logo de teren presentado a documentación exixida na base 9.1 da Resolución do 13 de decembro de 2019, de convocatoria do proceso.

Terceiro. Publicar como anexo I a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de facultativo/a especialista de área nas especialidades de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía e Medicina Interna, segundo a orde que, en aplicación das bases da convocatoria, deberá seguirse para os efectos da adxudicación de destino.

Cuarto. Aprobar a relación de destinos que se ofertan aos/ás aspirantes seleccionados/as neste proceso, e que figura como anexo II desta resolución.

Quinto. Abrir un prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao desta publicación, para que os/as aspirantes que constan nesta resolución seleccionen telematicamente, a través do sistema de información Fides/expedient-e, os destinos ofertados por orde de prelación.

No procedemento de selección de destinos resultarán de aplicación as bases aprobadas pola Resolución desta Dirección do 28 de maio de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 109, do 5 de xuño).

Os/as aspirantes que, neste prazo e conforme o procedemento establecido, non seleccionen ningún destino ou non resulten adxudicatarios/as de ningún polos que optasen non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán sen efecto todas as súas actuacións neste proceso.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante este órgano directivo, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa, nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2022

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I

Relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA DE CIRURXÍA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOXÍA.

DNI

APELIDOS E NOME

ACCESO

OPE

FORMACIÓN

EXPERIENCIA

DOCENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

TOTAL

1

***3865**

AMHAZ ESCANLAR, SAMER

LI

57,500

11,630

22,000

3,755

94,885

2

***3189**

SENDE MUNIN, NOELIA

LI

56,250

11,650

21,000

1,728

90,628

3

***1207**

SINES CASTRO, FERNANDO

LI

54,375

11,590

22,000

1,192

89,157

4

***6675**

RION GIRALDO, RICARDO ANDRES

LI

52,250

11,560

22,000

0,622

86,432

5

***3752**

BLANCO FERNANDEZ, PATRICIA

LI

53,875

11,630

18,610

1,946

86,061

6

***6766**

QUINTEIRO ANTOLIN, TOMAS

LI

50,625

11,670

21,322

2,218

85,835

7

***2752**

CONS LAMAS, SANTIAGO

LI

50,625

11,710

22,000

0,600

84,935

8

***1568**

GONZALEZ CARRERO SIXTO, ALEJANDRO

LI

50,375

11,690

22,000

0,600

84,665

9

***4924**

PENA PAZ, SILVIA

LI

53,375

11,620

17,216

2,172

84,383

10

***2689**

VILLARDEFRANCOS GIL, SILVIA

LI

49,625

10,610

22,000

1,400

83,635

11

***6950**

GOMEZ BARDASCO, PABLO

LI

51,000

11,720

18,600

1,152

82,472

12

***0577**

CORREDOIRA TROBAJO, MARTA

LI

55,875

10,730

13,600

2,097

82,302

13

***3794**

POMBO EXPOSITO, SERGIO

LI

45,625

10,860

22,000

3,650

82,135

14

***4178**

OURO VAZQUEZ, JOSE MANUEL

LI

48,375

9,401

22,000

1,600

81,376

15

***4178**

JORGE MORA, ALBERTO AGUSTIN

LI

46,875

13,790

16,400

4,000

81,065

16

***4530**

MENDEZ ALVAREZ, MARTA

LI

46,750

10,550

22,000

1,400

80,700

17

***2890**

BRAVO PEREZ, MANUEL

LI

53,875

12,130

12,650

1,947

80,602

18

***4247**

GARCIA CABANAS, SOFIA

LI

56,000

10,610

11,200

1,236

79,046

19

***5971**

OTERO VILLAR, JUAN

LI

47,000

10,540

20,364

0,970

78,874

20

***5259**

PROL RODRIGUEZ, ALBERTO

LI

50,125

10,620

16,000

2,026

78,771

21

***1729**

RIVAS TOBIO, FATIMA

LI

44,750

11,590

22,000

0,000

78,340

22

***5510**

ESMORIS LOPEZ, OLALLA MARIA

LI

54,375

10,500

12,010

1,284

78,169

23

***3579**

RODRIGUEZ CASAS, NATALIA

LI

49,500

10,600

15,888

1,200

77,188

24

***6229**

HERRERO CASTILLA, AIDA

LI

49,375

10,630

15,600

0,353

75,958

25

***4093**

RUIZ RITUERTO, CARLOS

LI

48,250

10,540

15,920

1,000

75,710

26

***7252**

CASTRO ARIAS, IVAN

LI

47,000

10,610

16,163

1,428

75,201

27

***5075**

PUIG ROMERO, CARLOS

LI

44,125

10,500

18,800

1,749

75,174

28

***6388**

SUAREZ NOVOA, XURXO

LI

47,625

10,257

16,400

0,800

75,082

29

***7977**

FREIRE ABELLEIRA, CAROLINA

LI

49,250

10,580

13,670

1,307

74,807

30

***0928**

DIAZ BEN, BEATRIZ

LI

49,875

10,570

13,262

1,072

74,779

31

***3285**

CORTEGOSO TUBIO, MARIA ISABEL

LI

39,375

11,560

22,000

1,833

74,768

32

***4212**

LOPEZ FERNANDEZ, VANESA

LI

42,625

13,590

18,200

0,136

74,551

33

***0096**

LOPEZ ALONSO, SERGIO

LI

50,750

10,710

11,840

1,169

74,469

34

***0185**

RIEIRO MENA, GUILLERMO

LI

50,750

10,580

8,800

0,649

70,779

35

***9767**

BALVIS BALVIS, PATRICIA MARIA

LI

50,875

10,600

8,600

0,400

70,475

36

***3649**

FONTAO FERNANDEZ, LORENA

LI

33,625

12,630

22,000

2,190

70,445

37

***1987**

PERNAL DURAN, CARLOS

LI

37,375

9,265

22,000

1,600

70,240

38

***9332**

BARREIRO CUQUEJO, FERMIN

LI

53,500

10,580

4,200

1,200

69,480

39

***3247**

GONZALEZ-ZABALETA GONZALEZ, JOSE LUIS

LI

40,000

11,202

16,200

2,026

69,428

40

***0168**

SUAREZ OURENS, YAGO

LI

55,375

10,570

2,120

1,075

69,140

41

***9867**

ISMAIL HEJAZY, AMIR

LI

35,500

11,530

22,000

0,000

69,030

42

***9173**

LOPEZ PAZ, MARIO

LI

44,375

11,500

12,540

0,300

68,715

43

***0297**

MENDOZA ALVAREZ, MARTA

LI

37,250

11,560

18,400

1,001

68,211

44

***4514**

LEBORANS EIRAS, SUSANA

LI

45,250

10,650

11,200

1,000

68,100

45

***2333**

PEREZ ABILLEIRA, SERGIO JOSE

LI

34,250

11,580

22,000

0,200

68,030

46

***3797**

SANCHEZ EIRIS, ALBERTO

LI

43,375

9,525

13,400

1,101

67,401

47

***3925**

CASTAÑO MONTON, VICENTE

LI

33,000

11,550

22,000

0,711

67,261

48

***6392**

OTERO NAVEIRO, VICTOR

LI

48,125

10,580

7,760

0,768

67,233

49

***2961**

FERRADAS GARCIA, LUCIA

LI

49,625

10,600

6,400

0,208

66,833

50

***6518**

MARTIN SANCHEZ, CARLOS JOSE

LI

45,000

10,560

11,000

0,000

66,560

51

***2255**

SANCHEZ PARADA, ALICIA

LI

32,500

11,570

22,000

0,100

66,170

52

***7095**

PENA SANCHEZ, CATUXA

LI

52,500

10,680

1,400

1,075

65,655

53

***8784**

SANMARTIN VILLAVERDE, MARCO ANTONIO

LI

32,125

10,500

22,000

0,644

65,269

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA DE MEDICINA INTERNA.

DNI

APELIDOS E NOME

ACCESO

OPE

FORMACIÓN

EXPERIENCIA

DOCENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

TOTAL

1

***1516**

SEOANE GONZALEZ, BEATRIZ ALICIA

LI

53,125

11,620

22,000

3,084

89,829

2

***4312**

MENA DE CEA, ALVARO

LI

48,125

13,800

22,000

4,000

87,925

3

***6249**

PAZOS FERRO, ANA

LI

51,250

10,600

22,000

2,300

86,150

4

***9549**

SOUSA OTERO, JOSEFA

LI

50,500

11,610

22,000

1,000

85,110

5

***6437**

ROCA PARDIÑAS, LORENA MARIA

LI

49,125

11,590

22,000

1,400

84,115

6

***3804**

VAZQUEZ TRIÑANES, MATILDE CARITINA

LI

51,375

11,680

16,400

3,202

82,657

7

***4272**

VARES GONZALEZ, MARIA

LI

53,875

10,660

16,050

2,008

82,593

8

***1824**

PAZOS OTERO, NOA MARIA

LI

47,250

11,770

22,000

1,500

82,520

9

***6159**

NUÑEZ VIEJO, MIGUEL ANGEL

LI

44,375

12,630

22,000

3,067

82,072

10

***4431**

NOVO VELEIRO, IGNACIO

LI

45,750

13,550

18,600

4,000

81,900

11

***0502**

NUÑEZ CALVO, MARIA LUISA

LI

45,125

11,570

22,000

2,800

81,495

12

***6571**

VAQUEIRO RODRIGUEZ, INES

LI

47,000

11,660

22,000

0,600

81,260

13

***1055**

FERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER

LI

52,500

11,690

13,440

3,350

80,980

14

***3378**

RODRIGUEZ FERNANDEZ, SERGIO

LI

48,750

11,580

18,650

1,955

80,935

15

***5205**

SANCHEZ TRIGO, SABELA

LI

46,375

11,550

21,220

1,600

80,745

16

***1408**

VAZQUEZ RODRIGUEZ, PILAR

LI

42,500

11,740

22,000

4,000

80,240

17

***5075**

BALO ARAUJO, SUSANA

LI

44,625

11,560

21,767

1,118

79,070

18

***9161**

PERNAS SOUTO, BERTA

LI

50,875

8,952

15,000

4,000

78,827

19

***8997**

GAMALLO THEODOSIO, MARIA DEL ROCIO

LI

41,375

11,550

22,000

3,601

78,526

20

***0799**

PAZO NUÑEZ, MARIA

LI

41,500

11,610

22,000

3,400

78,510

21

***4684**

PEÑA ZEMSCH, MILAGROS MARIA

LI

41,875

11,550

22,000

2,600

78,025

22

***9943**

FERNANDEZ MENDEZ, CATALINA

LI

42,750

10,550

22,000

2,100

77,400

23

***1818**

BARROS ALCALDE, PAULA

LI

42,250

11,600

22,000

1,400

77,250

24

***0078**

CIGARRAN VICENTE, BEATRIZ

LI

42,875

10,775

22,000

1,400

77,050

25

***4601**

VAZQUEZ VIGO, ROCIO

LI

52,750

10,620

12,200

1,468

77,038

26

***8064**

VALCARCEL RODRIGUEZ, ALBA CATALINA

LI

41,875

11,620

20,600

2,500

76,595

27

***3398**

DE LA IGLESIA FANJUL, IGNACIO

LI

39,375

11,890

22,000

2,850

76,115

28

***5958**

JIMENEZ BEATTY NAVARRO, MARIA DOLORES

LI

41,125

12,000

22,000

0,500

75,625

29

***7167**

DE LA CRUZ ALVAREZ, JULIO

LI

42,750

11,720

19,610

1,350

75,430

30

***7055**

SOTO IGLESIAS, IGNACIO

LI

40,875

11,580

22,000

0,400

74,855

31

***9957**

SANCHEZ GARCIA, EVA MARIA

LI

40,250

10,730

22,000

1,800

74,780

32

***9046**

TOUZA REY, FRANCISCO JOSE

LI

49,125

8,365

17,080

0,200

74,770

33

***3960**

MATESANZ FERNANDEZ, MARIA

LI

42,375

12,295

15,726

4,000

74,396

34

***6672**

MOURIÑO LOPEZ, YAGO

LI

38,875

11,630

22,000

1,800

74,305

35

***5177**

PIÑEIRO PARGA, PATRICIA

LI

54,500

10,600

7,750

1,200

74,050

36

***3406**

MARTINEZ BRAÑA, LUCIA

LI

48,500

10,660

13,000

1,695

73,855

37

***9389**

PAZOS AÑON, MARIA ROSARIO

LI

36,000

13,590

22,000

1,650

73,240

38

***8224**

LOBO GARCIA, JULIA

LI

38,250

11,570

22,000

1,200

73,020

39

***4392**

VENTURA VALCARCEL, PABLO

LI

48,125

10,500

12,166

2,054

72,845

40

***3045**

IÑIGUEZ VAZQUEZ, IRIA

LI

41,750

13,610

13,200

4,000

72,560

41

***1836**

VILARIÑO MANEIRO, LAURA

LI

44,625

10,570

15,800

1,521

72,516

42

***8268**

VERDEAL DACAL, RODRIGO

LI

53,125

10,640

7,504

1,049

72,318

43

***4957**

CLAVERO FERNANDEZ, ELVIRA

LI

54,000

10,650

5,600

1,449

71,699

44

***1384**

PEREZ CARRAL, OSCAR

LI

36,375

11,560

22,000

1,600

71,535

45

***6236**

JOVE CASTELO, MARIA JESUS

LI

41,625

6,245

22,000

1,400

71,270

46

***9340**

FERNANDEZ VILLAR, JESUS MANUEL

DI

36,625

10,570

22,000

1,628

70,823

47

***5018**

RODRIGUEZ GOMEZ, ANA MARIA

DI

47,125

10,590

10,300

1,362

69,377

Acceso: DI: discapacidade xeral; LI: libre; PI: promoción interna.

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

ANEXO II

Destinos que se ofertan

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía.

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

Núm. prazas

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

3

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

5

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

5

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

6

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

7

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

2

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

3

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

2

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

5

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

2

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

10

Facultativo/a especialista de área de Medicina Interna.

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

Núm. prazas

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

4

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

1

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

5

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

3

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

4

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

5

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

4

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

2

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

3

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

2

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

3

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

6

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

5