Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 168 Luns, 5 de setembro de 2022 Páx. 47311

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fai público o acordo do tribunal que xulga o proceso selectivo, polo sistema de concurso, á condición de persoal estatutario fixo da categoría de facultativo/a especialista de atención primaria, relativo á baremación definitiva dos méritos do concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

A base oitava da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 18 de abril de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 80, do 27 de abril), pola que se convoca o proceso selectivo, polo sistema de concurso, para o acceso á condición de persoal estatutario fixo da categoría de facultativo/a especialista de atención primaria, dispón que, contra os resultados da baremación provisional, os/as aspirantes que o consideren oportuno poderán presentar reclamación ante o propio tribunal no prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

En vista das reclamacións presentadas ou apreciado de oficio polo órgano de selección algún erro material na baremación provisional asignada aos/ás aspirantes, o tribunal efectuará as oportunas correccións e aprobará as puntuacións definitivas de méritos do concurso e a relación de aspirantes seleccionados/das, pola orde de puntuación acadada nas diferentes quendas de acceso, e elevará esta relación á autoridade convocante para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Na base novena da citada resolución disponse, ademais, que os/as aspirantes definitivamente seleccionados/as disporán do prazo de dez días hábiles contado desde o día seguinte ao desta publicación para a presentación da documentación preceptiva exixida na convocatoria.

De conformidade co anteriormente exposto, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) o acordo do tribunal relativo ás puntuacións definitivas de méritos do concurso obtida polas persoas aspirantes no proceso selectivo para o ingreso na categoría de facultativo/a especialista de atención primaria.

Cada aspirante poderá consultar, ademais, o detalle da puntuación obtida nas distintas epígrafes do baremo no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

Segundo. Publicar, como anexo I desta resolución, a relación dos/das aspirantes seleccionados/as neste proceso, segundo a orde de puntuación acadada nas diferentes quendas de acceso de conformidade co número de prazas convocadas.

Terceiro. De conformidade coa base novena da resolución de convocatoria, os/as aspirantes seleccionados/as que se relacionan no anexo I desta resolución disporán do prazo de dez días contado desde o día seguinte ao da súa publicación para a presentación da seguinte documentación:

a) Declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separado/a do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitado/a con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión.

No caso dos/das nacionais doutro Estado, non atoparse inhabilitado/a, por sanción ou pena, para o exercicio profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ter sido separado/a, por sanción disciplinaria, dalgunha das administracións ou servizos públicos nos seis anos anteriores á convocatoria.

b) Certificado médico acreditativo de non padecer enfermidade nin defecto físico que o/a imposibiliten para o exercicio das funcións propias da categoría nas condicións da oferta de prazas que se detallan no anexo I da presente resolución.

c) Por exixencia do artigo 57 da Lei orgánica 8/2021, do 4 de xuño, de protección integral á infancia e á adolescencia fronte á violencia, certificación do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais e de Trata de Seres Humanos de non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual ou, na súa falta, autorización escrita ao Servizo Galego de Saúde para consultar os datos contidos no citado rexistro e solicitar no seu nome a oportuna certificación.

d) Os/as participantes que accedan pola quenda de persoas con discapacidade deberán achegar neste momento, ademais da documentación anterior, orixinal ou certificación compulsada acreditativa do mantemento dos requisitos para acceder pola correspondente quenda, de non ter carácter definitivo a resolución pola cal se lles recoñeceu a discapacidade, e que foi achegada ao inicio do proceso selectivo.

De conformidade coa base novena da Resolución do 27 de abril de 2022, os/as que dentro do prazo fixado non presentasen a documentación ou do exame dela se deducise que carecen dalgún dos requisitos para participar no proceso selectivo, non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorresen por falsidade na solicitude inicial.

Cuarto. Co obxectivo de acadar a máxima axilidade na incorporación dos/das profesionais desta nova categoría e en previsión de que algunha persoa aspirante relacionada no anexo I non presente a documentación prevista na base terceira desta resolución, non acredite cumprir os requisitos exixidos ou non realice a elección de destino, procede publicar como anexo II unha relación de 50 aspirantes de reserva, relacionados por orde de prelación na lista definitiva despois do/da último/a aspirante seleccionado/a, para a presentación da documentación na forma e nos prazos establecidos na base anterior.

Quinto. Só para os efectos de elección de destino, de conformidade co artigo 9 do Real decreto 2271/2004, do 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade, os/as aspirantes que superasen o concurso oposición pola quenda reservada a persoas con discapacidade poderán solicitar á autoridade convocante, no prazo que se indica no punto terceiro desta resolución, a alteración da orde de prelación para a elección das prazas por motivos de dependencia persoal, dificultades de desprazamento ou outras análogas, que deberán ser debidamente acreditados.

Sexto. A documentación requirida nesta resolución deberá presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e deberá dirixirse á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela.

Sétimo. Esta resolución poderá ser impugnada nos termos previstos na resolución de convocatoria do proceso, do 18 de abril de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 80, do 27 de abril).

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2022

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I

Aspirantes seleccionados/as

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Valoración galego

Formación

Experiencia

Outras actividades

Puntuación total

1

***4062**

Allut Vidal, Germán

DI

2,000

11,020

22,000

4,000

39,020

2

***3079**

Jardón Álvarez, María Teresa

DI

2,000

11,480

22,000

1,400

36,880

3

***4410**

Rivadulla Montaña, Josefa Ermitas

DI

2,000

9,030

22,000

1,400

34,430

4

***8697**

Ponce Paucarmayta, Ladislao

DI

2,000

9,000

21,455

1,400

33,855

5

***3533**

Lugaresi Lacruz, Kenya del Socorro

DI

0,000

9,000

22,000

1,400

32,400

6

***2263**

Rivas Graña, Carmen María

DI

2,000

12,080

18,100

0,000

32,180

1

***4137**

Quintas Rodríguez, María Cristina

LI

2,000

14,000

22,000

1,400

39,400

2

***4486**

Garrido Sierra, Julia

LI

2,000

14,000

22,000

1,400

39,400

3

***4028**

Gómez Cerqueiro, Teresa del Carmen

LI

2,000

13,350

21,900

1,900

39,150

4

***0854**

Santos Couce, María Susana

LI

2,000

13,060

22,000

1,400

38,460

5

***3273**

Bernal Moure, Antonio

LI

2,000

13,820

19,405

2,700

37,925

6

***6588**

De Castro Palomares, Álvaro

LI

2,000

14,000

17,800

4,000

37,800

7

***5357**

Pérez García, María del Rosario

LI

2,000

10,080

22,000

3,450

37,530

8

***8900**

Da Costa Moure, Manuel Luis

LI

2,000

12,030

22,000

1,400

37,430

9

***4502**

García Pinto, Lola

LI

2,000

11,020

22,000

1,400

36,420

10

***5474**

Magadán Álvarez, María Jesús

LI

2,000

11,010

22,000

1,400

36,410

11

***9678**

López Gronzo, Mabel Liliana

LI

2,000

9,030

22,000

2,900

35,930

12

***1525**

Lissarrague Sanz, Antonio

LI

0,000

11,030

21,336

3,500

35,866

13

***4830**

Pena Naveiro, María José

LI

2,000

10,040

22,000

1,400

35,440

14

***3549**

Rodríguez Fosado, Juan

LI

2,000

11,320

20,631

1,400

35,351

15

***2613**

Gayoso Marchante, Andrés Avelino

LI

0,000

12,520

21,300

1,400

35,220

16

***4941**

Bravo Bosch, Lucila

LI

2,000

9,540

22,000

1,400

34,940

17

***3443**

Varela Dopico, José Miguel

LI

0,000

9,030

22,000

3,800

34,830

18

***1407**

Poblador Holguín, Dolores

LI

2,000

9,360

22,000

1,400

34,760

19

***3329**

Martínez Puñal, María Dolores

LI

2,000

9,350

22,000

1,400

34,750

20

***4829**

Iglesias Freire, Josefina

LI

2,000

9,330

22,000

1,400

34,730

21

***7764**

Llanos Cascaret, Jorge Enrique

LI

2,000

9,110

22,000

1,400

34,510

22

***7347**

Martín Domínguez, José Luis

LI

2,000

9,050

22,000

1,400

34,450

23

***4087**

López Fernández, María Luisa

LI

2,000

9,030

22,000

1,400

34,430

24

***3749**

Cabo Pérez, María Concepción

LI

2,000

9,030

22,000

1,400

34,430

25

***2914**

Pichel Pereira, Manuel

LI

2,000

9,010

22,000

1,400

34,410

26

***8220**

Cuñarro Santas, Pedro Ramón

LI

2,000

9,000

22,000

1,400

34,400

27

***0841**

Prieto Granja, Rosa María

LI

2,000

9,000

22,000

1,400

34,400

28

***6065**

Díaz Luaces, Roberto

LI

2,000

9,000

22,000

1,400

34,400

29

***1845**

Solla Cimadevila, María

LI

2,000

12,540

18,000

1,400

33,940

30

***9464**

Muñoz González, Isachi

LI

0,000

14,000

18,100

1,400

33,500

31

***4486**

Belmonte Otero, Ángela

LI

2,000

9,000

18,300

4,000

33,300

32

***2766**

López Pérez, María del Carmen

LI

2,000

12,570

16,672

2,000

33,242

33

***2392**

Docampo Pérez, Natalia

LI

2,000

9,080

18,000

4,000

33,080

34

***5325**

Cuesta García, José David

LI

2,000

9,000

20,454

1,500

32,954

35

***6020**

Cuña Ramos, Fernando Óscar

LI

2,000

14,000

15,262

1,400

32,662

36

***2812**

Gómez Capelo, Sonia

LI

2,000

12,060

15,600

2,900

32,560

37

***0717**

Ginesta Pombo, Vicente

LI

2,000

9,000

20,765

0,700

32,465

38

***4170**

Feijoo Borrego, María Isabel

LI

2,000

9,050

19,500

1,400

31,950

39

***6025**

Vargas Casaseca, Isabel

LI

2,000

9,000

19,400

1,400

31,800

40

***8520**

Anguera Novo, Marta

LI

0,000

10,772

19,402

1,400

31,574

41

***7038**

Rodríguez Garrido, Aridanes

LI

0,000

12,500

17,350

1,400

31,250

42

***9641**

Berdullas Silva, Mercedes

LI

2,000

12,550

14,935

1,400

30,885

43

***4165**

De la Fuente Sánchez, Sandra

LI

2,000

14,000

10,702

4,000

30,702

44

***4173**

Lamigueiro Merino, Alba

LI

2,000

14,000

11,400

2,900

30,300

45

***2809**

Iglesias Cardet, Manuel Antonio

LI

2,000

11,000

15,700

1,400

30,100

46

***4184**

Costas Lozoya, Jaime Alfonso

LI

2,000

7,720

18,800

1,400

29,920

47

***4875**

Pascual Souto, María José

LI

2,000

3,030

22,000

2,850

29,880

48

***4082**

Pereira Sáez, María Consuelo

LI

2,000

9,000

17,434

1,400

29,834

49

***9909**

Calviño González, María Teresa

LI

0,000

9,000

19,382

1,400

29,782

50

***4781**

Taboada Mella, María del Carmen

LI

2,000

11,000

15,800

0,900

29,700

51

***9219**

Grande Rodríguez, Manuel

LI

2,000

12,000

14,194

1,400

29,594

52

***3529**

Otero Alfaya, Pedro Antonio

LI

2,000

5,845

20,300

0,700

28,845

53

***4142**

Rodríguez Cascaret, Mardevis Carina

LI

2,000

9,210

16,200

1,400

28,810

54

***4156**

De la Paz Solís, Adriana

LI

2,000

12,710

10,484

3,600

28,794

55

***4623**

Vázquez Ferro, María Dolores

LI

2,000

9,030

16,350

1,350

28,730

56

***6381**

Díaz Sanisidro, Eduardo

LI

2,000

14,000

9,489

3,200

28,689

57

***7381**

Rodríguez Fernández, Cristina

LI

2,000

13,080

12,882

0,700

28,662

58

***8617**

Ferreiro Serrano, María Teresa

LI

2,000

12,540

10,608

3,450

28,598

59

***1922**

Castelo Díaz, Domingo

LI

0,000

9,000

17,836

1,400

28,236

60

***5031**

Paz Cadabal, María Encarnación

LI

2,000

8,205

17,300

0,700

28,205

61

***8022**

Quesada Varela, Víctor Julio

LI

2,000

11,050

10,921

4,000

27,971

62

***0622**

Calvo Muñoz, Marcos

LI

2,000

12,500

12,750

0,700

27,950

63

***5895**

Cabaleiro Gómez, Noemí

LI

0,000

9,150

16,540

2,050

27,740

64

***8644**

Galbán Rodríguez, Ana Beatriz

LI

2,000

12,500

12,100

0,700

27,300

65

***9011**

Fernández Díaz, Paula

LI

2,000

12,560

9,523

3,200

27,283

66

***8590**

Ulesova, Svetlana

LI

0,000

11,180

12,157

3,400

26,737

67

***7056**

Pérez Graña, Julia

LI

2,000

12,610

10,669

1,400

26,679

68

***4679**

Estévez García, Rosa Mary

LI

2,000

14,000

9,250

1,200

26,450

69

***6798**

Garrido Fernández, María Jesús

LI

2,000

12,510

9,409

2,400

26,319

70

***1409**

Álvarez Domínguez, Rocío

LI

0,000

13,810

8,600

3,900

26,310

71

***1810**

García Camiñas, María Isabel

LI

2,000

14,000

10,200

0,000

26,200

72

***7665**

Lebrón Patricio, Yenny

LI

0,000

13,500

9,254

3,350

26,104

73

***7336**

Cartaya Travieso, Ana Cecilia

LI

0,000

9,000

15,600

1,400

26,000

74

***3293**

Ocampo Fontangordo, Marta

LI

2,000

14,000

9,800

0,000

25,800

75

***4241**

Varela Pérez, Marta

LI

2,000

12,590

9,800

1,400

25,790

76

***1494**

Vásquez Costa, Melisa Edith

LI

0,000

12,550

11,839

1,400

25,789

77

***3946**

Seco Novo, Lucía

LI

2,000

12,530

9,202

1,400

25,132

78

***0928**

Piñón Gamallo, Ana Belén

LI

2,000

12,580

8,400

2,000

24,980

79

***4624**

Queijeiro Presa, Ana María Inés

LI

2,000

3,510

18,513

0,900

24,923

80

***8423**

Villar Latorre, Clara

LI

2,000

12,550

6,200

4,000

24,750

81

***2590**

Vásquez Jiménez, José Daniel

LI

0,000

9,000

13,621

2,100

24,721

82

***2382**

Soneira Pérez, Miguel

LI

0,000

9,000

15,228

0,400

24,628

83

***8379**

Caso Solís, María Cristina

LI

0,000

10,180

13,023

1,400

24,603

84

***2308**

Martínez Lamas, Amparo

LI

0,000

1,195

22,000

1,400

24,595

85

***6334**

Fernández Pérez, Perfectino

LI

0,000

14,000

8,480

2,100

24,580

86

***4133**

Vargas Martínez, Elisa

LI

0,000

9,000

13,950

1,400

24,350

87

***8340**

Marcos Beltrán, Pelayo Carlos

LI

0,000

12,000

10,890

1,400

24,290

1

***6378**

González Lemos, José Miguel

PI

2,000

14,000

22,000

2,100

40,100

2

***5361**

Rodríguez Méndez, Juan José

PI

2,000

11,340

22,000

3,400

38,740

3

***1052**

Otero Palleiro, María Mercedes

PI

2,000

14,000

15,400

4,000

35,400

4

***6939**

Iglesias Vázquez, José Antonio

PI

2,000

13,530

13,500

4,000

33,030

5

***4821**

García-Ciudad Young, Vanessa

PI

2,000

14,000

11,700

4,000

31,700

6

***2101**

Fernández-Arruty Ferro, Sonia María

PI

2,000

13,000

12,660

3,850

31,510

7

***5191**

Pardo García, Nuria

PI

2,000

11,450

12,900

3,000

29,350

8

***4198**

Rodríguez Rivas, Sara

PI

2,000

13,080

11,900

1,200

28,180

9

***4273**

Gómez Vázquez, Román

PI

0,000

9,000

15,050

4,000

28,050

10

***6035**

Bernárdez Otero, Manuel

PI

0,000

13,060

13,300

1,400

27,760

11

***7583**

Cano Martínez, Santiago

PI

2,000

9,000

15,181

1,500

27,681

12

***7201**

López Carballo, Carlos

PI

2,000

11,120

4,737

3,900

21,757

13

***5353**

Díaz Espiñeira, María Aurora

PI

0,000

8,455

9,400

1,400

19,255

Acceso: DI: discapacidade xeral; LI: libre; PI: promoción interna.

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

ANEXO II

Relación de aspirantes de reserva que se requiren
para a presentación de documentación

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Valoración galego

Formación

Experiencia

Outras actividades

Puntuación total

7

***3409**

Clemente Gascón, María José

DI

2,000

9,480

17,900

1,400

30,780

8

***8209**

Capdevila Arguelles, Ana María

DI

0,000

9,000

13,800

1,400

24,200

88

***5038**

Pena Castro, María del Carmen

LI

2,000

9,360

12,908

0,000

24,268

89

***1969**

Buela Silva, Mónica

LI

2,000

10,050

10,750

1,400

24,200

90

***2295**

Vázquez Doce, María Jesús

LI

2,000

9,020

10,684

2,400

24,104

91

***6116**

Laya García, Natividad

LI

2,000

12,540

8,105

1,400

24,045

92

***5395**

Vidal Bermúdez, María Rosario

LI

2,000

11,265

9,300

1,400

23,965

93

***7185**

Rodríguez Cortizo, Laura

LI

2,000

13,060

7,600

1,200

23,860

94

***0484**

Villamarín Bello, María Beatriz

LI

2,000

14,000

3,582

4,000

23,582

95

***3494**

Ladra González, Marta

LI

2,000

11,140

8,202

2,100

23,442

96

***1580**

Molano Zarate, Rubén Eduardo

LI

0,000

10,000

9,439

4,000

23,439

97

***4351**

Simón Rodríguez, Lorenzo

LI

0,000

12,500

9,200

1,400

23,100

98

***5089**

Coira Nieto, Luis Alfonso

LI

2,000

8,330

11,369

1,400

23,099

99

***7433**

López Pereiro, Olaya

LI

2,000

13,000

4,406

3,640

23,046

100

***4260**

Rodríguez Blanco, Ana Fátima

LI

2,000

9,000

7,800

4,000

22,800

101

***7852**

Carrera Lopo, Katia Asunción

LI

2,000

11,060

8,325

1,400

22,785

102

***8239**

Capón Álvarez, Jéssica

LI

2,000

13,590

3,100

4,000

22,690

103

***6304**

De Alencar Adamy, Samantha

LI

0,000

12,000

9,241

1,400

22,641

104

***3662**

Rodríguez Losada, Germán

LI

0,000

11,159

9,854

1,400

22,413

105

***8985**

Pérez Vidal, Elba

LI

2,000

9,000

9,986

1,400

22,386

106

***0089**

Pérez Varela, María Lucía

LI

2,000

12,570

5,850

1,900

22,320

107

***5799**

Fernández Gil, Laura

LI

2,000

9,060

9,543

1,400

22,003

108

***0900**

Peralta Arias, Juana Melania

LI

0,000

9,000

12,700

0,000

21,700

109

***7303**

Fabelo García, Óscar

LI

0,000

11,663

8,600

1,400

21,663

110

***7158**

Eguia Ángeles, Edwin Abdon

LI

0,000

13,000

4,641

4,000

21,641

111

***9197**

González González, Manuel

LI

2,000

12,500

5,738

1,400

21,638

112

***7939**

Felix Taveras, Indhira Buenaventura

LI

0,000

9,000

12,500

0,100

21,600

113

***0551**

Noriega Sánchez, Martiño

LI

2,000

14,000

4,091

1,300

21,391

114

***0760**

Baldonedo Suárez, Agueda

LI

2,000

13,080

2,300

4,000

21,380

115

***4788**

García-Caballero Pérez, Tomás Manuel

LI

2,000

9,130

8,020

2,200

21,350

116

***0204**

Cordido Carro, María

LI

2,000

13,580

1,750

4,000

21,330

117

***7756**

Foo Gil, Keith Albert

LI

0,000

13,600

3,700

4,000

21,300

118

***8783**

Ramos Méndez, Rebeca

LI

2,000

13,070

3,600

2,400

21,070

119

***8620**

Martínez Gestoso, Sandra

LI

2,000

12,570

2,400

4,000

20,970

120

***2179**

Varela Mariño, María

LI

2,000

9,000

8,493

1,400

20,893

121

***4676**

Fernández Castro, Marcelino

LI

2,000

9,040

8,413

1,400

20,853

122

***6762**

Saturno de Gracia, Juan Agustín

LI

0,000

12,530

6,843

1,400

20,773

123

***3548**

Rivas Fernández, Verónica

LI

2,000

13,060

3,500

2,050

20,610

124

***4864**

Caamaño Fernández, Iria Lucía

LI

2,000

9,000

8,205

1,400

20,605

125

***5582**

Bermejo Gestal, Iria

LI

2,000

9,000

8,202

1,400

20,602

126

***5942**

Santana Ramos, Silvia

LI

0,000

12,500

6,456

1,400

20,356

127

***0371**

Espasandín Duarte, Irene

LI

2,000

12,500

1,800

4,000

20,300

128

***0203**

Quintana del Río, Leticia

LI

2,000

12,540

1,750

4,000

20,290

129

***8088**

Vilchez Dosantos, Sandra

LI

2,000

13,020

2,950

2,300

20,270

130

***1794**

Romero Silva, Eduardo Fabián

LI

0,000

8,750

10,100

1,400

20,250

131

***0697**

Peleteiro Gómez, Laura

LI

2,000

12,520

4,200

1,500

20,220

132

***1765**

Pereiras Maceira, María del Carmen

LI

2,000

9,000

7,700

1,400

20,100

133

***5402**

Ortega Villalón, Lúa

LI

2,000

9,070

7,100

1,900

20,070

134

***8514**

Dios Parada, Noelia

LI

2,000

13,000

1,000

4,000

20,000

135

***1307**

González Gallegos, Miguel

LI

2,000

11,030

6,941

0,000

19,971

Acceso: DI: discapacidade xeral; LI: libre; PI: promoción interna.

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.