Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 168 Luns, 5 de setembro de 2022 Páx. 47266

IV. Oposicións e concursos

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 18 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre persoal funcionario dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza.

Dado que na Administración de xustiza se atopan vacantes postos de traballo xenéricos dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial, dotados orzamentariamente, no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, procede a súa convocatoria en concurso de traslado, de conformidade co establecido no título VIII da Lei 19/2003, do 23 de decembro, que modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, e no artigo 43 e seguintes e disposición derrogatoria única do Regulamento de ingreso, provisión de postos de traballo e promoción profesional do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza, aprobado polo Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro.

Por todo iso, a Dirección Xeral de Xustiza, coordinadamente co Ministerio de Xustiza, dispuxo convocar concurso para a provisión dos postos que se relacionan no anexo I, conforme as seguintes bases:

Primeira. Postos que se poden solicitar

1. Os/as funcionarios/as participantes poderán solicitar calquera das prazas incluídas no anexo I, sempre que reúnan as condicións xerais exixidas e os requisitos determinados nesta convocatoria na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e os manteñan todos ata a resolución definitiva do concurso, sen ningunha limitación por razón da localidade de destino.

2. As ditas vacantes identificaranse polo número de orde do órgano xudicial. Coa soa solicitude do número de orde dun órgano xudicial enténdense solicitadas todas as prazas vacantes anunciadas para ese número de orde do corpo existentes no dito órgano e, así mesmo, todas as súas posibles resultas, naqueles casos en que se anuncien.

3. Tamén poderán solicitar as prazas que queden vacantes como consecuencia da resolución do presente concurso, que se incorporarán en concepto de resultas ás vacantes ofertadas, salvo que estean ocupadas por funcionarios/as titulares adscritos provisionalmente; que se pretendan amortizar en virtude de proxecto de modificación do cadro orgánico, redistribución ou reordenación de efectivos, ou cando a dotación asignada a un órgano xudicial se atope sobredotada por un/unha ou máis funcionarios/as titulares, casos en que non se xerará ningunha resulta correspondente ás prazas do corpo de que se trate. Tampouco producirá resulta o/a funcionario/a que, estando a ocupar unha praza en adscrición provisional, participe neste concurso e obteña unha praza con carácter definitivo. Poderanse solicitar intercaladas vacantes e resultas.

As prazas que se anuncien unicamente en calidade de posibles resultas teñen que identificarse igualmente polo número de orde do órgano xudicial. Coa soa solicitude do número de orde dun órgano xudicial enténdense solicitadas todas as posibles resultas que se poidan producir para ese número de orde do corpo correspondente.

Non teñen a consideración de resultas aquelas prazas que deixen desertas os participantes noutros concursos simultáneos a este.

Co fin de que os posibles solicitantes poidan exercer o dereito que se lles recoñece de solicitar as resultas producidas pola resolución do concurso, desde a data de publicación desta resolución e durante o período de presentación de solicitudes, expoñerase na páxina web do Ministerio de Xustiza (www.mjusticia.gob.es) e nos departamentos competentes das consellerías das comunidades autónomas con transferencia de funcións en materia de provisión de medios persoais ao servizo da Administración de xustiza, a relación de órganos xudiciais, fiscais e servizos da Administración de xustiza da mesma natureza ca os convocados que se poden solicitar, con indicación do número de orde dos ditos órganos.

Os/as funcionarios/as participantes deberanse asegurar de que os números de orde de convocatoria que especifiquen na súa instancia corresponden aos publicados para este concurso, tanto no anexo I como en resultas, co fin de evitar que se indiquen outros códigos correspondentes a outros concursos.

4. As siglas VSM que aparecen en determinadas prazas significan que os ditos órganos xudiciais compatibilizarán as súas funcións correspondentes á orde civil e penal coa materia relativa á violencia sobre a muller, consonte o Acordo do 22 de xuño de 2005, do Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial (BOE do 28 de xuño). O resto de siglas que figuran na columna Denominación e ATP significan o seguinte: AV (asistencia á vítima); CP (centro penitenciario); DE (dedicación especial); GU (gardas); HE (horario especial); ML (medicina legal), PERS. ADTVO. SERV. DELEG. (persoal administrativo de servizo en delegacións), PERS. ADTVO. D. PROV. (persoal administrativo en delegacións provinciais), PERS. A. ADTVO. SEC. (persoal auxiliar administrativo de sección).

5. Neste concurso xeral anual e a resultas, o número máximo de órganos xudiciais que se poderá solicitar entre prazas vacantes e resultas, non poderá superar os 200 números de orde, entendendo que cada número de orde comprende todas as vacantes anunciadas e posibles resultas, se for o caso, do órgano xudicial de que se trate. Establécese este límite de acordo con a facultade que permite o artigo 42 do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro, co obxecto de axilizar o concurso dada a participación masiva de funcionarios/as e que se trata dun concurso xeral que afecta os tres corpos ou escalas e en virtude do disposto no acordo marco subscrito entre o Ministerio de Xustiza e as comunidades autónomas que recibiron o traspaso de competencias de medios persoais e materiais.

6. Non se admitirá ningunha modificación á solicitude de destino formulada unha vez transcorrido o prazo de presentación de instancias. Tampouco se admitirá, unha vez resolto o concurso definitivamente, a renuncia ao destino obtido, por ningún motivo alegado, nin tampouco polo feito de se equivocar o concursante á hora de cubrir os números de orde da instancia, polo que os/as funcionarios/as que participen no concurso deberán asegurarse de que todos os números de orde de convocatoria que solicitan se corresponden exactamente coas denominacións dos órganos xudiciais ofertados.

7. Poderase admitir a renuncia á participación no concurso, tendo como prazo ata o último día de presentación de alegacións á resolución provisional, naqueles casos debidamente xustificados.

8. Excepcionalmente poderase eliminar algunha das prazas anunciadas como vacantes ou resultas, no caso de que se produza de forma sobrevida algunha circunstancia que obrigase a facelo así.

9. No suposto de que se produza unha separación de xurisdicións nalgún partido xudicial do ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, as prazas afectadas pola dita separación, anunciadas no anexo I da presente convocatoria, e as súas respectivas resultas, entenderanse referidas aos órganos xudiciais coa nova denominación.

Segunda. Requisitos e condicións xerais de participación

1. Poderán tomar parte no presente concurso e solicitar as vacantes de órganos xudiciais dos corpos ou escalas de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza os/as funcionarios/as pertencentes aos devanditos corpos ou escalas, calquera que sexa a súa situación administrativa, agás os que, tras obteren destino en anteriores concursos, non tomasen posesión do destino que lles foi adxudicado; aquelas persoas declaradas en suspensión firme, mentres dure a suspensión, e aquelas persoas sancionadas con traslado forzoso, ata que transcorra un ou tres anos, para destino na mesma localidade en que se lles impuxo a sanción, se se trata de falta grave ou moi grave, respectivamente, computándose os prazos, neste caso, de conformidade co previsto no artigo 43.2.c) do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro.

Os/as funcionarios/as en situación de servizo activo deberán manter esta situación ata a resolución definitiva do concurso. Aquelas persoas que se atopen nas situacións de servizos especiais ou excedencia voluntaria por coidado de familiares, no suposto de reingresaren ao posto de traballo reservado, non serán excluídas da participación no concurso. Tampouco será excluído o persoal funcionario en activo que pase á situación de servizos especiais ou excedencia voluntaria por coidado de familiares.

No caso de que os/as funcionarios/as que se atopen nas situacións de activo, servizos especiais ou excedencia voluntaria por coidado de familiares pasen, durante o proceso de resolución do concurso, ás situacións de excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público, excedencia voluntaria por interese particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar ou suspensión definitiva, serán excluídos/as da participación no concurso.

Se un/unha funcionario/a en situación de excedencia voluntaria por estar prestando servizos como substituto/a no corpo de letrados da Administración de xustiza participa no concurso solicitando o reingreso e, ao longo do proceso do concurso, é adscrito provisionalmente no corpo de xestión, non se considerará que se modifica a súa situación administrativa para os efectos previstos na base primeira, punto 1. Tampouco sería excluído por motivo de cambio de situación administrativa o persoal funcionario adscrito provisional no corpo de xestión, procedente da situación de excedencia voluntaria por prestar servizos como letrado substituto, se, unha vez transcorrido o prazo de presentación de instancias, volve ser nomeado como letrado substituto.

2. Os/as funcionarios/as dos corpos ou escalas de xestión, tramitación e auxilio só poderán participar para o mesmo corpo ou escala en que están en activo, se na data de finalización do prazo de presentación de instancias transcorreu un período de dous anos desde que se pronunciou a resolución pola que se convocou o concurso de traslado en que o persoal funcionario obtivo o seu último destino definitivo no corpo ou escala desde o cal participa, ou a resolución en que se lle adxudicou destino definitivo, se se trata de funcionarios/as de novo ingreso. Para o cómputo dos anos considerarase como primeiro ano o ano natural en que se ditaron as resolucións de que se trate, con independencia da súa data, e como segundo ano, o ano natural seguinte (artigo 46.1 do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro).

3. O persoal funcionario reingresado ao servizo activo mediante adscrición provisional (artigo 68.c) do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro), obrigado a participar nos concursos de acordo coa normativa vixente, estará excluído da limitación temporal prevista no número 2 desta base. Estará obrigado a solicitar todas as prazas vacantes e posibles resultas anunciadas correspondentes ao seu corpo ou escala da provincia onde se atope adscrito. De non participar no primeiro concurso convocado con posterioridade á adscrición provisional, pasará á situación de excedencia voluntaria por interese particular. No suposto de que, existindo prazas na provincia de adscrición, non solicitase todos os postos de traballo ou solicitase postos de traballo doutra provincia, e non obtivese destino, seralle adxudicada polo órgano competente da comunidade autónoma transferida ou do ámbito do Ministerio en que estiver adscrito, con carácter definitivo, unha praza no ámbito da provincia en que estea adscrito provisional e, na súa falta, no ámbito da comunidade autónoma.

No caso de non obter destino definitivo e de que se cubrise o posto de traballo que ocupaba provisionalmente, será adscrito de novo de forma provisional a un posto de traballo vacante de calquera oficina xudicial ou centro de destino situado na provincia ou na área territorial en que se agruparan as vacantes para efecto de concurso. Se non obtén destino definitivo no seguinte concurso, adxudicaráselle de forma definitiva calquera dos postos de traballo que resulten vacantes no dito concurso en calquera ámbito territorial (artigo 69 do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro). Deberá achegar, canda a súa instancia, o documento F1R polo que foi adscrito provisionalmente á praza en que se atope desempeñando actualmente as súas funcións.

4. Os/as funcionarios/as que se atopen na situación de excedencia voluntaria establecida no artigo 506.d) da Lei orgánica 19/2003, do 23 de decembro, que modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial (excedencia por prestación de servizos no sector público), non terán ningunha restrición temporal para reingresar no corpo en que figuren na devandita situación.

Os/as funcionarios/as que se atopen nas situacións de excedencia voluntaria establecidas no artigo 506, alíneas e) e f), da Lei orgánica 19/2003, do 23 de decembro, que modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial (excedencia por interese particular e por agrupación familiar), só poderán participar no concurso se na data de remate do prazo de presentación de solicitudes transcorreron dous anos como mínimo desde que foron declarados en tal situación.

5. Os/as funcionarios/as en situación de excedencia para o coidado de familiares ao abeiro do disposto no artigo 509 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, modificada pola Lei orgánica 19/2003, do 23 de decembro, só poderán concursar se transcorreron os dous anos establecidos no artigo 46.1 do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro.

6. O persoal funcionario en situación de suspensión definitiva que se atope adscrito con carácter provisional (artigo 68.e) do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro) deberá participar neste concurso co obxecto de obter un posto de traballo definitivo. De non participar neste concurso ou non obter o posto de traballo solicitado, será destinado, se for o caso, con carácter definitivo a calquera dos non adxudicados aos outros concursantes dentro do ámbito territorial correspondente onde se atope adscrito.

7. O persoal funcionario do corpo de xestión procesual e administrativa que se atope adscrito provisional por cesar como letrado substituto gozará de dereito preferente para ocupar, a primeira vez que se anuncien a concurso, postos de traballo xenéricos na localidade onde se atope adscrito, segundo o establecido no artigo 70.3 do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro, e non perderá a preferencia se, unha vez transcorrido o prazo de presentación de instancias, volve ser nomeado como letrado substituto. Se non puider chegar a ocupar tales postos de traballo por concorrer a eles con outro persoal funcionario tamén con dereito preferente, continuará en situación de adscrición provisional ata que se lle poida adxudicar posto de traballo definitivo en virtude da súa participación nos sucesivos concursos e con solicitude neles de todas as prazas vacantes na localidade de adscrición.

De non pedir a preferencia indicada, non participar no concurso ou non solicitar todas as prazas vacantes do anexo I da localidade en que se atope adscrito, aínda cando non fose anunciada a praza en que se atope adscrito provisional, e diso derive a non obtención de posto de traballo, será destinado, polo órgano competente da comunidade autónoma transferida ou do ámbito do Ministerio en que estiver adscrito, con carácter definitivo a calquera dos postos non adxudicados.

Se a dita adscrición provisional se efectuou dentro do prazo de presentación de instancias non ten obriga de concursar.

8. O persoal funcionario que renuncie a un posto de traballo obtido por concurso específico (artigo 68.a) do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro), ao cal se lle atribuíu o desempeño provisional dun posto de traballo, gozará de dereito preferente para ocupar, a primeira vez que se anuncie a concurso, un posto de traballo xenérico na mesma localidade onde servía cando se produciu o seu cesamento, e deberá solicitar todos os postos de traballo que se convoquen na devandita localidade, segundo o establecido no artigo 54 do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro. De non participar no presente concurso adxudicaráselle con carácter definitivo calquera dos postos non adxudicados.

O persoal funcionario que renuncie ou que cese nun posto de traballo obtido por libre designación (artigos 62 e 68.a) do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro) e ao cal se lle atribuíu o desempeño provisional dun posto de traballo, gozará de dereito preferente para ocupar, a primeira vez que se anuncie a concurso, un posto de traballo xenérico na mesma localidade onde servía cando se produciu o seu cesamento, e deberá solicitar todos os postos de traballo que se convoquen na devandita localidade. De non participar no presente concurso ou non obter ningún dos destinos solicitados, adxudicaráselle con carácter definitivo calquera dos postos non adxudicados.

9. Regulación do dereito de preferencia á localidade indicado nos puntos 7 e 8 da presente base:

9.1. A preferencia estende os seus efectos a todos os números de orde vacantes dunha localidade determinada, pero isto non implica que se deba adxudicar o primeiro número de orde de preferencia que solicite na súa instancia o/a interesado/a, senón que a norma establece que o concursante con este dereito obteña destino en calquera número de orde anunciada como vacante nunha localidade determinada, coas especificacións que se indicarán nos puntos seguintes, polo que, para exercer este dereito deberá solicitar obrigatoriamente todos os números de orde de convocatoria vacantes do anexo I que se oferten na localidade para a cal se exerce a preferencia e agrupar estas peticións nos primeiros números de orde de preferencia da solicitude, ordenando o resto dos números de orde de convocatoria pedidos sen preferencia a continuación, entre os que tamén se poderán solicitar voluntariamente o resto de números de orde de convocatoria a resultas da localidade para a cal se exerce a preferencia. Igualmente, deberán solicitalo na súa instancia, especificando a localidade de destino onde se atopen adscritos na epígrafe P-1, e achegar o documento acreditativo da devandita preferencia (adscrición provisional), segundo o establecido na base cuarta, punto 7.

9.2. Se non obtiver destino coa súa puntuación nalgún dos números de orde de convocatoria solicitados na localidade para a cal se exerceu a preferencia e non existiren outros/as funcionarios/as tamén con preferencia para a mesma localidade e con maior puntuación, adxudicaráselle aquel número de orde da dita localidade do anexo I que obtivese o concursante con menor puntuación, e no caso de empate entre varios concursantes dirimirase polo número de escalafón, perdendo este o dereito a obter destino nese número de orde, pero poderá optar aos seguintes da súa solicitude de participación.

9.3. Non se terá en conta a preferencia se non cumpre cos seguintes requisitos: solicitar todos os números de orde de convocatoria vacantes do anexo I da localidade de que se trate nos primeiros postos de preferencia da solicitude; facer constar expresamente na epígrafe P-1 do modelo de instancia a localidade para a cal desexa acollerse á preferencia, e achegar o documento aludido no punto 9.1.

10. O persoal funcionario rehabilitado adscrito provisionalmente a que se refire o artigo 68.f) e o número 2 do artigo 72 do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro, deberá participar no primeiro concurso de traslado que se convoque, co obxecto de obter un posto de traballo. De non participar neste concurso ou non obter o posto de traballo solicitado, será destinado, se é o caso, con carácter definitivo a calquera dos non adxudicados aos outros concursantes en calquera ámbito territorial.

11. O persoal funcionario cuxo posto de traballo lle fose adxudicado de forma forzosa, por mor da reordenación de efectivos prevista no artigo 52 do Regulamento orgánico dos corpos de oficiais, auxiliares e axentes da Administración de xustiza, aprobado polo Real decreto 249/1996, do 16 de febreiro, poderá participar nos concursos de traslados, aínda cando non transcorrese o prazo legalmente establecido. Así mesmo, terá dereito preferente, por unha soa vez, para obter outro posto do propio centro de traballo (artigo 51 Real decreto 249/1996, do 16 de febreiro) con ocasión de concurso ordinario en que se ofreza e tomando parte nel.

Para poder exercer o dito dereito deberase axustar ás seguintes especificacións:

– Solicitar nos primeiros lugares da orde de preferencia da solicitude aqueles postos de traballo pertencentes ao centro de traballo para o cal desexa acollerse á citada preferencia.

– Indicar no modelo de instancia marcado como V-3, na epígrafe P-2, o centro de traballo e localidade para a cal desexa acollerse á preferencia.

– Achegar documento acreditativo do seu nomeamento con carácter forzoso para o centro de traballo e localidade indicados na epígrafe P-2.

No caso de que non siga as instrucións especificadas nos tres parágrafos anteriores perderá, para o presente concurso, o dereito preferente que lle recoñece o citado artigo 52.c).

12. O persoal funcionario cuxo posto de traballo lle fose adxudicado mediante un proceso de reasignación forzosa previsto no artigo 67 do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro, poderá participar nos concursos de traslados, aínda cando non transcorrese o prazo legalmente establecido no artigo 46.1 do mesmo regulamento. Así mesmo, terá dereito preferente para obter un posto de traballo no seu centro de destino de orixe no primeiro concurso de postos xenéricos en que se oferten prazas do dito centro.

Para poder exercer o dito dereito deberá axustarse ás seguintes especificacións:

– Solicitar nos primeiros lugares de orde de preferencia da solicitude aqueles postos de traballo pertencentes ao centro de destino para o cal desexa acollerse á citada preferencia.

– Indicar no modelo de instancia marcado como V-3, na epígrafe P-2, o centro de traballo e localidade para a cal desexa acollerse á preferencia.

– Achegar documento acreditativo do seu nomeamento por reasignación forzosa para o centro de destino e localidade indicados na epígrafe P-2.

No caso de que non se seguisen as instrucións especificadas nos tres parágrafos anteriores perderá, para o presente concurso, o dereito preferente que lle recoñece o citado artigo 67.

13. Os/as funcionarios/as que estean a desempeñar un posto singularizado por concurso específico ou por libre designación poderán participar no presente concurso sempre que desempeñasen o citado posto polo menos durante un ano, contado desde a data da súa toma de posesión (artigo 54 ou 62 do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro).

14. Ao resultar irrenunciables os destinos obtidos por instancia do persoal funcionario, en caso de obter destino o reingresado ao servizo mediante concurso de traslado, quedará automaticamente en excedencia no corpo en que se atopaba en activo. Non obstante, aqueles/as funcionarios/as que obtivesen un posto de traballo por concurso específico poderán renunciar a este, se antes da finalización do prazo de toma de posesión, obteñen un destino definitivo no presente concurso, quedando obrigado o interesado a comunicalo ao órgano convocante. De incumprir este deber de comunicación, deberá tomar posesión no primeiro dos destinos adxudicados, segundo o establecido no artigo 53 do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro.

Se o concurso específico se resolve con anterioridade á resolución definitiva do concurso ordinario, prevéndose tamén o transcurso do prazo posesorio daquel, o persoal funcionario afectado deberá tomar posesión do destino obtido no concurso específico, sen ter xa opción para o concurso ordinario. Se o concurso específico se resolve con posterioridade ao concurso ordinario, transcorrendo o prazo posesorio deste, perderá a opción para o concurso específico.

Terceira. Baremos

A valoración de méritos para a adxudicación dos postos de traballo farase de acordo co baremo establecido para valorar a antigüidade (artigo 48.1.a) do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro) e o coñecemento da lingua oficial propia das comunidades autónomas, segundo o establecido na alínea b) do mesmo artigo.

1. Antigüidade. Polos servizos efectivos prestados como funcionario/a de carreira no corpo ou escala para o cal participa outorgaranse dous puntos por cada ano completo de servizos, computándose proporcionalmente os períodos inferiores (0,00555556 por día). Para estes efectos, os meses consideraranse de trinta días e ata un máximo de 60 puntos.

2. Coñecemento oral e escrito da lingua oficial propia das comunidades autónomas. Nas prazas situadas na Comunidade Autónoma de Galicia, o coñecemento oral e escrito da lingua galega, debidamente acreditado por medio de certificación oficial da Comunidade Autónoma, ou homologación do título achegado e do nivel a que corresponda o título, supón o recoñecemento só para estes efectos de ata doce puntos segundo o nivel de coñecementos acreditado nos termos seguintes:

1. Certificado Celga 4 ou equivalente: catro puntos.

2. Curso medio de linguaxe xurídica galega: oito puntos.

3. Curso superior de linguaxe xurídica galega: doce puntos.

A achega de documentos acreditativos do coñecemento do idioma realizarase nos casos previstos no punto 3.6 do Manual do asistente de inscrición.

Os méritos valoraranse na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes. Estes certificados non serán acumulativos, polo que, no caso de que o concursante posúa títulos de varios niveis, só se valorará o superior.

Cuarta. Modelos e prazos de presentación de solicitudes

O modelo da solicitude de inscrición é o anexo II que aparece publicado nesta resolución, o cal non ten validez para a súa presentación salvo como dato informativo das epígrafes que contén, xa que se confeccionará e presentará exclusivamente polos medios indicados no punto 7 da presente base.

1. Anexo II. Recadro V-1: os/as funcionarios/as destinados definitivamente en postos de traballo dos corpos e escalas de xestión, tramitación e auxilio, así como os/as que se atopen en situación de servizos especiais e excedentes por coidado de familiares que teñan reservado o seu posto de traballo en Galicia, formalizarán a súa solicitude sinalando o recadro V-1 do anexo II, cubrirán todas as epígrafes que se lles exixan e presentarana no prazo comprendido entre o día 5 e o día 16 de setembro de 2022, ambos incluídos, segundo o mecanismo indicado no punto 7 da presente base.

2. Anexo II. Recadro V-2: os/as funcionarios/as destinados/as en postos de traballo doutros corpos e escalas da Administración de xustiza ou doutras administracións que se atopen en excedencia do artigo 506.d) da Lei orgánica 19/2003, do 23 de decembro, que modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, nos corpos e escalas de xestión, tramitación ou auxilio, que desexen solicitar prazas ofertadas no presente concurso, formalizarán a súa solicitude sinalando o recadro V-2 do anexo II, cubrirán todas as epígrafes que se lles exixan e presentarana no prazo comprendido entre o día 5 e o día 16 de setembro de 2022, ambos incluídos, segundo o mecanismo indicado no punto 7 da presente base.

3. Anexo II. Recadro V-3: os/as solicitantes que se atopen en calquera das seguintes situacións:

– Excedencia voluntaria por agrupación familiar ou por interese particular.

– Adscrición provisional por reingresar desde a situación de suspensión definitiva.

– Adscrición provisional por reingresar ao ser rehabilitados/as.

– Adscrición provisional por reingresar ao servizo activo que non teñan reserva de posto de traballo.

– Adscrición provisional por cesamento ou renuncia dun posto obtido por libre designación ou por renunciar a un posto obtido por concurso específico.

– Adscrición provisional por reingresar ao cesar como letrados substitutos.

– Aquel persoal funcionario incurso en reordenación de efectivos do artigo 52.c) do Real decreto 249/1996, do 16 de febreiro, ou na reasignación forzosa do artigo 67 do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro.

Formalizarán a súa solicitude sinalando o recadro V-3 do anexo II, cubrirán todas as epígrafes que se lles exixan e presentarana no prazo comprendido entre o día 5 e o día 16 de setembro de 2022, ambos incluídos, segundo o mecanismo indicado no punto 7 da presente base.

4. O persoal funcionario en situación de excedencia voluntaria por interese particular xuntará á súa solicitude a documentación acreditativa do seu paso á dita situación e a declaración xurada de non ter sido separado de calquera das administracións públicas, ambas nun mesmo documento en formato PDF.

O persoal funcionario en situación de excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público, segundo o artigo 506.d) da Lei orgánica do poder xudicial, deberá xuntar á súa solicitude de participación no concurso unha declaración xurada de non se atopar en situación de suspensión firme de funcións.

5. A solicitude para tomar parte neste concurso será única para cada funcionario/a participante, aínda que se soliciten prazas radicadas no territorio das comunidades autónomas con competencias transferidas que, polo tanto, figuren nas convocatorias que simultaneamente a esta realicen os gobernos autónomos e se publiquen, así mesmo, nos boletíns oficiais das comunidades autónomas respectivas.

Do mesmo xeito, mediante unha única instancia, deberán optar por participar desde o corpo en que o/a funcionario/a se atope en activo, ou reingresar ao servizo activo noutro corpo do cal formen parte como excedentes. En caso de presentar dúas instancias solicitando destinos en dous corpos/escalas distintos/as, serán anuladas as dúas solicitudes, e, por tanto, o/a funcionario/a quedará excluído/a da participación no concurso.

Se alguén desexa rectificar unha instancia xa presentada, poderá cubrir e presentar unha nova solicitude, para o/a mesmo corpo/escala en que participaba, antes do remate do prazo de presentación de instancias, a cal anulará automaticamente a presentada con anterioridade, segundo o indicado no punto 7 da presente base.

6. Unha vez finalizado o prazo de presentación de instancias, poderá renunciar á participación no concurso antes da finalización do prazo de alegacións á resolución provisional, segundo o indicado na base primeira, punto 7.

7. Mecanismo de confección e presentación das solicitudes.

A) Confección das solicitudes.

Todas as solicitudes dos modelos V-1, V-2 e V-3 se confeccionarán de forma telemática a través do asistente de inscrición.

Todos/as os/as funcionarios/as que participen no presente concurso de traslados entre funcionarios/as dos corpos de xestión, tramitación e auxilio no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia deberán cubrir a solicitude por medios telemáticos entrando na páxina web do Ministerio de Xustiza, no seguinte enderezo: https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/concursos-traslados/Concurso-traslados-ordinario-Gestion-Tramitacion-Auxilio-2022

Unha vez que entren na devandita páxina premerán na ligazón que aparece nela co nome G.T.A. Concurso de traslados, entrarán no asistente de inscrición e o sistema guiaraos na confección da solicitude, seguindo as instrucións que se lles irá indicando, e deberán consultar o Manual do asistente de inscrición web publicado na dita páxina. Se teñen algunha dúbida poden chamar ao teléfono de atención ao usuario 913 90 46 05.

Con iso conseguirase o obxectivo de evitar erros na transcrición dos códigos, posto que os datos gravados polo concursante quedarán automaticamente almacenados no sistema informático.

Os/as concursantes, previamente á entrada no asistente de inscrición, deberanse identificar electronicamente por algún dos sistemas que ofrece a plataforma Cl@ve:

– DNI electrónico.

– Certificado dixital.

– Cl@ve Pin 24 h.

– Cl@ve permanente.

B) Presentación das solicitudes.

O presente sistema de presentación baséase nos artigos 10.1, 10.2.c) e 36.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Todos/as os/as concursantes de ámbito nacional con modelo de instancia V-1, V-2 ou V-3 gravarán e presentarán as solicitudes de acordo coas instrucións descritas no Manual do asistente de inscrición.

Terán en conta basicamente o seguinte:

– Non se presentará ningunha instancia de participación no concurso en formato papel.

– O uso do asistente de inscrición xa non é só para confeccionar a instancia, senón que é un proceso de inscrición completo, é dicir, que unha vez gravada e confirmada a instancia no dito asistente, dentro do prazo establecido, xa estará presentada no departamento correspondente do Ministerio de Xustiza.

– Se algún dos solicitantes quere modificar unha instancia xa confirmada, dentro do prazo de presentación de solicitudes, poderá volver xerar e confirmar unha nova a través do asistente de inscrición.

– Dentro do período de inscrición, pódense xerar e confirmar tantas instancias como se desexe, tendo en conta que só terá validez no concurso a última instancia presentada, é dicir, que unha vez gravada e confirmada a primeira instancia, cada nova acción realizada (nova instancia gravada e confirmada, ou renuncia á participación no concurso), anulará a acción realizada anteriormente, polo que quedará activa unicamente a última.

– Pódense presentar, xunto coa instancia, os documentos necesarios nos casos en que se requira.

– Serán rexeitadas aquelas solicitudes que non se confeccionasen telematicamente co devandito asistente de inscrición.

C) Renuncias.

Durante o prazo de presentación de instancias, os participantes poderán presentar cantas instancias crean oportuno, así como renunciar á participación no concurso, manténdose activa unicamente, como xa se indicou no punto B, a última acción realizada.

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, poderán renunciar á participación no concurso, segundo o indicado na base primeira, punto 7, pero non se poderá realizar a través do asistente de inscrición, pois xa estará pechado a modificacións, polo que enviará asinado e escaneado o anexo IV (modelo de alegacións), xunto coa documentación xustificativa da dita renuncia, a través do correo electrónico concursos.admonjusticia@mjusticia.es

Ao enviar o correo electrónico, indicarán na epígrafe Asunto: renuncia, nun único ficheiro, o cal terá a denominación do nome, apelidos, NIF e modelo de instancia do interesado (por exemplo: Luis Pérez Pérez 00000000K V1).

Quinta. Peticións condicionadas

No caso de estaren interesados nas vacantes que se anuncian para un mesmo municipio, partido xudicial ou provincia dous/dúas funcionarios/as do mesmo ou distinto corpo/escala, poderán condicionar a súa petición ao feito de que ambos obteñan destino no mesmo municipio, partido xudicial ou provincia, entendéndose en caso contrario desistidas as peticións condicionadas efectuadas por ambos. Os/as funcionarios/as que se acollan a esta petición condicionada deberán concretalo na súa instancia na epígrafe C, especificando o nome, apelidos e NIF da persoa con quen condicionan. Se algún dos concursantes non o indica na epígrafe C quedarán anuladas ambas as instancias.

Polo feito de cubriren a epígrafe C da instancia enténdese que se acollen á petición condicionada prevista no artigo 48.2 do Regulamento de ingreso e provisión de postos de traballo en todos os números de orde solicitados.

Sexta. Tramitación

O Ministerio de Xustiza efectuará a baremación en función das bases de datos de antigüidade e idioma existentes nas súas dependencias e dos datos que figuren nas solicitudes, e poderá solicitar información complementaria ás comunidades autónomas con competencias transferidas, se for necesario.

Sétima. Adxudicacións

1. A orde de prioridade para a adxudicación dos postos de traballo virá dada pola puntuación total obtida segundo os baremos establecidos na base terceira desta convocatoria.

2. En caso de empate na puntuación total, incluído o idioma, acudirase para dirimilo á maior antigüidade no corpo de que se trate e, de persistir o empate, ao número de orde obtida no proceso selectivo de acceso ao dito corpo.

Oitava. Resolución provisional

1. A presente convocatoria será resolta provisionalmente de forma coordinada entre o Ministerio de Xustiza e os órganos competentes das comunidades autónomas con competencias transferidas, de forma que se publiquen simultaneamente no Boletín Oficial del Estado, na páxina web do Ministerio de Xustiza e na páxina web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, así como na intranet da Dirección Xeral de Xustiza da Xunta de Galicia.

2. A resolución provisional porá á disposición das persoas interesadas na páxina web do Ministerio de Xustiza (www.mjusticia.gob.es) e na páxina web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes os anexos III de todas as persoas participantes, a relación de persoas excluídas coas causas de exclusión e a relación en orde alfabética das adxudicacións.

O anexo III é a solicitude do concursante, con expresión dos seus datos persoais, da súa situación administrativa, e o número de orde e a denominación dos destinos gravados no asistente de inscrición coa preferencia desexada pola persoa interesada, e constará, ademais, a información relativa ao baremo dos méritos, o destino provisionalmente adxudicado, se é o caso, e os números de orde rexeitados e a súa causa. Este anexo III será visible unicamente para cada interesado/a, pero non para o resto de concursantes, en virtude do dereito fundamental das persoas físicas á protección de datos persoais, amparado polo artigo 18.4 da Constitución española, e desenvolto pola Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, na cal se sinala a obriga de gardar o deber de confidencialidade no tratamento dos datos persoais das persoas físicas.

3. Contra a resolución provisional, o anexo III e a relación de persoas excluídas caberá formular alegacións desde a data que nela se indique e durante o prazo que igualmente se estableza, para o que deberán achegar no dito prazo o anexo IV expoñendo os motivos, asinado e escaneado, e a proba documental oportuna, de acordo co establecido no artigo 73 da Lei do procedemento administrativo común das administracións públicas, a través do correo electrónico concursos.admonjusticia@mjusticia.es, indicando na epígrafe Asunto: apelidos, nome e NIF. Tanto o anexo IV como a documentación enviaranse nun único ficheiro co título dos seus apelidos, nome, NIF e modelo de instancia.

De non se reclamar no prazo establecido, entenderase que amosa a súa conformidade e aceptación dos datos contidos, da súa baremación e do destino provisionalmente adxudicado.

As ditas alegacións serán comprobadas, resolverase o que proceda en dereito e o resultado será reflectido na resolución definitiva do concurso, polo que non será notificado persoalmente aos interesados.

Ao tratarse dun concurso a resultas, os destinos provisionalmente adxudicados poden sufrir modificacións na resolución definitiva, como consecuencia das correccións que se puidesen producir na xestión das instancias. En calquera caso, os destinos asignados provisionalmente non supoñen expectativa de dereito respecto da resolución definitiva do concurso

Novena. Resolución definitiva e prazo posesorio

1. Unha vez resoltas as alegacións, a presente convocatoria será resolta definitivamente, de forma coordinada entre o Ministerio de Xustiza e os órganos competentes das comunidades autónomas con competencias transferidas.

2. As resolucións do concurso poderanse separar por corpos, co fin de que os cesamentos dos/das funcionarios/as concursantes poidan ser graduais no tempo, se a Administración considera que a súa acumulación nunha mesma data pode ser prexudicial para o servizo público.

3. Se non se logra a simultaneidade de publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del Estado, os prazos computaranse desde o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial del Estado.

4. O prazo de toma de posesión será de tres días hábiles se non implica cambio de localidade do/da funcionario/a; oito días hábiles se implica cambio de localidade dentro da comunidade autónoma e vinte días hábiles se implica cambio de comunidade autónoma, con excepción da Comunidade Autónoma de Canarias, Comunidade Autónoma das Illes Balears, Cidade de Ceuta e Cidade de Melilla, en que será dun mes tanto se o posto de traballo nas illas ou nas cidades é o de orixe coma se é o de destino.

O devandito prazo de toma de posesión comezará a contarse a partir do día hábil seguinte ao do cesamento, que se deberá efectuar nas datas que se indiquen na resolución definitiva do concurso.

5. O cómputo dos prazos posesorios iniciarase cando rematen as vacacións, os permisos ou licenzas que estean a gozar os/as funcionarios/as, salvo que, por circunstancias excepcionais debidamente motivadas, se suspenda ou revogue o seu desfrute.

Décima. Carácter dos destinos adxudicados

1. Os traslados que deriven da resolución do presente concurso terán a consideración de voluntarios para os efectos previstos no Real decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo.

2. Os destinos adxudicados na resolución definitiva serán irrenunciables.

Décimo primeira. Limitación para concursar

Aqueles/as funcionarios/as que obteñan destino definitivo no presente concurso non poderán participar noutro concurso de traslados para o mesmo corpo ou escala ata que non transcorran os prazos establecidos no artigo 529.3 da Lei orgánica 19/2003, do 23 de decembro, que modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, e no artigo 46.1 do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro.

Décimo segunda. Recursos

Contra a presente resolución poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a Dirección Xeral de Xustiza da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, no prazo dun mes, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo de Galicia, no prazo de dous meses, segundo o disposto no artigo 9 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2022

José Tronchoni Albert
Director xeral de Xustiza

ANEXO I

Corpo: xestión PA.

Comunidades transferidas.

Nº orde

Denominación

ATP

Localidade

Provincia

Vacantes

Resultas

Idioma

Galicia

3800

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 (Rex. Civil)

Xestión P.A.

Betanzos

A Coruña

1

X

S

10008

Xulgado de Paz de Camariñas

Xestión P.A. Secretaría

Camariñas

A Coruña

1

S

3806

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 (VSM)

Xestión P.A.

Carballo

A Coruña

2

S

3809

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 (Rex. Civil)

Xestión P.A.

Carballo

A Coruña

1

X

S

161

Tribunal Superior de Xustiza. Sala Contencioso-Administrativo

Xestión P.A.

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

1546

Xulgado de Primeira Instancia número 3 (Familia)

Xestión P.A.

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

1552

Xulgado de Primeira Instancia número 5

Xestión P.A.

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

12116

Xulgado de Primeira Instancia número 12

Xestión P.A.

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

13321

Xulgado de Primeira Instancia número 13

Xestión P.A.

Coruña, A

A Coruña

2

X

S

6631

Xulgado do Social número 1

Xestión P.A.

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

14215

Xulgado do Social número 6

Xestión P.A.

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

14852

Xulgado do Social número 7

Xestión P.A.

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

15228

Xulgado do Mercantil número 3

Xestión P.A.

Coruña, A

A Coruña

2

S

5947

Xulgado do Penal número 5

Xestión P.A.

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

956

Rexistro Civil número 1

Xestión P.A.

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

3827

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 (Rex. Civil)

Xestión P.A.

Noia

A Coruña

1

X

S

3833

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1

Xestión P.A.

Ortigueira

A Coruña

1

X

S

12119

Xulgado de Primeira Instancia número 6 (Familia)

Xestión P.A.

Santiago de Compostela

A Coruña

1

X

S

11117

Xulgado de Instrución número 3 (VSM)

Xestión P.A.

Santiago de Compostela

A Coruña

1

X

S

12078

Servizo de Atención ao Cidadán e ás Vítimas

Xestión P.A.

Santiago de Compostela

A Coruña

1

S

10118

Xulgado de Paz de Guitiriz

Xestión P.A. Secretaría

Guitiriz

Lugo

1

S

11511

Xulgado de Primeira Instancia número 3 (Rex. Civil)

Xestión P.A.

Lugo

Lugo

2

X

S

11517

Xulgado de Instrución número 1

Xestión P.A.

Lugo

Lugo

1

X

S

6718

Xulgado do Social número 2

Xestión P.A.

Lugo

Lugo

1

X

S

9553

Servizo Común de Apoio

Xestión P.A.

Lugo

Lugo

2

X

S

10872

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2

Xestión P.A.

Barco de Valdeorras, O

Ourense

1

X

S

11138

Xulgado de Primeira Instancia número 5

Xestión P.A.

Ourense

Ourense

1

X

S

6869

Xulgado do Social número 3

Xestión P.A.

Ourense

Ourense

1

X

S

13418

Xulgado do Social número 4

Xestión P.A.

Ourense

Ourense

1

X

S

4534

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 (VSM)

Xestión P.A.

Verín

Ourense

1

X

S

10269

Xulgado de Paz de Bueu

Xestión P.A. Secretaría

Bueu

Pontevedra

1

S

4675

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 (VSM)

Xestión P.A.

Cangas

Pontevedra

1

X

S

4687

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 (Rex. Civil)

Xestión P.A.

Marín

Pontevedra

2

X

S

10482

Xulgado de Primeira Instancia número 1

Xestión P.A.

Pontevedra

Pontevedra

1

X

S

6197

Xulgado do Penal número 1

Xestión P.A.

Pontevedra

Pontevedra

1

X

S

4654

Servizo Común de Notificacións e Embargos

Xestión P.A.

Pontevedra

Pontevedra

1

X

S

4696

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2

Xestión P.A.

Porriño, O

Pontevedra

1

X

S

4699

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 3 (VSM)

Xestión P.A.

Porriño, O

Pontevedra

1

X

S

8130

Xulgado de Paz de Silleda

Xestión P.A. Secretaría

Silleda

Pontevedra

1

S

706

Audiencia Provincial. Sección número 6 Civil (Despr. de Pontevedra)

Xestión P.A.

Vigo

Pontevedra

1

X

S

12053

Xulgado de Primeira Instancia número 4

Xestión P.A.

Vigo

Pontevedra

1

X

S

1936

Xulgado de Primeira Instancia número 5 (Familia)

Xestión P.A.

Vigo

Pontevedra

1

X

S

1948

Xulgado de Primeira Instancia número 9

Xestión P.A.

Vigo

Pontevedra

1

X

S

1954

Xulgado de Primeira Instancia número 11

Xestión P.A.

Vigo

Pontevedra

1

X

S

10756

Xulgado de Primeira Instancia número 13

Xestión P.A.

Vigo

Pontevedra

1

X

S

2908

Xulgado de Instrución número 4

Xestión P.A.

Vigo

Pontevedra

1

X

S

6944

Xulgado do Social número 3

Xestión P.A.

Vigo

Pontevedra

1

X

S

11387

Xulgado de Violencia Sobre a Muller número 1

Xestión P.A.

Vigo

Pontevedra

1

X

S

6206

Xulgado do Penal número 1

Xestión P.A.

Vigo

Pontevedra

1

X

S

4720

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1

Xestión P.A.

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1

X

S

4723

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 (Rex. Civil)

Xestión P.A.

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1

X

S

Corpo: tramitación PA.

Comunidades transferidas.

Nº orde

Denominación

ATP

Localidade

Provincia

Vacantes

Resultas

Idioma

Galicia

9535

Oficina Decanato

Tramitación P.A.

Betanzos

A Coruña

1

S

3801

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 (Rex. Civil)

Tramitación P.A.

Betanzos

A Coruña

1

X

S

13319

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 4

Tramitación P.A.

Betanzos

A Coruña

1

X

S

1027

Oficina Decanato

Tramitación P.A.

Coruña, A

A Coruña

3

X

S

156

Secretaría do Goberno

Tramitación P.A.

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

162

Tribunal Superior de Xustiza. Sala Contencioso-Administrativo

Tramitación P.A.

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

1544

Xulgado de Primeira Instancia número 2

Tramitación P.A.

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

1547

Xulgado de Primeira Instancia número 3 (Familia)

Tramitación P.A.

Coruña, A

A Coruña

2

X

S

1553

Xulgado de Primeira Instancia número 5

Tramitación P.A.

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

10754

Xulgado de Primeira Instancia número 11

Tramitación P.A.

Coruña, A

A Coruña

3

X

S

5376

Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1

Tramitación P.A.

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

15229

Xulgado do Mercantil número 3

Tramitación P.A.

Coruña, A

A Coruña

3

S

11551

Xulgado de Violencia sobre a Muller número 1

Tramitación P.A.

Coruña, A

A Coruña

3

X

S

5945

Xulgado do Penal número 4

Tramitación P.A.

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

5948

Xulgado do Penal número 5

Tramitación P.A.

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

11947

Fiscalía Provincial

Tramitación P.A. (GU)

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

9526

Servizo Común de Apoio do Decanato

Tramitación P.A.

Coruña, A

A Coruña

4

X

S

11036

Instituto Medicina Legal. Subdirección

Tramitación P.A.

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

9538

Oficina Decanato

Tramitación P.A.

Ferrol

A Coruña

2

X

S

9704

Xulgado do Penal número 2

Tramitación P.A.

Ferrol

A Coruña

1

X

S

3831

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 (VSM/Rex. Civil)

Tramitación P.A.

Ordes

A Coruña

1

X

S

3837

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 (VSM/Rex. Civil)

Tramitación P.A.

Padrón

A Coruña

1

X

S

3840

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 (Rex. Civil)

Tramitación P.A.

Ribeira

A Coruña

1

X

S

11121

Oficina Decanato

Tramitación P.A.

Santiago de Compostela

A Coruña

2

X

S

11100

Xulgado de Primeira Instancia número 2

Tramitación P.A.

Santiago de Compostela

A Coruña

1

X

S

12120

Xulgado de Primeira Instancia número 6 (Familia)

Tramitación P.A.

Santiago de Compostela

A Coruña

1

X

S

11112

Xulgado de Instrución número 1

Tramitación P.A.

Santiago de Compostela

A Coruña

1

X

S

11115

Xulgado de Instrución número 2

Tramitación P.A.

Santiago de Compostela

A Coruña

1

X

S

11118

Xulgado de Instrución número 3 (VSM)

Tramitación P.A.

Santiago de Compostela

A Coruña

1

X

S

5391

Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1

Tramitación P.A.

Santiago de Compostela

A Coruña

1

X

S

11949

Fiscalía de área

Tramitación P.A. (GU)

Santiago de Compostela

A Coruña

1

X

S

1033

Servizo Común de Notificacións e Embargos

Tramitación P.A.

Santiago de Compostela

A Coruña

1

X

S

11124

Servizo de apoio

Tramitación P.A.

Santiago de Compostela

A Coruña

1

X

S

14632

Instituto Medicina Legal. Subdirección

Tramitación P.A.

Santiago de Compostela

A Coruña

1

S

4131

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1

Tramitación P.A.

Fonsagrada, A

Lugo

1

X

S

9541

Oficina Decanato

Tramitación P.A.

Lugo

Lugo

2

X

S

11524

Xulgado de Instrución número 3 (VSM)

Tramitación P.A.

Lugo

Lugo

1

X

S

6034

Xulgado do Penal número 1

Tramitación P.A.

Lugo

Lugo

1

X

S

11952

Fiscalía Provincial

Tramitación P.A. (GU)

Lugo

Lugo

1

X

S

9565

Servizo Común de Notificacións e Embargos

Tramitación P.A.

Lugo

Lugo

1

X

S

4137

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 (Rex. Civil)

Tramitación P.A.

Mondoñedo

Lugo

1

X

S

4143

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 (Rex. Civil)

Tramitación P.A.

Monforte de Lemos

Lugo

1

X

S

4146

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1

Tramitación P.A.

Sarria

Lugo

1

X

S

4155

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 (Rex. Civil)

Tramitación P.A.

Viveiro

Lugo

1

X

S

4514

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 (VSM/Rex. Civil)

Tramitación P.A.

Barco de Valdeorras, O

Ourense

1

X

S

9544

Oficina Decanato

Tramitación P.A.

Ourense

Ourense

2

X

S

11127

Xulgado de Primeira Instancia número 1

Tramitación P.A.

Ourense

Ourense

1

X

S

6864

Xulgado do Social número 1

Tramitación P.A.

Ourense

Ourense

1

X

S

9844

Xulgado do Contencioso-Administrativo número 2

Tramitación P.A.

Ourense

Ourense

1

X

S

4538

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 (Rex. Civil)

Tramitación P.A.

Verín

Ourense

1

X

S

4658

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 (Rex. Civil)

Tramitación P.A.

Caldas de Reis

Pontevedra

1

X

S

4691

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 (VSM)

Tramitación P.A.

Marín

Pontevedra

1

X

S

4703

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 (VSM)

Tramitación P.A.

Ponteareas

Pontevedra

1

X

S

4706

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 (Rex. Civil)

Tramitación P.A.

Ponteareas

Pontevedra

1

X

S

12126

Xulgado de Primeira Instancia número 5 (Familia)

Tramitación P.A.

Pontevedra

Pontevedra

1

X

S

13428

Xulgado do Social número 4

Tramitación P.A.

Pontevedra

Pontevedra

1

X

S

6201

Xulgado do Penal número 2

Tramitación P.A.

Pontevedra

Pontevedra

1

X

S

13431

Xulgado do Penal número 4 (VSM)

Tramitación P.A.

Pontevedra

Pontevedra

1

X

S

11957

Fiscalía Provincial

Tramitación P.A. (GU)

Pontevedra

Pontevedra

3

X

S

1088

Oficina Decanato

Tramitación P.A.

Vigo

Pontevedra

3

X

S

1931

Xulgado de Primeira Instancia número 2

Tramitación P.A.

Vigo

Pontevedra

1

X

S

1949

Xulgado de Primeira Instancia número 9

Tramitación P.A.

Vigo

Pontevedra

1

X

S

1952

Xulgado de Primeira Instancia número 10

Tramitación P.A.

Vigo

Pontevedra

1

X

S

2906

Xulgado de Instrución número 3

Tramitación P.A.

Vigo

Pontevedra

1

X

S

11388

Xulgado de Violencia sobre a Muller número 1

Tramitación P.A.

Vigo

Pontevedra

1

X

S

6210

Xulgado do Penal número 2

Tramitación P.A.

Vigo

Pontevedra

2

X

S

11960

Fiscalía de Área

Tramitación P.A. (GU)

Vigo

Pontevedra

6

X

S

4721

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1

Tramitación P.A.

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

3

X

S

4724

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 (Rex. Civil)

Tramitación P.A.

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1

X

S

Corpo: auxilio xudicial.

Comunidades transferidas.

Nº orde

Denominación

ATP

Localidade

Provincia

Vacantes

Resultas

Idioma

Galicia

3802

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 (Rex. Civil)

Auxilio xudicial

Betanzos

A Coruña

1

X

S

13320

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 4

Auxilio xudicial

Betanzos

A Coruña

1

X

S

1028

Oficina Decanato

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

4

X

S

1548

Xulgado de Primeira Instancia número 3 (Familia)

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

1

S

1551

Xulgado de Primeira Instancia número 4

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

1

S

1569

Xulgado de Primeira Instancia número 10 (Familia)

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

1

S

6633

Xulgado do Social número 1

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

9649

Xulgado do Mercantil número 1

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

1

S

15230

Xulgado do Mercantil número 3

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

1

S

11552

Xulgado de Violencia sobre a Muller número 1

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

2

S

5937

Xulgado do Penal número 1

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

5946

Xulgado do Penal número 4

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

2

S

11948

Fiscalía Provincial

Auxilio xudicial (GU)

Coruña, A

A Coruña

3

X

S

1031

Servizo Común de Notificacións e Embargos

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

1

X

S

9539

Oficina Decanato

Auxilio xudicial

Ferrol

A Coruña

1

S

11821

Xulgado de Primeira Instancia número 4 (Rex. Civil)

Auxilio xudicial

Ferrol

A Coruña

1

X

S

3832

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 (VSM/Rex. Civil)

Auxilio xudicial

Ordes

A Coruña

2

S

7730

Xulgado de Paz de Outes

Auxilio xudicial

Outes

A Coruña

1

S

11122

Oficina Decanato

Auxilio xudicial

Santiago de Compostela

A Coruña

1

X

S

506

Audiencia Provincial. Sección número 6 Civil e Penal (Despr.)

Auxilio xudicial

Santiago de Compostela

A Coruña

1

X

S

11110

Xulgado de Primeira Instancia número 5

Auxilio xudicial

Santiago de Compostela

A Coruña

1

S

12121

Xulgado de Primeira Instancia número 6 (Familia)

Auxilio xudicial

Santiago de Compostela

A Coruña

1

S

11119

Xulgado de Instrución número 3 (VSM)

Auxilio xudicial

Santiago de Compostela

A Coruña

1

S

5958

Xulgado do Penal número 2

Auxilio xudicial

Santiago de Compostela

A Coruña

1

X

S

1034

Servizo Común de Notificacións e Embargos

Auxilio xudicial

Santiago de Compostela

A Coruña

1

X

S

14633

Instituto Medicina Legal. Subdirección

Auxilio xudicial

Santiago de Compostela

A Coruña

1

S

4126

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1

Auxilio xudicial

Becerreá

Lugo

1

X

S

9542

Oficina Decanato

Auxilio xudicial

Lugo

Lugo

1

S

548

Audiencia Provincial. Sección número 1 Civil (Mercantil)

Auxilio xudicial

Lugo

Lugo

1

S

11507

Xulgado de Primeira Instancia número 1

Auxilio xudicial

Lugo

Lugo

1

S

11510

Xulgado de Primeira Instancia número 2 (Mercantil)

Auxilio xudicial

Lugo

Lugo

1

S

12777

Xulgado de Primeira Instancia número 5

Auxilio xudicial

Lugo

Lugo

1

S

6035

Xulgado do Penal número 1

Auxilio xudicial

Lugo

Lugo

1

X

S

6038

Xulgado do Penal número 2 (VSM)

Auxilio xudicial

Lugo

Lugo

2

S

11953

Fiscalía Provincial

Auxilio xudicial (GU)

Lugo

Lugo

1

X

S

4156

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 (Rex. Civil)

Auxilio xudicial

Viveiro

Lugo

1

S

9545

Oficina Decanato

Auxilio xudicial

Ourense

Ourense

1

S

646

Audiencia Provincial. Sección número 2 Penal (Mercantil)

Auxilio xudicial

Ourense

Ourense

1

X

S

4674

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 (Rex. Civil)

Auxilio xudicial

Cangas

Pontevedra

1

X

S

10877

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 3

Auxilio xudicial

Cangas

Pontevedra

1

X

S

4704

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 (VSM)

Auxilio xudicial

Ponteareas

Pontevedra

1

X

S

9547

Oficina Decanato

Auxilio xudicial

Pontevedra

Pontevedra

2

X

S

701

Audiencia Provincial. Sección número 4 Penal (VSM)

Auxilio xudicial

Pontevedra

Pontevedra

1

X

S

10493

Xulgado de Primeira Instancia número 4 (Rex. Civil)

Auxilio xudicial

Pontevedra

Pontevedra

1

X

S

6931

Xulgado do Social número 1

Auxilio xudicial

Pontevedra

Pontevedra

1

X

S

6937

Xulgado do Social número 3

Auxilio xudicial

Pontevedra

Pontevedra

1

X

S

6202

Xulgado do Penal número 2

Auxilio xudicial

Pontevedra

Pontevedra

1

X

S

4656

Servizo Común de Notificacións e Embargos

Auxilio xudicial

Pontevedra

Pontevedra

1

X

S

1089

Oficina Decanato

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

4

X

S

705

Audiencia Provincial. Sección número 5 Penal (Despr. de Pontevedra)

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

1

X

S

6949

Xulgado do Social número 4

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

1

X

S

10930

Xulgado do Contencioso-Administrativo número 2

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

1

S

11389

Xulgado de Violencia sobre a Muller número 1

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

1

X

S

6211

Xulgado do Penal número 2

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

1

X

S

6214

Xulgado do Penal número 3

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

1

X

S

4722

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1

Auxilio xudicial

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1

X

S

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file