Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 196 Venres, 14 de outubro de 2022 Páx. 55164

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Vigo

ANUNCIO da resolución das alegacións presentadas á oferta de emprego público de estabilización do emprego temporal (expediente 39.998/220).

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 15 de setembro de 2022, adoptou o seguinte acordo:

Primeiro. Resolver as alegacións presentadas en prazo á oferta de emprego público de estabilización do emprego temporal do Concello de Vigo, en cumprimento das obrigas previstas na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade nas administracións públicas, relacionadas en dilixencia do 8 de xullo de 2022 (trámite 117 do expediente 39.998/220) consonte os informes emitidos e incorporados ao expediente 39.998/220, do 8 de setembro de 2022, e que figuran anexados como trámites 137,138 e 139 do expediente citado, así como dos informes municipais emitidos no 39.712/220.

Segundo. Aprobar, como consecuencia da estimación, estimación parcial e desestimación das alegacións presentadas, así como das retificacións de erros detectados e incorporados aos informes municipais emitidos, o cadro da oferta de emprego de estabilización do Concello de Vigo, nos termos dos informes emitidos (trámites 137, 138 e 139 do expediente electrónico 39.998/220, e informes municipais emitidos no expediente 39.712/220) segundo teor literal seguinte:

1. Prazas que cumpren cos requisitos previstos na disposición adiciona 6º e 8ª da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para ser incluídas no proceso de estabilización de emprego temporal e convocadas polo sistema de concurso:

Denominación

Grupo

Tipo de vínculo xurídico (funcionarios de carreira/persoal laboral fixo)

Número de prazas ofertadas

Sistema selectivo

Técnico/a de Departamento de Música Tradicional-Emao

A1

Laboral fixo

1

Concurso

Director/a de Réxime Interior-zoo

A1

Laboral fixo

1

Concurso

Veterinario/a-zoo

A1

Laboral fixo

1

Concurso

Licenciado/a en Dereito

A1

Laboral fixo

1

Concurso

Licenciado/a en Ciencias do Traballo

A1

Laboral fixo

1

Concurso

Licenciado/a Psicoloxía

A1

Laboral fixo

1

Concurso

Técnico/a superior-director/a (licenciado en Filosofia, Ciencias Educación e Pedagoxía)

A1

Laboral fixo

1

Concurso

Técnico/a superior-coordinador/a do Plan de emprego municipal (enxeñeiro/a)

A1

Laboral fixo

1

Concurso

Diplomado/a en Traballo Social

A2

Funcionario/a de carreira

7

Concurso

Diplomado/a en Traballo Social

A2

Laboral fixo

1

Concurso

Técnico/a medio/a biblioteca

A2

Laboral fixo

1

Concurso

Técnico/a medio/a de arquivo

A2

Funcionario/a de carreira

1

Concurso

Técnico/a medio/a responsable de obras programas municipais de emprego (arquitecto/a técnico/a en execución de obras)

A2

Laboral fixo

1

Concurso

Técnico/a medio/a-administrador/a programas Municipais de emprego (licenciado/a en Ciencias Económicas e Empresariais)

A2

Laboral fixo

1

Concurso

Técnico/a medio/a-titor/a de programas municipais de emprego

A2

Laboral fixo

1

Concurso

Técnico/a medio/a-diplomado/a en Educación Social

A2

Laboral fixo

1

Concurso

Titulado/a medio

A2

Laboral fixo

1

Concurso

Técnico/a de orientación laboral

A2

Laboral fixo

6

Concurso

Conservador/a

A2

Funcionario/a de carreira

1

Concurso

Mestre/a de oficios emao

A2

Laboral fixo

1

Concurso

Administrativo/a

C1

Funcionario/a de carreira

1

Concurso

Mestre/a de formación Emao

C1

Funcionario/a de carreira

4

Concurso

Mestre/a de formación Emao

C1

Laboral fixo

4

Concurso

Delineante

C1

Laboral fixo

1

Concurso

Administrativo/a

C1

Laboral fixo

3

Concurso

Administrativo/a de servizos turísticos

C1

Laboral fixo

3

Concurso

Encargado/a responsable de programas municipais de emprego

C1

Laboral fixo

1

Concurso

Auxiliar administrativo/a

C2

Funcionario/a de carreira

10

Concurso

Auxiliar administrativo/a

C2

Laboral fixo

2

Concurso

Oficial coidador de mantemento vixilancia e control

C2

Laboral fixo

3

Concurso

Oficial sepultureiro/a

C2

Laboral fixo

1

Concurso

Oficial de instalacións municipais

C2

Laboral fixo

1

Concurso

Oficial de instalacións deportivas

C2

Laboral fixo

1

Concurso

Oficial de mantemento e deportes

C2

Laboral fixo

3

Concurso

Axudante de mantemento e deportes

E

Laboral fixo

4

Concurso

Ordenanza porteiro/a

E

Funcionario/a de carreira

7

Concurso

Axudante de mantemento

E

Laboral fixo

9

Concurso

2. Prazas que cumpren cos requisitos previstos no artigo 2 da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para ser incluídas no proceso de estabilización de emprego temporal e convocadas polo sistema de concurso-oposición:

Denominación

Grupo

Tipo de vínculo xurídico (funcionarios de carreira/persoal laboral fixo)

Número de prazas ofertadas

Sistema selectivo

Auxiliar administrativo/a

C2

Funcionario/a de carreira

1

Concurso-oposición

Oficial de instalacions municipais

C2

Funcionario/a de carreira

2

Concurso-oposición

Oficial desinfector/a

C2

Funcionario/a de carreira

2

Concurso-oposición

Terceiro. Ordenar a publicación no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra e nos diarios oficiais que correspondan, para os efectos da preceptiva publicidade.

Cuarto. Notificar este acordo aos recorrentes, significándolles que contra el poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de 2 meses, contados desde o seguinte ao da notificación do acto administrativo que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Vigo, 19 de setembro de 2022

O alcalde
P.D. (Decreto da Alcaldía do 16.4.2021, Acordo da Xunta de Goberno Local do 22.4.2021 e Resolución da Alcaldía do 6.9.2022)
Patricia Rodríguez Calviño
Concelleira delegada da Área de Seguridade, Contratación e Xestión Municipal