Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 202 Luns, 24 de outubro de 2022 Páx. 56134

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 3 de outubro de 2022 pola que se publica a modificación do plan de estudos de graduado ou graduada en Enxeñaría Mecánica.

O plan de estudos do título de graduado ou graduada en Enxeñaría Mecánica pola Universidade da Coruña foi publicado pola Resolución do 30 de marzo de 2011 no Boletín Oficial del Estado (BOE) do 18 de abril, unha vez establecido o carácter oficial do título polo Acordo do Consello de Ministros do 11 de febreiro de 2011, publicado mediante a Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 25 de febreiro de 2011 no BOE do 16 de marzo.

A Universidade da Coruña presentou unha solicitude de modificación do plan de estudos do grao en Enxeñaría Mecánica que obtivo o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) o día 5 de xullo de 2019.

O Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, dispón no artigo 28 o procedemento para a modificación de plans de estudo conducentes á obtención de títulos xa verificados.

Polo exposto,

RESOLVO:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Enxeñaría Mecánica pola Universidade da Coruña coas modificacións aprobadas, que se estrutura segundo consta no anexo e con efectos desde o curso académico 2019/20.

A Coruña, 3 de outubro de 2022

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Plan de estudos conducente á obtención do título de graduado
ou graduada en Enxeñaría Mecánica pola Universidade da Coruña

Código RUCT: 2502212.

Este título habilita para o exercicio da profesión regulada de enxeñeiro técnico industrial, de acordo coa Orde CIN/351/2009, do 9 de febreiro, pola que se establecen os requisitos para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio da dita profesión (BOE do 20 de febreiro).

Plan de estudos que se inicia no curso 2019/20 por modificación do plan anterior.

Estrutura das ensinanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, punto 5.1).

1. Rama de coñecemento a que se adscribe o título: Enxeñaría e Arquitectura.

2. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS, por tipo de disciplina:

Tipo de disciplina

Créditos ECTS

Formación básica (FB)………………….

Obrigatorias (OB)…..….……………...…

Optativas (OP)…..…….…………………

Traballo fin de grao (TFG)………..…….

Total………………………………………

60

132

36

12

240

3. Mencións do título.

O título de graduado ou graduada en Enxeñaría Mecánica pódese obter sen mención ou coas mencións que se indican a seguir:

– Mención en Estruturas e Construción.

– Mención en Mecánica de Máquinas.

4. Contido do plan de estudos.

4.1. Créditos de formación básica: distribución por materias e rama de coñecemento.

Rama de coñecemento

Materia

Disciplina

Créditos ECTS

Curso

Enxeñaría e Arquitectura

Matemáticas

Cálculo

6

Álxebra

6

Estatística

6

Ecuacións Diferenciais

6

Expresión Gráfica

Expresión Gráfica

6

Física

Física I

6

Física II

6

Informática

Informática

6

Química

Química

6

Empresa

Xestión Empresarial

6

4.2. Contido do plan de estudos por módulo.

Módulo

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Curso

Formación Básica

Cálculo

FB

6

Expresión Gráfica

FB

6

Física I

FB

6

Informática

FB

6

Química

FB

6

Álxebra

FB

6

Estatística

FB

6

Física II

FB

6

Xestión Empresarial

FB

6

Ecuacións Diferenciais

FB

6

Común á Rama Industrial

Ciencia de Materiais

OB

6

Fundamentos de Electricidade

OB

6

Resistencia de Materiais

OB

6

Termodinámica

OB

6

Fundamentos de Automática

OB

6

Fundamentos de Electrónica

OB

6

Enxeñaría Medioambiental

OB

6

Mecánica de Fluídos

OB

6

Teoría de Máquinas

OB

6

Mecánica

OB

6

Tecnoloxías de Fabricación

OB

6

Organización de Empresas

OB

6

Xestión de Proxectos

OB

6

Tecnoloxía Específica (Mecánica)

Calor e Frío Industrial/Refrixeración

OB

6

Estruturas

OB

6

Máquinas Térmicas e Hidráulicas

OB

6

Resistencia de Materiais II

OB

6

Tecnoloxía de Máquinas

OB

6

Metroloxía e Control de Calidade

OB

6

Deseño e Análise Asistido por Ordenador

OB

6

Construcións Industriais I

OB

6

Enxeñaría de Materiais

OB

6

Optativas

Mención en Estruturas e Construción

Modelización de Estruturas por Elementos Finitos

OP

6

Tipoloxías Estruturais

OP

6

Tecnoloxía e Deseño de Estruturas

OP

6

4.º

Soldadura

OP

6

Construcións Industriais II

OP

6

Vibracións

OP

6

Optativas

Mención en Mecánica de Máquinas

Elementos de Máquinas

OP

6

Actuadores e Sensores

OP

6

Mantemento

OP

6

Enxeñaría de Vehículos

OP

6

Hidráulica e Pneumática

OP

6

Análise de Fallo en Materiais

OP

6

Optativas comúns

Proxecto Interdisciplinar I

OP

6

Proxecto Interdisciplinar II

OP

6

Prácticas en empresa

OP

6

Traballo fin de grao

Traballo fin de grao

TFG

12

4.3. Contido do plan de estudos por curso académico.

Primeiro curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Cálculo

FB

6

Expresión Gráfica

FB

6

Física I

FB

6

Informática

FB

6

Química

FB

6

Álxebra

FB

6

Ciencia de Materiais

OB

6

Estatística

FB

6

Física II

FB

6

Xestión Empresarial

FB

6

Segundo curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Ecuacións Diferenciais

FB

6

Fundamentos de Electricidade

OB

6

Termodinámica

OB

6

Enxeñaría Medioambiental

OB

6

Mecánica

OB

6

Resistencia de Materiais

OB

6

Fundamentos de Automática

OB

6

Fundamentos de Electrónica

OB

6

Mecánica de Fluídos

OB

6

Teoría de Máquinas

OB

6

Terceiro curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Tecnoloxías de Fabricación

OB

6

Organización de Empresas

OB

6

Resistencia de Materiais II

OB

6

Tecnoloxía de Máquinas

OB

6

Construcións Industriais I

OB

6

Calor e Frío Industrial/Refrixeración

OB

6

Estruturas

OB

6

Máquinas Térmicas e Hidráulicas

OB

6

Metroloxía e Control de Calidade

OB

6

Deseño e Análise Asistido por Ordenador

OB

6

Cuarto curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Xestión de Proxectos

OB

6

Enxeñaría de Materiais

OB

6

Optativas

OP

36

Traballo fin de grao

TFG

12

Optativas.

Optativas Mención en Estruturas e Construción

Carácter

Créditos ECTS

Modelización de Estruturas por Elementos Finitos

OP

6

Tipoloxías Estruturais

OP

6

Tecnoloxía e Deseño de Estruturas

OP

6

Soldadura

OP

6

Construcións Industriais II

OP

6

Vibracións

OP

6

Optativas Mención en Mecánica de Máquinas

Carácter

Créditos ECTS

Elementos de Máquinas

OP

6

Enxeñaría de Vehículos

OP

6

Hidráulica y Pneumática

OP

6

Mantemento

OP

6

Análise de Fallo en Materiais

OP

6

Actuadores e Sensores

OP

6

Optativas comúns

Carácter

Créditos ECTS

Proxecto Interdisciplinar I

OP

6

Proxecto Interdisciplinar II

OP

6

Prácticas en empresa

OP

6

Os 36 créditos optativos necesarios para reunir as condicións de terminación do título distribúense como se indica a seguir:

– Para obter o título con mención:

Disciplinas optativas de obrigado cumprimento da mención elixida: 24 créditos.

Disciplinas optativas de calquera mención ou comúns: 12 créditos.

– Para obter o título sen mención:

Disciplinas optativas de calquera mención ou comúns: 36 créditos.

A unidade temporal de todas as disciplinas é cuadrimestral e en cada curso existe un equilibrio de créditos entre o 1º e o 2º cuadrimestre.

5. Condicións de terminación.

O alumnado deberá superar 240 créditos ECTS, distribuídos como se indica no punto 2, para obter o título de graduado ou graduada en Enxeñaría Mecánica pola Universidade da Coruña.

6. Condicións de terminación específicas para o alumnado que cursa os seus estudos polo plan que se iniciou no curso 2010/11.

Co fin de respectar os dereitos do alumnado que cursa os seus estudos por este plan, existen condicións de terminación específicas para obter o título de grao en Enxeñaría Mecánica pola Universidade da Coruña, sempre que estivese matriculado nalgunha das súas disciplinas optativas antes da implantación do plan que se inicia no curso 2019/20.

Este alumnado deberá superar 240 créditos ECTS, distribuídos como se indica no punto 2, e os seus créditos optativos poderán pertencer, sempre e cando non exista incompatibilidade, tanto a disciplinas optativas do mencionado plan 2019/20 como ás disciplinas optativas do plan 2010/11 que se indican a seguir:

Disciplina optativa do plan que se iniciou no 2010/11

Mención en Estruturas e Construción

Créditos ECTS

Incompatibilidade coa disciplina do plan que se inicia no 2019/20

Créditos ECTS

Estruturas II

6

Modelización de estruturas por elementos finitos

6

Vibracións

6

Vibracións

6

Construcións Industriais II

4,5

Construcións Industriais II

6

Soldadura

4,5

Soldadura

6

Disciplina optativa do plan que se iniciou no 2010/11

Mención en Mecánica de Máquinas

Créditos ECTS

Incompatibilidade coa disciplina do plan que se inicia no 2019/20

Créditos ECTS

Elementos de Máquinas

4,5

Elementos de Máquinas

6

Enxeñaría de Vehículos

6

Enxeñaría de Vehículos

6

Hidráulica e Pneumática

4,5

Hidráulica e Pneumática

6

Comportamento en Servizo

4,5

Análise de Fallo en Materiais

6

Mantemento

4,5

Mantemento

6

Actuadores e Sensores

4,5

Actuadores e Sensores

6