Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 202 Luns, 24 de outubro de 2022 Páx. 56142

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2022 pola que se publica a modificación do plan de estudos de graduado ou graduada en Comunicación Audiovisual.

O plan de estudos do título de graduado ou graduada en Comunicación Audiovisual pola Universidade da Coruña foi publicado pola Resolución do 9 de abril de 2010 no Boletín Oficial del Estado (BOE) do 26 de abril, unha vez establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 30 de outubro de 2009, publicado mediante a Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 13 de novembro de 2009 no BOE do 5 de xaneiro de 2010.

A Universidade da Coruña presentou unha solicitude de modificación do plan de estudos do grao en Comunicación Audiovisual que obtivo o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) o día 10 de xuño de 2021.

O Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, dispón no artigo 28 o procedemento para a modificación de plans de estudo conducentes á obtención de títulos xa verificados.

Polo exposto,

resolvo:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Comunicación Audiovisual pola Universidade da Coruña coas modificacións aprobadas, que se estrutura segundo consta no anexo e con efectos desde o curso académico 2021/22.

A Coruña, 6 de outubro de 2022

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Comunicación Audiovisual pola Universidade da Coruña

Código RUCT: 2501014.

Plan de estudos que se inicia no curso 2021/22.

Estrutura das ensinanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, punto 5.1).

1. Rama de coñecemento a que se adscribe o título: Ciencias Sociais e Xurídicas.

2. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS, por tipo de materia:

Tipo de disciplina

Créditos ECTS

Formación básica (FB)………………

Obrigatorias (OB)……..….…..….…...

Optativas (OP)…..…….……..…….…

Traballo fin de grao (TFG)..…...……

Total…………...……………….………

60

138

24

18

240

3. Mencións do título.

O título de graduado ou graduada en Comunicación Audiovisual pódese obter sen mención ou coas mencións que se indican a seguir:

– Mención en Comunicación Audiovisual Multiplataforma.

– Mención en Contidos 3D.

4. Contido do plan de estudos.

4.1. Créditos de formación básica: distribución por materias e ramas de coñecemento.

Rama de coñecemento

Materia básica

Disciplina

Créditos ECTS

Curso

Ciencias Sociais e Xurídicas

Comunicación

Comunicación Oral e Escrita

6

Comunicación e Industrias Culturais

6

Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia

6

Historia do Cine e da Animación

6

Empresa

Empresa

6

Dereito

Dereito

6

Enxeñaría e Arquitectura

Informática

Fundamentos Tecnolóxicos dos Medios Audiovisuais

6

Informática Audiovisual

6

Expresión Gráfica

Expresión Gráfica

6

Deseño Aplicado

6

4.2. Contido do plan de estudos por módulo.

Módulo

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Curso

Tecnoloxías dos Medios Audiovisuais e Multimedia

Fundamentos Tecnolóxicos dos Medios Audiovisuais

FB

6

Informática Audiovisual

FB

6

Informática para a Creación de Web e Vídeo

OB

6

Ferramentas de Creación Multimedia

OB

6

Ferramentas Web Avanzadas

OP

6

Multimedia sobre Dispositivos Móbiles

OP

6

Organización e Produción Audiovisual e Multimedia

Empresa

FB

6

Organización e Produción Audiovisual

OB

6

Obradoiro de Creación Multimedia

OP

6

Escritura e Expresión Oral

Comunicación Oral e Escrita

FB

6

Uso Profesional do Inglés

OP

6

Uso Profesional do Galego

OP

6

Estrutura e Políticas da Comunicación Audiovisual

Comunicación e Industrias Culturais

FB

6

Dereito

FB

6

Sector Audiovisual

OB

6

Estudo da Audiencia

OB

6

Procesos de Ideación e Narrativa Audiovisual

Xornalismo Audiovisual

OB

6

Ficción Audiovisual

OB

6

Formatos de Televisión e Novos Medios

OB

6

Guión

OB

6

Teoría e Historia dos Medios Audiovisuais e Novos Soportes Multimedia

Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia

FB

6

Historia do Cine e da Animación

FB

6

Teoría e Práctica da Edición e a Montaxe

OB

6

Estratexias de Comunicación Multimedia

OP

6

Análise dos Discursos Audiovisuais e dos seus Efectos Sociais

Comunicación Corporativa

OB

6

Publicidade Audiovisual

OB

6

Análise Audiovisual

OB

6

Técnicas e Procesos Creativos de Produción, Realización e Posprodución

Audio

OB

6

Deseño de Produción e Dirección Artística

OB

6

Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación

OB

6

Ambientación Sonora e Musical

OB

6

Realización Audiovisual

OB

6

Posprodución Dixital

OB

6

Publicacións Dixitais

OP

6

Deseño e Animación

Expresión Gráfica

FB

6

Deseño Aplicado

FB

6

Infografía 3D-1

OB

6

Infografía 3D-2

OB

6

Animación 3D-1

OB

6

Animación 3D-2

OB

6

Videoxogos

OP

6

Interacción 3D

OP

6

Efectos Especiais na Animación

OP

6

Actuación de Personaxes Animados

OP

6

Prácticas

Prácticas

OP

6

Traballo Fin de Grao

Traballo fin de grao

TFG

18

4.3. Contido do plan de estudos por curso académico.

Primeiro curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Comunicación Oral e Escrita

FB

6

Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia

FB

6

Fundamentos Tecnolóxicos dos Medios Audiovisuais

FB

6

Expresión Gráfica

FB

6

Comunicación e Industrias Culturais

FB

6

Historia do Cine e da Animación

FB

6

Informática Audiovisual

FB

6

Dereito

FB

6

Empresa

FB

6

Sector Audiovisual

OB

6

Segundo curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Xornalismo Audiovisual

OB

6

Publicidade Audiovisual

OB

6

Comunicación Corporativa

OB

6

Ficción Audiovisual

OB

6

Estudo da Audiencia

OB

6

Deseño Aplicado

FB

6

Audio

OB

6

Informática para a Creación de Web e Vídeo

OB

6

Guión

OB

6

Formatos de Televisión e Novos Medios

OB

6

Terceiro curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Análise Audiovisual

OB

6

Dirección de fotografía: Cámara e Iluminación

OB

6

Teoría e Práctica da Edición e a Montaxe

OB

6

Infografía 3D-1

OB

6

Deseño de Produción e Dirección Artística

OB

6

Infografía 3D-2

OB

6

Ferramentas de Creación Multimedia

OB

6

Ambientación Sonora e Musical

OB

6

Estratexias de Comunicación Multimedia

OP

6

Ferramentas Web Avanzadas

OP

6

Videoxogos

OP

6

Obradoiro de Creación Multimedia

OP

6

Uso Profesional do Inglés

OP

6

Cuarto curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Organización e Produción Audiovisual

OB

6

Realización Audiovisual

OB

6

Posprodución Dixital

OB

6

Animación 3D-1

OB

6

Animación 3D-2

OB

6

Efectos Especiais na Animación

OP

6

Uso Profesional do Galego

OP

6

Actuación de Personaxes Animados

OP

6

Multimedia sobre Dispositivos Móbiles

OP

6

Interacción 3D

OP

6

Publicacións Dixitais

OP

6

Prácticas

OP

6

Traballo Fin de Grao

TFG

18

Disciplinas optativas de mención.

Mención

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Curso

Mención en Comunicación Audiovisual Multiplataforma

Estratexias de Comunicación Multimedia

OP

6

Obradoiro de Creación Multimedia

OP

6

Multimedia sobre Dispositivos Móbiles

OP

6

Publicacións Dixitais

OP

6

Mención en Contidos 3D

Ferramientas Web Avanzadas

OP

6

Videoxogos

OP

6

Efectos Especiais na Animación

OP

6

Interacción 3D

OP

6

O alumnado que desexe obter unha das mencións terá que cursar, polo menos, 3 das 4 disciplinas optativas da mención e realizar o traballo de fin de grao orientado á mesma. Poderán cursar unha disciplina optativa que non pertenza á mención. No caso de que a disciplina optativa que non corresponde á mención elixida fose a materia de Prácticas, o plan formativo desta será tamén acorde coa mención elixida.

Con esta configuración, o alumnado, para obter unha mención, haberá de cursar, en dita mención, un mínimo de 36 créditos ECTS (enténdase no caso de non cursar unha disciplina optativa da súa mención e o traballo de fin de grao orientado á mesma) e un máximo de 42 ECTS (enténdase no caso de que todas as disciplinas optativas elixidas sexan as da súa mención e o traballo de fin de grao orientado á mesma).

A adecuación do traballo de fin de grao ás mencións, así como á das prácticas, será validada polas comisións correspondentes dependentes da Comisión Académica do Centro.

O alumnado que non cursase as disciplinas necesarias e o traballo de fin de grao para obter unha das mencións anteriores obterán o título sen mención.

A unidade temporal de todas as disciplinas é cuadrimestral, e en cada curso existe un equilibrio de créditos entre o 1º e o 2º cuadrimestre.

5. Condicións de terminación.

O alumnado deberá superar 240 créditos ECTS, distribuídos como se indica no punto 2, para obter o título de graduado ou graduada en Comunicación Audiovisual pola Universidade da Coruña.