Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 214 Xoves, 10 de novembro de 2022 Páx. 58645

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso nas categorías de médico/a de urxencias hospitalarias e médico/a asistencial do 061 e se inicia o prazo para a elección de destino.

Mediante a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, do 13 de xuño de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 119, do 22 de xuño) habilitouse o prazo dun mes para que os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o acceso ás categorías de médico/a de urxencias hospitalarias e médico/a asistencial do 061, convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 246, do 27 de decembro), modificada pola Resolución do 21 de decembro de 2020, presentasen a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos da convocatoria.

A base novena da Resolución do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 246, do 27 de decembro), de convocatoria do proceso, dispón que os/as aspirantes que dentro do prazo fixado non presentasen a documentación ou do exame dela se deducise que carecen dalgún dos requisitos para participar no presente proceso selectivo non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións.

A mesma base dispón que, comprobada a documentación de todos/as os/as aspirantes aprobados/as, a Dirección Xeral de Recursos Humanos publicará no Diario Oficial de Galicia a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as, as prazas que se lles oferten e o procedemento e o prazo para que estes/as manifesten a súa opción polos destinos ofertados.

En virtude do exposto, comprobada a documentación dos/das aspirantes e finalizados os prazos de impugnación administrativa contra a Resolución do 13 de xuño de 2022 pola que se fan públicos os acordos dos tribunais das categorías de médico/a de urxencias hospitalarias e médico/a asistencial do 061, relativos á baremación definitiva da fase de concurso, esta dirección, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. En cumprimento da base 9.2 da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 246, do 27 de decembro), modificada pola Resolución do 21 de decembro de 2020, pola que se convoca concurso oposición para o ingreso nas categorías de médico/a de urxencias hospitalarias e médico/a asistencial do 061, excluír deste proceso selectivo a Francisco Romero Barrio con DNI ***3225** na categoría de médico/a de urxencias hospitalarias, aspirante da quenda de acceso libre, por non presentar dentro do prazo fixado a documentación preceptiva exixida.

Segundo. Declarar como aspirante seleccionada na categoría de médico/a de urxencias hospitalarias, pola quenda de acceso libre, a Andrea Pérez Leiro, con DNI ***7859**, logo de ter presentado a documentación exixida na base 9.1 da Resolución do 13 de decembro de 2019, de convocatoria do proceso, coa puntuación que figura no anexo I, logo da estimación do recurso de reposición presentado pola aspirante contra a Resolución do 13 de xuño de 2022, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais das categorías de médico/a de urxencias hospitalarias e médico/a asistencial do 061.

Terceiro Publicar como anexo I, a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso nas categorías de médico/a de urxencias hospitalarias e médico/a asistencial do 061, segundo a orde que, en aplicación das bases da convocatoria, se deberá seguir para os efectos da adxudicación de destino.

Cuarto. Aprobar a relación de destinos que se ofertan aos/ás aspirantes seleccionados/as neste proceso, e que figura como anexo II desta resolución.

Quinto. Abrir un prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao desta publicación, para que os/as aspirantes que constan nesta resolución seleccionen telematicamente, a través do sistema de información Fides/expedient-e, os destinos ofertados por orde de prelación.

No procedemento de selección de destinos resultarán de aplicación as bases aprobadas pola Resolución desta dirección do 28 de maio de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 109, do 5 de xuño).

Os/as aspirantes que, neste prazo e conforme o procedemento establecido, non seleccionen ningún destino ou non resulten adxudicatarios/as de ningún polos que optasen, non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán sen efecto todas as súas actuacións neste proceso.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante este órgano directivo, no prazo dun mes a partir do día seguinte á súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2022

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde

ANEXO I

Relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as

Médico/a asistencial do 061

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Docencia, investigación e innovación

Total

1

***1360**

Castro Abella, María Jesús

PI

50,000

10,500

11,144

0,689

72,333

2

***1621**

Muñoz García, José Luis

PI

47,250

11,176

9,550

1,800

69,776

3

***1356**

Ucha Souto, María Dolores

PI

44,250

11,570

7,920

1,000

64,740

4

***1652**

González Belmonte, Graciela

LI

45,500

10,550

21,650

0,702

78,402

5

***2879**

Gándara Quintas, Carmen María

LI

46,125

11,530

18,150

1,278

77,083

6

***2932**

Basadre Rodríguez, Bibiana

LI

41,500

10,694

22,000

1,173

75,367

7

***7986**

Pavon Prieto, María del Pilar

LI

43,250

11,590

17,450

1,847

74,137

8

***1454**

Penas Fernández, Marcos

LI

47,000

10,540

8,750

0,266

66,556

9

***6101**

Fernández Couce, Francisco Javier

LI

42,625

10,530

11,076

1,500

65,731

10

***6124**

Gómez Gómez, Natalia

LI

50,375

11,600

2,900

0,741

65,616

Médico/a de urxencias hospitalarias

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Docencia, investigación e innovación

Total

1

***5324**

Barreiro Díaz, María Victoria

PI

38,250

10,610

13,450

4,000

66,310

2

***9711**

Quintela Martínez, José

PI

35,125

7,860

12,300

0,370

55,655

3

***9228**

Sixto Carreira, Cristina

LI

45,000

11,670

22,000

1,800

80,470

4

***6227**

Grandio Sanjuan, Javier

LI

46,875

10,610

22,000

0,466

79,951

5

***3945**

Romero Castro, Sandra

LI

46,250

10,620

21,675

0,237

78,782

6

***2169**

Cerdeira Iglesias, Nuria

LI

44,500

11,550

22,000

0,016

78,066

7

***3131**

Iglesias Caamaño, María

LI

46,750

6,576

22,000

2,256

77,582

8

***0434**

Rodríguez Bouzada, Natividad

LI

41,625

10,580

22,000

2,600

76,805

9

***6931**

Camarero Aragón, María Loreto

LI

42,625

10,253

21,600

1,000

75,478

10

***2001**

Cuevas Durán, María Teresa

LI

42,625

7,799

22,000

2,990

75,414

11

***1384**

Pérez Carral, Óscar

LI

41,875

11,560

20,019

1,600

75,054

12

***9915**

Varela Aller, Silvia

LI

40,375

10,580

22,000

1,417

74,372

13

***4713**

Moral Navazo, Noemí

LI

40,375

10,600

22,000

1,148

74,123

14

***0637**

García Jares, Olalla

LI

39,250

11,014

22,000

1,600

73,864

15

***8158**

Fernández Saa, Zara

LI

40,375

9,528

22,000

1,933

73,836

16

***0135**

Villanueva García, Yolanda

LI

42,125

10,550

20,500

0,195

73,370

17

***7040**

Durán Rosende, Ana Belén

LI

37,875

11,540

22,000

1,934

73,349

18

***4178**

Rubio Francos, Montserrat

LI

38,000

11,520

22,000

1,600

73,120

19

***1174**

López Seijas, Carmen Sandra

LI

39,750

11,550

19,400

2,000

72,700

20

***7825**

Vázquez Mascato, Adrián

LI

44,625

10,570

16,662

0,734

72,591

21

***3592**

Cortes Ayaso, María

LI

42,875

10,550

17,200

1,081

71,706

22

***9712**

Sánchez Sindín, María Goretti

LI

37,250

10,550

22,000

1,900

71,700

23

***2526**

García Álvarez, Sheila Mónica

LI

43,500

11,540

15,022

1,602

71,664

24

***3493**

Iglesias Yáñez, Marta Alicia

LI

49,125

8,260

12,451

1,487

71,323

25

***7571**

Diz Tomé, Isabel

LI

36,125

11,660

22,000

1,400

71,185

26

***7642**

Prado Gómez, Nélida Elsa

LI

44,625

10,560

15,342

0,121

70,648

27

***6036**

Chillón Arce, Roberto

LI

33,750

11,550

22,000

3,146

70,446

28

***6421**

Hernández Castaño, Victorina

LI

36,500

10,520

22,000

1,000

70,020

29

***8177**

Lado Argibay, Manuel

LI

45,750

10,570

12,123

1,568

70,011

30

***2907**

Delgado Sardina, Violeta

LI

43,625

10,500

14,900

0,978

70,003

31

***8851**

Agreda López, Hugo

LI

36,250

10,520

21,250

1,600

69,620

32

***7224**

Domínguez Loureiro, Patricia

LI

35,750

11,570

22,000

0,229

69,549

33

***6913**

Bazarra Carou, Raquel

LI

37,250

7,663

22,000

2,600

69,513

34

***4062**

Melero Lorenzo, Sabela

LI

45,625

10,590

13,252

0,000

69,467

35

***8011**

Barcala del Caño, Fátima Genoveva

LI

41,625

9,485

16,000

2,296

69,406

36

***8046**

Graña Fernández, Sabela

LI

36,250

10,550

22,000

0,372

69,172

37

***6101**

Fernández Couce, Francisco Javier

LI

35,125

10,530

22,000

1,500

69,155

38

***7374**

Marx, Sven Oliver

LI

36,875

9,399

22,000

0,400

68,674

39

***2806**

López López, Sandra

LI

35,250

8,930

22,000

2,150

68,330

40

***1900**

Mosquera Gómez, Patricia

LI

37,875

8,315

21,000

1,100

68,290

41

***1107**

Roca Fernández, Francisco Javier

LI

37,875

6,270

22,000

1,600

67,745

42

***3155**

Alonso Álvarez, Francisco Juan

LI

38,625

4,477

22,000

1,834

66,936

43

***8843**

Pérez Antolin, Pablo Iago

LI

39,375

10,540

16,000

0,925

66,840

44

***9549**

Sousa Otero, Josefa

LI

41,875

11,610

12,200

1,000

66,685

45

***6292**

Garzón Guiteria, María Pilar

LI

31,625

11,520

22,000

1,445

66,590

46

***3715**

Pérez Lorenzo, María Luisa

LI

44,875

7,652

12,200

1,552

66,279

47

***7317**

Aller Gómez, Carolina

LI

41,875

10,570

13,015

0,534

65,994

48

***4594**

Paredes Pardo, Vanesa

LI

42,375

10,560

12,155

0,847

65,937

49

***6138**

Pardiñas Martínez, Cristina

LI

32,625

7,980

22,000

2,800

65,405

50

***1354**

Sarmiento García, Victoria Elena

LI

41,250

10,570

12,422

0,860

65,102

51

***2806**

Vidal Ruiz, Juan Antonio

LI

33,250

8,620

22,000

0,963

64,833

52

***2337**

Suárez Alen, Sofía

LI

36,875

6,705

21,100

0,100

64,780

53

***7986**

Pavón Prieto, María del Pilar

LI

33,750

11,590

17,300

1,847

64,487

54

***8043**

Lorenzo González, Guillermo José

LI

36,500

4,920

22,000

1,000

64,420

55

***6113**

Rodríguez Calveiro, Raquel

LI

37,250

10,560

14,600

1,952

64,362

56

***4788**

Fernández González, Iria

LI

40,750

10,570

12,355

0,661

64,336

57

***7965**

Pineda Gurrea, Adrián

DI

29,750

11,560

22,000

1,008

64,318

58

***5973**

Teijo Vázquez, Tania

LI

36,625

10,560

16,982

0,100

64,267

59

***3998**

López Fernández, Tania

LI

37,875

10,550

14,600

1,108

64,133

60

***2777**

Canitrot López, Ana Cruz

LI

42,250

7,968

11,750

1,046

63,014

61

***8548**

Ángel Barba, Isabel

LI

31,125

10,560

19,400

1,160

62,245

62

***4764**

Alén Barja, Leticia

LI

39,750

10,560

10,270

1,106

61,686

63

***8165**

Teijeiro Blanco, Pilar

LI

42,250

10,550

8,500

0,000

61,300

64

***1814**

Martínez Mullor, Cristina Belén

LI

39,500

10,580

10,532

0,550

61,162

65

***0187**

Robles Sánchez, Cristina Covadonga

LI

36,625

9,320

13,050

1,912

60,907

66

***0292**

González Frieiro, Nuria

LI

44,250

7,061

8,600

0,914

60,825

67

***7489**

Escanlar Monteserin, María Esther

LI

28,000

10,800

20,200

1,800

60,800

68

***0493**

Martínez Baladrón, Andrea

LI

43,000

10,540

6,200

0,825

60,565

69

***7508**

Giráldez Martínez, Patricia

LI

32,750

8,510

17,300

1,807

60,367

70

***7012**

Piñeiro López, Ángel

LI

32,375

4,455

22,000

1,200

60,030

71

***7705**

Molina Iglesias, Oliva

LI

30,875

5,400

22,000

1,200

59,475

72

***6366**

Ferreiro Uriz, Óscar

LI

38,250

10,590

10,454

0,000

59,294

73

***6635**

Remuiñán Rodríguez, Beatriz

LI

36,375

10,600

10,401

1,311

58,687

74

***2437**

Fariña Díaz, Lucía

LI

34,375

10,580

13,210

0,100

58,265

75

***6682**

Forjan Santos, María

LI

34,625

10,500

12,816

0,100

58,041

76

***8282**

Sarasquete Fariña, Pablo

LI

40,125

10,500

7,200

0,087

57,912

77

***6900**

González Fermoso, Marta

LI

33,375

10,570

11,708

1,843

57,496

78

***7782**

Pérez Carral, Verónica

LI

37,875

10,335

8,000

1,163

57,373

79

***7859**

Pérez Leiro, Andrea

LI

40,125

6,432

10,100

0,607

57,264

80

***1822**

Fernández Val, Monserrat

LI

35,125

10,550

11,500

0,000

57,175

81

***5065**

Parajes Vázquez, Teresa

LI

38,250

10,730

7,234

0,605

56,819

82

***7669**

Chapela Castaño, María Teresa

LI

35,000

10,560

10,602

0,000

56,162

83

***8010**

Dopico García, Ángela

LI

33,875

10,500

10,800

0,918

56,093

84

***9930**

Pazos González, Jesica

LI

36,500

10,500

8,600

0,448

56,048

85

***6122**

Sánchez Fernández-Linares, Elena

LI

34,750

9,420

10,650

0,711

55,531

86

***8983**

Domínguez Antelo, María Cristina

LI

34,875

11,540

6,250

2,700

55,365

87

***4809**

Rey González, Lara

LI

40,625

10,474

3,100

1,064

55,263

88

***0703**

García Martínez, Juan José

LI

34,500

4,515

15,700

0,400

55,115

89

***0222**

Gómez García, Susana

DI

36,875

10,500

4,150

1,017

52,542

Acceso: DI: discapacidade xeral; LI: libre; PI: promoción interna

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

ANEXO II

Destinos que se ofertan

Médico/a de urxencias hospitalarias

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

Núm. prazas

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

5

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

4

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

9

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

13

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

8

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

7

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

4

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

9

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

3

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

8

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

4

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

14

Médico/a asistencial do 061

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

Núm. prazas

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Monforte

-

Monforte de Lemos

6

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Foz

-

Foz

1

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Ourense

-

Ourense

3